Άρθρο 03: Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων

Υπόχρεοι για την υποβολή στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο είναι:
1. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Οι δικαιούχοι και οι διαχειριστές των κρατικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
3. Οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι χορηγούν δικαιώματα διέλευσης σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
4. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία καλύπτουν μόνο δικές τους ανάγκες και δεν παρέχουν υπηρεσίες δικτύων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τρίτους (εφεξής πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης), εφόσον για την υλοποίησή τους χρειάστηκε η χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης.
5. Οι φορείς του δημοσίου τομέα που εγκαθιστούν/λειτουργούν πάσης φύσεως δίκτυα υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό την παροχή:
a. υπηρεσιών παροχής, μεταφοράς ή διανομής:
i. Φυσικού Αερίου
ii. Ηλεκτρικής ενέργειας
iii. Θέρμανσης
iv. Ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης και της αποχέτευσης ή της επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων,
b. Υπηρεσιών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων
6. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ως και κάθε άλλη δημόσια Αρχή, που έχει ή διαχειρίζεται συναφή στοιχεία.

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 11:04 | Cyta Hellas

  Σύμφωνα με την ερμηνεία μας αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν.4053/2020 και με δεδομένο ότι τα περιεχόμενα κάθε αιτήματος διέλευσης έχουν καθοριστεί πλήρως από την απόφαση 725/23/4-1-2012, πρωτίστως υπόχρεοι για τη δημιουργία και χρήση του Μητρώου Υποδομών είναι οι φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν την ευθύνη κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης των βασικών υποδομών (οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι κλπ) επί των οποίων στη συνέχεια κατασκευάζονται οι υποδομές άλλων δικτύων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Σημειώνουμε ότι οι σχετικές οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (π.χ. Οδηγία 2014/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014) στοχεύουν κυρίως στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και στην προσέλκυση επενδύσεων μέσω της αξιοποίησης των βασικών υποδομών (δίκτυα φυσικού αερίου, αποχέτευση κλπ) για χρήση από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Παρομοίως, οι Φορείς του Δημοσίου κατασκευάζουν τηλεπικοινωνιακές υποδομές (Μητροπολιτικά Δίκτυα Δήμων-ΜΑΝ και άλλα επιδοτούμενα έργα) για τα οποία η διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προσέλκυση επενδυτών. Με την ερμηνεία αυτή, θεωρούμε ότι η σειρά καταγραφής των υποχρέων του άρθρου 3, έστω και συμβολικά, θα πρέπει να απεικονίζει τόσο την βαρύτητα των υποχρεώσεων των Υποχρέων, όσο και την ωφελιμότητα τους από τη συμμετοχή στις λειτουργίες του Μητρώου. Σημειώνεται επίσης ότι η ενεργός συμμετοχή των Φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει το Μητρώο ως το «ενιαίο σημείο πληροφόρησης» που ορίζεται στην παράγραφο 20 της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ , ενώ παράλληλα η πιθανή έλλειψη υλικοτεχνικών και ανθρώπινων πόρων από τους ΟΤΑ και κυρίως η έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού για να χρησιμοποιεί το σύστημα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δυσχεράνει ή/και να επιμηκύνει τη διαδικασία αδειοδότησης. Για να αποφύγουμε λοιπόν την εγκαθίδρυση και λειτουργία του Μητρώου Υποδομών ως ακόμα μια υποχρέωση των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, ενώ θα απέχει το δημόσιο και οι ΟΤΑ, προτείνουμε την αναγραφή των υποχρέων με τη σειρά 3, 5, 6, 2, 1, 4.

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 10:56 | Ηλίας Κορομπλής

  Έχοντας υπόψη ότι η Απόφαση 725/23 περί “Διαδικασίας Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” όπως δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ._5Β’_05.01.2012 δηλώνει στo Άρθρο 5 αυτής ότι Αρμόδιοι για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης είναι οι Δημόσιες Αρχές και ότι ο κατόπιν εκδοθείς Νόμος 4070/2012 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ._82Α’_10.04.2012 αναφέρεται στο Άρθρο 28 αυτού στο Θέμα των “Δικαιωμάτων Διέλευσης” και προβλέπει μόνο Δημόσιες Αρχές για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης, δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα Έργα Παραχώρησης όπου ο εκάστοτε Παραχωρησιούχος διαχειρίζεται το αίτημα του Παρόχου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για εγκατάσταση/επέκταση Δικτύου με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται δυσκολία από την πλευρά της Εποπτεύουσας Αρχής, ήτοι, της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης για Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης και συναίνεση στις αιτηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς πραγματοποίηση των εργασιών. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η υπό επεξεργασία Υπουργική Απόφαση να προβλέπει ότι η Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης θα λαμβάνει χώρα από τον Παραχωρησιούχο στα Όρια Αρμοδιότητας (Τμήματα Αυτοκινητοδρόμων) του οποίου θα εγκατασταθεί το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, φυσικά υπό την Εποπτεία του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ).”

