Άρθρο 18 – Προσδιορισμός δικαιούχων κατά την ημερομηνία καταγραφής και χορήγηση βεβαιώσεων

1. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων προσδιορίζει τους δικαιούχους κινητών αξιών με βάση τα στοιχεία εγγεγραμμένων ή ταυτοποιημένων δικαιούχων, που διαθέτει, προς άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει της ημερομηνίας καταγραφής (record date) έναντι του εκδότη όπως καθορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ιδίως τον κ.ν. 2190/1920 και την Οδηγία 2007/36/ΕΚ (EE L184/17.7.2007), όπως ισχύουν, ή και με άλλες νόμιμες προθεσμίες και ανακοινώσεις του εκδότη.
2. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων βεβαιώνει την ιδιότητα του δικαιούχου κινητών αξιών, τον αριθμό των κινητών αξιών εκάστου δικαιούχου, ως και τις τυχόν επιβαρύνσεις επ’ αυτών. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων χορηγεί σχετική βεβαίωση στο πρόσωπο υπέρ του οποίου είναι καταχωρισμένη ενεχύραση ή άλλη επιβάρυνση στα αρχεία του. Κάθε βεβαίωση του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων πρέπει να έχει το αντίστοιχο με τον προορισμό της περιεχόμενο.
3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η έκδοση βεβαίωσης από φορέα, στα αρχεία του οποίου τηρούνται κινητές αξίες εκδότη εισηγμένες σε τόπο διαπραγμάτευσης, που αφορά την άσκηση μετοχικών ή άλλων αξιογραφικών δικαιωμάτων έναντι του εκδότη, όπως ιδίως αυτών που συνδέονται με γενική συνέλευση που συγκλήθηκε, ως σχετικός φορέας νοείται το κεντρικό αποθετήριο τίτλων που λειτουργεί σύμφωνα με τον παρόντα νόμο εκτός εάν το κεντρικό αποθετήριο τίτλων δεν παρέχει υπηρεσίες μητρώου και σχετικής ταυτοποίησης στην εκδότρια οπότε εφαρμόζεται η παράγραφος 4.
4. Στις περιπτώσεις όπου το κεντρικό αποθετήριο τίτλων δεν παρέχει στην εκδότρια υπηρεσίες μητρώου και σχετικής ταυτοποίησης, τα στοιχεία δικαιούχων της παρ. 2 οφείλουν να παρέχουν προς τον εκδότη οι συμμετέχοντες και εγγεγραμμένοι διαμεσολαβητές στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14. Στην περίπτωση αυτή, οι βεβαιώσεις εκδίδονται από τους συμμετέχοντες και εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές.