Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 12: Συγχώνευση Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) και σύσταση του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών

1. Tα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.), τα οποία έχουν συσταθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου μόνου παρ. 7 του ν. 5167/1931 (Α 222) (άρθρο 11 π.δ. της 4ης Μαρτίου 1932), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει συγχωνεύονται σε ν.π.δ.δ. που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, υπό την επωνυμία «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (Ε.Κ.Α.Φ), με έδρα την Αθήνα. Το ν.π.δ.δ. που συνιστάται τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2. Σκοπός του Ε.Κ.Α.Φ. είναι η παροχή εφάπαξ αποζημίωσης στα υπαγόμενα σε αυτό πρόσωπα ή στα μέλη των οικογενειών τους, λόγω οικειοθελούς οριστικής αποχώρησης από το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή.

3. Το Ε.Κ.Α.Φ. διοικείται από Πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Αποτελείται από επτά μέλη, με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά, ως εξής: Ως Πρόεδρος ορίζεται ένας ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και ως μέλη ορίζονται ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ένας ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας ή αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ένας ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας, ένας εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις, (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Ναυτικών Πρακτόρων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τη συγκρότηση νέου.

4. Οι διατάξεις που διέπουν τους πόρους των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 εξακολουθούν να ισχύουν. Οι Επιτροπές Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς και Λιμένων (ΕΡΦΞ και ΕΡΦΛ), είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών, υπέρ του Ε.Κ.Α.Φ, σε αυτό.

5. α) Οι διατάξεις που διέπουν τους σκοπούς, τους πόρους, τους δικαιούχους και τα υπαγόμενα πρόσωπα των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται, καθώς και οι κανονιστικές και καταστατικές διατάξεις αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

β) Τα αποθεματικά των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1, καθώς και των επιμέρους κατηγοριών, εντάσσονται ως αποθεματικά στο Ε.Κ.Α.Φ. σε χωριστές κατηγορίες, με χωριστές μερίδες και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Μεμονωμένοι Φορτοεκφορτωτές ή ομάδες φορτοεκφορτωτών μπορούν να εντάσσονται και να διατηρούν χωριστές μερίδες στο Ε.Κ.Α.Φ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Φ., κατόπιν αίτησης των δικαιούχων μπορούν να καταργούνται και να διανέμονται αυτοτελώς τα επιμέρους αποθεματικά στους αντίστοιχους δικαιούχους τους.

6. α) Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο Κανονισμός λειτουργίας, διοίκησης και παροχών του Ε.Κ.Α.Φ.
β) Στον Κανονισμό Λειτουργίας, Διοίκησης και Παροχών του Ε.Κ.Α.Φ. καθορίζονται, ιδίως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του συνιστώμενου νομικού προσώπου, οι θέσεις προσωπικού, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης προϋπολογισμού, διοίκησης και διαχείρισης αποθεματικών και περιουσίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

7. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 μεταφέρεται με την ίδια σχέση στο Ε.Κ.Α.Φ.. Το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας, Διοίκησης και Παροχών της προηγούμενης παραγράφου. Για τον σκοπό αυτό εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων και συγχωνευόμενων Κ.Α.Φ. περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα στο συνιστώμενο με τον παρόντα νόμο ν.π.δ.δ., με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομίες και κληροδοσίες, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων Κ.Α.Φ., αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση των αρχείων τους.

9. Το Ε.Κ.Α.Φ. υποκαθίσταται, αυτοδικαίως, και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των καταργούμενων Κ.Α.Φ. Η μεταβίβαση αυτή συνιστά καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δίκες των καταργούμενων και συγχωνευόμενων Κ.Α.Φ. συνεχίζονται από το συνιστώμενο ν.π.δ.δ. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους.

 • 7 Οκτωβρίου 2012, 11:43 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Κ.Α.Φ.

  Ο τρόπος με τον οποιο θα εξυπηρετείται η κάθε Επιτροπής Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών, υπέρ του Ε.Κ.Α.Φ , θα γινεται οπως ισχυει σημερα για τα ΚΑΦ που δεν απασχολουν προσωπικο; Θα γινεται αναθεση εργου σε λογιστη ,ελευθερο επαγγελματια ;Θα βαρυνει το Ε.Κ.Α.Φ αυτη η δαπανη; Και για τις λοιπες αρμοδιότητες της ΕΡΦ δλδ εισπραξεις πορων και διανομες των επιδοματων Δωρου ,Αδειας και Γαμου των φορτοεκφορτωτων και την τηρηση των λογιστικων εργασιων των παραπανω ,απο ποιους πορους θα καλυφθει αυτη η δαπανη;;;;
  Το άρθρο 12§2 οριζει οτι ο σκοπός του νέου Ε.Κ.Α.Φ. περιορίζεται μόνο στην «… παροχή εφάπαξ αποζημίωσης στα υπαγόμενα σε αυτό πρόσωπα ή στα μέλη των οικογενειών τους, λόγω ΟΙΚΙΟΘΕΛΟΥΣ αποχώρησης (μονο οικιοθελους ;;;; και οι περιπτωσεις γηρατος; ασθενειας; θανατου ; κλπ)από το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή».
  Το άρθρο 12§5 περ.(α) οριζει οτι «Οι διατάξεις που διέπουν τους σκοπούς, τους πόρους, τους δικαιούχους και τα υπαγόμενα πρόσωπα των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται, καθώς και οι κανονιστικές και καταστατικές διατάξεις αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος νόμου».Καλυπτεται απο αυτο η χορηγηση δανειων και η καταβολη εξοδων κηδειας των φορτοεκφορτωτών;

 • 4 Οκτωβρίου 2012, 08:29 | Το προσωπικό των Κ.Α.Φ.

