Άρθρο 05: Διαδικασία Υποβολής Στοιχείων

1. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης, υποβάλουν τα στοιχεία του άρθρου 4, παρ. 2, σημείο α στο Ψηφιακό Μητρώο, ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στην αρμόδια αρχή που προσδιορίζεται στην εκάστοτε σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης, υποβάλουν τα στοιχεία του άρθρου 4, παρ. 2, σημείο β στο Ψηφιακό Μητρώο, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης από την αρμόδια αρχή που προσδιορίζεται στην εκάστοτε σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
3. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης και οι δικαιούχοι ή/και οι διαχειριστές των κρατικών δικτύων υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία του άρθρου 4, παρ.2 σημείο γ για τα υφιστάμενα στοιχεία των δικτύων τους, εντός τριμήνου προθεσμίας από τη λήψη σχετικού αιτήματος από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Μετά την ολοκλήρωση του Ψηφιακού Μητρώου και κατά τη φάση της λειτουργίας του, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης και οι δικαιούχοι ή/και οι διαχειριστές των κρατικών δικτύων υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ψηφιακό Μητρώο οποιαδήποτε νέα υλοποίηση στοιχείων δικτύου ή τροποποίηση στα υφιστάμενα στοιχεία των δικτύων τους όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 4, παρ.2 σημείο γ εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης ή τροποποίησης.
5. Οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι χορηγούν δικαιώματα διέλευσης, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ψηφιακό Μητρώο λίστα με όλους τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης, οι οποίοι καλύπτουν μόνο δικές τους ανάγκες και δεν παρέχουν υπηρεσίες δικτύων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τρίτους, στους οποίους έχουν χορηγήσει δικαιώματα διέλευσης, εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.
6. Οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι εγκρίνουν τη χορήγηση ή χορηγούν δικαιώματα διέλευσης του άρθρου 3, παρ. 3 υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ψηφιακό Μητρώο, τα όρια της γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητάς τους καθώς επίσης και το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους, σχετικά με την έγκριση χορήγησης ή την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, εντός τριμήνου προθεσμίας από τη δημοσίευση της παρούσης.
7. Μετά την ολοκλήρωση του Ψηφιακού Μητρώου και κατά τη φάση της λειτουργίας του, οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι εγκρίνουν τη χορήγηση ή χορηγούν δικαιώματα διέλευσης του άρθρου 3 παρ. 3, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ψηφιακό Μητρώο οποιεσδήποτε τροποποιήσεις συντελούνται στα όρια αρμοδιότητας ή στο αντικείμενο αρμοδιότητας τους. Η υποβολή πρέπει να γίνεται εντός τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση της τροποποίησης.
8. Οι επιχειρήσεις ή φορείς του άρθρου 3, παρ. 5 υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία του άρθρου 4, παρ. 4 για τα υφιστάμενα στοιχεία των δικτύων τους, εντός τριμήνου προθεσμίας από τη λήψη σχετικού αιτήματος από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
9. Μετά την ολοκλήρωση του Ψηφιακού Μητρώου και κατά τη φάση της λειτουργίας του, οι επιχειρήσεις ή φορείς της παρ. 5 του άρθρου 3, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ψηφιακό Μητρώο οποιαδήποτε νέα υλοποίηση στοιχείων δικτύου ή τροποποίηση στα υφιστάμενα στοιχεία των δικτύων τους όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 4, παρ.4 εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης ή τροποποίησης.
10. Κατά την υλοποίησή του, το Ψηφιακό Μητρώο θα ενημερωθεί με τα στοιχεία των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων κεραιών, τα οποία ορίζονται στο Παράρτημα Α. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων κεραιοσυστημάτων (ΣΗΛΥΑ), το οποίο τηρεί και λειτουργεί η ΕΕΤΤ.
Στην περίπτωση όπου κάποια από τα στοιχεία του Παραρτήματος Α δεν περιλαμβάνονται στο ΣΗΛΥΑ, τα στοιχεία αυτά θα υποβληθούν από τους υπόχρεους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
11. Μετά την αρχική ολοκλήρωση του Ψηφιακού Μητρώου και κατά τη φάση της λειτουργίας του, το Ψηφιακό Μητρώο θα επικαιροποιείται με νέες αδειοδοτήσεις/τροποποιήσεις κεραιοσυστημάτων, οι οποίες καταχωρούνται στο ΣΗΛΥΑ, είτε με αυτόματη ενημέρωση σε κάθε περίπτωση νέας αδειοδότησης /τροποποίησης, ή/και με αυτόματη ενημέρωση του συνόλου των αδειοδοτημένων κεραιών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 13:47 | Cyta Hellas

