Άρθρο 04: Στοιχεία που υποβάλλονται στο Ψηφιακό Μητρώο

1. Οι υπόχρεοι υποβολής στοιχείων του Άρθρου 3 υποβάλλουν τα στοιχεία όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα.
2. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης καθώς και οι δικαιούχοι και οι διαχειριστές των κρατικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να υποβάλουν στο «Ψηφιακό Μητρώο»:
α) το σύνολο των στοιχείων της αίτησης για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα, σε ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτά υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές και με το περιεχόμενο που προσδιορίζεται στην εκάστοτε σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
β) την απόφαση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα, σε ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτή τους κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή και με το περιεχόμενο που προσδιορίζεται στην εκάστοτε σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, εξαιρουμένου του ύψους των απαιτούμενων τελών τα οποία καλείται ο πάροχος να καταβάλει
γ) όλα τα στοιχεία δικτύων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Ειδικότερα για τους παρόχους δικτύων ιδίας χρήσης, η υποβολή αφορά μόνο τα στοιχεία εκείνα του δικτύου τους τα οποία διέρχονται μέσα από δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα όπου χορηγήθηκε δικαίωμα διέλευσης.
3. Οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι χορηγούν δικαιώματα διέλευσης σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ψηφιακό Μητρώο, τα όρια της γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητάς τους καθώς επίσης και το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους, σχετικά με την έγκριση χορήγησης ή την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης.
4. Οι επιχειρήσεις ή φορείς του άρθρου 3 παρ. 5 οφείλουν να υποβάλουν στο «Ψηφιακό Μητρώο» πληροφορίες για όλα τα στοιχεία του δικτύου τους, σύμφωνα με το Παράρτημα Α, ενότητες Α1, Α2 και Α4
5. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων παρέχει τα διαθέσιμα στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων κεραιοσυστημάτων (ΣΗΛΥΑ), το οποίο συντηρεί στοιχεία των αδειοδοτημένων κεραιών στην ελληνική επικράτεια.
6. Το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιείται στα ψηφιακά αρχεία καταχώρισης χωρικών δεδομένων είναι μετρικό και αντιστοιχεί στο προβολικό σύστημα του ΕΓΣΑ’87, όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Η μορφή με την οποία θα υποβληθούν τα στοιχεία στο Ψηφιακό Μητρώο από τους υπόχρεους φορείς καθορίζεται με εγκύκλιο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 12:33 | Cyta Hellas

