Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 11: Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ), οι οποίες έχουν συσταθεί με το ν. 3106/2003 (ΦΕΚ Α 30), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες, επιπέδου διεύθυνσης, σε δεκατρία (13) νέα ν.π.δ.δ.,που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο. Τα συνιστώμενα ν.π.δ.δ., φέρουν την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Προνοίας, και εδρεύουν στην αντίστοιχη έδρα κάθε Περιφέρειας στη, δε, επωνυμία τους προστίθεται εκείνη της αντίστοιχης περιφέρειας, (ήτοι «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ….»). Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Μ.Κ.Φ., εκπληρώνονται και ασκούνται εφεξής από τα δεκατρία (13) συνιστώμενα ν.π.δ.δ. και τις αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες τους.

2. H παροχή των υπηρεσιών των καταργούμενων ν.π.δ.δ., πραγματοποιείται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες, επιπέδου διεύθυνσης, των συνιστώμενων ν.π.δ.δ. σε κάθε περιφέρεια. Τα καταργούμενα ν.π.δ.δ., που περιλαμβάνουν Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων (Θ.Χ.Π), καθώς και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Α.Α.Π), λειτουργούν εφεξής ως «ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», αντιστοίχως των Νομών της περιφέρειας του νέου ν.π.δ.δ., ενώ τα πάσης μορφής «Κέντρα Προστασίας Παιδιού» (Κ.Π.Π.) ή «Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία», λειτουργούν, εφεξής, ως «ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», αντιστοίχως των Νομών της περιφέρειας του νέου ν.π.δ.δ.

3. Ειδικότερα, τα συνιστώμενα ν.π.δ.δ. στις κατά τόπους περιφέρειες και οι αποκεντρωμένες διευθύνσεις αυτών, έχουν ως εξής:

α) Τα τέσσερα ν.π.δ.δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων (Θ.Χ.Π.) Δράμας», «Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Δράμας», «Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Καβάλας» και «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο ν.π.δ.δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελείται από τέσσερες αποκεντρωμένες διευθύνσεις με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ». Οι Διευθύνσεις έχουν την έδρα τους στην έδρα των αντίστοιχων ν.π.δ.δ. που συγχωνεύθηκαν.

β) Τα τέσσερα ν.π.δ.δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ήτοι το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσ/νίκης (Κ.Α.Α.Π)», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων -Ο Άγιος Παντελεήμων Θεσ/νίκης» (Θ.Χ.Π), το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (Κ.Α.Α.Α.)», και το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων – Παπάφειο Θεσ/νίκης», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» αποτελείται από τέσσερεις αποκεντρωμένες διευθύνσεις με την ονομασία«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ»,«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΠΑΠΑΦΕΙΟ». Οι Διευθύνσεις έχουν την έδρα τους στην έδρα των αντίστοιχων ν.π.δ.δ. που συγχωνεύτηκαν.

γ) Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Φλώρινας», μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

δ) Τα τέσσερα ν.π.δ.δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Ηπείρου», ήτοι το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα)», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων- Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» Ιωαννίνων», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο ν.π.δ.δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» αποτελείται από τέσσερεις αποκεντρωμένες διευθύνσεις, με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Οι Διευθύνσεις έχουν την έδρα τους στην έδρα των αντίστοιχων ν.π.δ.δ. που συγχωνεύτηκαν.

ε) Τα τρία ν.π.δ.δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Θεσσαλίας», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων -Ο Αριστεύς Λάρισας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων» και το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο ν.π.δ.δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες διευθύνσεις με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ- Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». Οι Διευθύνσεις έχουν την έδρα τους στην έδρα των αντίστοιχων ν.π.δ.δ. που συγχωνεύτηκαν.

στ) Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.)»,μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».

ζ) Τα τρία ν.π.δ.δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», ήτοι το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Σκαγιοπούλειο Αχαΐας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού» Αιγίου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο ν.π.δ.δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες διευθύνσεις, με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ – ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΛΕΧΑΙΝΩΝ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΑΙΓΙΟΥ –ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ». Οι Διευθύνσεις έχουν την έδρα τους στην έδρα των αντίστοιχων ν.π.δ.δ. που συγχωνεύτηκαν.

η) Τα τέσσερα ν.π.δ.δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας» και το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο ν.π.δ.δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αποτελείται από τέσσερεις αποκεντρωμένες διευθύνσεις με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ, «ΔΙΕΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», «ΔΙΕΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ». Οι Διευθύνσεις έχουν την έδρα τους στην έδρα των αντίστοιχων ν.π.δ.δ. που συγχωνεύτηκαν.

θ) Τα πέντε ν.π.δ.δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Αττικής», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας», το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής (Βούλα)», το «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» και το «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής Μιχαλήνειο», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο ν.π.δ.δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποτελείται από πέντε αποκεντρωμένες διευθύνσεις με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ- Η ΜΗΤΕΡΑ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ». Οι Διευθύνσεις έχουν την έδρα τους στην έδρα των αντίστοιχων ν.π.δ.δ. που συγχωνεύτηκαν.

ι) Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Η Θεομήτωρ» Λέσβου», μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

ια) Τα δυο ν.π.δ.δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» και το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» αποτελείται από δυο αποκεντρωμένες διευθύνσεις, με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ». Οι Διευθύνσεις έχουν την έδρα τους στην έδρα των αντίστοιχων ν.π.δ.δ. που συγχωνεύτηκαν.

ιβ) Τα έξι ν.π.δ.δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Κρήτης», ήτοι το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Λασιθίου», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος)» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ρεθύμνου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο ν.π.δ.δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» αποτελείται από έξι αποκεντρωμένες διευθύνσεις, με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΧΑΝΙΩΝ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ». Οι Διευθύνσεις έχουν την έδρα τους στην έδρα των αντίστοιχων ν.π.δ.δ. που συγχωνεύτηκαν.

2. Τα ν.π.δ.δ. που συνιστώνται με την παράγραφο 1, διοικούνται από επταμελή Διοικητικά Συμβούλια. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικών Συμβουλίων γίνεται, μεταξύ άλλων, και με κριτήριο την εκπροσώπηση σε αυτό τουλάχιστον ενός μέλους προερχόμενου από κάθε αντίστοιχο νομό, στον οποίο υπήρχε δομή καταργούμενου ν.π.δ.δ..

3. Η οργάνωση και η λειτουργία των ν.π.δ.δ. που συνιστώνται με την παράγραφο 1 καθορίζεται με τον Οργανισμό Λειτουργίας τους, ο οποίος εγκρίνεται με διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατόπιν εισήγησης των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών. Η διοικητική υποστήριξη των συνιστώμενων ν.π.δ.δ. παρέχεται από το προσωπικό που υπηρετεί στο νομό της έδρας τους, και σε περίπτωση έλλειψης, από το αντίστοιχο του πλησιέστερου.

4. Το πάσης φύσεως προσωπικό των ν.π.δ.δ. που συγχωνεύονται μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στις αντίστοιχες αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες, επιπέδου διευθύνσεων, των αντίστοιχων ν.π.δ.δ. που συνιστώνται. Το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τον Οργανισμό της παραγράφου 3. Για τον σκοπό αυτό εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εντός ενός μηνός από τον ορισμό τους, τα Διοικητικά Συμβούλια των ν.π.δ.δ. που συνιστώνται με την παράγραφο 1 συγκροτούν με απόφασή τους τριμελή επιτροπή με αντικείμενο την απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους. Η σχετική έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας.

6. Εκκρεμείς δίκες των ν.π.δ.δ. που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1, συνεχίζονται από τα αντίστοιχα ν.π.δ.δ. που συνιστώνται, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται στα αντίστοιχα ν.π.δ.δ. που συνιστώνται με την παράγραφο 1.

7.Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των ν.π.δ.δ. που αποτελούν δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 11:46 | Oikonomou Alexandros

  Είναι προφανές για κάποιον που γνωρίζει έστω και στοιχειωδώς τον τομέα της Πρόνοιας και την λειτουργία και τις ανάγκες αυτού ότι το νέο σχέδιο Νόμου αποτελεί κατα τα κοινώς λεγόμενα «δουλειά του ποδαριού», χωρίς καμία σε βάθος μελέτη και χωρίς κανέναν απολύτως κοινωνικο-πολιτικό σχεδιασμό. Με μια απλή ανάγνωση του κειμένου του σχεδίου Νόμου καθίσταται σαφές ότι οι δημιουργοί του αρκέστηκαν στο να συγκεντρώσουν όλες τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της Ελληνικής επικράτειας και έν συνεχεία να τις χωρίσουν ανά περιφέρεια δημιουργώντας ένα νομικό πρόσωπο στην κάθε περιφέρεια, αδιαφορώντας πλήρως τόσο για τον σκοπό όσο και για τις ανάγκες και το μέγεθος της κάθε υπό συγχώνευση Μονάδας.

  Συνέπεια του απλοικού αυτού σχεδιασμού και διαχωρισμού είναι η δημιουργία τεράστιων ανισοτήτων, οι οποίες δημιουργούν μεγάλες δυσκολίες στην λειτουργία των νέων φορέων είς βάρος πάντα των εξυπηρετόυμενων παιδιών.

  Για να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα: στον Νομό Αττικής συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο τα θεραπευτήρια ανατολικής και δυτικής Αθήνας, το ΚΑΑΠ Βούλας, το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής Η ΜΗΤΕΡΑ και το Μιχαλήνειο Αναπτυξιακό Κέντρο, τα οποία πλέον θα αποτελούν διευθύνσεις του νέου φορέα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό αυτόν λοιπό το Μιχαλήνειο Αναπτυξιακό Κέντρο, το οποίο απασχολεί ελάχιστο προσωπικό και εξυπηρετεί ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι του παιδιού πληθυσμού εξομοιώνεται με το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής Η ΜΗΤΕΡΑ, το οποίο μετά την τελευταία συγχώνευση που υπέστη με τον Νομό 4025/2011 έχει μετατραπεί πλέον σε έναν υδροκέφαλο φορέα που εξυπηρετέι περίπου 300-400 παιδία (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που παρακολουθούνται στις ανάδοχες οικογένειες), και απασχολεί προσωπικό περίπου 500 ατόμων. Το ίδιο ισχυεί και για το ΚΑΑΠ Βούλας το οποίο και αυτό μέτα την τελευταία συγχώνευση έχει μετατραπεί σε έναν υδροκέφαλο φορέα. Κατά συνέπεια για να καθοριστούν οι διευθύνσεις του νέου φορέα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η διάσταση και οι ανάγκες του κάθε συγχωνευόμενου φορέα.

  Επίσης προκειμένου η νέα συγχώνευση να έιναι παραγωγική και αποτελεσματική θα πρέπει απαραίτητα να ληφθεί υπόψη ο σκοπός που εξυπηρετεί η κάθε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας. Για παράδειγμα πρωταρχικός σκοπός του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής Η ΜΗΤΕΡΑ, αντίθετα με τα θεραπευτήριο Αττικής και το Μιχαλήνειο Αναπτυξιακό Κέντρο είναι η αποκατάσταση των φιλοξενούμενων παιδιών μέσω του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας. Η σωστή και συνεπής εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού απαιτεί καθημερινή κινητικότητα τόσο των υπηρεσιών της Μονάδας, όσο και της διόικησης, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να κληθεί να αποφασίσει για την εισαγωγή ενός παιδιού στη Μονάδα απο το Μαιευτήριο ή την τοποθέτηση ενός παιδιού σε οικογένεια. Επομένως οι ανάγκες διοίκησης για την κάθε υπό συγχώνευση Μονάδα διαφέρουν και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

  Επίσης με το νέο σχέδιο Νόμου το οποίο ως μοναδικό κριτήριο έχει τον τοπικιστικό διαχωρισμό βλέπουμε την δημιουργία μεγάλων ανισοτήτων όσον αφορά την Αττική και την υπόλοιπη Περιφέρεια, με την δημιουργία στην Αττική ενός τεράστιου υδροκέφαλου δυσκίνητου φορέα. Αλήθεια διερωτούμαι οι δημιουργοί του σχεδίου Νόμου γνωρίζουν πράγματι τους φορείς των οποίων σχεδιάζουν την συγχώνευση; Εχουν ενδιαφερθεί να μάθουν τον σκοπό που εξυπηρετεί έκαστος εξ αυτών, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις καθημερινές τους ανάγκες σε επίπεδο διοίκησης; Μάλλον όχι. Το νέο σχέδιο νόμου αρκείται σε συγχωνεύσεις ανά περιφέρεια χωρίς κανέναν απολύτως σχεδιασμό σε δεύτερο επίπεδο για το πως θα λειτουργούν οι συγχωνευόμενοι φορείς ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν και το μέγεθος του παιδικού πληθυσμού που έχουν ύπο την εποπτεία τους.

