Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 14: Συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης» (Δ.Ε.Θ.), «Ελληνικές Εκθέσεις – HELEXPO» και «Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών» (Ο.Π.Ε.) με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας

1. Οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΔΕΘ ΑΕ) που συστήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2687/1999 (39 Α΄), με Αρ. ΜΑΕ: 42940/62Β/99/0135, «Ελληνικές Εκθέσεις – HELEXPO A.E.» που συστήθηκε με το άρθρο 2 ως άνω νόμου, με Αρ. ΜΑΕ: 08680/062/Β/86/0514), και «Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών Α.Ε.» που συστήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 528/1977 (29 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συγχωνεύονται σε νέα εταιρεία που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η επωνυμία της νέας εταιρείας είναι «Ελληνικός Οργανισμός Εκθέσεων και Ανάπτυξης Εξαγωγών Α.Ε.» και εποπτεύεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Μακεδονίας και Θράκης. Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής της λειτουργίας διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα, στο οποίο ανατίθενται, ιδίως, οι δραστηριότητες που ασκούνται προς προώθηση και ανάπτυξη των πάσης φύσεως εξαγωγών. Το προσωπικό που υπηρετεί στον ΟΠΕ ΑΕ μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας, να εξακολουθήσει την παροχή των υπηρεσιών του στο ως άνω υποκατάστημα.

2. Οι μετοχές που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στις εταιρείες «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.», «Ελληνικές Εκθέσεις – HELEXPO A.E.» και «Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών Α.Ε.» καθώς και οι μετοχές που κατέχουν τα Επιμελητήρια, οι Παραγωγικοί Φορείς και η ΠΑΣΕΓΕΣ στην εταιρεία «Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών Α.Ε.» μετατρέπονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης, υπό την επιφύλαξη της έκδοσης νέων τίτλων και της εγγραφής των μετόχων και των μετοχών στα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 βιβλία, σε μετοχές της εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Εκθέσεων και Ανάπτυξης Εξαγωγών Α.Ε.».

3. Για τη συγχώνευση της παραγράφου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 και των άρθρων 80 και 68 επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

α) Για την κίνηση της διαδικασίας συγχώνευσης δεν απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιρειών ή οιουδήποτε άλλου εταιρικού οργάνου. Η συγχώνευση πραγματοποιείται χωρίς να προηγηθεί εκκαθάριση των συγχωνευομένων εταιρειών.

β) Οι ισολογισμοί μετασχηματισμού του άρθρου 2 του ν. 2166/1993 καταρτίζονται με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων εταιρειών με ημερομηνία μετασχηματισμού οποιαδήποτε ημερομηνία του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι ένα μήνα μετά τη δημοσίευση αυτή.

γ) Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), στις οποίες υπάγονται οι συγχωνευόμενες εταιρείες, συντάσσουν την έκθεση φορολογικού ελέγχου του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 το αργότερο μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες με βάση τους ανωτέρω ισολογισμούς μετασχηματισμού, με ευθύνη του προϊσταμένου της εκάστοτε Δ.Ο.Υ.

δ) Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Μακεδονίας και Θράκης, που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται πράξη συγχώνευσης, η οποία έχει το περιεχόμενο της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβάνει επιπροσθέτως το κείμενο του καταστατικού της νέας εταιρείας και καταχωρίζεται αμελλητί στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών για κάθε εταιρεία που μετασχηματίζεται και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών συντελείται η συγχώνευση και επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920.

ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920.

στ) Τα όργανα της εταιρείας που προκύπτει από τη συγχώνευση προσαρμόζουν τις καταστατικές ρυθμίσεις της νέας εταιρείας στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων εταιρειών.

4. α) Τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, των εταιρειών που απορροφώνται, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσής τους, στην νέα εταιρεία, ακόμη και αν δεν περιγράφονται επακριβώς στην απόφαση της παραγράφου 3, στοιχείο δ΄, του παρόντος άρθρου.

β) Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν απαιτούνται διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα.

γ) Με την επιφύλαξη των κανόνων του κοινοτικού δικαίου, το καταστατικό, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων των συγχωνευομένων εταιρειών, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και κάθε εμπράγματου, ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, η συμμετοχή στο κεφάλαιό τους, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη, συμβολαιογραφική ή μη, που απαιτείται για τη συγχώνευση, την τροποποίηση του καταστατικού των συγχωνευομένων και η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε ν.π.δ.δ. και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων.

δ) Τα χρέη των συγχωνευομένων εταιρειών έναντι του Δημοσίου, του ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία περιέρχονται στη νέα εταιρεία, εγγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις της και αναλαμβάνονται από αυτή.

ε) Με την επιφύλαξη των κανόνων του κοινοτικού δικαίου, οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για την κεφαλαιοποίηση των χρεών των φορέων που συγχωνεύονται, τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά το χρονικό διάστημα πριν από την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

στ) Με την επιφύλαξη των κανόνων του κοινοτικού δικαίου, η νέα εταιρεία απαλλάσσεται πλήρως από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε ν.π.δ.δ. που αφορά την ακίνητη περιουσία της, ειδικότερα δε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν. 3634/2008 (9 Α΄) και το άρθρο 27 του ν. 3842/2010 (58 Α΄).

ζ) Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η οποία συντελείται με την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3, στοιχείο δ΄, του παρόντος άρθρου, τη δημοσίευση περίληψής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρείες όσο και έναντι τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσματα:

αα) η νέα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, τις έννομες σχέσεις και τις υποχρεώσεις των συγχωνευομένων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες των συγχωνευομένων εταιρειών θα συνεχίζονται από τη νέα εταιρεία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.
ββ) οι συγχωνευόμενες εταιρείες θεωρείται ότι έχουν λυθεί αυτοδικαίως έναντι πάντων, εξαφανιζόμενης της νομικής τους προσωπικότητας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια και όλες οι πράξεις των συγχωνευομένων εταιρειών, ως και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ημερομηνία των ισολογισμών μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων εταιρειών και μεταγενέστερα, από λογιστικής άποψης, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της νέας εταιρείας.
γγ) οι μέτοχοι των συγχωνευομένων εταιρειών καθίστανται μέτοχοι της νέας εταιρείας. Το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 3 στοιχείο δ΄, του παρόντος άρθρου, κατ’ αναλογία των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιρειών και του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων σε αυτές.

5. α) Με τη συντέλεση της συγχώνευσης, οι σκοποί των συγχωνευομένων εταιρειών, όπως προκύπτουν από τις διατάξεις των καταστατικών τους, αποτελούν εφεξής σκοπούς της νέας εταιρείας.

β) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι σκοποί της νέας εταιρείας είναι, ιδίως, οι ακόλουθοι:

αα) η μελέτη και η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την εξωστρέφεια, την τόνωση του εξαγωγικού εμπορίου και την προσέλκυση επενδύσεων
ββ) η οργάνωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων προβολής και προώθησης προϊόντων σε συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς και τις επιχειρήσεις καθώς και δράσεων διεθνούς marketing που περιλαμβάνουν προσκλήσεις αγοραστών, δημοσιογράφων, εκδηλώσεις προβολής ελληνικών προϊόντων κ.λ.π,
γγ) η παροχή υπηρεσιών γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συμβούλου) καθώς και καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέματα αγοράς, νομικού πλαισίου εξαγωγών και επενδύσεων, τυποποίησης και συσκευασίας, ποιότητας και εμπορικών επαφών
δδ) η πραγματοποίηση συνεργασιών με αντίστοιχους Οργανισμούς του Εξωτερικού και η συμμετοχή στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Εξωτερικού Εμπορίου για χάραξη κοινής πολιτικής και αξιοποίησης των διαφόρων κοινοτικών και διεθνών πόρων
εε) η ανάπτυξη και σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων και φιλικών δεσμών μεταξύ των λαών,
στστ) η προβολή της ελληνικής εν γένει παραγωγής,
ζζ) η υποβοήθηση των Ελλήνων παραγωγών, βιοτεχνών και βιομηχάνων στην προσπάθειά τους για τη βελτίωση της παραγωγής, προβολής και διακίνησης των προϊόντων τους και την αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών,
ηη) η οργάνωση δράσεων διερευνητικού χαρακτήρα σε επιλεγμένες αγορές με στόχο την ενημέρωση του εξαγωγικού επιχειρηματικού κόσμου για τις παρουσιαζόμενες εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες τοποθέτησης νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών,
ιι) η παροχή υπηρεσιών σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων,
κκ) η διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των ακινήτων των συγχωνευομένων εταιρειών με κάθε πρόσφορο τρόπο,
λλ) η διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη εκθεσιακών σημάτων με κάθε πρόσφορο τρόπο,
μμ) η διαχείριση και εκμετάλλευση ραδιοφωνικού σταθμού,
νν) η διαχείριση και εκμετάλλευση εταιρικών συμμετοχών,
ξξ) η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων επιχειρηματικών αποστολών και γενικότερα εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή,
οο) η παροχή προς το Ελληνικό Κράτος συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εκθεσιακής πολιτικής, διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων,
ππ) η ενημέρωση της Πολιτείας σχετικά με την εκθεσιακή δραστηριότητα της Χώρας,
ρρ) η οργάνωση, ως επίσημος κρατικός φορέας, της εθνικής συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού.

6. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετέχουν εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων και πρόσωπα ειδικών γνώσεων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της. Με απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον διορισμό των μελών του, τη λειτουργία του καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η θητεία των διοριζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, και μπορεί να ανανεωθεί.
Με το καταστατικό μπορεί να συγκροτηθεί ως αυτοτελές όργανο Εκτελεστική Γραμματεία και να ρυθμίζονται τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες αυτής θέματα.

7. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις συγχωνευόμενες εταιρείες μεταφέρεται αυτοδικαίως στη νέα εταιρεία και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας που ισχύουν κατά τον χρόνο της συγχώνευσης. Με απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών καθορίζεται και κάθε άλλο θέμα για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των συγχωνευομένων εταιρειών στη νέα εταιρεία.

8. Οι εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με τις εταιρείες που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ν. 2190/1920 λύονται αυτοδικαίως και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα όργανα των εταιρειών αυτών δεν συνέλθουν και δεν αποφασίσουν τη λύση και εκκαθάρισή τους εντός δυο μηνών από τη γνωστοποίηση της σχετικής υποχρέωσης στα Δ.Σ. των εταιρειών αυτών. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την πάροδο αυτής ορίζονται με απόφαση του εποπτευόντων Υπουργών οι εκκαθαριστές των παραπάνω εταιρειών.

9. Η Υπηρεσιακή Μονάδα με την επωνυμία Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας και χαρακτηριστικό τίτλο «Ο.Π.Ε-Ε.Ι.Σ» καταργείται και οι σκοποί του ανατίθενται στον φορέα που θα προκύψει από τη συγχώνευση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας και του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο η θητεία των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Πιστοποίησης (ΑΣΠ) που έχει συσταθεί στο ΟΠΕ-ΕΙΣ.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 15:01 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ

  ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΘΕΩΡΩ ΕΝΤΕΛΩΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΟΣΟ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ/ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΑΣΥΜΒΑΤΕΣ. ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ (ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΚΤΙΜΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΟΥΜΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΘ. ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΠΙΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΥΚΙΑ.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 15:48 | ΣΕΒΙΤΕΛ

  Σε μία στιγμή κρίσιμη για τη χώρα μας, ένας από τους ελάχιστους πλέον ελπιδοφόρους τομείς της εθνικής μας οικονομίας είναι οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων.

  Οι ελληνικές εταιρείες και τα ελληνικά προϊόντα δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αναδειχθούν σε βασικούς αρωγούς και συμπαραστάτες της πολιτείας στο ξεπέρασμα της πολύπλευρης κρίσης που περνάει η χώρα μας.

  Όλοι οι παράγοντες των εξαγωγών, Σύνδεσμοι, φορείς, συναρμόδια Υπουργεία, οργανισμοί, επιχειρηματίες πρέπει σε αυτόν το μεγάλο αγώνα να είμαστε και να μείνουμε ενωμένοι προκειμένου να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες, όλα τα εφόδια και όλους τους εξαγωγικούς θεσμούς που με μεγάλο κόπο και σε βάθος χρόνου έχουμε χτίσει.

