Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 06: Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας», κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» (Ε.Ι.Μ.) και λύση των ανωνύμων εταιρειών «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (Ε.ΣΥ.Δ.) και «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης» (ΕΛ.Ο.Τ.), με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

1. Ιδρύεται ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας», με έδρα την Αθήνα, το οποίο ανήκει στον δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.
Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής του λειτουργίας το ιδρυόμενο νομικό πρόσωπο διατηρεί αποκεντρωμένη μονάδα, επιπέδου διεύθυνσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οποία ανατίθενται, ιδίως, οι σχετικές με τα θέματα μετρολογίας αρμοδιότητες.

2. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας», ν.π.ι.δ. με έδρα την Θεσσαλονίκη, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 2231/1994 (139 Α’) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο. Οι αρμοδιότητες του καταργούμενου νομικού προσώπου μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από τον ιδρυόμενο Οργανισμό.

β) Ο Οργανισμός Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας καθίσταται καθολικός διάδοχος των περιουσιακών δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του καταργούμενου νομικού προσώπου και οι εκκρεμείς δίκες αυτού συνεχίζονται από τον συνιστώμενο Οργανισμό, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.
Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Ι.Μ., περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στον Οργανισμό Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, ο οποίος έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του Ε.Ι.Μ.
Με απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου του συνιστώμενου Οργανισμού, μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων του, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, από υπαλλήλους του καταργούμενου Ε.Ι.Μ., για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

3. α) Η Ανώνυμη Εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (Ε.ΣΥ.Δ.), που συνεστήθη με το άρθρο 11 του ν. 3066/2002 (252 Α`) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν ο παρών και ο ιδρυτικός της νόμος, το οικείο καταστατικό, ο κ.ν. 2190/1920 (37/63 Α’) και οι λοιπές σχετικές διατάξεις. Οι αρμοδιότητες της Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε., όπως ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 3066/2002, επιδιώκονται και ασκούνται από τον Οργανισμό Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας, ο οποίος αποτελεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης της χώρας.

β) Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης» (ΕΛ.Ο.Τ.), η οποία συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 372/1976 (166 Α`) ως ν.π.ι.δ., μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία με το π.δ. 155/1997 (131 Α΄) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν ο παρών και ο ιδρυτικός νόμος της, το οικείο καταστατικό, ο κ.ν. 2190/1920 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις. Οι αρμοδιότητες της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε., που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 372/1976 επιδιώκονται και ασκούνται, εφεξής, από τον Οργανισμό Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας.
Η διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4038/12 (14 Α΄) «Απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της ΕΛΟΤ Α.Ε. και εισφορά της στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.» εξακολουθεί να ισχύει.

γ) Εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ορίζει με απόφαση του τον εκκαθαριστή των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών.

δ) Μετά τη λύση και εκκαθάριση των ανωτέρω εταιρειών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30-6-2013, κάθε στοιχείο της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στον συνιστώμενο Οργανισμό, στον οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση και διαχείριση της.
Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της εκκαθάρισης, το όργανο διοίκησης του Οργανισμού Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας, συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους των ανωτέρω εταιρειών, με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

ε) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του εκκαθαριστή και ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών, ορίζεται το προσωπικό της, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο υπαλλήλους, το οποίο αποσπάται από τον συνιστώμενο Οργανισμό στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες, έως την αποπεράτωση των εργασιών εκκαθάρισης. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, η οποία βεβαιώνεται από τον εκκαθαριστή, αίρονται αυτοδικαίως οι ως άνω αποσπάσεις.

4. α) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στον καταργούμενο φορέα (Ε.Ι.Μ.) και στις ανώνυμες εταιρείες που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση (Ε.ΣΥ.Δ. και ΕΛ.Ο.Τ.) καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Οργανισμού Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας στον οποίο μεταφέρονται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με την ίδια σχέση εργασίας.
Οι θέσεις του μεταφερόμενου προσωπικού προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του νέου φορέα, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό με διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης.

β) Το προσωπικό του Ε.Ι.Μ. που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μεταφέρεται στον Οργανισμό Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας είναι μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού να εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στη αποκεντρωμένη μονάδα λειτουργίας που διατηρεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

5. Ο συνιστώμενος Οργανισμός έχει τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του νομικού προσώπου που καταργείται (Ε.Ι.Μ.), καθώς και των ανωνύμων εταιρειών που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. και ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.), όπως προβλέπονται στις ιδρυτικές διατάξεις, καθώς και σε εκείνες που αφορούν στη λειτουργία τους.
Για την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών και αρμοδιοτήτων του, ο Οργανισμός ασκεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που αποσκοπεί στην εκπλήρωσή τους.

6. Τα όργανα διοίκησης του συνιστώμενου Οργανισμού είναι:
α) το Διοικητικό Συμβούλιο και
β) ο Διευθύνων Σύμβουλος.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, η θητεία των μελών του οποίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ισόχρονο διάστημα, είναι επταμελές και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο.
β) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
γ) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) ή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), με εμπειρία σε θέματα του Οργανισμού.
στ) Έναν εκπρόσωπο των Βιοτεχνών, που υποδεικνύεται από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.
ζ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

8. α) Ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του.

β) Η θέση του Προέδρου του Οργανισμού είναι πλήρους απασχόλησης και η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Και οι δύο θέσεις πληρούνται μετά από δημόσια προκήρυξη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και ο σχετικός διορισμός πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Ο ορισμός των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούν τα επιλεγόμενα μέλη. Αν οι παραπάνω φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους για το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό και υπάγονται στους αντίστοιχους φορείς.

9. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος για τη στελέχωση των θέσεων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού οι θέσεις αυτές πληρούνται προσωρινά με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των διοριζόμενων με βάση την παράγραφο αυτή λήγει αυτοδικαίως με την πλήρωση των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ορίζει με απόφαση του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει αυτοδικαίως με τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:
α) Κανονισμός Λειτουργίας, με τον οποίο ρυθμίζονται, ιδίως, τα εξής:
αα) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
ββ) η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού, ανάλογα με τις ανάγκες και τις αρμοδιότητές του,
γγ) η κατανομή των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες του,
δδ) οι ειδικότερες διαδικασίες του τρόπου λειτουργίας του,
εε) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή τους στις διοικητικές μονάδες του Οργανισμού,
στστ) τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του κάθε φύσης προσωπικού,
ζζ) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.
Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού ρυθμίζονται και τα θέματα που αναφέρονται στη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού του φορέα που καταργείται και των εταιρειών που λύονται στο νέο Οργανισμό
β. Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως θέματα διαχείρισης, κατάρτισης, και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών, καθώς και θέματα προμηθειών του Οργανισμού.

11. Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τον καταργούμενο φορέα ή τις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες, υλοποιούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος από τον συνιστώμενο Οργανισμό, ο οποίος είναι καθολικός διάδοχός τους ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών για την χρηματοδότησή τους. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου έως τη λήξη τους.

12. Τα πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του συγχωνευόμενου φορέα και των λυόμενων εταιρειών, συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Τις προϋποθέσεις τήρησής τους αναλαμβάνει ο συνιστώμενος Οργανισμός.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:59 | HELLASCERT

  Στα πλαίσια του σχεδίου Νόμου για την σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας», κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» (Ε.Ι.Μ.) και λύση των ανωνύμων εταιρειών «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (Ε.ΣΥ.Δ.) και «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης» (ΕΛ.Ο.Τ.), με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:
  Η θέση της HellasCert για τη συνένωση συναφών Φορέων του Δημοσίου είναι κατ’ αρχήν θετική καθώς θεωρεί, ότι είναι ωφέλιμη και συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και μείωση κόστους λειτουργίας) αλλά και διασφαλίζει καλύτερο συντονισμό και βελτίωση της αποδοτικότητας και της λειτουργίας του Νέου Οργανισμού.
  Η Ένωση μας εκφράζει την Επιδοκιμασία της για την επικείμενη συνένωση των παραπάνω φορέων και μάλιστα έχει προτείνει το υπό ίδρυση σχήμα να συμπεριλάβει ως τέταρτη συνιστώσα και το «σύστημα εποπτείας και επιτήρησης της Αγοράς» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 765/2008.
  Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον σαφή προσδιορισμό της κάθε συνιστώσας του Νέου Οργανισμού σε ότι αφορά το αντικείμενο που βάσει διεθνών και ευρωπαϊκών συνθηκών είναι υποχρεωμένη να υπηρετήσει. Ο Κανονισμός 765/2008 είναι άλλωστε σαφέστατος και δεν επιδέχεται κανενός είδους παρερμηνείες. Αυτά βέβαια ισχύουν ανεξάρτητα από την ενιαία Διοίκηση, το κοινό Οργανόγραμμα, το συγκεκριμένο πλαίσιο της περιγραφής των θέσεων εργασίας και την ενιαία οικονομική διαχείριση του Νέου Οργανισμού.
  H διατήρηση του διακριτού ρόλου, των εν λόγω φορέων, πρέπει να διασφαλισθεί, καθώς η διαπίστευση (ΕΣΥΔ) συμμετέχει πχ στο MLA, η τυποποίηση (ΕΛΟΤ) συμμετέχει μεταξύ άλλων σε CEN- CENELEC και η Μετρολογία (ΕΙΜ) στο MRA.
  Η κατάργηση των εν λόγω φορέων χωρίς διακριτή παρουσία στο νέο σχήμα (όπως προβλέπει το άρθρο 6… ) θα έθετε τους ως άνω φορείς εκτός των ανωτέρω Ευρωπαϊκών συμφωνιών – οργανισμών ( MLA-CEN-CENELEC-MRA κ.α.).
  Μία τέτοια εξέλιξη θα έθετε επομένως σε μεγάλο κίνδυνο τις βασικές δομές εξυπηρέτησης των διαδικασιών ποιότητας στην χώρα μας καθώς και σε ανυποληψία σε Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς επιθεώρησης και πιστοποίησης από το ΕΣΥΔ, με συνακόλουθες πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις για όλη την Ελληνική βιομηχανία και γενικότερα τις επιχειρήσεις σε μια τόσο κρίσιμη χρονική συγκυρία για τη χώρα, την απασχόληση και την επιβίωση της οικονομίας μας και των θεσμών της.
  Ειδικότερα, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τη συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο άρθρο 6 προβλέπει τη λύση και εκκαθάριση των οργανισμών ΕΣΥΔ, ΕΛΟΤ και τη διάλυση του ΕΙΜ με τη σύσταση ενός κοινού οργανισμού διαπίστευσης-τυποποίησης και μετρολογίας και εάν γίνει αυτό θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα για την παρουσία της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς καθώς και σχετικά με την αμοιβαία και διεθνή αναγνώριση των υπηρεσιών Διαπίστευσης που παρέχει στους οργανισμούς πιστοποίησης της χώρας μας και αντίστοιχα στην Ελληνική Βιομηχανία η οποία έχει πιστοποιήσει προϊόντα της (π.χ. δομικά υλικά -π.χ. ΤΙΤΑΝ-, ανελκυστήρες και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας -π.χ. KLEEMAN-) και υπηρεσίες της και ανταγωνίζεται στη διεθνή αρένα. Σε μια εποχή σήμερα όπου το στοίχημα είναι να κρατήσουμε ζωντανή την υγιή ελληνική επιχειρηματικότητα η οποία έχει σημαντική εξωστρέφεια θα της δώσουμε άλλο ένα σημαντικό χτύπημα και θα τη βουλιάξουμε ακόμη περισσότερο.
  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λυθεί και να εκκαθαριστεί ο Οργανισμός ΕΣΥΔ ΑΕ διότι είναι αυτός ο οποίος έχει τις διεθνείς αναγνωρίσεις από τη συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA –Multi Lateral Agreement) και την Ευρωπαϊκή Διαπίστευση (ΕΑ European Accreditation). Η λύση και εκκαθάριση του ΕΣΥΔ θα επιφέρει την πιθανή ακόμη και αυτόματη αποβολή της χώρας μας από τις διεθνείς συμφωνίες που αναφέρθηκαν παραπάνω με πολύ επιζήμιες επιπτώσεις στις εξαγωγικού προσανατολισμού Ελληνικές επιχειρήσεις. Παρόμοιες κινήσεις με την ενσωμάτωση των Εθνικών Οργανισμών Διαπίστευσης (για τους οποίους η αμεροληψία και η ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτος κανόνας λειτουργίας τους βάσει του κανονισμού ΕΚ765/2008 για την εποπτεία της αγοράς) σε παρόμοια σχήματα οδήγησαν την Πορτογαλία επί σειρά ετών εκτός των συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης (και στο τέλος η χώρα ξαναέστησε αυθύπαρκτο Οργανισμό Διαπίστευσης –αφού οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της όμως είχαν πάθει τη ζημιά τους), ενώ, η Φιλανδία που επιχείρησε κάτι παρόμοιο (αλλά δεν το ολοκλήρωσε νομοθετικά) ήταν επί δύο έτη σε αξιολόγηση και πίεση από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς του MLA & EA και αναγκάστηκε να πάρει πίσω τις νομοθετικές ρυθμίσεις που σχεδίαζε. Τέλος στο νομοσχέδιο και το άρθρο 14, παρ. 9 ενσωματώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας στο νέο σχήμα ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ-ΕΙΜ το οποίο αποτελεί το κορυφαίο conflict αφού το Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας είναι εργαστήριο που ελέγχεται και διαπιστεύεται από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17025. Μόνο το άρθρο αυτό είναι λόγος για την αυτόματη αποβολή μας από την MLA αφού πάει περίπατο η ανεξαρτησία του ΕΣΥΔ (βάσει της ΕΚ 765/2008) αφού ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος είναι ο ίδιος!!!!!!

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ: ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ή ΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΜΠΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟ ΕΣΥΔ ΑΕ μέχρι να αξιολογηθεί το νέο σχήμα από την MLA και ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ MLA.

  Εν κατακλείδι αν περάσει έτσι όπως είναι το σχέδιο νόμου:
  1. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις θα στραφούν άμεσα για πιστοποίηση σε οργανισμούς πιστοποίησης με διαπίστευση από φορείς διαπίστευσης του εξωτερικού (που θα διαθέτουν την έγκριση από την MLA). Άρα ποιος θα πληγεί; Όσοι φορείς έχουν διαπίστευση από το ΕΣΥΔ και στηρίζουν την Ελληνική Διαπίστευση.
  2. Οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης από το ΕΣΥΔ θα στραφούν άμεσα προς Φορείς Διαπίστευσης του εξωτερικού (που διαθέτουν έγκριση από την ΜLA) το οποίο βέβαια θα οδηγήσει σε πολύ σημαντική μείωση εσόδων το νέο σχήμα με αποτέλεσμα να καταστεί το νέο σήμα μη βιώσιμο και να ζητά και πάλι τη στήριξη του κράτους για να επιβιώσει! Δηλ. τι κάναμε μια τρύπα στο νερό!
  3. Τα έξοδα των διαπιστευμένων οργανισμών πιστοποίησης και ελέγχου (κόστος διαπίστευσης) θα αυξηθούν λόγω χρήσης υπηρεσιών από τους φορείς διαπίστευσης του εξωτερικού που θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους πιστοποίησης και ελέγχου που πληρώνουν σήμερα οι Ελληνικές επιχειρήσεις και πάλι μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Το παραπάνω βέβαια σημαίνει και εκροή χρημάτων για αγορά υπηρεσιών από οργανισμούς εκτός Ελλάδας, υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα στην Ελλάδα από το ΕΣΥΔ.

  Το Δ.Σ. της HellasCert

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:26 | Α.Λ.-Γ.Κ.

  1) Για την παρ. 12, έχουν διατυπωθεί προβληματισμοί σχετικά με την αδυναμία συνέχισης ισχύος των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από το ΕΣΥΔ, και τον κίνδυνο αποπομπής του ΕΣΥΔ από τις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ), μέχρις ότου καταστεί δυνατόν ο φορέας να επαναξιολογηθεί εξ υπαρχής (με όλες τις επιπτώσεις που συνεπάγεται αυτό για το φορέα και τους πελάτες του). Αντίστοιχο πρόβλημα είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει και το ΕΙΜ, στα πλαίσια της συμφωνίας CIPM-MRA στην οποία συμμετέχει
  2) Θα ληφθεί μέριμνα προκειμένου στο διάστημα μεταξύ της εκκαθάρισης/ κατάργησης των συγχωνευομένων φορέων και της πλήρους έναρξης λειτουργίας του νέου φορέα, οι φορείς να μην αδρανοποιηθούν και να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ;
  3) Οι αναμενόμενες, μικρές ούτως ή άλλως, οικονομίες κλίμακας που αναμένεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, είναι πολύ πιθανόν να υπερκεραστούν από τις πιθανές απώλειες λόγω συρρίκνωσης εσόδων του ΕΙΜ, από υπηρεσίες μεταφοράς εξειδικευμένης τεχνογνωσίας (που άπτονται του πεδίου της διαπίστευσης), τις οποίες πλέον δεν θα μπορεί να παρέχει και αποτελούν σημαντικό ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών του ΕΙΜ.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:25 | Μυρτώ Χολιαστού

  ΥΠΌΘΕΣΗ: Αν στόχος της ενοποίησης είναι η ανάπτυξη της πολιτικής ποιότητας στην Ελλάδα και όχι η πρόχειρη επίδειξη υποτιθέμενης συρρίκνωσης εξόδων, τότε
  ΑΝΑΓΚΑΙΌΤΗΤΑ αποτελεί η επίδοση στο νέο φορέα των απαραίτητων εργαλείων για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών ποιότητας για την προστασία του καταναλωτή και ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα του νέου φορέα. Ως βάση γι’ αυτό και όπως ισχύει στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη (http://www.welmec.org/welmec/country-info), η νομική μετρολογία θα πρέπει να ασκείται σε συνεργασία με το Ε.Ι.Μ. το οποίο διαθέτει σύγχρονη τεχνογνωσία, εργαστηριακό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κράτος πρέπει να ωθήσει και όχι να παρεμποδίζει την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου για τo oποίo το ΕΙΜ έχει κάνει αλλεπάλληλες ολοκληρωμένες προτάσεις που αφορούν την επαλήθευση των μετρητικών οργάνων και την επίτευξη της ιχνηλασιμότητας.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 13:44 | A.M.