  Θεωρούμε ότι για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης με εφαρμογή της διαδικασίας που εμπλέκει το Μητρώο, θα πρέπει να διασφαλιστεί αφενός η δέσμευση των υποχρέων, και κυρίως των Φορέων, και αφετέρου η χρονική σειρά ενεργειών των Υποχρέων. Συγκεκριμένα, οι Φορείς που παρέχουν δικαιώματα διέλευσης και συμμετέχουν ενεργά και έμπρακτα στη λειτουργία του Μητρώου θα πρέπει να έχουν τροφοδοτήσει το σύστημα με τα στοιχεία των περιοχών ευθύνης τους (ρυμοτομικά σχέδια, σχέδια οδικού δικτύου και πεζοδρομίων και άλλα υπόβαθρα) ώστε στη συνέχεια οι πάροχοι να έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν από το σύστημα τα εν λόγω υπόβαθρα και να αποτυπώσουν επι αυτών τα στοιχεία δικτύων. Εάν ο Φορέας δεν έχει συμμετοχή για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε ο Πάροχος θα υποβάλλει το αίτημα διέλευσης μόνο σε έντυπη μορφή και θα υποχρεούται σε καταγραφή στο Μητρώο μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.

  Παράγραφοι 1 και 2. Επαναλαμβάνονται τα σχόλια που έχουν υποβληθεί για το Άρθρο 4 και την ανάγκη ενοποίησης του συνόλου των διατάξεων που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης και των υποχρεώσεων Παρόχων και Φορέων σε ένα ενιαίο και συνεπές κείμενο, που να αξιοποιεί το σύστημα του Μητρώου υποδομών και να απαλλάσσει του Υποχρέους από τις οριζόμενες κοινοποιήσεις, οι οποίες είναι αδύνατο να αξιοποιηθούν στην πράξη χωρίς μηχανογραφική υποστήριξη.

  Παράγραφος 3. Επαναλαμβάνουμε το σχόλιο στην παράγραφο 7 του Άρθρου 4.

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 10:02 | HELLAS ONLINE

  Για τα σημεία 1 και 2: Θεωρούμε ότι το ψηφιακό μητρώο θα πρέπει να αποτελέσει την εφαρμογή μέσα από την οποία: 1)θα καταχωρείται η αίτηση δικαιωμάτων διέλευσης, 2)θα παρακολουθείται η εξέλιξη της λεπτομερώς, 3)θα χορηγείται το δικαίωμα διέλευσης.
  Το ανωτέρω θα δώσει την δυνατότητα 1) της αυτόματης και ανελλιπούς ενημέρωσης των σχετικών στοιχείων και 2)της παρακολούθησης της εμπρόθεσμης χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης.
  Επισημαίνουμε ότι πολλά από τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράτημα α’ περιέχονται (η θα μπορούσαν να προστεθούν) στα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση δικαιωμάτων διέλευσης . Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται αυτόματα η άμεση εισαγωγή και ενημέρωση των στοιχείων του ψηφιακού μητρώου. Εντούτοις, εάν δεν διασφαλιστούν τα ανωτέρω, η περιγραφόμενη διαδικασία εισάγει μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο στους παρόχους και επιθυμούμε η ενημέρωση του μητρώου να γίνεται μαζικά σε τρίμηνη η εξαμηνιαία βάση για όλα τα δικαιώματα διέλευσης που χορηγηθήκαν το προηγούμενο διάστημα με εισαγωγή στο ψηφιακό μητρώο μόνο των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα Α.

  Για το σημείο 4: Εάν ολα τα δικαιώματα διέλευσης χορηγούνται μέσα από την εφαρμογή του ψηφιακού μητρώου, αυτό θα γίνεται αυτόματα σε μεγάλο βαθμό.
  Εάν δεν εξασφαλιστεί το παραπάνω θεωρούμε ότι η περιγραφόμενη διαδικασία εισάγει μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο στους παροχους και επιθυμούμε η ενημέρωση του μητρώου να γίνεται μαζικά σε τρίμηνη η εξαμηνιαία βάση για όλα τα δικαιώματα διέλευσης που χορηγηθήκαν το προηγούμενο διάστημα με εισαγωγή στο ψηφιακό μητρώο μόνο των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα Α