  Στην παράγραφο 2α ορίζεται ότι ο πάροχος υποβάλλει στο Μητρώο Υποδομών ηλεκτρονικά «το σύνολο των στοιχείων του αιτήματος παροχής δικαιωμάτων διέλευσης». Η παρούσα διάταξη έρχεται σε αντίφαση με την παρ. 4 του Άρθρου 11 της 725/23 ΦΕΚ 5Β/5-1-2012 όπου ορίζεται ρητά πως τα στοιχεία που υποβάλλονται προς το Υπουργείο είναι «η απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και τα δικαιολογητικά υπό στοιχεία δ, ε και στ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 στην τελική τους μορφή». Είναι προφανής η ανάγκη να συγκεντρωθούν σε ένα νόμο όλα τα αφορούντα δικαιώματα διέλευσης που υπάρχουν διάσπαρτα στους νόμους 4053/2012, 4070/2012, 725/23/2012, 528/075 ΦΕΚΒ/1375/10-7-2009 και να διευκολυνθεί η διακίνηση της πληροφορίας που ορίζεται αποσπασματικά και χωρίς μηχανογραφική υποστήριξη στους παραπάνω νόμους και διατάξεις. Πιστεύουμε ότι πρέπει να διευκολυνθεί η διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και προτείνουμε ώστε η κατάθεση των εν λόγω εγγράφων από αυτόν που αιτείται δικαιωμάτων διέλευσης να γίνεται μόνο μία φορά προς το Μητρώο Υποδομών, το οποίο να αποδίδει αριθμό Πρωτοκόλλου, και στη συνέχεια να κατατίθεται προς τον αρμόδιο Φορέα το υπογεγραμμένο από τον αντίκλητο του παρόχου κείμενο, με παραπομπή στον αριθμό πρωτοκόλλου του Μητρώου, χωρίς υποχρέωση κατάθεσης των υπολοίπων σχεδίων και εγγράφων. Με τη εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, θα καταστεί δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα η εφαρμογή ηλεκτρονικής διαδικασίας παροχής δικαιωμάτων διέλευσης, μέσω της οποίας το Υπουργείο και η ΕΕΤΤ θα μπορούν να επιβλέπουν την εφαρμογή της διαδικασίας και την τήρηση των χρόνων απόκρισης των φορέων που προβλέπονται στο Ν.4070 και την 725/23/4-1-2012 αναφορικά με τη χορήγηση των αδειών. Επίσης, θα διευκολυνθεί η διακίνηση της πληροφορίας προς την οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και την ΕΕΤΤ, όπου ο φορέας αδειοδότησης οφείλει να κοινοποιήσει το αίτημα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, σε εφαρμογή του άρθρου 8, παρ. 1 της 725/23/2012 . Τα παραπάνω φυσικά θα ισχύσουν εφόσον οι Φορείς έχουν προσωπικό που να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να χειρίζεται την εφαρμογή, διαφορετικά θα προκληθούν τεράστιες καθυστερήσεις. Για να αποφευχτεί τέτοια περίπτωση, η παρούσα απόφαση θα πρέπει ρητά να καθορίζει ότι η διαδικασία αδειοδότησης δεν θα επιβαρύνεται καθόλου εφόσον ένας Φορέας δεν έχει εκπαιδευμένο προσωπικό, δεν έχει πρόσβαση στο Μητρώο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Σε τέτοια περίπτωση θα ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία και η ενημέρωση του Μητρώου θα γίνεται από τον Πάροχο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.

  Στην παράγραφο 2β ορίζεται ότι ο πάροχος υποβάλλει στο Μητρώο Υποδομών ηλεκτρονικά την απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, εξαιρουμένου του ύψους των απαιτουμένων τελών τα οποία καλείται ο πάροχος να καταβάλλει. Θεωρούμε ότι με την ανωτέρω προτεινόμενη μέθοδο διαχείρισης της διαδικασίας αδειοδότησης, η καταχώριση της απόφασης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης θα γίνεται από το ίδιο το Φορέα, ενώ θα πρέπει να διατηρείται και η δυνατότητα υποβολής από τον ίδιο τον Πάροχο στην περίπτωση που ο Φορέας δεν μετέχει ενεργά στη λειτουργία του Μητρώου.
  Αναφορικά με τα τέλη διέλευσης, διευκρινίζουμε ότι αυτά υπολογίζονται και καταβάλλονται στα ταμεία των φορέων πριν την έκδοση της άδειας διέλευσης, ενώ ο υπολογισμός αυτών έχει καταγραφεί σε έγγραφο που περιέχεται στο φάκελο αδειοδότησης σύμφωνα με την παράγραφο 3θ του Άρθρου 7 της 725/23/2012 και συνεπώς η διατύπωση «εξαιρουμένου του ύψους των απαιτουμένων τελών τα οποία καλείται ο πάροχος να καταβάλλει» έρχεται σε αντίφαση με την παράγραφο 2α.
  Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η καταχώριση του ποσού των τελών διέλευσης, σε συνδυασμό με διαβαθμισμένη πρόσβαση στην εν λόγω πληροφορία τουλάχιστον από την ΕΕΤΤ, πρέπει να είναι υποχρεωτική, ώστε να διασφαλίζεται με διαφανή τρόπο η εφαρμογή των προβλεπομένων στο Ν.4070 και στην υπ. Αριθμ. 528/075/23-6-2009 απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Καθορισμού των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29, παρ. 6, του Ν.3431/2006»

