Άρθρο 06: Λοιπά στοιχεία υποβολής

Οι φορείς των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 της παρούσας καταγράφουν τις πληροφορίες και στοιχεία, συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α της παρούσης. Τα προαιρετικά πεδία συμπληρώνονται εφόσον οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο φορέα. Ο φορέας καταγράφει ως «πρόσθετα στοιχεία» τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θεωρεί ότι είναι χρήσιμες για την ακριβή περιγραφή που εξυπηρετεί τον σκοπό του Μητρώου.

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 13:19 | Cyta Hellas

  Σημειώνουμε ότι το Παράρτημα Α δεν προσδιορίζει ποια πεδία είναι «υποχρεωτικά» και ποια «προαιρετικά». Το θέμα πρέπει να διευθετηθεί σε συνεργασία με τους Υποχρέους πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ώστε να είναι εφικτή η αυτοματοποιημένη λειτουργία της εισαγωγής δεδομένων.

  Παρότι το προσχέδιο υπουργικής απόφασης προβλέπει στο άρθρο 4, παρ.2 την καταχώριση των δεδομένων της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, το μοντέλο του Παραρτήματος Α δεν προσδιορίζει το αντικείμενο (object) “Αίτημα Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης». Σημειώνουμε ότι κάθε αίτημα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης μπορεί να περιέχει πλήθος στοιχείων δικτύου και πολλαπλών τύπων (φρεάτια, οδεύσεις, καμπίνες, οικίσκους κλπ). Κάθε αναφορά σε άδεια χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης καθενός από τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα Α (εγκατάσταση, κόμβος δικτύου, σύνδεση) θα πρέπει λοιπόν να είναι σύνδεσμος (foreign key) προς το αντικείμενο “Αίτημα Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης», πιθανώς με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που θα πρέπει να εκδίδει το σύστημα του Μητρώου Υποδομών (βλ. σχόλιο επί του άρθρου 4, παρ. 2α)

  Για καθένα από τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα Α (εγκατάσταση, κόμβος δικτύου, σύνδεση) θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μέσω ειδικής παραμέτρου αν έχει αποτυπωθεί στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος χορήγησης δικαιώματος διέλευσης ή αν έχει αποτυπωθεί μετά την κατασκευή (αποτύπωση as built).

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 09:31 | ΟΤΕ Α.Ε.

  Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις απόψεις μας:
  Άρθρο 6- Λοιπά Στοιχεία Υποβολής
  Ο ΟΤΕ δίνει έμφαση στο να περιλαμβάνονται μόνον υποχρεωτικά πεδία στο Παράστημα Α της παρούσης διαβούλευσης και τα οποία είναι αυτά που εξυπηρετούν τον σκοπό δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών. Η επίκληση στοιχείων που προέρχονται από τα προαιρετικά πεδία δεν βοηθά στη διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων.
  Συνεπώς, προτείνονται υποχρεωτικά να είναι τα στοιχεία του Παραρτήματος Α, που εξυπηρετούν την καταγραφή του βαθμού διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας διέλευσης, από τη στιγμή που το Ψηφιακό Μητρώο χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση αδειών δικαιωμάτων διέλευσης.
  Αν παραμείνει ο διαχωρισμός των στοιχείων σε προαιρετικά και υποχρεωτικά, προαιρετικά μπορεί να είναι τα στοιχεία που έχει ήδη καταγράψει ο πάροχος, όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.
  Σε κάθε περίπτωση, στο Παράρτημα Α δεν υφίσταται διαχωρισμός σε υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία προς συμπλήρωση, γι’ αυτό θα πρέπει να διορθωθεί μετά από συζήτηση σε ομάδες εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

  Πίνακας 1
  Προαιρετικά πεδία (στον βαθμό που είναι ήδη διαθέσιμα από τους Παρόχους):

  Γεωγραφικό σημείο (x,y)/Διεύθυνση,
  Οικίσκο, Καμπίνα, Κτίριο
  Ιστός- Πύργος (τύπος)- από το ΣΗΛΥΑ
  Στύλοι ( από τον ΟΤΕ δεν καταγράφονται)
  Διαθέσιμη υπηρεσία και κανόνας κάλυψης

  Υποχρεωτικά πεδία:

  Γεωγραφικό σημείο (x,y)
  Οικίσκο, Καμπίνα, Κτίριο (Ύψος ή βάθος κατασκευής & Εμβαδόν)
  Φρεάτιο (Ύψος ή βάθος κατασκευής & Εμβαδόν)
  Ιστός – Πύργος (τύπος) – από το ΣΗΛΥΑ
  Επισήμανση συνεγκατάστασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
  Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης
  Χρόνος υλοποίησης (ημ/νία έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης, ημ/νία άδειας κεραιοκατασκευής, ημ/νία υλοποίησης)
  Είδος και τρέχουσα χρήση (εφόσον συμπεριλάβει το σύνολο των υλικών υποδομών)
  Διαθέσιμη υπηρεσία και κανόνας κάλυψης
  Οριζοντιογραφική αποτύπωση δηλαδή γραμμή όδευσης