  Ο ΣΕΒΙΤΕΛ είναι από τους φορείς που αξιοποιεί την δράση και εμπειρία του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ ΑΕ) υλοποιώντας σε περισσότερες από 10 χώρες, εντός και εκτός Ε.Ε, συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και από τα Μέλη του Συνδέσμου, Προγράμματα Ενημέρωσης – Προβολής – Προώθησης του εθνικού μας προϊόντος, του ελαιολάδου. Η συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν αποτελεσματική προς όφελος των προϊόντων και των επιχειρήσεων.

  Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι οποιαδήποτε σκέψη για κατάργηση ή συγχώνευση του ΟΠΕ, θα δημιουργήσει παρά θα επιλύσει προβλήματα στην προσπάθεια για περαιτέρω διεύρυνση των ελληνικών εξαγωγών. Η γνώση και η εμπειρία του ΟΠΕ, σε συνδυασμό με τις μακροχρόνιες συνεργασίες του με τους κλαδικούς φορείς έχουν συμβάλλει στην θετική πορεία των εξαγωγών του κλάδου μας και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν από την Κυβέρνηση.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:03 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
  Αθήνα 8 Οκτωβρίου 2012
  Σχετικά με το σχέδιο Νόμου που αφορά στην επικείμενη συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ με τη ΔΕΘ και την HELLEXΡO, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών εκφράζει την επιφύλαξη του έχοντας υπόψη ότι μια τέτοια ενέργεια θα θέσει σε κίνδυνο το μέχρι σήμερα αποδοτικό έργο σε σχέση με την στήριξη, ενίσχυση και προώθηση του τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών.
  Η Ελληνική θαλασσοκαλλιέργεια είναι μία από τις κορυφαίες εξαγωγικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της Χώρας μας με συνεχή και ταχύτατη ανάπτυξη, που δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια και ειδικά στην περιφέρεια. Η χώρα μας πρωταγωνιστεί στην Ευρωπαϊκή ιχθυοκαλλιέργεια, αποτελεί την πρώτη παραγωγό χώρα Μεσογειακών ειδών, αλλά και την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο σε ότι αφορά τα παραγόμενα είδη τσιπούρα και λαβράκι. Η στήριξη και η περαιτέρω ενίσχυση του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών θεωρείται αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία του διεθνούς εγχειρήματος του κλάδου.
  Ο ΣΕΘ θεωρώντας απαραίτητη για την επιτυχή στήριξη της εξωστρέφειας του κλάδου μας και την αύξηση των εξαγωγών γενικότερα τη στενή συνεργασία με τον Οργανισμό, τόσο για τα ανωτέρω όσο και για την προώθηση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι κλπ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 -2013. στεγάζεται ήδη εδώ και δύο χρόνια σε χώρο γραφείων που του έχει παραχωρηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕ.
  Ενδεχόμενη συγχώνευση, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την μέχρι σήμερα άριστη και αποδοτική συνεργασία και να διασπάσει την κοινή προσπάθεια για την ευημερία του κλάδου και των επιχειρήσεών του ακολούθως, κάτι που θα ήταν καταστροφικό λαμβάνοντας υπόψη και τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες στην χώρα μας.

 • Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης έχει μια διαχρονική συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών σε πάρα πολύ μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα ανά τον κόσμο. Το μοντέλο της ανάδειξης της Περιφέρειας Κρήτης μέσα από τα σύγχρονα, λειτουργικά και καλαίσθητα εθνικά περίπτερα που διοργανώνει ο ΟΠΕ, είχε σαν αποτέλεσμα την ενιαία παρουσία των κλάδων της Κρήτης και την αύξηση των Κρητικών εξαγωγών.

  Πέραν των συμμετοχών μελών του ΣΕΚ – Κρητών εξαγωγέων σε Διεθνείς Εκθέσεις, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που ακολουθεί τον ΟΠΕ στις επιχειρηματικές αποστολές και έχει επιλέξει αυτό το εργαλείο ως το πιο αποτελεσματικό για την αύξηση των εξαγωγών. Παράλληλα, έχουν οργανωθεί στην Κρήτη διαχρονικά διάφορες συνεργασίες με τον ΟΠΕ σε επίπεδο Β2Β συναντήσεων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Κρητών εξαγωγέων. Σε διάφορα ενημερωτικά σεμινάρια του Συνδέσμου ο ΟΠΕ ήταν επίσης πάντα αρωγός. Κατά καιρούς, μέσω διαφόρων προγραμμάτων, έχουν έρθει στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, δημοσιογράφοι, που στη συνέχεια με τα άρθρα – αφιερώματά τους εξυμνούσαν την Κρητική Διατροφή, αλλά και την ελληνική φιλοξενία. Υπάρχουν και άλλες πολλές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς σε συνεργασία με τον ΟΠΕ, όχι μόνο με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, αλλά και με άλλους Συνδέσμους, Επιμελητήρια και Περιφέρειες, προς όφελος των ελληνικών εξαγωγών.

  Με αυτή την λογική των επιτυχημένων αποτελεσμάτων, θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση το σχέδιο της αποδυνάμωσης ή κατάργησης του ΟΠΕ είναι το ενδεδειγμένο. Απεναντίας, αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται ο ΟΠΕ είναι αναδιοργάνωση και ενίσχυση με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Το brand HEPO είναι πολύ δυνατό και αξιόπιστο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απολεσθεί.

  Ο ΟΠΕ, όπως φαίνεται και από το σκοπό του, είναι ο υπάρχων φορέας εξαγωγών και ουσιαστικά ενισχύει τις Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό με μία πλειάδα δράσεων και υπηρεσιών οι οποίες εστιάζονται στη δημόσια στήριξη των Ελληνικών εξαγωγικών και εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων για να μπορούν να μην μειονεκτούν των ξένων ανταγωνιστών τους που λαμβάνουν ανάλογες έμμεσες βοήθειες σχεδόν από όλα τα κράτη, στη στιγμή που δεν είναι πλέον νόμιμες οποιεσδήποτε επιδοτήσεις στις εξαγωγές. Το ανωτέρω έχει κύριο χαρακτηριστικό τη δημόσια χρηματοδότηση δράσεων η οποία γίνεται αναλόγως από όλα τα κράτη και δη τα κράτη της Ε.Ε. και δεν εστιάζεται μόνο στον τομέα των διεθνών εκθέσεων, που είναι μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της προώθησης των εξαγωγών, αλλά εκτείνεται σε πλειάδα άλλων δράσεων (πολυεπίπεδη πληροφόρηση εξαγωγέων, επιχειρηματικές αποστολές, επιμόρφωση εξαγωγέων, πιστοποιήσεις υλικών συσκευασίας για εξαγωγές κ.τ.λ.).

  Σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη ότι ο κύριος όγκος των εξαγωγικών επιχειρήσεων (πάνω από το 56%), Υπηρεσιών, Υπουργείων αλλά και βάσει αντίστοιχων μοντέλων των άλλων χωρών, βρίσκεται στη πρωτεύουσα, ανεξάρτητα από την τυπική έδρα, είναι εντελώς απαραίτητη η ύπαρξη της φυσικής έδρας του ΟΠΕ στην Αθήνα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον θεωρείται απαραίτητο, μπορεί η φορολογική έδρα του φορέα να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με τον απαιτούμενο υποστηρικτικό μηχανισμό και όχι τη πλήρη δραστηριότητα που θα πρέπει να είναι στην Αθήνα. Με την ίδια λογική, θα μπορούσε κάποιος να διεκδικήσει η έδρα του φορέα να βρίσκεται στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί μια λογική εθνικής στρατηγικής, παρά λογική τοπικών αναγκών, ισορροπιών και ιδιαιτεροτήτων, που δε θα πρέπει να αποτελούν τον γνώμονα αποφάσεων, ιδιαίτερα με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα μας. Η έδρα ενός φορέα εξαγωγών πρέπει να είναι γεωγραφικά στο χώρο όπου όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, Πρεσβείες και συνεργαζόμενοι φορείς υπάρχουν. Για την Ελλάδα, η γεωγραφική επιλογή δεν μπορεί να είναι άλλη, παρά της Αθήνας.

  Παράλληλα με την αναδιοργάνωση και ενίσχυση του ΟΠΕ, θα πρέπει να τεθούν ως πρώτη προτεραιότητα τα κάτωθι, για να τυγχάνει ο εξαγωγέας ενός μεγαλύτερου φάσματος υπηρεσιών:
  1. Δημιουργία Εθνικού Brand με αντίστοιχα Περιφερειακά brands.
  2. Συντονισμός της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εξωστρέφειας (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Περιφέρειες, Εξαγωγικούς Συνδέσμους, Εμπορικά και Βιοτεχνικά – Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Διμερή Επιμελητήρια, Κλαδικούς Συνδέσμους, Επαγγελματικές Ενώσεις κ.λ.π.).
  3. Καθορισμός συγκεκριμένου business plan για το σύνολο της ελληνικής παρουσίας στη διεθνή αγορά.
  4. In store promotion με εβδομαδιαίες προβολές των Ελληνικών τροφίμων σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
  5. Προσκλήσεις δημοσιογράφων και διαμορφωτών γνώμης διαφόρων κλάδων, προκειμένου να μεταδοθούν μέσω των άρθρων και των αφιερωμάτων τους στοιχεία για τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες.
  6. Προβολή της Ελληνικής μεσογειακής διατροφής και των Περιφερειακών μοντέλων γαστρονομίας (βλ. Κρητική Διατροφή) με σκοπό την ανάδειξη των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων διατροφής.
  7. Ανάπτυξη και υλοποίηση Εθνικού σχεδιασμού με εργαλείο το Περιφερειακό Marketing.

  Αναφορικά με τις συγχωνεύσεις, πολύ πιο λογική θα ήταν μια πιο στενή συνεργασία με το Invest in Greece, ως φορείς με εξωστρεφή κατεύθυνση, αλλά και η ενδυνάμωση της συνεργασίας του με τον ΟΑΕΠ. Τέλος, η συνεργασία του ΟΠΕ με του Οικονομικούς Εμπορικούς Ακολούθους θεωρείται απαραίτητη για την προσπάθεια τόνωσης της εξωστρέφειας της χώρας μας.

  Η συγχώνευση – απορρόφηση της ΔΕΘ από την HELEXPO με οποιονδήποτε τρόπο κρίνεται απαραίτητη και θεωρούμε ότι όλοι είναι σύμφωνοι σε αυτό, με την εξεύρεση των ενδεδειγμένων τεχνικών λύσεων. Σε καμία περίπτωση όμως η νέα συγχωνευμένη HELEXPO – ΔΕΘ δεν μπορεί να αναλάβει το εκθεσιακό κομμάτι του ΟΠΕ, για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι ο εξαγωγέας θα πρέπει να εξυπηρετείται από έναν φορέα, ο οποίος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο ΟΠΕ, που στο ετήσιό του πρόγραμμα έχει μόνο εκθέσεις στο εξωτερικό. Σε διαφορετική περίπτωση, μία συγχωνευμένη HELEXPO – ΔΕΘ, που θα προτείνει μία έκθεση στο εσωτερικό, θα έχει διαφορετική στόχευση από το εξωτερικό, και πολλές φορές μπορεί να συμπίπτουν παράλληλα δύο εκθεσιακά γεγονότα. Δεύτερος λόγος, η τεράστια εμπειρία του ΟΠΕ, το παγκόσμιο δίκτυό του, δεν μπορεί να απολεσθεί σε καμία περίπτωση και να υπάρξει ένα κενό. Απεναντίας, στην ενοποιημένη HELEXPO – ΔΕΘ, και στις εκθέσεις που πραγματοποιούν εντός Ελλάδος, που πρέπει να έχουν μία ουσιαστική και ανανεωμένη φιλοσοφία, με εξωστρεφή ταυτότητα, με την ενίσχυση του ΟΠΕ, με προσκλήσεις ξένων αγοραστών ανά κλάδο.
  Έχοντας λάβει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Οργανισμού τα τελευταία 2 χρόνια, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: το 2010, έκανε 32 δράσεις, το 2011 45 δράσεις και το 2012 περίπου 60 δράσεις, με πολύ λιγότερο προσωπικό από όσο γνωρίζουμε και πολύ μικρή χρηματοδότηση σε σχέση με το παρελθόν. Άρα, αντιλαμβάνεται κανείς το κενό που μπορεί να δημιουργηθεί σε περίπτωση πιθανής συγχώνευσης ή κατάργησής του.

  Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει εθνικός φορέας εξωστρέφειας, γιατί είναι απολύτως διακριτός ο ρόλος της εξωστρέφειας με τις εξαγωγές. Απεναντίας, ένα γρήγορο, ευέλικτο και ουσιαστικό Εθνικό Συμβούλιο Εξωστρέφειας, με την παρουσία των εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των αδυναμιών και των προβλημάτων που υπάρχουν.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:43 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ

  Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου εδώ και πολλά χρόνια συνεργάζεται με τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου με στόχο την ανάπτυξη της εξωστρέφειας του αμπελοοινικού κλάδου της χώρας μας. Ο συντονισμός που έχει επιτευχθεί μεταξύ ΟΠΕ και αμπελοοινικού κλάδου δεν ήταν εύκολος. Έχουν δαπανηθεί εργατοχρόνια και πολλά χρήματα προκειμένου να μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα. Επίσης, αναπτύχθηκαν ειδικευμένα εργαλεία στρατηγικής μάρκετινγκ, δημιουργήθηκαν οι βασικές υποδομές για την ανάπτυξη του κλάδου και την αύξηση της εξωστρέφειας, και επιτεύχθηκε ουσιαστική συνεργασία.

  Όλα αυτά συνετέλεσαν στο γεγονός ΟΠΕ και ΕΔΟΑΟ να καταθέσουν από κοινού Πρόγραμμα Προβολής και Προώθησης, με σημαντική κοινοτική επιδότηση και πιεστικές προθεσμίες για την αγορά της Β. Αμερικής – μιας από τις πιο βασικές εξαγωγικές αγορές του κλάδου– και της ελπιδοφόρου αγοράς της Κίνας.
  Εκφράζουμε την ανησυχία μας ακύρωσης όχι μόνο του Προγράμματος αλλά και ολόκληρης της προσπάθειας που έχει γίνει τόσα χρόνια στον κλάδο και στις εξαγωγές σε περίπτωση περαιτέρω καθυστερήσεων που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.
  Θα πρέπει όλοι από κοινού να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση ενίσχυσης και ανάπτυξης του ΟΠΕ και όχι προς την κατεύθυνσή αποδιοργάνωσή του.

  Η συνένωση HELEXPO – ΔΕΘ είναι απολύτως αυτονόητη κα είναι σύμφωνοι όλοι και δεν μπορεί να σχετίζεται με τον ΟΠΕ και τις δράσεις του. Είναι κάτι που αφορά σε εκθέσεις εσωτερικού οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν από τον ΟΠΕ με προσκλήσεις αγοραστών.

 • Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης και βασικός τροφοδότης της ελληνικής οικονομίας, κατέχοντας σε κύκλο εργασίας το 26% του συνόλου της μεταποίησης. Απασχολεί περισσότερους από 350.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους και καλύπτει το 25% της βιομηχανικής παραγωγής με πωλήσεις που ανέρχονται στα 13 δις ευρώ.

  Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων είναι ένας κλάδος δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής με επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, με εξαγωγές άνω των 3 δις ευρώ, καλύπτοντας το 29% των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων.
  Η αύξηση των εξαγωγών της χώρα μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, είναι ένα πολύτιμο ζητούμενο για την έξοδο από την κρίση και ενέργεια που συντελεί στην ανάκαμψη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στην Οικονομία της χώρας.

  Ο ΟΠΕ, με τα προβλήματα που παρουσιάζει, χρειάζεται μια άμεση αναδιοργάνωση ώστε να λειτουργήσει με ιδιωτικά πρότυπα όπως αντίστοιχοι οργανισμοί στην Ευρώπη.

  Ο εξαγωγικός φορέας μιας χώρας πρέπει αφενός να έχει την συστηματική και κατά προτεραιότητα στήριξη της πολιτείας (υπάρχουν έσοδα από τους εξαγωγείς που δεν αποδίδονται στην προώθηση των εξαγωγών, αλλά πάνε στα ΑΕΙ) και αφετέρου πρέπει να έχει ένα μακροχρόνιο σταθερό στρατηγικό πλάνο των κλάδων, που θα εστιάσει στις προσπάθειες του.

  Για μια οικονομία όπως η Ελληνική της οποίας το μέγεθος και το βάθος είναι περιορισμένα, είναι αυτονόητο ότι ο εξαγωγικός φορέας που θα δημιουργηθεί δεν μπορεί να στηρίξει περισσότερους από 3-4 κλάδους με συνέχεια και αποτελεσματικότητα.
  Θα πρέπει να υπάρχει η λογική ότι η οικονομική στήριξη του φορέα πρέπει να είναι ανάλογη του αριθμού των κλάδων που θα υποστηρίξει και συγκρίσιμη με την υποστήριξη που τυγχάνουν οι κλάδοι αυτοί από τους αντίστοιχους εξαγωγικούς φορείς άλλων ανταγωνιστριών χωρών.

  Έτσι θα καταστεί ένα εργαλείο, που στόχο θα έχει την αύξηση των εξαγωγών και την μετρούμενη εξυπηρέτηση του πελάτη – εξαγωγέα.

  Βασική προϋπόθεση είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο να απαρτίζεται από επιχειρηματικούς φορείς κατά τα 5/7 ώστε να αποφευχθούν οι κομματικές- συντεχνιακές σκοπιμότητες, του παρελθόντος και να υπάρχει κάποια σταθερότητα και συνέπεια στη στρατηγική η οποία έχει δοκιμαστεί επί δεκαετίες, αλλάζοντάς την κάθε φορά που άλλαζε ο Υπουργός ή Γενικός Γραμματέας ή Διευθυντής του ΟΠΕ

  Τέλος, θα πρέπει να προσεχθεί η συγχώνευσή του με την HELEXPO διότι μπορεί να δημιουργήσει μια τεράστια περίοδο απραξίας και να χαθεί ο ΟΠΕ μέσα στα πολλά ενδιαφέροντα του νέου οργανισμού, δημιουργώντας πλήγμα στις εκπροσωπήσεις της χώρας, ιδιαίτερα στις Διεθνείς εκθέσεις.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 13:26 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ – ΠΑΝΕΜΜΙ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012

  Αναφερόμενοι στο σχέδιο Νόμου σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ με τη ΔΕΘ και την HELLEXΡO, εκφράζουμε την ανησυχία των επιχειρήσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών ΠΑΝΕΜΜΙ για το παραπάνω εγχείρημα.
  Όπως γνωρίζετε ο ΟΠΕ έχει μία 30χρονη παρουσία στον τομέα της στήριξης και ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, με σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Ειδικότερα για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας – τα προϊόντα της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούν σταθερά τα τελευταία χρόνια το πρώτο εξαγώγιμο προϊόν του κλάδου των τροφίμων και των ποτών – η συμβολή του ΟΠΕ είναι σημαντική στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου, ιδιαίτερα δε τα τελευταία χρόνια.
  Ήδη η ΠΑΝΕΜΙ έχει μεταφέρει την έδρα της στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕ, μετά από παραχώρηση γραφείου που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη στενή συνεργασία των επιχειρήσεων του κλάδου με τα στελέχη του ΟΠΕ και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί ο ΟΠΕ για την προώθηση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι κλπ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 -2013.
  Η συνεργασία μας μέχρι σήμερα είναι απολύτως επιτυχημένη διότι ο ΟΠΕ διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία και προσωπικό με βαθιές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία σε εξωστρεφείς δραστηριότητες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ομαλή και επιτυχημένη συνεργασία των επιχειρήσεων του κλάδου με τα στελέχη του ΟΠΕ.
  Αναφέρουμε τα ανωτέρω, καθώς η σχεδιαζόμενη συγχώνευση, φοβούμαστε ότι θα ακυρώσει όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και θα μας στερήσει ένα πολύτιμο σύμμαχο και συμπαραστάτη.
  Κατόπιν των ανωτέρω, εκφράζουμε την ανησυχία μας, καθώς ειδικά αυτή την περίοδο που γίνεται μία πανεθνική προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας μέσω της αύξησης των εξαγωγών, που με τη σειρά της θα συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας, η έμμεση κατάργηση του ΟΠΕ ακόμη και με ενδεχόμενη μεταφορά του αντικειμένου θα προκαλέσει ένα μεγάλο κενό στην επιχειρηματική εξαγωγική προσπάθεια που καταβάλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιθανόν με απρόβλεπτες συνέπειες.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:42 | ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ HELEXPO

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ HELEXPO

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ HELEXPO

  1. Την άμεση συνένωση δι’ απορροφήσεως της ΔΕΘ αε από την HELEXPO αε σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2190/1920 και 2166/1993.

  2. Να μεταφερθούν στη HELEXPO οι εκθεσιακές δραστηριότητες του ΟΠΕ, δίνοντάς της τη δυνατότητα οργάνωσης εκθέσεων και στο εξωτερικό προοθώντας και τον εξαγωγικό χαρακτήρα των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

  3. Την εξαίρεση της εταιρείας από τις ΔΕΚΟ για να μπορέσει να βρει στρατηγικό εταίρο και να αποδεσμευτεί από τις αγκυλώσεις του δημοσίου.

  4. Την ίδρυση ανεξάρτητου φορέα εξωστρέφειας με έδρα την Θεσσαλονίκη στον οποίο θα συμμετέχουν οι φορείς της πόλης και ο οποίος θα μπορεί και θα πρέπει να συνεργάζεται με τη HELEXPO-ΔΕΘ ΑΕ.

  Η προτεινόμενη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΔΕΘ Α.Ε. από τη HELEXPO A.E θα επιλύσει σημαντικά εκκρεμή θέματα και θα προσδώσει μια αναπτυξιακή διάσταση στη εκθεσιακή αγορά της Θεσσαλονίκης και τη προώθηση των επιχειρηματικών δράσεων στο εξωτερικό.

  Η HELEXPO θα πρέπει να είναι η εταιρεία που θα απορροφήσει τη ΔΕΘ αε και τις εκθεσιακές δραστηριότητες του ΟΠΕ και για δύο ακόμη σημαντικούς λόγους :

  1 Η HELEXPO AE έχει εδραιώσει το Corporate Brand Name της εντός και εκτός Ελλάδος εδώ και 12 χρόνια (μετά τη διάσπαση της άλλοτε ενιαίας εταιρείας Helexpo-ΔΕΘ)

  2 H HELEXPO AE έχει να επιδείξει σημαντικό έργο τα τελευταία 12 χρόνια σε επίπεδο εκθεσιακών και συνεδριακών δράσεων, καταβάλλοντας υψηλότατα ενοίκια στην εταιρεία ΔΕΘ αε ,η οποία τα τελευταία 12 χρόνια επιβιώνει κυρίως από τις εισπράξεις ενοικίων των ακινήτων της.

  Σε ότι δε αφορά τους εργαζόμενους των εταιρειών θα πρέπει να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας τους και πιο συγκεκριμμένα θα πρέπει να ενσωματωθεί παράγραφος στο Νόμο που θα αναγράφει :
  <>

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:05 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ

  Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου εκφράζει την ανησυχία του για την προοπτική συγχώνευσης του Ο.Π.Ε. με την Δ.Ε.Θ. και την λειτουργία ενιαίου φορέα στην Θεσσαλονίκη.

  Η εξαγωγική εμπειρία που έχουμε ως οινοποιητικός κλάδος αλλά και η γνώση που έχουμε από όλα τα οινοπαραγωγικά κράτη μας δείχνει ακριβώς το αντίθετο ότι δηλαδή για να γίνουν αποτελεσματικές ενέργειες προώθησης και branding ενός προϊόντος απαιτούνται ειδικευμένα εργαλεία, στελέχη με γνώση του προϊόντος και ουσιαστική συνεργασία Εθνικού οργανισμού προώθησης με τον τομέα. Διαφορετικά απαιτείται ξεχωριστή εταιρεία προώθησης για το προϊόν, πόσο μάλλον για το προϊόν κρασί που πέρα από το καθημερινό τρόφιμο είναι ένα προϊόν που απευθύνεται στις κοινωνικές ελίτ και σε πρωτοπόρα στρώματα καταναλωτών μεταφέροντας «μηνύματα» και «εμπειρίες».

  Επιπλέον μέσω της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) τρέχουν σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε. πολύ σημαντικά προγράμματα Προβολής και Προώθησης του Ελληνικού Κρασιού στις τρίτες χώρες (κυρίως Η.Π.Α.) με πολύ σημαντική κοινοτική χρηματοδότηση, αλλά και με πολύ πιεστικές προθεσμίες που εγκυμονούν κινδύνους ακύρωσής των σε περίπτωση περαιτέρω καθυστερήσεων.

