Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 08: Συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας «Κεντρική Αγοράς Θεσσαλονίκης» (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας» (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμος Εταιρεία» (Κ.Α.Θ. Α.Ε.), που συστήθηκε με το β.δ. 869/1966 (223 Α΄) ως ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης» και μετατράπηκε με το π.δ. 411/1998 (288 Α΄) σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης» (Κ.A.Θ. A.Ε), με αριθμό Μητρώου Α.Ε. 41957/06/Β/99/04 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία εποπτεύεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συγχωνεύεται με απορρόφησή της από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας» (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.), που συστήθηκε με το β.δ. 143/1963 (33 A΄) ως ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών» και μετατράπηκε με το π.δ. 406/1998 (286 Α΄) σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «Ο.Κ.A.A. A.Ε.», με αριθμό Μητρώου Α.Ε. 41867/06/Β/98/45 με έδρα την Αθήνα, η οποία εποπτεύεται από τους ίδιους Υπουργούς. H εταιρεία έχει ως έδρα την Αθήνα και διατηρεί υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

2. Η συγχώνευση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και των άρθρων 68−79α του κ.ν. 2190/1920 και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος, με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2166/1993, όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των συγχωνευομένων εταιρειών με ημερομηνία 31.7.2012.

3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις έννομες σχέσεις και τις υποχρεώσεις της απορροφώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

4. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας, όπως έχουν διαπιστωθεί στην από 31.12.2011 έκθεση διαπίστωσης λογιστικής αξίας της απορροφώμενης εταιρείας, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, μεταβιβάζονται στην απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία, η οποία έτσι καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της απορροφώμενης.

5. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της απορροφώμενης εταιρείας περιέρχονται, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην απορροφώσα εταιρεία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, η οποία έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του καταργουμένου και συγχωνευόμενου δι’ απορροφήσεως φορέα, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας ύψους 33.946.900,00 ευρώ θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας ύψους 18.953.759,95 ευρώ, πλέον 240,05 με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών του ΟΚΑΑ ΑΕ, ενώ παράλληλα εκδίδονται 14.580 νέες ονομαστικές μετοχές του ΟΚΑΑ ΑΕ, ονομαστικής αξίας 1.300,00 ευρώ εκάστη, που θα δοθούν στον μέτοχο της απορροφώμενης εταιρείας έτσι, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης να ανέρχεται σε 52.900.900,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 40.693 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.300,00 ευρώ εκάστη.

7. Οι ζημίες της απορροφώμενης εταιρείας κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού μειώνουν ισόποσα το μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

8. Οι εκκρεμείς δίκες της απορροφώμενης εταιρείας συνεχίζονται από την απορροφώσα, εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους λόγω της συγχώνευσης.

9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει η νομική προσωπικότητα της απορροφώμενης εταιρείας, η οποία θεωρείται ότι έχει λυθεί, εξαφανιζόμενης της νομικής της προσωπικότητας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια και όλες οι πράξεις της απορροφώμενης εταιρείας, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της, από λογιστικής άποψης, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας.

10. Για τη συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών και την ταχύτερη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών εφαρμόζονται, ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν.2166/1993.

11. Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διατυπώσεις δημοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

12. Οι σκοποί της απορροφώμενης εταιρείας, όπως προκύπτουν από το άρθρο 4 του Καταστατικού της (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 7081/22.7.2011), ανατίθενται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην απορροφώσα εταιρεία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

13. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στην απορροφώμενη εταιρεία μεταφέρεται αυτοδικαίως στην απορροφώσα εταιρεία και αποτελεί προσωπικό της. Το προσωπικό που υπηρετεί στην απορροφώμενη εταιρεία Κ.Α.Θ. ΑΕ μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας, να εξακολουθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο εδρεύον στη Θεσσαλονίκη υποκατάστημα της εταιρείας. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού καθορίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού της απορροφώμενης στην απορροφώσα εταιρεία.

14. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της απορροφώσας εταιρείας, που εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, τροποποιείται και κωδικοποιείται το Καταστατικό της εταιρείας, προσαρμοζόμενο στις διατάξεις του παρόντος και στους σκοπούς της απορροφώμενης εταιρείας.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:53 | Άγγελος Αντωνίου

  Αν οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν λάβει γνώση των στοιχείων της ελλειμματικότητας του Ο.Κ.Α.Α, να’στε σίγουροι πως αυτήν την στιγμή δεν θα συζητούσαμε για την “απορρόφηση” της ΚΑΘ από αυτόν, ούτε φυσικά θα είχαν “απορροφηθεί” από τον Ο.Κ.Α.Α οι Ιχθυόσκαλες.