  Θεωρώ απαραίτητο πέρα από την συγχώνευση των φορέων ανά περιφέρεια (εάν θεωρήσουμε οτι κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο )να υπάρξει σχεδιασμός σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο στο εσωτερικό των νέων νομικών προσώπων προκειμένου να καταπολεμηθούν ανισότητες που βλάπτουν και δημιουργούν ανυπέρβλητο εμπόδια στην λειτουργία των υπό συγχώνευση Μονάδων με τελικά θύματα τα παιδιά.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 15:07 | Δήμητρα Κουφλή

  Σχετικά με τη συγχώνευση των δυο ν.π.δ.δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», ήτοι του «Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» και του «Κέντρου Προστασίας Παιδιού Δωδεκάνησο: Η προβλεπόμενη συγχώνευση στοχεύει προφανώς σε κτιριακή μεταστέγαση του ενός εκτός ως άνω ν.π.δ.δ. χρονίων παθήσεων με το κέντρο προστασίας παιδιού. Ο σκοπός του Κέντρου Προστασίας Παιδιού Δωδ/σου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Τα παιδιά αυτά διαθέτουν όμως σωματική και πνευματική υγεία. Η συγκατοίκησή τους με άτομα με αναπηρίες θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στον ψυχικό τους κόσμο. Μετά την απελευθέρωση της Δωδεκάνησο το 1947 η διοίκηση της Ρόδου μαζί με τον τότε μητροπολίτη Ρόδου Τιμόθεο, παρέδωσαν τα παιδιά στη φροντίδα ορθόδοξων μορφωμένων μοναχών , οι οποίες έως σήμερα παρέχουν στα παιδιά αμέριστη ηθική συμπαράσταση και σημαντική υλική υποστήριξη. Επίσης το κέντρο στηρίζεται από την κοινωνία της Ρόδου. Σύλλογοι και πολίτες προσφέρουν εθελοντικά, ανάλογα με την ειδικότητά τους, υπηρεσίες στα παιδιά. Οι ισορροπίες που έχουν εδραιωθεί εδώ και 65 χρόνια και που έχουν αποδειχθεί απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σκοπιμότητας του κέντρου, κινδυνεύουν να ανατραπούν. Θύματα της νομικής αυτής μεταβολής θα είναι τα παιδιά που είναι ήδη θύματα της οικογενειακής εγκατάλειψης.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:00 | Κωνσταντινα ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ

  Κατάργηση Οργανισμών στο χώρο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 που στοχεύει να συγχωνεύσει τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και να προωθήσει τη σύσταση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για λόγους που η Πολιτεία πιέζεται εκ των πραγμάτων προφανώς και λόγω οικονομικής κρίσης να ασκήσει.
  Ναι, κατάργηση Οργανισμών άψυχης διαδικασίας που όμως αφορά τη ζωή αδύναμων παιδιών, ζωή υποστηριζόμενη από την Πολιτεία αρχικά αλλά και από την ευαισθησία της κάθε κατά τόπων κοινωνίας.
  Η διοικητική αυτή συγχώνευση που δυστυχώς αγγίζει και αφορά ανθρώπινες ζωές παιδικής ηλικίας, αδύναμες κατά περίπτωση που όμως η Πολιτεία από την Μεταπολεμική περίοδο, στήριξε με ευθύνη και υποστηρίχθηκε η εκάστοτε Κυβερνητική πολιτική και φροντίδα από την ευαισθησία – φιλανθρωπία που διέκρινε και διακρίνει τον Έλληνα Πολίτη, εντός και εκτός Ελλάδος. Αναφερόμεθα στους ευεργέτες και δωρητές της Πατρίδος.
  Επιμένοντας στην ια΄ περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 στο σχέδιο Νόμου κατάργησης των Οργανισμών και συγχώνευσης αυτών πρέπει να επισημανθεί η παρακινδυνευμένη αυτή συγχώνευση και τροποποίηση γιατί, πέρα από τις διοικητικής φύσεως αναγκαιότητες (τις οποίες λιγοστοί πολίτες είμαστε σε θέση να ζυγίσουμε και να κρίνουμε) όμως απίστευτα μεγάλη πλειονότητα πολιτών είναι σε θέση να σας επισημάνει και να σας θέσει προ των ευθυνών σας, που ως ειδικοί θεσμοθετείτε στοχεύοντας ίσως στο καλό της Ελλάδος, αγνοώντας όμως σε αυτή την προσπάθειά σας ποιος είναι ο ζωντανός ιστός αυτών των Ιδρυμάτων, άγνοια που δικαιολογείται από την βιασύνη θέσπισης σχετικού Νομοθετήματος. Άγνοια όμως επικίνδυνη γιατί αφορά οπωσδήποτε το ΠΑΙΔΙ με οποιαδήποτε αδυναμία σωματική, νοητική ή και ένα παιδί ‘’κοινωνικά ορφανό’’, παιδί που πρέπει η Πολιτεία χωριστά να το προστατεύσει.
  Αν θέλετε να στηρίξετε αυτά τα παιδιά (που περιμένουν αδύναμα το ΦΩΣ από την Πολιτεία, εσείς και όλοι εμείς ως πολίτες έχουμε ιερή ευθύνη απέναντι σε αυτά τα παιδιά γιατί αποτελούν αναπόσπαστο μέλος με τις δικές μας υπάρξεις!), αναλογιστείτε η Διοικητική συγχώνευση πόσο ιδιαίτερα θα επηρεάσει τις παραπάνω περιπτώσεις παιδιών και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Αυτά τα παιδιά είναι δικά μας!
  Σκεφθείτε και αποφασίστε, ίσως πρόκειται για το δικό σας παιδί, αφουγκραστείτε και με προσωπική σας αντίληψη διαπιστώσετε πώς λειτουργούν τα επιμέρους μέχρι σήμερα Κέντρα Προστασίας , ακούστε την αγωνία όλων όσοι σας κρούουν τον κώδωνα κινδύνου πριν τα παιδάκια αυτά σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται σωματικής ή νοητικής καθυστέρησης ή κοινωνικής ορφάνιας κοιτάξουν, εσάς που αποφασίζετε διοικητικά και εμάς που ίσως αδιαφορήσαμε, με ‘’ιδιαίτερη’’ απορία, με βλέμμα γεμάτο παράπονο και ακόμη ίσως στιγματίσουν σε κάποια χρονική περίοδο, έστω και απώτερη, την δική σας απόφαση και την δική μας παράλειψη για το μέλλον τους! Πρέπει να αντισταθείτε!
  Τα Κέντρα Προστασίας Παιδιού δεν αποτελούν τις πρώην Κοινότητες ούτε τους επιμέρους Δήμους που η αναγκαιότητα της συγχώνευσης , για τους γνωστούς σε κάθε πολίτη λόγους, επέφερε τα αποτελέσματα που βιώσαμε και βιώνουμε.
  Συμφωνώ με όσα έχουν αναφερθεί από τους συμπολίτες της Ρόδου, η άποψη του καθενός είναι έκφραση αγωνίας για τα παιδιά του Ορφανοτροφείου Θηλέων και το μέλλον τους, για τον ρόλο που διαδραμάτισε αυτό στην Ιστορία του τόπου από το 1947 έως και σήμερα.
  Η ισχυρή παρουσία και λειτουργικότητα του Κ.Π.Μ.Θ.Ρ. και τώρα Κέντρο Προστασίας Παιδιού οφείλεται στην προσφορά ζωής των αδελφών μοναχών από το 1947 έως και σήμερα κάτω από την φροντίδα των οποίων μεγάλωσαν εκατοντάδες παιδιών έτσι όπως όλοι μας γνωρίζουμε. Το Ορφανοτροφείο Θηλέων ‘’Αγία Ειρήνη’’ όπως ο Ροδιακός Λαός το γνωρίζει, πρέπει να παραμείνει αυτοτελές, να συνεχίσει την προσφορά ζωής στα παιδιά της και στον Ροδιακό λαό. Υπάρχει μία αλληλένδετη σχέση αγάπης που μόνον χαρά και όραμα ζωής αποτελεί για το νησί μας. Η διοικητική αυτοτέλειά του πρέπει να αποτελέσει το κύριο μέλημα της Πολιτείας και να μην προβεί σε καμία είδους συγχώνευση, αντίθετα να το στηρίξει γιατί οι κοινωνικές μεταβολές και οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες επιβάλλουν την αυτοτελή επιβίωσή του.
  Κων/να Δενδρινού –Κουτσούκου , συμβολαιογράφος Ρόδου.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 13:04 | Εργαζόμενοι Παιδόπολης Αλίμου

  Άρθρο 11
  Διαφαίνεται στο συγκεκριμένο πλάνο ότι στόχος του εγχειρήματος είναι ο πλήρης αφανισμός του Τομέα της Πρόνοιας και όχι η περιστολή των δαπανών όπως κατ΄ ευφημισμόν παρουσιάζεται.
  Δεν έχει ληφθεί υπ΄ όψιν στη συγκεκριμένη πρόταση το μέγεθος και το εύρος του Πληθυσμού ευθύνης των υπό συζήτηση υπηρεσιών και κυρίως οι ιδιαιτερότητες του Τομέα Δράσης τους.
  Προτείνουμε αντ΄αυτού τη Στελέχωση των Υπηρεσιών βάσει του Τομέα Παροχής Υπηρεσιών δηλαδή διαχωρίζοντας αυστηρά τους τρεις Τομείς:
   Παιδική Προστασία
   Αποκατάσταση
   Χρόνια Πάσχοντες.

  Η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών σε δύσκολές συνθήκες (έτσι λειτουργεί το σύνολο των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας) και είναι ωφέλιμο για όλους τους Πολίτες να διασφαλίζονται και όχι να διαταράσσονται με το υποψήφιο Νομοσχέδιο.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:47 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΄΄ ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ΄΄

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΄΄ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ΄΄.

  Προτείνουμε, από την πλευρά του Σωματείου ατόμων με αναπηρίες Ζακύνθου ΄΄ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ΄΄, το εδάφιο ΣΤ΄, παράγραφος 2 του υπο διαβούλευση άρθρου 11 να διατυπωθεί ως εξής:
  «Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.)»,μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με έδρα του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Ζάκυνθο.»
  και τούτο διότι είναι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να ασκείται η διοίκηση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» από Δ.Σ. του οποίου η έδρα θα βρίσκεται έξω από τον φυσικό χώρο λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

  Για το Δ.Σ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΓΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:26 | Δημήτρης Αϊβαλής

  Την αντίθεσή μου θα ήθελα και εγώ να καταθέσω για την συγχώνευση του Θ. Χ. Π. Δωδεκανήσου με το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου σε ένα Νομικό Πρόσωπο με 2 Διευθύνσεις.
  Η δυστοκία που υπάρχει μετά την συγχώνευση των 3 σε ένα με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου δεν έχει ξεπεραστεί από πέρυσι, πως θα μπορέσει να λειτουργήσει και με την ένταξη του Κέντρου που φροντίζει παιδιά με διαφορετικές ανάγκες και στόχους?
  Ας είμαστε ρεαλιστές.
  Τα παιδιά έχουν ανάγκη από σωστές και γρήγορες αποφάσεις από μια αυτόνομη διοίκηση.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:13 | Ράμμος Νίκος

  Σχετικά με την συγχώνευση των δύο Ν. Π. Δ. Δ. που υπάγονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δηλαδή του Θ. Χ. Π. Δωδεκανήσου και του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου θα ήθελα να καταθέσω και εγώ την άποψή μου και την αντίθεσή μου στην συγχώνευση αυτή επειδή πιστεύω ότι μπορώ να έχω γνώμη αφού βλέπω το έργο που επιτελείται στο Κέντρο που φροντίζει παιδιά που διαθέτουν σωματική και πνευματική υγεία.
  Ο σκοπός και ο στόχος του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού είναι να παρέχει φροντίδα, μόρφωση και περίθαλψη στα παιδιά που αποδεδειγμένα στερούνται της οικογενειακής φροντίδας.
  Οι στόχοι αυτοί δεν είναι οι ίδιοι για την ευπαθή ομάδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες που περιθάλπει το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων (παιδιά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με αναπηρίες και ηλικωμένοι).
  Η αναγκαία προσοχή που χρειάζονται τα παιδιά του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού δεν μπορεί να τεθεί σε εκπτωτικούς κρατικούς μηχανισμούς.
  Μια αυτόνομη Διοίκηση θα λειτουργήση πιο καλά ανά πάσα στιγμή.
  Σαν διεύθυνση πως θα λειτουργήσει αυτόνομα ?

 • ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

  Προτείνουμε, από την πλευρά της Εκκλησίας της Ζακύνθου, το εδάφιο ΣΤ΄, παράγραφος 2 του υπο διαβούλευση άρθρου 11 να διατυπωθεί ως εξής:

  «Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.)»,μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με έδρα του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Ζάκυνθο.»
  και τούτο διότι είναι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να ασκείται η διοίκηση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» από Δ.Σ. του οποίου η έδρα θα βρίσκεται έξω από τον φυσικό χώρο λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

  Με θερμές ευχαριστίες εκ των προτέρων
  + Ο ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 • Στα πλαίσια της διαβούλευσης για το άρθρο 11 σας υποβάλλουμε την απόφαση 330/28-08-2012 του Δ.Σ. Δήμου Ζακυνθίων, με θέμα «Σχεδιαζόμενη συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, επιπτώσεις στην ύπαρξη και λειτουργία του Ο.Δ.Α.Ζ.» και επιπλέον όσων αναφέρονται στην ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. παρακαλούμε το εδάφιο ΣΤ΄, παράγραφος 2 του υπο διαβούλευση άρθρου 11 να διατυπωθεί ως εξής:

  «Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.)»,μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με έδρα του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Ζάκυνθο.»
  και τούτο διότι είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να ασκείται η διοίκηση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» από Δ.Σ. του οποίου η έδρα θα βρίσκεται έξω από τον φυσικό χώρο λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

  Απόσπασμα από το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

  Θέμα: «Σχεδιαζόμενη συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, επιπτώσεις στην ύπαρξη και λειτουργία του Ο.Δ.Α.Ζ.».

  Στη Ζάκυνθο σήμερα 28 του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 46478/22-08-2012 πρόσκληση του Προέδρου του κ. Γεώργιου Αρμένη η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
  Ο Δήμαρχος κ. Στυλιανός Μποζίκης αποχώρησε από την συνεδρίαση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και αντικαταστάθηκε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Παναγιώτη Κολύρη.
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών παραβρέθηκαν είκοσι επτά ( 27) μέλη και ονομαστικά οι:

  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σχεδιαζόμενη συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, επιπτώσεις στην ύπαρξη και λειτουργία του Ο.Δ.Α.Ζ.» και αναγιγνώσκει το ακόλουθο έγγραφο του Συλλόγου εργαζομένων του ΟΔΑΖ που απευθύνεται στον Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που έχει ως εξής:

  «Κε Υπουργέ,
  Σχετικά με το ανωτέρω θέμα το οποίο πληροφορηθήκαμε από τον ημερήσιο τύπο
  επιθυμούμε να παραθέσουμε τα κατωτέρω:
  Όλοι οι εργαζόμενοι στον Ο.Δ.Α.Ζ έχουμε έντονη την ανησυχία για το θέμα αυτό της
  κατάργησης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας διότι:
  Η Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (Ο.Δ.Α.Ζ) έχει πολλαπλή δραστηριότητα αφού
  λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:
  1) Τμήμα Προστασίας Παιδικής Ηλικίας.
  Υφίσταται από της ιδρύσεως του Ο.Δ.Α.Ζ. ως Ορφανοτροφείο αρχικά και από το 1984 ως Τμήμα Προστασίας Παιδικής Ηλικίας.
  Σήμερα φιλοξενεί οχτώ (8) οικοτρόφους οι οποίοι στηρίζονται από ένα (1) Παιδαγωγό, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Καθαρίστριες.
  2) Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων με κλειστή περίθαλψη για δυνατότητα για τριάντα (30) αυτοεξυπηρετούμενους ηλικιωμένους από 65 ετών και άνω.
  3) Τμήμα Χρονίως Πασχόντων κλειστής περίθαλψης με δυνατότητα για εξήντα (60) ατόμων χρονίως πάσχοντα και των δύο φύλων από 18 ετών και άνω.
  Στα παραπάνω Τμήματα παρέχεται υγιεινή στέγη, διατροφή, κατάλληλος ρουχισμός, πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία, εργαθεραπεία. Τα άτομα που περιθάλπονται είναι από όλα τα διαμερίσματα της χώρας προτιμώμενων των κατοίκων του Νομού μας.
  4)Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία όπου
  λειτουργεί ως κέντρο ημέρας, εκπαιδεύονται και απασχολούνται 39 άτομα με αναπηρία (νοητικής υστέρησης) όπου απασχολούνται από τις 8,00 μέχρι 15.00 όπου αποχωρούν και εκπαιδεύονται σε διάφορα εργαστήρια τέχνης.
  Τους παρέχονται καθημερινά πρόγευμα και γεύμα ως και μηνιαίο εκπαιδευτικό επίδομα προσέρχονται δε και αποχωρούν από το Τμήμα με μεταφορικό μέσο της Μονάδας μας.
  Επίσης, καλύπτονται πλήρως από Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Φυσιοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή και Δασκάλα Τέχνης ως επίσης από Φυσική Αγωγή, Μουσική και Παιδαγωγό.

  Κύριε Υπουργέ,
  Ο Οργανισμός μας (Ο.Δ.Α.Ζ) ΝΠΔΔ λειτουργεί από το έτος 1935 συνεχώς μέχρι σήμερα που έχει ορισθεί ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Ν.3329/2005 και 3106/2003 παρέχοντας υψίστης ποιότητας υπηρεσίες στο Κοινωνικό Έργο που επιτελεί.
  Εκτός των παραπάνω Τμημάτων που λειτουργούν ο Ο.Δ.Α.Ζ στηρίζει στις δύσκολες
  οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε ενενήντα (90) οικογένειες με την παροχή τροφίμων κάθε μήνα και δέκα πέντε (15) άπορες οικογένειες καθημερινά παρέχοντας γεύμα και δείπνο.
  Από τον Σεπτέμβρη του 2010 λειτουργεί Λέσχη Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένων με ογδόντα (80) περίπου άτομα και κατά τις απογευματινές ώρες.
  Επίσης στις 15 Ιουλίου 2012 κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος της νέας πτέρυγας του
  Οργανισμού μας συνολικού εμβαδού 2092τμ, έργο που εντάχθηκε στο Ε.Π.Τ.Α
  Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων προϋπολογισμού 3.567.000 ευρώ.
  Με την ανέγερση της ανωτέρω πτέρυγας ο Ο.Δ.Α.Ζ θα διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις 4.000τ.μ λαμβανομένου υπόψη ότι προ διετίας λειτουργεί πτέρυγα που ανεγέρθηκε στα πλαίσια του Γ» Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προϋπολογισμού 3.250.0006 και στεγάζει το Τμήμα Χρονίως Πασχόντων.
  Η νέα υπο ανέγερση πλέον πτέρυγα, που την επομένη εβδομάδα άρχονται οι εργασίες, με φορέα υλοποίησης την ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, θα στεγάσει τα Τμήματα 1) Επαγγελματικής Αποκατάστασης ΑμεΑ και 2) Το Τμήμα Προστασίας Παιδικής Ηλικίας.

  Κε Υπουργέ,
  Όλοι εμείς οι πενήντα δύο (52) εργαζόμενοι στον Ο.Δ.Α.Ζ με τα στοιχεία που σας παραθέσαμε, επιθυμούμε να συμβάλλουμε και εμείς στην συγκρότηση αληθούς και έγκυρης άποψης εκ μέρους του Υπουργείου σας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το κοινωνικό έργο που επιτελεί ο Ο.Δ.Α,Ζ αλλά ότι είναι η μοναδική Δημόσια Κοινωνική Μονάδα Φροντίδας που λειτουργεί στα Ιόνια Νησιά, η οποία διοικείται από Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, και σας παρακαλούμε να παραμείνει αυτοδιοίκητη».

  Κατόπιν τον λόγο έδωσε στον Πρόεδρο του Ο.Δ.Α.Ζ. κ. Ευστάθιο Μπετίνη ο οποίος αναφέρει τα εξής:
  «Ο Ο.Δ.Α.Ζ στο νησί μας ιδρύθηκε το 1689 και επέζησε των γάλλων και άγγλων κατακτητών, εμφυλίων πολέμων και σεισμών. Από το έτος 1935 άρχισε να λειτουργεί ως Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης που περιελάμβανε το νοσοκομείο, το ορφανοτροφείο, το γηροκομείο και τον παρθενώνα. Το νοσοκομείο ήταν Ο.Δ.Α.Ζ μέχρι το 1957, οπότε και έγινε ΝΠΔΔ.
  Ο Ο.Δ.Α.Ζ στη Ζάκυνθο, έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες μονάδες κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούν στην Ελλάδα: ενώ όλες οι άλλες μονάδες λειτουργούν ως θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων ή κέντρα αποκατάστασης παιδικής ηλικίας, στη Ζάκυνθο ο Ο.Δ.Α.Ζ. λειτουργεί με τα παρακάτω τμήματα:
  – Προστασίας Παιδικής Ηλικίας,
  – Προστασίας Ηλικιωμένων,
  – Τμήμα Χρονίως Πασχόντων κλειστής περίθαλψης,
  – Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, και Λέσχη Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένων.
  Κατά την επιχειρούμενη συγχώνευση των ΝΠΔΔ στον τομέα της πρόνοιας, έχουμε πληροφορηθεί ότι, από τις 27 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που υπάρχουν στην Ελλάδα, θα παραμείνουν όσο αναφορά στην διοίκηση, 13. Πιστεύουμε ότι ο Ο.Δ.Α.Ζ θα πρέπει να παραμείνει μια από αυτές τις 13 μονάδες.
  Η προσφορά του ΟΔΑΖ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, είναι τεράστια. Γιαυτό και θα πρέπει να ληφθεί ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για την παραμονή του Ο.Δ.Α.Ζ ως αυτοδιοίκητης Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και να αποσταλεί η απόφαση αυτή στον Υπουργό-Υφυπουργό Εργασίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο».
  Εν συνεχεία, ο κ. Μπετίνης σε ερώτηση που του τέθηκε από τον κ. Κωνσταντίνου για το εάν ο Ο.Δ.Α.Ζ θα κλείσει, ή εάν οι υπηρεσίες του θα μεταφερθούν κάπου αλλού, διευκρίνισε ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, όμως ενδεχομένως, η διοίκηση να ανατεθεί σε άλλη μονάδα και η εκπροσώπηση του Ο.Δ.Α.Ζ εκεί, να είναι μονοπρόσωπη.
  Σε ερώτηση κατόπιν του κ. Κοντοσταυλάκη, για το εάν το αυτοδιοίκητο που προτείνεται έχει νομική βάση, υποστήριξε ότι με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ. θα υπάρξει ένας προβληματισμός κατά την σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.

  Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Δ. Κομιώτης, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να συνοδεύεται και από σκεπτικό.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απαντώντας στον προλαλήσαντα, επεσήμανε ότι ο κ. Μπετίνης έχει ήδη αναπτύξει το σκεπτικό. Η επιχειρούμενη συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, ίσως να έχει μια λογική την οποία εμείς δεν θα κρίνουμε. Πιθανώς να γίνεται για λόγους οικονομίας κλίμακας. Το επιχείρημα όμως που στέκει για την Ζάκυνθο και τον ΟΔΑΖ, είναι εκείνο που διατύπωσε ο κ. Μπετίνης, που λέει ότι ο ΟΔΑΖ έχει πολλαπλές δραστηριότητες. ΄Αρα έχουμε μια Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας με ιδιαιτερότητα, η οποία να διατηρηθεί και να παραμείνει αυτοδιοίκητη.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον κ. Παναγιώτη Κολύρη, ο οποίος είπε :
  «Ο κ. Μπετίνης έθεσε το θέμα με ευκρίνεια σε όλες του τις διαστάσεις. Ο θεσμός του Ο.Δ.Α.Ζ είναι εξαιρετικά σημαντικός και ιστορικός για την Ζάκυνθο και δεν νομίζω ότι υπάρχει ζακυνθινός που να μην έχει νιώσει την χρησιμότητά του κάποια στιγμή της ζωής του, με συγγενείς ή φίλους. Είναι ένας θεσμός που θα πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί στην Ζάκυνθο, αλλά και να επεκταθεί στο μέλλον, γιατί οι κοινωνικές ανάγκες συνεχώς αυξάνουν».

  Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Ανδρέα Ξένος:
  Συμφωνώ με όλα όσα προαναφέρθηκαν και θα ήθελα να βάλω και άλλη μια διάσταση στο θέμα. Εκτός από τις σημαντικές υπηρεσίες που παρέχει στα άτομα που έχουν ανάγκη, ο ΟΔΑΖ κατέχει και μια τεράστια ακίνητη περιουσία στη Ζάκυνθο. Αντιλαμβάνεστε όλοι, ότι εάν καταργηθεί η διοίκηση του ΟΔΑΖ, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή θα ενταχθεί σε μια Περιφερειακή Διοίκηση ή σε κάποια άλλα ιδρύματα που θα συγχωνευτούν. Αντιλαμβάνεστε τι θα επακολουθήσει με την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του, η οποία είναι αξιόλογη.

  Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Σπυρίδων Φαραός και είπε :
  «Εμείς θεωρούμε ότι η επιχειρούμενη συγχώνευση των μονάδων κοινωνικής φροντίδας, δεν είναι μια απλή διοικητική πράξη, αλλά εντάσσεται στα πλαίσια μιας πολιτικής που ισοπεδώνει ότι έχει κατακτηθεί από το λαϊκό κίνημα τα προηγούμενα χρόνια, ότι έχει κατακτηθεί από την κοινωνία, που οι ανάγκες την οδήγησαν να δομήσει τέτοιου είδους μηχανισμούς.
  Εμείς πιστεύουμε ότι, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να εκφράσουμε την αντίθεσή μας με την διοικητική ενοποίηση αυτών των οργανισμών, που κατά την άποψη της Λαϊκής Συσπείρωσης, έχει να κάνει στην ουσία με το «ξεθεμελίωμα» των όσων προσφέρουν αυτοί οι οργανισμοί».

  Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Λαδικός και είπε :
  «Μιλώντας για τον Ο.Δ.Α.Ζ, μιλάμε για την πρωταρχική μορφή πρόνοιας στο νησί μας. Ακόμα και το προσεισμικό νοσοκομείο, ήταν νοσοκομείο του ΟΔΑΖ.
  Μιλάμε για έναν οργανισμό που έχει προσφέρει τα πάντα στον τομέα της πρόνοιας παρά τις όποιες ελλείψεις. Μετά την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, η μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία ανήκει στον ΟΔΑΖ.
  Επιπλέον, πέρα από εκείνους που φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του, υπάρχουν αγρότες που ζουν από τα αγροτεμάχια που τους έχει παραχωρήσει ο ΟΔΑΖ με κάποιου είδους σχέση. Εγκυμονεί, λοιπόν, κατά την άποψή μου κινδύνους η πιθανή εκμετάλλευση- πώληση κτημάτων του οργανισμού που αποτελούν φιλέτα στην Ζάκυνθο. Ο.Δ.Α.Ζ, όπως χαρακτηριστικά είπε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, σημαίνει Ζάκυνθος».

  Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  -Την εισήγηση-πρόταση του Προέδρου του Ο.Δ.Α.Ζ. κ. Ευστάθιου Μπετίνη,
  – Την επιστολή προς τον Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του Συλλόγου εργαζομένων του ΟΔΑΖ,
  – Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010,
  – Την προσφορά του ΟΔΑΖ στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στο νησί μας,
  και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία,

  Από την συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δ. Λογοθέτης , Ν. Ακτύπης, Δ. Τουρκάκης.

  Ομόφωνα

  Αποφασίζει, όπως ο Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.), που είναι η μοναδική Δημόσια Κοινωνική Μονάδα Φροντίδας που λειτουργεί στα Ιόνια Νησιά και διοικείται από Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, παραμείνει ως αυτόνομη, αυτοδιοίκητη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, αφού πέραν του κοινωνικού έργου που επιτελεί :

  α) Λειτουργεί, όχι μόνο ως θεραπευτήριο ή κέντρο αποκατάστασης, όπως οι αντίστοιχες μονάδες στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά έχει υπ’ ευθύνη του τα παρακάτω τμήματα:
  – Τμήμα Προστασίας Παιδικής Ηλικίας,
  – Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων,
  – Τμήμα Χρονίως Πασχόντων κλειστής περίθαλψης,
  – Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία,
  – Λέσχη Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένων.

  β) Διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία.

  γ) Διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 4.000τ.μ., που θα πρέπει να αξιοποιηθούν, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η νέα πτέρυγα που ανεγέρθηκε με χρηματοδότηση από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

  Η απόφαση πήρε αριθμό 330 /2012.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 10:42 | Κώστας

  Στην επικείμενη συγχώνευση των μονάδων της Κοινωνικής Φροντίδας στο Λεκανοπέδιο Αττικής, σημαντικό θα ήταν να προβλεφθεί και η γεωγραφική κατανομή των μονάδων, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν ισότιμα και δραστηριότητες ανοιχτής φροντίδας και περίθαλψης του πληθυσμού των γύρω απ’ αυτές περιοχών, όπως βοήθεια στο σπίτι κατ’ οίκον νοσηλεία, εργονομικές παρεμβάσεις στις οικίες των περιθαλπόμενων και φροντίδα απο ειδικούς θεραπευτές.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 09:34 | Κωνσταντίνος

  Όσον αναφορά το άρθρο 11 πιστεύω ότι το ίδρυμα παιδικής μέριμνας στην Ρόδο πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητο. Οι ανάγκες του κάθε ιδρύματος διαφέρουν πάρα πολύ. Αλλά πράγματα εξυπηρετεί το ένα και άλλα το άλλο.
  Και δεν μιλώ διοικητικά αλλά πρακτικά.
  Και τα δύο πράττουν λειτούργημα για τον τόπο.
  Θεωρώ όμως πως θα ήταν μέγα σφάλμα της πολιτείας να προβεί στην συνένωση τους.

 • 7 Οκτωβρίου 2012, 13:34 | ιωαννης

  Η προσπαθεια εξοικονομησης πορων για την αντιμετωπιση της οικονομικης
  κρισης ειναι κατανοητη.Ομως ειναι δικαιο καποιοι ποροι να διατεθουν
  για την βελτιωση των παρεχομενων υπηρεσιων στα προνοιακα ιδρυματα οπως
  αναφερει ο υπουργος.Ειναι σε ολους γνωστη η ολοενα υποβαθμιζομενη
  λειτουργια των μοναδων αυτων.Ενδεικτικα αναφερονται καποιες ελλειψεις
  που χρηζουν αμεσης φροντιδας.
  1)Πληρης ιατροφαρμακευτικη περιθαλψη.
  2)Εφαρμογη προγραμματων απασχολησης,εκπαιδευσης.
  3)Μετατροπη της κλειστης περιθαλψης σε προγραμμα συμμετοχης στα δρωμενα
  του κοινωνικου περιγυρου.
  4)Καταλληλη διατροφη.
  5)Αξιοπρεπης ενδυση.
  6)Ψυχαγωγια.
  7)Ατομικη υγιεινη.

  Η αμεριστη στηριξη της κοινωνιας θα δοθει εαν η πολιτεια πεισει οτι το
  εγχειρημα αποσκοπει πραγματι στη βελτιωση της ζωης των ατομων τα οποια
  αφορα και τα οποια ειναι τα πλεον αθωα πλασματα σε σχεση με την σοβαρη
  κριση που βιωνουμε.

  Το νομοσχεδιο χρηζει βελτιωσεων ωστε να μην αποβει σε μια υδροκεφαλη
  γραφειοκρατικη δημοσια υπηρεσια.

 • 7 Οκτωβρίου 2012, 12:03 | ιωαννης

  Η οικονομικη κριση δικαιολογει την προσπαθεια εξοικονομησης πορων.Ομως
  θα ηταν δικαιο καποιοι ποροι να διατεθουν πραγματι για την αποδοτικοτερη λειτουργια των προνοιακων ιδρυματων οπως αναφερει ο
  υπουργος .Ειναι σε ολους γνωστη η συνεχιζομενη υποβαθμιση των παρεχομενων υπηρεσιων.Ενδεικτικα αναφερονται καποιες αναγκες αμεσης
  βελτιωσης.
  1)Πληρης ιατροφαρμακευτικη περιθαλψη.
  2)Εφαρμογη προγραμματων εκπαιδευσης,απασχολησης.
  3)Μετατροπη της κλειστης διαβιωσης σε προγραμμα συμμετοχης στις δρασεις
  του κοινωνικου περιγυρου.
  4)Ψυχαγωγια.
  5)Καταλληλη διατροφη.
  6)Αξιοπρεπης ενδυση.
  7)Ατομικη υγιεινη.

  Η αμεριστη στηριξη της κοινωνιας θα δοθει εαν η πολιτεια πεισει οτι το
  εγχειρημα αποσκοπει στη βελτιωση της ζωης των ατομων τα οποια αφορα και
  ειναι τα πλεον αθωα σε σχεση με την σοβαρη κριση που βιωνουμε.

  Το νομοσχεδιο χρηζει βελτιωσεων ωστε να αποφευχθει η δημιουργια μιας
  υδροκεφαλης γραφειοκρατικης δημοσιας υπηρεσιας.

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 22:31 | ΜΙΣΣΟΥ ΔΙΚΑΙΑ

  ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
  ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΠΑΘΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΣ.
  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΕΙΣ.
  ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ.

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 14:03 | ΣαλαμΈρτη Λίντα

  Στο αρθρο 11παρ.3β ΔΕΝ γίνεται αναφορά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Κ.Α.Α.Π. Θεσσαλονίκης πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (Ι.Α.Α ) ΚΑΙ που προήλθε απο δωρεά του πρώην ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Β.Ε.(Νανάκου Ευτυχία ,έτος ίδρυσης 1964-2005 ).Με τον προηγούμενο νόμο ήταν το μοναδικό ίσως πλαίσιο που έμεινε χωρίςυποδιοικητή ,παράλειψη που διορθώθηκε με μεταγενέστερη προς ψήφιση πρόταση για τοποθέτηση υποδιοικητή απο τον υφυπουργό κ.Μπόλαρη.Εκφράζοντας τα συναισθήματα των εργαζομένων και των γονέων αλλά και του εξυπηρετούμενου πληθυσμού του ζητάμε το παράρτημα Ι.Α.Α ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗ δΙΕΥΘΥΝΣΗ ,ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ,την κτιριακή του υποδομή το προσωπικό αλλα κυρίως τον εξυπηρετούμενο πλυθησμό του που είναι τα άτομα με ελαφρά νοητική υστέριση και διαταραχές συμπεριφοράς.Ετσι ενα πλαίσιο που πρωταγωνίστησε στην διαχρονική παροχή εκπαίδευσης φιλοξενείας και αποκατάστασης πρός το ατομο με νοητικη αναπηρία και λειτούργησε ως πρότυπο , να μην απορροφηθεί και εξαφανισθεί,συγχωνευόμενο σε ενα πλαίσιο και γίνει ένα ακόμη ΑΣΥΛΟ.

