Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 07: Ένταξη του «Kέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

1. Το «Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας», το οποίο αποτελείται από το «Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας», που προήλθε από τη συγχώνευση των Ινστιτούτων του ν.π.ι.δ. «Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) (άρθρο 5, παρ. 10 περ. β΄, του ν. 4051/2012, 40 Α΄), εντάσσεται στο ν.π.ι.δ. «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), που ιδρύθηκε με το π.δ. 77/2000 (65 Α΄), και αποτελεί εφεξής Ινστιτούτο αυτού.

2. Η Κεντρική Διεύθυνση του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. συγχωνεύεται στην Κεντρική Διεύθυνση του Ε.Κ.Ε.Τ.Α..

3. Στο άρθρο 4 του π.δ. 77/2000, όπως ισχύει, μετά την περίπτωση στ) προστίθεται περίπτωση ζ) και η περίπτωση ζ) αναριθμείται σε η), ως εξής: «ζ) Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, που είναι αρμόδιο για την υποστήριξη και προαγωγή της έρευνας, ανάπτυξης εφαρμογών και παραγωγής προϊόντων για τη βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ερευνητική και τεχνολογική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.»

4. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος:
α) το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας, στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία ή εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα.
Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται, με την ίδια σχέση εργασίας και με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατείχαν στο Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ..
Για τη μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α..

β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α., με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του εντασσόμενου Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείρισή τους.
Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή, με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

γ) Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. καθίσταται καθολικός διάδοχος των περιουσιακών δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και οι εκκρεμείς δίκες αυτού συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Ε.Κ.Ε.Τ.Α., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.

δ) Προσωρινός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ορίζεται ο Διευθυντής του εντασσόμενου Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το διορισμό του νέου Διευθυντή. Σε περίπτωση έλλειψής του ορίζεται προσωρινός Διευθυντής, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο αρχαιότερος ερευνητής του Ινστιτούτου.

ε) Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ανασυγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και ορίζεται ως μέλος του υφιστάμενου ΔΣ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί έως τη λήξη της θητείας των μελών του, και ο προσωρινός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας.

στ) Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα και έργα και ο προϋπολογισμός του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. συνεχίζουν εφεξής να εκτελούνται από το Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

5. Ως προς τα λοιπά θέματα, το Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, ως Ινστιτούτο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 77/2000, όπως ισχύει.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 15:09 | Νίκος Γραμμαλίδης

  Είμαι ερευνητής του ΕΚΕΤΑ και συμφωνώ με τις παρεμβάσεις και ανοικτές επιστολές της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών και των ΠΟΣΔΕΠ,ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ που παραθέτωνται παραπάνω.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 15:01 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

  ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

  ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

  Η Σύνοδος των Προέδρων των ΕΚ επαναδιατυπώνει την ανησυχία της όσον αφορά τις προωθούμενες συγχωνεύσεις ΕΚ με διαδικασίες που δεν έχουν σχέση με το χώρο της έρευνας και πριν από τις επικείμενες αναδιαρθρώσεις τις οποίες θα προωθήσει η ΓΓΕΤ και το Υπουργείο Παιδείας.
  Οι προωθούμενες συγχωνεύσεις βασίζονται σε πρόχειρες, μη επαρκώς τεκμηριωμένες και βιαστικές αποφάσεις, οι οποίες κινδυνεύουν να λειτουργήσουν αρνητικά για την εξυπηρέτηση του στόχου τον οποίο προορίζονται να εξυπηρετήσουν, όταν η πλήρης απουσία οικονομικού ή άλλου θετικού αποτελέσματος, αργά ή γρήγορα, διαπιστωθεί. Αποτελούν, επίσης, ανορθολογική επιλογή και κακό προηγούμενο για τη συνέχεια, καθώς προωθούνται «λύσεις» χωρίς προηγούμενη μελέτη των επιπτώσεών τους, χωρίς σύγκριση εναλλακτικών σεναρίων και χωρίς τη συναίνεση των εμπλεκομένων φορέων και της ευρύτερης ερευνητικής-ακαδημαϊκής κοινότητας.
  Η Σύνοδος ζητεί το διαχωρισμό των ζωντανών αυτών ερευνητικών φορέων από τις προωθούμενες διαδικασίες συγχώνευσης που δεν συνάδουν με τη φύση και το αντικείμενό τους, ούτε σέβονται το θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει, και την παραπομπή του σχετικού ζητήματος στις συντεταγμένες διαδικασίες αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού που βρίσκονται, εξάλλου, σε εξέλιξη.