  Οι πόροι των Κ.Α.Φ. προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις ασφαλιστικές εισφορές σε αυτά, εργοδοτών (φορτοπαραληπτών) και εργατών (φορτοεκφορτωτών). Τα Κ.Α.Φ. δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό γιατί δεν επιχορηγούνται από αυτόν. Αντίθετα τα ίδια υποχρεούνται δια της καταβολής ειδικών εισφορών στην επιχορήγηση άλλων ασφαλιστικών φορέων όπως των ΛΠΦΛ, ΕΚΟΕΜΝ, ΤΕΑΠΟΚΑ κ.τ.λ. Σε τι ακριβώς εξυπηρετεί η συγχώνευσή τους σε ένα ενιαίο ΝΠΔΔ όταν τα αποθεματικά τους θα παραμείνουν σε χωριστές κατηγορίες με χωριστές μερίδες; Και με ποιο ακριβώς τρόπο θα εξυπηρετείται η αρμοδιότητα της κάθε Επιτροπής Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών, υπέρ του Ε.Κ.Α.Φ, σε αυτό, αν όχι με έναν τουλάχιστο κατά τόπο υπάλληλο που θα αναλάβει την εργασία αυτή;

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 18:23 | Mery

  Απόλυτα μετρήσιμα στοιχεία για όλα τα ΝΠΔΔ
  Σε πρώτο στάδιο δημιουργείαι η 1η στήλη όπου βάζετε το πραγματικό ύψος παραγωγής σε € στη 2η στήλη βάζετε το κόστος μισθοδοσίας λειτουργικά έξοδα κλπ,σε € Εάν το ΝΠΔΔ επί σειρά ετών έχει ζημιές ή παράγει μηδενικό έργο νομίζω ότι ξέρετε τι πρέπει να γίνει, εφόσον οι ζημιές αυτές μετακυλίονται σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι στερούντε υγεία παιδεία και πρόνοια. Εάν τα πράγματα είναι καλά τότε θωρακίστε και βελτιώστε αυτά τα ΝΠΔΔ. Θωρακίστε το κοινό (και όχι μιας συγκεκριμένης ομάδας) ΚΑΛΟ.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 11:43 | Το προσωπικό των Κ.Α.Φ.

  Το πάσης φύσεως προσωπικό των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 μεταφέρεται με την ίδια σχέση στο Ε.Κ.Α.Φ (με έδρα την Αθήνα). Θα θέλαμε μας διευκρινιστεί αν οι ανά την Ελλάδα υπάλληλοι των Κ.Α.Φ. θα υποχρεωθούν να μετακομίσουν στην Αθήνα, στην έδρα του Ε.Κ.Α.Φ. διαλύοντας την οικογενειακή και κοινωνική τους οργάνωση (εργασία συζύγου, σχολεία παιδιών και λοιπές υποχρεώσεις στον τόπο που κατοικούν);

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 10:21 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Γιατί πρέπει να υπάρχει το κεφάλαιο αυτό; Από που προέρχονται οι πόροι αυτού;

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 08:24 | Α.Ε.

  Σύμφωνα με το άρθρο 12§2 Ο σκοπός του νέου Ε.Κ.Α.Φ. περιορίζεται μόνο στην «… παροχή εφάπαξ αποζημίωσης στα υπαγόμενα σε αυτό πρόσωπα ή στα μέλη των οικογενειών τους, λόγω οικειοθελούς οριστικής αποχώρησης από το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή».
  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12§5 περ.(α) «Οι διατάξεις που διέπουν τους σκοπούς, τους πόρους, τους δικαιούχους και τα υπαγόμενα πρόσωπα των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται, καθώς και οι κανονιστικές και καταστατικές διατάξεις αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος νόμου».
  Ζήτημα συνεπώς, τίθεται ως προς το αν θα εξακολουθήσει να ισχύει η καταβολή άλλων παροχών, όπως η επιδότηση των φορτοεκφορτωτών μέσω του Λ.Π.Φ.Λ., λόγω υποαπασχόλησής τους, ως και τα δώρα και οι άδειες τους, έξοδα κηδείας, όπως και κάθε άλλη παροχή προβλεπόταν από τον εκάστοτε Κανονισμό του οικείου ΚΑΦ.
  Οι παροχές αυτές θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται στους φορτοεκφορτωτές ως μη αντικείμενες στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή θα θεωρηθούν καταργημένες ως αντίθετες με τον περιοριστικώς αναφερόμενο σκοπό του Ε.Κ.Α.Φ. της §2 του αυτού άρθρου;
  Τέλος, αν τελικά προκριθεί η πρώτη άποψη υπέρ της διατήρησης αυτών, οι παροχές θα καταβάλλονται από τον Ε.Κ.Α.Φ.από τα αποθεματικά των πρώην Κ.Α.Φ.;