  Είναι γνωστό πως αρμόδιοι υπουργοί υπογράφουν και μνημόνια, χωρίς να τα διαβάσουν.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:10 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ Κ

  Κανονικά, ο Δημόσιος διάλογος πρέπει να προσφέρει κάτι στο σχέδιο νόμου, πέρα από εμπάθειες και μικροπολιτικά συμφέροντα. Όπως θα μπορούσε να απαντήσει η «υπάλληλος του ΟΚΑΑ» στον στρατευμένο υπάλληλο της ΚΑΘ, οι ιχθυόσκαλες έγιναν υποκαταστήματα του ΟΚΑΑ στις 2/7/12, όταν τα περισσότερα από τα χρήματα που αναφέρει, είχαν ήδη καταβληθεί στο Δημόσιο.
  Επίσης, επειδή οι τοπικιστικές παρωπίδες είναι πολύ ισχυρές, ξεπερνάμε όλα τα υπόλοιπα για να γράψουμε για τη μείωση του λειτουργικού κόστους (που ζήτησε η Κυβέρνηση και η τρόικα από όλες τις ΔΕΚΟ), αλλά ο ΟΚΑΑ το έκανε πράξη και προφανώς είναι μεμπτό, γιατί θα έπρεπε, μάλλον να κάνει το παγώνι και να οραματίζεται φαραωνικές επενδύσεις σε άλλες χώρες, σαν την εργοδότρια του Κου Αντωνίου.
  Τέλος, επειδή μπορεί κανείς να λέει διάφορα, αλλά μόνο η «υπάλληλος» δίνει στοιχεία, ας δούμε και τα μεγέθη που είναι δημοσιευμένα, και σε γραφήματα, για να τα καταλαβαίνουν όλοι.
  http://www.okaa.gr/okaa/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2134&articleid=2331
  Μια χαρά ελλειματικός Οργανισμός φαίνεται. Τώρα, πως ακριβώς ο ελλειματικός Οργανισμός είναι πιο ελκυστικός από έναν κερδοφόρο, σε έναν επενδυτή, μόνο ο Κος Αντωνίου ξέρει. Γι αυτό και ο γνωστος Πρόεδρος – Επενδυτής ζητάει από τον προπονητή «να παίξει ο Αντωνίου»!!

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 13:33 | Λ.Δ.

  η διαβουλευση οντως εχει κατι να προσφερει οταν αναφερονται γεγονοτα αλλά και ιδές και σκεψεις που δεν αποκρυπτουν την πραγματικοτητα.
  οι αρμοδιοι υπουργοι ξερουν τα κερδη ή ζημιες καθε οργανισμου.

  η λογικη λεει οτι οταν ποναει το κεφαλι δεν το κοβεις αλλά το θεραπευεις.πανω σε αυτο θα πρεπει να επικεντωθεί ολη η προσπαθεια ,ολα τα άλλα είναι εκ του περισσού.

  και φυσικα δεν ειναι σωστο την στιγμη αυτη να επικεντρωνομαστε στο ποιος ειναι ποιος καλος οργανισμος αλλά στο να μην γινει η συγχωνευση γιατι μονο κακο θα κανει, σε εμπορους, υπαλλήλους , αγοραστικο κοινο.
  δεν εξασφαλιζεται με τιποτα η ευημερια του νεου οργανισμου που θα προκυψει οταν υπαρχουν τοσες διαφορές και τοσο μεγαλη αποσταση….ειναι ανεφικτο πρεπει να γινει κατανοητο.
  ευχομαι να μη δικαιωθουν οι κασσανδρες αλλά το επομενο σταδιο θα είναι η ιδιωτικοποιηση ή ξεπουλημα υποδομων οπως εγραφη και οτι προκυψει ……

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:11 | Άγγελος Αντωνίου

  Όντως πολύ σωστά τονίζει η υπάλληλος του Ο.Κ.Α.Α. ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΣΥ απέδωσε χρήματα στο Ελληνικό Δημόσιο με τα λεφτά από τα ταμεία των Ιχθυοσκάλων που «απορρόφησε».

  ΟΛΕΣ τις άλλες χρονιές ήταν, είναι και θα παραμείνει μια ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΚΟ.

  Όποιος είχε ή θα έχει την τύχη να απορροφηθεί από τον Ο.Κ.Α.Α., απλά θα βουλιάξει μαζί του στην καταστροφή και το ξεπούλημα.

  Φανταστείτε για να μπορέσει να μειώσει 35% σε ένα έτος το λειτουργικό του κόστους, τι γίνεται εκεί μέσα.

  Συμφωνώ απολύτως να μην γίνει η συγχώνευση, o Ο.Κ.Α.Α. απρόσκοπτα να συνεχίσει να προσφέρει ελλείμματα στο Ελληνικό Δημόσιο όπως και γίνεται από την μέρα της ιδρύσεως του. Από κει και πέρα είναι θέμα χρόνου η πώληση του στον όποιο ιδιώτη σαν ελλειμματικός οργανισμός.