  Εκ μέρους της Συνόδου των Προέδρων ΕΚ,

  Καθηγ. Κώστας Φωτάκης
  Συντονιστής της Συνόδου

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 12:30 | Μαρία Κωνσταντοπούλου

  Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο εισαγωγικό σημείωμά του στο πλαίσιο της δημόσια διαβούλευσης του σχεδίου νόμου αναφέρει ότι: «σκοπός του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι η οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, με όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του έλληνα φορολογούμενου». Εάν πραγματικά είναι αυτός ο σκοπός θα πρέπει να αποσυρθούν τα άρθρα 7 και 9 που αναφέρονται στα ερευνητικά κέντρα ΕΚΚΕ και ΚΕΤΕΑΘ, που αποτελούν παραγωγικούς φορείς του ελληνικού δημοσίου προσφέροντας θέσεις εργασίας και σημαντικές εισροές στο Κράτος από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.

  Εάν πραγματικά θέλει το ελληνικό κράτος να προχωρήσει στην ορθολογική αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου θα πρέπει να το κάνει συντεταγμένα με επιστημονική και οικονομική τεκμηρίωση. Ειδικότερα δεν θα πρέπει να ξεχνούν οι συντάκτες του νομοσχεδίου ότι τα ερευνητικά κέντρα (Ν1514/85) όπως και τα ΑΕΙ διέπονται από συγκεκριμένους νόμους διαφορετικούς από τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες.

  Επιπλέον υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ), το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας αρμόδιο για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Η ερευνητική κοινότητα διερωτάται εάν ζητήθηκε η γνώμη του ΕΣΕΤ για τις συγχωνεύσεις αυτές και αν ναι ποια είναι αυtή.

  Κύρια Ερευνήτρια, ΕΚΕΦΕ «Δ»

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 11:27 | Δρ Μαρία Θ. Στουμπούδη

  Τα δυο Κέντρα ΕΚΕΤΑ και ΚΕΤΕΑΘ συμμετείχαν στην αναδιάρθρωση που έγινε στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ τον περασμένο Φεβρουάριο, μειώνοντας συνολικά τα Ινστιτούτα τους κατά 50% (από 10 σε 5).

  Το Υπ. ΔΜ&ΗΔ έρχεται με το παρόν ν/σ να θέσει σε διαβούλευση περαιτέρω συγχωνεύσεις στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (ΕΚΕΤΑ-ΚΕΤΕΑΘ & ΙΕΥ-ΕΚΚΕ), κατά παρέκκλιση του θεσμικού πλαισίου για την Έρευνα και δίχως να αναφέρεται σε οιοδήποτε επιστημονικό ή/και οικονομικό όφελος που αναμένεται να προκύψει από αυτές.

  Το ΔΣ του ΕΚΕΤΑ, μάλιστα, προβλέπει ότι από τη συγχώνευση ΕΚΕΤΑ-ΚΕΤΕΑΘ θα αυξηθούν πιθανώς και τα λειτουργικά έξοδα του νέου φορέα, λόγω μετακινήσεων (βλ. παρέμβαση του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ στην παρούσα διαβούλευση).
  Ο Πρόεδρος και το Προσωπικό του ΚΕΤΕΑΘ, από την άλλη, στην προσπάθειά τους να διατηρηθεί ο περιφερειακός χαρακτήρας του συγκεκριμένου Κέντρου προτείνουν, ως εναλλακτική επιλογή, την ενσωμάτωσή του ΚΕΤΕΑΘ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εναλλακτική που καλό θα ήταν να διερευνηθεί (βλ. παρέμβαση του Προέδρου και το Προσωπικού του ΚΕΤΕΑΘ στην παρούσα διαβούλευση). Βέβαια, η τυχόν ενσωμάτωση του ΚΕΤΕΑΘ στο ΝΠΙΔ του Παν/μίου Θεσσαλίας (βάσει του Ν. 4009/11) θα σήμαινε και την αποκοπή ενός μικρού, αλλά δυναμικού Κέντρου από τον ερευνητικό ιστό της ΓΓΕΤ.

