Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 03: Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.)

1. Το «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με τον ν. 2021/1992 (36 Α΄) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται.

2. α) Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου του καταργούμενου προσώπου, ειδικότητας αρχιτεκτόνων ή πολιτικών μηχανικών ή συντηρητών αρχαιοτήτων, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είναι αποσπασμένο ή έχει διατεθεί με ρητό όρο στις Επιστημονικές Επιτροπές για τη μελέτη και εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 5α του παρόντος, εξακολουθεί να απασχολείται σε αυτές, θεωρούμενο στο εξής προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο και μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας.
Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Για το λοιπό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του καταργούμενου ταμείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 του παρόντος νόμου.

γ) Το προσωπικό που έχει προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και εκείνο, το οποίο απασχολείται με σύμβαση έργου και έχει διατεθεί, σύμφωνα με ρητό όρο των αντίστοιχων συμβάσεων, για την κάλυψη, αποκλειστικά, αναγκών των επιστημονικών επιτροπών, διέπονται από την παράγραφο 5β του παρόντος άρθρου.
δ) Η ανάθεση άσκησης καθηκόντων στο προσωπικό που υπηρετεί στο καταργούμενο Ταμείο και έχει καταταγεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3320/2005 (48 Α΄), αίρεται αυτοδικαίως.
3. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ταμείου μεταφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Μισθώσεις ακινήτων, που εξυπηρετούν την εκτέλεση των έργων των Επιστημονικών Επιτροπών και καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον τα αντίστοιχα μισθώματα βαρύνουν τις πιστώσεις συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) ή υφιστάμενης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης.

5. α) Οι Επιστημονικές Επιτροπές μελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, η διαχείριση των πιστώσεων των οποίων είχε ανατεθεί στο καταργούμενο Ταμείο και οι οποίες εκτελούν έργα, που έχουν ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α., εξακολουθούν να λειτουργούν, έως τη λήξη της χρηματοδότησής τους, ως συλλογικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι Επιστημονικές Επιτροπές υπάγονται κατά περίπτωση στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ή στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ίδιου Υπουργείου, κατ’ αντιστοιχία προς το χαρακτήρα των έργων που εκτελούνται. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις λειτουργούν ως Προϊσταμένη Αρχή. Διευθύνουσα Υπηρεσία για κάθε έργο ή μελέτη εξακολουθεί να είναι η αντίστοιχη Επιστημονική Επιτροπή. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού εγκρίνει το πρόγραμμα εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων που υποβάλλονται από τις Επιστημονικές Επιτροπές της παραγράφου αυτής.

β) Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και εκείνες του προσωπικού που απασχολείται στις ίδιες Επιτροπές με μίσθωση έργου, είναι δυνατόν να παραταθούν έως τη λήξη του χρόνου χρηματοδότησης του αντίστοιχου έργου.

γ) Οι διατάξεις των άρθρων 24, 26 έως και 30 της υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/74900/2002 Αποφάσεως «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.)» (1593 Β΄) του Υπουργού Πολιτισμού εφαρμόζονται αναλόγως για τις ανωτέρω Επιστημονικές Επιτροπές και με την επιφύλαξη τήρησης των ισχυουσών κοινοτικών διατάξεων. Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται η Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Ε.Σ.Μ.Α.) νοείται η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αντιστοίχως, όπου δε αναφέρεται η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) νοούνται οι Επιστημονικές Επιτροπές.
Πιστώσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση μελετών και έργων που εκτελούνται από τις ανωτέρω Επιστημονικές Επιτροπές, εφόσον δεν απορροφηθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έχουν εγγραφεί, μεταφέρονται υποχρεωτικώς στα επόμενα οικονομικά έτη.

δ) Το έργο των Επιστημονικών Επιτροπών είναι, ιδίως, το ακόλουθο:
αα) Η επεξεργασία και η πρόταση για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του έργου.
ββ) Η επεξεργασία και η πρόταση για το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, με την υποβολή και του σχετικού προϋπολογισμού.
γγ) Η εκπόνηση των μελετών για τις επεμβάσεις στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία. Οι μελέτες αυτές είναι σύνθετες και αποτελούνται από την αρχαιολογική μελέτη και την ιστορική τεκμηρίωση και στη συνέχεια από τις μελέτες του τεχνικού έργου στερέωσης, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης, διαμόρφωσης, ευπρεπισμού και ανάδειξης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα συμπεράσματα και τις κατευθύνσεις της αρχαιολογικής μελέτης.
δδ) Η διενέργεια οποιασδήποτε μορφής προκαταρκτικών αρχαιολογικών ερευνών κρίνονται απαραίτητες για τη μελέτη και την εκτέλεση των έργων, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση όλων των εργασιών για την αποκάλυψη, στερέωση, αναστήλωση, συντήρηση, διαμόρφωση, ευπρεπισμό και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων που περιλαμβάνονται στο έργο.
εε) Η κατάρτιση και η υποβολή για έγκριση των φακέλων των προτάσεων για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και τα δελτία αρχαιολογικού έργου , προκειμένου για τις προτάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων αντίστοιχα.
στστ) Η επιστημονική μελέτη και η δημοσίευση των έργων και των αποτελεσμάτων τους.

6. α) Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής έχει τη συνολική ευθύνη για τη μελέτη και την εκτέλεση του έργου και οι αρμοδιότητές του είναι, ιδίως, οι ακόλουθες:
αα) Η προκήρυξη, η επιλογή και η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου ή ορισμένου χρόνου ή ωρομίσθιου σύμφωνα με κατ’ αρχήν έγκριση της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων αντίστοιχα, η οποία δίδεται έπειτα από πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου.
Η έγκριση από την αντίστοιχη Διεύθυνση αφορά μόνο στον αριθμό και την ειδικότητα των θέσεων που θα προκηρυχθούν από τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου, στο πλαίσιο του ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος, του προγράμματος των συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών έργων και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
ββ) Οι απευθείας προμήθειες αγαθών ή αναθέσεις μελετών ή υπηρεσιών και επιμέρους εργασιών, όπως ορίζεται στα άρθρα 7 παρ. 4, 8 παρ.1, 9 παρ.1α και 2, και 10 παρ.1α της απόφασης ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/1373/2003 (133 Β΄) του Υπουργού Πολιτισμού, με την επιφύλαξη τήρησης των ισχυουσών κοινοτικών διατάξεων, ενεργούνται εφόσον ο Πρόεδρος έχει προηγουμένως ελέγξει ότι υφίσταται διαθέσιμη εγκεκριμένη πίστωση και έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 7 παρ. 5, 8 παρ. 1, 9 παρ. 3 και 10 παρ. 2 της ίδιας απόφασης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να υπάρχουν στον φάκελο της δαπάνης μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.
γγ) Η σύναψη σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων.

β) Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου, που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων αντίστοιχα.

7. Υφιστάμενες Επιστημονικές Επιτροπές μελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων καταργούνται μετά την παραλαβή των έργων που τους έχουν ανατεθεί.

8. α) Κάθε είδους διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί για πάσης φύσεως έργα, εργασίες, μελέτες και είναι σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να διέπονται από το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής προκήρυξης.

β) Οι προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης στις οποίες συμβαλλόμενο είναι το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. εξακολουθούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα.