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 10:08 | Ηλίας Κορομπλής

  Έχοντας υπόψη ότι η Απόφαση 725/23 περί “Διαδικασίας Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” όπως δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ._5Β’_05.01.2012 δηλώνει στo Άρθρο 5 αυτής ότι Αρμόδιοι για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης είναι οι Δημόσιες Αρχές και ότι ο κατόπιν εκδοθείς Νόμος 4070/2012 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ._82Α’_10.04.2012 αναφέρεται στο Άρθρο 28 αυτού στο Θέμα των “Δικαιωμάτων Διέλευσης” και προβλέπει μόνο Δημόσιες Αρχές για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης, δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα Έργα Παραχώρησης όπου ο εκάστοτε Παραχωρησιούχος διαχειρίζεται το αίτημα του Παρόχου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για εγκατάσταση/επέκταση Δικτύου με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται δυσκολία από την πλευρά της Εποπτεύουσας Αρχής, ήτοι, της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης για Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης και συναίνεση στις αιτηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς πραγματοποίηση των εργασιών. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η υπό επεξεργασία Υπουργική Απόφαση να προβλέπει ότι η Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης θα λαμβάνει χώρα από τον Παραχωρησιούχο στα Όρια Αρμοδιότητας (Τμήματα Αυτοκινητοδρόμων) του οποίου θα εγκατασταθεί το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, φυσικά υπό την Εποπτεία του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ).”

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 09:06 | ΟΤΕ Α.Ε.

  Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις απόψεις μας:
  Άρθρο 5-Διαδικασία υποβολής στοιχείων
  Παράγραφος 1
  Σε συνέχεια των όσων έχουν προαναφερθεί περί του ρόλου του Ψηφιακού Μητρώου, ως μοναδικού σημείου αναφοράς στη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης (one-stop-shop), ο ΟΤΕ επιθυμεί να τροποποιηθεί η παράγραφος αυτή, διότι αντιλαμβάνεται ότι η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στην αρμόδια αρχή, δεν μπορεί να γίνει «ταυτόχρονα» με την υποβολή των στοιχείων του άρθρου 4, παρ.2, εδάφιο (α) στο Ψηφιακό Μητρώο. Αυτό είναι εφικτό, εφόσον τόσο τα στοιχεία όσο και αίτηση υποβάλλονται στο ίδιο ηλεκτρονικό σύστημα.
  Συνεπώς, η προτεινόμενη διατύπωση είναι:
  «Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης, υποβάλουν τα στοιχεία του άρθρου 4, παρ.2, σημείο (α) στο Ψηφιακό Μητρώο και ταυτόχρονα το σύστημα αποστέλλει αίτηση για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στην αρμόδια αρχή που προσδιορίζεται στην εκάστοτε κοινή υπουργική απόφαση περί διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.».

  Παράγραφος 2
  Εφόσον το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών συσχετιστεί με τη διαδικασία διεκπεραίωσης αιτημάτων χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, τότε προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση:
  «Οι αρμόδιοι φορείς υποβάλουν την απόφαση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα, ενώ οι πάροχοι υποβάλουν τη μελέτη του προς κατασκευή δικτύου, σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο, εντός (…)ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

  Παράγραφος 3
  Ο ΟΤΕ προτείνει «Οι πάροχοι δικτύων (…) να υποβάλουν τα διαθέσιμα στοιχεία του άρθρου 4, παρ.2 σημείο γ των υφιστάμενων δικτύων τους, εντός δωδεκαμήνου προθεσμίας από τη λήψη σχετικού αιτήματος από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

  Παράγραφος 4
  Προτείνεται η υποβολή, εκ νέου, όλων των στοιχείων και όχι μόνο των νέων υλοποιήσεων στοιχείων δικτύου ή τροποποιήσεων στα υφιστάμενα στοιχεία των δικτύων των παρόχων, να πραγματοποιείται εντός έξι μηνών.
  Ο διαχωρισμός και η υποβολή, μόνον, των νέων ή τροποποιημένων στοιχείων αυξάνει τον διαχειριστικό κόπο.

  Παράγραφος 8
  Για να μη δημιουργείται σύγχυση με τις έννοιες της λέξεως “στοιχεία”, προτείνουμε όπως η εν λόγω παράγραφος διατυπωθεί ως εξής: «Οι επιχειρήσεις (…) υποβάλλουν τα διαθέσιμα στοιχεία του άρθρου 4, παρ.4 των υφιστάμενων δικτύων τους (…) ».

  Παράγραφος 10
  Σε συνδυασμό των προαναφερόμενων σχολίων των εδαφίων της παραγράφου 2, του άρθρου 4, ο ΟΤΕ πιστεύει ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων κεραιών, τα οποία ορίζονται στο Παράρτημα Α, υπάρχουν και μπορεί να αντληθούν από το ΣΗΛΥΑ, σύστημα που τηρεί και λειτουργεί η ΕΕΤΤ.
  Συνεπώς, προτείνεται η απαλοιφή του δεύτερου εδαφίου αυτής της παραγράφου: «Στην περίπτωση όπου κάποια στοιχεία (…) επικοινωνιών».