  Τα ερωτήματα που εγείρονται εδώ είναι:
  – Υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του ΕΣΕΤ ως προς τα αναμενόμενα επιστημονικά οφέλη από την προτεινόμενη συγχώνευση ΚΕΤΕΑΘ-ΕΚΕΤΑ (εάν υποθέσουμε ότι το ΕΣΕΤ έχει γνωμοδοτήσει για μια τέτοια συγχώνευση -ως οφείλει- και μάλιστα θετικά) και τι αυτή αναλυτικά περιλαμβάνει?
  – Επίσης, έχει τοποθετηθεί το ΕΣΕΤ ως προς το εάν θα πρέπει, ή όχι, να διατηρηθεί ο περιφερειακός χαρακτήρας που έχουν αρκετά Ερευνητικά Κέντρα (του ΚΕΤΕΑΘ συμπεριλαμβανομένου)?
  – Και τελικά, ποια είναι η στρατηγική για τη «συγκέντρωση δυνάμεων» που προτείνει το ΕΣΕΤ και αποδέχεται η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την αποδοτικότερη λειτουργία του συνόλου του ερευνητικού ιστού της χώρας?

  Καθώς από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7 του παρόντος σ/ν, αλλά και από τις παρεμβάσεις των εμπλεκόμενων φορέων στη διαβούλευση, προκύπτει ότι η συγχώνευση αυτή δεν θα αποφέρει ουσιαστικά ούτε επιστημονικά ούτε οικονομικά οφέλη, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ και, μετά την κατά νόμο αξιολόγηση που θα εκπονήσει η ΓΓΕΤ στα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύει εντός του έτους και την αξιολόγηση των λοιπών (εκτός ΓΓΕΤ) ερευνητικών φορέων, η αναδιάρθρωση του συνόλου του ερευνητικού ιστού θα πρέπει να σχεδιαστεί ορθολογικά και στη βάση στρατηγικού σχεδίου που θα στοχεύει στην ενδυνάμωση του Ελληνικού ερευνητικού συστήματος, ενός σχεδίου που θα έχει και την υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας, η οποία υπηρετεί το έργο που της έχει ανατεθεί από την Πολιτεία με συνέπεια και συνέχεια.

  Μαρία Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 11:16 | Αριστείδης Προσπαθόπουλος

  Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων – Ιδρυμάτων και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 11:05 | Prof. Dr. Stefan GALLER

  Subject: CERETETH

  Dear Sirs/Madams,

  I have heard you are planning to close the Centre for Research and Technology Thessaly (CERETETH) located in Thessaly, Greece. Closing this highly reputed institution would be an extremely shortsighted decision. Greece needs institutions of this quality to raise a young generation, which is able to manage the problems of the country. CERETETH is a very efficient institution with many high quality scientists. I am proud to know two of them and begin a scientific collaboration with them.

  Greece should not forget its great history. Greece should take the responsibility rising from this history. Greece is the cradle of science. The spirit of first scientists, from Thales or Pythagoras to Aristoteles, is still in the country. All possible should be done that this spirit can further develop in entire Greece, because the world needs this for development.

  Therefore, please keep on in maintaining and supporting CERETETH. The future of the country strongly requires such scientific institutions.

  Sincerely yours,

  a.o.Univ.Prof.Mag.Dr. Stefan GALLER
  Department Cell Biology
  University of Salzburg
  Austria

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 17:29 | Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

  Συμφωνώ με τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 17:48 | Βασίλης Μάργαρης

  Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων – Ιδρυμάτων tης Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών και των ΑΕΙ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο.

  Βασίλης Ν. Μάργαρης
  Διευθυντής Ερευνών
  ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 16:48 | Εφη Μαρκουλάκη

  Με καλύπτουν απολύτως οι θέσεις που εκφράζονται στις παρεμβάσεις της ΕΕΕ.