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 10:17 | HELLAS ONLINE

  Το σημείο 5, να διατυπωθεί ως ακολούθως: «Οι φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που εγκαθιστούν/λειτουργούν πάσης φύσεως δίκτυα υποδομών, με σκοπό την παροχή», ήτοι με την προσθήκη αφενός πρόβλεψης για φορείς ιδιωτικού τομέα και αφετέρου η εν λόγω πρόωλεψη να μην περιορίζεται στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 09:53 | ΟΤΕ Α.Ε.

  Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις απόψεις μας:
  Άρθρο 3-Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων
  Παράγραφος 5
  Η Οδηγία 2014/61/ΕΕ (που θα πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω της κοινής χρήσης υποδομών, προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου σημείου επαφής και πληροφόρησης για τα δίκτυα υποδομών της χώρας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υποδομές και άλλων φορέων εκμετάλλευσης δικτύων πέραν της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως δίκτυα φυσικού αερίου, ενέργειας, ύδρευσης.

  Τα μέτρα που θεσπίζει η Οδηγία 2014/61/ΕΚ αφορούν:

  την παροχή πρόσβασης σε υλικές υποδομές στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών από φορείς εκμετάλλευσης δικτύου. Με τον όρο «φορέας εκμετάλλευσης δικτύου» η οδηγία αναφέρει ρητά ότι αφορά όχι μόνο τις επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, αλλά και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, ύδρευσης και μεταφορικών υπηρεσιών,

  το συντονισμό των τεχνικών έργων,
  τη βελτίωση της διαδικασίας αδειοδότησης ώστε μέσω ενός ενιαίου σημείου πληροφόρησης να παρέχονται πληροφορίες και αιτήσεις χορήγησης των αναγκαίων αδειών για τεχνικά έργα,

  Στην Οδηγία αναφέρεται ως «υλική υποδομή» το στοιχείο δικτύου το οποίο προορίζεται να δεχθεί άλλα στοιχεία δικτύου, αναφέροντας διαφόρους τύπους υποδομών (π.χ. σωληνώσεις, ιστούς κλπ). Σε κάθε περίπτωση όμως, καθώς η υποχρέωση παροχής πρόσβασης αφορά την εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εάν υπάρχουν υλικές υποδομές που δεν θεωρούνται τεχνικά κατάλληλες για την εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων αυτές οι υποδομές θα πρέπει να εξαιρεθούν.

  Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσω ενός ενιαίου σημείου πληροφόρησης προκειμένου να αιτηθεί κάθε επιχείρηση πρόσβαση σε υλική υποδομή είναι: τοποθεσία και όδευση, είδος και τρέχουσα χρήση της υποδομής και σημείο επαφής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα από τους φορείς του δημόσιου τομέα που λόγω των καθηκόντων τους διαθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία αυτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οδηγία αναφέρει ότι δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη νέες υποχρεώσεις χαρτογράφησης, αλλά προβλέπει ότι στην περίπτωση που υπάρχουν οι πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να διατίθενται μέσω υπερσυνδέσμων στο ενιαίο σημείο πληροφόρησης. Ακόμα, αναφέρει ότι εάν δεν υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες, τότε τα κράτη μέλη απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου να επιτρέπουν την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μετά από ειδική γραπτή αίτηση της επιχείρησης και η πρόσβαση στις πληροφορίες χορηγείται εντός διμήνου από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης.

  Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι για να συνάδει το παρόν άρθρο με το πνεύμα της οδηγίας, πρέπει να συμπεριληφθούν οι φορείς του δημοσίου τομέα που εγκαθιστούν/λειτουργούν πάσης φύσεως δίκτυα υποδομών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής και υπηρεσιών μεταφοράς, καθώς πληροφορίες από όλα τα δίκτυα υποδομών είναι απαραίτητες για τον συντονισμό των εργασιών των εταιριών/εργολάβων ώστε να μην επιφέρονται καταστροφές των δικτύων. Συνεπώς προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση:

  «Οι φορείς του δημοσίου τομέα που εγκαθιστούν/λειτουργούν πάσης φύσεως δίκτυα υποδομών, με σκοπό την παροχή:
  Α. υπηρεσιών παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής:
  I. Φυσικού Αερίου
  II. Ηλεκτρικής Ενέργειας
  III. Θέρμανσης
  IV. Ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης και της αποχέτευσης ή της επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων,
  Β. υπηρεσιών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων.»