Άρθρο 02: Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας , εκτός των οριζόμενων στο άρθρο 2 του Ν. 4070/12 καθώς και στη λοιπή νομοθεσία, νοούνται ως:

«Δικαίωμα Διέλευσης»: Το δικαίωμα που χορηγείται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 4070/2012 όπως ισχύει.

«Ψηφιακό Μητρώο» : Το Μητρώο όπου συγκεντρώνονται σε ψηφιακή μορφή τα στοιχεία που σχετίζονται με δίκτυα και περιγράφονται στην παρούσα.