  Δρ. Ευτυχία Μαρκουλάκη
  Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ Δημιοκριτος

 • 9 Οκτωβρίου 2012, 20:54 | Δρ. Αθ. Κατσιγιάννης

  Οι θέσεις τις ΕΕΕ στο παρόν άρθρο εκφράζουν πλήρως τις απόψεις μου.

  Δρ. Αθ. Κατσιγιάννης,
  Γ. Γραμματέας Συλλόγου Ερευνητών Εθνικού Αστεροσκοπείου,
  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:57 | Δρ. Δέσποινα Τσιαφάκη

  Η αναδιάταξη και αναδιάρθρωση της σύγχρονης έρευνας στην Ελλάδα αποτελεί κύριο ζητούμενο των τελευταίων ετών, καθώς συνδεδεμένοι μαζί της είναι σημαντικοί άξονες όπως αυτοί της ανάπτυξης, της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και γενικότερα της πορείας μας προς το μέλλον. Η συμπόρευση της έρευνας με την παιδεία είναι αυτονόητη και αυταπόδεικτη και οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να στοχεύει εκεί. Γι’ αυτό και η αναδιάρθρωση της έρευνας οφείλει να γίνει μέσα σε ένα συντεταγμένο και οργανωμένο πλαίσιο εθνικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής, στο οποίο θα καθορίζονται με σαφήνεια οι κατευθύνσεις και στόχοι.
  Οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις δεν διακρίνεται να εμπεριέχουν κάτι από τα παραπάνω και η υλοποίησή τους δεν φαίνεται να αποφέρει κάποιο ουσιαστικό κέρδος.
  Για τις υπόλοιπες σκέψεις μου καλύπτομαι από τις αναρτήσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:58 | Χ. Καρατζαφέρη

  Συμφωνώ κι εγώ με το περιεχόμενο της επιστολής της ΕΕ και με την γενική πρόταση να αποσυρθούν τα άρθρα 7 και 9.

  Επίσης, αναφέρω ότι και οι παρακάτω ερευνητές δηλώνουν την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη συγχώνευση (=κατάργηση) του ΚΕΤΕΑΘ, και συμφωνούν με την επιστολή που έστειλαν οι το ΔΣ, το προσωπικό και οι συνεργάτες του ΚΕΤΕΑΘ.

  (η σχετική αλληλογραφία είναι διαθέσιμη)

  Pieter P. de Tombe, Ph.D.
  James R. DePauw Professor of Physiology
  Chair, Department of Cell and Molecular Physiology
  Director Cardiovascular Research Center
  Loyola University Chicago, USA

  Dilson Rassier
  Professor, William Dawson Scholar
  Department of Kinesiology and Physical Education
  Faculty of Education
  McGill University, Canada

  Gabriele Pfitzer, MD
  Professor and Chair
  Institut für Vegetative Physiologie
  Universität Koeln, Germany

  Anders Arner,MD,PhD
  Professor
  Division Genetic Physiology
  Dept Physiology and Pharmacology
  Karolinska Institutet, Sweden

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:10 | Σύλλογος Ερευνητών/ΕΛΕ ΕΚ ΑΘΗΝΑ

  Οι ερευνητές-ΕΛΕ του Ε.Κ «Αθηνά» θεωρούν αναγκαία την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η δεύτερη φάση θα γίνει αφού ολοκληρωθεί, μελετηθεί και αποτιμηθεί η πρώτη φάση αναδιάρθρωσης στα ΕΚ της ΓΓΕΤ. Η δεύτερη φάση θα πρέπει να προχωρήσει συντεταγμένα, αφού γίνει η επεξεργασία των δεδομένων της πρώτης φάσης και αφού προηγουμένως έχει γίνει η αξιολόγηση του συνόλου των ΕΚ (εντός και εκτός ΓΓΕΤ) και των ΑΕΙ. Στόχος της αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι η ενδυνάμωση των ερευνητικών φορέων μέσω της ορθολογικής συγκέντρωσης δυνάμεων, και όχι μια απλή αριθμητική συγχώνευση μόνο για λόγους εντυπώσεων. Ένα από τα βασικά κριτήρια για τις όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να είναι και η συγκράτηση του νέου ερευνητικού δυναμικού της χώρας.
  Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι η αποσπασματική συγχώνευση ΕΚ χωρίς να έχουν καλυφθεί προηγουμένως οι όροι τους οποίους προαναφέραμε δεν πρόκειται να δημιουργήσει το αναγκαίο κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και της πολιτείας, κλίμα το οποίο απαιτείται για να προχωρήσει μια τέτοιας μακράς πνοής μεταρρυθμιστική διαδικασία.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:18 | Χρήστος Καρακώστας

  Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων – Ιδρυμάτων και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο.

  Καρακώστας Χρήστος
  Διευθυντής Ερευνών
  ΟΑΣΠ

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:40 | Γραφείο Προέδρου Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Σχετικά με το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση με θέμα την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» και όσον αφορά στην τύχη του «Kέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ), θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι:

  1. Συμφωνούμε με την παράγραφο 3α της απόφασης του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ (Έκτακτη Συνεδρία 162/03.10.2012) σύμφωνα με την οποία η «επίτευξη της μείωσης κόστους με αντίστοιχη ωφέλεια για το κράτος είναι αμφίβολη» με την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ.

  2. Συμφωνούμε με την δήλωση της απόφασης του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ που θεωρεί πιθανότερη την «αύξηση των λειτουργικών δαπανών στο σύνολό τους, λόγω περισσοτέρων μετακινήσεων προσωπικού, παρά τη μείωση αυτών» με δεδομένο ότι το ΚΕΤΕΑΘ δε γειτνιάζει γεωγραφικά με το ΕΚΕΤΑ.

  Εάν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα μιας εναλλακτική επιλογής, ομόφωνα πιστεύουμε ότι αυτή θα ήταν η ενσωμάτωσή του ΚΕΤΕΑΘ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

  Με τον όρο ενσωμάτωση δεν εννοούμε την απορρόφηση, αλλά τη διακριτή παρουσία του ΚΕΤΕΑΘ μέσα στο πανεπιστήμιο. Με τον τρόπο αυτό και το ΚΕΤΕΑΘ παραμένει στη Θεσσαλία και δε δημιουργείται νομικό πρόβλημα εφόσον ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ (4009/11) επιτρέπει τη δημιουργία ινστιτούτων ιδιωτικού δικαίου μέσα στα πανεπιστήμια. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει ήδη ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΚΕΤΕΑΘ και Πανεπιστημίου το οποίο θα χρειαστεί μόνο μια μικρή τροποποίηση.
  Από αυτή τη συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο προκύπτουν ΜΟΝΟ οφέλη και είναι τα ακόλουθα:

  • Επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση των λειτουργικών και άλλων δαπανών του ΚΕΤΕΑΘ.

  • Δεδομένου του ότι η πλειοψηφία των συνεργαζόμενων ερευνητών του ΚΕΤΕΑΘ είναι και μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου, η ενσωμάτωση μπορεί να γίνει πολύ εύκολα.

  • Θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαίδευση και συμμετοχή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα προγράμματα των ερευνητικών ομάδων του ΚΕΤΕΑΘ.

  • Η παρουσία και η παραμονή του ΚΕΤΕΑΘ θα ενδυναμώσει το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

  • Οι δωρεές για την απόκτηση εξοπλισμού και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από φορείς και φυσικά πρόσωπα της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας όπως ήταν και η αρχική τους πρόθεση.

  • Θα ολοκληρωθούν ομαλά τα ήδη χρηματοδοτούμενα ερευνητικά πρωτόκολλα/προγράμματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των ΤΕΙ που διεξάγονται σε συνεργασία με το ΚΕΤΕΑΘ.

  • Παραμένει το ΚΕΤΕΑΘ στην περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζοντας έτσι την έρευνα και ανάπτυξη των περιφερειών που συνάδει και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

  • Δεν επέρχεται μετακίνηση του προσωπικού του ΚΕΤΕΑΘ εκτός Θεσσαλίας, αποφεύγοντας έτσι όλες τις αρνητικές επιπτώσεις (οικογενειακές, οικονομικές και προσωπικές) που αυτό θα συνεπάγονταν, αφού ουσιαστικά μια μετακίνηση εκτός Θεσσαλίας συνεπάγεται έμμεση απόλυση για πολλούς αν όχι όλους του εργαζομένους του ΚΕΤΕΑΘ.