γ) Το όριο του ποσού της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 11 του π.δ. 99/1992 (46 Α΄) εξακολουθεί να ισχύει με την επιφύλαξη τήρησης των κοινοτικών διατάξεων.

 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη διαβούλευση για την κατάργηση του ΤΔΠΕΑΕ

  Δευτέρα, 8.10.12

  Η δημιουργία του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων & Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων, αποδείχθηκε εξόχως αποτελεσματική στο ακανθώδες ζήτημα της οργάνωσης και ουσιαστικής προώθησης των διαδικασιών ολοκλήρωσης των έργων αποκατάστασης των ιστορικών κτηρίων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
  Αν και
  – Η διατήρηση με τη μορφή «Διευθύνσεων» των Διεπιστημονικών Επιτροπών που λειτουργούν, θα επιτρέψει την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη – μετά από αυτό τι;;;-
  – Η μετάθεση των αρμοδιοτήτων λογιστικής υποστήριξης, διαχειριστικού συντονισμού και επίλυσης διοικητικών & επιστημονικών θεμάτων στις Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων, όπως εισηγείται η παρέμβαση στη διαβούλευση της 2.10.12 του ΥΠΠΟ, αντί των σχετικών Διευθύνσεων Αναστήλωσης που προέβλεπε η αρχική εισήγηση, είναι φανερό ότι θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα.

  Είναι προφανές, ότι προτείνοντας να προΐστανται των Επιτροπών Τεχνικών / Αναστηλωτικών Έργων Υπηρεσίες με αρχαιολογικές αρμοδιότητες, ανατρέπεται το ισχύον λειτουργικό και άκρως αποτελεσματικό επιτελείο του καταργούμενου Ταμείου στον τομέα της Διοίκησης, αποδίδοντας την σε ένα γενικό και όχι τεχνικά εξειδικευμένο τομέα της Γενικής Διεύθυνσης, οξύνοντας και ενισχύοντας μεταξύ άλλων αντιπαραθέσεις κλάδων που ταλανίζουν τη Δημόσια Διοίκηση.

  Θέση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο διαβουλευόμενο ζήτημα είναι η υπαγωγή των διατηρούμενων Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών των υλοποιούμενων Έργων στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αναστήλωσης ως τομέων άμεσου αντικειμένου.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
  Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, http://www.sea.org.gr

  Αθήνα, 8/10/2012
  Αρ. Πρωτ.: 317

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αισθάνεται δικαιωμένο για την κατάργηση του «Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Άρθρο 3), καθώς αυτό αποτελεί πάγια διεκδίκηση του ΣΕΑ κατά την τελευταία εικοσαετία. Παρόλα αυτά η διατύπωση του σχετικού άρθρου μάλλον οδηγεί στην ουσιαστικά διατήρησή του παρά την ονομαστική κατάργηση. Συγκεκριμένα:
  Το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. λειτουργεί, με βάση τον Ν. 2021/92, ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση των μεγάλων αρχαιολογικών έργων των οποίων την διαχείριση είχε ως τότε η Αρχαιολογική Εταιρεία. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. εξελίχθηκε –με την ραγδαία αύξηση των εκτελούμενων έργων και των σχετικών Επιστημονικών Επιτροπών (Ε.Ε.)– σε μία εν δυνάμει παράλληλη Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αυτό δημιούργησε κατά καιρούς προβλήματα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην εν γένει λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Α.Υ.), γεγονός που έχει κατά καιρούς στηλιτεύσει ο ΣΕΑ.
  Ο ΣΕΑ θεωρεί ότι με την επιχειρούμενη με το προαναφερθέν σχέδιο νόμου κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. καταρχάς πρέπει να προστατευθεί απαρέγκλιτα το σύνολο του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου των Ε.Ε. ή εργάζεται εν γένει στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., καθώς διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο απασχολούμενο αντικείμενο.
  Ο ΣΕΑ θεωρεί, επίσης, ότι η επιχειρούμενη –με το προαναφερθέν νομοσχέδιο– υπαγωγή (§ 5,α) των εν ενεργεία Επιστημονικών Επιτροπών «στις Κεντρικές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ ή στις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ … κατ’ αντιστοιχία προς το χαρακτήρα των έργων, που εκτελούνται, κατόπιν αξιολόγησης» αφενός μεν εγείρει ερωτήματα ως προς δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας τους, αφετέρου δε σημαίνει τη διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης με άλλη μορφή, καθώς είναι σαφές ότι:
  ► Η αποσύνδεση των έργων των Ε.Ε. από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων καθιστά δυσχερέστερη την συνεργασία των φορέων υλοποίησης του αρχαιολογικού έργου (δηλ. των Εφορειών με τις Ε.Ε.). Μόνο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται τα έργα, μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των έργων, την οποία άλλωστε εκ του νόμου ελέγχουν και εποπτεύουν.
  ► Η υπαγωγή των Ε.Ε. σε δύο διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας αλλοιώνει τον συντονιστικό χαρακτήρα των διευθύνσεων της ΚΥ, δημιουργώντας υδροκεφαλικό συγκεντρωτισμό στην ΚΥ και αντίκειται στο βασικό στόχο μιας σύγχρονης διοίκησης, που είναι η ενίσχυση των αποκεντρωμένων δομών της.
  ► Οι περιφερειακές διευθύνσεις της ΓΔΑΠΚ υποβαθμίζονται σε σχέση με εκείνες της Κεντρικής Υπηρεσίας. Αυτό αποδυναμώνει το κύτταρο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την προστασία των μνημείων.
  ► Στο άρθρο 6 αναφέρεται αόριστα η κατάργηση των Επιστημονικών Επιτροπών «μετά τη λήξη της χρηματοδότησης», χωρίς άλλα συγκεκριμένα στοιχεία (π.χ. την αναφορά στη χρηματοδότηση μέσω των ΕΣΠΑ, που λήγει το αργότερο το 2015). Δεν υπάρχει καν αναφορά στην –αυτονόητη και επιβεβλημένη, κανονικά– κατάργηση των Επιστημονικών Επιτροπών χωρίς ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα ή Επιστημονικών Επιτροπών χωρίς έργο στην παρούσα φάση. Όλα αυτά αφήνουν το ενδεχόμενο να διατηρηθούν οι Ε.Ε. στο διηνεκές, όπως συνέβη ήδη με το ΤΔΠΕΑΕ, την ΕΑΧΑ κλπ.
  ► Σύμφωνα με την παράγραφο γ του άρθρου 5, οι Επιστημονικές Επιτροπές θα λειτουργούν στο πρότυπο της ΥΣΜΑ, κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα διοικητικής και θεσμικής υφής. Δεν νοούνται συλλογικά όργανα και επιτροπές, τα μέλη των οποίων κατά πλειοψηφία δεν ανήκουν στο δυναμικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, να αναλαμβάνουν διοικητικές αρμοδιότητες των Εφορειών Αρχαιοτήτων. Αυτό θα επιφέρει σύγχυση αρμοδιοτήτων και εγείρει ερωτήματα για την θεσμική του υπόσταση.
  ► Την στιγμή που αβίαστα συζητούνται από την πολιτική ηγεσία σχέδια για την συρρίκνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Α.Υ.) που δύναται να αποβεί μοιραία για την ομαλή εξέλιξη όχι μόνον των εκτελούμενων από την Α.Υ. έργων ΕΣΠΑ αλλά και την προστασία των μνημείων γενικότερα, την ίδια στιγμή από το προαναφερθέν νομοσχέδιο (§ 5,δ) προκύπτει η επιλογή διαιώνισης της λειτουργίας τρίτων φορέων.
  Ως εκ τούτου, ο ΣΕΑ θεωρεί, ότι στο προαναφερθέν σχέδιο νόμου για την κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. επιβάλλεται να αναφέρεται ρητά η -άνευ όρων και προϋποθέσεων- άμεση ενσωμάτωση όλων των έργων του ΤΔΠΕΑΕ στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, με διατήρηση των Επιστημονικών Επιτροπών μόνο με συμβουλευτικό χαρακτήρα για την απρόσκοπτη εξέλιξη των συγκεκριμένων έργων μέχρι τη λήξη τους.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 11:30 | Καθηγητές ΑΕΙ – Πρόεδροι Ε.Ε. του ΤΔΠΕΑΕ