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 13:08 | Νικόλαος Παπαδόπουλος

  Στο άρθρο 1/Ορισμοί (http://www.opengov.gr/minlab/?p=1764)για τη «θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής
  Επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»,πολύ ορθά αναφέρονται και διαχωρίζονται οι «ευπαθείς»,»ευάλωτες» και «ειδικές» ομάδες πληθυσμού.
  Συμφωνώντας με αρκετές αναρτήσεις και ιδιαίτερα με αυτές των Ιατρών Καραγιάννη, αδυνατώ να κατανοήσω πως θα μπορεί να ασκείται η διοίκηση ταυτόχρονα σε δύο τόσο διαφορετικά Ιδρύματα.Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι ανάγκες που καθημερινά πρέπει να καλύπτονται είναι τόσο διαφορετικά ! Είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση που πρέπει να έχει ένα άτομο ειδικών αναγκών (σωματική ή νοητική αναπηρία) σε σχέση με ένα υγειές που λόγω «απρόβλεπτων γεγονότων» (πχ απώλεια γονέων) χρειάζεται την συμπαράσταση της πολιτείας.
  Δεν είναι δυνατόν στα πλαίσια οιασδήποτε οικονομικής πολιτικής να θυσιάζονται παιδικές ψυχές.
  Κύριοι, είναι τελείως διαφορετικό να συγχωνεύονται δύο ή περισσότερες ΔΟΥ, από την συγχώνευση ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ που έχουν διαφορετικό αντικείμενο και αποστολή !
  Το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου (ή όπως το γνωρίζουν οι περισσότεροι Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου) είχε και έχει συγκεκριμμένη αποστολή, την « την περίθαλψη, μόρφωση και επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών που αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας» . Αυτήν την «οικογενειακή φροντίδα» , οφείλει να καλύψει η πολιτεία διατηρώντας την αυτονομία του, αλλά και την αυτονομία οιουδήποτε αναλόγου Ιδρύματος.
  Νικόλαος Θ. Παπαδόπουλος
  MSC Soc.Psychology

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 12:55 | Κατσαρά Χαριτωμένη

  Είμαι σε θέση να γνωρίζω τη λειτουργία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χρόνια τώρα τα ιδρύματα πρόνοιας της Ρόδου ως ένας από τους τόσους εθελοντές που έχουν καταθέσει αφιλοκερδώς το χρόνο τους και όχι μόνο, στη φροντίδα και την ενίσχυση των προνοιακών θεσμών, θεσμών που θα έπρεπε να στηρίζει χωρίς κανένα προαπαιτούμενο ή λογιστική (και ούτε) λογική το κράτος. Προφανώς η αναφορά μου δεν έχει να κάνει με καμία «απαίτηση» ευσήμων παρά μόνο τη στοιχειοθέτηση της άποψής μου για το θέμα.
  Με την ιδιότητά μου εξάλλου ως εκπαιδευτικού έχω βιώσει τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στα παιδιά της μέσης ελληνικής οικογένειας και τα παιδιά που φιλοξενούνται στα ιδρύματα. Έχω παρακολουθήσει, αδύναμη να παρέμβω, τη κυρίαρχη σκιά που πλανιέται πάνω από τα φιλοξενούμενα σε ιδρύματα παιδιά. Νοιώθουν, στη πλειονότητά τους, απόκληρα της κοινωνίας, άνισοι μέσα σε ένα κράτος ίσων και … πιο ίσων. Αμήχανη μπροστά στην αξιοπρέπεια του βλέματος που θέλει απλά να είναι ομότιμο με των υπολοίπων παιδιών όταν για παράδειγμα ζητάς να αγοράσουν όργανα σχεδίασης. Κι αν τους βοηθήσεις πρέπει να το κάνεις όσο πιο διακριτιά γίνεται. Να μην τους προσβάλεις.
  Το αποθεματικό των ιδρυμάτων, είναι γνωστό, πως ληστεύθηκε μέσα στις δύο τελευταίες ώρες του λεγόμενου PSI, εν αγνοία των διοικήσεων.
  Πέρυσι στη πρώτη συγχώνευση, στίβαξαν αδιάκριτα γέρους και παιδιά, φυσικώς αδυνάτους, άτομα με διανοητική στέρηση, άτομα με ψυχολογικά προβλήματα, στο όνομα των επιταγών της τρόικας. Τα τέσσερα έγιναν δύο.
  Φέτος είπαν να το διαλύσουν ακόμα περισσότερο. Να κάνουν τα δύο ένα. Να ξεμπερδεύουν με όλα τα διαδικαστικά, τα παιδαγωγικά και τις επιστημονικές αιτιάσεις.
  Μέσα στο χωνευτήρι ψυχών θα ρίξουν και τα παιδιά που φιλοξενούνται στο ορφανοτροφείο. Η σκιά θα γίνει δεδομένο με κρατική σφραγίδα.
  Εύγε. Αν αυτός είναι ο πολιτισμός σας, εγώ θα απέχω.

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 11:12 | Χρήστος Δανάτσας

  Το πρόβλημα με τό Δημόσιο γενικά και όπως το ζώ και εγώ που εργάζομαι 30 χρόνια σε δημόσιο νοσοκομείο (μικρογραφία όλου του δημόσιου τομέα)είναι η αναξιοκρατία στην πρόσληψη και εξέλιξη των πάσης φύσεως υπαλλήλων σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη ελέγχου παραγωγικότητας, αναγκαιότητας ύπαρξης κάποιων ειδικοτήτων,μελέτη του αριθμού των αναγκαίων υπαλλήλων,ανυπαρξία καθηκοντολογίου και έλλειψη καθημερινού ή εβδομαδιαίου κάθετου ελέγχου κάθε εργαζομένου απο τον προιστάμενό του. Αυτά δυστυχώς δεν επιβάλλονται εξ ουρανού και με νόμους, πρέπει ο προιστάμενος να είναι αναμφισβήτητα ο καλύτερος ώστε να μπορεί να επιβληθεί στους υφισταμένους του και αυτό δυστυχώς στον τόπο μας χρειάζεται πρώτα απο όλα παιδεία, αξιοκρατία, αδυναμία παρέμβασης των πολιτικών στους διορισμούς και ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ. Η πολλή <> που ζούμε δυστυχώς μετέτρεψε τον συνδικαλισμό σε δυνάστη των εργατικών χώρων που εμποδίζει την όποια υγειή παρέμβαση.ΚΛΕΙΣΤΕ όποιον οργανισμό δεν έχει, μέσω πεπραγμένων και κοστολόγησης της λειτουργίας του, σαφώς χρήσιμο λόγο ύπαρξης. Εκτιμήστε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ελλείψεις σε θέσεις εργασίας στους υπόλοιπους οργανισμούς και μετατάξτε κάποιους απο τους απολέσαντες την εργασία τους λόγω κλεισίματος των οργανισμών αφού πρώτα ελέγξετε άν μπορούν να κάνουν την δουλειά. Η εμπειρία μου απο όσες μετατάξεις έχω ιδεί τόσα χρόνια είναι απογοητευτική.

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 22:32 | Δέσποινα Χατζησάββα

  θεωρώ ανεπίτρεπτο να γίνεται »περικοπή ΄΄ εθνικής πρόνοιας σε εποχές που συμβαδίζει ο πόνος με την εξαθλίωση ..,
  αρνούμαι να δεχτώ την σύμπτυξη κέντρων πρόνοιας με ανομοιογένεια και ιδιαιτερότητες σε ψυχισμό , συνθήκες , ανάγκες και πρόνοια .
  απαραδεκτη κ ανεπίτρεπτη φτάνει στα αυτιά μας, η είδηση πώς το κέντρο παιδικής μέριμνας Ρόδου θα ενωθεί άτυπα ,ουσιαστικά /ποιος ξέρει στ’ αλήθεια ? / με άλλα συνώνυμα κέντρα του νησιού ..
  ως πολίτης , ως μητέρα , ως γυναίκα , ως άνθρωπος , ως εκπαιδευτικός το καταγγέλω και το στοχοποιώ ως μεμπτή κίνηση … με σκοτεινές προεκτάσεις ..
  το παιδί , η αγάπη , το ενδιαφέρον , η μέριμνα δεν τίθεται σε εκπτωτικούς κρατικούς μηχανισμούς …
  Το κέντρο λειτουργεί με άψογους μηχανισμούς ανθρώπινους κ διοικητικούς οπότε δεν τίθεται θέμα συνένωσης κ σύμπτυξης με άλλα συναφή κέντρα ..
  θεωρώ υποχρεώση του κράτους να παραμείνει αυτόνομο , να συνεχίσεις την κοινωνική κ ανθρωπιστική του λειτουργία ..
  είμαι και στέκομαι θετική στην παραμονή της ταυτότητας του κέντρου ως έχει ..
  οποιαδήποτε άλλη αλλαγή θα επιφέρει ΄΄λαίλαπες συναισθηματικές, ουσιαστικές κ κοινωνικές » …
  ας μπει ξανά η απόφαση σε συζήτηση ..
  ας παρθούν οισωστές αποφάσεις .. ας αρθούν οι άνυδρες νομοθεσίες ..
  οι χρόνοι τούτοι δε χωράνε άλλες μειώσεις στον ανθρώπινο πόνο ..

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 19:56 | Αντώνης Μαμαλίγκας

  Είμαι αντίθετος γενικότερα στις συγχωνεύσεις – τσουβάλιασμα, ιδρυμάτων κλπ. , ενώ προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
  Προσφέρουν στοχοποιημένα ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε τόπου ξεχωριστά!
  Στο όνομα της οικονομίας δεν γίνονται εκπτώσεις σε ανθρώπινες ζωές…

  Το ορφανοτροφείο θηλέων Ρόδου είναι ένας θεσμός καταξιωμένος στη συνείδηση της Ροδιακής κοινωνίας.

  Μέλος Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ροδίων

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 14:57 | Σταύρος

  Διαμαρτύρομαι εντόνως για το άρθρο 11 διότι θεωρώ ότι το ίδρυμα παιδικής μέριμνας Ρόδου θα πρέπει να παραμείνει αυτόνομο για να προσστατεύσει παιδικές ψυχές οι οποίες χρήζουν αγάπης και φροντίδας.
  Γνωρίζω ότι οι υπάρχουσες συνθήκες και τα πρόσωπα διαχείρισης του κέντρου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουν στα παιδιά αγάπη , φροντίδα , στέγη και μέριμνα.
  Προτείνω λοιπόν να μη γίνει συγχώνευση με άλλα ιδρύματα της περιοχής.

 • Για την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία το άρθρο 11 του Σχεδίου Νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» συνιστά μια προσπάθεια συρρίκνωσης, αποδιάρθρωσης, υποβάθμισης και εξαθλίωσης του δημόσιου τομέα κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας.

  Ο τομέας της Πρόνοιας χρειάζεται ανασυγκρότηση και αναβάθμιση και όχι συγχώνευση και εξαφάνιση από τον χάρτη της χώρας!

  Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά:

  – να αποσυρθεί το άρθρο 11 από το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο, μετά τις πρόσφατες συγχωνεύσεις που υπέστησαν οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας με τον Νόμο 4025/2011, έρχεται να δώσει το τελικό χτύπημα σ’ αυτές,

  – να συγκροτηθεί επιτροπή, στην οποία να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ., προκειμένου να συζητηθεί διεξοδικά το ζήτημα της αναδιοργάνωσης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ώστε να αποτραπεί ο επιχειρούμενος αφανισμός του τομέα της Πρόνοιας από τον κοινωνικό χάρτη της χώρας.

  Τα άρθρο 11 συνιστά τη χαριστική βολή στον Δημόσιο Τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας!

  Τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση οφείλουν να πάρουν θέση για αυτό το έκτρωμα!

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 12:27 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,

  θα ήθελα να προσθέσω σε αυτή τη διαβούλευση, ότι ειδικά με τους θεσμούς που σχετίζονται με παιδιά, και μάλιστα παιδιά ταλαιπωρημένα και πονεμένα, η πολιτεία πρέπει να εξαντλεί όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες για να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και φροντίδας τους. Και εκεί όπου εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες δυνατότητες, είναι υποχρέωση της πολιτείας να επινοεί νέες δυνατότητες, ώστε αυτά τα παιδιά, τα παιδιά μας, να μην στερηθούν περισσότερα από αυτά που ήδη τους έχει στερήσει η ζωή και η κοινωνία. Διαβάζω με πολύ αγωνία την πρόθεση της πολιτείας να προβεί σε συγχωνεύσεις στα ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων με έδρα τη Ρόδο. Θυμίζω, ορμώμενος και από την ιδιότητά μου ως ιατρού, ότι τα παιδιά του ορφανοτροφείου θηλέων Ρόδου που τελούν υπό την φροντίδα και προστασία των καλογραίων, έχουν εντελώς διαφορετικές ανάγκες από τα παιδιά με βαριές κινητικές και πνευματικές αναπηρίες τα οποία νοσηλεύονται στο ίδρυμα του Αγίου Ανδρέα. Δεν κατονοώ τι θα εξυπηρετήσει η συγχώνευσή τους, εκτός από την εξοικονόμηση κονδυλίων. Και δεν κατανοώ πως είναι δυνατόν η εξοικονόμηση κονδυλίων να γίνεται εις βάρος της μέριμνας ανηλίκων, που δοκιμάζονται βαριά από τις προσωπικές τους ιστορίες. Ευελπιστώ η πολιτεία να επιδείξει την πρέπουσα ευαισθησία και να μη θυσιάσει δοκιμασμένα παιδιά στο βωμό της κρίσης, «τσουβαλιάζοντας» τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Επικουρικά να συμπληρώσω, ότι το ορφανοτροφείο θηλέων Ρόδου είναι ένας παραδοσιακός θεσμός, ο οποίος λειτουργεί πολλές δεκαετίες με ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα για τα παιδιά που φιλοξενεί. Ένας θεσμός καταξιωμένος στη συνείδηση της ροδιακής κοινωνίας, ο οποίος επιπλέον, δεν επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό κουρβάνα, καθώς λειτουργεί με τις προσφορές των Αδελφών και του απλού πολίτη. ΝΙΚΟΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ιατροί παθολόγοι

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 12:47 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Σχετικά με το άρθρο 11 & 15 θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω :

  1. Όσες προσπάθειες για συγχώνευση έγιναν στο παρελθόν προβλήματα δημιούργησαν παρά έλυσαν.
  2. Ποιό το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από την συγχώνευση;από την στιγμή που λόγω αποστάσεων και λόγω ότι οι περισσότερες μονάδες στεγάζονται σε δικά τους ιδιόκτητα κτίρια δεν βλέπω να εξοικονομούνται χρήματα από ενοίκια λόγω συστέγασης. ( Ενδεικτικά αναφέρω ότι και οι τέσσερεις δομές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πλην του κέντρου Προστασίας του Παιδιού Φθιώτιδας( ιδιόκτητο κτίριο) που βρίσκεται στη λαμία απέχουν απο την λαμία έδρα της Περιφέρειας: θχπ φθιώτιδας 35 χλμ ( ιδιόκτητο κτίριο) θχπ Ευρυτανίας 75 χλμ ( ιδιόκτητο κτίριο) θχπ Εύβοιας 105 χλμ ( ιδιόκτητο κτίριο) επομένως για ποια συγχώνευση μιλάμε;
  3. Οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας πρέπει να αντιμετοπίζονται σαν προνοιακές δομές με τις ιδιαιτερότητές τους( διαχερίζονται ζωές) και όχι σαν κοινές εταιρείες.
  4. Υπάρχει μια αοριστία στον τρόπο που θα διοικηθούν τα Ιδρύματα. Αν κατάλαβα καλά θα διοικούνται από Δ/ντές. Με βάση την κείμενη Νομοθεσία οι Δ/ντές δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες, όπως έχουν οι Διοικητές. Στην περίπτωση αυτή πως θα γίνεται η διαχείριση της καθημερινότητας? Οι ΜΚΦ διαχειρίζονται υποθέσεις ανθρώπων και δεν είναι απλά διοικητικές υπηρεσίες. Καθημερινά απαιτείται να λαμβάνονται σωρεία αποφάσεις, μερικές φορές πολύ κρίσιμες. Θα περιμένει κανείς να συνεδριάσει το ΔΣ για να προχωρήσουν επείγοντα καθημερινά ζητήματα? Μήπως αντί για αυτό το ( γενικό Συμβούλιο) θα πρέπει κάθε μονάδα να έχει το Διοικητή της και το δικό της Συμβούλιο
  για να είναι πιο ευέλικτη;
  5.Μήπως όλο το έγχειρημα της υποθέμενης συγχώνευσης γίνεται μόνο και μόνο για να γίνουμε αρεστοί στους τροικανούς και να διαλύσουμε τελείως και το χώρο της πρόνοιας;Να επιβαρύνουμε ακόμα μια φορά τους φορείς με έξοδα για αλλαγή ταμπελών και σφραγίδων.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1. Αντι για συγχωνεύσεις χωρίς κανένα αποτέλεσμα φροντίστε αγαπητοί κύριοι του κοινοβουλίου τα ασφαλιστικά ταμεία να πληρώνουν εμπρόθεσμα τα νόμιμα νοσήλεια των περιθαλπομένων στις ΜΚΦ και θα δείτε ότι πλέον καμιά ΜΚΦ δεν θα χρειάζεται επιχορήγηση απο τον κρατικό προυπολογισμό για λειτουργικά έξοδα.
  2. Τοποθετείστε Διοικητές άτομα και 5 μελές συμβούλιο σε κάθε ΜΚΦ που να έχουν γνώση του αντικειμένου και να » πονάνε αυτό που κάνουν» με αξιολογικά κριτήρια.
  3 Δώστε τους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις τους για προσφορά υπηρεσιών σε εξωτερικούς επισκέπτες( λογοθεραπείες , φυσικοθεραπείες κτλ) και η πληρωμή να γίνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία στην ΜΚΦ.
  5 Ενεργοποιήστε τις μετατάξεις στο αποσπασμένο προσωπικό προβλέπεται και από το ν. 4057/2012 για μείωση του λειτουργικού κόστους από μισθοδοσία.

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 10:45 | Αργύρης

  Αρχικά θέλω να αναφέρω ότι η Πρόνοια σχεδόν ποτέ δεν λειτούργησε με σχεδιασμό, και κυρίως εξυπηρετούσε της κοινωνικές ανάγκες σαν να λέγαμε «στο πόδι» δίνοντας λύσεις της στιγμής. Δεν υπήρχε ξεκάθαρο όραμα, ούτε και ξεκάθαροι στόχοι. Επίσης δεν υπήρχε όσο θα έπρεπε εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης π.χ. ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων θεραπείας. Η πρόνοια παρέμεινε πιο πολύ σε μορφή ασύλου, παρά σε μορφή ανοιχτής περίθαλψης που θα εξυπηρετούσε ανάγκες όπως π.χ. την σύγχρονη οικογένεια με το παιδί με αναπηρία όπου εργάζονται οι γονείς. Ακόμη δεν υπήρχε όσο θα έπρεπε κάλυψη ανά πάθηση και ανά ηλικία, με αποτέλεσμα ανομοιογενή περιστατικά και πολύ διαφορετικές ηλικίες να συνυπάρχουν π.χ. παιδιά με νοητική υστέρηση να συνυπάρχουν με μεγάλους ενήλικες, ή με άτομα με σοβαρά παθολογικά προβλήματα να βρίσκονται σε ασυλικά τύπου πλαίσια που δεν έχουν υποδομές νοσοκομείων για να τα περιθάλψουν.

  Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου:

  1) Τόσο εκτεταμένη διοικητική συγχώνευση χωρίς την κατάλληλη υποδομή και οργάνωση, και ιδιαίτερα:
  • Χωρίς εκτεταμένη εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις διευθύνσεις που να είναι σαφής στο νόμο (οποίος ενώ τις διευθύνσεις τις αναφέρει αποκεντρωμένες δεν τους δίνει καμία αρμοδιότητα)
  • Χωρίς υποχρεωτική θεσμοθετημένη ηλεκτρονική διασύνδεση.

  Πολύ απλά θα προκαλέσει άνευ προηγουμένου αποδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών (ήδη δημιουργήθηκαν προβλήματα από τις προηγούμενες συγκχωνεύσεις των οποίων τα «απόνερα» εξακολουθούν να ταλανίζουν τις υπηρεσίες) και χωρίς άλλο κάθετη πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που περιθάλπονται σε 24ωρη βάση.
  Φανταστείτε όταν θα υπάρχουν επείγουσες ανάγκες, ποιος θα υπογράφει; Ποιος θα δίνει την εντολή; Πως θα παίρνονται αποφάσεις για άμεσες λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν; Και που συχνά αφορούν ζωές ανθρώπων; Αν στο μεσοδιάστημα μέχρι να οριστούν ΔΣ υπάρχει μια σοβαρή βλάβη στα καλοριφέρ; Θα αφήσουμε τους ανθρώπους χωρίς θέρμανση; Αν πρέπει να κατακυρωθεί μια σύμβαση τροφίμων; Θα αφήσουμε τους ανθρώπους με αναπηρία χωρίς τροφή;
  Φανταστείτε 5 αποκεντρωμένες Διευθύνσεις με ένα πρωτόκολλο και μια στρογγυλή σφραγίδα. Πρόκειται να γίνει «διοικητική» κόλαση.
  Πιστεύω ότι πρέπει στο νόμο να προστεθεί παράγραφο που να εκχωρεί κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες στις διευθύνσεις για να λειτουργήσουν άμεσα. Να αναφέρει ότι κάθε διεύθυνση θα έχει δική της στρογγυλή σφραγίδα και πρωτόκολλο.
  Αν δεν γίνει αυτό θα πρέπει τουλάχιστον να προστεθεί στην παράγραφο 2 που αναφέρεται ότι «Μέχρι τον ορισμό Διοικητών, Προέδρων και μελών ΔΣ εξουσιοδοτούνται οι αποκεντρωμένες διευθύνσεις να εγκρίνουν επείγουσες και επιτακτικές δαπάνες για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας.». Αν δεν υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις οι υπηρεσίες δεν θα μπορούν στοιχειωδώς να λειτουργήσουν.

  2) Σχετικά με την συγχώνευση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 εδάφιο θ. θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση :
  Μία από της αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας είναι η προσβασιμότητα, η ένταση της κάλυψης του πληθυσμού και η ισότητα στην κάλυψη του πληθυσμού. Έχοντας αυτό υπόψη θα ήθελα να διευκρινίσω ότι παιδιά με αναπηρία δεν υπάρχουν μόνο στην Βούλα ή γενικά στην Ανατολική Αθήνα ώστε να υπάρχει μόνο Αποκεντρωμένη Διεύθυνση με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ». Πολλά αν όχι και περισσότερα παιδιά με αναπηρία υπάρχουν και στην υποβαθμισμένη και συχνά φτωχότερη Δυτική Αθήνα, που την απαρτίζουν πολύ μεγάλη δήμοι. Συνεπώς μια μόνο Μονάδα για παιδιά με αναπηρία που θα βρίσκεται στην άκρη της Ανατολικής Αθήνας νομίζω ότι αποτελεί αδικία και προσβολή των δικαιωμάτων των παιδιών της Δυτικής Αθήνας. Για το λόγω αυτό και δεδομένου της απόστασης άρα και της μειωμένη προσβασιμότητας των παιδιών με αναπηρία της Δυτικής Αθήνας, και στα πλαίσια ισότητας στην πρόσβαση προτείνω την δημιουργία μιας επιπλέον Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης στην περιφέρεια της Αττικής με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», η οποία ως φυσικό αντικείμενο εξακολουθεί να υπάρχει (όχι ως διεύθυνση) αλλά ως Παράρτημα (αρ. 1 εδ. δ του Ν. 4025/11) του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρία Αττικής (ΚΑΑΠΑΑ).

  3) Σχετικά με την παράγραφο 6 του αρ. 11 θα πρέπει να προστεθεί ότι «απαιτήσεις, υποχρεώσεις πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται και ταμειακά υπόλοιπα που υφίστανται κατά την κατάργηση των αναφερόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μεταφέρονται στις ΜΚΦ στις οποίες συγχωνεύονται» όπως υπήρχε και στον προηγούμενο νόμο (αρ. 7 παρ. 2 του Ν. 4025/11), ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι π.χ. μια προμήθεια που κατακυρώθηκε αλλά δεν είχε υπογραφεί ακόμα η σύμβαση, αυτή θα υπογραφεί από το νέο ΝΠΔΔ που θα δημιουργηθεί. Αλλιώς θα υπάρχουν απαιτήσεις, υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που δεν μπορούν να κλείσουν ή να διεκπεραιωθούν και θα δημιουργηθεί σύγχυση.

  4) Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο νόμο που θα εδρεύουν τα νέα ΝΠΔΔ ανά περιφέρεια.

  Τέλος θέλω να προτείνω οι ΜΚΦ να συγχωνευθούν με τα πιο πλησιέστερα σε αυτά Νοσοκομεία και να αποτελούν αποκεντρωμένες κλινικές ή αποκεντρωμένα κέντρα υγείας για άτομα με αναπηρία, με τον τρόπο αυτό και θα έχουν ιατρική κάλυψη σε 24ωρη βάση, την οποία κάλυψη δεν έχουν τώρα αφού στην συντριπτική πλειονότητα των ΜΚΦ δεν έχουν πληρωθεί οι θέσεις των Ιατρών. Επίσης με τον τρόπο αυτό θα έχουν την απαιτούμενη διοικητική υποστήριξη από τα νοσοκομεία που τα περισσότερα έχουν Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και περισσότερα εξειδικευμένα στελέχη, σε αντίθεση με τις περισσότερες ΜΚΦ που δεν διαθέτουν τέτοιου είδους συστήματα, και στελέχη.