  Η θέληση όλου του αμπελοοινικού κλάδου είναι σαφής. Τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν το συντομότερο στην κατεύθυνση ενίσχυσης του Ο.Π.Ε. και όχι αποδυνάμωσής του.

 • Η αύξηση των εξαγωγών της χώρα μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, είναι ένα πολύτιμο ζητούμενο για την έξοδο από την κρίση και ενέργεια που συντελεί στην ανάκαμψη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στην Οικονομία της χώρας.

  Ο ΟΠΕ, με τα προβλήματα που παρουσιάζει, χρειάζεται μια άμεση αναδιοργάνωση ώστε να λειτουργήσει με ιδιωτικά πρότυπα όπως αντίστοιχοι οργανισμοί στην Ευρώπη.

  Ο εξαγωγικός φορέας μιας χώρας πρέπει αφενός να έχει την συστηματική και κατά προτεραιότητα στήριξη της πολιτείας (υπάρχουν έσοδα από τους εξαγωγείς που δεν αποδίδονται στην προώθηση των εξαγωγών, αλλά πάνε στα ΑΕΙ) και αφετέρου πρέπει να έχει ένα μακροχρόνιο σταθερό στρατηγικό πλάνο των κλάδων, που θα εστιάσει στις προσπάθειες του.

  Για μια οικονομία όπως η Ελληνική της οποίας το μέγεθος και το βάθος είναι περιορισμένα, είναι αυτονόητο ότι ο εξαγωγικός φορέας που θα δημιουργηθεί δεν μπορεί να στηρίξει περισσότερους από 3-4 κλάδους με συνέχεια και αποτελεσματικότητα.
  Θα πρέπει να υπάρχει η λογική ότι η οικονομική στήριξη του φορέα πρέπει να είναι ανάλογη του αριθμού των κλάδων που θα υποστηρίξει και συγκρίσιμη με την υποστήριξη που τυγχάνουν οι κλάδοι αυτοί από τους αντίστοιχους εξαγωγικούς φορείς άλλων ανταγωνιστριών χωρών.

  Έτσι θα καταστεί ένα εργαλείο, που στόχο θα έχει την αύξηση των εξαγωγών και την μετρούμενη εξυπηρέτηση του πελάτη – εξαγωγέα.

  Βασική προϋπόθεση είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο να απαρτίζεται από επιχειρηματικούς φορείς κατά τα 5/7 ώστε να αποφευχθούν οι κομματικές- συντεχνιακές σκοπιμότητες, του παρελθόντος και να υπάρχει κάποια σταθερότητα και συνέπεια στη στρατηγική η οποία έχει δοκιμαστεί επί δεκαετίες, αλλάζοντάς την κάθε φορά που άλλαζε ο Υπουργός ή Γενικός Γραμματέας ή Διευθυντής του ΟΠΕ

  Τέλος, θα πρέπει να προσεχθεί η συγχώνευσή του με την HELEXPO διότι μπορεί να δημιουργήσει μια τεράστια περίοδο απραξίας και να χαθεί ο ΟΠΕ μέσα στα πολλά ενδιαφέροντα του νέου οργανισμού, δημιουργώντας πλήγμα στις εκπροσωπήσεις της χώρας, ιδιαίτερα στις Διεθνείς εκθέσεις.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 10:19 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχετικά με την εξαγγελθείσα συγχώνευση της ΔΕΘ ΑΕ με την Helexpo ΑΕ και τον ΟΠΕ ΑΕ, οι εργαζόμενοι της ΔΕΘ ΑΕ στηρίζουν την πάγια θέση τους που την θεωρούν ως μοναδική βιώσιμη αναπτυξιακή πρόταση τόσο για την έκθεση όσο και για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

  Η προτεινόμενη συγχώνευση των τριών παραπάνω φορέων θα δημιουργήσει επιγραμματικά τα παρακάτω δυσεπίλυτα προβλήματα:
  • Την δημιουργία ενός αναχρονιστικού τύπου οργανισμού με ελάχιστες δυνατότητες ευελιξίας και δημιουργίας εμποδίων εισδοχής στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό σχήμα.
  • Την δημιουργία ενός φορέα με ανομοιογενή προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Την ενσωμάτωση του επιχορηγούμενου από τον κρατικό προϋπολογισμό ΟΠΕ (ζημιογόνος, επιδοτούμενος, αρνητική καθαρή θέση, διαφορετικές εργασιακές συνθήκες και καθεστώς) σε έναν οργανισμό που παρότι δημόσιος, ανταγωνίζεται στην ελεύθερη αγορά.
  • Την δημιουργία θεμάτων υγιούς ανταγωνισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Την απομάκρυνση της δυνατότητας ανάπλασης του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου λόγω του μεικτού αντικειμένου του οργανωτικού φορέα.
  • Την απώλεια εισερχόμενου χρήματος στην πόλη λόγω της υποβάθμισης της λειτουργίας του εκθεσιακού αντικειμένου.
  • Την θνησιγενή προοπτική του νέου φορέα, λόγω των ζημιογόνων εταιριών Helexpo ΑΕ και ΟΠΕ ΑΕ.

  Επειδή πιστεύουμε ότι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά κυρίαρχα η ανάπτυξη του θεσμού της ΔΕΘ θα προέρθει μέσα από την σύμπραξη με εκθεσιακό οίκο του εξωτερικού προτείνουμε:

  • Την διασφάλιση του ονόματος ΔΕΘ – Helexpo ΑΕ σε οποιοδήποτε νέο σχήμα και αν προκύψει με έδρα την Θεσσαλονίκη.
  • Την άμεση μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας Helexpo ΑΕ στην εταιρία ΔΕΘ ΑΕ.
  • Την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας εισδοχής στρατηγικού εταίρου στην Helexpo ΑΕ με την παραχώρηση του management σε εξειδικευμένο οίκο εκθέσεων του εξωτερικού, όπως προβλέπεται στο ν.2687/1999.
  • Την διαφύλαξη της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΘ στην πόλη και την άμεση ανάπλαση του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου με την συνεργασία του ιδιωτικού τομέα αξιοποιώντας τον νόμο ΣΔΙΤ, fast track και το κοινοτικό πρόγραμμα JESSICA PLUS.
  • Την εκπροσώπηση των παραγωγικών φορέων στο διοικητικό σχήμα της εταιρίας.
  • Την διασφάλιση των θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης των εκθεσιακών και συνεδριακών προϊόντων από τον ιδιώτη στρατηγικό εταίρο.
  • Την συνέχιση της εργασιακής σχέσης των στελεχών της ΔΕΘ ΑΕ και της Helexpo ΑΕ όπως προβλέπεται από τον ν.2687/1999.

  Δώστε την δυνατότητα στη ΔΕΘ να ξαναγίνει μεγάλη και να υπηρετήσει ουσιαστικά την πόλη και την εθνική οικονομία. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα του ιδιώτη Νικολάου Γερμάνου. Στηρίξτε την προσπάθεια μας έξω από πολιτικές αγκυλώσεις και γραφειοκρατικές πρακτικές ώστε αρμονικά ο δημόσιος τομέας, ο λαός της Θεσσαλονίκης και ο ιδιωτικός τομέας να μεγαλουργήσουν ξανά για τη ΔΕΘ και την πόλη μας.
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • 7 Οκτωβρίου 2012, 07:17 | Petros

  Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθώ ως ενεργός πολίτης την διαβούλευση για την συγχώνευση ΔΕΘ-HELEXPO-ΟΠΕ.
  Εντυπωσιακές είναι δε οι παρεμβάσεις απο θεσμικούς φορείς η πρόσωπα της πόλης, που για ακόμη μια φορά κρύβουν την αλήθεια ή αποσιωπούν τις πραγματικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της πόλης που έχουν σχέσεις με το διαχρονικά πολύτιμο αναπτυξιακό-οικονομικό εργαλείο που είναι ο εκθεσιακός φορέας.
  1.Η όποια συγχώνευση δεν βασίζεται σε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκθεσιακής δραστηριότητας ή των εξαγωγών θα είναι εν τη γενέσει του θνησιγενές.
  2.Η ιεράρχηση των επιδιοκώμενων στόχων θα πρέπει να είναι σαφείς.
  3.Η αξιολόγηση της λειτουργίας των υπο συγχώνευση φορέων πρέπει να γίνει με βάσει την μέχρι σήμερα λειτουργία τους καθώς και ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.
  4.Ο διαχωρισμός στην λειτουργία του ιδιωτικού-ανταγωνιστικού με όρους αγοράς τομέα και της υποστήριξης του κράτους (δημόσια παρέμβαση) στην ανάπτυξη των εξαγωγών, στην δημιουργία ισχυρού branding για τα ελληνικά προιόντα,κ.α.
  5. Η αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού απο το δημόσιο τομέα αλλά και την εμπειρία των φορέων που ασχολούνται με την εξωστρέφεια με ένα και μοναδικό κριτήριο την αποτελεσματικότητα και τις οικονομίες κλίμακος.

  Με βάση τα παραπάνω η διακριτή λειτουργία ενός φορέα εθνικής εμβέλειας για τις εξαγωγές, που θα συντονίζεται απο ένα ανεξάρτητο συμβούλιο στρατηγικού χαρακτήρα για την εξωσρέφεια της χώρας, και ενός φορέα για την εθνική εκθεσιακή δραστηριότητα είναι το μόνο ορθολογικό σχήμα. Οι δύο αυτοί φορείς μπορούν να συνεργάζονται οριζόντια στην λογική της αποτελεσματικής λειτουργίας τους αλλά και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.
  Αυτό εδράζεται και στο ότι ο ΟΠΕ είναι ένας κοινωφελής οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιδοτείται απο το κράτος (όπως γίνεται άλλωστε και σε όλες τις χώρες), ενώ αντιθέτως η ο εκθεσιακός φορέας δεν επιδοτείται αλλά λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Ετσι επιτυγχάνεται και ο στόχος του διαχωρισμού του δημοσίου απο τον ιδιωτικό λογιστικό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση λειτουργίας, κάτω απο τον ίδιο όπως προτείνεται φορέα, θα προκύψουν θέματα ανταγωνισμού το γνωστό state aid.
  Σε ότι αφορά την συγχώνευση ΔΕΘ-HELEXPO με την δημιοργία ενός εθνικού εκθεσιακού φορέα είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά σημασία έχει η διαδικασία, ο τρόπος και το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε.
  Η αξολόγηση της δραστηριότητας τους, του προσωπικού της, η αποτελεσματικότητά τους την τελευταία δεκαετία αλλά και η αναγκαιότητα άσκησης κάποιων λειτουργιών πρέπει να αποτελέσουν τα κριτήρια με βάσει τα οποία θα γίνει η συγχώνευση τους.
  Αποτελεί λοιπόν ενδιαφέρον όπως προανέφερα, ιδιαίτερα απο φορείς ή πολίτες που έχουν συμμετάσχει και σε Δ.Σ. αυτών των εταιρειών,ότι δεν προτείνουν λύσεις με βάση αυτά τα κριτήρια αλλά για να δικαιώσουν προσωπικές πολιτικές ή και ανεκπλήρωτα ίσως και ουτοπικά οράματα.
  Η HELEXPO είναι γνωστό σε όλους πως είναι ο φορέας παραγωγής έργου την τελευταία δεκαετία αφού έχει την ευθύνη για την διοργάνωση των εκθέσεων και ίσως είναι με βάσει και τελευταία δημοσιεύματα η εταιρεία που μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.
  Αντίθετα η ΔΕΘ είναι η εταιρεία που έχει το ακίνητο στην ιδιοκτησία της (αλήθεια ποιός τις το παραχώρησε;) και εισπράτει όπως φαίνεται τα ενοίκια και διοργανώνει (όπως φαίνεται στο site της), όχι πάντα, και δύο περιφερειακές εκθέσεις.Επίσης εκμεταλλεύται και ένα parking.
  Αλήθεια είναι απαραίτητο σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία να υπάρχει μία εταιρεία που να απασχολεί προσωπικό για αυτό το έργο;
  Το ορθολογικό λοπόν είναι:
  α)Να συγχωνευθούν οι δύο εταιρείες σε μία ενιαία με επωνυμία ΔΕΘ-HELEXPO γιατί πρέπει απαραίτητα να διατηρηθεί το ισχυρό brand name που έχουν δημιοργήσει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
  β) Το ακίνητο να περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου Θεσ/νίκης αφού στο μέλλον όλοι συμφωνούν να γίνει στον χώρο του υπάρχοντος εκθεσιακού κέντρου το μεγάλο μητροπολικό πάρκο της πόλης.
  Μέχρι τότε η χρήση του θα είναι για την διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων.
  γ)Αξιολόγηση προσωπικού των δύο εταιρειών με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του νέου φορέα.
  δ)Την λειτουργία του με βάσει καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και αν χρειασθεί η ενδυνάνωσή του με νέο εξειδικευμένο προσωπικό που θα έχει αυξημένα προσόντα όπως πρέπει να έχει ένας διεθνής οργανισμός.
  ε)Η άμεση διερεύνηση για την στρατηγική συνεργασία του νέου φορέα με στρατηγικό εταίρο απο το εξωτερικό (μεγάλο διοργανωτή εκθέσεων του εξωτερικού).Ακόμη και η διερεύνηση για την ιδιωτικοποίηση του νέου φορέα.
  στ)Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του τόσο σε αντικείμενο όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο.
  Τέλος θα πρέπει να ανζητηθεί επενδυτής για την δημιουργία ενός νέου, σε άλλο χώρο απο τον σημερινό, σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου.
  Είναι η ώρα όλοι να συμβάλλουν για το καλό της πόλης συμπεριφερόμενοι με βάση την ειλικρίνεια και όχι τις πελατειακές σχέσεις ή τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Η κάλυψη δυσλειτουργιών αλλά και φορέων που η υπάρξή τους είναι αδιανόητη στο σημερινό περιβάλλον μόνο καλό δεν κάνουν.
  Ελπίζω με τις παρατηρήσεις μου να συμβάλλω στον διάλογο που γίνεται και οι αποφάσεις να παρθούν με γενναιότητα και χωρίς υστεροβουλίες.