  Οι υπογραφόμενοι Καθηγητές Α.Ε.Ι, Πρόεδροι Επιστημονικών Επιτροπών Μελέτης και Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, θέλουμε κατ΄αρχήν να τονίσουμε ότι η κατάργηση του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ) αφορά σε έναν Οργανισμό, ο οποίος κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών μελέτησε και εκτέλεσε μεγάλα αρχαιολογικά και αναστηλωτικά έργα, που έχουν τύχει ευρείας διεθνους αποδοχής. Σχετικά με τα ανηρτημένα στη διαβούλευση σχέδια νόμου κατάργησης του Ταμείου αυτού θεωρούμε καθήκον μας να επισημάνουμε τα ακόλουθα.
  1. Οι Επιστημονικές Επιτροπές, που ορίζονται έπειτα από απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, αποτελούνται από πρόσωπα υψηλής αρχαιολογικής και αναστηλωτικής εξειδίκευσης, των οποίων το έργο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Τα πρόσωπα αυτά, καθηγητές Πανεπιστημίων ή υψηλόβαθμα στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, από τις πλέον διακεκριμένες δυνάμεις της χώρας στον τομέα τους, προσφέρουν τη γνώση, την εμπειρία και τις υπηρεσίες τους αμισθί, επί πολλά ήδη χρόνια για τη διάσωση και ανάδειξη ιδιαίτερα σημαντικών μνημείων της μακραίωνης πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Προερχόμενα από διαφορετι-κές επιστήμες, όπως επιτάσσει η σύγχρονη πολυεπιστημονική προσέγγιση για την ολοκληρωμένη προστασία των μνημείων, αποτελούν πολύτιμα όργανα του Υπουργείου, τα οποία, επικουρικά προς το γενικότερο έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, έχουν παραγάγει κατά την τελευταία εικοσαετία, ένα πλούσιο και πρότυπο έργο αναβάθμισης των μνημείων μας, ιδίως στο πλαίσιο συγχρημοτοδοτουμένων προγραμμάτων, όπως ο κάθε σοβαρός παρατηρητής μπορεί να διαπιστώσει ανά την χώρα.
  2. Αυτή την περίοδο εκτελούνται από τις Επιστημονικές Επιτροπές του Υπουργείου σημαντικά έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, με ασφυκτικά χρονοδια-γράμματα και με ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης διεπιστημονικών προβλη-μάτων, τα οποία μπορούν οι Επιστημονικές Επιτροπές, λόγω της ειδικής τους συγκρότησης, να αντιμετωπίσουν με ταχύτητα και αποτελεσμα-τικότητα. Το έργο αυτό των Επιτροπών δεν πρέπει με κανένα τρόπο να διαταραχθεί από την κατάργηση του Ταμείου. Με τη μακρά εμπειρία μας οι υπογραφόμενοι κρίνουμε ότι ο ορισμός ως Προϊσταμένης Αρχής των οικείων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι, υπό τις παρούσες συνθήκες, ο μόνος λυσιτελής τρόπος για την απρόσκοπτη συνέχεια των έργων του καταργούμενου Ταμείου. Ο ορισμός ως Προϊσταμένης Αρχής Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουρ-γείου θα επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τον ήδη τεράστιο φόρτο εργασιών που καθημερινά αυτές αντιμετωπίζουν, με επιπτώσεις αφενός στην εξυπηρέτηση των πολιτών και αφετέρου στην απαιτούμενη ταχεία εκτέλεση των έργων των Επιτροπών. Άλλωστε κατά κανόνα στις Επιστημονικές Επιτροπές μετέχουν ως μέλη ο προϊστάμενος ή στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων στην δικαιοδοσία της οποίας αυτές δραστηριοποιούνται. Επισημαίνουμε παράλληλα ότι η μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, η οποία αποτυπώνεται στο Π.Δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 127/Α/9.3.1987), ορίζει ότι Προϊσταμένη Αρχή των έργων που εκτελούνται από ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το ΥΠΠΟ είναι η καθ΄ύλη αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα που υλοποιούνται από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, όπου η Κεντρική Υπηρεσία λειτουργεί ως Προϊσταμένη Αρχή.
  3. Θεωρούμε ότι ο περιλαμβανόμενος ορισμός του έργου των Επιτροπών (παρ.5δ) και των αρμοδιοτήτων των προέδρων τους (παρ.6) στο αναρτημένο την 1η Οκτωβρίου στη Διαβούλευση Σχέδιο πρέπει να περιληφθεί στο νομοθέτημα, διότι καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα και τις αρμοδιότητες των Επιτροπών και εξασφαλίζει σαφές πλαίσιο λειτουργίας τους για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου τους.
  4. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη «οι υπάλληλοι που διαθέτουν εκ του βαθμού και της ειδικότητάς τους υψηλή εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα μνημείων, καθώς και σε αρχαιολογικές εργασίες που είναι εν εξελίξει» να εξακολουθήσουν να απασχολούνται σε αυτά, μεταφερόμενοι στο εξής στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, με την ίδια σχέση εργασίας. Η ρύθμιση αυτή αφορά 14 υψηλής εξειδίκευσης στελέχη, τα οποία, ενώ σε οποιοδήποτε άλλο ΝΠΙΔ δεν θα είχαν την ευκαρία να ασκήσουν το αντικείμενό τους, αποτελούν σήμερα μια πολύτιμη προίκα για το Υπουργείο. Μια από τις μεγάλες προσφορές του καταργούμενου ΤΔΠΕΑΕ, υπήρξε αφενός η ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας για τη διαχείριση των μνημείων, εν πολλοίς πρωτότυπης σε διεθνές επίπεδο, και αφετέρου η εκπαίδευση των ιδιαίτερα ικανών νέων αυτών αναστηλωτών, τους οποίους τόσο έχουν ανάγκη τα μνημεία.
  5. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεγαλύτερος χρόνος για τη λύση μισθώσεων ακινήτων, των οποίων τα μισθώματα βαρύνουν εθνικούς πόρους, ώστε οι Επιστημονικές Επιτροπές που εμπίπτουν στη ρύθμιση να έχουν εύλογο χρόνο προσαρμογής στις νέες συνθήκες.
  6. Στο πλαίσιο των ανωτέρω βεβαίως επιβάλλεται η αξιολόγηση του έργου των Επιτροπών από την Κεντρική Υπηρεσία και την Διαχειριστική Αρχή, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΣΠΑ και παγίως γίνεται.