 • 4 Οκτωβρίου 2012, 09:20 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΑΖ

  ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΑΖ

  ΤΟ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάρτησε στο διαδικτυο άρθρο που αφορά την κατάργηση των οργανισμών και συγκεκριμένα το αρθρο 11 που αναφέρεται στη συγχώνευση μονάδων κοινωνικής φροντίδας σε συνιστώμενα ανά περιφέρεια νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
  Συγκεκριμένα αναφέρει ότι όλες οι ΜΚΦ συνχωνευονται σε 13 ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας περιφέρειας τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας και εδρεύουν στην αντίστοιχη έδρα κάθε περιφέρειας
  Βλέπουμε ότι η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας έχει 4 ΜΚΦκαι θα έχουν έδρα τη Θες/νικη
  Η περιφέρεια Ηπείρου έχει 4 ΝΠΔΔ και θα έχουν έδρα στα Γιάννενα
  Η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει 3 ΝΠΔΔ και θα έχουν έδρα την Λάρισα
  Θέλουμε να πούμε ότι τα 10 από τα 13 νέα ΝΠΔΔ θα αποτελούνται από 3- 4 η5 αποκεντρωμένες διευθύνσεις και όλες σε κοντινές αποστάσεις και εύκολα προσβασιμες
  Στην περιφέρεια ιονίων νήσων υπάρχει μόνο ο ΟΔΑΖ Απασχολεί 60 εργαζόμενους αποτελείται από 4 τμήματα ήτοι τμήμα χρονίως πασχόντων τμήμα προστασίας ηλικιωμένων τμήμα ατόμων με αναπηρία και τμήμα παιδικής ηλικίας
  Γενικά 100 άτομα περιποιούνται σιτίζονται μαθαίνουν τέχνες διασκεδάζουν άλλα σε 24ωρη βάση και τα ΑΜΕΑσε πρωινή απασχόληση
  Τα περιστατικά που αντιμετωπίζει ο ΟΔΑΖστον τομέα πρόνοιας είναι συχνά και πρέπει να λύνονται άμεσα Παίρνονται αποφάσεις σοβαρές και κάποιες πρέπει να είναι άμεσες όπως φιλοξενία λαθρομεταναστών—άποροι και άστεγοι–εισαγγελικές αποφάσεις για φιλοξενία παιδιών μονογονεικων οικογενειών οι οποίοι γονείς κρίθηκαν ακατάλληλοι και επικίνδυνοι για την υγεία των παιδιών τους Επίσης άμεσα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των προμηθευτών που στη δεδομένη χρονική στιγμή με τα τεράστια οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε
  Όπως αναφέρει το άρθρο η έδρα των νέων κέντρων θα είναι στην έδρα της περιφέρειας και το 7μελες ΔΣ θα εκπροσωπείται από άτομα από τους νομούς της περιφέρειας που υπήρχε δομή καταργούμενου ΝΠΔΔ
  Η έδρα της περιφέρειας ιονίων νήσων είναι στην Κέρκυρα σε όλη την περιφέρεια υπάρχει μόνο μια μονάδα κοινωνικής φροντίδας ΝΠΔΔ ο ΟΔΑΖ άρα το 7μελες ΔΣ θα προέρχεται από ζακυνθινούς πολίτες
  Λόγω της πολλαπλών λειτουργιών και γενικά του έργου που επιτελεί ο ΟΔΑΖ σωστό είναι κατ εξαίρεση η έδρα του ΔΣ να είναι στη Ζάκυνθο και να μπορεί να αναλαμβάνει αποφάσεις άμεσα οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου χωρίς να κωλύεται από προβλήματα απόστασης και καιρικών συνθηκών
  Είναι αδιανόητο εντέλει η διοίκηση του ΟΔΑΖ (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας περιφέρειας Ιονίων Νήσων ) να ασκείται από ΔΣ που θα εδρεύει στην Κέρκυρα

  Ζάκυνθος 4/10/2012

 • 4 Οκτωβρίου 2012, 01:17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Σχετικά με το άρθρο 11 του Νομοσχεδίου θα ήθελα να αναφέρω τα παρακάτω:
  1) Πιστεύω ότι περαιτέρω συγχώνευση των ΜΚΦ μέσα σε ένα χρόνο από τις προηγούμενες συγχωνεύσεις θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, ειδικά αν δεν υπάρξει μεταβατικό στάδιο.Όσοι βιώσαμε τις προηγούμενες συγχωνεύσεις, μπορούμε να πούμε ότι θα είναι άλλος ένας εφιάλτης.
  2) Δεν έγινε καμμία απολύτως αξιολόγηση για την πορεία και τις επιπτώσεις των προηγουμένων συγχωνεύσεων. Ποτέ δεν προχωράς σε ένα καινούργιο πλαίσιο αν δεν αξιολογήσεις το προηγούμενο και δεν διδαχτείς από τα λάθη σου. Η αξιολόγηση αποτελεί βασική αρχή του Σχεδιασμού και του Προγραμματισμού Υπηρεσιών.
  3) Υπάρχει μια αοριστία στον τρόπο που θα διοικηθούν τα Ιδρύματα. Αν κατάλαβα καλά θα διοικούνται από Δ/ντές. Με βάση την κείμενη Νομοθεσία οι Δ/ντές δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες, όπως έχουν οι Διοικητές. Στην περίπτωση αυτή πως θα γίνεται η διαχείριση της καθημερινότητας? Οι ΜΚΦ διαχειρίζονται υποθέσεις ανθρώπων και δεν είναι απλά διοικητικές υπηρεσίες. Καθημερινά απαιτείται να λαμβάνονται σωρεία αποφάσεις, μερικές φορές πολύ κρίσιμες. Θα περιμένει κανείς να συνεδριάσει το ΔΣ για να προχωρήσουν επείγοντα καθημερινά ζητήματα? Δεν αρκεί μόνον ένα ΔΣ. Θα προκληθούν τεράστια προβλήματα στην λειτουργία των Μονάδων,αν δεν υπάρξει άτομο που θα διοικεί και θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες.
  4)Όλες ανεξαίρετα οι ΜΚΦ έχουν μεγάλη έλλειψη προσωπικού, διότι εδώ και χρόνια και πριν ακόμα ξεσπάσει η οικονομική κρίση, δεν γινόταν και δεν γίνεται πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.Όταν μία Μονάδα λειτουργεί σε 24ωρη βάση απαιτείται να καλυφτούν 21 ωράρια την εβδομάδα. Δεν πιστεύω ότι οι σχεδιαστές του ως άνω άρθρου προσδοκούν να βρεθεί προσωπικό από τις συγχωνεύσεις, για να καλυφτούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν.
  5) Ουδέποτε έγινε απόπειρα να δημιουργηθούν Πρωτόκολλα λειτουργίας των ΜΚΦ, ανάλογα με την εξυπηρετούμενη Ομάδα(ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένοι) καθώς και κοστολόγησή τους, ούτε μιλάει κανείς για τη ζώνη ευθύνης της κάθε ΜΚΦ. Δεν είναι δυνατόν π.χ.να ζητάει η Κρήτη να καλύψει ανάγκες δικών της παιδιών από ΜΚΦ της Βόρειας Ελλάδας, γεγονός που καταπατάει και τα δικαιώματα των εξυπηρετουμένων ατόμων.
  6) Ουδέποτε έγινε αξιολόγηση του έργου των ΜΚΦ και δεν υπήρξε καμμία μέριμνα να μεταφερθεί η εμπειρία μιας καλοδιοικούμενης Μονάδας σε άλλες που έχουν δυσκολίες. Άλλωστε οι ΜΚΦ αντιμετωπίζονταν επί χρόνια από τις ΔΥΠΕ σαν περιτό βάρος. Είχαν δήθεν να ασχοληθούν με τα Νοσοκομεία και ιδού που τα κατάντησαν.
  7) Επί χρόνια το κράτος έδινε επιδόματα στις οικογένειες είτε μέσω της πρόνοιας είτε μέσω των ασφαλιστικων Ταμείων και δυστυχώς ακόμα τα δίνει, ενώ το παιδί περιθάλπεται σε Ίδρυμα. Τι θα λέγατε αν είχατε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ότι μία μόνο οικογένεια ελάμβανε 24.000 ευρώ το χρόνο για επιδόματα για το παιδί της, ενώ αυτό περιθάλπεται σε ΜΚΦ? Στις πιό πολιτισμένες και πιό πλούσιες χώρες του κόσμου όταν το κράτος αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός ατόμου, όλα τα έσοδά του εκχωρούνται στο Ίδρυμα? Μήπως αν βάζαμε τάξη σε όλα αυτά δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε συγχωνεύσεις χωρίς πρόγραμμα?
  8) Στις Γενικές διατάξεις του Νομοσχεδίου αναφέρεται ότι ο Υπουργός θα καταγγείλει όλες τις μισθώσεις. Είναι γνωστό ότι κάποιες ΜΚΦ έχουν αποσυλοποιημένες δομές στην κοινότητα, τις οποίες τις οργάνωσαν και τις λειτούργησαν με αγώνα και σοβαρές προσπάθειες. Θα τις κλείσουμε? Τι θα πει η Ε.Ε. που τις χρηματοδότησε να στηθούν και να λειτουργήσουν για (2) χρόνια.Και που θα στεγαστούν αυτά τα άτομα? Θα τα διώξουμε η θα τα ξανακλείσουμε σε ασυλικούς θαλάμους?
  9) Εν κατακλείδι διαφωνώ ότι θα υπάρξει όφελος από τις νέες συγχωνεύσεις. Να διορθώσουμε τα λάθη των προηγούμενων συγχωνεύσεων, να νοιαστούμε για τα ουσιαστικά ζητήματα των Μονάδων, να ελέγξουμε το κόστος των προμηθειών, από την επίλυση των οποίων θα προκύψει και οικονομικό όφελος.
  Μπορούν να γίνουν πολλά, που θα έχουν πολλαπλάσιο όφελος αλλά οι γνωρίζοντες το χώρο της Πρόνοιας δεν ρωτήθηκαν ποτέ.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 23:02 | Αγανακτισμένος

  Είμαι εργαζόμενος σε ένα ν.π.δ.δ. που συγχωνεύεται και έτσι γνωρίζω τα πράγματα από μέσα. Η συγχώνευση πρέπει να συνοδευτεί με αξιολόγηση εργαζομένων και διοικήσεων και δημιουργία νέων σύγχρονων οργανισμών. Δυστυχώς σήμερα τα ν.π.δ.δ διοικούνται από αποτυχημένους πολιτευτές κομμάτων που διορίστηκαν χωρίς να έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Τα ιδρύματα είναι το βασίλειο της αναξιοκρατίας και του κομματισμού. Μολονότι εργαζόμενος και ο ίδιος σε ν.π.δ.δ., πιστεύω ότι μετά την αξιολόγηση πρέπει να υπάρξουν απολύσεις επειδή πολλοί υπάλληλοι προσλήφθηκαν με πολιτικό μέσο και είναι εντελώς ανίκανοι και αντιπαραγωγικοί. Τα βλέπω και τα ζω καθημερινά. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται ακόμα και σήμερα καθαρά με κομματικά κριτήρια. Οι διοικήσεις δεν έχουν σπουδάσει τίποτα σχετικό με διοίκηση οργανισμών ή οικονομικά της υγείας ή κάτι τέτοιο, αλλά τους διόρισε το τάδε ή το δείνα γραφείο πολιτικού. Όσοι έχουμε σπουδάσει, δεν χρωστάμε σε κανέναν και προσπαθούμε να προσφέρουμε, προσκρούομε σε τοίχος κομματικής νοοτροπίας, της ίδιας που χρεοκόπησε την Ελλάδα, αγανακτούμε και αναγκαζόμαστε να αποχωρήσουμε απο την υπηρεσία…
  Έλεος με την αναξιοκρατία στο δημόσιο!!!!!

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 20:58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΡΟΥΚΗΣ

  ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ»ΛΕΣΒΟΥ ΝΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ»ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΡΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 20:19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΡΟΥΚΗΣ

  ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ»ΛΕΣΒΟΥ ΝΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ»ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 20:33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΡΟΥΚΗΣ

  ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ»ΛΕΣΒΟΥ ΝΑ ΜΕΛΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΟΕΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ»ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 17:21 | ΛΑΕΡΤΗΣ

  ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ ΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ? ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΕΙ Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ?ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΟΣΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΑΚΑΤΑΝΟΜΑΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ?ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ.Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ?ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ?ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ.ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ.ΛΑΒΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 16:33 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  1)Ποιό από τα υπό συγχώνευση ΝΠΔΔ της Αττικής θα αποτελεί την έδρα του νέου νπδδ;Εφόσον η έδρα ορίζεται ως αυτή της Περιφέρειας,και αφού άπαντα τα παλαιά ΝΠΔΔ ευρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής,τότε με ποιά κριτήρια θα γίνει η επιλογή της διοικητικής έδρας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ;
  2)Η ανωτέρω επιλογή θα έχει ως συνέπεια και την μετακίνηση όλου του προσωπικού διοίκησης στην έδρα που επιλέχθηκε; Ο συγκεκριμένος προβληματισμός αφορά στην ανατροπή ή μη ,προσωπικών και οικογενειακών προγραμμάτων των θιγομένων υπαλλήλων.Και στο κάτω-κάτω της γραφής ,αναρωτιέται κάποιος ,πώς ένα υπάλληλος που βίαια μετακυλίεται μακράν του λίκνου του ,ακυρωμένος ηθικά και υλικά ,θα αποδίδει τα αναμενόμενα σ’ενα περιβάλλον άκρως ρευστό και άγνωστο .
  3)Καταδείχθηκε από παρελθούσες απόπειρες ομογενοποίησης γεωγραφικά ασύνδετων και θεματικά ανόμοιων φορέων Πρόνοιας ,ότι δεν εξοικονομούνται πόροι ,αλλά ακυρώνεται ο έλεγχος των δαπανών και υποβαθμίζεται η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.
  4)Εν κατακλείδι ,αφήστε την πρόνοια ως έχει και διευκολύνατε τον ΕΟΠΥΥ να διοχετεύσει σ’αυτην έγκαιρα τα νοσήλεια που οφείλει.Αντιληφθείτε ότι και με οικονομικούς όρους δεν υπάρχει παθητικό ,μην ρίχνετε στον Καιάδα των έξωθεν κελευσμάτων ,το τελευταίο προπύργιο κοινωνικής αντίληψης που απέμεινε στο Ελληννικό κράτος .