  Οι τρεις φορείς ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ, ΕΙΜ θα έπρεπε να μείνουν ανεξάρτητοι όπως είναι σήμερα. Από την ένωση τους θα προκύψουν πολλά θεσμικά προβλήματα όπως αναλύουν και προηγούμενοι σχολιαστές (Ioannis, Χάρης και άλλοι), ενώ δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει οικονομικό όφελος. Παγκοσμίως η τάση είναι να διαχωρίζεται η Μετρολογία από την Διαπίστευση, ενώ ο Οργανισμός Προτυποποίησης είναι πάντα ανεξάρτητος. Στον ενοποιημένο φορέα θα υπάρχει δυσκολία διοίκησης αλλά κυρίως και δυσκολία αντιμετώπισης των προβλημάτων του, που κατά κοινή ομολογία θα αποτελούν το άθροισμα των προβλημάτων που απασχολούσαν τον κάθε φορέα ξεχωριστά.

  Για παράδειγμα το ΕΙΜ είναι ένα φορέας με λίγο προσωπικό (25 άτομα) και μεγάλη εργαστηριακή υποδομή. Το ουσιαστικό πρόβλημα του, την εποχή που διανύουμε, είναι η δραματική μείωση της κρατικής επιχορήγησης, που φτάνει σήμερα στο 40% αυτής που έπαιρνε πριν από μερικά χρόνια. Αυτό θα δημιουργήσει έλλειμμα στον προϋπολογισμό του, για πρώτη φορά φέτος. Το προσωπικό και η Διοίκηση του ΕΙΜ, προσπαθεί να βρει την λύση στο πρόβλημα αυτό, που αν και δύσκολο είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τα προβλήματα των άλλων προς συγχώνευση φορέων, αλλά σίγουρα δεν θα ήθελα το ΕΙΜ να επωμιστεί μέρος και αυτών. Το ίδιο αισθάνονται φαντάζομαι από την πλευρά τους και οι υπόλοιποι φορείς.

  Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα και των τριών οργανισμών ήταν η επιλογή της διοίκησης τους, που γινόταν έμμεσα ή άμεσα από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Αυτό είχε σαν συνέπεια πολλές φορές, τα πρόσωπα αυτά να επιλέγονται με πολιτικά κριτήρια και όχι βάσει της επιστημονικής αξίας τους ή της συνάφειας τους με το αντικείμενο του αντίστοιχου φορέα. Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου στο άρθρο 6, τις παραγράφους 8β και 8γ, θεωρώ ότι η πρόθεση της πολιτείας παραμένει η ίδια. Θεωρώ ότι με αυτό τον τρόπο θα διαιωνιστεί η προηγούμενη κατάσταση περνώντας κατευθείαν στον επόμενο οργανισμό. Πρέπει να θεσπιστεί μια αδιάβλητη διαδικασία για την επιλογή του Προέδρου, Διευθύνοντα Σύμβουλου αλλά και Διοικητικού Συμβουλίου του νέου οργανισμού.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:05 | Αναστάσιος

  Δεν έχει νόημα να επαναλάβω ότι ειπώθηκε ήδη και νομίζω πώς όλοι καταλαβαίνουν πλέον τι θα σημαίνει η διάλυση του ΕΣΥΔ για την αγορά, η οποία θα υποστεί το τελειωτικό χτύπημα. Εν τούτοις αυτοί που ευαγγελίζονται την ανάγκη ανάπτυξης σαν μόνη λύση των προβλημάτων ανεργίας και εύρεσης εσόδων για το κράτος, δεν έχουν πρόβλημα να διαλύσουν ότι ελάχιστο έχει απομείνει και λειτουργεί εύρυθμα και χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
  Τα χρονικά όρια που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ο νέος φορέας, να λειτουργήσει και να αξιολογηθεί απο την ΕΑ, κατά την άποψή μου υπερβαίνουν τα τρία χρόνια, αν όλα πάνε καλά, γιατί αν δεν πάνε-και σίγουρα με αυτά που περιγράφονται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν θα πάνε-, τότε το όλο εγχείρημα θα σκαλώσει στην ΕΑ και θα χρειαστούν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις της αμοιβαίας αναγνώρισης, άρα επιπλέον της τριετίας χρόνος. Τι θα γίνει τότε με τα πιστοποιητικά της αγοράς; Υπάρχει κάποιος στο εξωτερικό που θα δεχτεί πιστοποιητικό απο ελληνικό φορέα/εργαστήριο το οποίο δεν έχει δεχτεί επίσκεψη επιτήρησης και ο φορέας που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό έχει καταργηθεί, επειδή κάποιος νόμος στην Ελλάδα το ορίζει; Αυτά είναι αστεία πράγματα.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Αν η συγχώνευση και των τριών οργανισμών έχει προαποφασιστεί και δεν υπάρχει δυνατότητα το ΕΣΥΔ να μείνει εκτός αυτής, πράγμα το οποίο θα διαφάλιζε την ακεραιότητα του συστήματος και την ορθή λειτουργία της αγοράς η οποία υπό τοις παρούσες συνθήκες δεν έχει τις αντοχές να υποστεί και νέο κλυδωνισμό, τότε προτείνω σε πρώτη φάση το ΕΣΥΔ να μείνει εκτός του νέου οργανισμού. Το ΔΣ του νέου οργανισμού σε συνεργασία με το ΔΣ του ΕΣΥΔ να συνεργαστούν με σφικτα χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε να εκπονήσουν σχέδιο δομής οργανισμού τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται με τις απαιτήσεις της ΕΑ. Το σχέδιο να υποβληθεί στην ΕΑ για σχόλια και έγκριση ή απόρριψη, έτσι ώστε να δρομολογηθούν διορθωτικές ενέργειες με πιθανές νομοθετικές παρεμβάσεις, και μόνο όταν υπάρξει τελική έγκριση απο ΕΑ να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς η προετοιμασία και ενσωμάτωση του ΕΣΥΔ, με ταυτόχρονη πρόσκληση της ΕΑ για διαξιολόγηση, έτσι ώστε οι κλυδωνισμοί στην αγορά να είναι όσον το δυνατόν λιγότεροι και το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης το μικρότερο δυνατόν.
  Διαφορετικά ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του και των υπογραφών του.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:28 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)

  Ο Σύλλογος Υπαλλήλων του ΕΛΟΤ πιστεύει ότι με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου συντελείται ένα ακόμη οδυνηρό λάθος και δίδεται ένα, πιθανώς ανεπανόρθωτο, χτύπημα στην αξιοπιστία της Ελλάδας μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θεμελιώδεις αλλαγές που επέρχονται στον Οργανισμό Τυποποίησης της Ελλάδας απαιτούν την αποδοχή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης και μάλιστα με δικαίωμα veto από οποιαδήποτε άλλο μέλος των Οργανισμών αυτών. Ποιόν θα θεωρήσουμε υπεύθυνο αν μέλη όπως η Τουρκία και η FYROM, πλήρη μέλη των Οργανισμών αυτών, ασκήσουν το αναφαίρετο δικαίωμα veto που έχουν και η Ελλάδα μείνει εκτός των Οργανισμών αυτών;

  Πώς θα διασφαλιστεί η ουδετερότητα, η βιωσιμότητα και η ανεξαρτησία της Τυποποίησης σε ένα φορέα που ενοποιεί διαφορετικούς φορείς με διαφορετική στόχευση;

  Σε μια ευνομούμενη χώρα είτε με κρίση είτε χωρίς, ο νομοθέτης θα έπρεπε να ενσκύψει στο πρόβλημα της ενδυνάμωσης των αναγκαίων υποδομών σύνδεσης με τα Ευρωπαϊκά όργανα και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και όχι να επιδιώκει να πολλαπλασιάζει τα προβλήματα.

  Προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές στο σχέδιο νόμου προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τα θεμελιώδη, υπαρξιακά, προβλήματα που εντοπίζονται.

  1. Συνέχεια. Αντικαθίσταται η δεύτερη πρόταση του εδάφιου β της παραγράφου 3 του άρθρου 6 με το παρακάτω κείμενο:
  «Οι αρμοδιότητες της ΕΛΟΤ Α.Ε. που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 372/1976 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 2642/1998, στο Π.Δ. 155/1997, στο Π.Δ. 39/20-2-2001, στην Κ.Υ.Α. Δ3/Α/22560/28-11-2005, στον Νόμο1727/1987 και εν γένει όπου αναφέρεται ο ΕΛΟΤ στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, επιδιώκονται και ασκούνται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από τον Οργανισμό Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας.
  Αναλόγως, όλες οι υποχρεώσεις της ΕΛΟΤ Α.Ε. που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την εκπροσώπηση της Ελλάδας στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης εκτελούνται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, από τον Οργανισμό Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας.
  Ο Οργανισμός Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Ελλάδος και κύριος της πνευματικής ιδιοκτησίας επί των Ελληνικών Προτύπων και λοιπών Τυποποιητικών κειμένων.
  Οι αρμόδιες Κρατικές Αρχές οφείλουν να κοινοποιήσουν άμεσα τον Οργανισμό ως τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης της Ελλάδας σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία..
  Ο Οργανισμός Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας οφείλει να προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την διασφάλιση της διαδοχής του ως πλήρους εθνικού μέλους στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς και Οργανισμούς Τυποποίησης ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, EOTA.»
  2. Συμμόρφωση. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 προστίθεται ακροτελεύτια πρόταση:
  «Ειδικότερα, ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωσή του με τις καταστατικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης και της σχετικής Κοινοτικής Νομοθεσίας.»
  3. Διοίκηση. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «Τα όργανα Διοίκησης του συνιστώμενου Οργανισμού είναι:
  Α) Η Γενική Συνέλευση των Μελών
  Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
  Γ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος»

  Επίσης, στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο:
  «Το ανώτατο όργανο του Οργανισμού είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών του.
  6.1 Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Οργανισμού:
  Α. Εγκρίνει, διορθώνει και συμπληρώνει τους Κανονισμούς του
  Β. Εγκρίνει την εγγραφή και διαγραφή των Μελών του Οργανισμού και θα καθορίζει την συνδρομή τους.
  Γ. Εκλέγει ή απολύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
  Δ. Εγκρίνει το Πρόγραμμα Εργασιών, τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον ετήσιο απολογισμό του Οργανισμού
  Ε. Λαμβάνει άλλες αποφάσεις, και λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Οργανισμού

  4. Βιωσιμότητα. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 6 προστίθεται ακροτελεύτιο εδάφιο:
  «Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, εγγράφει κατά έτος στον προϋπολογισμό του δαπάνη υπέρ του Οργανισμού Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας ικανή να καλύψει τα παρακάτω:
  1. Δραστηριότητες του Οργανισμού που θα παρέχουν διοικητική και τεχνική βοήθεια σε Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης, θα εφαρμόζουν τις Ευρωπαϊκές διαδικασίες για τη γνωστοποίηση των σχεδίων Προτύπων και Τεχνικών Κανονισμών, τη δημιουργία και συντήρηση Βάσεων Δεδομένων για Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα και συντήρηση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής και φυσικής βιβλιοθήκης, την ανταλλαγή προτύπων και την παροχή συμβουλευτικών πληροφοριών για την επίτευξη συμμόρφωσης με τα Πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κοινοτικούς Κανονισμούς.
  2. Πληρωμή των συνδρομών στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει ο Οργανισμός εκπροσωπώντας την Ελλάδα
  3. Δραστηριότητες του Οργανισμού που οδηγούν σε συμμόρφωση με τις καταστατικές απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών στους οποίους μετέχει ο Οργανισμός εκπροσωπώντας την Ελλάδα.»

  5. Εργασιακά θέματα:

  5.1 Στο άρθρο 6, παράγραφος 4. α) «Το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό και οι έμμισθοι δικηγόροι που υπηρετούν ……με την ίδια σχέση απασχόλησης και με τους ίδιους όρους εργασίας και δικαιώματα που απορρέουν από την υφιστάμενη σχέση εργασίας.»

  5.2 Στο άρθρο 6, παράγραφος 4. Β) «Το προσωπικό του ΕΙΜ και το προσωπικό του ΕΛΟΤ που υπηρετεί στη Θεσσαλονίκη και …»

  5.3 Άρθρο 6 παρ. 10. στο εδάφιο εε) να προστεθεί : «σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό του προσωπικού των φορέων και ανωνύμων εταιρειών που εντάσσεται στον Οργανισμό»,

  Στο άρθρο 6 παρ. 10 εδάφιο στστ) να προστεθεί : «με την ίδια σχέση, όρους εργασίας και δικαιώματα, ως υφίστανται στους ως άνω φορείς και στις ανώνυμες εταιρείες »,

  Στο ίδιο άρθρο, ίδια παράγραφο να προστεθεί ακροτελεύτιο εδάφιο: «Έως τη θέση σε ισχύ του νέου Κανονισμού Λειτουργίας εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές διατάξεις και οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις των φορέων προέλευσης, όσον αφορά στις εν γένει εργασιακές σχέσεις και αποδοχές του προσωπικού τους.

  Λαμβάνεται μέριμνα για την κατά προτεραιότητα εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών των υπαλλήλων των καταργουμένων ή λυομένων και τιθεμένων υπό εκκαθάριση φορέων.»

  5.4 Στο Άρθρο 6 προστίθεται ακροτελεύτια παράγραφος: «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων δύναται να ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Οργανισμού που συνιστάται με τον παρόντα νόμο»