  Νικόλαος Ζίας, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών

  Πέτρος Θέμελης, καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

  Βασίλης Λαμπρινουδάκης, καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

  Εύα Σημαντώνη-Μπουρνιά, καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

  Στέφανος Σίνος, καθηγητής Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

  Γεώργιος Σμύρης, επ.καθηγητής στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 06:06 | Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

  Δεν πιστεύω ότι η πλήρης κατάργηση του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων από μόνη της θα λύσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που δημιουργεί. Μάλλον θα έπρεπε να γίνει ενοποίηση όλων των αντίστοιχων ταμείων και υπηρεσιών, στα πλαίσια ενός Υπουργείου Πολιτισμού.

  Πιστεύω κι εγώ ότι η δημιουργία τόσων και τέτοιου είδους Επιτροπών αποτελεί διόγκωση και όχι συμπύκνωση. Πρέπει να αναζητηθεί άλλο πλαίσιο διαχείρισης των επιμέρους έργων.

  Ο ρόλος του συντονισμού σε εθνικό επίπεδο των ανασκαφών και των έργων συντήρησης (και φυσικά της διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων – αυτό το βρίσκω δευτερεύον αν και απαραίτητο) πρέπει να συνεχίσει να ασκείται χωρίς διακοπή και ασυνέχειες.

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 12:15 | NSK

  Σχόλια στο άρθρο 3
  Η συνέχιση των εκκρεμών δικών χωρίς βίαιη διακοπή προϋποθέτει ότι ο νόμος θα έχει ψηφισθεί το αργότερο μέχρι 20 τρέχοντος μηνός, ώστε, η αναλυτική κατάσταση που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 να έχει συνταχθεί και οι εκκρεμείς υποθέσεις να έχουν παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη ισχύος του νόμου. Αν, όμως, καθυστερήσει η δημοσίευση του νόμου, το χρονοδιάγραμμα αυτό ανατρέπεται με, ενδεχομένως, δυσμενείς συνέπειες για τα συμφέροντα του Δημοσίου που διακυβεύονται στις εκκρεμείς δίκες. Ασφαλέστερη λύση παραμένει η βίαιη διακοπή της δίκης.

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 12:31 | λβσ

  Τα είκοσι μόλις χρόνια λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά στο κεφαλαιώδες ζήτημα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δρα παραπληρωματικά στο έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων, έχοντας αναλάβει εξαιρετικά “ακανθώδη” έργα, για την ολοκλήρωση των οποίων εργάζονται εκείνοι που τα εμπνεύστηκαν συνεργαζόμενοι με επιστήμονες και άλλων ειδικοτήτων -στο σύνολό τους εγνωσμένου κύρους και αμισθί. Και ναι μεν η διατήρηση των (δι)επιστημονικών επιτροπών, που ευθύνονται για την μελέτη και την εκτέλεση των έργων, προβλέπεται, αλλά η υποστήριξη, ο συντονισμός των διαχειριστικών θεμάτων και η επίλυση πολύπλοκων, πολλές φορές, διοικητικών και επιστημονικών διαδικασιών, που γίνονται από τις άρτια οργανωμένες και ολιγομελείς υπηρεσίες του Ταμείου, οι οποίες, όπως θα αποδείκνυε μία απλή μελέτη αναλογισμού, ωφελούν και δεν βλάπτουν το δημόσιο λογιστικό, καθαιρούνται.

  Η κατάργηση του Ταμείου (άρθρο 3), ιδιαιτέρως στην φάση υλοποίησης 30 περίπου συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΔΕ -όπως και η αλλαγή δομής του ΕΙΕ (άρθρο 9)- δεν μπορεί να στηρίξει την επίκληση του παραμικρού δημοσιονομικού οφέλους ενώ, αντίθετα, εγείρει ερωτηματικά σχετικά με τον σχεδιασμό της αναδιάρθρωσης του κράτους: σκοπός τελικά είναι η περιστολή των δαπανών του ή η αναστολή των λειτουργιών του, και μάλιστα στους πιο ευαίσθητους και καίριους για την υπόστασή του τομείς. Συμπέρασμα πιο θλιβερό, εάν παραβληθεί με τις αυξημένες προβλέψεις δαπανών για την παιδεία και την έρευνα (ενδεικτική η αύξηση κατά 22% του CNRS) του εξαγγελθέντος, και συρρικνωμένου κατά τ᾽ άλλα, προϋπολογισμού της Γαλλίας· κι εκείνων “ο κόσμος” δεν “είναι του Ομήρου”.

 • 4 Οκτωβρίου 2012, 09:31 | Δαιδάλου Ικάρου

  Απαράδεκτη η κατάργησι τού Ταμείου!
  Οι ρίζες μας, η υπόστασί μας προέρχεται από τούς αρχαίους μας προγόνους καί τό Ταμείο είναι -πιστεύω- πυλώνας γιά τήν ανάδειξι καί αξιοποίησι τών αρχαιοτήτων μας, ήτοι τής ιστορίας μας, διά τών οποίων εμείς οι Έλληνες καθιστάμεθα παγκοσμίως αποδεκτοί.
  Καλλίτερα νά καταργηθούν οι Εφορίες βυζαντινών αρχαιοτήτων ή τά χριστιανικά μουσεία μέ τά οποία -ως γνωστόν- εμείς οι Έλληνες δέν έχουμε καμμιά σχέσι, παρά τό Ταμείο..
  Ασφαλώς μόνο ρομηός μπόρεσε νά σκεφθεί τοιαύτη ανόσια διάταξι,,,,

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 18:38 | Μιχάλης Ανδριανάκης