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 12:59 | Γιώργος

  Όπως και ο προηγούμενος νόμος έτσι και αυτός δεν έχει ούτε σχέδιο ούτε στόχο. Μόνο περικοπές . Αυτό ενδιαφέρει . Μπορεί να απαντήσει κάποιος πως θα λειτούργει μια Μ.Κ.Φ που θα αποτελείται από 5 ΝΠΔΔ στην Αττική ; Πως θα παίρνονται αποφάσεις για άμεσες λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν ; ; Ξέρετε ότι οι ΜΚΦ πένονται δεν έχουν χρήματα για τα στοιχειώδη και πολλές από αυτές απευθύνονται στα φιλάνθρωπα αισθήματα συνανθρώπων μας ; Ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί τις αργίες , τα νυχτερινά από την αρχή του έτους ; Ξέρετε ότι με έγγραφο του Υπουργείου οικονομικών στις 24/9/2012 αύξησαν των κωδικό για να πληρωθούν τα εξαιρέσιμα και τα νυχτερινά με αντίστοιχη μείωση του κωδικού που αφορά τις δαπάνες λειτουργιάς των μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ; Αυτά και άλλα πολλά θα έπρεπε να λύσετε και μετά να ασχοληθείτε με τις συγχωνεύσεις. Τώρα για κάποιους όψιμους οικονομολόγους που θέλουν μετρήσιμα μεγέθη, και που θέλουν να απολυθούν οι αργόμισθοι , έχω να τους πω , ότι εκτός από την ορθογραφία της λέξης πρόνοια , δεν ξέρουν τίποτα . Η πρόνοια μετριέται με κοινωνικά και όχι οικονομικά κριτήρια.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 12:20 | Κορομπίλης Γεώργιος

  στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει μία Μ.Κ.Φ που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα
  Φλώρινας, κατασυνέπεια η έδρα του Ν.Π.Δ.Δ θεωρούμε πρακτικό και αποτελεσματικό να βρίσκεται στη Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 • ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤAΡΓΕΙΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΓΟΜΙΣΘΩΝ…
  ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΙΝΑΣΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΡΡΩΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ…ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ!

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 11:32 | Ναούμ Χρήστος Περιφερειακός Σύμβουλος

  Η επιλογή έδρας των ν.π.δ.δ στην έδρα κάθε Περιφέρειας, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ισχύσει στη Δυτική Μακεδονία διότι η μοναδική Μ.Κ.Φ βρίσκεται στη Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Συνεπώς ως έδρα του ν.π.δ.δ αδιαμφισβήτητα πρέπει να οριστεί η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 10:21 | Σωματείο εργαζομένων Προνοιακών Ιδρυμάτων Νομού Φλώρινας

  Στη & 1 του άρθρου 11 αναφέρεται ότι τα νεα ν.π.δ.δ εδρεύουν στην αντίστοιχη έδρα κάθε περιφέρειας. Στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει μια Μ.Κ.Φ η οποία βρίσκεται στη Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Ως εκ τούτου η έδρα του ν.π.δ.δ θεωρούμε πρακτικό, χρήσιμο και αποτελεσματικό να βρίσκεται στη Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 09:02 | DESPOINA

  Ελπίζω η συγχώνευση να μην αφορά μόνο την μείωση των διοικητών και των διοικητικών συμβουλείων.Να ακολουθήσει γρήγορα δημιουργία καινούριων οργανισμών και να γίνει η καλύτερη δυνατη αξιοποιήση του προσωπικού με βάση προηγούμενη αξιολόγηση.Οσο για τις κτιριακές ανάγκες και τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό(κυρίως ιατρονοσηλευτικό, 1 νοσηλευτής προς 51 ασθενείς ανά βάρδια) δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο.Το εκάστοτε υπουργείο είναι ενήμερωμένο.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 07:41 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ

  ΜΕ ΤΟΝ Ν.4025/2011 ΥΠΗΡΧΑΝ Μ.Κ.ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΩΝΕΥΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΟΠΩΣ Π.Χ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟ ΠΡΩΗΝ Ι.Κ.Π. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Θ.Χ.Π. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ., ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ Θ.Χ.Π.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ … Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ..
  ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΤΑΝ ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ (2) ΔΟΜΕΣ (ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) ΚΑΙ Η ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 22:21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ Η ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΒΟΡΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΑΦΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΥΚΟΛΟ ΘΥΜΑ.
  ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΞΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΦΟΥ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ.
  ΔΙΕΡΩΤΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΙΜΗΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΛΠ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ,ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΜΜΕΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ;
  ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ;
  ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΜΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ;Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ;
  ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΕ ΔΟΜΗΣ;
  ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ;ΚΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΜΟΝΑΔΑΣ;
  ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΑΔΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΟΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΑΝ ΜΚΦ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΟΠΩΣ Π.Χ. ΤΟ ΘΧΠ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΘΧΠ ΚΑΒΑΛΑΣ;
  ΣΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΜΚΦ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΜΟΥ ΒΙΟΥ ΤΙΣ ΑΘΛΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΙΕΣ ΤΟΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ(ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΓΟΝΙΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Σ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΛΠ)ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΡΑΝΜΑΤΙΣΤΗΚΑΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΣΑΜΕ ΟΛΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ,ΚΑΝΩ ΕΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΙΝ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 18:15 | Παναγιώτης

  Στο άρθρο 11, πρέπει να συμπεριληφθεί και το Κέντρο εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).
  Το έργο που παρέχει σήμερα είναι:
  1. μεταγραφή στον κώδικα Braille και εκτύπωση των διδακτικών βιβλίων.
  2. ηχογράφηση διδακτικών βιβλίων
  3. φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  4. καλύπτει λειτουργικές δαπάνες του ΙΕΚ Τειρεσίας, το οποίο ανήκει στο ΙΕΚ Νέας Σμύρνης
  5. Στεγάζει στις εγκαταστάσεις του δύο (2) δημοτικά κι ένα (1) νηπιαγωγείο για τυφλά και τυφλοκωφά παιδιά, τα οποία είναι σχολεία του Υπουργείου Παιδείας.
  6. οικοτροφείο στο οποίο στεγάζονται κάποιοι μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατάγονται από την επαρχία.

  7. εργαστήριο συντήρησης κι επισκευής γραφομηχανών Braille

  Τα ανωτέρω 1 και 2 είναι αρμοδιότητα του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄/24-5-2011), στις αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
  «Διόφαντος» εντάσσεται και η «ββ) ……..η προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων στη γραφή Braille, σε γραμματοσειρές κατάλληλες για μαθητές με χαμηλή όραση…….».
  Τα ανωτέρω 3 και 4 μπορούν να καλύπτονται από τα σχολεία φοίτησης των μαθητών. Ειδικά για τα φροντιστηριακά μαθήματα οι μαθητές θα εξοικονομούν χρόνο που χρειάζονται σήμερα για τη μετακίνησή τους στο ΚΕΑΤ. Σήμερα το ωράριό τους είναι εξαντλητικό αφού μένουν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας κι επιστρέφουν στο σπίτι τους στις 20:00.
  Όσον αφορά στα ανωτέρω 5, 6 και 7, τα σχολεία του Υπουργείου παιδείας να μετατραπούν σε ενιαία σχολική μονάδα, στην οποία θα ενταχθεί το οικοτροφείο (προβλέπεται από τη νομοθεσία για την ειδική αγωγή ν. 2817/2000 & ν.3699/2008) και το εργαστήρι συντήρησης κι επισκευής των γραφομηχανών Braille, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των τυφλών μαθητών πανελλαδικά.

  Το ΚΕΑΤ διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία, ηοποία σε ένα μεγάλο βαθμό παραμένει ανεκμετάλλευτη. Ένα μέρος της περιουσίας μπορεί να διατεθεί στην ενιαία σχολική μονάδα και από τα έσοδα να καλύπτει τις λειτουργικέςς της δαπάνες (σύμφωνα με τη νομοθεσία προβλέπονται έσοδα στις σχολικές επιτροπές από την αξιοποιηση ακίνητης περιουσίας), και η υπόλοιπη ακίνητη περιουσία να αξιοποιηθεί σε συνεργασία με την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και τα έσοδα να διατίθενται για : α)τη χρηματοδότηση τπυ ΙΤΥΕ Διόφαντος για να εκτυπώσει τα βιβλία Braille, β) την υποστήριξη των τυφλών μαθητών διαθέτοντας δωρεάν σ’ αυτούς μηχανές Braille και υποστηρικτικές τεχνολογίες, οι οποίες λόγω του υψηλού κόστους είναι απαγορευτικές για τις οικογένειές τους και γ) τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κοινωνικής-εκπαιδευτικής ένταξης, κινητικότητας & προσανατολισμού των τυφλών καθλως και ανεξάρτητης διαβίωσης.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 16:06 | Χρήστος Μαντζάρας

  Σε συνέχεια του κου Ελμαζή θα ήθελα να προσθέσω : Η Επιλογή των Διοικήσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων να γίνει με αξιοκρατικά μέσα. Να προτιμηθούν νέοι άνθρωποι με αυξημένα τυπικά προσόντα. Φτάνει πια με τα στενόμυαλα κομματόσκυλα που πήραν ένα πτυχίο AEI-TEI πριν 20-30 χρόνια και δεν ξέρουν την τύφλα τους. Η Πρόνοια είναι ευαίσθητος τομέας, δεν μπορεί να την λυμαίνεται ο κάθε τυρχάπαστος.
  Και επιτέλους φτάνει με τους ιατρούς, τους δικηγόρους και τους πολιτικούς μηχανικούς. Τοποθετήστε επιστήμονες με συναφές πεδίο σπουδών και αναγνωρισμένη κοινωνική ευαισθησία.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 14:00 | ΣΟΦΙΑ

  ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡ ι) με το οποίο το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Η Θεομήτωρ» Λέσβου», μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».
  ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» καθότι αποτελεί αναγνωριστικό στοιχείο του Θεραπευτηρίου μας σε όλη την Ελλάδα επί σειρά ετών και αυτό του προσδίσει πέραν της αναγνωρισιμότητας και μια ιστορική αξία
  ΔΗΛΑΔΗ Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΩΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ».

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 14:11 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Γεια σας!
  Οταν λετε καταργουνται τα Μ.Κ.Φ.,με πιο τροπο ομως…………στα χαρτια ειναι η καταργηση η δομικα καταργουνται? Π.χ. τα πρωην Κ.Α.Φ.Κ.Α. ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝΕ….ΟΜΩΣ ΕΓΩ ΒΛΕΠΩ ΠΑΛΙ ΛΕΙΤΟΡΓΟΥΝΕ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ 40 με 50 ατομα υπαλληλων και 10 με 20 ατομα που νοσηλευονται!

 • Σχετικά με τον αριθμό των μελών στο δ. σ. (7) πώς προκύπτει;
  Επίσης τα κριτήρια επιλογής των μελών του δ.σ. ποια είναι;
  Αν είναιοι δομές που καταργούνται (γενικά) να αντικαθίστανται ακριβώς από άλλες, με άλλες ονομασίες και να τοποθετούμε τους δικούς μας τότε τι κάνουμε;
  Δεν βλέπω π.χ σε όλους αυτούς τους οργανισμούς που καταργούνται, να αναφέρεται έστω κάπου, ότι θα χρησιμοποιηθούν υλικοτεχνικές υποδομές των υπηρεσιών που υποδέχονται τις καταργούμενες. Όπως επίσης και ποιο είναι το όφελος τελικά από αυτές τις καταργήσεις ,μετρήσιμο. (τόσα ήταν τα έξοδα πριν τώρα με τις κινήσεις αυτές έχουμε όφελος τόσο).