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 11:51 | Ειρήνη Φλουδά

  Για να έχει ένα σχήμα συγχώνευσης τέτοια αποτελέσματα που να αξίζει τον κόπο η αναστάτωση που προκαλεί και οι εργατοώρες που χάνονται, θα πρέπει να έχει καλά ορισμένο τελικό στόχο. Εάν ο στόχος είναι να πείσουμε τους οποιοδήποτε δανειστές μας ότι συρρικνώνουμε τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τότε είναι αδιάφορη η διαδικασία, γιατί μόνο με μείωση θέσεων μπορούμε να τους πείσουμε. Στην περίπτωση, όμως, που τελικός στόχος είναι να γίνουν οι φορείς πιο αποδοτικοί και να λειτουργούν πραγματικά στην υπηρεσία του πολίτη, πρέπει να γίνει ένα σοβαρό επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο δεν θα προσπαθεί απλώς να βολέψει κάποιους αλλά θα αποβλέπει στην βελτιστοποίηση των υπηρεσιών.
  Το ΕΙΜ, στο οποίο εργάζομαι από τη γέννηση του, δημιουργήθηκε από την Πολιτεία το 1994, και με τον ιδρυτικό του νόμο η ίδια η Πολιτεία καθόρισε το πεδίο δραστηριοτήτων του. Και μετά το ξέχασε. Τα εργαστήρια του Ινστιτούτου εξοπλίστηκαν με εξαιρετικό και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, στην διάρκεια των 15 χρόνων λειτουργίας του προσλήφθηκε επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό το οποίο έλαβε εκπαίδευση υψηλότατης τεχνογνωσίας, και ο Έλληνας πολίτης συνέβαλε στο κόστος όλης αυτής της επένδυσης. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν για την υλοποίηση του ρόλου του ΕΙΜ οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στο προσωπικό του που δούλεψε με μεράκι και κέφι όλα αυτά τα χρόνια, συχνά και εκτός ωραρίου και χωρίς καμιά πρόσθετη αποζημίωση. Λάθη και παραλείψεις μπορεί να υπήρξαν, αλλά όλα απουσία της Πολιτείας. Ανεξάρτητα της χρηματοδότησης του φορέα, που σε άλλες εποχές ήταν καλή, σε άλλες μέτρια και τώρα τελευταία πενιχρή, η Πολιτεία ΠΟΤΕ δεν ασχολήθηκε με το έργο του φορέα, ποτέ δεν αναρωτήθηκε πως ακριβώς επενδυόταν η όποια χρηματοδότησή της προς τον φορέα. όχι πως ξοδευόταν, ακολουθήθηκαν πάντα όλοι οι σχετικοί νόμοι και κανόνες, αλλά πως επενδυόταν. Στα 15 χρόνια εργασίας μου ήταν πολλές οι φορές που απευθύναμε στην Πολιτεία, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω των Διοικήσεων του Ινστιτούτου, προτάσεις (εφαρμογή της έννοιας του εθνικού χρόνου στις υπηρεσίες χρονοχρέωσης που προσφέρονται προς τον πολίτη, διακρίβωση ταξιμέτρων, διακρίβωση συστημάτων μέτρησης της ταχύτητας οχημάτων, κ.α.) , με σκοπό την ικανοποίηση του ρόλου του ΕΙΜ ως Συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα μετρολογίας. ΠΟΤΕ δεν λάβαμε μια απάντηση, και φυσικά καμιά από τις προτάσεις δεν προχώρησε. Θα τονίσω ότι όλες αυτές οι προτάσεις συνεπάγονταν επιπλέον εργασία για τους συναδέλφους μου και εμένα, χωρίς κανένα επιπρόσθετο ατομικό οικονομικό όφελος. Είμαι για 15 χρόνια θεατής ενός συστήματος που προσπαθεί με κάθε τρόπο να μεταλλάξει ανθρώπους άξιους και με μεράκι για τη δουλειά τους, που ευτυχώς έχουν αποδείξει την ισχυρή άμυνά τους στην προσπάθεια μετάλλαξής τους, σε κακώς εννοούμενους δημοσίους υπαλλήλους.
  Θεωρώ ότι η παρούσα κατάσταση της χώρας είναι μια καλή, αν και οδυνηρή, ευκαιρία, να προσπαθήσουμε να απαλλαχτούμε από παθογένειες του παρελθόντος. Θα επαναλάβω, λοιπόν, ότι εάν το ζητούμενο από την όποια συγχώνευση είναι μόνο το «θεαθήναι», πράγμα για το οποίο διαφωνώ έντονα, το μόνο σχόλιό μου για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι να εξασφαλιστούν, όχι μόνο στο μεταβατικό στάδιο αλλά και στο μεταγενέστερο της λειτουργίας του νέου φορέα, οι θέσεις εργασίας όλων των εργαζομένων και μάλιστα, με αξιοπρεπείς μισθούς. Εάν, όμως, το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος πραγματικά θα λειτουργεί ως Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ποιότητας και στην υπηρεσία του πολίτη, τότε πραγματικά έχω πολλές προτάσεις τις οποίες έχω και την υποχρέωση, αλλά κυρίως την διάθεση, να τις συζητήσω, επιτέλους, με την Πολιτεία, της οποίας τους θεσμούς εξακολουθώ και σέβομαι, αν και έχει κάνει ότι μπορούσε για το αντίθετο.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 11:46 | KYΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΙΛΛΗΣ

  H συγχώνευση οργανισμών μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη για οργανωτικούς και οικονομικούς λόγους υπό την αίρεση ότι το εγχείρημα αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ομαλή και απρόσκοπτη επιτέλεση των εργασιών ενός εκάστου και την πραγμάτωση των στόχων του. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως έχει ήδη καταγραφεί και σε προηγηθέντα σχόλια, οι τρεις υπό συγχώνευση οργανισμοί υπόκεινται σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις και έχουν αυστηρά καθορισμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Η σταθερή και πλήρης συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις αυτές (τόσο στο διαχειριστικό/οργανωτικό όσο και στο τεχνικό επίπεδο) αξιολούνται περιοδικά από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς. Ειδικότερα στην περίπτωση της Διαπίστευσης, η διαδικασία αξιολόγησης του όργανισμού διαπίστευσης από ομοτίμους (peer evaluation) εισάγει αυστηρές απαιτήσεις σε σχέση και με την ανεξαρτησία του από άλλες δραστηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι γι΄αυτούς ακριβώς τους λόγους, ακόμα και η (μικρή) Κύπρος και πιο πρόσφατα η (πολύ μικρότερη) Μάλτα αναγκάστηκαν να διαχωρίσουν τη Διαπίστευση από την Τυποποίηση. Σημειώνεται τέλος ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.765/2008 καθορίζει την ευθύνη του κράτους μέλους να διασφαλίζει την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία του (ενός μόνου) Εθνικού Οργανισμού Διαπίστευσης.
  Με βάση τα πιο πάνω, έχω την άποψη ότι η συγχώνευση των τριών οργανισμών δεν θα είναι χωρίς προβλήματα για τη διαπίστευση και μάλιστα σε βαθμό που να τίθεται σε κίνδυνο η απρόσκοπτη συνέχιση του καθεστώτος MLA (συμμετοχή στην Πολυμερή Συμφωνία) με πολλαπλές προβλεπτές αρνητικές συνέπειες (βλ. απ΄αυτών και σχόλια από Ioannis). Μέχρι τώρα το ΕΣΥΔ έχει καθιερωθεί στον ευρωπαϊκό χώρο για την αξιοποιστία και την εγκυρότητά του, είναι ενεργό στη διαδικασία αξιολόγησης άλλων εθνικών οργανισμών διαπίστευσης, με διμερείς και περιφερειακές συνεργασίες και με παροχή υπηρεσιών διαπίστευσης σε γειτονικές χώρες (σημ.: ανάμεσά τους και η Κύπρος που έχει κερδίσει μέσα και από την για εφτά τώρα χρόνια συνεργασία του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης με το ΕΣΥΔ). Θεωρώ ως μη δόκιμο να τεθεί σε κίνδυνο μια αποτελεσματικά λειτουργούσα και επανειλημμένα επιτυχώς αξιολογημένη από την ΕΑ (Ευρωπαϊκή συνεργασία για τη Διαπίστευση) κατάσταση (σημ.:επικεντρώνομαι στο ΕΣΥΔ και τη διαπίστευση λόγω μη πλήρους εικόνας για τις άλλες δραστηριότητες) για χάρη μιας γενικότερης πολιτικής περί συγχωνεύσεων που δεν τεκμηριώνει εκ προοιμίου την αποτελεσματικότητά της αν δεν έχει προηγηθεί λεπτομερής μελέτη των πιθανών επιπτώσεων στην κάθε περίπτωση. Σ΄αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν γίνέται αντιληπτό πώς θα αντιμετωπιστούν οργανωτικά προβλήματα στο νέο σχήμα λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά δεδομένα π.χ. διαφορετικοί χώροι λειτουργίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η συγγένεια των τριών δραστηριοτήτων σε ορισμένες πτυχές τους ουδόλως εξασφαλίζει την αυτόματη δυνατότητα αξιοποίησης του προσωπικού τους εναλλακτικά και για τις άλλες δυο δραστηριότητες.
  Καταλήγοντας, υπογραμμίζω την αναγκαιότητα, αν μη τι άλλο, μιας μεταβατικής περιόδου κατά την οποία, παράλληλα με τη συνέχιση απρόσκοπτης της λειτουργίας του ΕΣΥΔ να μελετηθούν όλες οι επιπτώσεις ΠΡΙΝ την έναρξη λειτουργίας του νέου σχήματαος, αν βεέβαια αυτό τεκμηριωθεί, από τη μια, ως συνολικά χρήσιμο και αναγκαίο και, από την άλλη, ότι δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην ισότιμη συμμετοχή των τριών οργανισμών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στους αντίστοιχους τομείς.
  Δρ Κυριάκος Τσιμίλλης
  Διευθυντής Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 11:49 | Πέτρος Κόκκαλης

  Τι εννοείται με το:

  4. α) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στον καταργούμενο φορέα (Ε.Ι.Μ.) και στις ανώνυμες εταιρείες που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση (Ε.ΣΥ.Δ. και ΕΛ.Ο.Τ.) καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Οργανισμού Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας στον οποίο μεταφέρονται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με την ίδια σχέση εργασίας.

  Ελπίζω οι προκλητικοί μισθοί των 5.000 ευρώ μηνιαίως που έπαιρναν κάποιοι εκλεκτοί πολιτικών στον ΕΛΑΤ να μην συνεχισθούν…σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει ο όποιος νέος φορέας να γίνει νέα σφηκοφωλιά!!!

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 11:23 | γμιχ

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να εξασφαλισθεί -μεταξύ άλλων και μέσω δέσμευσης στην αιτιολογική έκθεση- η απρόσκοπτη λειτουργική συνέχεια του ΕΣΥΔ μετά την έναρξη ισχύος του νόμου. Αυτό προϋποθέτει την μη διακοπή λειτουργίας οιουδήποτε οργάνου /δομής που έχει αξιολογηθεί θετικά από το MLA, π.χ. τα όργανα λήψης αποφάσεων διαπίστευσης.

  Γνωρίζω το ΕΣΥΔ από τότε που ξεκίνησε. Οπότε, γνωρίζω ότι πέτυχε να κάνει εξαγωγές της «ποιότητας» στα Βαλκάνια και να εισφέρει πόρους στο κράτος. Ισως επειδή εισήγαγε νωρίς την λιτότητα και δεν αξιοποιεί τα «εισερχόμενα» για να καλοζωϊζει τους υπαλλήλους του, όπως είναι το σύνηθες. Από αυτήν την πλευρά, είναι θαύμα πως κρατιέται ακόμα ζωντανό και ζωηρό, με τους μισθούς που δίνει στο προσωπικό του.
  Και γνωρίζω καλά ότι πολεμάει να διατηρήσει την «ποιότητα» που ήταν και θα είναι το Α και το Ω για την περιπόθητη «Ανάπτυξη» όταν ξεκολλήσουν και οι δύο έννοιες από την αβελτηρία της ελληνικής διοίκησης και των κατά καιρούς «μέτρων» της.
  Συνελόντι ειπείν, ας βεβαιωθούν διπλά και τριπλά οι συντάκτες του νόμου ότι θα ΕΞασφαλιστεί η λειτουργική συνέχεια τουλάχιστον του ΕΣΥΔ (λόγω άγνοιας δεν μπορώ να πω τίποτε για τους άλλους φορείς) ώστε να μην χαθεί ότι έχει δημιουργηθεί από πλευράς πελατολογίου, τεχνογνωσίας εμπειρίας και όρεξης για δουλειά.
  Και κυρίως, να μη χαθεί η έξωθεν μαρτυρία του MLA για το οποίο έχουν γράψει σωστά άλλοι. Η διατήρηση του MLA (ευτυχώς) δεν γίνεται με «πολιτικούς» αλλά με ανταγωνιστικούς όρους, αφού αν το χάσει μία χώρα, κερδίζουν τους πελάτες της οι γειτονικές της ή άλλες χώρες (αυτή η ευκαιρία έχει αξιοποιηθεί και από το ΕΣΥΔ. Εβγαλε κέρδη και καλό όνομα στα Βαλκάνια, κερδίζοντας νέους πελάτες σε χώρες που έχασαν το MLA τους).
  Χωρίς μελέτη σκοπιμότητας και χωρίς ορατή αιτιολογική έκθεση που να δεσμεύει τον νόμο για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΕΣΥΔ, όλα μπορούν να συμβούν, λόγω των κλασσικών «καθυστερήσεων» της διοίκησης.
  Αν το πρακτικό αποτέλεσμα της νέας νομοθεσίας θα είναι η υποβάθμιση του ΕΣΥΔ, ας σκεφτούν όσοι δια πράξεων και παραλείψεων -έστω και άθελά τους- θα έχουν συνεργήσει στο να κατεβαίνουν ένας-ένας οι καλοί διακόπτες αυτής της χώρας.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 10:31 | Georgios

  Πρόκειται για μια απόφαση, η οποία και καταδεικνύει την ισχύουσα μεθοδολογία νομοθέτησης.
  Όχι τόσο γιατί υπάρχουν και καταγράφονται διαφωνίες και κίνδυνοι από την εφαρμογή του Σχεδίου Νόμου, αλλά γιατί οι αρμόδιοι παράγοντες -δεν μπορεί παρά να- έχουν ενημερωθεί για τις σοβαρότατες επιπτώσεις που δημιουργεί η (με όποια μορφή) διάλυση του Ε.ΣΥ.Δ. Όπως και να βαπτισθεί, σε όποια κολυμπήθρα και αν πέσει μέσα.
  Ο στόχος, ο πραγματικός στόχος, του Σχεδίου Νόμου δεν έχει νόημα να αναλυθεί, ό,τι και να πει κάποιος είναι μια εικασία και ως τέτοια είναι εύκολο να αντιμετωπισθεί.
  Στην ουσία δεν έχει νόημα να επαναλάβω τα ορθά επιχειρήματα για το MLA, το EA, τον Καν 765/2008, τη διαπίστευση στη χώρα μας, τα Πιστοποιητικά, την οικονομική ζημιά, το κενό που θα δημιουργηθεί, το ποιοι και πως θα το καλύψουν (άλλη μια εικασία), τις σχέσεις μεταξύ Ε.ΣΥ.Δ, Ε.Ι.Μ και ΕΛ.Ο.Τ., τα ποια προβλήματα θα προκύψουν από αυτές, την ΕΒΕΤΑΜ, την αναγνώριση του νέου οργανισμού και ό,τι άλλο έχει αναφερθεί. Κρίνω ότι είναι ήδη γνωστά στο νομοθέτη και αυτό, αν μου επιτραπεί, είναι το πλέον ανησυχητικό. Αν δεν ήταν/είναι έτσι, είχες/έχεις να ελπίζεις κάπου.
  Το μόνο που θέλω να επαναλάβω είναι η πολύ σωστή, θα έλεγα και αυτονόητη, πρόταση, για προηγούμενη επικοινωνία με το EA/MLA.
  Δύο ακόμα σημεία προβληματισμού:
  Στο Δ.Σ. του νέου οργανισμού εντύπωση προκαλεί η συμμετοχή εκπροσώπου-μέλους μόνο από το Τεχνικό Επιμελητήριο και όχι από άλλα επιμελητήρια ή/και φορείς (ενδεικτικά το ΓΕΩΤΕΕ). Θα μπορούσε να πει κάποιος πως ο αγροδιατροφικός τομέας δεν τυγχάνει καν εκπροσώπησης, αλλά αυτό είναι και μια γενικότερη κουβέντα.
  Το έργο του Ε.ΣΥ.Δ. πραγματοποιείται σε ένα βαθμό από εξωτερικούς αξιολογητές ή/και εμπειρογνώμονες για τους οποίους (αλίμονο) δεν γίνεται καμιά αναφορά στο Σχέδιο Νόμου. Αντίθετα έγινε λόγος σε αρκετά από τα σχόλια της διαβούλευσης, τα οποία και δεν θα μπω στον πειρασμό να σχολιάσω. Σε κάθε περίπτωση ο όποιος χειρισμός του (καταρτισμένου και απόλυτα εξειδικευμένου) ανθρώπινου δυναμικού δεν πρέπει να εξαντληθεί σε προφορικές δηλώσεις, αλλά με κάποιο τρόπο να καταγραφεί.
  Τέλος, με βρίσκουν σύμφωνο τα όσα έχουν ειπωθεί για την απαραίτητη αναφορά στο όνομα του νέου οργανισμού, προσδιορισμού που να φανερώνει τον Εθνικό χαρακτήρα του. Αρχικά και σημειολογικά θα (υπο)δηλώνει την κρατική ομπρέλα και σε δεύτερο επίπεδο θα δίνει την απαιτούμενη αναγνωρισιμότητα εντός και εκτός συνόρων.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 10:38 | Μάνος Καραβίτης

  Ανάμεσα στα πολλά ζητήματα που θέτει ο Νόμος, υπάρχουν ορισμένα που έχουν σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα, ο χειρισμός των οποίων είναι κρίσιμης σημασίας.
  1. Το ΕΣΥΔ, παρά τα όποια επιμέρους προβλήματα, καλύπτει ικανοποιητικά ένα σημαντικό τομέα, όχι μόνο για τα εργαστήρια δοκιμών και τους φορείς πιστοποίησης, αλλά – και κυρίως – για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Το προτείνομε χρονοδιάγραμμα, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία προβλέψεων για μια σειρά κρίσιμα προβλήματα (π.χ. συγκρότηση Συμβουλίου Διαπίστευσης, κανονισμοί επιτροπών, μηχανισμός λήψης αποφάσεων, διαδικασίες διαπίστευσης κλπ) θα οδηγήσει, με μαθηματική ακρίβεια, στην αδρανοποίηση του φορέα για ένα απρόβλεπτο διάστημα με καταστροφικές συνέπειες.
  Είναι μαθηματικά βέβαιο, για παράδειγμα, ότι θα υπάρξουν Πιστοποιητικά τα οποία θα λήξουν κατά τη «νεκρή» περίοδο. Σκέφτηκαν αυτοί που συνέταξαν το σχέδιο νόμου τι θα κάνουν τα εργαστήρια και οι φορείς, και – ακόμα περισσότερο – οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από αυτούς; Αλλά στην Ελλάδα είμαστε…
  2. Από τους φορείς που συμμετέχουν στη διοίκηση του νέου φορές απουσιάζουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (εργαστήρια, φορείς πιστοποίησης), σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε πρακτικά όλους τους αντίστοιχους φορείς των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Μπήκε όμως εκπρόσωπος του ΤΕΕ!
  3. Ενώ η συγχώνευση των ΕΛΟΤ (Τυποποίηση) και ΕΣΥΔ (Πιστοποίηση) είναι λογική, η συνένωση με αυτούς ενός φορέα με καθαρά τεχνικό αντικείμενο (ΕΙΜ) δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτε, ενώ θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο ΕΙΜ (γραφειοκρατία λόγω διοίκηση από μακριά, λήψη αποφάσεων από άσχετους με το αντικείμενο φορείς).
  3. Σε οικονομικό επίπεδο ο νέος φορέας θα είναι σίγουρα ελλειμματικός, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις πηγές εσόδων.
  Συνολικά, ο νέος φορέας κινδυνεύει να δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από ότι θα λύσει. Η συνηθισμένη ελληνική πατέντα… Οι εφευρέτες της βέβαια θα αποδώσουν τις ευθύνες, ως συνήθως, σε όλους τους υπόλοιπους.