  Το ΤΔΠΕΑΕ στις περισσότερες περιπτώσεις λειτούργησε επικουρικά στις υπόλοιπες Υπηρεσίες του τέως ΥΠΠΟ(Τ). Η μετά από αξιολόγηση των έργων επιλογή της διαδικασίας αυτής, νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει συμβάλει πολύ θετικά στην ανάδειξη κάποιων μνημείων. Κακώς το θέμα τίθεται στη λογική της αντιπαράθεσης με τις περιφερειακές Υπηρεσίες, των οποίων το έργο υποτίθεται ότι σφτερίζονται.
  Η αντιμετώπιση κάποιων χώρων, ή μνημείων με τη συγκεκριμένη διαδικασία και με την αμισθί αξιοποίηση έμπειρων επιστημόνων, που έχουν ασχοληθεί επί σειρά ετών με αυτά,νομίζω ότι λειτουργεί προσθετικά στο συνολικό έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η διαδικασία των συνεδριάσεων των Επιστημονικών Επιτροπών, που αποτελούνται πάντα από διακεκριμένα στελέχη όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία κλάδων, με όλες τις αντιπαραθέσεις απόψεων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας, είναι κάτι το πρωτόγνωρο για τον τόπο μας. Δυστυχώς είναι δύσκολο λόγω κακής στελέχωσης, καθημερινότητας και μεγάλου φόρτου έργων και υποθέσεων, να γενικευτεί η διαδικασία αυτή και από τις περιφερειακές Υπηρεσίες, όπως θα ήταν ευχής έργο και ας θεωρηθεί από κάποιους «πολυτέλεια’ μια τέτοια «διακριτική» αντιμετώπιση κάποιων μνημείων.
  Από τη μακρά μου εμπειρία στη μαχόμενη Αρχαιολογία, θεωρώ σκόπιμο στις επιστημονικές Επιτροπές (1)να αξιοποιούνται κυρίως (εν ενεργεία ή μη) στελέχη, που έχουν σχέση με τις κατά τόπους Υπηρεσίες και οπωσδήποτε με τα συγκεκριμένα μνημεία, ως επί έτη ερευνητές, (2) να συνεχίσουν να συμπληρώνονται οι Επιτροπές από επίσης έμπειρα στελέχη (εν ενεργεία, ή όχι) των Υπηρεσιών, ή πανεπιστημιακούς, ανάλογα με την ειδικότητα, τη γνώση του μνημείου και του έργου ανάδειξης, (3)να συνεργάζονται στενά και να παρέχουν στα πλαίσια αυτά τα μέσα και το έμπειρο προσωπικό που διαθέτουν για να στηρίζουν το έργο των περιφερειακών υπηρεσιών, εφόσον ζητείται και (4) να μην παρεμβαίνουν, παρά μόνο όταν ζητείται στο άλλο έργο τους.
  Προσωπικά-και το καταθέτω ως υποθήκη σε νεότερους συναδέλφους-για πρώτη φορά στα 37 χρόνια της υπηρεσίας μου θεωρώ ότι κάνω (μαζί με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, τους συναδέλφους των Εφορειών και τους άμεσους συνεργάτες) κάτι σωστό, όπως θα έπρεπε να το κάναμε από πλευράς συνθηκών και όλα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να μπορούμε, αν και το θέλαμε όλοι. Αν και συνταξιούχος, διαθέτω περίπου τον ίδιο χρόνο όπως και πριν, στη μελέτη, οργάνωση, επίβλεψη και επίλυση των προβλημάτων των έργων της Επιτροπής και ειλικρινά χαίρομαι που τα έργα προχωρούν με τη στενή συνεργασία και αλληλοβοήθεια των δυο Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Κρήτης,
  Πιστεύω πως είναι σωστή η τροπολογία, που προτείνει ο κ.Υπουργός για αξιολόγηση των έργων του ΤΔΠΕΑΕ και σύνδεσή τους αντίστοιχα με τις κεντρικές, ή τις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου.
  Μιχάλης Ανδριανάκης
  Πρόεδρος ΕΕ Ανάδειξης Οχυρωματικών Έργων Κρήτης.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 15:50 | nasos

  ΤΔΠΕΑΕ ενας οργανισμος οπου ασχολειτε με συντηρησεις αναστηλωσεις σημαντικων αρχαιων μνημειων για τον ελλαδικο πολιτισμο,
  πανω απο 20 χρονια δουλειας και εμπειριας πετιουνται στα σκουπιδια,
  το τδπεαε τρεχει εσπα αποροφα εσπα και διαχειριζετε με διαφανεια
  το κοινοτικο χρημα με σκοπο και την τουριστικη αναπτυξη της περιφερειας διοτι τα περισσοτερα εργα ειναι σε ολο τον ελλαδικο χωρο
  με αποτελεσμα να δινει εργασια σε εργατες εργατοτεχνιτες φυλακες εργολαβους συντηρητες αρχαιολογους κλπ

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 15:39 | ΟΡΕΣΤΗΣ Μ.

  Απορίας άξιον είναι το άρθρο 6β που αναφέρεται στην αναπλήρωση του Προέδρου όταν κωλύεται ή απουσιάζει από μόνο ένα συγκεκριμένο μέλος της Επιτροπής που ορίζεται ( ή φωτογραφίζονται για κάποιο λόγο συγκεκριμένοι αντικαταστάτες ??) από τη Διεύθυνση Προϊστορικών, Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και όχι μετά από απόφαση της ίδιας της διεπιστημονικής Επιτροπής. Τι νόημα έχει η παροχή αυξημένων αρμοδιοτήτων μόνο σε έναμέλος της Επιτροπής και γιατί δεν μπορεί να ορίζεται από την ίδια την Επιτροπή κάποιο από τα μέλη όταν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Το πιο απλό θα ήταν όταν ένας πρόεδρος για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του να ορίζεται νέος πρόεδρος για να είναι αποτελεσματική η λειτουργία της Επιτροπής. Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 15:25 | gianis

  ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ Κ.Τ.Λ.ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 13:36 | Γιώργος Ντέλλας

  Το έργο του ΤΔΠΕΑΕ και των πάνω από 30 Επιτροπών του είναι γνωστό και μεγάλο στα 20 χρόνια που λειτουργεί, όπως και το έργο της Ακρόπολης των Αθηνών που ξεκίνησε με το ΤΔΠΕΑΕ και συνεχίζει ως ανεξάρτητη υπηρεσία (ΥΣΜΑ). Η κατάργησή του και η ένταξή του στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού θεωρείται σκόπιμη και επιβεβλημένη, εκτός των άλλων και για την ανασυγκρότηση του υπουργείου και των περιφερειακών υπηρεσιών του.
  1.Πολύ εύστοχα κάποιος σχολιαστής ανέφερε το πλήθος των συναρμόδιων υπηρεσιών Πολιτισμού που εμπλέκονται στην Ήπειρο και τα Γιάννενα. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Δωδεκάνησο και τη Ρόδο. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με την ανασυγκρότηση των υπουργείων; Με την κατάργηση του ΤΔΠΕΑΕ βελτιώνεται κάτι από τη λειτουργία του κράτους; Δεν θάπρεπε οι συναρμόδιες υπηρεσίες να συμπτυχθούν για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για την οικονομία; Για παράδειγμα στη Ρόδο λειτουργούν ταυτόχρονα η νεοσύστατη Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με αντικείμενο, εκτός των άλλων και τις αναστηλώσεις αρχαίων, μεσαιωνικών και νεώτερων μνημείων στα Δωδεκάνησα και παράλληλα λειτουργούν η Επιτροπή της ακρόπολης της Λίνδου και η Επιτροπή της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου που εκτελούν έργα αναστήλωσης επίσης. Ταυτόχρονα ο Δήμος της Ρόδου έχει συστήσε σχετική Διεύθυνση προστασίας και αποκατάστασης των μνημείων της Ρόδου και της μεσαιωνικής πόλης. Δεν θάταν λογικό να συμπτυχθούν σε μια υπηρεσία για εξοικονόμηση προσωπικού, χρημάτων και καλύτερη λειτουργία και των 3 φορέων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού τουλάχιστον; Φημολογείται, πολύ εύστοχα, αντίστοιχη σύμπτυξη των Εφορειών Κλασικών και Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Η λειτουργία επιπρόσθετα στη Ρόδο και ενός αρχαιολογικού ινστιτούτου, που δικαίως προβλέπεται να καταργηθεί, τι βοηθάει στην καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών του πολιτισμού
  2. Η ένταξη εξάλλου των Επιτροπών των κατά τόπους έργων του ΤΔΠΕΑΕ στις Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων και όχι στις αρμόδιες και πλέον σχετικές Διευθύνσεις Αναστήλωσης, είναι φανερό ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, αντί να λύσει, ενώ υποχρεώνει να προΐστανται των τεχνικών έργων των Επιτροπών υπηρεσίες με αρχαιολογικές αρμοδιότητες και όχι όπως θάπρεπε με τεχνικές και αναστηλωτικές, οξύνοντας και ενισχύοντας αντιπαραθέσεις κλάδων που ταλανίζουν τη Δημόσια Διοίκηση.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 13:17 | Χριστίνα Λ.