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 17:05 | Γιάννης Μάτσας

  Σχόλιο επί του άρθρου 14 παρ.9:
  Δεν είναι εφικτή η ανάθεση των σκοπών του Ελληνικού Ινστιτούτου Συσκευασίας(ΕΙΣ) στον οργανισμό του άρθρου 6 του νομοσχεδίου, διότι το ΕΙΣ, μέχρι σήμερα ήταν πελάτης του ΕΣΥΔ, ως σύνολο εργαστηριακών δομών που διαπιστεύονταν από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.Το ΕΙΣ και οι δραστηριότητές του θα μπορούσε να εισφερθεί σε ένα φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα που λειτουργεί εργαστήρια (π.χ.στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. όπως έγινε και με τα εργαστήρια του ΕΛΟΤ).

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 15:32 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Σχόλια – προτάσεις σχετικά με την παρ. 9.): Εφόσον στον ΟΠΕ-ΕΙΣ συμπεριλαμβάνονται διαπιστεύσιμες δραστηριότητες (εργαστηριακές δοκιμές διαπισμένες ή διαπιστεύσιμες από το ΕΣΥΔ) δεν μπορεί οι σκοποί του να ενταχθούν στον υπό ίδρυση φορέα που θα προκύψει από τη συγχώνευση ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ-ΕΙΜ. Ίσως θα ήταν προτιμότερο, για να μη δημιουργηθούν προβλήματα που αναφέρθηκαν στα σχόλιά μου επί του άρθρου 6 του παρόντος νομοσχεδίου, να μείνει ο οργανισμός ως έχει και να ενταχθούν σε αυτόν οι όποιες διαπιστεύσιμες δραστηριότητες του ΕΙΜ, ώστε το ΕΙΜ να είναι «καθαρό» από τέτοιες δραστηριότητες για να ενταχθεί στον υπό ίδρυση οργανισμό που συγχωνεύει τους ανωτέρω 3 φορείς.

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 19:08 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  Μέσα σε δεκάδες Οργανισμούς που υπάρχουν στην Ελλάδα, επιζήμιους και χρηματοβόρους, υπάρχει και ένας που με λίγα χρήματα έχει προσφέρει τα μέγιστα εδώ και δεκαετίες στις Ελληνικές Εξαγωγές. Μήπως δεν έχει λόγο να καταργηθεί ή να συγχωνευτεί, ενώ αντίθετα να μήνει αυτούσιος και να ενισχυθεί με προσωπικό και χρηματοδότηση; Γιατί τώρα παρά ποτέ οι Ελληνικές Εξαγωγές ανήκουν στις κύριες προτεραιότητες της χώρας. Ο ΟΠΕ με πολλή δουλειά από μέρους των υπαλλήλων του, αλλά και με όρεξη και γνώση του αντικειμένου, μπορεί και προωθεί τις ελληνικές εξαγωγές με την αποτελεσματικότητα που κανείς άλλος φορέας δεν θα μπορούσε να πετύχει..! Οι υπάλληλοί του βαθείς γνώστες του αντικειμένου μπορούν να έρθουν σε επαφή με φορείς εντός και εκτός Ελλάδος γνωρίζοντας πρόσωπα διευθύνσεις και καταστάσεις παγκοσμίως, από την πείρα δεκαετιών και είναι οι μόνοι που μπορούν να διεκπεραιώσουν οποιαδήποτε εργασία στον τομέα των εξαγωγών, οπουδήποτε..! Καταθέτω με αυτό μου το σχόλιο, σχόλιο με το οποίο συμφωνούν και όλοι όσοι έχουν εξυπηρετηθεί μέσω του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών κατά καιρούς και με τους οποίους έχω συναντηθεί και μπορώ να καταθέσω την αμέριστη εμπιστοσύνη τους στον ΟΠΕ, όπως αισθάνομαι υποχρεωμένη να κάνω, έχοντας προσωπική εμπειρία από τις δράσεις του ΟΠΕ και κλείνω με την ελπίδα ότι με το συγκεκριμένο κείμενο θα συμβάλλω κι εγώ προς την κατεύθυνη της σωστής απόφασης.

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 17:47 | Μίλτος Ανδριανέσης

  Χαρακτηριστικό της ανορθολογικότητας της προτεινόμενης ρύθμισης είναι και το γεγονός,ότι ενώ διακηρυγμένος στόχος του νομοσχεδίου είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας α. με τη σύσταση της προβλεπόμενης υπερτροφικής εταιρίας προκαλείται δημοσιονομική επιβάρυνση άδηλου ύψους σε χαλεπούς καιρούς και β.ενώ η HELEXPO καιη ΔΕΘ παύουν να υπάρχουν,διατηρείται άθικτο το Ν.Π.Δ.Δ. Πανελλήνια Έκθεσις Λαμίας με το εννιαμελές του Διοικητικό του Συμβούλιο!

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 16:37 | Ανώνυμος

  Δηλαδή τι άλλαξε;
  Κάνουμε copy-paste τους σκοπούς των τριών εταιρειών από τα υφιστάμενα καταστατικά τους, κρατάμε όλες τις δομές ανέπαφες (γραφεία, προσωπικό, αρμοδιότητες), και διαιωνίζουμε το υφιστάμενο καθεστώς.
  Γιατί όλος ο θόρυβος; Τι άλλαξε;

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 15:36 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ ΔΥΤΙΚΑ … ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΣ – 10/2012

  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΥΣΕΩΝ ΥΠΕΡΟΓΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ. ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ. ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ. Η ΠΟΛΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΛΘ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ.

  Νίκος Σπ. Φιλίππου
  Πρόεδρος
  ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ
  ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.
  Νέα Μοναστηρίου 114, 56334, Θεσσαλονίκη
  Τηλ.: +30 2310 763925, φαξ: +30 2310 764883, e-mail: fil-sa@hol.gr

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 15:09 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  Προφανώς υπάρχει συμφωνία για την συγχώνευση των δύο εκθεσιακών φορέων. Εκτιμούμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να χάσει την διεθνή εκθεσιακή της ταυτότητα, που συμβολίζει η ΔΕΘ από το 1926 και προσφέρει στην περιοχή ~ 550 εκατ. €/χρόνο.
  Η διοργάνωση εκθέσεων στο εξωτερικό, είναι μια άλλη κρατικίστικη δραστηριότητα, που ίσως να χρειάζεται βαθύτερες τομές για να βελτιωθεί.
  Η όποια προσπάθεια για την ίδρυση στη Θεσσαλονίκη κέντρου Εθνικής Στρατηγικής για την εξωστρέφεια, είναι θετική προσπάθεια. Πιθανόν στο κέντρο αυτό να μπορούν να υπαχθούν οι οργανώσεις εκθέσεων στο εξωτερικό. Αξιοπαρατήρητο γεγονός παραμένει ότι, για να υπάρχει αύξηση εξαγωγών, κύριο αντικείμενο είναι η ύπαρξη επενδύσεων, η παραγωγή νέου εγχωρίου και εξαγώγιμου προϊόντος, για να υπάρχει αποτέλεσμα.
  Στην λογική της κατάθεσης πρότασης για την βελτίωση της εκθεσιακής ταυτότητας στη Θεσσαλονίκη, θα βρείτε πλήρη επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση, που προφανώς αφορά και το νέο νομικό σχήμα.

  ΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
  1. Οι Λαχανόκηποι είναι η πλησιέστερη – όμορη τοποθεσία στον αστικό ιστό, στις αστικές υποδομές, που είναι η κύρια και ουσιαστική προδιαγραφή, για την ΜΟΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ βιώσιμης λειτουργίας εκθέσεων και πόλης.
  2. Πρωταρχικά κριτήρια είναι: Η διατήρηση της εκθεσιακής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης, με εκθεσιακό κέντρο Βαλκανικής και διεθνούς εμβέλειας. Η βιωσιμότητα της ΔΕΘ με ένα καινούργιο εκθεσιακό κέντρο, που να μπορεί να είναι ελκυστικό σε νέες διοργανώσεις, για να επανακτήσει η πόλη το χαμένο εκθεσιακό έδαφος. Η ανάπτυξη της πόλης μελλοντικά, είναι απαραίτητο να γίνει δυτικά του ΟΛΘ, με παράλληλη εξυγίανση του παράκτιου μετώπου. Είναι απαράδεκτη η σημερινή κατάσταση και η έξοδος από το «τέλμα». Αφορά την μισή Θεσσαλονίκη, 500.000 κατοίκους, όπως και την αναπτυξιακή προοπτική του συνόλου της πόλης, του νομού και της Βόρειας Ελλάδας.
  3. Βρίσκεται πλησιέστερα και όμορα στις συγκοινωνιακές υποδομές, ΠΑΘΕ, Εγνατία, μετρό, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, ΟΛΘ, εσωτερική και εξωτερική περιφερειακή οδός.
  4. Βρίσκεται πλησιέστερα σε ξενοδοχεία, διατροφή και διασκέδαση, με δεκάδες μονάδες 4 – 5 αστέρων.
  5. Προτάθηκε διαχρονικά από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Κορδελιού – Εύοσμου.
  6. Υπάρχει επάρκεια εκτάσεων, με την απαραίτητη εξυγίανση περιοχής Λαχανόκηπων, όπου αναβαθμίζεται το θαλάσσιο μέτωπο δυτικά του ΟΛΘ, προσχώνεται και δημιουργούνται 300 – 400 στρέμματα γης, προσθέτως των 200 – 300 στρεμμάτων του Δημοσίου ( βάσει μελέτης EXPO 2008 ). Χρειάζονται ελάχιστες χαμηλού κόστους απαλλοτριώσεις στα πλέον υποβαθμισμένα ακίνητα Θεσσαλονίκης, καθώς και μικρού σχετικού κόστους μεταφορές δεξαμενών.
  7. Είναι η μοναδική περιοχή όμορη της πόλης, που μπορεί να δοθεί παραχώρηση χώρων γης με μικρό κόστος, μπορεί να δοθεί ο αναγκαίος συντελεστής δόμησης, με την δυνατότητα να γίνει ένα μικρό business center, ένα νέο εκθεσιακό κέντρο 50.000 τμ, με προοπτική να προστεθούν και άλλα 50.000 τμ την επόμενη δεκαετία και να γίνουν οι απαραίτητες προσχώσεις δυτικά του ΟΛΘ.
  8. Είναι η μοναδική περιοχή της πόλης, που μπορεί να αυτοχρηματοδοτηθεί το εκθεσιακό κέντρο, χωρίς κρατικά χρήματα, όπως π.χ. στην Metropolitan Expo στην Αθήνα, που έγινε σε 9 μήνες μόνο, με 47 εκατ. € για 50.000 τμ.
  9. Δίνεται η δυνατότητα με την μέθοδο της παραχώρησης, και να κατασκευαστεί και να λειτουργεί το νέο εκθεσιακό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, με ελληνική χρηματοδότηση και διαχείριση. Πιθανόν να χρειάζεται βελτιώσεις στο οργανωτικό σχήμα.
  10. Και στο Μιλάνο – πόλη 5,5 εκατ. κατοίκων, τα 40 χιλ. τετραγωνικά στεγασμένου χώρου λειτουργούν στο κέντρο και τα καινούργια ~ 350 χιλ. τετραγωνικά είναι στις παρυφές της πόλης και σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τα αεροδρόμια.

  ΑΝΤΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΔΙΕΞΟΔΕΣ, «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ» ΚΑΙ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ» ΛΥΣΕΙΣ.

  1. Ακόμη και η σκέψη για διατήρηση στον υπάρχοντα χώρο, εμπεριέχει τα παρακάτω αδιέξοδα και απραγματοποίητες λογικές. Ποτέ δεν δαπανάς μεγάλα ποσά σε παλιούς και γερασμένους χώρους, στο κέντρο των πόλεων. Αντίθετα, φροντίζεις την απελευθέρωση τους και την διάθεση στο κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι χρήσιμο να χάσει η Θεσσαλονίκη την ιστορική εκθεσιακή της ταυτότητα, όταν έχουν γίνει στην χώρα εκατοντάδες χιλιάδες τμ αλλού. Δεν είναι θετικό να υπάρχει σκέψη συρρίκνωσης του εκθεσιακού όγκου και χώρου, για τα επόμενα 50 με 100 χρόνια της Θεσσαλονίκης, μόνο και μόνο για να υπάρχουν αγκυλώσεις και εμμονές. Άλλες αφορούν, είτε στην κρατικίστικη χρηματοδότηση, είτε στις παραχωρήσεις με απόλυτα ασύμφορους όρους, είτε στις σκέψεις άρνησης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, είτε στις σκέψεις για ξενοδοχεία (όταν τα περισσότερα είναι άδεια ήδη σήμερα), είτε για εμπορική δραστηριότητα τύπου mall στο κέντρο των πόλεων (όταν παρόμοιες λύσεις γίνονται μόνο στις παρυφές των πόλεων και μακριά από τα ιστορικά εμπορικά κέντρα). Είναι διάχυτη η εκτίμηση ότι δεν χωράει μια «νέα εμπορική Τσιμισκή» στο εκθεσιακό κέντρο. Οποιαδήποτε σκέψη ανακατασκευής κτιρίων στον υπάρχοντα χώρο, σημαίνει πλήρης απαξίωση της έκθεσης, για όσα χρόνια κρατήσουν τα έργα κατασκευών.
  2. Το πρόσθετο κόστος για τις απομακρυσμένες από τον αστικό ιστό και τις συγκοινωνιακές υποδομές λύσεις και τους κόμβους διασκέδασης, είναι τεράστιο και πρέπει οπωσδήποτε να συνυπολογιστεί.
  3. Η γειτνίαση αεροδρομίου, επιλέγεται για απομακρυσμένες γεωγραφικά πόλεις, ή άλλες πολύ μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, όπου η κύρια συγκοινωνιακή επαφή με την έκθεση είναι αεροπορική.
  4. Η επισκεψιμότητα ΔΕΘ είναι κυρίως οδική, ελληνική, βαλκανική και αστική.
  5. Οι Λαχανόκηποι, με την ολοκλήρωση της εξωτερικής περιφερειακής, θα βρίσκεται ~ 20 – 25 λεπτά από το αεροδρόμιο, δηλαδή πολύ κοντά.
  6. Δεν υπάρχουν πολεοδομικοί ή άλλοι αναπτυξιακοί περιορισμοί.
  7. Η Ανατολική Θεσσαλονίκη έχει εξυγιανθεί με πολιτικές – πολεοδομικές παρεμβάσεις, εμπορικά κέντρα, καζίνο, θαλάσσιο μέτωπο. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως έχει γίνει και σε πολλές άλλες πόλεις, Βαρκελώνη, κλπ., με εξυγίανση και ανάπτυξη πέρα του λιμανιού.
  8. Τα πλησιέστερα ξενοδοχεία ανατολικά, είναι σχετικώς μικρά και λίγα, μόνο 2 – 3.
  9. Καμιά έκταση του Δημοσίου δεν πρέπει να αποτιμηθεί λιγότερο της αντικειμενικής αξίας. Όλες οι σκέψεις, για Σίνδο, υπάρχουσα εγκατάσταση ή και αλλού, είναι λύσεις υψηλού κόστους και βασικά αποκλείουν την ιδιωτική χρηματοδότηση, στηριζόμενοι μόνο σε κρατικίστικες απόψεις.

  Νίκος Σπ. Φιλίππου
  Πρόεδρος

  ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ
  ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.
  Νέα Μοναστηρίου 114, 56334, Θεσσαλονίκη
  Τηλ.: +30 2310 763925, φαξ: +30 2310 764883, e-mail: fil-sa@hol.gr

 • ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΒΕΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ
  ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
  ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

  Ορθά αναγνωρίζεται ότι οι εξαγωγές, ο τουρισμός και οι επενδύσεις συγκροτούν στην παρούσα φάση της οικονομικής συγκυρίας τις κατεξοχήν πηγές ενίσχυσης της τελικής ζήτησης και κατά τούτο η προώθηση της εξωστρέφειας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Προς το σκοπό αυτό θεωρείται ότι είναι απαραίτητο να ενταχθούν για λόγους καλύτερου συντονισμού και πραγματοποίησης οικονομιών κλίμακας όλες οι διάσπαρτες σήμερα δραστηριότητες του δημόσιου τομέα που αφορούν την εξωστρέφεια κάτω από ένα ενιαίο φορέα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το εγχείρημα ξεπερνά την απλή συγχώνευση τριών ΑΕ, της ΔΕΘ, HELEXPO και του ΟΠΕ έχοντας σκοπό τη διαχείριση πληθώρας άλλων δημόσιων κονδυλίων που κατευθύνονται προς δράσεις προβολής και εξωστρέφειας.
  Το σκοπούμενο λοιπόν εγχείρημα θέτει υπό την ίδια σκέπη τις εξής ακόλουθες λειτουργίες:
  – την επεξεργασία και τη διαμόρφωση στρατηγικής marketing για το σύνολο της χώρας, την καλλιέργεια ισχυρού brand name, την προβολή αυτής και τη διενέργεια ερευνών αγοράς για τις χώρες στόχευσης των ελληνικών εξαγωγών
  – τη διοργάνωση εκθεσιακών γεγονότων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  – τη διοργάνωση και υποστήριξη επιχειρηματικών αποστολών υπό την επίσημη αιγίδα της ελληνικής πολιτείας
  – τη λειτουργία και διαχείριση εκθεσιακών κέντρων.
  Είναι εμφανές ότι η πρώτη λειτουργία ταιριάζει περισσότερο προς το χαρακτήρα παροχής δημόσιων αγαθών, με την έννοια ότι το αποτέλεσμα αυτών των επιμέρους δράσεων είναι ωφέλιμο για το σύνολο της χώρας και για κάθε μία επιχείρηση ξεχωριστά, αλλά παρόλα αυτά καμία εξ αυτών δε θα ήταν διατεθειμένη άμεσα και οικειοθελώς να συμμετάσχει στις δαπάνες κάλυψης των δράσεων αυτών. Κατά συνέπεια η μοναδική πηγή χρηματοδότησης αυτής της λειτουργίας μπορεί να είναι μόνο ο κρατικός προϋπολογισμός.
  Οι άλλες τρεις λειτουργίες κάλλιστα χρηματοδοτούνται μέσω των διαδικασιών της αγοράς. Η δαπάνη για τη συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και εκθεσιακά γεγονότα καλύπτεται συνήθως από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και η διαχείριση εκθεσιακών κέντρων γίνεται επίσης με την επ’ αμοιβή διάθεση των σχετικών χώρων.
  Η ανάμειξη αυτών των λειτουργιών κάτω από την ίδια σκέπη δημιουργεί σημαντικά λειτουργικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν τύχει απ’ ότι φαίνεται της σχετικής προσοχής κατά τη διαμόρφωση του σχετικού εγχειρήματος. Πρώτον, προκύπτει ένα θέμα σχετικά με τη νομική οργάνωση του σχήματος (ΝΠΔΔ ή ΑΕ) καθότι όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το σχήμα χρηματοδοτείται κατεξοχήν από δημόσιους πόρους. Δεύτερον, με το παραπάνω δεδομένο η διοίκηση, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτό τον οργανισμό δεν θα έχουν επαρκή κίνητρα για να επιδιώκουν την μεγαλύτερη συμμετοχή του φορέα αυτού στο εκθεσιακό έργο, αφού και μόνο η αίσθηση της σταθερής δημόσιας χρηματοδότησης εκτρέπει τους λαμβάνοντες και υλοποιούντες τις σχετικές αποφάσεις να προσαρμόζονται με ταχύτητα στα δεδομένα των εκθεσιακών αγορών. Τρίτον, ο οργανισμός αυτός θα βρεθεί εκτεθειμένος, έναντι των επιτροπών ανταγωνισμού της Ελλάδας και της ΕΕ, διότι ακόμη και αν δεν είναι πραγματικότητα θα δημιουργείται πάντοτε η εντύπωση ότι δημόσιοι πόροι κατευθύνονται προς τη στήριξη επιχειρήσεων (το γνωστό θέμα του state aid) και προκαλούν εκτροπή και στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τέταρτον, εάν γίνει προσπάθεια να επιλυθούν όλα αυτά τα προβλήματα με την οργάνωση μιας κατάλληλης λογιστικής απεικόνισης το επιχείρημα των οικονομιών κλίμακος γρήγορα θα αναστραφεί. Πέμπτον, δεν είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς με ποιο τρόπο θα στελεχωθεί ο υπερμεγέθης αυτός οργανισμός, ενώ δεν είναι αμελητέα και τα προβλήματα που μπορεί να αναφύονται με την ώσμωση στελεχών και εργαζομένων εθισμένων σε διαφορετικές επιχειρηματικές παραδόσεις.

  Το εγχείρημα λοιπόν είναι εξ αρχής δυσχερές και οι παραπάνω παρατηρήσεις οφείλουν να προβληματίσουν τους έχοντες τη σχετική πρωτοβουλία. Επιπλέον όμως υπάρχει και μία ειδική συνιστώσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη που αφορά τις εκθεσιακές δραστηριότητες σ’ αυτή.
  Είναι απαραίτητο για τη διατήρηση και προσέλκυση εκθεσιακών δραστηριοτήτων Θεσσαλονίκη να επιλυθεί το σημαντικό πρόβλημα του εκθεσιακού κέντρου. Με δεδομένη την παρούσα δημοσιονομική αδυναμία της χώρας μας η εξεύρεση στρατηγικού εταίρου για το σκοπό αυτόν είναι απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι, η αναγκαία επένδυση θα πρέπει να γίνει με ιδιωτικά κεφάλαια και με χρονική παραχώρηση αξιοποίησης άλλων συναφών δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την επικερδή ανάκτηση των προσφερόμενων κεφαλαίων. Ο στρατηγικός αυτός επενδυτής για το εκθεσιακό κέντρο δεν έχει απαραίτητα τα χαρακτηριστικά ενός διοργανωτή εκθέσεων, άλλωστε είναι αμφίβολο εάν υπάρχουν διοργανωτές εκθέσεων διεθνώς που θα επιθυμούσαν να δεσμεύσουν ένα σημαντικά μεγάλο ποσό ύψους 200 εκ.€ περίπου για να αποκτήσουν μια προνομιακή σχέση ως προς τη διοργάνωση εκθεσιακών γεγονότων. Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι, υπαγόμενο το εκθεσιακό κέντρο της πόλης μας στην ίδια σκέπη με τις υπόλοιπες λειτουργίες, είναι εντελώς απίθανο να εξεύρει στρατηγικό επενδυτή με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Αντίθετα, θα ήταν πιο εύκολο – τουλάχιστον αυτό δείχνει η μέχρι τώρα ενασχόληση με τα εκθεσιακά δρώμενα – να παρουσιαστεί ενδιαφέρον από διεθνείς διοργανωτές εκθέσεων αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή και τη στρατηγική συμμαχία για τις εκθεσιακές δραστηριότητες που αναλαμβάνει σήμερα η HELEXPO.
  Προχωρώντας στη σκέψη με βάση τα παραπάνω δεδομένα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το σκοπούμενο εγχείρημα ενέχει τον κίνδυνο πλήρους απαξίωσης του εκθεσιακού κέντρου της πόλης μας και κατά συνέπεια μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει και στην εξαφάνιση κάθε είδους εκθεσιακής δραστηριότητας από τη Θεσσαλονίκη. Συμπερασματικά θεωρούμε ότι, οφείλουμε να αναζητήσουμε δύο ειδών στρατηγικούς επενδυτές, τον ένα αποκλειστικά και μόνο για τον εκσυγχρονισμό του εκθεσιακού κέντρου και το δεύτερο αποκλειστικά και μόνο για τη διεύρυνση των εκθεσιακών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται σήμερα από τη HELEXPO και την καλύτερη πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, θεωρούμε ότι το εκθεσιακό κέντρο πρέπει να είναι ανοικτό και σε άλλους διοργανωτές εκθέσεων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Αυτό συνεπάγεται ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να υπάρχει μια κάποιας μορφής διάκριση μεταξύ του φορέα διαχείρισης του εκθεσιακού κέντρου και του φορέα διοργάνωσης εκθεσιακών γεγονότων και η προσφορότερη κατά την άποψη μου λύση για αυτό είναι η άλλωστε ήδη εκφρασθείσα βούληση της ΔΕΘ ΑΕ για θυγατροποίηση της HELEXPO από τη ΔΕΘ.
  Θεωρούμε επίσης ότι, είναι απολύτως εφικτό να αναλάβει ο φορέας διοργάνωσης εκθεσιακών δραστηριοτήτων και τη διοργάνωση αυτών στο εξωτερικό, εκτιμώντας μάλιστα ότι υπάρχουν δυνατότητες στο σημείο αυτό για σημαντικές οικονομίες κλίμακος. Στον ίδιο φορέα μπορεί εξάλλου να ανατεθεί και η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών που φέρουν την αιγίδα του ελληνικού δημοσίου.
  Από τα παραπάνω αναφερθέντα ελπίζουμε να γίνεται κατανοητή η άποψή μας για την αντιμετώπιση του θέματος: Ο Οργανισμός Εξωστρέφειας με αποκλειστική πηγή τη δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι ξεχωριστή νομική οντότητα, ο δε φορέας διαχείρισης εκθεσιακού κέντρου να έχει ως θυγατρική εταιρία υπό κοινή διοίκηση το φορέα διοργάνωσης εκθεσιακών δραστηριοτήτων.
  Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν ως προς τη λειτουργικότητά τους. Όμως η συμπίληση δραστηριοτήτων που φέρουν τον χαρακτήρα δημόσιων αγαθών με αυτές που κάλλιστα μπορεί να έχουν το χαρακτήρα των ιδιωτικών υπηρεσιών αποτελεί τραγικό σφάλμα που μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες και για την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος και για τους εμπλεκόμενους σε αυτό αλλά επιπλέον και για το μέλλον της Θεσσαλονίκης.