  • «Δεν τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του ΕΚΕΤΑ», όπως έχει ήδη επισημανθεί από την πρόσφατη απόφαση του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ (παράγραφος 3β- Έκτακτη Συνεδρία 162/03.10.2012).

  Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη την πρότασή μας.

  Ο Πρόεδρος και το Προσωπικό του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:15 | Ιωάννα Σιώκου

  Είναι πασιφανές ότι οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων έγιναν χωρίς προηγούμενη μελέτη των αντικειμένων των ερευνών τους και χωρίς σχέδιο για την ανάπτυξη της έρευνας στην Ελλάδα. Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις και υποδείξεις της ΕΕΕ.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:17 | Ελισάβετ Αλλισον

  Το ΚΕΤΕΑΘ δημιουργήθηκε όταν επιταγή της ΕΕ ήταν η περιφερειοποίηση των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης και της ερευνητικής πολιτικής της ΕΕ. Το ΚΕΤΕΑΘ δημιουργήθηκε κάτω από μια ευτυχή συγκυρία για την ανάπτυξη της περιφέρειας αλλά εδραιώθηκε από την (επιστημονική) ισορροπία και τη συνεργασία που επιτεύχθηκε μεταξύ του ΚΕΤΕΑΘ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, των κοινωνικών εταίρων της περιφέρειας, του επιχειρηματικού κόσμου και της τοπικής κοινωνίας.

  Είναι απορίας άξιο γιατί προτείνεται η κατάργηση του ΚΕΤΕΑΘ και η (οποιουδήποτε) τύπου μεταφορά του στο ΕΚΕΤΑ όταν
  στο τραπέζι του ερευνητικού προγραμματισμού της ΓΓΕΤ (συνάντηση εργασίας 4ης Σεπτεμβρίου της ΓΓΕΤ, ομιλία του ΓΓΕΤ στη Βουλή) έχουν τεθεί τα θέματα της
  — διαμόρφωσης στρατηγικής σε εθνικό & περιφερειακό επίπεδο
  — καθώς και της «στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης – smart specialization strategy – S3»
  με αναμενόμενο αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της έρευνας στις Περιφέρειες (συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλίας) και με ιδιαίτερο ζητούμενο την εμπλοκή των επιχειρήσεων της.

  Ως εκ τούτου προτείνω την κατάργηση του άρθρου 7 του παρόντος νομοσχεδίου.

  Ελισάβετ Αλλισον
  Αφυπηρετήσασα Α΄ΕΛΕ ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:02 | ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
  Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)

  Ομοσπονδία Συλλόγων
  Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ)

  Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (EEE)

  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

  Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012

  Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
  Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
  Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη, ypourgos@ydmed.gov.gr

  Θέμα: Παρέμβαση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

  Τα 11 Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αποτελούν οργανικό τμήμα του ευρύτερου ερευνητικού ιστού της χώρας.

  Αποτελούν, επίσης, ένα ιδιαίτερα παραγωγικό τμήμα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς για κάθε 1 Ευρώ που «επενδύει» η Πολιτεία σε αυτά, «φέρνουν» κατά μέσο όρο 2 Ευρώ, μέσω κυρίως ευρωπαϊκών και διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα εργασία σε περίπου 2.000 ανθρώπους, κυρίως νέους επιστήμονες (που εργάζονται στα ερευνητικά προγράμματα) και συνεισφέροντας στην αξιοπρεπή παρουσία της χώρας στο επιστημονικό Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, καθώς και στην ανάπτυξή της, με τα ερευνητικά και τα τεχνολογικά τους αποτελέσματα.