  Αρκετούς φορείς έχει συμπαρασύρει, δεν είναι ανάγκη να καταστρέψει και την ΚΑΘ.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 09:20 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ Κ

  Είναι εντυπωσιακό που οι περισσότεροι, αντί να συνεισφέρουν στη δημόσια διαβούλευση, λένε τα δικά τους, χρησιμοποιώντας στρεβλά επιχειρήματα και σαθρά στοιχεία!
  Οι εργαζόμενοι στην ΚΑΘ μιλούν για καταβολή φόρων & μερισμάτων 800.000 € την τελευταία δεκαετία, όταν ο «επιβλαβής» Ο.Κ.Α.Α., ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΣΥ έχει καταβάλει 1.100.000 € σε φόρους και 532.000 € μέρισμα προηγουμένων ετών. Ας μη συζητήσουμε για την «κερδοφόρα επιχείρηση» της ΚΑΘ, που εγγράφει στον ισολογισμό της πάνω από 5.000.000€ από επιχορηγήσεις (http://kath.gr/main/index.php/2011-07-04-10-12-24, ΕΚΘΕΣΗ ΔΠΧΠ ΚΑΘ ΑΕ2011, ΠΑΡ 13, Σελ.25)
  Ένα άλλο δείγμα μη υγιούς Οργανισμού, είναι ότι ο Ο.Κ.Α.Α., βρήκε τρόπο να επιστρέψει χρήματα στο Ελληνικό Δημόσιο, με επιστροφή του μετοχικού του Κεφαλαίου, χρημάτων, δηλαδή, που δεν πήρε ποτέ, αλλά επέστρεψε ΜΕΤΡΗΤΑ, (ήδη 3.000.000 €) στο Ελληνικό κράτος, τη στιγμή που τα είχε ανάγκη (http://www.okaa.gr/okaa/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2357&articleid=3146). Μάλλον δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι δημόσιοι Οργανισμοί.
  Οι έμποροι διαμαρτύρονται για «αγορά απαρχαιωμένη, χωρίς άδεια πολεοδομίας, χωρίς οδικό δίκτυο και από άποψης υγειονομικού ενδιαφέροντος άκρως επικίνδυνη», όταν ο «κακός» Ο.Κ.Α.Α έχει υλοποιήσει, τα τελευταία 6 χρόνια, επενδύσεις 30.000.000 € ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ, και έχει προχωρήσει σε μειώσεις 20% !!! στα ενοίκια των καταστημάτων του.
  Ο «κακός διαχειριστής» Ο.Κ.Α.Α, έχει προβεί σε μειώσεις λειτουργικού κόστους 35% σε ένα έτος
  Κάποιος άλλος διαμαρτύρεται για την κατάχρηση των χρημάτων των ιχθυοσκαλών, όταν ο Ο.Κ.Α.Α., αποτελώντας μία από τις λίγες ΔΕΚΟ που εφάρμοσε τον Ν. 4024/11, για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, μείωσε το μισθοδοτικό τους κόστος κατά 35% και τους προσέδωσε νομική προσωπικότητα, πράγμα που δεν είχαν για δεκαετίες.
  Τέλος, όσον αφορά στην εξωστρέφεια και την εικόνα στο εξωτερικό, μπορούν να μιλήσουν κάποιοι πιο αρμόδιοι, όπως η Παγκόσμια Ένωση Κεντρικών Αγορών! http://www.okaa.gr/okaa/articles/article.jsp?context=103&articleid=3064 (WUWM, Newsletter, σελ. 3 )
  Τελικά, μήπως να μη γίνει η συγχώνευση και ο «ζημιογόνος Ο.Κ.Α.Α.», να συνεχίσει να προσφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο, στους εμπόρους, στο κοινωνικό σύνολο, απρόσκοπτα και χωρίς υστερίες, αποτελώντας πρότυπο για την Ελλάδα και παράδειγμα προς τους ξένους????????

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 09:26 | Λ.Δ.

  αν αποδειχθει οτι οι αντιδρασεις γινονται για να μην ξεβολευθουν καποιοι ναι να γινει η συγχωνευση …
  αν αποδειχθει η ωφελιμοτητα πλειοδοτικων διαγωνισμων για τις εμπορικες μισθωσεις ,να γινει 2 φορες …..
  αν αποδειχθει οτι αμοιβονται υπαλληλοι με χρυσαφι οπως ειπωθηκε (35% επανω απο τον μισθο ? ) να γινει και 3 φορες , μονο ομως που η εφαρμογη του ενιαιου εγινε πρωτα εδω
  όμως τιποτα από όλα αυτά δεν ισχυει …
  Τέλος ναι να γινει η συγχωνευση αν θα πραγματοποιηθει για αναπτυξη και μόνο .

  η συγχωνευση τρομαζει μονο οσους βλεπουν οτι αυτο το εγχειρημα δεν θα αποδοσει τιποτα παρα μονο ζημιες – απολυσεις . ενας υγιης οργανισμος θα κινδυνευσει να καταστει ζημιογονος και να κλεισει

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 09:12 | Ι.Ι.