 • 4 Οκτωβρίου 2012, 09:54 | Ιακωβος Μαυρακης

  Η οργανωση συνεδριων, εκθεσεων και εκδηλωσεων αποτελεί αραγε αντικειμενο δραστηριοτητας κρατικής Α.Ε. ?

 • 4 Οκτωβρίου 2012, 00:01 | Χρήστος

  Διαφωνώ ριζικά με οποιαδήποτε σκέψη συγχωνεύσεως του ΟΠΕ με ΔΕΘ και HELEXPO.
  Δεν μπορώ να αντιληφθώ την λογική αυτής της ιδέας.
  Αντί αυτής της παράλογης συγχώνευσης να δοθούν αρμοδιότητες, στόχοι, να ενισχυθεί ο ΟΠΕ και βεβαίως να απαιτηθεί αποτελεσματικότητα και σοβαρό έργο.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 22:32 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Η ΔΕΘ και η HELLEXPO μέχρι το 2000 ήταν έτσι κι αλλιώς ένας φορέας. Το κύριο αντικείμενο τους είναι η διοργάνωση εκθέσεων στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Περιφέρειας και αν προχωρήσει η συγχώνευσή τους μπορούν μαζί να συμβάλουν στην επιχειρηματική ανάπτυξη της Βορ. Ελλάδος , αλλά και στη καθιέρωση της Θεσσαλονίκης ως εκθεσιακής πρωτεύουσας της ευρύτερης περιοχής.

  Όμως ο ΟΠΕ, που είναι ο θεσμοθετημένος φορέας της Πολιτείας, θα μπορούσε να αποτελέσει τον εκτελεστικό βραχίονα μίας στρατηγικής εξωστρέφειας σε σχέση με την ανάπτυξη των εξαγωγών, σε στενή συνεργασία και με άλλους φορείς εξωστρέφειας όπως είναι ο ΕΟΤ , το Invest in Greece, αλλά και οι Εμπορικοί Ακόλουθοι της χώρας. Διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία και στελέχη με εμπειρία και στο παρελθόν έχει επιδείξει σημαντικό έργο. Αυτό το ρόλο υπηρετεί μέχρι σήμερα και είναι εφικτό να συνεχίσει να υπηρετεί εφόσον υπάρξει η ανάλογη στήριξη και ενίσχυσή του.

  Πρέπει λοιπόν να γίνει σωστή μελέτη, πριν προχωρήσει το σχέδιο αυτό της τριπλής συγχώνευσης (που κατά τη γνώμη πολλών γίνεται για να σωθεί η ΔΕΘ από τον κατήφορο που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια) γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και ανησυχίες από τους έλληνες εξαγωγείς κατά πόσο θα είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 16:49 | Νίκος Ματσαμπλόκος

  Είμαι εξαγωγέας και χρόνια τώρα λαμβάνω μέρος σε δράσεις του ΟΠΕ. Οπότε έχω λόγο και άποψη για το θέμα συγχώνευσής του (ή και κατάργησης !!!) όπως ακούγεται ότι η Κυβέρνηση θέλει να πράξει άμεσα.
  Καμία σχέση δεν έχει το αντικείμενο του ΟΠΕ με την ΔΕΘ και την Helexpo!
  Η ΔΕΘ είναι real estate και η Helexpo οργανώνει τις Εκθέσεις εσωτερικού χρησιμοποιώντας τα σήματα της ΔΕΘ και τον εκθεσιακό της χώρο. Αντίθετα ο ΟΠΕ ασχολείται με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό με δράσεις όπως οργάνωση των Εθνικών Περίπτερων σε Κλαδικές Εκθέσεις ανά τον κόσμο, ολοκληρωμένα προωθητικά προγράμματα για προϊόντα όπως το κρασί, λάδι, ψάρια, κλπ. επιχειρηματικές αποστολές, Partenariat, προσκλήσεις αγοραστών,in store promotion και πολλά άλλα ακόμα που πραγματικά έχουν να κάνουν με εξωστρέφεια –στο κομμάτι εξαγωγές- και στηρίζουν άμεσα του Έλληνες εξαγωγείς.
  Υπάρχουν όμως και άλλοι φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται με την εξωστρέφεια της χώρας, όπως ο ΕΟΤ, ο ΟΑΕΠ, το INVEST IN GREECE κ.ά. Και αναρωτιέμαι : άραγε δεν πρέπει να συγχωνευτούν κι αυτοί στον «Εθνικό Φορέα Εξωστρέφειας»;;;;;;;;;;
  Μεγάλο λάθος, λοιπόν, αν προχωρήσει αυτό το σχέδιο συγχώνευσης….

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 19:02 | Χριστοδουλος(Χρηστος)Δημας

  Ειμαι 67ετων με σπουδες στο Management- Μαrketing ,παλιος εμποροβιοτεχνης,με επωνυμα προιοντα στο χωρο του Ενδυματος,με πολυ προσπαθεια και κοστος για «επωνυμη» καθιερωση των προιοντων μου στην Δ.Ευρωπη,κυριως την περιοδο 1980-95, αλλα που τελικα δεν ειχε καμμια ευτυχη καταληξη.

  Τουλαχιστον μου εμειναν οι εμπειριες απο αυτη τη μεγαλη προσπαθεια αλλα και η πικρη γευση και απογοητευση ενθυμουμενος πολλες ιστοριες που την «σημαδεψαν»..

  Χαρακτηριστικη ιστορια και ασβηστη στην μνημη μου,οταν σε ενα ταξειδι μου στην Σουηδια το 1982 για επαφες με πελατες εκει,ο Εμπορικος Ακολουθος της Πρεσβειας μας με αφησε να περιμενω στον προθαλαμο του γραφειου του-δεν καταδεχθηκε να με δεχθει,ουτε φυσικα να αχοληθει προσωπικα με τις «επαφες» μου-και με εξυπηρετησε η κυρια του Γραφειου…Ουτε καν βγηκε να με χαιρετησει…Ετσι λειτουργουσαν οι κρατικες υπηρεσιες στο Εξωτερικο…

  Μια αλλη χαρακτηριστικη «ιστορια»,οταν ο Συνδεσμος Πλεκτοβιομηχανιων Αττικης -στον οποιο ημουν Γεν.Γραμματεας-διοργανωσε ημεριδα το 1991 για την επιχειρηματικη Εξωστρεφεια που επρεπε να δειξουμε ολοι οι βιοτεχνες,για να βγουμε δυναμικα στην Ευρωπαικη Αγορα-και ενω ειχαμε τουλαχιστον 300 μελη και προσκληθηκαν ολοι,τελικα ανταποκριθηκαν μονο..5!!. Η…εσωστρεφεια σε ολο το μεγαλειο της..

  Αυτες ειναι δυο χαρακτηριστικες περιπτωσεις του πως αντιμετωπιζαμε ανεκαθεν εμεις οι Ελληνες την επιχειρηματικη Εξωστρεφεια .

  Τωρα δε, που η Παγκοσμιοποιηση «ανοιξε» ολες τις αγορες της γης και ολοι πουλανε σε ολους,τωρα πλεον, η ελλειψη Ανταγωνιστηκοτητας-Εξωστρεφειας των ελληνικων επιχειρησεων και το επιπεδο των προιοντων και υπηρεσιων που παραγουμε,αποτυπωνεται σκληρα και αδυσωπητα στο Ισοζυγιο Εξωτερικων Συναλλαγων της Ελλαδας. Δυστυχως το ρολοι δεν γυριζει πισω..και δεν μπορει να διορθωθει η λανθασμενη οικονομικη πολιτικη που αφαρμοσθηκε τα τελευταια 30-40 χρονια.

  Τωρα θα πρεπει να χαραξουμε μια στρατηγικη με οριζοντα 20-30 ετων μπροστα ,οπου η Εξωστρεφεια των ελληνικων επιχειρησεων θα πρεπει να ειναι η κυρια επιδιωξη μιας ελληνικης επιχειρησης η προιοντος και υπηρεσιας…

  Ο φορεας Εξωστρεφειας- που ολοι προτεινουν να δημιουργηθει εχει αξια μονο οταν θα αποφασισουμε –ως χωρα-σε ποιους Κλαδους ειμαστε διεθνως ανταγωνιστικοι και που θα πρεπει να συγκεντρωσουμε τις προσπαθειες μας.
  Ολα ξεκινανε απο το οτι η Ελλαδα εχει,μεσα στα πλαισια της Οικονομικης της Αναπτυξης συγκεκριμενα συγκριτικα πλεονεκτηματα-οχι unique βεβαιως- σε σχεση με αλλες ισοδυναμες και αναλογες χωρες και θα πρεπει να σχεδιασθει η Αναπτυξη της με βαση αυτα.:
  α)Πρεπει να ειμαστε ρεαλιστες και να μην τρεφουμε αυταπατες οτι μπορουμε να γινουμε καμμια υπερδυναμη.Ειμαστε μια χωρα με περιωρισμενες πλουτο-παραγωγικες πηγες και μετριου επιπεδου ανθρωπινο δυναμικο που με σωστη αξιοποιηση τους,ομως, μπορουν να αποδοσουν.Ουτε Γερμανια ειμαστε ,ουτε Μερσεντες μπορουμε να παραγουμε.
  β) Κλαδοι που μπορουμε να αναπτυξουμε ειναι αυτοι οπως π.χ Γεωργια/Τροφιμα,Yποδομες(Ευρυζωνικοτητα),ηΠρασινη Οικονομια/Ενεργεια ,ο Τουρισμος. η Ναυτιλια και οτι εχει σχεση με αυτους. Οι Κλαδοι αυτοι αν αναλυσουμε σε βαθος ολες οι πτυχες τους αλλα και τις δυνατοτητες τους μπορουν ,με βασει ενα μακροπνοο Σχεδιο 20-30 ετων,να αποκτησουν σιγα-σιγα τον δυναμισμο που θα θεσει σε μονιμη τροχια αναπτυξης την ελληνικη οικονομια. Αν παρουμε ως παραδειγμα τον κλαδο Γεωργια/Τροφιμα,μπορουμε να εμβαθυνουμε τις γνωσεις μας με ερευνητικα προγραμματα,με μεταπτυχιακα προγραμματα φερνοντας τα Πανεπιστημια διπλα στον ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΟΤΗ ,γιατι ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΔΑΦΟΣ για αναπτυξη.Ο τροπος που λειτουργει το Ισραηλ στον συγκεκριμενο τομεα θα μας εδινε πολλες ιδεες για αναλογη δραση. Το ιδιο ισχυει για τον Τουρισμο μας,την Ναυτιλια μας,την Ενεργεια με τις ΑΠΕ κ.λπ.
  Η δημιουργια ενος φορεα Εξωστρεφειας(φΕ) σημαινει :
  1. Θεμελιωδης Αρχη του φορεα πρεπει να ειναι η συστηματικη και μεθοδικη αναπτυξη της επιχειρηματικης κουλτουρας που ειναι το γονιμο εδαφος για την Εξωστρεφεια.Αυτο βασικα απαιτει την, απο το σχολειο,εναρξη της εκπαιδευσης στην Ιδεα και τα Αγαθα της Επιχειρηματικοτητας.Πρεπει να αλλαξει,συν τω χρονω,η αρνητικη προδιαθεση της κοινωνιας(!!!) που ιστορικα συνοδευει την καθε επιχειρηματικη προσπαθεια τα τελευταια 50-60 χρονια.
  2. Κυριος στοχος του φΕ πρεπει να ειναι η συνδρομη του στην χαραξη μιας Εθνικης Στρατηγικης Αναπτυξης των Τομεων της Οικονομιας(ΤΟ) που η χωρα μας διαθετει στρατηγικα –συγκριτικα πλεονεκτηματα εναντι αλλων-της ιδιας δυναμικοτητας χωρων.
  3. Μια τετοια «συνδρομη»,σημαινει κυριως την συστηματικη και υπευθυνη χαραξη πολιτικης των στρατηγικων (Τ0) που προαναφεραμε.
  4. Τον συντονισμο Δρασεων της Εκπαιδευσης(ολων των βαθμιδων) με ολους τους ΤΟ ,ιδιως στο επιπεδο Ερευνας και Αναπτυξης (R&D)
  5. Ενας κεντρικος φΕ σημαινει την χαραξη μιας ισορροπης και ενιαιας ποιοτικα στρατηγικης Marketing, τοσο για τα Ελληνικα Προιοντα οσο και για Υπηρεσιες πχ η σχεδιαζομενη Τουριστικη στρατηγικη για τα επομενα 5 χρονια θα πρεπει να συντονιζεται και να συνδυαζεται με προωθηση σχετικων ελληνικων προιοντων για μεγαλυτερη συνεργια..
  6. Ο Ελεγχος Ποιοτητας των Προιοντων και Υπηρεσιων των ΤΟ θα πρεπει να βρισκεται κατω απο συνεχη ελεγχο και παρακολουθηση με την δημιουργια ενα φορεα πιστοποιησης με σημα το «Made in Greece».
  Οι ανωτερω αναφερομενοι στοχοι ειναι πολυ γενικοι,αλλα ενδεικτικοι του εργου που πρεπει να αναλαβει μια τεχνοκρατικα οργανωμενη Δημοσια υπηρεσια.
  Η περαιτερω αναλυση τους τοσο οριζοντιως-με την προσθηκη και αλλων που σιγουρα υπαρχουν-οσο κυριως με την εις βαθος αναλυση τους,που ειναι μια πολλη ενδιαφερουσα εξελιξη της προτασης,αλλα απαιτει διεξοδικη και χρονοβορα διαδικασια,για την οποια μπορουμε να επανελθουμε,αν αυτο ζητηθει.
  Τελος, οσον αφορα την συγχωνευση των 3 Οργανισμων που αποτελει το αντικειμενο της Διαβουλευσης,θεωρω οτι ο Φορεας Εξωστρεφειας που περιεγραψα ανωτερω ειναι πολυ πιο ευρυτερης και ιδιαιτερης σημασιας για την οικονομικη Αναπτυξη της χωρας,ενω η υπαρξης της ΔΕΘ-ΗΕLEXPO με εδρα την Θεσσαλονικη -ως ενιαιος φορεας ομως-θα πρεπει να γινει η αιχμη του δορατος αλλα και ο καθρεπτης Αναπτυξης της χωρας μας οπου μεσω αυτης θα καταγραφεται ο δυναμισμος των στρατηγικων Κλαδων της οικονομιας μας.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 18:06 | Mery

  Απόλυτα μετρήσιμα στοιχεία για όλα τα ΝΠΔΔ
  Σε πρώτο στάδιο δημιουργείαι η 1η στήλη όπου βάζετε το πραγματικό ύψος παραγωγής σε € στη 2η στήλη βάζετε το κόστος μισθοδοσίας λειτουργικά έξοδα κλπ,σε € Εάν το ΝΠΔΔ επί σειρά ετών έχει ζημιές ή παράγει μηδενικό έργο νομίζω ότι ξέρετε τι πρέπει να γίνει, εφόσον οι ζημιές αυτές μετακυλίονται σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι στερούντε υγεία παιδεία και πρόνοια. Εάν τα πράγματα είναι καλά τότε θωρακίστε και βελτιώστε αυτά τα ΝΠΔΔ. Θωρακίστε το κοινό (και όχι μιας συγκεκριμένης ομάδας) ΚΑΛΟ.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 16:51 | Αλκιβιάδης Σολωμός

  Αναρωτιέται κανείς ποια είναι η άποψη της Τρόϊκα για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που επιφέρει η δημιουργία ενός νέου υπερμεγέθους κρατικού φορέα, τη στιγμή που οι δύο από τις τρεις εταιρίες, ΔΕΘ και HELEXPO, δεν επιβαρύνουν ούτε με ένα ευρώ τον Έλληνα φορολογούμενο.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 10:03 | Πάνος Λαμπρογιάννης

  Σοβαρό σφάλμα η διασύνδεση και η οποιαδήποτε σκέψη συγχωνεύσεως του ΟΠΕ με ΔΕΘ και HELEXPO.

  Η επίλυση του προβλήματος των πολύ χαμηλών ελληνικών εξαγωγών δεν μπορεί να συνίσταται στην κατάργηση ενός φορέα που αντίστοιχος του υφίσταται σε όλες τις χώρες της Ελλάδος και της Ευρώπης.

  Δηλαδή επειδή τα πρόσωπα που ηγούνταν του οργανισμού απέτυχαν στην αποστολή τους καταργούμε το φορέα.

  Συμφωνώ ως προς τα σοβαρά νομικά επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν έτεροι συμμετέχοντες στη διαβούλευση.

  Είναι όμως λάθος πρωτίστως πολιτικό η κατάργηση του ΟΠΕ.

  Η προώθηση των εξαγωγών απαιτεί πέραν της διοργάνωσης εκθέσεων και σοβαρό συντονισμό στις προσπάθειες των Ελλήνων επιχειρηματιών, οι οποίοι όντως επί χρόνια αντιμετώπιζαν προβλήματα με τον ΟΠΕ και τη λειτουργία του.

  Το αν ο ΟΠΕ λειτουργεί σωστά, εάν το προσωπικό του βοηθά ή όχι δεν επιλύεται με την κατάργηση ή συγχώνευσή του.

  Ούτε πρέπει να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που η επιτυχία του να συνίσταται στη διοργάνωση ‘ωραίας’ ΔΕΘ, ούτε να ικανοποιεί μόνον τη Βόρειο Ελλάδα ή αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα τους εξαγωγείς της Μακεδονίας και της Θράκης.

  Αντίθετα θα έπρεπε στο δυναμικό ενός ‘νέου’ ΟΠΕ να ενταχθούν πιθανώς και οι Οικονομικοί και Εμπορικοί Ακόλουθοι της Ελλάδος ανά τον κόσμο.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 10:57 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

  Σωστό το συγκεκριμένο μέτρο.
  Για την ΔΕΘ προτείνεται για λόγους λειτουργικότητας να ενταχθεί στην τοπική περιφέρεια, στη αρμόδια διεύθυνση.
  Η νέα εταιρία να έχει το συντονισμό και την επίβλεψη όλων των εκθέσεων που γίνονται στην Ελλάδα και διενεργούνται για την προώθηση Ελληνικών προϊόντων.
  Η προώθηση των εξαγωγών θα πρέπει να λειτουργήσει με νέα πρότυπα, για ουσιαστική βοήθεια στους εξαγωγείς κι όχι ΜΟΝΟ με τον παραδοσιακό τρόπο της συμμετοχής σε εκθέσεις όπου λειτουργούν περίπτερα ακόμη με υπαλλήλους του ΟΠΕ που δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες και δεν έχουν τουλάχιστον τα ελάχιστα επικοινωνιακά προσόντα.
  Το υπάρχον σύστημα ανάθεσης σε ιδιώτες είναι «διαβλητό» και θα πρέπει να αναθεωρηθεί με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
  Να ενισχυθεί η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΟΠΕ ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γίνονται κοινωνοί σύγχρονων πληροφοριών. Το όλο σύστημα επικοινωνίας του ΟΠΕ χρήζει αναθεώρησης.
  Το Ιστιτούτο συσκευασίας που λειτουργεί στο ΟΠΕ, δικό του το κτήριο, να ενταχθεί ουσιαστικά στον ΕΛΟΤ κι όχι με μεσοβέζικες διατάξεις που δυσχεραίνουν το έργο του.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 10:02 | ΣΤΕΛΙΟΣ Δ

  Δεν απαιτείται σύσταση καμμίας νέας ανώνυμης εταιρείας. Είναι μια νέα ευκαιρεία να βολευτούν πάλι κάποιοι. Τι κέρδος είχε το κράτος τόσα χρόνια από την ύπαρξη όλων αυτών των οργανισμών? Μήπως να συντονίζει τα περίπτερα των δημοσίων οργανισμών (!!!) που εκτείθονταν?

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 10:44 | Χρήστος

  Αδιανοητη η σύγχυση εκθέσεων και «εξωστρέφειας».

  Δεν υπάρχει πουθενά αντίστοιχο μοντέλο στον κόσμο.
  Άλλο οι εκθέσεις, το real estate κ.ο.κ. που ασχολούνται οι ΔΕΘ/HELEXPOκαι άλλο η αναζήτηση αγορών, η επιδότηση εξαγωγών κλπ που θα πρέπει να κάνει ένας οργανισμός εξωστρέφειας.
  Επομένως:
  Α. Ενιαία ΔΕΘ-HELEXPO
  B. Φορέας Εξωστρέφειας (με έδρα μάλιστα την Αθήνα που είναι το σωστό μια που εκεί έχειβάση ο ΟΠΕ)

  Με αυτό το νομοσχέδιο διαλύετε την και την έκθεση της Θεσσαλονίκης και κάθε δυνατότητα για εξαγωγική πολιτική και ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΥΤΟ.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 09:44 | βασιλειος Βροχίδης

  Να υπάρχει μόνο μία εταιρεία με ενιαίο εξωστρεφή προσανατολισμό. Η υπάρχουσα κατάσταση ΔΕΘ-HELEXPO ήταν και είναι σκανδαλώδης και ακατανόητη απο οικονομική και επιχειρηματική απόψη.

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 20:39 | Αθανσιος Βουρτσελας

  Προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι,με το επίμαχο άρθρο 14, επιχειρείται η δημιουργία ενός σοβιετικού τύπου μορφώματος με την συγχώνευση τριών εντελώς ετερόκλητων φορέων.Πιο συγκεριμένα,η προώθηση της εξωστρέφειας αποτελεί ουσιώδες τμήμα της κατά το άρθρο 106 παρ.1 του Συντάγματος ρυθμιστικής δραστηριότητας της Πολιτείας.Γι’αυτό άλλωστε ο Ο.Π.Ε.ουδέποτε αποτελούσε κλασικού τύπου κεφαλαιουχική εταιρία με αγοραίο προσανατολισμό, αλλά ηταν όργανο άσκησης κρατικής πολιτικής και η λειτουργία του στηριζόταν -και ορθώς-σε χρηματοδότηση προερχόμενη από πόρους της Κεντρικής Κυβέρνησης.Αναριωτέται,λοιπόν κανείς ποιες επωφελείς συνέργειες μπορούν να προκύψουν από την σύντηξη του με εταιρίες που ως σκοπό έχουν λ.χ. την διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων και συνεδρίων ή/και real estate.