  Είναι επιπλέον οι μόνοι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αξιολογούνται συστηματικά, με εξωτερικές αξιολογήσεις από διεθνείς επιτροπές κριτών, από το 1995 (βάσει του Ν. 1514/1985), καθώς και οι πρώτοι και μοναδικοί -έως σήμερα- δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αναδιαρθρώθηκαν, με τη συγχώνευση των 56 Ινστιτούτων τους σε 31, με το νόμο 4051/2012 (εφαρμοστικός του Μνημονίου ΙΙ, http://www.eee-researchers.gr/Katastatiko-Nomothesia/N_4051-2012_Sugxoneuseis-EK.pdf).

  Παρά το ότι :
  • η πρόσφατη αυτή πρώτη φάση αναδιάρθρωσης στα ΕΚ της ΓΓΕΤ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (εκκρεμούν οι εκλογές διευθυντών σε πολλά νέα/συγχωνευμένα Ινστιτούτα, οι εκλογές Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, η επικαιροποίηση των Οργανισμών Κέντρων, η σύνθεση νέων επιχειρησιακών σχεδίων Ινστιτούτων, κλπ.),
  • οι αστοχίες που εντοπίζονται σε αυτήν δεν έχουν συζητηθεί, πόσο δε μάλλον αντιμετωπιστεί, και
  • δεν έχει γίνει καμιά αποτίμηση του εγχειρήματος, επιστημονική ή οικονομική,
  στο σύντομο διάστημα υπαγωγής της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης (21/06/2012 – 10/08/2012) προτάθηκαν από το Υπουργείο αυτό προς συγχώνευση και πάλι Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, συμπεριλαμβανόμενα σε ένα κατάλογο προς συγχώνευση φορέων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μαζί με άλλους, άσχετους με την έρευνα φορείς.

  Οι συγχωνεύσεις αυτές περιλαμβάνονται σήμερα στα Άρθρα 7 και 9 του υπό διαβούλευση σ/ν του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (http://www.opengov.gr/minreform/?p=587) και αφορούν, αντίστοιχα, το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ, ΝΠΙΔ ΕΚ) που απορροφάται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, ΝΠΙΔ ΕΚ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ, ΝΠΔΔ ΕΚ) που καταργείται και στη συνέχεια συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ, ΝΠΙΔ ΕΚ).

  Οι υπό διαβούλευση συγχωνεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ:
  1. Βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση με το ζητούμενο μιας ορθολογικής αναδιάρθρωσης του συνόλου του δημόσιου ερευνητικού ιστού της χώρας (ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ και άλλοι ερευνητικοί δημόσιοι φορείς) η οποία, όπως συνομολογεί και η τριμερής του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει να γίνει συντεταγμένα, με επιστημονικά κριτήρια, μετά από (τη θεσμοθετημένη) αξιολόγηση και με αναπτυξιακά/οικονομικά οφέλη.
  2. Προωθούνται χωρίς σαφή κριτήρια και δεν εμπεριέχουν κανένα προφανές επιστημονικό ή οικονομικό πλεονέκτημα (δεν εντάσσονται σε κανέναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την έρευνα, δεν υπάρχει σχετική μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση κόστους-οφέλους, κλπ.).
  3. Έχουν συμπεριληφθεί στο προαναφερθέν σ/ν κατά παράβαση του Νόμου 1514/85 περί Έρευνας, ο οποίος προβλέπει σαφείς διαδικασίες αξιολόγησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Κέντρων της ΓΓΕΤ, αξιολόγηση που δεν μπορεί ως εκ τούτου να γίνει από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως για άλλους φορείς του Δημοσίου.
  4. Προωθούν την απόσυρση της Πολιτείας από τη συνταγματική της υποχρέωση να εγγυάται την Έρευνα ως δημόσιο αγαθό και, ταυτόχρονα, την άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.
  5. Καταλύουν το Ν. 1514/85, ως προς την ύπαρξη ΝΠΔΔ Ερευνητικών Κέντρων, το σύστημα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων, τα προσόντα και το “status” των Ερευνητών που με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι αντίστοιχα των καθηγητών ΑΕΙ.
  6. Δημιουργούν πληθώρα επί μέρους προβλημάτων σε όλα τα υπό συγχώνευση Κέντρα, αλλά ιδιαιτέρα στα ΕΚΚΕ και ΚΕΤΕΑΘ που κινδυνεύουν με άμεση διάλυση, δίχως κανένα προφανές όφελος (επιστημονικό/αναπτυξιακό/οικονομικό) για τη χώρα.
  7. Ενισχύουν τη φυγή νέων και πρεσβύτερων επιστημόνων στο εξωτερικό και την υποβάθμιση της Έρευνας στη χώρα (συνδυαζόμενες και με τις εξαγγελθείσες υπέρογκες περικοπές στο ειδικό μισθολόγιο ερευνητών και καθηγητών ΑΕΙ), καθιστώντας άνευ περιεχομένου τις επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις περί ανάπτυξης της χώρας μέσω ενίσχυσης της Έρευνας και της Καινοτομίας.