  Στην παράγραφο 5 θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί ότι εφόσον ο πάροχος έχει υποβάλλει τα στοιχεία του δικτύου του στο Μητρώο Υποδομών, δεν υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου τα ίδια στοιχεία προς την ΕΕΤΤ σε εφαρμογή του Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. 528/075 (ΦΕΚ Β/1375/10-7-2009). Η υποχρέωση των παρόχων για διπλή καταχώριση σε δύο ανεξάρτητα συστήματα και με διαφορετική δομή (τόσο σε μοντέλο δεδομένων όσο και μορφοποίηση αυτών-format), εισάγει τεράστιο διαχειριστικό κόστος τόσο προς τους παρόχους όσο και προς τους δημόσιους φορείς, ενώ παράλληλα μπορεί να υπόκειται σε λάθη και ασυμφωνίες. Υπενθυμίζουμε ότι επιπλέον των ανωτέρω υποχρεώσεων προς το Υπουργείο και την ΕΕΤΤ, ο πάροχος έχει και την υποχρέωση υποβολής των εγγράφων και σχεδίων προς τον Φορέα αδειοδότησης, ο οποίος επίσης μπορεί να λειτουργεί δικό του σύστημα απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων (GIS) και συνεπώς η παροχή δεδομένων σε 3 φορείς με 3 διαφορετικά μορφότυπα εισάγει τεράστιο και άσκοπο διαχειριστικό κόστος προς τους παρόχους.
  Στην παρ. 6, είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθεί η διατύπωση ώστε το σύστημα να είναι συμβατό με τα υφιστάμενα συστήματα των υποχρέων καθώς και τις οδηγίες του INSPIRE. Συγκεκριμένα, η εσωτερική αποθήκευση των δεδομένων του συστήματος μπορεί να χρησιμοποιεί το EΓΣΑ87, όμως το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση τόσο να δέχεται, όσο και να εξάγει γεωχωρικά δεδομένα σε διαφορετικές μορφές. Σημειώνεται ότι:
  Α) το INSPIRE ορίζει το ETRS89 ως σύστημα αναφοράς και συγκεκριμένα τις προβολές Lambert Azimuthal Equal Area (ETRS89-LAEA), Lambert Conformal Conic (ETRS89-LCC) και Transverse Mercator (ETRS89-TMzn) ( βλ. «INSPIRE_Specification_CRS_v3.1»)
  Β) εφόσον οι οδηγίες του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου αποσκοπούν στη διάδοση των ανοιχτών γεοχωρικών δεδομένων, θα πρέπει να είναι δυνατή η εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από φορείς και το κοινό στο ευρέως διαδεδομένο σύστημα αναφοράς WGS84 το οποίο χρησιμοποιούν όλες οι φορητές συσκευές GPS και τα “έξυπνα” τηλέφωνα (smartphones). .
  Γ) Σημειώνονται οι αναφορές της πύλης γεωχωρικών δεδομένων opendata.gov.gr στην παρακάτω διεύθυνση, όπου παρουσιάζεται η ιδιαίτερη προτίμηση στην χρήση του WGS84 και στη διάθεση δεδομένων σε KML format: http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=6

  —-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ—————————————–
  «Όλα τα αρχεία γεωχωρικών δεδομένων του geodata.gov.gr προσφέρονται σε τρεις ισοδύναμους μορφότυπους που περιλαμβάνουν την ίδια πληροφορία: SHP,GML, KML. Για ποιο λόγο δημοσιεύουμε τα αρχεία σε τρεις μορφότυπους; Γιατί έτσι εξασφαλίζουμε πως τα αρχεία του geodata.gov.gr είναι αξιοποιήσιμα από όλες τις ανοικτές και κλειστές εφαρμογές GIS. Πάντα δηλαδή θα έχετε στη διάθεσή σας μία τουλάχιστον ελεύθερη εφαρμογή που να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα.
  Για ποιο λόγο τα γεωχωρικά δεδομένα προσφέρονται σε σύστημα αναφοράς WGS84 και όχι σε ΕΓΣΑ87;

  Το ΕΓΣΑ87 αποτελεί το Εθνικό Σύστημα Αναφοράς, όπως έχει καθοριστεί από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και χρησιμοποιείται από όλη τη δημόσια διοίκηση για τη διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων.