  Μ. Καραβίτης
  Υπεύθυνος Εργαστηρίου Δοκιμών

 • 7 Οκτωβρίου 2012, 12:57 | Ιωάννης

  ΧΟΛΙΟ παρ 1: Από το σχήμα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε., του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ προτείνεται η μεταγωγή σε έναν «Οργανισμό». Ο επιθετικός προσδιορισμός «ΕΘΝΙΚΟ» λείπει. Όμως και οι τρεις προς συγχώνευση οργανισμοί εκπροσωπούν την Ελλάδα αντίστοιχα σε διεθνή φόρα και συμβάσεις. Σε όλες τις χώρες, ακόμη και τις πιο μικρές, συνηθίζεται να φέρουν περήφανα στην επωνυμία, το όνομα της χώρας. Για παράδειγμα: UKAS (United Kingdom Accreditation Service), CAI (Czech Accreditation Institute), Cofrac (Comite francais d’accreditation). Μέχρι και η FYROM κάνει το γνωστό παιχνίδι του ονόματος με τον φορέα διαπίστευσης IARM. Πρόκειται για παράλειψη; Ίσως δεν είναι γνωστό αλλά το ΕΣΥΔ έχει αξιόλογη παρουσία με διαπιστεύσεις στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Αλβανία, στο Λίβανο, στο Κατάρ και συμμετοχές σε έργα της Ε.Ε στη Νοτιανατολική Ευρώπη, έχοντας ένα κύκλο εργασιών εκτός Ελλάδας που αγγίζει τα 300.000 ευρώ ετησίως, ενώ ανταποκρίνεται σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος σε άλλες χώρες της Μ.Ανατολής.
  ΣΧΟΛΙΟ παράγραφο 2α: Επομένως εκτός από την υλοποίηση των Εθνικών Προτύπων, οι υπηρεσίες διακρίβωσης επίσης μεταφέρονται στον ιδρυόμενο Οργανισμό. Το σχόλιο αυτό χρησιμεύει για τον επόμενο σχολιασμό στην παράγραφο 3. Να υποθέσω ότι τα έσοδα από αυτές τις υπηρεσίες θα έχουν ληφθεί υπόψη για το μοντέλο οικονομικής βιωσιμότητας του νέου οργανισμού;
  ΣΧΟΛΙΟ παράγραφο 2β: Υπάρχει μια δεδομένη οικονομική κατάσταση των οργανισμών, όπως αποτυπώνεται στους ισολογισμούς τους. Προφανώς και υπάρχει η απορία, με ποιο τρόπο ο νέος Οργανισμός θα πληρώσει τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση στον ΕΛΟΤ Α.Ε. (αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε διάψευση) με τις οφειλές και την μη τακτική καταβολή μισθοδοσίας. Η ένωση όλων των υποχρεώσεων και η συγχώνευση πριν την οικονομική εξυγίανση που ακριβώς αποσκοπεί; Είναι γνωστό ότι οι τρεις οργανισμοί έχουν ένα τελείως διαφορετικό μισθολογικό καθεστώς. Παρόλα αυτά δεν έγινε καμία προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για εξυγίανση και εξορθολογικοποίηση των αμοιβών στον ΕΛΟΤ, ώστε να καταστεί βιώσιμος. Αντιθέτως αφαιρέθηκαν πηγές εσόδων και στοιχεία εξοπλισμού από τον ΕΛΟΤ, χωρίς να εξασφαλίζεται η ταυτόχρονη μεταφορά προσωπικού που απασχολούνταν στις δραστηριότητες πιστοποίησης/εργαστηρίων προς άλλους οργανισμούς, όπως η ΕΒΕΤΑΜ. Αποτέλεσμα είναι να έχει δημιουργηθεί ένα πλεόνασμα προσωπικού και δεν έχει διευκρινιστεί με ποιο τρόπο θα διαχειρισθεί στον νέο οργανισμό. Συζητήσεις για μετατάξεις κλπ μπορούν να γίνονται κάθε στιγμή, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ δεν μιλάμε για κλειδούχους σιδηροδρομικών σταθμών, αλλά για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο δεν αξιοποιείται για τις θέσεις στις οποίες έχει αποκτήσει τεχνογνωσία.
  Στα σχόλια προηγούμενων σχολιαστών διακρίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί θέμα με την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών στο ΕΣΥΔ. Το ΕΣΥΔ προκειμένου να έχει πρόσβαση στην εμπειρογνωμοσύνη (access to expertise) είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί ομάδες αξιολόγησης για τους πελάτες τους στις οποίες συμμετέχουν και εξειδικευμένοι τεχνικοί εμπειρογνώμονες. Αυτή η εξειδίκευση δεν μπορεί να διατηρηθεί εκ του μακρόθεν αλλά προϋποθέτει τη διαρκή επαφή με το αντικείμενο (εργαστήριο, βιομηχανία,υπηρεσίες). Είναι επομένως επιβεβλημένη για την τεχνική επάρκεια του ΕΣΥΔ η συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στις ομάδες αξιολόγησης. Παράλληλα στις θέσεις των επικεφαλής αξιολογητών συμμετέχουν ήδη τα τελευταία 3 χρόνια τα μόνιμα στελέχη του ΕΣΥΔ (χωρίς να λαμβάνουν τις αμοιβές που λαμβάνουν εξωτερικοί συνεργάτες για τα καθήκοντα του Επικεφαλής Αξιολογητή) εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο πολύτιμους πόρους για τον οργανισμό. Με την συγχώνευση η μεταβολή που θα αναμένετο θα ήταν η χρήση των στελεχών από το ΕΙΜ ως τεχνικοί εμπειρογνώμονες για τα εργαστήρια διακριβώσεων (και αυτή θα ήταν και η μόνη περίπτωση «εσωτερικών» εμπειρογνωμόνων) , αφού και σήμερα τα στελέχη του ΕΙΜ χρησιμοποιούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες. Αυτό βέβαια αφορά ποσά κάτω των 20.000 ευρώ ετησίως, αφού αυτές είναι και οι αμοιβές τεχνικών αξιολογητών για τα εργαστήρια διακριβώσεων. Από εκεί και πέρα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αξιολογήσεων των υπολοίπων πελατών, χρειάζονται ετησίως ποσά της τάξης των 300.000 ευρώ για την πληρωμή εξωτερικών αξιολογητών. Όμως δεν πρόκειται ούτε για κατασπατάληση πόρων, ούτε για κακοδιαχείριση, είναι η διεθνής πρακτική. Αν δεν χρησιμοποιούνταν εξωτερικοί τεχνικοί αξιολογητές το ΕΣΥΔ δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει την access to expertise που απαιτούν τα διεθνή πρότυπα. Παράπονα που γράφονται εδώ πιθανώς να είναι δικαιολογημένα, αν και πρέπει να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο καθυστέρησης καταβολής οφειλών που παρατηρείται σε όλη την ελληνική αγορά και σε ευκαιρίες βελτίωσης διαχείρισης του σώματος των αξιολογητών του ΕΣΥΔ.

  ΣΧΟΛΙΟ για το 3α. Από μόνο του το 3α δεν αποτελεί πρόβλημα. Πρόβλημα ωστόσο αποτελεί ότι δεν διευκρινίζεται το πλαίσιο λειτουργίας, το οργανόγραμμα του νέου οργανισμού, ο τρόπος λειτουργίας των διαδικασιών διαπίστευσης και ο διαχωρισμός των υπηρεσιών διαπίστευσης από τις υπηρεσίες μετρολογίας. Πολλοί πιστεύουν ότι η απογύμνωση του ΕΛΟΤ από τις υπηρεσίες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών λύνει το πρόβλημα συγκατοίκησης του ΕΣΥΔ με μη συμβατές δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Όμως και το ΕΙΜ παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, πέρα από την υλοποίηση των εθνικών προτύπων (το πιθανότερο είναι ότι τα έσοδα από αυτές τις υπηρεσίες έχουν συμπεριληφθεί στην οικονομοτεχνική μελέτη του σχεδίου). Αυτές οι υπηρεσίες είναι διαπιστεύσιμες. Ήδη το ΕΣΥΔ έχει διαπιστεύσει για παράδειγμα το Ινστιτούτο Μετρολογίας της Σερβίας και το Εργαστήριο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (εργαστήριο δορυφόρος του ΕΙΜ στο εθνικό μετρολογικό σύστημα). Οι απαιτήσεις, τόσο του Κανονισμού 765/2008 όσο και του ISO/IEC 17011 καθορίζουν ένα πλαίσιο ανεξαρτησίας του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης από «διαπιστεύσιμες δραστηριότητες». Για το σκοπό αυτό, είναι ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική, ακόμη και σε μικρές και φτωχές χώρες να υπάρχει πρόνοια για ανεξαρτητοποίηση των φορέων διαπίστευσης. Το μεγάλο ερώτημα είναι πως θα διασφαλιστεί αυτή η ανεξαρτησία στο νέο σχήμα. Αυτό το ερώτημα αφήνεται αναπάντητο, προφανώς για νέες ρυθμίσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού. Γενικά μια τέτοια συγχώνευση, όπως έχουν δείξει και πρόσφατα παραδείγματα, δεν αντιμετωπίζεται καθόλου ευνοϊκά από την Ευρωπαϊκή Διαπίστευσης. Θα ήταν φρόνιμο να ξεκαθαριστεί το νέο πλαίσιο, να γίνει ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Διαπίστευση αν αυτό θα ήταν αποδεκτό και δεν θα διακινδύνευε τη συμμετοχή της Ελλάδας στις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης στην Ευρώπη (ΕΑ ΜLA) και στην υφήλιο (ILAC/IAF MRA) και μετά να προχωρούσαν οι διαδικασίες συγχώνευσης. Δυστυχώς με την προτεινόμενη ρύθμιση, διακόπτεται η λειτουργία του ΕΣΥΔ και παραπέμπεται σε ένα πολύ αόριστο χρονικά διάστημα η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 765/2008 και του προτύπου για τη λειτουργία των φορέων διαπίστευσης ISO/IEC 17011.
  ΣΧΟΛΙΟ παρ.7: Η προτεινόμενη σύνθεση του Δ.Σ έχει τη λογική της εκπροσώπησης των ενδιαφερομένων μερών. Έχουν παραληφθεί βέβαια οι ενώσεις των πελατών των ΕΣΥΔ, φορείς πιστοποίησης και ελέγχου και εργαστηρίων, οι οποίες εκτός από τις διαδικασίες διαπίστευσης είναι ενδιαφερόμενα μέρη και για τις υπηρεσίες μετρολογίας αλλά και τυποποίησης. Η πρόταση για την εκπροσώπηση του ΤΕΕ μάλλον δεν είναι δόκιμη διότι αν υποτεθεί ότι μετά το νόμο θα ρυθμιστεί και η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, αυτό μπορεί να περιλάβει και την εκπροσώπηση επιστημονικών επιμελητηρίων με σχέση με το αντικείμενο των οργανισμών (δεν είναι μόνον το ΤΕΕ ένα τέτοιο επιμελητήριο). ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Α)αντικατάσταση του εκπροσώπου των βιοτεχνών και του ΤΕΕ (όπου δεν λαμβάνεται κιόλας η πρόνοια για εμπειρία σε θέματα του Οργανισμού) στο ΔΣ με εκπροσώπους της HellasCert και της Hellaslab.
  Β) Ανασκόπηση της υπάρχουσας εκπροσώπησης στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και συμπερίληψη της στο υπάρχον σχέδιο νόμου. Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης είναι το κορυφαίο όργανο για τις διαδικασίες διαπίστευσης και εφόσον πρόκειται αμέσως μετά τη ψήφιση και δημοσίευση του νόμου, το νέο καθεστώς να αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Διαπίστευση, θα ήταν ριψοκίνδυνο να μην είναι ξεκάθαρη η συμμετοχή ενός συμβουλίου από τα ενδιαφερόμενα μέρη στις διαδικασίες λήψης απόφασης για τη διαπίστευση.
  ΣΧΟΛΙΟ παρ 12: Για την διατήρηση των πιστοποιητικών διαπίστευσης εν ισχύ δεν αρκεί η παράγραφος 12 εφόσον ταυτόχρονα υπάρχει η παράγραφος 3α. Από τη στιγμή της λύσης και εκκαθάρισης του ΕΣΥΔ, αυτά παύουν να ισχύουν, όπως και τίθεται υπό ερώτημα η συμμετοχή του ΕΣΥΔ στη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Διαπίστευση για το νέο καθεστώς, ακόμη και αν ισχύσουν τα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται στο νόμο και δεν χρειαστούν νομοθετικές τροποποιήσεις, αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται ένα αρκετά μεγάλο για την αγορά χρονικό διάστημα (π.χ. από 9 μήνες ως 1,5 χρόνο) στη διάρκεια του οποίου, οι υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προσφέρουν οι πελάτες του ΕΣΥΔ, δεν θα μπορούν να έχουν τη διεθνή αναγνώριση της συμμετοχής του ΕΣΥΔ στο ΜLA. Σημαντική επίπτωση θα μπορούσε να έχει αυτό σε ότι αφορά π.χ. στις περιπτώσεις δημόσιων εργαστηρίων που πρέπει να είναι διαπιστευμένα π.χ. στον επίσημο έλεγχο τροφίμων (κανονισμός 882/2004) και στην ικανότητα αυτών των εργαστηρίων να υπερασπιστούν τα αποτελέσματά τους. Επιπλέον αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει πολλούς πελάτες του ΕΣΥΔ στην αναζήτηση έστω και προσωρινής διαπίστευσης από άλλους ευρωπαϊκούς φορείς με αποτέλεσμα: α) την απώλεια εσόδων από τον νέο οργανισμό β) την απώλεια συναλλάγματος για την ελληνική οικονομία και την οικονομική επιβάρυνση των εργαστηρίων/φορέων πιστοποίησης.
  Από όσα μπορούμε να γνωρίζουμε για την αρχική πρόταση συγχώνευσης ΕΛΟΤ ΕΣΥΔ ΕΙΜ που συζητήθηκε το καλοκαίρι του 2008, χωρίς ωστόσο να έχει εκτεθεί σε δημόσια θέα, αυτή περιελάμβανε την απορρόφηση των ΕΛΟΤ και ΕΙΜ από το ΕΣΥΔ. Αυτή η ρύθμιση θα εξασφάλιζε τουλάχιστον την διατήρηση των πιστοποιητικών εν ισχύ και πιθανώς μια πιο γρήγορη αξιολόγηση της νέας κατάστασης για το φορέα διαπίστευσης από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση. Γιατί δεν ακολουθήθηκε μια τέτοια προσέγγιση και τώρα;
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: Η όλη προσπάθεια για τη συγχώνευση προϋποθέτει αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Διαπίστευση της συνύπαρξης ΕΣΥΔ και ΕΙΜ σε ένα οργανισμό με κοινή διοίκηση. Επειδή αυτό φαίνεται να μην είναι βέβαιο και γίνονται ήδη εκτιμήσεις ότι χρειάζεται μια «πολιτική» απόφαση της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης, γιατί δεν προηγείται της ψήφισης του νόμου, ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Διαπίστευση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ένα όργανο που θα μπορούσε να ερωτηθεί είναι το ΕΑΑΒ, το advisory board της ΕΑ) προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι διάθεση για «πολιτική» λύση και λαμβάνεται το ρίσκο να εμπλακούν οι διαδικασίες διαπίστευσης της χώρας σε μια περιπέτεια;
  Υπάρχει κάποια μελέτη για την εξοικονόμηση πόρων από τα κρατικά ταμεία που θα μπορούσε να αποφέρει μια τέτοια συγχώνευση; Η δικαιολόγηση της αναφέρεται σε εξοικονόμηση πόρων και απλοποίηση διαδικασιών. Ποιες διαδικασίες ακριβώς απλοποιούνται από αυτή συγχώνευση; Έχει συμπεριληφθεί στη μελέτη το κόστος από την ανάγκη κρατικής επιχορήγησης του νέου οργανισμού; Η αγορά λόγω της κρίσης έχει φτάσει να διαμαρτύρεται για τις τιμές που χρεώνει το ΕΣΥΔ (οι οποίες είναι οι ίδιες με αυτές που καθορίστηκαν το 1999). Όμως με αυτές τις τιμές το ΕΣΥΔ είναι μέχρι στιγμής οικονομικά αυτοδύναμο και δεν απαιτεί κρατική χρηματοδότηση για τη λειτουργία του. Και είναι προφανές ότι αύξηση των τιμών για τη διαπίστευση, προκειμένου να καλυφθούν πιθανά οικονομικά κενά του οργανισμού, είναι κάτι που η αγορά δεν σηκώνει.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Είναι κατανοητή η ανάγκη για την έξωθεν καλή μαρτυρία της χώρας με την πραγματοποίηση συγχωνεύσεων. Όμως μήπως δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα και μάλιστα σε ένα τομέα που έχει να κάνει με τη διεθνή αναγνώριση προϊόντων και υπηρεσιών σε μια δύσκολη για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας εποχή; Μήπως θα έπρεπε να γίνει μια πιο προσεκτική αντιμετώπιση του θέματος ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις στην αναγνώριση των ΕΣΥΔ ΕΛΟΤ ΕΙΜ για τη συμμετοχή τους στα διεθνή συστήματα διαπίστευσης, τυποποίησης, μετρολογίας. Μήπως
  Α) μια αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος του ΕΛΟΤ και της αναντιστοιχίας προσωπικού/ υπηρεσιών με τον τρόπο που αξίζει σε έναν οργανισμό με την ιστορία, την τεχνογνωσία και την προσφορά του ΕΛΟΤ
  Β) μια εκ νέου θεώρηση του τρόπου με τον οποίο το ΕΙΜ θα λειτουργεί από εδώ και πέρα, ίσως με ανάθεση και άλλων υπηρεσιών (νομική μετρολογία) που θα βελτίωναν το οικονομικό αποτέλεσμα και θα αύξαναν την εκμετάλλευση των επενδύσεων και του προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
  Γ) μια ενίσχυση ρόλου και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΔ με ενέργειες όπως π.χ.:
  1. επαναφορά της υποχρεωτικής διαπίστευσης των ΙΚΤΕΟ που καταργήθηκε τον Απρίλιο του 2011
  2. αξιοποίηση του Νόμου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που προβλέπει την υποχρεωτική διαπίστευση των υπηρεσιών ΠΦΥ
  3. Συμμετοχή του ΕΣΥΔ στις διαδικασίες του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
  4. Συμμετοχή του ΕΣΥΔ ως ανεξάρτητου φορέα στις διαδικασίες αξιολόγησης δομών του δημοσίου τομέα
  5. ενίσχυση του ρόλου του ΕΣΥΔ στο εξωτερικό σε χώρες και δραστηριότητες που επιτρέπονται από την ευρωπαίκή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, θα δημιουργούσε έναν οργανισμό που στο επόμενο διάστημα θα μπορούσε να αξιοποιήσει μέρος του προσωπικού του ΕΛΟΤ;
  Μήπως έτσι θα είχαμε περισσότερα οικονομικά οφέλη και άμεσα αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία και την αξιοπιστία της;