  Δεν ξερω ποιο είναι ποιο τραγικό και ποιο δραματικό.Η προσπάθεια που κάνουν κάποιοι να πείσουν τον κόσμο ότι με την συγχώνευση θα λυθούν τα προβλήματα στο Δημόσιο ή τα ψέμματα που πολύ εύκολα καταρίπτωνται με ένα απλό έλεγχο στα οικονομικά της ΚΑΘ.
  Η πραγματικότητα και όχι η φαντασία, η λογική και όχι ο πανικός μπορούν να δώσουν τις λύσεις.
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ είναι ότι αν γίνει στο τέλος αυτή η συγχώνευση εντος μικρου διαστήματος, με την εικονική κερδοφορία που θα παρουσιάσει ο ΟΚΑΑ (χάρη στο αποθεματικό της ΚΑΘ),το σύνολο που θα δημιουργηθεί θα ελέγχει το σύνολο της τροφικής αλυσίδας της Ελλάδος.
  Όποιος ιδιώτης λοιπόν θέλει μετά θα ελέγχει την αγορά και τις τιμές.
  Γιατί το επόμενο βήμα να είστε σίγουροι είναι η πωληση σε ιδιώτη-ιδιώτες ως πραγματικό φιλέτο.
  Μην ξεχνάτε ότι και οι δύο αγορές βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τα τρέν, τα λιμάνια και την Εγνατία όδό. Ποιος λοιπόν δεν θέλει να ελέγχει όπως είπε ο κ.Γεωργίου έναν τέτοιο άξονα με άμεση πλέον πρόσβαση στην διατροφική αγορά της Ευρώπης. Ο απόλυτος έλεγχος.
  Οχι στην συγχώνευση λοιπόν.
  Οχι μόνο για τις άμεσες επιπτώσεις στους υπαλλήλους(και προκαλώ όποιον θελει να έρθει να ελέγξει τις μισθδοσίες των υπαλλήλων)
  Οχι λέμε για το καλό της πατρίδας φίλε Καλλικράτη.

 • 7 Οκτωβρίου 2012, 18:13 | ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ

  Ο Ο.Κ.Α.Α. όχι μόνο ΔΕΝ είναι ελλειμματικός, αλλά ανταποκρινόμενος στις νέες εταιρικές και οικονομικές απαιτήσεις βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, εκσυγχρονίζει τις εγκαταστάσεις του, εξορθολογίζει τις λειτουργικές και άλλες δαπάνες του, δεν βαρύνεται με δανειακές υποχρεώσεις, παρουσιάζει κερδοφορία παρά τις τεράστιες αποσβέσεις του , ενώ κατέβαλε στο μέτοχο μέρισμα προηγούμενων χρήσεων ύψους € 544.000,00 και επιστροφή κεφαλαίου στο Ελληνικό Δημόσιο € 4.000.000 περίπου.
  Όσοι αντιδρούν στη συγχώνευση του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. με την Κ.Α.Θ. ας λάβουν υπ’ όψη τους ότι η συγχώνευση Ο.Κ.Α.Α. – ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. έβαλε τέλος σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης που επικρατούσε στις ιχθυόσκαλες, πολλές από τις οποίες, ενώ ήταν ζημιογόνες, παρείχαν υψηλότατες αμοιβές στους υπαλλήλους τους.
  Όλοι μιλάμε για ένα μικρότερο, ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος, αλλά μόλις έρθει η ώρα να ξεβολευτούμε, αντιδράμε υπερασπιζόμενοι τα στενά προσωπικά, οικονομικά, τοπικιστικά κ.λ.π. συμφέροντά μας.

 • 7 Οκτωβρίου 2012, 16:34 | Αντρέας Γεωργίου

  Ας μην ξεχνάμε πως οι τοκογλύφοι πληρώνουν αρκετούς ελληνόγλωσσους μισθοφόρους και φερέφωνα των συμφερόντων τους, προκειμένου να επιτύχουν τους σκοτεινούς σκοπούς τους.

  Σαφέστατα και σε αυτήν την συζήτηση, υπάρχουν οι εν λόγω προδότες, που σημαία τους έχουν επειδή χτες κάποιοι δημοσιοϋπαλληλίσκοι έπαιρναν κάνα φράγκο παραπάνω, το πρέπον σήμερα είναι να καταστραφούν και να ξεπουληθούν τα πάντα.

  Λύση δεν είναι το ξεπούλημα της υποδομής της πατρίδος μας σε ξένα συμφέροντα για κανένα λόγο…

 • 7 Οκτωβρίου 2012, 12:44 | Καλλικρατης

  Για να δούμε ποιοι αντιδρούν….μήπως αυτοί που δεν εφημορμασαν το ενιαίο μισθολόγιο; Μήπως αυτοί που δεν ήθελαν τον πλειοδοτικο διαγωνισμό για τις εμπορικές μισθώσεις; Η μήπως αυτοί που ελαμβαναν 35% επιπλέον του μισθού τους, παροχές ; Η αλληλεγγύη στους υπαλλήλους των ιχθυοσκαλων ενισχύει την ανάγκη για Αμεση συγχώνευση της καθ. Ποιος ξέρει τι έχουν να δουν οι διαχειριστικοι έλεγχοι ….ένα είναι σίγουρο, ότι αυτοί που θα επωφεληθούν απο τις μεταρρυθμίσεις θα είναι όσοι προσδοκούν σε ένα υγιές, ανταγωνιστικό και αναπτυξιακό περιβάλλον. Όλοι άλλοι ας προσαρμοστούν απο τώρα στο συμμάζεμα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 21:11 | kallikratis

  Καταλαβαίνω την αγωνία όσων θα ξεβολευτούν, όπως οι κουρασμένοι και φτωχοί υπάλληλοι των ιχθυοσκαλών, που λάμβαναν 35% επιδόματα εξ ελευθεριότητας, που ελέγχανε τις πύλες διακίνησης των εμπορευμάτων, που φυσικά έκρυβαν για δεκαετίες εκατομμύρια από το Ελληνικό Δημόσιο, από το οποίο ζητούσαν σύνταξη και περίθαλψη… Ποιους τρομάζει η συγχώνευση; Μήπως αυτούς που δεν ήθελαν αν εφαρμόσουν το ενιαίο μισθολόγιο; Ή μήπως αυτούς που δεν ήθελαν τον πλειοδοτικό διαγωνισμό για τις εμπορικές μισθώσεις; Κλπ.