  Ωστόσο, το WGS84 είναι σύστημα αναφοράς που ακολουθείται κατά κανόνα από όλες τις υπηρεσίες που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο.

  Αυτό σημαίνει πως προσφέροντας τα γεωχωρικά δεδομένα στο σύστημα αναφοράς WGS84 έχουμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε χάρτες και δεδομένα από πολλαπλές διαφορετικές ελεύθερες και δωρεάν πηγές. Επίσης, είναι πιο εύκολο για ένα μη ειδικό να χρησιμοποιήσει τα γεωχωρικά δεδομένα σε απλές εφαρμογές, ενώ οι ειδικοί μπορούν εύκολα να κάνουν το μετασχηματισμό σε άλλο σύστημα αναφοράς.
  Τα αρχεία με γεωχωρικά δεδομένα που προσφέρονται από το geodata.gov.gr ακολοθούν τα παρακάτω συστήματα αναφοράς:
  • SHP: ΕΓΣΑ87, καθώς προσφέρει καλύτερη ακρίβεια για την Ελληνική επικράτεια και χρησιμοποείται από όλους τους χρήστες GIS στην Ελλάδα
  • GML: ΕΓΣΑ87, για τους ίδιους λόγους
  • KML: WGS84, καθώς επιτρέπει την άμεση εμφάνιση των δεδομένων στις εφαρμογές Google Μaps/Earth από απλούς χρήστες
  Σε κάθε περίπτωση, στο άμεσο μέλλον όλα τα γεωχωρικά δεδομένα θα προσφέρονται και στα δύο συστήματα αναφοράς είτε ως διακριτά αρχεία, είτε μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών για το μετασχηματισμό τους.»
  —-ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ—————————————–

  Επίσης, για να διασφαλιστεί συμβατότητα με τα συστήματα ορισμένων παρόχων, το σύστημα θα πρέπει να δέχεται είσοδο δεδομένων από το ευρέως διαδεδομένο format KML του Open Geospatial Consortium (OGC), ενώ είναι επιθυμητή η συμβατότητα και με άλλα formats (CSV, GeoJSON, gpx κλπ), ιδιαίτερα με αυτά που ορίζονται από «ανοιχτά» πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή η εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί χωρίς τη χρήση συστημάτων GIS μεγάλου κόστους, ενώ τα μη διαβαθμισμένα δεδομένα θα μπορούν να παρέχονται για χρήση από κατόχους απλών συσκευών GPS και έξυπνων τηλεφώνων που ενσωματώνουν τη δυνατότητα χαρτογραφικών εφαρμογών.
  Τέλος, τονίζεται ότι η εφαρμογή του Μητρώου Υποδομών δεν επιτρέπεται να επιβάλλει στους παρόχους να κάνουν χρήση προϊόντων συγκεκριμένων προμηθευτών ώστε να αποκτήσουν συμβατότητα με το Μητρώο. Αντίθετα το Μητρώο θα πρέπει να ακολουθεί την οδηγία του INSPIRE παράγραφος “6.2 Data Interchange” του εγγράφου “D2.7 Guidelines for the encoding of spatial data”, και να διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία αναγνώρισης των μορφοτύπων δεδομένων που διαθέτουν και παρέχουν οι Φορείς, οι πάροχοι και εν γένει όλοι οι χρήστες, με έμφαση όπως προαναφέρθηκε στη χρήση ανοιχτών προτύπων.