 • 7 Οκτωβρίου 2012, 12:47 | νικος

  Βασική φιλοσοφία του Νομοσχεδίου πρέπει να είναι η καλλίτερη και αποδοτικότερη οργάνωση των υφισταμένων Οργανισμών με ταυτόχρονη μείωση των δαπανών από την λειτουργία τους .
  Διαβάζοντας τα σχόλια που έχουν αναρτηθεί σημειώνω τις παρακάτω παρατηρήσεις:
  1) Υπάρχει κάποια τεχνικοοικονομική μελέτη που να αποδεικνύει το κόστος -όφελος από το επιχειρούμενο εγχείρημα και γιατί αυτή δεν έχει δημοσιοποιηθεί?

  2)Πέραν των νομοθετικών ερωτημάτων που τέθηκαν από τους κκ Μάτσα και Μαθιουδάκη ,έχει υπολογισθεί το κόστος που θα επιφέρει η καθυστέρηση της αμοιβαίας αναγνώρισης (ή μη αναγνώρισης ) από το MLA της διαπίστευσης των Φορέων και αντίστοιχα στο κόστος των εξαγωγικών επιχειρήσεων από την μη αναγνώριση των Πιστοποιητικών από τις χώρες εισαγωγής των προϊόντων τους , ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπολογισθούν οι απώλειες που θα υπάρξουν στα έσοδα του Νέου Οργανισμού από την Διαπίστευση σε άλλους Διαπιστευμένους Οργανισμούς του εξωτερικού των Φορέων?

  3)Σχετικά με τα αναφερόμενα στα σχόλια για τους εξωτερικούς συνεργάτες -αξιολογητές του ΕΣΥΔ ,η έως τώρα συνεργασία μαζί τους έχει αποφέρει κέρδη σε αυτό, τόσο για την εμπειρία και γνώση που αυτοί διαθέτουν, (experts στους Τομείς τους) όσο και γιατί είναι αδύνατο να αντικατασταθούν από τους υπαλλήλους του Νέου Οργανισμού( απαιτείται μελέτη κόστους οφέλους για να αποδειχθεί ο ισχυρισμός αυτός ).

 • 7 Οκτωβρίου 2012, 09:31 | νικος

  Η φιλοσοφία για μια τέτοια ενέργεια προφανώς θα πρέπει να αποβεί σε όφελος του Δημοσίου, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα των υπό συγχώνευση νομικών προσώπων, ενώ θα παρέχει τουλάχιστον τις ίδιας ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες από αυτούς .
  Το ερώτημα που εύλογα τίθεται είναι αν έχει καταρτισθεί σχετική μελέτη που να το αποδεικνύει και αν αυτή είναι ανακοινώσιμη στο κοινό .
  Παράλληλα θα πρέπει να συνυπολογισθούν στο κόστος του εγχειρήματος οι επιπτώσεις στην αγορά από τις καθυστερήσεις που θα δημιουργηθούν μέχρι να λειτουργήσει ο νέος Οργανισμός .
  Πέρα από τα νομικά θέματα που προκύπτουν και που αναπτύσσονται στα σχόλια των κκ. Μάτσα και Μαθιουδάκη θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το κόστος στην Βιομηχανία ειδικά στην εξαγωγική από πιθανή μη αναγνώριση από το MLA των Διαπιστεύσεων που παρέχει το ΕΣΥΔ και ταυτόχρονα η μείωση των εσόδων που θα προκύψει εκ του λόγου αυτού στον Οργανισμό .
  Επομένως θα πρέπει να εξασφαλισθεί πρώτα η αμοιβαία αναγνώριση από ΜLA και κατόπιν να προχωρήσει το εγχείρημα.

  Σχετικά με τα σχόλια για τους εξωτερικούς συνεργάτες του ΕΣΥΔ, αυτοί είναι διακεκριμένοι επιστήμονες και experts στους τομείς που δραστηριοποιούνται και επομένως θα πρέπει να υπολογισθεί το κόστος της αντικατάστασης τους από υπαλλήλους του νέου Οργανισμού που δεν καλύπτουν με την εμπειρία που διαθέτουν το τεράστιο φάσμα των ειδικοτήτων που απαιτείται για την άψογη Λειτουργία του Νέου Οργανισμού σύμφωνα με τα κριτήρια των Κανονισμών και Οδηγιών της ΕΕ και της ΕΑ .

 • 7 Οκτωβρίου 2012, 00:42 | Περικλής Αγάθωνος

  Έχοντας παρακολουθήσει από κοντά τη δημιουργία του ΕΣΥΔ σε μια εξελικτική πορεία 15 χρόνων και συμμετέχοντας στο Συμβούλιο Διαπίστευσης τα 5 τελευταία χρόνια αλλά και στο ΔΣ του για 3 χρόνια καταθέτω τις δικές μου απόψεις για το εγχείρημα της δημιουργίας του νέου οργανισμού.
  – κατά τη γνώμη μου το ΕΣΥΔ θα μπορούσε να μείνει έξω από μια συγχώνευση ΕΛΟΤ-ΕΙΜ (καθώς δεν απαιτεί κρατική επιχορήγηση και είναι μικρό το μέγεθός του).
  – αν δεχθούμε ότι αυτή η απόφαση είναι πολιτική και πρέπει να εφαρμοσθεί, το κύριο ζητούμενο είναι να μην υπάρξει πρόβλημα αναγνώρισης για τις διαπιστεύσεις που χορηγεί το ΕΣΥΔ, λόγω της συμμετοχής των εργαστηρίων του ΕΙΜ στον υπό ίδρυση φορέα. Λεπτομέρειες έχουν ήδη αναφερθεί από άλλους στη διαβούλευση.
  – Επίσης, επειδή στην Ελλάδα τα κενά (ακόμη και στον διορισμό ενός νέου Συμβουλίου) είναι πάντα μεγάλα, ζητούμενο από τους πελάτες του ΕΣΥΔ είναι να γίνει ομαλά η όποια μεταβολή (δηλ. να δημιουργηθούν πρώτα τα νέα όργανα και μετά να καταργηθούν τα παλιά).
  – Καθώς τα έσοδα του ΕΣΥΔ προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τους κύριους πελάτες του (Φορείς και Εργαστήρια), είναι αδιανόητο να μην συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους στο ΔΣ του νέου φορέα !! Θα αποτελεί πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία….
  – Όλοι οι οργανισμοί διαπίστευσης για να διασφαλίσουν την τεχνική επάρκεια και την αμεροληψία στις αξιολογήσεις τους χρησιμοποιούν, πέρα από το προσωπικό τους και εξωτερικούς συνεργάτες (αξιολογητές και εμπειρογνώμονες) που μεταφέρουν τις εξελίξεις σε κάθε τομέα διαπίστευσης και που επιλέγονται με αξιοκρατική διαδικασία και υποβάλλονται σε σχετική εκπαίδευση – αυτήν την συνεχή επιστημονική ενημέρωση δεν είναι δυνατόν να την έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι.
  – Η αμεροληψία μπορεί να διασφαλισθεί με την ορθή λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης όπου εκπροσωπούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς από άτομα με τεχνική επάρκεια (αρκεί το Δημόσιο να έχει 1 εκπρόσωπο, και όχι την πλειοψηφία !) και από τις Τεχνικές Επιτροπές – θεωρώ παράλειψη του σ.ν. να μην αναφέρεται στο Συμβούλιο Διαπίστευσης και να το αφήνει για αργότερα.
  – Τέλος θα έπρεπε να ζητηθεί εκ των προτέρων από την Ευρωπαϊκή Διαπίστευση (ΕΑ) η άποψή της για το αν ο νέος οργανισμός θα μπορεί να διατηρήσει την αναγνώριση και αναλόγως να γίνουν οι επόμενες κινήσεις (είτε το θέλουμε είτε όχι, η συμμετοχή μας στην ΕΕ και η Ενιαία Αγορά έχουν τους κανόνες τους). Η απώλεια της αναγνώρισης για μεγάλο χρονικό διάστημα (και της διαπίστευσης για μικρότερο), πέρα από δραματική μείωση των εσόδων του ΕΣΥΔ, θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά τόσο των φορέων όσο και των εργαστηρίων.

  Με τιμή,
  Δρ. Περικλής Αγάθωνος
  Πρόεδρος
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 17:45 | Γιάννης Μάτσας

  Γενικά σχόλια:
  1. Ο νεοϊδρυόμενος Οργανισμός, όπως περιγράφεται, αναμένεται να έχει ως σταθερές πηγές εσόδων, κυρίως τα εξής:
  • Έσοδα από διαπιστεύσεις
  • Έσοδα από διακριβώσεις
  • Έσοδα από πωλήσεις προτύπων και υπηρεσίες τυποποίησης
  Αντίστοιχα τα ανελαστικά έξοδά του θα προέρχονται κυρίως από:
  • Συνδρομές σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα τυποποίησης, μετρολογίας και διαπίστευσης
  • Συντήρηση εξοπλισμού (κυρίως μετρολογικού)
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων
  • Μισθοδοσία προσωπικού
  • Λειτουργικά έξοδα
  Αν, με σημερινά στοιχεία καταβληθεί προσπάθεια να καταστρωθεί ένα ισοζύγιο, θα διαπιστωθεί ότι τα έξοδα είναι πολλαπλάσια των εσόδων. Ακόμη δε και η μείωση στο ήμισυ της μισθοδοσίας δεν θα μπορούσε να ισοσκελίσει έναν πιθανό οικονομικό απολογισμό.
  Με βάση τα ανωτέρω πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να ανατεθούν στον νέο Οργανισμό, δραστηριότητες του Κράτους, οι οποίες αφενός μεν να είναι εντός των ορίων των τεχνικών δυνατοτήτων του οργανισμού και αφετέρου να είναι κερδοφόρες. Ως τέτοιες θα μπορούσαν να είναι η Εποπτεία της Αγοράς, η τήρηση διαφόρων Μητρώων (π.χ. ανελκυστήρων, δοχείων μεταφοράς επικινδύνων αγαθών, πιστοποιημένων προσώπων διαφόρων επαγγελματικών κλάδων) και η Μετρολογία όπως αυτή ασκείται σήμερα από τη Δ/νση Μετρολογίας της ΓΓ Εμπορίου (η τήρηση μητρώου διακριβωμένων εμπορικών συσκευών-μετρητές καυσίμου, ζυγαριές- και ο συντονισμός και εποπτεία των ελέγχων αυτών, από διαπιστευμένους φορείς).

  2. Το παρατιθέμενο χρονοδιάγραμμα έχει συνοπτικά ως εξής:
  α) Έναρξη ισχύος του Νόμου (π.χ.1-1-2013)
  -Κατάργηση ΕΙΜ
  -Λύση και έναρξη εκκαθάρισης ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ
  -Ορισμός προσωρινού ΔΣ
  β) Εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου: Ορισμός εκκαθαριστών
  γ) Εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου: έκδοση ΚΥΑ, κατόπιν εισηγήσεως του ΔΣ, με τους Κανονισμούς του Οργανισμού
  δ) Μέχρι 30-6-2013 (ήτοι εντός 5μήνου από τον ορισμό εκκαθαριστή): Ολοκλήρωση της λύσης και εκκαθάρισης ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ
  ε) Εντός μηνός από την περάτωση της εκκαθάρισης (ήτοι μέχρι 30-7-2013): Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής από υπαλλήλους του ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ για απογραφή
  στ) Ένα μήνα μετά τη ανάληψη καθηκόντων του ΔΣ του νέου Οργανισμού: Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής από υπαλλήλους του ΕΙΜ για απογραφή
  Αν κάποιος εμβαθύνει στο χρονοδιάγραμμα θα διαπιστώσει ότι
  Το αργότερο μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου (1-1-2013) ορίζεται η προσωρινή Διοίκηση (ΔΣ, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
  Μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2013 θα έχει γίνει ο
  • ορισμός εκκαθαριστών ΕΣΥΔ-ΕΛΟΤ
  • ορισμός 3μελούς επιτροπής για απογραφή ΕΙΜ
  Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2013, το ΔΣ θα έχει καταστρώσει όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς και οι αρμόδιοι Υπουργοί θα τους έχουν εγκρίνει.
  Μέχρι τέλος Ιουνίου 2013 θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ. Αλήθεια ποια είναι η έννοια «τη ολοκλήρωσης» της εκκαθάρισης?)
  Μέχρι τέλος Ιουλίου 2013 θα έχει γίνει ο ορισμός 3μελούς επιτροπής για απογραφή ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ.
  Σχόλια επί του χρονοδιαγράμματος:
  α) Παρατηρείται λοιπόν πρώτα να ολοκληρώνεται η εκκαθάριση και στη συνέχεια να διενεργείται απογραφή κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του ΕΣΥΔ και του ΕΛΟΤ. Αλήθεια πως θα γίνει η εκκαθάριση εάν δεν υπάρχει απογραφή?
  β) Πρέπει να επανεξετασθούν οι χρονικές διάρκειες των βημάτων διότι θεωρούνται ιδιαίτερα αισιόδοξες και μάλλον ανέφικτες. Επίσης πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τα θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχουν οι υπό συγχώνευση οργανισμοί, κατά το διάστημα που θα ξεκινήσει η ισχύς του Νόμου μέχρι την ουσιαστική λειτουργία του νέου Οργανισμού.
  Όλα τα ανωτέρω μπορούν να αποφευχθούν εάν αντί της λύσεως κατάργηση ΕΙΜ και λύση και εκκαθάριση ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ(προφανώς σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 του Ν.2190/1920) επιλεγεί η λύση «συγχώνευση δι’ απορροφήσεως», σύμφωνα με τις προβλέψεις του κεφαλαίου 11 του Ν.2190/1920.Προτείνεται δε, η συγχώνευση των ΕΛΟΤ και ΕΙΜ στον ΕΣΥΔ, ο οποίος είναι νεότερος οργανισμός και με λιγότερα οικονομικά προβλήματα.

  Ειδικά σχόλια:

  1)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 1, εδάφιο 1:
  α)Η επωνυμία του υπό ίδρυση οργανισμού δεν περιέχει τον επιθετικό προσδιορισμό «Εθνικός» ή «Ελληνικός» η «της Ελλάδος», με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ο εθνικός χαρακτήρας του, η εκ των ευρωπαϊκών κανόνων πηγάζουσα, εθνική μοναδικότητά του και εν τέλει η ταυτότητά του.
  β)Επίσης η επωνυμία του δεν παρέχει στον Οργανισμό αναπτυξιακές δυνατότητες, αφού αποκλείει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να του αναθέσει το Κράτος, π.χ. Εποπτεία της Αγοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον σύμφωνα με τον 765/2008, ο χαρακτήρας της υπηρεσίας διαπίστευσης στον υποχρεωτικό τομέα έχει το χαρακτήρα «Αρχής», ενώ και τα πρότυπα που παράγονται από τη δραστηριότητα τυποποίησης με εθνικές ή ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις μετατρέπονται σε υποχρεωτικής εφαρμογής τυποποιητικά κείμενα. Επομένως θα μπορούσε στην επωνυμία του Οργανισμού να μπεί η λέξη «Αρχή» .Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η επωνυμία του Οργανισμού να είναι «Αρχή Ποιότητας της Ελλάδος» ή «Ελληνική Αρχή Ποιότητας» και ακρωνύμιο «ΕΛ.Α.Π.» και στην Αγγλική «Hellenic Quality Authority» και ακρωνύμιο «HEQA».
  γ) Πρέπει να διασφαλισθεί ότι το ν.π.ι.δ. που θα ιδρυθεί θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του Κανονισμού 765/2008 της ΕΕ και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα σημεία 2 και 11 αυτού του άρθρου.
  δ) Ποια η έννοια του ν.π.ι.δ.? Μπορεί δηλαδή να είναι και Α.Ε. του Δημοσίου? Νομίζω ότι πρέπει να προσδιορισθεί επακριβώς το πλαίσιο υπό το οποίο συστήνεται ο Οργανισμός αυτός.

  2)
  Σχόλια, Αρθρο 6 παρ. 1, εδάφιο 2:
  α)Η θεσμοθέτηση ως διεύθυνσης της αποκεντρωμένης μονάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δημιουργεί πιθανές δεσμεύσεις κατά την σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας αλλά και την οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού. Προτείνεται η έκφραση «…..αποκεντρωμένη μονάδα, ως υποκατάστημα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη….», ώστε να μπορούν να διευκολύνονται και οι συναλλαγές του Οργανισμού στη Βόρειο Ελλάδα.
  β)Επίσης, για τη μείωση των υπηρεσιών του Δημοσίου που ασχολούνται με παρεμφερή θέματα, προτείνεται η ενσωμάτωση και της Δνσης Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. Αυτό είναι θεσμικά εφικτό, και μπορεί να συνδυασθεί με υπηρεσίες τυποποίησης, μετρολογίας και διαπίστευσης φορέων ελέγχου.

  3)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 3, εδάφιο α):
  Οι διατάξεις του Κανονισμού 765/2008 ορίζουν ότι ο φορέας Διαπίστευσης άρα, κατ’ επέκταση, και ο νεότευκτος Οργανισμός πρέπει, ουσιαστικά, κατόπιν διαξιολόγησης (peer evaluation-βλέπε άρθρο 10 του Καν. 765/2008) να είναι μέλος των συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση(ΕΑ-βλέπε άρθρα 10 και 14 του Καν. 765/2008).
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή αξιολόγηση ενός φορέα διαπίστευσης ώστε να περιληφθεί στις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ, είναι η συμμόρφωση του Οργανισμού προς τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17011 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης- Γενικές απαιτήσεις για φορείς διαπίστευσης που αξιολογούν φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης» και της κατευθυντήριας οδηγίας ΕΑ -2/02 «Πολιτική και διαδικασίες της ΕΑ για τις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης».

  4)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 3, εδάφιο β), τελευταία πρόταση:
  Σύμφωνα με το άρθρο 19 ο ΕΛΟΤ θα διαθέτει μετοχές της ΕΒΕΤΑΜ, ισόποσες των εισφερόμενων κλάδων πιστοποίησης και εργαστηρίων. Εάν οι μετοχές αυτές περιέλθουν στον νέο Οργανισμό, ο οποίος θα παρέχει και υπηρεσίες διαπίστευσης προς την ΕΒΕΤΑΜ, θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και θα αναπτυχθεί ενδεχομένως αθέμιτος ανταγωνισμός με τα άλλα, ανταγωνιστικά της ΕΒΕΤΑΜ, εργαστήρια, που θα οδηγήσει σε μη συμμόρφωση των υπηρεσιών διαπίστευσης προς τις απαιτήσεις των προτύπων λειτουργίας των φορέων διαπίστευσης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17011) αλλά και της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη Διαπίστευση(ΕΑ).Μια λύση θα μπορούσε να είναι η διάθεση των μετοχών του ΕΛΟΤ στο Δημόσιο με ισόποση καταβολή της αξίας των μετοχών, ώστε να καλυφθούν και οι οικονομικές υποχρεώσεις του ΕΛΟΤ.

  5)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 3, εδάφιο δ):
  Με τα σημερινά δεδομένα και έχοντας γνώση της κατάστασης των οφειλών του ΕΛΟΤ έναντι προμηθευτών του και των απαιτήσεων διαφόρων προσώπων από αυτόν, εκτιμάται ότι εντός 6μήνου δεν είναι εφικτή η εκκαθάρισή της εν λόγω ΑΕ, ήτοι μέχρι 30-6-2013.

  6)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 3, εδάφιο ε):
  Δεν περιγράφονται οι αρμοδιότητες και ο ρόλος των δύο προσώπων που αποσπώνται στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες.

  7)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 4:

  Προτείνεται
  Ι. να ληφθεί μέριμνα για το τυχόν πλεονάζον προσωπικό μετά τη συγχώνευση των τριών φορέων, ώστε οι γνώσεις και δεξιότητές τους να αξιοποιηθούν δια μετατάξεως σε Υπηρεσίες του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
  ΙΙ.να περιληφθεί διάταξη για το αποσπασμένο προσωπικό, ως εξής:
  «γ) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του καταργούμενου φορέα(ΕΙΜ) και των ανωνύμων εταιρειών που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση (ΕΣΥΔ και ΕΛΟΤ) που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είναι αποσπασμένο ή έχει διατεθεί σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, εξακολουθεί να απασχολείται σε αυτές, θεωρούμενο στο εξής προσωπικό αυτών, στις οποίες και μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας. Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του προϊσταμένου των Υπηρεσιών αυτών Υπουργών, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

  8)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 5:
  Δεν δύνεται η δυνατότητα στον νέο Οργανισμό να του ανατεθούν πρόσθετες ή καινοτόμες δραστηριότητες από το Κράτος, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή εσόδων για τον Οργανισμό. Ως τέτοια θα μπορούσε να είναι η λειτουργία της Εποπτείας της Αγοράς, η τήρηση μητρώων πιστοποιημένων φυσικών ή νομικών προσώπων κλπ.
  Με βάση αυτά προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω πρόταση:
  «Στον συνιστώμενο Οργανισμό δύναται να ανατίθενται από το Κράτος και άλλες υπηρεσίες που άπτονται της ποιότητας, χωρίς να διασαλεύεται, ο χαρακτήρας, η μορφή και τα χαρακτηριστικά του Οργανισμού.»

  9)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 5:
  «……καθώς και σε εκείνες που αφορούν στη λειτουργία τους.» Η δευτερεύουσα αυτή πρόταση δεν συνδέεται με την υπόλοιπη. Πρέπει να γίνει ανασύνταξη. Μήπως εννοεί ότι σε ότι αφορά π.χ. τη λειτουργία της Διαπίστευσης, θα υφίστανται το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης κλπ, όπως περιγράφεται στο Ν.3066/2001?

  10)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 7:
  Το όργανο το οποίο δια των αποφάσεών του δεσμεύει τον Οργανισμό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις που αφορούν τη χορήγηση (επέκταση, αναστολή , άρση κλπ) διαπίστευσης πρέπει να λαμβάνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (βλέπε Ν.3066) και επικυρώνονται από το ΔΣ της εταιρείας, το οποίο, έχει μεν την ευθύνη για τις αποφάσεις του Οργανισμού(περιλαμβανομένων των ποινικών και αστικών ευθυνών), αλλά δεν επιτρέπεται να τροποποιεί τις αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, αφού δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια και την τεχνική αρμοδιότητα προς τούτο.(βλέπε πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17011-και ιδιαίτερα παρ.4.2 και 4.3).
  Επιπλέον στο ΔΣ πρέπει να εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως περιγράφονται στα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς λειτουργίας των υπηρεσιών διαπίστευσης.

  11)Σχόλιο άρθρο 6 παρ.12:
  Σε ότι αφορά τα θέματα διαπίστευσης ο οργανισμός, όπως αναφέρεται, αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τήρηση της προϋπόθεσης συμμετοχής στις συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης(MLA) της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ),ώστε να είναι δυνατή και η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 765/2008.Αυτό όμως είναι, από χρονικής επόψεως, πρακτικά αδύνατο, αφού από τη στιγμή της πλήρους και ομαλής λειτουργίας του θα πρέπει να αξιολογηθεί ώστε να αποδείξει τη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις της ΕΑ, τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, προκειμένου το ΕΣΥΔ να καταστεί μέλος των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ απαιτήθηκε υπερδιετές χρονικό διάστημα. Αν υπολογίσει κάποιος, αφενός μεν την αποκτηθείσα εμπειρία, αλλ’ αφετέρου την αδράνεια και τις παρατηρούμενες διοικητικές καθυστερήσεις για τη συμμόρφωση της δημόσιας Διοίκησης προς τις απαιτήσεις της ΕΑ, αναμένεται να απαιτηθεί παρεμφερές χρονικό διάστημα.
  Ομοίως, σε ότι αφορά τα θέματα τυποποίησης, είναι απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα για την παραμονή του Οργανισμού στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα τυποποίησης (π.χ. CEN, CENELEC, ISO, IEC κλπ).Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια που θέτουν οι εν λόγω οργανισμοί, από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του νέου Οργανισμού, αλλιώς θα είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να αποπεμφθεί ο νέος Οργανισμός από τα τυποποιητικά αυτά όργανα. Ιδιαίτερα δε, σε ότι αφορά την ενδεχόμενη μη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά όργανα τυποποίησης, αυτή μπορεί, υπό συνθήκες, να οδηγήσει στη μη τήρηση των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της χώρας, ως πλήρους μέλους της ΕΕ.

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 14:43 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Γενικά σχόλια – Προτάσεις:
  ι) Εφόσον ο υπό ίδρυση οργανισμός θα έχει υπό τη σκέπη του την Τυποποίηση και τη Διαπίστευση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εν ισχύ Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (π.χ. 765/2008) κι η υποχρέωση/ ανάγκη εκπροσώπησης της Ελλάδας στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς (CEN/ CENELEC, ETSI, ISO, MLA, EA κ.α.). Γι’ αυτό και θα πρέπει οι υπηρεσίες που προσφέρουν σήμερα ο ΕΛΟΤ (Τυποποίηση) και το ΕΣΥΔ (Διαπίστευση) να χαρατηριστούν ως ΥΓΟΣ και οι συνδρομές που πληρώνουν οι φορείς αυτοί στους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς να συμπεριλαμβάνονται σε επιχορήγηση του κράτους. Επίσης, ο νέος οργανισμός θα πρέπει να χαίρει της απαραίτητης αναγνώρισης ως εθνικός οργανισμός τυποποίησης και διαπίστευσης, ώστε να τηρηθούν τόσο ο οδηγός 20 της CEN/CENELEC, όσο κι οι απαιτήσεις της οδηγίας 98/34, του κανονισμού 765/2008 και του MLA.
  ιι) Ο υπό ίδρυση Οργανισμός θα πρέπει να έχει τον όρο Εθνικός ή Ελληνικός. Επίσης, επειδή οι 3 πυλώνες της Ποιότητας είναι η Τυποποίηση, η Μετρολογία και η Αξιολόγηση Συμμόρφωσης, θεωρείται πιο δόκιμο ο υπο ίδρυση οργανισμός να φέρει την ονομασία: Ελληνικός Όργανισμός Ποιότητας (ΕΟΠ ή ΕλΟΠ), κάτω από τον οποίο θα υπάρχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις με συγκεκριμένη οργανωτική δομή που θα εκδοθεί, κατόπιν σχετικών προτάσεων των εμπλεκόμενων φορέων κι εμπειρογνωμόνων, με απόφαση του Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.Με.Δι.
  ιιι) Θα πρέπει να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο ότι για τα σήματα ποιότητας και τα πιστοποιοητικά διαπίστευσης που έχουν εκδοθεί, εκδίδονται και θα εκδοθούν μέχρι την ολοκλήρωση της σύστασης του υπό ίδρυση οργανισμού, θα εξασφαλισθεί μέριμνα για την απρόσκοπτη συνέχειά τους, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στους οργανισμούς κι επιχειρήσεις που θα τα έχουν κατά τη μεταβατική περίοδο.
  ιυ) Μέσα στα λειτουργικά, διοικητικά και οικονομικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν είναι και ο χρόνος ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας ίδρυσης του νέου οργανισμού (δημιουργία νέαν κανονισμών λειτουργίας, προσωπικού, προμηθειών κλπ.). Θα ήταν προτιμότερο να γίνει συγχώνευση δι’ απορροφήσεως των δύο από τον τρίτο, π.χ. του ΕΣΥΔ και του ΕΙΜ από τον ΕΛΟΤ, αφού ο τελευταίος έχει την καταλληλότερη δομή και μετά ο οργανισμός αυτός μετονομάζεται σε ΕΟΠ ή ΕλΟΠ (πιο γρήγορη διαδικασία). Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη νομική μορφή του νέου Οργανισμού, διότι οι δύο φορείς είναι Α.Ε. κι ο ένας Ν.Π.Ι.Δ.
  υ) Ο νέος οργανισμός δε θα πρέπει να συνδέεται με πιστοποιήσιμες και διαπιστεύσιμες δραστηριότητες, για να μην υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων (conflict of interest). Άρα δεν μπορεί να υπάρχουν π.χ. διαπιστεύσιμες εργαστηριακές δραστηριότητες, ούτε συμμετοχές σε φορείς πιστοποίησης.
  υι) Δε διασαφηνίζεται στο νομοσχέδιο ποια θα είναι η έδρα, και σε ποιο ή ποια κτίρια, θα στεγάζεται ο νέος οργανισμός. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και τι θα γίνει με το ιδιόκτητο κτίριο του ΕΛΟΤ στη Σίνδο (Θεσ/νίκη) και που θα στεγαστούν οι επί μέρους υπηρεσίων των «πρώην» ΕΛΟΤ κι ΕΣΥΔ (όχι μόνο τεχνικά, αλλά και διοικητικά και οικονομικά, αφού λογικά θα πρέπει να υπάρχει και ενιαίο λογιστήριο κλπ.).
  Ειδικότερα σχόλια – Προτάσεις:
  ι) Σχετικά με την παρ. 3.β): Η διαδικασία απόσχισης των κλάδων της πιστοποίησης και των εργαστηρίων του ΕΛΟΤ με εισφορά τους στην ΕΒΕΤΑΜ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα (σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4038/2012 θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/6/2012). Στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται ότι ο ΕΛΟΤ θα έχει μετοχές στην ΕΒΕΤΑΜ, η οποία αναλαμβάνει αυτές τις δραστηριότητες του ΕΛΟΤ. Άρα ο νέος Οργανισμός δεν μπορεί κατ’ επέκταση να έχει μετοχές στην ΕΒΕΤΑΜ. Θα πρέπει λοιπόν άφενός να έχει ολοκληρωθεί η απόσχιση των ανωτέρω δραστηριοτήτων του ΕΛΟΤ στην ΕΒΕΤΑΜ κι αφετέρου να γίνει με τρόπο όπου δε θα έχει μετοχές σ’ αυτήν, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και με τον υπό ίδρυση Οργανισμό.
  ιι) Σχετικά με την παρ. 3. σημεία γ), δ) και ε): Αν ακολουθηθεί η διαδικασία του ανωτέρω γενικού σχολίου ιυ), δηλ. συγχώνευση δι’ απορροφήσεως των δύο από τον ένα φορέα, τότε δε χρειάζεται να οριστεί εκκαθαριστής των υπό λύση κι εκκαθάριση εταιριών, αφού μπορεί να γίνει πιο απλά και γρήγορα με παράλληλη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων τους (υλικών και άυλων) π.χ. μέσω ΣΟΕ.
  ιιι) Σχετικά με την παρ. 4.α): Λόγω διαφορών και κατανομής των μισθολογικών κλιμακίων του προσωπικού του κάθε φορέα (ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ, ΕΙΜ) θα πρέπει να καθοριστεί με βάση τη νέα δομή του υπό ίδρυση οργανισμού τι θα γίνει με τη μισθοδοσία του προσωπικού του νέου -υπό ίδρυση- οργανισμού, ώστε να μην υπάρχουν ανισοκατανομές (π.χ. ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο με τα γνωστά κλιμάκια κι επιδόματα). Επίσης, στις θέσεις του νέου οργανισμού που θα κατατάσσεται το προσωπικό του εκάστοτε καταργούμενου φορέα, θα πρέπει να γίνει σχετική αξιολόγηση για την τελική κατάταξή του.
  ιυ) Σχετικά με την παρ. 7.: Στη σύσταση του Δ.Σ. του υπό ίδρυση οργανισμού να εισαχθεί ε) που έχει παραληφθεί, με έναν εκπρόσωπο από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο και αντί δύο εκπροσώπων του Υπ. ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. να είναι ένας, ώστε να υπάρχει ένας ξεχωριστός εκπρόσωπός από το ΣΕΒ κι ένας από το ΣΒΒΕ. Επίσης, καλό θα ήταν να μπει κι ένας εκπρόσωπος από το ΓΕΩΤΕΕ ή το ΚΑΠΕ. Με αυτόν τον τρόπου εκπροσωόύνται καλύτερα οι παραγωγικοί φορείς και το Δ.Σ. ανέρχεται σε 9μελές.
  υ) Σχετικά με την παρ. 8.): Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν περισσότερα (ή πιο αυστηρά) κριτήρια για τις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, για να συνάδουν με το αντικείμενο και τις δραστηριότητες του νέου οργανισμού (π.χ. μηχανικός ΕΜΠ, μέλος εθνικών ή διεθνών επιτροπών κ.ά.).
  υι) Σχετικά με την παρ. 9.): Για να μη δημιουργηθούν προβλήματα κατά τη μεταβατική περίοδο έως την ίδρυση του νέου οργανισμού, θα μπορούσε να μη συσταθεί προσωρινό Δ.Σ., αλλά με τις κατάλληλες κατευθύνσεις του Υπ. Αν.Αν.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ν’ αναλάβουν τοέργο τα υπάρχοντα -εν ισχύ- επί μέρους διοικητικά όργανα των 3 φορέων, με ημερομηνία λήξης την επίσημη έναρξη του νέου οργανισμού, όπου τότε θα παυθούν αυτοδικαίως με τη σύσταση (συγκρότηση σε σώμα) του πρώτου επίσημου Δ.Σ. του νέου οργανισμού.
  υιι) Σχετικά με την παρ. 10.): Αν ακολουθηθεί η διαδικασία του ανωτέρω γενικού σχολίου ιυ), δηλ. συγχώνευση δι’ απορροφήσεως των δύο από τον ένα φορέα, τότε θα μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος για την κατάρτιση των άναφερόμενων κανονισμών, αφού ο φορέας που θα απορροφήσει τους άλλους 2 (π.χ. ο ΕΛΟΤ) τους διαθέτει ήδη και το μόνο που θ’ απαιτηθεί είναι η τροποποίησή τους, ώστε να ενταχθούν τα νέα δεδομένα (αντικείμενο και δραστηριότητες του νέου οργανισμού), το οποίο μπορεί να γίνει με συνεργασία των υπαρχόντων 3 διοικητικών δομών υπό την εποπτεία της ΓΓΒ του εποπτεύοντος Υπουργείου (έτσι, εμπλέκεται μόνο ένα Υπουργείο κι όχι 3). Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί κανονισμός για το Συμβούλιο Τυποποίησης και το Συμβούλιο Διαπίστευσης.
  υιιι) Σχετικά με την παρ. 12.): Βλ. ανωτέρω γενικό σχόλιο ιιι). Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην αγορά κατά τη μεταβατική περίοδο (π.χ. μπορεί να συμπέσει λήξη κάποιου πιστοποιητικού και ν’ απατείται άμεση ανανέωση).

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 12:11 | Ο ΔΙΚΑΙΟΣ.

  ΚΥΡΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΑΥΤΗ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ.
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (ΕΛΟΤ) ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ, ΜΕ ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΧΥΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ <>, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (ΕΣΥΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.
  ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΘΕΤΕΤΕ ΕΝ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΧΑΡΑΞΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΡΟΤΑ.
  ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΠΡΥΤΑΝΕΥΣΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ.

  Πριν τι κακόν παθέειν. Ρεχθέν δε τε νήπιος έγνω.
  Πάντα ο φρόνιμος πριν πάθει λογαριάζει. Ιλιάδα

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 07:35 | Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

  Θά συμφωνήσω με τη συγχώνευση των υπηρεσιών αυτών. Ωστόσο θα ήθελα να κάνω κάποιες επισημάνσεις:

  Τέτοιοι οργανισμοί, ασχέτως από την χρησιμότητά τους, πάντα αποτελούσαν χώρο δράσης «εξωτερικών και εσωτερικών τρωκτικών». Επομένως, ο νέος ενοποιημένος φορέας θα πρέπει να είναι έτσι επανδρωμένος, ώστε να χρειάζεται όσο το δυνατόν λιγότερους εξωτερικούς συνεργάτες.

  Φυσικά και οι μέχρι τώρα διατελέσαντες «εξωτερικοί συνεργάτες» πρέπει να εξοφληθούν, αφού όμως ελεγχθεί η αντιστοιχία της προσφοράς τους με το μέγεθος της αμοιβής.

  Το Ινστιτούτο Μετρολογίας μπορέι να συνεχίσει να λειτουργεί ως γραφείο, εντός του ενοποιημένου οργανισμού.

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 22:18 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Ο ΕΣΥΔ ΔΙΑΠΑΣΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΌΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΛΠ)ΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000, ISO 9001, SEIRA 14000, ΚΛΠ)
  ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 19:02 | Giorgos

  θέλω να πιστεύω (και ελπίζω)ότι αυτή η συνένωση θα κόψει κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες του ΕΣΥΔ που την τελευταία 3ετία έχουν πάρει 250.000 ευρώ για «αξιολογήσεις» και την δουλειά θα την κάνουν οι υπάλληλοι που θα είναι αρκετοί, καταρτισμένοι και μια και θα πληρώνονται, θα πρέπει να παρέχουν ΟΛΕΣ τις υπηρεσίες τους στον ΝΕΟ φορέα, χωρίς εξτρά και χαρτζιλίκια…. πράμα που δεν μπορούσε να διασφαλίσει το ΕΣΥΔ με τους εξωτερικούς συνεργάτες!!!!!

 • 4 Οκτωβρίου 2012, 11:43 | Σταύρος Μπούκης

  Το θέμα έχει αναλυθεί ήδη από τους προηγούμενους και εκτιμώ ότι καλύπτονται οι βασικές οπτικές γωνίες του.
  Πέραν αυτών και εφόσον η αλλαγή πραγματοποιηθεί, προσθέτω, ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Οργανισμού θα πρέπει να συμμετέχουν με τους Προέδρους τους, η Ένωση Εργαστηρίων,HellasLab και η Ένωση Φορέων Πιστοποίησης,HellasCert.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  1) Η γενικότερη άποψή μου είναι ότι ΕΙΜ-ΕΣΥΔ και ΕΛΟΤ θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν, διότι μετά από εμπειρία ετών τα «πράγματα έχουν βρεί το δρόμο τους» και δεν θα πρέπει τώρα να τα «ανακατέψουμε» από την αρχή ιδρύοντας νέο Οργανισμό, με αμφίβολη και μικρή, κατ εκτίμηση, μείωση κόστους λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη και την μακροχρόνια αναταραχή που θα επιφέρει η αλλαγή στην Υποδομή / Εργαλεία Ποιότητας της χώρας μας.

  2) Το βάρος της βελτίωσης να πέσει στην εκπαίδευση, στην υποδομή και στις ικανοποιητικές αποδοχές του προσωπικού των εν λόγω υφισταμένων Οργανισμών που καταβάλλει αξιέπαινες προσπάθειες για τη διατήρηση του Ελληνικού Συστήματος Ποιότητας.

 • Συμφωνώ με τις σκέψεις του Ioannis για τα προβλήματα της συγκώνευσης. Προσθέτω μερικές ακόμα παρατηρήσεις.

  1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) αφού δεν έχει πλέον εργαστήρια μπορεί θεωρητικά να ενταχθεί στο ΕΣΥΔ διατηρώντας όμως την δική του φυσιογνωμία.
  2. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) διαθέτει διαπιστευμένα εργαστήρια και δεν μπορεί κανονικά να ανήκει στον ίδιο οργανισμό με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) αφού αυτός είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός. Θα δημιουργηθούν σοβαρά τεχνικά και νομικά προβλήματα για την συνέχιση της λειτουργία τους.
  3. Και οι τρεις οργανισμοί πωλούν τις υπηρεσίες τους και αποφέρουν κέρδη στους ίδιους και το Δημόσιο. Διαφέρουν λοιπόν ριζικά από όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς που συγχωνεύονται με τον παρόντα νόμο. Υπάρχει άραγε καμία πρόβλεψη για το αν αυτά τα κέρδη θα αυξηθούν μετά την συγχώνευση; Είναι εντυπωσιακό ότι όλες οι συγχωνεύσεις του παρόντος νόμου και άλλων παρόμοιων μιλούν αποκλειστικά για την μείωση του κόστους αδιαφορώντας για το αν τα κέρδη θα αυξηθούν ή θα μειωθούν.
  4. Δεδομένου ότι ο νόμος λέει ότι το προσωπικό που δεν θα έχει αντικείμενο εργασίας (αναφέρομαι κυρίως στους διοικητικούς υπαλλήλους) δεν θα απολυθούν (σωστά) αλλά ούτε και θα μεταταχθούν τότε ποιά είναι η μείωση τους κόστους αφού θα έχουν περισσότερα από ένα άτομα για την ίδια δουλειά.
  5. Η συγχώνευση θα δημιουργήσει ένα μεγάλο γραφειοκρατικό μηχανισμό με σημαντικό κόστος λειτουργίας (οι δύο οργανισμοί είναι στην Αθήνα και ο τρίτος στη Θεσσαλονίκη). Έτσι η μείωση του κόστους που από ότι φαίνεται θα οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση των διοικητικών στελεχών δεν θα είναι τόσο σημαντική αφού τα διοικητικά στελέχη θα ταξιδεύουν συχνότερα (αύξηση οδοιπορικών).
  6. Στο διοικητικό συμβούλιο η συμμετοχή των επιστημόνων, αυτών δηλαδή που ασχολούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο των οργανισμών, είναι εξαιρετικά περιορισμένο αφού ουσιαστικά υπάρχει ένας μόνο εκπρόσωπός τους από το τεχνικό επιμελητήριο (ΤΕΕ). Θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον άλλος ένας π.χ. από την Ένωση Ελληνικών Εργαστηρίων.
  Τελειώνοντας εκφράζω την διαφωνία μου για την παρούσα συγχώνευση γιατί θα μειώσει την δραστηριότητα, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των τριών οργανισμών. Μερικοί από τους λόγους που θα προκαλέσουν αυτό έχουν ήδη αναφερθεί.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 23:46 | Giorgos

  Για να μην έχετε αγωνίες τέτοιες, σχετικά για τη δημόσια διαβούλευση εκτιμώ με πιθανότητα >95% ότι κανείς αρμόδιος δε τη λαμβάνει υπ΄όψη.
  Σχετικά με τις απόψεις του Ioannis, είναι απόλυτα ορθές και πιστεύω πως όλους που σχετίζονται με τα αντικείμενα μας καλύπτουν πλήρως. Απ΄ ότι φαίνεται όμως, παρ΄ότι γνωστές στους αρμόδιους, δεν έχουν συγκινήσει μέχρι τώρα.
  Ακόμα ο Χάρης πολύ σωστά θέτει το θέμα μιας μελέτης για το οικονομικό ώφελος (αν υπάρχει), επί τέλους δε μας τιμά σα χώρα να γίνονται μεταρρυθμίσεις χωρίς οικονομοτεχνικές μελέτες.
  Υπηρεσίες διαπίστευσης, τυποποίησης και μετρολογίας έχουν χώρες πολύ μικρότερες και πολύ φτωχότερες από τη σημερινή Ελλάδα. Στη χώρα μας χτίστηκαν με την αγάπη και τις αγωνίες πολλών ανθρώπων. Προκειμένου να γίνει η μεταρρύθμιση δεν είναι ανάγκη να χυθεί και η καρδάρα με το γάλα.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 19:47 | Χάρης

  Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, λόγω μικρού μεγέθους (νομίζω έχει 10-15 άτομα προσωπικό) και νομικών θεμάτων (υποχρέωση της χώρας που απορρέει από διεθνή συνθήκη, υλοποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με 100% χρηματοδότηση από ΕΕ) πιθανώς θα αντιμετωπίσει προβλήματα στον συγχωνευμένο φορέα. Θα έπρεπε να παραμείνει ανεξάρτητο, άλλωστε αυτή είναι η πρακτική διεθνώς. Εναλλακτικά θα μπορούσε να συγχωνευτεί με την υπηρεσία νομικής μετρολογίας του υπουργείου, το αντικείμενο είναι συναφές και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης λειτουργεί ένα τέτοιο μοντέλο. Αντίστοιχα και με το ΕΣΥΔ θα δημιουργηθούν πολύ σοβαρά νομικά θέματα, όπως σωστά επισημαίνει ο Ioannis. Δεν καταλαβαίνω τι εξυπηρετεί αυτή η συγχώνευση. Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί έχουν και λόγο και αντικείμενο ύπαρξης και παράγουν εγχώρια προστιθέμενη αξία, φοβάμαι ότι η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος θα δημιουργήσει μπάχαλο.

  Το δε οικονομικό όφελος από την συγχώνευση ποιο θα είναι; Δυο διοικητικά λιγότερα; Με τις αλλαγές σε σφραγίδες-ταμπέλες και τις εργατοώρες για οργάνωση και επίλυση των θεμάτων που θα προκύψουν μάλλον ζημιά θα προκύψει.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 17:39 | Ioannis

  Το προτεινόμενο σχέδιο Νόμου αφήνει μία σειρά από κενά τα οποία πρέπει να διευθετηθούν πριν από την ψήφιση του Νόμου διότι θα προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα τόσο στη λειτουργία του νέου Οργανισμού, όσο και στη λειτουργία της αγοράς. Συγκεκριμένα:

  1) Το ΕΣΥΔ λειτουργεί υπό την έγκριση (αναγνώριση) της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA), που στην πράξη είναι ένα Σύστημα Διαξιολόγησης από τους αντίστοιχους Οργανισμούς Διαπίστευσης πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Αυτή η έγκριση δίνει εγκυρότητα στα πιστοποιητικά και στις εκθέσεις που εκδίδουν οι οργανισμοί (πελάτες) που είναι διαπιστευμένοι από το ΕΣΥΔ. Αν αυτή η έγκριση αποσυρθεί, τότε τα πιστοποιητικά και οι εκθέσεις δοκιμών των διαπιστευμένων από το ΕΣΥΔ οργανισμών (π.χ. φορέων πιστοποίησης, εργαστήρια δοκιμών κτλ) δεν έχουν «αξία» εκτός Ελλάδος. Αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα με πολλές επιπτώσεις:
  • Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια σταδιακά θα στραφούν σε οργανισμούς με διαπίστευση από φορείς διαπίστευσης του εξωτερικού (που θα διαθέτουν έγκριση από την MLA) που θα επιφέρει αύξηση κόστους (μείωση ανταγωνιστικότητας για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις που δεν είναι αποδεκτό)
  • Οι διαπιστευμένοι φορείς θα στραφούν και αυτοί με τη σειρά τους για διαπίστευση σε φορείς διαπίστευσης του εξωτερικού το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση τα πιθανολογούμενα έσοδα του υπό ίδρυση Οργανισμού Διαπίστευσης Τυποποίησης και Μετρολογίας
  • Τα έξοδα των διαπιστευμένων οργανισμών (κόστος διαπίστευσης) θα αυξηθούν λόγω της χρήσης υπηρεσιών από φορείς του εξωτερικού που θα οδηγήσει σε αυξημένο κόστος υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και πάλι μείωση ανταγωνιστικότητας τους
  • Επιπρόσθετα πολλά από τα παραπάνω συνεπάγονται εκροή συναλλάγματος για αγορά υπηρεσιών από οργανισμούς εκτός Ελλάδος, υπηρεσίες που σήμερα παρέχονται στην Ελλάδα.
  Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην διαταραχθεί κατάσταση έγκρισης του ΕΣΥΔ από την MLA. Με βάση τα περιεχόμενα του υφιστάμενου σχεδίου Νόμου η έγκριση διαταράσσεται με 3 τρόπους:
  • Αρχικά από την κατάργηση των υφιστάμενων Νομικών προσώπων και τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού. Η έγκριση της MLA αφορά τον υφιστάμενο οργανισμό ΕΣΥΔ Α.Ε. Σε περίπτωση κατάργησης του οργανισμού, πρέπει η έγκριση να μεταφερθεί στο νέο οργανισμό, το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Το γεγονός ότι το σχέδιο προβλέπει την ανάληψη των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων οργανισμών από το νέο οργανισμό δεν σημαίνει ότι η MLA θα αποδεχτεί χωρίς καμία διαδικασία αυτήν την μετάβαση.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να μην καταργηθεί ο οργανισμός ΕΣΥΔ Α.Ε. μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση της έγκρισης της MLA.
  • Στους υπό συγχώνευση οργανισμούς συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες οι οποίες «δύναται» να διαπιστευτούν. Αυτό δεν αφορά τις δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηρίων του ΕΛΟΤ, διότι αυτές έχουν πλέον διαχωριστεί από τον ΕΛΟΤ, αλλά τις εργαστηριακές δραστηριότητες του ΕΙΜ. Αυτό είναι μία πρακτική που κατά κανόνα δεν είναι αποδεκτή από την MLA. Στο συγκεκριμένο θέμα πρακτικά δεν υπάρχουν επιλογές. Το ΕΙΜ για να λειτουργεί και να εκτελεί το ρόλο του, πρέπει να παρέχει και υπηρεσίες διακρίβωσης, τουλάχιστον στο υψηλότερο επίπεδο, διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αυτό αποτελεί ασυμβίβαστο συνύπαρξης με τον οργανισμό Διαπίστευσης που μπορεί δυνητικά να διαπιστεύσει αυτές τις υπηρεσίες. Είτε πρέπει να σταματήσει αυτές τις δραστηριότητες το ΕΙΜ, το οποίο θα αποτελέσει απαξίωση υποδομών (προσωπικό, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) που έχουν κοστίσει πολλά εκατομμύρια στο Ελληνικό Δημόσιο, είτε να μην συμμετέχει το ΕΙΜ στη συγχώνευση. Την τελευταία εναλλακτική της μη έγκρισης από την MLA δεν τη θεωρούμε επιλογή για λόγους που έχουν αναλυθεί παραπάνω. Εκτός εάν διασφαλιστεί «πολιτικά» η έγκριση από την MLA.
  • Στο σχέδιο Νόμου γίνεται αναφορά (Άρθρο 19, παρ. 9) σε ανάθεση των σκοπών του «ΟΠΕ-ΕΙΣ» στον υπό Ίδρυση Οργανισμό Διαπίστευσης Τυποποίησης και Μετρολογίας. Ο συγκεκριμένος οργανισμός διαθέτει Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ Εργαστήριο Δοκιμών το οποίο δεν θα είναι αποδεκτό από την MLA.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Είτε πρέπει να σταματήσει η δραστηριότητα του εργαστηρίου (απαξίωση υφιστάμενων επενδύσεων), είτε να μην συγχωνευτεί ο «ΟΠΕ-ΕΙΣ» με τον υπό ίδρυση Οργανισμό Διαπίστευσης Τυποποίησης και Μετρολογίας.