  Για την παρ. 2α:
  Η μεταφορά (!!!) προσωπικού (για 13 μηχανικούς και 1 συντηρητή) από ΝΠΙΔ στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ με διαπιστωτική πράξη (όχι ΚΥΑ) είναι αμφίβολης νομιμότητας και σκοπιμότητας.
  Για την παρ. 2β:
  Αντίθετα, το λοιπό προσωπικό (6 άτομα ΠΕ & ΤΕ Οικονομικού, 1 φύλακας & 1 κλητήρας), που έχει την ίδια σχέση εργασίας στο φορέα με τους μηχανικούς και συντηρητές, με ΚΥΑ μεταφέρεται σε ΝΠΙΔ, εάν και όταν υπάρξουν αιτήματα από άλλους φορείς (οι οποίοι μπορεί να είναι οι επόμενοι που θα καταργηθούν)…

  Η σκοπιμότητα αυτής της διάκρισης μεταξύ του προσωπικού οφείλεται στο ότι το ΥΠΑΙΘΠΑ (γ.γ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) δεν χρειάζεται Οικονομικούς και 2 φύλακες αρχαιοτήτων (βλ. κλοπές σε μουσεία και κλειστοί αρχαιολογικοί χώροι);;;
  Αν ναι, γιατί με ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) ζητάει να προσλάβει
  λογιστές ορισμένου χρόνου;

  Μήπως να σοβαρευτούμε λίγο;;;

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 12:23 | Γιώργος Καρυδάκης

  Η κατάργηση του ΤΔΠΕΑΕ θεωρείται θετική, όμως από τη στιγμή που οι Επιτροπές των έργων συντάσουν μελέτες και εκτελούν έργα αναστηλωτικά,τεχνικής φύσης,θα πρέπει να υπαχθούν στις αρμόδιες διευθύνσεις αναστήλωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 11:38 | Σταυρος

  Επι της παρ 2β,: με ποια λογικη υπαλληλοι αοριστου χρονου (αρα τουλαχιστον 10 ετη υπηρεσια) με την εμπειρια χειρισμου θεματων αρχαιολογικων εργων φευγουν; η τεχνογνωσια που εχουν αποκτηση θα χαθει συν οτι εκει που θα πανε θα πρεπει παλι να εκπαιδευτουν απ την αρχη.ελπιζω να μην ειναι αρχαιολογοι, εργατοτεχνιτες κ.λ.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 08:03 | Αχρηστος

  Μάλιστα.
  Άλλοι μας μιλάνε για τη Δωδώνη.
  Άλλοι λένε για την Νικόπολη.

  Μπορούν να μας πουν πόσες Υπηρεσίες της ΓΓ Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ υπάρχουν στην Ήπειρο; Γιατί στα Ιωάννινα μόνο υπάρχουν 4….και η ΕΕ Δωδώνης

  Άλλοι μας μιλάνε για το έργο τους….δηλαδή πριν το 1992 δεν γίνονταν ανασκαφές αναστηλώσεις αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων;

  Άλλοι μας μιλάνε για την απορρόφηση κονδυλίων….μόνο που ξεχνάνε να πουν ότι λειτουργούν εκτός δημοσίου λογιστικού, με ένα Υπουργείο να χρηματοδοτεί και να επιδοτεί. Μας μιλάνε για απορροφητικότητα ξεχνώντας την αποδοτικότητα. Ας συγκρίνουμε λοιπόν ανάλωση πόρων και παραγόμενο αποτέλεσμα ….και ξανά μιλάμε.

  Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου δεν θα υπήρχαν 10 υπηρεσίες και ένα ΝΠΙΔ με το ίδιο αντικείμενο. Γιατί δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά σπατάλη πόρων.

  Γιατί πχ οι ΕΕ δεν καταργούνται …χθες και τα έργα να γίνονται από Διευθύνσεις του Υπουργείου; Το προσωπικό αποσπασμένοι του Υπουργείου είναι και οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι του Υπουργείου είναι…. αρχαιολόγοι μηχανικοί διοικητικοί υπάλληλοι υπόλογοι κλπ . (Αν υπήρχε και συνεργασία των «τοπικών» εκπαιδευτικών ιδρυμάτων;…….. Αποκομίζοντας οφέλη και επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας, αξιοποίηση τεχνογνωσίας, εκπαίδευση των αυριανών εργαζόμενων στον Πολιτισμό πχ αρχαιολόγοι αρχιτέκτονες μηχανικοί συντηρητές λογιστές φύλακες κλπ)

  Για να είμαστε λοιπόν ειλικρινείς κατανοώ την αγωνία των συμβασιούχων /εργαζομένων στα έργα.Μόνο που είναι συμβασιούχοι για το έργο και όχι εσαεί, όπως είναι η σύνηθες πρακτική στην χώρα. Κατανοώ και τα μέλη των Ε Επιτροπών. (… ποιοι είναι;)
  Μόνο που υπάρχουν εκατοντάδες υπάλληλοι του ΥΠΠΟ και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που μπορούν αν επιτελέσουν το ίδιο έργο χωρίς να κοστίζει λειτουργικά τίποτα επιπλέον.

  Για να είμαστε όμως ειλικρινέστεροι για άλλη μια φορά η λογική υποκλίνεται στην σκοπιμότητα της ιδιοτέλειας.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 21:06 | ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗ ΠΕΝΥ

  10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε ΟΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΤΑΝ ΠΟΛΛΕΣ, ΙΚΑΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΔΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΙΔΙ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΛΠΙΖΩ ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ Ή ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ. ΠΕΝΥ ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗ ΕΤΩΝ 31

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 19:08 | Evangelos Pavlidis

  H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΤΟ 2009 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ EUROPA NOSTRA ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ.
  ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Π.Α. ΤΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ 5.500.000 ΕΥΡΩ! H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ!

  ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΣΑΜΕ ΜΕΡΟΝΥΧΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ Η ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.
  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΚΡΙΝΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!!!!

  ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΩ..
  ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΦΑΝΟΙ?

  http://www.flickr.com/photos/europanostra/6873056833/in/set-72157629309711587

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 18:35 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

  Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πόσο αυτό το ΝΠΔΔ έχει βοηθήσει αυτό που ο λαός μας λέει «πολιτισμός». Αυτό που σαν Έλληνας θέλω, είναι η επιθετική προβολή του αρχαίου μας πολιτισμού. Διαθέτοντας χρήματα για τον πολιτισμό μας, αυτά μας επιστρέφονται πολλαπλάσια. Αν συνδιαστούν οι δυο βαριές μας βιομηχανίες, ο Τουρισμό και ο Πολιτισμός, τα αποτελέσματα θα είναι συγκλονιστικά. Για όλα αυτά απαραίτητη προυπόθεση, οι αποφάσεις για την τύχη, των αρχαίων μας, του Τουρισμού μας και γενικότερα του μέλλοντος μας είναι, να πέρνονται από Έλληνες στην ψυχή στην καρδιά και όχι από κάποιους που έτυχε να μιλούν Ελληνικά.
  Ο Πολιτισμός είναι ο ομφάλιος λώρος ενός λαού που τον ενώνει με τους προγόνους του, όποιος θελεί να ευνουχίσει ένα λαό του τον κώβει.
  Ζητάτε δημόσια διαβουλεύσεις για ασήμαντα πράγματα, που ούτε και αυτά θα λάβετε υπόψη, αν τολμάτε ζητήστε την γνώμη του λαού για τα σημαντικά που αποφασίζεται γι’ αυτόν ερήμην του. Ρωτήστε πως ο πιο δημιουργικός, ο πιο αισιόδοξος, ο πιο εφευρετικός λαός της Ευρώπης του 2004, έγινε το 2012 ο πιο καταθληπτικός και ο πιο απαισιόδοξος.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 18:03 | Θανάσης

  Άσχετα με το αν καταργηθεί ή όχι το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. τα έργα πρέπει να συνεχιστούν και να τελειώσουν οπωσδήποτε, για το γενικό καλό του πληθυσμού της χώρας (τουρισμός, πολιτιστική ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, κ.τ.λ.).
  Φυσικά και το εξειδικευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να προστατευτεί και να αξιοποιηθεί κατάλληλα σε όποιον εργοδότη καταλήξουν τα έργα…

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 18:31 | Mery

  Απόλυτα μετρήσιμα στοιχεία για όλα τα ΝΠΔΔ
  Σε πρώτο στάδιο δημιουργείαι 2 στήλες στη 1η στήλη βάζετε το πραγματικό παραγωγής σε € στη 2η στήλη βάζετε το κόστος μισθοδοσίας λειτουργικά έξοδα κλπ,σε € Εάν το ΝΠΔΔ επί σειρά ετών έχει ζημιές ή παράγει μηδενικό έργο νομίζω ότι ξέρετε τι πρέπει να γίνει, εφόσον οι ζημιές αυές μετακυλίοντε σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι στερούνται υγεία παιδεία και πρόνοια. Εάν τα πράγματα είναι καλά τότε θωρακίστε και βελτιώστε αυτά τα ΝΠΔΔ. Θωρακίστε το κοινό (και όχι μιας συγκεκριμένης ομάδας) ΚΑΛΟ.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 15:48 | Πέτρος Β.

  Το ΤΔΠΕΑΕ «τρέχει» τα περισσότερα ανασκαφικά και αναστηλωτικά έργα στην Ελλάδα, ποιός θα τα διαχειριστεί στην συνέχεια?
  Ποιός θα απορροφήσει τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ ? Το διευρυμένο υπουργείο?
  ΣΩΘΗΚΑΜΕ!

  Μερικοί δεν μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους, δυστυχώς.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 15:12 | Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Πολιτισμού

  Άρθρο 3
  Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.)

  1. Το «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συστάθηκε με το ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α΄), όπως ισχύει, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται.
  2. α) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Τ.Δ.Π.ΕΑ.Ε. μεταφέρεται σε ν.π.ι.δ. του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 του ν.2190/1994 (Α,28), όπως ισχύει, και παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στον ίδιο ή σε όμορους νομούς, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικά αιτήματα των φορέων. Η μεταφορά του προσωπικού πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργού που κατά περίπτωση εποπτεύει το φορέα υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά την ολοκλήρωση της πράξης μεταφοράς του ανωτέρου προσωπικού, οι υπάλληλοι που διαθέτουν εκ του βαθμού και της ειδικότητάς τους υψηλή εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα μνημείων καθώς και σε αρχαιολογικές εργασίες που είναι εν εξελίξει, διατίθενται στις Επιστημονικές Επιτροπές (Ε.Ε.) της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του παρόντος όπου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό την εποπτεία και εντολή Αυτών, μέχρι την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής των Έργων.
  β) Παύουν αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετεί στο καταργούμενο Ταμείο δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 17 ν. 3525/2007(Α,16), για τη μελέτη και την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων που αναφέρονται στην περίπτωση α της παραγράφου 5 του παρόντος. Το ανωτέρω προσωπικό επιστρέφει στις οργανικές του θέσεις και εξακολουθεί να απασχολείται στα έργα μέχρι την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής τους. Για το σκοπό αυτό, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  γ) Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις έργου και το οποίο έχει διατεθεί, σύμφωνα με ρητό όρο των αντίστοιχων συμβάσεων, για την κάλυψη αποκλειστικά αναγκών των Επιστημονικών Επιτροπών, συνεχίζουν και δύνανται να παραταθούν μέχρι τη λήξη του χρόνου χρηματοδότησης του αντίστοιχου έργου.
  3. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ταμείου μεταφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο, ως διάδοχος φορέας, συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
  β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή, με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  4. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων, που εξυπηρετούν την υλοποίηση των έργων και καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον τα αντίστοιχα μισθώματα βαρύνουν τις πιστώσεις συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) ή υφιστάμενης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων λύονται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των ανωτέρω μισθώσεων.

  5. α) Οι Επιστημονικές Επιτροπές μελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, που η διαχείριση των πιστώσεών τους είχε ανατεθεί στο καταργούμενο Ταμείο και οι οποίες εκτελούν έργα που έχουν ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α., εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τη λήξη της χρηματοδότησης των έργων, ως συλλογικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι Επιστημονικές Επιτροπές υπάγονται ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας , ή στις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ίδιου Υπουργείου, κατ’ αντιστοιχία προς το χαρακτήρα των έργων που εκτελούνται κατόπιν αξιολόγησης . Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η οποία εκδίδεται μέχρι την 31-12-2012. Οι ανωτέρω Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες λειτουργούν ως Προϊσταμένη Αρχή γα κάθε έργο ή μελέτη. Διευθύνουσα Υπηρεσία για κάθε έργο ή μελέτη εξακολουθεί να είναι η αντίστοιχη Επιστημονική Επιτροπή. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίνει το πρόγραμμα εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων που υποβάλλονται από τις Επιστημονικές Επιτροπές της παρούσης παραγράφου.

  β) Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και εκείνες του προσωπικού που απασχολείται στις ίδιες Επιτροπές στο πλαίσιο μίσθωσης έργου μπορούν να παρατείνονται μέχρι τη λήξη του χρόνου χρηματοδότησης του αντίστοιχου έργου.

  γ) Οι διατάξεις των άρθρων 24, 26 έως και 30 της υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/74900/2002 Αποφάσεως «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.)» (Β΄ 1593) του Υπουργού Πολιτισμού εφαρμόζονται αναλόγως για τις ανωτέρω Επιστημονικές Επιτροπές. Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται η Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Ε.Σ.Μ.Α.) νοούνται ή οι αντίστοιχες Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας ή οι οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αντιστοίχως, όπου αναφέρεται η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) νοούνται οι Επιστημονικές Επιτροπές.
  Πιστώσεις, που αφορούν τη χρηματοδότηση μελετών και έργων που εκτελούνται από τις ανωτέρω Επιστημονικές Επιτροπές, εφόσον δεν απορροφηθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους εντός του οποίου έχουν εγγραφεί, μεταφέρονται υποχρεωτικώς στα επόμενα οικονομικά έτη.