  Με βάση τα ανωτέρω, τα Άρθρα 7 και 9 θα πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από το υπό διαβούλευση σ/ν, και :

  – Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού/ακαδημαϊκού ιστού της χώρας θα πρέπει να προχωρήσει στο εξής συντεταγμένα, με στρατηγικό σχέδιο που θα βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και με στόχο την ενδυνάμωση των δημόσιων ερευνητικών φορέων μέσω της «συγκέντρωσης δυνάμεων».
  – Η αναδιάρθρωση, σε αυτήν τη φάση, θα πρέπει να συμπεριλάβει όλον τον ερευνητικό ιστό, δηλ. και τα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που δεν εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, καθώς και τα ΑΕΙ.
  – Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση αποτελεί η αξιολόγηση όλων των ερευνητικών φορέων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ και τα ΑΕΙ, και αφού γίνουν οι σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις για αντίστοιχη αξιολόγηση και των λοιπών ερευνητικών φορέων που δεν αξιολογούνται ως σήμερα βάσει νόμου.
  – Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό και όχι προσχηματικό χαρακτήρα (να μη δείχνουμε δηλ., απλά και μόνο, μείωση του αριθμού των δημόσιων φορέων στην Τρόικα), αλλά και να καταλήγουν σε πραγματικές μειώσεις κόστους μέσω συνεργειών, όπως π.χ. κοινής Κεντρικής Διοίκησης ομοειδών φορέων.
  – Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να αναχαιτίζουν το κύμα φυγής ερευνητικού προσωπικού προς το εξωτερικό.
  – Επαναλαμβάνουμε (το από 19/09/12) αίτημά μας για τη σύσταση ειδικής επιτροπής από το Υπουργείο Παιδείας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ, καθώς και των τριών Συνόδων Πρυτάνεων / Προέδρων του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης & της Έρευνας, και η οποία θα διαμορφώσει τα κριτήρια, θα συντονίζει και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις της διαδικασίας που θα αποσκοπεί σε μια ορθολογική αναδιάρθρωση του δημόσιου ακαδημαϊκού και ερευνητικού ιστού της χώρας.

  Επαναλαμβάνουμε, τέλος, για άλλη μια φορά, ότι οι αυτονόητες υποδείξεις της Maire Geoghegan-Quinn, Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Έρευνα, την Καινοτομία και τις Επιστήμες, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι «Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά μας, πράγμα που μεταφράζεται σε θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε ότι οι χώρες οι οποίες επένδυσαν τα μάλα στην έρευνα και την καινοτομία, αντεπεξήλθαν με τον καλύτερο τρόπο την οικονομική κρίση», θα πρέπει να εφαρμοστούν επιτέλους και στη χώρα μας.

  για την ΠΟΣΔΕΠ
  Ο Πρόεδρος
  Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
  Η Γραμματέας
  Ευγενία Μπουρνόβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

  για την ΟΣΕΠ-ΤΕΙ
  Ο Πρόεδρος
  Γιάννης Τσάκνης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
  Ο Γραμματέας
  Γεώργιος Ανδρεάδης, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Θεσ/νίκης

  για την ΕΕΕ
  Η Πρόεδρος
  Μαρία Θ. Στουμπούδη, Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
  Η Γραμματέας
  Μαρία Κωνσταντοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ «Δ»

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:48 | Εφη Μαρκουλάκη

  Συμφωνώ απολύτως με τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών.