Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 13: Κατάργηση Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.) με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

1. Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.), που έχουν συσταθεί με τον α.ν. 2724/1940 (Α΄ 449) ως ν.π.δ.δ., από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται, εκτός από εκείνες που εδρεύουν σε πόλεις, οι οποίες είναι και έδρες Εφετείων.

2. Οι Ε.Π.Α. που διατηρούνται με την προηγούμενη παράγραφο αποτελούν οιονεί καθολικούς διαδόχους των καταργουμένων και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του αντίστοιχου Εφετείου.

3. Τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων Ε.Π.Α. περιέρχονται, κατά χωρική αντιστοιχία, στις Ε.Π.Α. που διατηρούνται με την παράγραφο 1 και αποτελούν εφ’ εξής περιουσιακά στοιχεία τούτων. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της διατηρούμενης Ε.Π.Α.. Απόσπασμα αυτής το οποίο περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α΄147) καταχωρίζεται, ατελώς, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως, ατελώς, πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

4. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων Ε.Π.Α. θεωρείται στο εξής προσωπικό του αντίστοιχου διατηρούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της έδρας του Εφετείου, στο οποίο και μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας.
Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εγκρίνεται ο Οργανισμός για την οργάνωση, λειτουργία και οικονομική διαχείριση των Ε.Π.Α.

6. Ποσά τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων Ε.Π.Α. μεταφέρονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους αντίστοιχους λογαριασμούς των διατηρούμενων εντός της χωρικής αρμοδιότητας του αντίστοιχου Εφετείου. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

7. Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3860/2010 (Α΄111) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) ένας εφέτης, που κατά προτίμηση έχει διατελέσει εφέτης ανηλίκων ή εισαγγελέας εφετών ανηλίκων, ως Πρόεδρος, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο προϊστάμενο».

8. Η περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3860/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) ένας επιμελητής ανηλίκων του δικαστηρίου ανηλίκων ενός εκ των πρωτοδικείων της περιφέρειας του Εφετείου ή ένας κοινωνικός λειτουργός,»

9. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστώνται Επιτροπές Προστασίας Ανηλίκων σε κάθε Πρωτοδικείο της Εφετειακής περιφέρειας των Ε.Π.Α., πλην αυτού της έδρας της Ε.Π.Α., προς υποβοήθηση του σκοπού και του έργου τους. Με απόφαση του ίδιου υπουργού διορίζονται τα μέλη των Επιτροπών Προστασίας Ανηλίκων, οι οποίες αποτελούνται από:
α) ένα δικαστικό λειτουργό που είναι ή έχει διατελέσει δικαστής ή εισαγγελέας ανηλίκων, ως πρόεδρος, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο προϊστάμενο.
β) έναν καθηγητή Πανεπιστημίου στα Τμήματα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Νομικής ή Κοινωνιολογίας ή καθηγητή μέσης εκπαίδευσης.
γ) έναν επιμελητή ανηλίκων του δικαστηρίου ανηλίκων της έδρας του πρωτοδικείου ή έναν κοινωνικό λειτουργό,
δ) ένα δικηγόρο,
ε) έναν εκπρόσωπο του δήμου, της εκκλησίας ή μη κυβερνητικής οργάνωσης που ασχολείται με ανηλίκους,
στ) ένα γιατρό, κατά προτίμηση παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο και
ζ) ένα πρόσωπο με προσφορά, ευαισθησία και εμπειρία στον τομέα πρόληψης ή αντιμετώπισης της εγκληματικότητας ανηλίκων.
Όλα τα μέλη της επιτροπής διορίζονται με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

10. Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, λήγει από το διορισμό των νέων μελών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

11. Οι Ε.Π.Α. που διατηρούνται με την παράγραφο 1 διέπονται από το ισχύον σχετικό νομοθετικό καθεστώς. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 16:27 | Κώστας Δημητρίου

  1. Να καταργηθούν όπως λειτουργούν οι επα. Είναι γνωστό ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων ή είναι ανύπαρκτες ή δεν λειτουργούν και πολλές φορές απλά λειτουργούν στον τύπο, όχι στην ουσία.
  2. Είναι ανούσιο να συστήνονται ανά έδρα εφετείου.
  3. Καλύτερα να ενταχθεί ο σχετικός μηχανισμός στο πρωτοδικείο και ειδικά στο τμήμα όπου προιστάμενος θα είναι ο επιμελητής ανηλίκων ή έστω κάποιος αντεισαγγελέας και να ενεργεί ως υπηρεσία του δικαστηρίου . Όλα τα λοιπά είναι ανούσια και φυσικά εντελώς γραφειοκρατικά .

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 13:22 | ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Με αφορμή το άρθρο 13 του υπό διαβούλευση νόμου περί καταργήσεων των ΕΠΑ με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουμε την τιμή να ενημερώσουμε ότι, η ΕΠΑ Καρδίτσας ΝΠΔΔ δραστηριοποιείται από το 1964, υπηρετούν δύο μόνιμοι υπάλληλοι,και παρέχει σημαντικές υπηρεσίες στον τομέα της πρόληψης και της προστασίας ενός σημαντικού αριθμού ανηλίκων με έντονα οικογενειακά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, όπως συμβουλευτική, ψυχολογική και ηθική στήριξη στα παιδιά της πόλης μας καθώς και κάλυψη βασικών υλικών αναγκών( παροχή γευμάτων, υποβοήθηση στην εκπαίδευσή τους μέσω υπολογιστών που διαθέτει η υπηρεσία ,αγορά ενδυμάτων-υποδημάτων- σχολικών ειδών- βιβλίων,κλπ).
  Το έργο της αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται από το κοινό της Καρδίτσας.
  Σε περίπτωση κατάργησης της ΕΠΑ Καρδίτσας, η δράση της θα εκλείψει και η προσφορά υπηρεσιών προς τουν ανηλίκους της πόλης δεν θα είναι η ίδια.
  Προτείνουμε κατ’ εξαίρεση την διατήρηση της ΕΠΑ Καρδίτσας και προσθήκη στο εδάφιο 1 παρ. 4 του άρθρου 13 του υπο δια βούλευση νόμου, την πρόταση που εισηγείται στο σχόλιο για τη διατήρηση των ΕΠΑ Καρδίτσας και Αλεξανδρούπολης, η Προϊσταμένη της Δ/νσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Ευτυχία Κατσιγαράκη.

  Με τιμή
  Το ΔΣ και οι υπάλληλοι της ΕΠΑ Καρδίτσας

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:35 | Δ.Σ Ε.Π.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (παρακαλείται ο διαχειριστής να διαγράψει προηγούμενο μη ολοκληρωμένο κείμενό μας )

  Ως μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Α Αλεξανδρούπολης θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη τα παρακάτω:
  Η ΕΠΑΑ λειτουργεί από το 1988 με μία υπάλληλο και μαζί με το Δ.Σ παρέχει εξαιρετικό έργο , καταρχήν στον τομέα της πρόληψης εγκληματικότητας ανηλίκων
  ( που βρίσκονται σε ηθικό κίνδυνο λόγω οικογενειακής ακαταλληλότητας) στα όρια του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.
  Ακολούθως μέχρι σήμερα βοήθησε αριθμητικά περίπου 1000 παιδιά της περιοχής προσφέροντας υπηρεσίες σε επίπεδα : ατομικότητας , ομάδας , κοινότητας .
  Η προκείμενη πολλαπλή δραστηριότητα της ΕΠΑΑ για τους ανήλικους της περιοχής μας θα διακοπεί κατακλυσμιαία σε περίπτωση μεταφοράς της ΕΠΑΑ στο Εφετείο με δυσοίωνες προοπτικές γι’ αυτούς , δεδομένου ότι η χιλιομετρική απόσταση είναι απαγορευτική. Εισηγούμαστε κατ’ εξαίρεση τη διατήρηση της Στέγης της ΕΠΑΑ και υιοθετούμε την πρόταση της Διεύθυνσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρ. Δικαιωμάτων , θεωρώντας ότι εκ παραδρομής σημειώθηκε η παραπάνω ενέργεια από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .

  Με τιμή για το Δ.Σ

  Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

  Συμέλα Καρακασίδου Ευαγγελία Αϊβατζίδου
  Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών ΠΕ Σωφρον. Ανηλίκων
  Αλεξανδρούπολης Δικ.Aνηλίκων
  Αλεξ/πολης

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:06 | Δ.Σ Ε.Π.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  Ως μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Α Αλεξανδρούπολης θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη τα παρακάτω:
  Η ΕΠΑΑ λειτουργεί από το 1988 με μία υπάλληλο και μαζί με το Δ.Σ παρέχει εξαιρετικό έργο , καταρχήν στον τομέα της πρόληψης εγκληματικότητας ανηλίκων
  ( που βρίσκονται σε ηθικό κίνδυνο λόγω οικογενειακής ακαταλληλότητας) στα όρια του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.
  Ακολούθως μέχρι σήμερα βοήθησε αριθμητικά περίπου 1000 παιδιά της περιοχής προσφέροντας υπηρεσίες σε επίπεδα : ατομικότητας , ομάδας , κοινότητας .
  Η προκείμενη πολλαπλή δραστηριότητα της ΕΠΑΑ για τους ανήλικους της περιοχής μας θα διακοπεί κατακλυσμιαία σε περίπτωση μεταφοράς της ΕΠΑΑ στο Εφετείο με δυσοίωνες προοπτικές γι’ αυτούς , δεδομένου ότι η χιλιομετρική απόσταση είναι απαγορευτική. Εισηγούμαστε κατ’ εξαίρεση τη διατήρηση της Στέγης της ΕΠΑΑ και υιοθετούμε την πρόταση της Διεύθυνσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρ. Δικαιωμάτων , θεωρώντας ότι εκ παραδρομής σημειώθηκε η παραπάνω ενέργεια από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .

  Με τιμή για το Δ.Σ

  Η
  Πρόεδρος

  Συμέλα Καρακασίδου
  Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 11:33 | Γεώργιος Καρβελάς

  Όσοι γνωρίζουμε τη παρούσα αποσαθρωμένη κατάσταση των ΕΠΑ κατανοούμε ότι το παρόν σχέδιο είναι ανεπαρκές και σίγουρα μη λειτουργικό. Η Πολιτεία δεν ανανέωσε το στελεχικό δυναμικό κι επί δεκαετίες άφησε να παρακμάσουν οι εν λόγω δομές.
  Εδώ και πολλά χρόνια οι ΕΠΑ στην Επαρχία υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, όσο για τις Στέγες Ανηλίκων έχουν πρόβλημα επιβίωσης, http://www.epaa.gr/epeigon2.htm .
  Σωστή η παρατήρηση του κ. Ευαγγελάτου για την τοποθέτηση Εφέτη ή Εισαγγελέα Εφετών ως Προέδρου, συμπληρώνω ότι το ίδιο ισχύει και για τους χαμηλότερα ιεραρχικά Δικαστικούς, απ’ τη στιγμή που η θέση αυτή δεν αξιολογείται ως έργο προσφοράς, αλλά ως εργασιακή επιβάρυνση.
  Το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο τακτοποιεί περιουσιακές και υπαλληλικές εκκρεμότητες κυρίως ως αναφορά τις στέγες ανηλίκων των υπαρχόντων ΕΠΑ.
  Διαχειριστικά συγκεντρώνει τις Εταιρείες σε επίπεδο Εφετείου( λιγότερες μονάδες ) αφήνοντας το λειτουργικό μέρος –ανεξαρτήτως της μεταφοράς αρμοδιοτήτων- ουσιαστικά ως έχει –αντί ΕΠΑ σε κάθε Πρωτοδικείο διορίζονται Επιτροπές Προστασίας Ανηλίκων-.
  Τελικά, ανεξαρτήτως τρόπου λειτουργίας, αν οι δομές αυτές ιδιαίτερα στα πλαίσια των μετακινήσεων του στελεχικού δυναμικό του Δημοσίου δεν ενισχυθούν, είναι βέβαιο ότι το παρόν υπό διαβούλευση νομοθέτημα, θα αποτελέσει τον προθάλαμο της οριστικής καταργήσεώς τους .