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 17:50 | Αντρέας Γεωργίου

  Αν ολοκληρωθεί αυτή συγχώνευση, πλέον το σύνολο της διακίνησης και εμπορίου τροφίμων της χώρας (λαχανικών, κρέατος και ψαριών) θα είναι απλώς μία και μόνο ελλειματική ΔΕΚΟ, που θα μπορεί να αγοράσει ο όποιος ξένος “επενδυτής” σε συμφέρουσα εννοείται τιμή.

  Ο Κίσινγκερ ήταν σαφής όταν είπε ότι “ο έλεγχος της τροφής είναι όπλο”, για να δούμε έχουν σχέση αυτά τα δύο γεγονότα μεταξύ τους…

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 16:14 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ

  Ο ΟΚΑΑ να είναι μία μεγάλη ελλειμματική ΔΕΚΟ, πράγμα που δεν ισχύει για τους Οργανισμούς Ιχθυοσκάλων τους οποίους «απορρόφησε» πέρυσι και με δικά τους λεφτά για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΚΑΑ, παρουσίασε θετικό πρόσημο στον ισολογισμό του φέτος και ο υπουργός το παρουσιάζει ως μέγαν επίτευγμα, κάνοντας ουσιαστικά ένα κάκιστης ποιότητος οικονομοτεχνικό λογοπαίγνιο που στερείται σοβαρότητας αντί κάποιας τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας.

  Ρωτάω ευθέως τον υπουργό, η απορρόφηση της ΚΑΘ έχει ως έναν και μοναδικό στόχο για άλλη μία και τελευταία χρονιά ο ΟΚΑΑ να δείξει με τα λεφτά της ΚΑΘ ένα ακόμα θετικό πρόσημο;

  Απαντήστε στο εάν έχετε δει τους ισολογισμούς προηγούμενων ετών του Ρέντη, των Ιχθυοσκάλων και της ΚΑΘ; Έχετε αντιληφθεί ότι με την «απορρόφηση» καταστρέψατε τις Ιχθυόσκαλες; Γιατί θέλετε να συμβεί το ίδιο και με την ΚΑΘ;

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 07:59 | Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

  Θα συμφωνήσω με τον ΣΤΕΛΙΟΣ Δ. Δεν είναι δουλειά οποιουδήποτε δημόσιου οργανισμού η λειτουργία των Αγορών αυτών είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη. Προτείνω λοιπόν κατάργηση όλων αυτών και ανάληψη των «αρμοδιοτήτων» τους απευθείας από το υπουργείο.

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 19:41 | Δημητρης

  νομος που εγινε βιαστικα διχως εποικοδομητικο διαλογο .
  ληφθηκε η γνωμη των εμπλεκομενων ? αποκλειεται…

  υπαρχουν εννοιες οπως : αποκεντρωση – αξιοκρατια – αναπτυξη – σεβασμος στην Θεσσαλονικη -σεβασμος στην εργασια των εμπορων και των υπαλληλων ? τιποτα , δεν υπαρχει τιποτα ……

  για μια ακομη φορα δουλειες στο ποδι για να δειξουμε αποτελεσμα και πειθαρχια στους ελεγχοντες .
  τα αποτελεσματα του νομου αυτου αν ψηφισθει θα τα βρουμε μπροστα μας και δεν θα ειναι τιποτα αλλο απο δυσμενεις συνεπειες.

  ελπιζω αυτοι που θα αποφασισουν να δουν το λαθος , ελπιζω η διαβουλευση να δικαιωσει τον λογο υπαρξης της

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 17:21 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΚΑΘ ΑΕ

  Η ΚΑΘ Α.Ε. είναι μια κερδοφόρος επιχείρηση η οποία δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδει, για αυτούς που δεν ξέρουν ή κάνουν πως δεν ξέρουν, κάθε χρόνο μέρισμα στο δημόσιο. Την τελευταία δεκαετία απέδωσε μέρισμα και φόρο μερισμάτων ύψους 800.000€ περίπου, ασχέτως του γεγονότος ότι από επίσημα χείλη ειπώθηκε ότι στα 13 χρόνια λειτουργίας της ΚΑΘ Α.Ε. μόνο φέτος αποδόθηκε μέρισμα.
  Στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. υπηρετούν σήμερα 21 υπάλληλοι , με συνέπεια, και την κρατούν ψηλά ….
  Δείξτε μου εσείς οργανισμό σήμερα, ο οποίος με προσωπικό 21 άτομα αποφέρει ετήσιο οικονομικό αποτέλεσμα 500.000€ κέρδη…….

  Και με τη συγχώνευση τι θα γίνει? Θα απορροφηθούμε από οργανισμό, ναι παρόμοιο με την ΚΑΘ Α.Ε. δεν λέμε κάτι επ’ αυτού, ο οποίος έχει άλλους στόχους και επιδιώξεις και διαφέρει με εμάς όχι μόνο χωροταξικά .
  Η ΚΑΘ Α.Ε έχει τα Βαλκάνια στα πόδια της , ο ΟΚΑΑ όχι …και ας μη μιλήσουμε για δημοσιευμένους ισολογισμούς , κέρδη ζημίες των δύο οργανισμών και άλλα πολλά, γιατί ενδιαφερόμαστε μόνο για την ευημερία του δικού μας οργανισμού .

  Με τους υπαλλήλους τι θα γίνει ? Το Δ.Σ του νέου οργανισμού θα αποφασίσει για το μέλλον τους …λέει το σχέδιο.
  Δηλαδή αυτός ο πολύπαθος δημόσιος τομέας θα επιβαρυνθεί με όσους περισσέψουν?
  Εδώ κάνουμε αμάν να τους μειώσουμε …..άρα λοιπόν το σχέδιο αυτό κάτι δεν λέει ….

  Με τους εμπόρους τι θα γίνει ? Συμφωνούμε με τον Σύνδεσμο Εμπόρων ότι οι συνθήκες της αγοράς είναι προδιαγραφών του 1974 , έτος ίδρυσης της Κ.Α.Θ. Α.Ε. , μήπως λοιπόν θα ήταν προτιμότερο το αποθεματικό κεφάλαιο που όλα αυτά τα χρόνια διαφυλάχτηκε σαν κόρη οφθαλμού από όλες τις διοικήσεις της Κ.Α.Θ. Α.Ε. να διατεθεί προς εκσυγχρονισμό της ΚΑΘ Α.Ε. ?
  Μήπως με την συγχώνευση θα επιτευχθεί λογιστική μείωση των ζημιών του ΟΚΑΑ και μόνο και τίποτε περισσότερο?

  Οι δύο οργανισμοί που θα συγχωνευθούν είναι αποτέλεσμα ενός εγχειρήματος που ξεκίνησε πριν χρόνια και το σίγουρο είναι ότι δεν απέτυχε. Σήμερα στη διαβούλευση είναι ένας νόμος που ορίζει τη συγχώνευσή τους, που λυπόμαστε που το λέμε αλλά διαφαίνεται ότι θα έχει τραγικά αποτελέσματα, τον οποίο μας επιβάλλουν να τον ψηφίσουμε γιατί έτσι θα δώσουμε δείγματα υπακοής στα κελεύσματα για ορθή λογιστική και μόνο διαχείριση.
  Το γνωστό λήμμα : η Ελλάς μακροημερεύει οι έλληνες λιμοκτονούν……..

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 11:43 | Λ.Δ.

  Οι 2 οργανισμοί OKAA και ΚΑΘ που θα συγχωνευθούν είναι αποτέλεσμα ενός εγχειρήματος που ξεκίνησε πριν χρόνια και το σίγουρο είναι ότι δεν απέτυχε. Σήμερα εδώ εκφράζουμε την γνώμη μας για έναν νόμο που είναι αποτέλεσμα βεβιασμένων και δίχως μελέτη κινήσεων, τον οποίο μας επιβάλλουν να τον ψηφίσουμε γιατί έτσι θα δώσουμε δείγματα υπακοής στα κελεύσματα για ορθή λογιστική και μόνο διαχείριση.
  Ακούσθηκε η γνώμη των εμπλεκομένων φορέων : εμποροι της ΚΑΘ και υπάλληλοι της ΚΑΘ Α.Ε? ΠΟΛΥ ΑΜΦΙΒΆΛΛΩ ΑΝ ΕΙΧΕ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΟΥΣΑΜΕ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΓΡΑΦΑΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.

  ένας υγιής οργανισμός η ΚΑΘ οδηγείται σε απορρόφηση μέσω συγχώνευσης με έναν αλλον που μέχρι περισυ τουλάχιστον ήταν ζημιογόνος.
  η ΚΑΘ μπορεί να είναι παρομοιου αντικειμένου με τον ΟΚΑΑ όμως έχουν πολυ μεγάλες διαφορές που δεν είναι μόνο χωροταξικές.

  Θέλουμε σήμερα να διεισδύσουμε στα Βαλκανια? δυστυχώς αυτό δεν θα γίνει ποτέ με τέτοιου είδους ενέργειες….

  οι θέσεις των υπαλλήλων τίθενται σε κινδυνο? σήμερα στην ΚΑΘ υπηρετούν 20 υπάλληλοι με εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα . ολα μα ολα στον βωμό της εικόνας ( μείωση αριθμού υπαλλήλων )και όχι της ουσίας

 • 4 Οκτωβρίου 2012, 23:43 | Παναγιώτης Καράμπελας

  Η απορρόφηση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. από τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. είναι κάτι το οποίο το αποφάσισαν κάποιοι χωρίς να σκεφτούν εάν αυτό θα επηρεάσει καθόλου την Αγορά κυρίως της Βορείου Ελλάδας και μετά των Γειτονικών Χωρών. Το μόνο που σκεφτήκανε είναι να πάρουν το αποθεματικό το οποίο έχει η Κ.Α.Θ. Α.Ε. και το οποίο μαζεύτηκε από συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως :
  1) Πρώτο και ΒΑΣΙΚΌΤΕΡΟ από τα ενοίκια τα οποία κατέβαλλαν η Έμποροι η οποίοι στεγάζονται στην Λαχαναγορά και στην Κρεαταγορά
  2) Από τα κόμιστρα τα οποία καταβάλλουν για να εισέλθουν τα φορτηγά – Φορτηγάκια στον χώρο της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
  Λεφτά τα οποία τα έδιναν τόσα χρόνια η έμποροι για αυτές της εγκαταστάσεις της Κ.Α.Θ. εδώ στην Θεσσαλονίκη θα πάνε και θα δοθούν σε μία άλλη εταιρία, αντί να δοθούν εδώ και να εκσυγχρονιστούν η εδώ εγκαταστάσεις και να ανταγωνίζονται επάξια Αγορές του εξωτερικού γιατί η Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχει της προοπτικές ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της και βρίσκεται σε κομβικό σημείο πάνω σε οδικούς Εθνικούς Άξονες και κοντά στο Λιμάνι.
  3) Από τον Μισθό των Υπαλλήλων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. η οποίοι είναι από τους ποίο χαμηλόμισθους στης ΔΕΚΟ, από της μειώσεις της οποίες τους έγιναν, και από τον σωστό χειρισμό τον υπηρεσιακών ζητημάτων.
  Στης τελευταίες μειώσεις τον μισθών μειώθηκαν η μισθοί όλων των υπαλλήλων άλλα όχι η αποδοτικότητα τους ίσα ίσα προσπαθούν για την σωστή λειτουργία της Αγοράς , τα λεφτά τα οποία κέρδισε η Κ.Α.Θ. Α.Ε. από της μειώσεις τον μισθών της παρέμειναν στο Ταμείο της. Λεφτά επίσης τον εργαζομένων τα οποία τους κρατήθηκαν και μετά την απορρόφηση ΜΠΟΡΕΙ σύμφωνα με όρους της απορρόφησης να μην είναι πλέον στο προσωπικό της νέας επιχείρησης.
  4) Από την σωστή διαχείριση των Οικονομικών της Κ.Α.Θ. Α.Ε. από τους υπαλλήλους της και από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο η οποίοι πέρασαν από τους χώρους της.
  5) Από την επαγγελματική και την σωστή κατάρτιση και συμπεριφορά όλων των εργαζομένων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. πάνω στο αντικείμενο τους.
  Και τέλος ότι η κίνηση της Απορρόφησης της Κ.Α.Θ. Α.Ε. μια υγιούς ΔΕΚΟ του Δημοσίου η οποία ουδέποτε έχει επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό αντιθέτως δίνει σε αυτόν μερίσματα εδώ και τόσα χρόνια λειτουργίας της από τα κέρδη της, χωρίς αυτή την κίνηση της απορρόφησης να την έχει προηγηθεί μία μελέτη εάν αυτή η Κίνηση είναι η σωστοί και αυτοί που θα οφωλήσει το κράτος ή θα το βλάψει και μετά το κράτος θα πρέπει ή να δίνει χρήματα στον καινούριο οργανισμό για να αντεπεξέρχεται της υποχρεώσεις του ή θα πρέπει να τον πουλήσει. Η απορρόφηση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. από τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. δεν πρέπει να ολοκληρωθεί γιατί αλλιώς καταδικάζουμε μία υγιεί, οικονομικά ανεξάρτητη και αναπτυσσόμενη Δημόσια Εταιρία προς το όφελος του Κράτους στο όνομα της Δημοσιονομικής εξυγίανσης. ΟΧΙ στην ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

 • 4 Οκτωβρίου 2012, 14:16 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Οι έμποροι της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης καταφέραμε επί 37 συναπτά έτη να φέρουμε εις πέρας το μεγάλο κοινωνικό έργο της ομαλής τροφοδοσίας της Βόρειας Ελλάδας, των Βαλκανίων και των νήσων με αγροτικά προϊόντα. Με την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ε.Ε. ο ρόλος της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων αναβαθμίστηκε. Είμαστε υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση και ομαλή διακίνηση των νωπών οπωροκηπευτικών από τον έλληνα μικροπαραγωγό – αγρότη, και κατόπιν μέσω της λιανικής, στον καταναλωτή. Η θέση μας και η παρουσία μας στην αλυσίδα παραγωγής είναι καίρια και ουσιαστική.
  Και όλα αυτά κάτω από τριτοκοσμικές πραγματικά συνθήκες, λειτουργώντας σ’ ένα χώρο πλήρως αποδιοργανωμένο που οδηγεί μέρα με τη μέρα στην υποβάθμιση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και του ρόλου που έχουμε κληθεί να επιτελέσουμε επ’ ωφελεία του καταναλωτή.
  Σήμερα η ελληνική πολιτεία υποβαθμίζει τον ρόλο μας και επιχειρεί να μετατρέψει έναν από τους τελευταίους οικονομικούς πνεύμονες της πόλης μας, την ΚΑΘ Α.Ε., υποκατάστημα των Αθηνών. Είναι βέβαιο ότι εναρμονισμός των δύο αγορών δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί, όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής απόστασης, αλλά και εξαιτίας των διαφορετικών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στις δύο αγορές. Υπάρχει ορατός κίνδυνος να ζημιωθεί οικονομικά η μέχρι σήμερα κερδοφόρος ΚΑΘ Α.Ε. από την απορρόφηση της από τον ζημιογόνο ΟΚΑΑ Α.Ε. Τα διαθέσιμα αποθεματικά της ΚΑΘ Α.Ε. έχουν προέλθει από επαγγελματικές δραστηριότητες των εμπόρων της, θα έπρεπε λοιπόν να αξιοποιηθούν στον χώρο αυτό και όχι να απορροφηθούν από τον ζημιογόνο ΟΚΑΑ Α.Ε., όπως συνέβη με την απορρόφηση της ΕΤΑΝΑΛ.
  Αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα της συρρίκνωσης των κρατικών υπηρεσιών, διατηρούμε όμως και το δικαίωμα να υπερασπιζόμαστε με κάθε μέσο την αυτοτελή ύπαρξη και λειτουργία της ΚΑΘ Α.Ε. σε συνθήκες υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
  Λέμε ξεκάθαρα όχι στην συγχώνευση της ΚΑΘ Α.Ε. με τον ΟΚΑΑ Α.Ε.

 • 4 Οκτωβρίου 2012, 13:09 | Ν.Κ.

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΑ. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

 • 4 Οκτωβρίου 2012, 13:27 | Ν.Κ.

  Στην παράγραφο 13 που αφορά τη μεταφορά του προσωπικού από την Κ.Α.Θ. Α.Ε. στο νέο φορέα θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν με προσωποπαγείς θέσεις δημοσίου δικαίου και σε προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου (Ν.993/79)όπως υπάρχει και για το προσωπικό του Ο.Κ.Α.Α. στον υφιστάμενο Εσωτερικό Κανονισμό του.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 13:18 | Φ.ΓΚΑΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ΚΑΘ Γ 17

  Από την μετεγκατάστασή της το 1974 η λαχαναγορά Θεσσαλονίκης είναι έρμαιο της εκάστοτε κυβέρνησης. Οι εγκαταστάσεις της είναι απαρχαιωμένες, οδικό δίκτυο μηδέν και από διοίκηση ακόμη χειρότερα.

  Η λαχαναγορά στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε μέχρι και το 1973 σε ιδιόκτητα καταστήματα. Με την υπόσχεση ότι τα καταστήματα στην νέα αγορά θα είναι επίσης ιδιόκτητα μετεγκαταστάθηκαν οι έμποροι στην νέα, περιμένοντας μέχρι και σήμερα να υπολοιηθεί η υπόσχεση. Πληρώνουμε ενοίκιο σε μια αγορά απαρχαιωμένη, χωρίς άδεια πολεοδομίας, χωρίς οδικό δίκτυο και από άποψης υγειονομικού ενδιαφέροντος άκρως επικίνδυνη. Οι έμποροι υποχρεώνονται να εξοπλίσουν τα καταστήματά τους αναλόγως των απαιτήσεων με δικά τους έξοδα και ενάντια στους κανονισμούς της Α.Ε. οι οποίοι είναι επίσης απαρχαιωμένοι. Η διοίκηση όπως και τα εμπλεκόμενα υπουργεία πάντοτε απών. Άκόμη και όταν κάποιοι πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν μια δεύτερη αγορά στην Βουλγαρία, φάνηκε ξεκάθαρα ότι λίγο πολύ ήθελαν να την κλείσουν.

  ΟΧΙ λοιπόν στην συγχώνευση της Α.Ε., αλλά άν θέλετε να είστε και στην επικαιρότητα, πουλήστε την στους εμπόρους της αγοράς που είναι και άμεσα ενδιαφερόμενοι και θα δουν επιτέλους και ένα καλό.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 12:19 | ΚΑΛΛΗΚΡΑΤΗΣ

  Η συγχώνευση πρέπει να γίνει κατά παρέκκλιση των φορολογικών διατάξεων για να μην σκοντάψει η διαδικασία σε γραφειοκρατίες και δημοσιοϋπαλληλικές αντιλήψεις.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 11:43 | Ιακωβος Μαυρακης

  Η οργανωση συνεδριων, εκθεσεων και εκδηλωσεων αποτελεί αραγε αντικειμενο δραστηριοτητας κρατικής Α.Ε. ?

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 11:02 | Αναστάσιος Μαράς

  Η Αγορά Θεσσαλονίκης να συγχωνευθεί στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, ώστε να διατηρηθεί η έδρα στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή στην πόλη που εξυπηρετεί. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει καλύτερη εποπτεία, αμεσότητα αποφάσεων και οικονομία πόρων.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 10:10 | Μηνάς Βαρτανιάν

  Είναι προφανές ότι στη παραγρ. 9 του άρθρου 8, όπου αναγράφεται «Απο την έναρξη ισχύος του παρόντος», νοείται, «Απο την ολοκληρωση της συγχώνευσης», άλλως, δεν είναι δυνατή η συγχώνευση «απορροφώμενης εταιρείας», αφού, το απορροφώμενο νομικό πρόσωπο θα έχει προηγουμένως δια(λυθεί).

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 10:47 | ΣΤΕΛΙΟΣ Δ

  ΔΙΑΦΩΝΩ. Απαιτείται κατάργηση και των δύο οργανισμών και ανάληψη των αρμοδιοτήτων τους (αν υπάρχουν) από το αντίστοιχο υπουργείο.