  2) Το σχέδιο Νόμου περιγράφει μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία για τη λειτουργία του νέου οργανισμού που περιλαμβάνει Ορισμό Εκπροσώπων, Επιλογή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου (υποθέτω μέσα από διαγωνιστική διαδικασία), Εκπόνηση Οργανογράμματος και Κανονισμών Λειτουργίας. Ακόμα και αν καταφέρει η νέα διοίκηση να φέρει εις πέρας όλα τα παραπάνω στους 6 Μήνες που προβλέπει το σχέδιο Νόμου (από 01/01/2013 μέχρι 30/06/2013) δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο πως θα λειτουργεί η αγορά στο μεσοδιάστημα. Τα περιουσιακά και δικαστικά θέματα μπορεί να καλύπτονται επαρκώς από φρασεολογία του σχεδίου Νόμου αλλά τι θα γίνει με τα διαδικαστικά της λειτουργίας? Αυτό αποτελεί εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα. Από τη στιγμή που με την ψήφιση του Νόμου καταργούνται οι υφιστάμενοι οργανισμοί τι θα γίνει με τους πελάτες τους? Παράδειγμα:
  • Πως θα λειτουργήσει ένα εργαστήριο δοκιμών ή διακριβώσεων ή ένας φορέας πιστοποίησης του οποίου το πιστοποιητικό διαπίστευσης λήγει τον Ιανουάριο του 2013? Θα περιμένει να δημιουργηθούν νέες διαδικασίες, να οργανωθεί το νέο σύστημα, να περάσει από τη νέα διαδικασία και μετά να του απονεμηθεί η νέα διαπίστευση? Έτσι όπως τα περιγράφει το σχέδιο Νόμου ούτε υπεύθυνος υπογραφής δεν θα υπάρχει, και φυσικά το προσωπικό του οργανισμού θα βρίσκεται εκτεθειμένο στους πελάτες χωρίς να μπορεί να πράξει τίποτα.
  • Ομοίως τι θα γίνει με τις υπηρεσίες Μετρολογίας? Πως θα λειτουργεί η ιχνηλασιμότητα στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών?
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι υφιστάμενοι οργανισμοί να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως έχουν μέχρι να είναι διαθέσιμη η διάδοχη κατάσταση.

  3) Όσον αφορά την λειτουργία του οργανισμού ΕΣΥΔ Α.Ε., στο υφιστάμενο οργανόγραμμα του Οργανισμού υπάρχουν το «εκτελεστικό» όργανο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και το «θεσμικό» όργανο Εθνικό Συμβούλιο το οποίο είναι σχεδιασμένο να διαφυλάσσει την αμεροληψία, επιστημονική επάρκεια και κατάλληλη λειτουργία του οργανισμού. Αυτή η δυαδικότητα δεν υπάρχει στον υπό Ίδρυση νέο οργανισμό. Αν για λόγους οικονομίας παραμείνει αυτός ο σχεδιασμός (γιατί πιθανών να θεωρηθεί ότι η λειτουργία ενός Συμβουλίου Διαπίστευσης θα προδιαγραφεί σε επόμενο στάδιο, κατά την εκπόνηση των κανονισμών λειτουργίας), είναι αναγκαίο να προστεθούν στην στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπρόσωποι των Καταναλωτών και των ενδιαφερόμενων μερών (Εργαστήρια και Φορείς Πιστοποίησης).

  4) Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τα υφιστάμενα λογότυπα των οργανισμών. Ουσιαστικά το πρόβλημα αφορά μόνο το λογότυπο του ΕΣΥΔ, διότι το ΕΙΜ χρησιμοποιεί το λογότυπο του σε «δικές» του εκθέσεις (άρα δεν προκύπτει σημαντικό πρόβλημα με την όποια αλλαγή του), ο ΕΛΟΤ πλέον δεν διαθέτει υπηρεσίες πιστοποίησης ή εργαστηρίων (άρα πλέον δεν γίνεται χρήση του λογοτύπου από τους πελάτες του). Στην περίπτωση του ΕΣΥΔ και ειδικά για τους φορείς πιστοποίησης, το λογότυπο του ΕΣΥΔ χρησιμοποιείται από τους διαπιστευμένους φορείς στα πιστοποιητικά τους, και σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται χρήση (υπάρχουν σχετικοί κανόνες) και από τους πελάτες των διαπιστευμένων φορέων. Η τροποποίηση του λογοτύπου διαπίστευσης θα δημιουργήσει διαχειριστικά κόστη τα οποία καλό είναι να αποφευχθούν στην παρούσα φάση.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: να ληφθεί μέριμνα ώστε να συνεχίσει η χρήση του υφιστάμενου λογοτύπου του ΕΣΥΔ

  Κλείνοντας ένα γενικό σχόλιο. Με εξαίρεση τον ΕΛΟΤ οι άλλοι 2 οργανισμοί λειτουργούν λιγότερο από 20 χρόνια. Αν και το χρονικό διάστημα είναι μικρό, και οι τρεις οργανισμοί απασχολούν πλέον υψηλής εξειδίκευσης και μόρφωσης προσωπικό που έχει αναπτύξει αξιόλογη και διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία, σε ορισμένες περιπτώσεις διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό (π.χ. ΕΙΜ) και αποτελούν περιουσία για το Ελληνικό Δημόσιο. Είναι λάθος να απαξιωθεί αυτή η «περιουσία» στο «βωμό» των συγχωνεύσεων χωρίς να γίνει προσεκτικός σχεδιασμός που θα διασφαλίσει βιωσιμότητα και κατάλληλη παροχή υπηρεσιών στην αγορά.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 16:37 | Νίκος Μπάλσης

  Συμφωνώ με τον κο Γιάννη Κανάβα ως προς το γενικό του (ακροτελεύτιο) σχόλιο περί των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων. Έχω συμμετέχει σε διαβουλεύσεις στην αρχή του θεσμού και έχω απογοητευτεί για την τύχη (ή καλύτερα ατυχία) των προτάσεων, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνομαι. Παρακαλώ θερμά (ή/και απαιτώ) να απαντηθεί το ερώτημα που έθεσε ο κος Κανάβας δηλαδή ποιες αλλαγές και που έχουν προκύψει λόγω διαβούλευσης. Μήπως η διαβούλευση είναι ένα άσκοπο γραφειοκρατικό άλλοθι των «μεταρρυθμιστών» και γενικότερα των «νομοθετών»? Για να διατηρήσει την αξιοπιστία του ο θεσμός, για να παραμείνει ο ενεργός πολίτης στην ενέργεια αλλά και για να θεμελιωθεί η συμμετοχική δημοκρατία, η διαβούλευση πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, να επηρεάζει τις αποφάσεις με κανόνες και όχι να επινοούνται επιχειρήματα αντίκρουσης.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 14:49 | Γιάννης Κανάβας

  Καταθέτω συνεκτικά τις ακόλουθες σκέψεις και προτάσεις:
  1. το σύστημα – φορέας διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), είναι ο ελεγκτής. Οι φορείς παροχής πιστοποιητικών όπως ο ΕΛΟΤ είναι οι ελεγχόμενοι από τον φορέα διαπίστευσης. Πως λοιπόν συνενώνονται σε έναν οργανισμό ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος ; Υπάρχει ανάλογο μοντέλο στην ΕΕ ; ΠΡΟΤΑΣΗ : οι δραστηριότητες και οι αρμοδιότητες να μεταφερθούν σε Ειδική Γραμματεία στο Υπ. Ανάπτυξης.
  2. Οι σημαντικές αποκλίσεις από το πνεύμα ή την αφετηρία του Νόμου, γίνονται με τους περιβόητους κανονισμούς λειτουργίας, στους οποίους εντάσσονται διατάξεις και ψηφίζονται από το Δ.Σ. με εξαιρετικά ευνοϊκά προνόμια. Ο Νόμος πρέπει να προβλέπει και να διατυπώνει ρητά τουλάχιστο τα όρια, το περίγραμμα και τις γενικές κατευθύνσεις των κανονισμών λειτουργίας.
  3. Η συγχώνευση οργανισμών από μόνη της, ως διοικητική πράξη δεν προσδιορίζει νομοτελειακά την επίτευξη της οικονομίας. Συνεπώς θα πρέπει τουλάχιστο στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου να προσδιορίζεται το οικονομικό όφελος για το Δημόσιο, και στον Νόμο να προσδιορίζεται το ελάχιστο ποσοστό εξοικονόμησης. Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός του νέου οργανισμού θα πρέπει να είναι -20% στις περισσότερες κατηγορίες δαπανών σε σχέση με τα επιμέρους αθροίσματα των προϋπολογισμών των ανεξάρτητων οργανισμών.
  4. Περί προσωπικού. Σε ΚΑΜΙΑ παγκοσμίως συγχώνευση δεν αθροίζεται το προσωπικό. Είναι απολύτως βέβαιο ότι υπάρχουν διπλές και τριπλές θέσεις και αλληλεπικαλυπτόμενες έως ίδιες αρμοδιότητες. Η δε Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων (θεωρητικά) έχει ένα Υπουργείο Εργασίας που σφαγιάζει δικαιώματα και αποδοχές υπαλλήλων – εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα, δίνοντάς τους βορά στις απαιτήσεις των υπαλλήλων της Τρόϊκα, και ταυτόχρονα έχει ένα Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που προστατεύει απολύτως τους Δημοσίους υπαλλήλους. Είναι εξόφθαλμη περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης πολιτών. Ειδικά ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Καθηγητής θα πρέπει στοιχειωδώς να το αναγνωρίζει. Παράλληλα, δεν είναι πολιτισμένο και είναι κοινωνικά επαχθές να απολύονται εργαζόμενοι. ΠΡΟΤΑΣΗ : κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης και έως την εκκαθάριση να αξιολογηθεί όλο το προσωπικό, όλων των συγχωνευόμενων φορέων. Το άριστο να παραμείνει στο νέο οργανισμό. Το υπόλοιπο ή να απορροφηθεί από άλλο φορέα που έχει πραγματικά ανάγκη από προσωπικό των προσόντων που διαθέτουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, εναλλακτικά να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα επαναπροώθησης στην αγορά εργασίας με νέες δεξιότητες, νέα εκπαίδευση και κατάρτιση.

  Γενικό σχόλιο. Παρακολουθώ συστηματικά την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και συμμετέχω σε αυτή. Δεν έχω εντοπίσει έως σήμερα αποδοχή των προτάσεων των συμμετεχόντων. Θα είχε ενδιαφέρον να είχαμε ένα report από το σύστημα που, πότε, ποιες αλλαγές έχουν γίνει έπειτα από την δημόσια διαβούλευση.

  Ευχαριστώ.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 11:11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Το ΕΣΥΔ μέχρι σήμερα ως ανεξάρτητη αρχή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 765/2008 του Ε.Κ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της χώρας. Έτσι ως ανεξάρτητος οργανισμός έχει διαπιστεύσει και δραστηριότητες των, ΕΙΜ και ΕΛΟΤ. Όταν αυτοί οι οργανισμοί ενωθούν τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ασυμβίβαστο και στη ανεξαρτησία των αποτελεσμάτων διαπίστευσης, αφού θα λειτουργούν κάτω από το ίδιο Δ.Σ.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 11:27 | Αναστάσιος Μαράς

  Ανεξάρτητα από τη νέα διοικητική διάρθρωση του Οργανισμού να διατηρηθεί η χρήση του λογότυπου του ΕΛΟΤ, το οποίο για την Ελλάδα είναι αντίστοιχο του ISO. Με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρχουν παρανοήσεις και προβλήματα εξαιτίας της μειωμένης αναγνωρισιμότητας του νέου λογότυπου.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 10:03 | GIORGOS

  ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΟΡΘΕΣ, ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ και ΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ). ΕΑΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 10:55 | ΣΤΕΛΙΟΣ Δ

  ΔΙΑΦΩΝΩ. Μια τρύπα στο νερό με αυτό το νομοσχέδιο. Κλείνουμε από τη μία οργανισμούς και δημιουργόυμε άλλον. Πάλι για βόλεμα κάποιων. Όλες οι αρμοδιότητες πρέπει να μεταφερθούν κατευθείαν στο ΥΠΑΝ χωρίς σύσταση νέου οργανισμού. Δεν έχει το ΥΠΑΝ υπαλλήλους να κάνουν αυτή τη δουλειά?

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 08:09 | Δημήτριος Ν. Χουλιάρας

  Η Ανώνυμος Εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε) σήμερα, αλλά και από ιδρύσεώς της, απασχολεί εξωτερικούς συνεργάτες ως αξιολογητές και εμπειρογνώμονες, για την διεξαγωγή αξιολογήσεων σε φορείς πιστοποίησης και ελέγχου. Σε αυτούς τους εξωτερικούς συνεργάτες, ανήκω και ο ίδιος από το 2001 ως Επικεφαλής Αξιολογητής. Το ΕΣΥΔ Α.Ε και η σημερινή διοίκησή του, μας οφείλει δεδουλευμένα και έξοδα για τα οποία έχουμε παράσχει όλες τις σχετικές αποδείξεις. Για τα ανεξόφλητα, αλλά τιμολογημένα δεδουλευμένα (δηλαδή για όσα δεδουλευμένα έχουμε κόψει ΑΠΥ στην ΕΣΥΔ Α.Ε, αλλά δεν έχουμε ακόμη εξοφληθεί) μας καλύπτει πλήρως το καθεστώς της εκκαθάρισης που περιγράφεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 3 και σημεία γ) και δ)και δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα, είναι στα μη τιμολογημένα και φυσικά απλήρωτα δεδουλευμένα μας. Δηλαδή σήμερα το ΕΣΥΔ Α.Ε. έχει μη τιμολογημένα δεδουλευμένα προς τους αξιολογητές του. Ο λόγος που δεν έχουν τιμολογηθεί ακόμη τα δεδουλευμένα των αξιολογητών από το ΕΣΥΔ, δεν είναι για σχολιασμό, επί του παρόντος ερωτήματας.
  Τώρα αν έχουμε λύση και εκκαθάριση της ΕΣΥΔ Α.Ε με την ψήφιση του παρόντος, πού θα τιμολογηθούν τα απλήρωτα δεδουλευμένα μας; Θα αναλάβει ο νέος Οργανισμός, να εξοφλήσει τα ατιμολόγητα δεδουλευμένα των αξιολογητών του ΕΣΥΔ ;;