  Παράγραφος 7. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ α) των δεδομένων που εισάγονται στην αρχική φάση λειτουργίας του συστήματος και β) των δεδομένων που θα εισάγονται μετά τη διευθέτηση των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος σε συνάφεια με την αναθεωρημένη διαδικασία αδειοδότησης που θα περιλαμβάνει τη χρήση του Μητρώου. Είναι επιβεβλημένο ώστε η διαδικασία υποβολής δεδομένων στο Μητρώο να μην εισάγει πρόσθετα κόστη και υποχρεώσεις προς τους υποχρέους, ιδιαίτερα για δεδομένα τα οποία έχουν συλλεγεί πριν τον καθορισμό των εν λόγω προδιαγραφών. Σημειώνεται ότι η σχετική οδηγία του INPSIRE (INSPIRE_Specification_CRS_v3.1, Interoperability of Spatial Data Sets and Services, General Executive Summary) τονίζει «Interoperability in INSPIRE means the possibility to combine spatial data and services from different sources across the European Community in a consistent way without involving specific efforts of humans or machines.» Συνεπώς, η χρήση του συστήματος από τους παρόχους πρέπει να περιορίζεται στην διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης, ενώ τα γεωχωρικά δεδομένα θα πρέπει να εισάγονται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς να καθίστανται οι πάροχοι «χειριστές GIS» της εφαρμογής του Μητρώου.

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 10:51 | HELLAS ONLINE

  Αναφορικά με το σημείο 2(α): Θεωρούμε ότι το ψηφιακό μητρώο θα πρέπει να αποτελέσει την εφαρμογή μέσα από την οποία: 1)θα καταχωρείται η αίτηση δικαιωμάτων διέλευσης, 2)θα παρακολουθείται η εξέλιξη της λεπτομερώς, 3)θα χορηγείται το δικαίωμα διέλευσης.
  Το ανωτέρω θα δώσει την δυνατότητα 1) της αυτόματης και ανελλιπούς ενημέρωσης των σχετικών στοιχείων και 2)της παρακολούθησης της εμπρόθεσμης χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης.
  Επισημαίνουμε ότι πολλά από τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράτημα α’ περιέχονται (η θα μπορούσαν να προστεθούν) στα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση δικαιωμάτων διέλευσης . Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται αυτόματα η άμεση εισαγωγή και ενημέρωση των στοιχείων του ψηφιακού μητρώου. Εντούτοις, εάν δεν διασφαλιστούν τα ανωτέρω, η περιγραφόμενη διαδικασία εισάγει μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο στους παρόχους και επιθυμούμε η ενημέρωση του μητρώου να γίνεται μαζικά σε τρίμηνη η εξαμηνιαία βάση για όλα τα δικαιώματα διέλευσης που χορηγηθήκαν το προηγούμενο διάστημα με εισαγωγή στο ψηφιακό μητρώο μόνο των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα

  Αναφορικά με το σημείο 7: Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το υπό ανάπτυξη εργαλείο διαχείρισης του ψηφιακού μητρώου θα αποδέχεται τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι πάροχοι ανεξάρτητα της μορφής στην οποία υποβάλλονται(ενδεικτικά shape file, kml κλπ) και θα προβαίνει το ίδιο σε τυχόν απαιτούμενες μετατροπές για την εξασφάλιση της συμβατότητας με το ψηφιακό μητρώο.

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 09:57 | ΟΤΕ Α.Ε.

  Εκ μέρους του ΟΤΕ σας υποβάλλουμε τα σχόλια μας:
  Άρθρο 4 –Στοιχεία που υποβάλλονται στο Ψηφιακό Μητρώο
  Παράγραφος 2
  Επισημαίνεται, ότι ο ΟΤΕ επιθυμεί το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό σημείο αναφοράς και άντλησης στοιχείων για τη διεκπεραίωση αιτημάτων χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης προς τις αρμόδιες αρχές, όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Δασαρχεία και Αρχαιολογικές Υπηρεσίες. Έτσι, θα εξυπηρετηθεί η ανάγκη συστηματοποίησης και απλούστευσης της υφιστάμενης διαδικασίας, ενώ παράλληλα, διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου με αξιόπιστα και πάντα ενημερωμένα δεδομένα, μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό το διαχειριστικό κόστος.