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 10:58 | Χαράλαμπος Γαλατσάνος

  To ΕΣΥΔ πρέπει να παραμείνει ως έχει.
  1. Είναι οκονομικά ανεξαρτητο απο τον κρατικό προυπολογισμό (έχει κέρδη) μην το φορτώσετε με άλλο κόσμο.
  2. Είναι μέλος του MLA, η συγγώνευση με άλλους οργανισμούς πχ ΟΠΕ, ΕΛΟΤ και ΕΙΜ δημιουργεί θέματα ανεξαρτησίας. Η νέα δομή θα πρέπει να γίνει δεκτή απο το MLA (πόσο χρόνο θα πάρει αυτό? με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό?) είναι ερωτήματα στα οποία δεν υπάρχει απάντηση αυτή την στιγμή.

  Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ MLA ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

  ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ……..

  Μαζι με τα ξερά μην κάψουμε και τα χλωρά!!!!!!!!!!!!

 • 4 Οκτωβρίου 2012, 17:13 | Eυτυχία Κατσιγαράκη

  Με την ιδιότητα της Προϊσταμένης της Δ/νσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εποπτεία των Εταιριών Προστασίας Ανηλίκων, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας, τις ακόλουθες παρατηρήσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν και σε επίπεδο Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

  Με γνώμονα ότι στις ΕΠΑ Καρδίτσας & Αλεξανδρούπολης λειτουργούν Στέγες Ημερήσιας Φιλοξενίας Ανηλίκων στις οποίες υπηρετεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ( 2 υπάλληλοι στη Καρδίτσα και μία υπάλληλος στην Αλεξανδρούπολη ), το οποίο παρέχει εξαιρετικό έργο, προσφέροντας υπηρεσίες σε σημαντικό αριθμό ανηλίκων της περιοχής που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο οικογενειακό τους περιβάλλον ( παιδιά που βρίσκονται σε ηθικό κίνδυνο λόγω ακαταλληλότητας του οικογενειακού τους περιβάλοντος ανατροφής), εισηγούμαστε κατ εξαίρεση τη διατήρησή τους , προτείνοντας την ακόλουθη προσθήκη στο εδάφιο 1 παρ.4 του άρθρου 13, του υπό διαβούλευση Νόμου.
  Συγκεκριμένα : « πλην των περιπτώσεων που σε καταργούμενη Ε.Π.Α. λειτουργούν Στέγες Φιλοξενίας Ανηλίκων ( ημερήσιας ή 24 ωρης φροντίδας), οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους, το δε προσωπικό υπάγεται υπό τον έλεγχο της διατηρούμενης Ε.Π.Α της Εφετειακής Περιφέρειας.»

  Με τιμή

  Ευτυχία Κατσιγαράκη

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 09:41 | ΣΤΕΛΛΑ ΣΕΒΕΝΤΗ

  ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΕΚΤΙΚΗ.( ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ;ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ).

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 18:02 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

  Είναι λογική η σκέψη να αντικατασταθεί η περ. α της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 3860/2010 και πλέον πρόεδρος των διευρυμένων ΕΠΑ να ορίζεται Εφέτης ή Εισαγγελέας Εφετών. Ωστόσο, στις επαρχιακές πόλεις οι εφέτες δε διαμένουν στον τόπο που υπηρετούν, ενώ παίρνουν συχνά και γρήγορα μεταθέσεις. Επίσης, ο τεράστιος όγκος των δικαστικών καθηκόντων, που έχουν οι περισσότεροι, δε θα τους επιτρέπει να ασχολούνται ενεργά με τις Εταιρίες Προστασίας, οι οποίες εν τέλει θα υπολειτουργούν. Ίσως θα ήταν καλύτερα να παραμένει Πρόεδρος των ΕΠΑ Πρωτοδίκης ή Εισαγγελέας ή ακόμη και να συσταθούν επιτροπές προστασίας ανηλίκων σε όλα τα πρωτοδικεία πλην της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.