  6. Υφιστάμενες Επιστημονικές Επιτροπές μελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων καταργούνται μετά τη λήξη της χρηματοδότησης και την παραλαβή των έργων που τους έχουν ανατεθεί.

  7. α) Διαγωνισμοί κάθε είδους και κατηγορίας που έχουν προκηρυχθεί για πάσης φύσεως έργα, εργασίες, μελέτες και είναι σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής προκήρυξης.

  β) Οι προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης και οι συμβάσεις πολιτιστικής χορηγίας στις οποίες συμβαλλόμενο είναι το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. εξακολουθούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα. Όπου στις ανωτέρω συμβάσεις αναφέρεται το καταργούμενο Ταμείο, εφεξής νοούνται ή οι Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας ή οι οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 5α. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

  γ) Το όριο του ποσού της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 11 του π.δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α΄) εξακολουθεί να ισχύει.

  δ) Οι πάσης φύσεως νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από Τεχνικά Δελτία συγχρηματοδοτούμενων έργων, τα οποία το καταργούμενο Ταμείο αναφέρεται ως τελικός δικαιούχος, μεταφέρονται και αναλαμβάνονται ή από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ή από τις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού προκειμένου να διασφαλισθεί η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των έργων. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 13:09 | Άχρηστος

  Μερικές μικρές απορίες ως αδαής πολίτης και υπάλληλος της χώρας τούτης.
  Τι είναι οι Επιστημονικές Επιτροπές;
  Που θα μπορούν να εκτελούν:

  -μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό έργου.
  -καταρτίζουν ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, με την υποβολή και του σχετικού προϋπολογισμού.
  -προχωρούν στην εκπόνηση των μελετών για τις επεμβάσεις στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία
  -να προβαίνουν στην προκήρυξη, επιλογή και πρόσληψη προσωπικού

  Ποια είναι η νομική τους μορφή;
  Συλλογικό όργανο; Οπως το άρθρο αναφέρει; Ποιοι είναι στις επιστημονικές επιτροπές; Που θα πρέπει να μεταλλαχθούν οι Ε Επιτροπές σε Υπηρεσίες…

  -Υπάρχει νομίζω νομοθεσία για την επιλογή των μελών τη συγκρότηση και τη λειτουργία συλλογικών οργάνων στο Δημόσιο.
  -Υπάρχει νομίζω νομοθεσία για τις διαδικασίες προλήψεων στο Δημόσιο
  -Υπάρχει νομοθεσία για τις μελέτες τις συμβάσεις τις αναθέσεις στο Δημόσιο
  -Υπάρχει νομίζω νομοθεσία του Δημοσίου Λογιστικού και του Διπλογραφικού για το Δημόσιο.

  Εαν κατάργηση στην Ελλάδα ενός ΝΠΙΔ σημαίνει δημιουργία 30, 40, 50 άλλων με τον μανδύα της Ε Επιτροπής ( Διευθύνουσα Υπηρεσία υπό την εποπτεία της υπερκείμενης Αρχής των δύο Διευθύνσεων) τότε το άρθρο 3 είναι καταπληκτικό.
  Εαν το ΤΔΠΕΑΕ μπορεί να εκτελεί έργα και οι Υπηρεσίες της Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ όχι (πχ επιστημονικό προσωπικό, καταρτισμένο και αποτελεσματικό όπως ορισμένοι αναφέρουν στα σχόλιά τους) ας κλείσει τότε το Πολιτισμού που δεν έχει επιστήμονες καταρτισμένους και αποδοτικούς και ας μείνει το ΤΔΠΕΑΕ.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 12:33 | Γιώργος Α.

  Καλώς ή κακώς, τα περισσότερα αναστηλωτικά έργα που είναι σε εξέλιξη στη χώρα είναι έργα που οι μελέτες τους έχουν εκπονηθεί από τους έμπυρους μηχανικούς / αναστηλωτές, αρχαιολόγους και συντηρητές που υπάγονται στο ΤΔΠΕΑΕ.

  Τα αποτελέσματα των επεμβάσεων (και το κατά πόσο τα άτομα αυτά δουλεύουν) είναι εμφανή αν κάποιος μπει στον κόπο να κάνει ένα απλό κλικ στη σελίδα http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=projects.

  Αιτήσεις θεραπείας έπρεπε να γίνουν μιας και υπήρχαν πολλές περιπτώσεις που λόγο της διατύπωσης του ΠΔ 164/04 κάποια στελέχη που υπηρετούσαν ως συμβασιούχοι για διάστημα μεγαλύτερο των προϋποθέσεων (2 έτη, με 3 ανανεώσεις), δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν.
  Αν κάποια λαμόγια μπόρεσαν να «τακτοποιηθούν» όπως έχω ακούσει για άλλα υπουργεία (πχ Παιδείας- ΕΜΠ, μέσω εικονικών συμβάσεων με πρυτάνεις και υπεύθυνους προγραμμάτων) δεν σημαίνει πως το σύνολο των αιτήσεων ήταν τέτοιο!!!!!

  Θεωρώ πως η απόλυση ή η μετάθεση-μεταφορά των λιγότερων από 100 ατόμων, υπαλλήλων του ΤΔΠΕΑΕ (μηχανικών, λογιστών, συντηρητών) θα έβλαπτε τόσο πολύ τα αναστηλωτικά έργα, που:
  Α. θα βαρύνουν υπερβολικά πολύ τα χρονοδιαγράμματα
  Β. Θα κινδυνεύσουν να διακοπούν οι χρηματοδοτήσεις.
  Γ. (και σημαντικότερο) υπάρχει κίνδυνος λάθος αναστηλώσεων (με όποιες κυρώσεις μπορεί να σημαίνουν από τους διεθνής οργανισμούς) μιας και ΜΟΝΟ οι υπεύθυνοι αρχαιολόγοι/μηχανικοί/συντηρητές γνωρίζουν ΑΚΡΙΒΩΣ τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που υπάρχουν στα μνημεία που απασχολούνται και έχουν μελετήσει για σειρά ετών!

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 12:54 | Μαντειο Δωδώνης

  Τα εργα στην Δωδωνη να συνεχιστουν!Οχι στην καταργηση

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 12:49 | Χρήστος

  Μάλλον θα πρέπει να συγχωνευτεί με το Ταμειο Αρχαιολογικών Χώρων και Απαλλοτριώσεων

  http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=projects

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 11:49 | Σταύρος Μ.

  Συμφωνώ απόλυτα

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 11:44 | βασιλης

  συμφωνω αλλα μην ξεχνατε οτι ειναι το μονο που τρεχει εργα του εσπα και οχι το υπουργειο πολιτισμου οποτε δουλευει και κοσμακης!!

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 10:41 | ΣΤΕΛΛΙΟΣ

  ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ. ΤΟ ΥΦ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΡΓΟΜΙΣΘΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΩΝ ΝΕΠΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΗΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 09:20 | ΣΤΕΛΙΟΣ Δ

  ΣΥΜΦΩΝΩ

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 09:06 | βασιλειος Βροχίδης

  Να καταργηθεί το ΤΔΠΕΑΕ. Αποτελεί ένα σύνηθες μέσο λαβυρινθοποίησης και βυζαντινισμού της δημόσιας διοίκησης.