  Παράγραφος 2
  Εδάφιο (β)
  Λαμβάνοντας υπόψη μία από τις βασικές ενέργειες του έργου με τίτλο «Μέτρηση και μείωση του διοικητικού κόστους σε 13 τομείς στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την υλοποίηση πολιτικών με λιγότερη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις του τομέα των «Τηλεπικοινωνιών» (διοικητικό βάρος) και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον καθορισμό απλοποιημένης διαδικασίας για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης (άρθρο 211 του ν.4281/2014), ο ΟΤΕ επιθυμεί το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών να συμβάλλει ώστε να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, στη βάση μιας διαδικασίας με μοναδικό σημείο αναφοράς (one-stop-shop). Έτσι, καθώς έχει ήδη αναγνωριστεί ότι οι σχετικές διαδικασίες με τα δικαιώματα διέλευσης χρήζουν βελτίωσης, ο ΟΤΕ προτείνει η αίτηση να αναρτάται στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών από τον πάροχο και η απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης να αναρτάται στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών από την αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων σε αυτή εγγράφων. Επίσης ο ΟΤΕ προτείνει να κοινοποιούνται τα απαιτούμενα τέλη τα οποία καλείται ο πάροχος να καταβάλει.

  Παράγραφος 2
  Εδάφιο (γ)
  Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 32 του ν.4053/2012, ο ΟΤΕ πιστεύει ότι τα στοιχεία που πρέπει να κοινοποιηθούν στα πλαίσια δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών είναι αυτά που κοινοποιούνται στη φάση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διέλευσης ( ΚΥΑ 725/23/2012) όσο και μετά την υλοποίηση του δικτύου, αλλά και τα στοιχεία που σχετίζονται με τον βαθμό διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών ώστε το Υπουργείο να είναι σε θέση να χαράξει ευρυζωνική πολιτική.
  Στοιχεία των ασύρματων (σταθερών και κινητών υπηρεσιών) δικτύων (εάν και δεν απαιτούνται στη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης αλλά υπάρχει σχετικά με αυτά υποχρέωση δημοσιοποίησης συγκεκριμένων πληροφοριών στον νόμο 4070/2012 (άρθρο30,παρ.15, εδαφ.Δ)) είναι ήδη διαθέσιμα στην ΕΕΤΤ μέσω του ΣΗΛΥΑ και θα πρέπει να αντλούνται αυτόματα από το ΣΗΛΥΑ (αυτό άλλωστε προκύπτει και από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου), μεταξύ άλλων για λόγους μείωσης του διαχειριστικού κόστους τόσο των παρόχων όσο και της Πολιτείας με την συντήρηση δύο διαφορετικών μεταξύ τους Μητρώων.
  Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α, θα πρέπει να αφορούν παθητικές υποδομές και μόνο. Ενεργός εξοπλισμός δεν είναι εφικτό να καταγραφεί από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κυρίως να συντηρηθεί, καθώς οι αλλαγές στο δίκτυο είναι καθημερινές. Θεωρώντας ότι η Πολιτεία έχει συμπεριλάβει στοιχεία ενεργού εξοπλισμού ώστε να διαθέτει πληροφορίες αναφορικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ελληνική Επικράτεια, ειδικά όσον αφορά τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας και των Δικτύων Νέας Γενιάς, προτείνεται να παρέχεται εναλλακτικά η καταγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται από ένα σημείο παρουσίας (ΡοΡ) και ένας κανόνας κάλυψης.
  Όσον αφορά τις παθητικές υποδομές ο ΟΤΕ υποστηρίζει ότι για τις ανάγκες του έργου αναφορικά με τα ενσύρματα δίκτυα για τον σκοπό του Ψηφιακού Μητρώου, απαιτείται να δοθεί μόνον η οριζοντιογραφική αποτύπωση (χάραξη) των διαδρομών (οδεύσεων) δικτύου και οι συντεταγμένες κόμβου δικτύου, οι οποίες σηματοδοτούν την αρχή και το τέλος της όδευσης. Πληροφορίες που σχετίζονται με στοιχεία καλωδιώσεων θα πρέπει να διαγραφούν καθώς είναι υπερβολικές λόγω του όγκου αλλά και του δυναμικού χαρακτήρα τους και συνεπώς είναι μη αναλογικές. Επιπρόσθετα οι πληροφορίες αυτές είναι ευρύτερες του σκοπού του Νόμου αλλά και των στόχων της Πολιτείας και δεν συνάδει με τον σκοπό της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών.

  Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση, στον ΟΤΕ, τα ψηφιακά γεωχωρικά διαθέσιμα στοιχεία κυμαίνονται μεταξύ 30%-100% ανάλογα με το είδος υποδομής του δικτύου του. Ο ΟΤΕ εκπονεί ένα πολυετές έργο γεωγραφικής ψηφιακής καταγραφής των υποδομών που έχουν κριθεί απαραίτητο να καταγραφούν στη μορφή αυτή από την εταιρεία, έργο το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Στοιχεία που αφορούν στύλους, εισόδους και καλωδιώσεις κτηρίων δεν έχουν καταγραφεί και ούτε υπάρχει σχεδιασμός για την καταγραφή τους.

  Συγκεκριμένες παρατηρήσεις στα στοιχεία του Παραρτήματος Α
  Όπως σχολιάζεται στο άρθρο 6, εκκρεμεί ο προσδιορισμός των προαιρετικών και των υποχρεωτικών πεδίων. Προτείνεται υποχρεωτικά να είναι τα στοιχεία του Παραρτήματος Α, που εξυπηρετούν την καταγραφή του βαθμού διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας διέλευσης, από τη στιγμή που το Ψηφιακό Μητρώο χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση αδειών δικαιωμάτων διέλευσης ενώ προαιρετικά να είναι τα ήδη καταγεγραμμένα από τον πάροχο στο βαθμό που το έχει ήδη κάνει. (βλ. Πίνακας 1 σελ. 18)

  Ενότητα 2 : «Πληροφορίες σε επίπεδο εγκατάστασης»
  Γεωγραφικό σημείο (x,y,z) & Διεύθυνση: Εκτιμάται ότι τόσο το Γεωγραφικό σημείο (x,y) όσο και η Διεύθυνση αποτελούν ένα πεδίο ταυτοποίησης της θέσης του εκάστοτε αναφερόμενου στοιχείου δικτύου ή ευκολίας, και θα μπορεί να παρέχεται από τον Πάροχο, ώστε να εισάγεται στο Μητρώο Υποδομών ως πληροφορία, με τον μορφότυπο που θα συμφωνηθεί με το ΥποΜεΔι. Όμως στο GIS σύστημα του ΟΤΕ η διεύθυνση δεν τηρείται πάντα ως ξεχωριστό πεδίο. Δεν υπάρχει πάντα όνομα οδού ή αρίθμησης και υπολογίζεται κάθε φορά μέσω γεωκωδικοποίησης. Άλλωστε, σημαντική έκταση των περιοχών της χώρας μας δεν είναι διευθυνσιοδοτημένη, παρόλο που είναι κατοικημένη και υπάρχουν υφιστάμενα δίκτυα σ’ αυτές.
  Τύπος Κατασκευής:
  Οικίσκο & Καμπίνα: ο ΟΤΕ θα δώσει την καταγραφή τους ως σημεία παρουσίας, αλλά όχι κάποιου είδους τυποποίηση, την οποία δεν διαθέτει αλλά και δε διαφαίνεται να είναι απαραίτητη για το σκοπό του Ψηφιακού Μητρώου.

  Κτίριο: Θα παρέχεται ως σημείο παρουσίας.

  Φρεάτια: Ο ΟΤΕ μέχρι τώρα δεν έχει καταγράψει σε GIS σύστημα τα φρεάτια καθώς στη σταθερή τηλεφωνία (είτε τερματικά είτε ως ενδιάμεσα σημεία συνδέσεων) δεν αποτελούν σημεία παρουσίας ενώ η γνώση της θέσης τους, δεν προσφέρει πληροφόρηση που δεν παρέχεται ήδη μέσα από τη γραμμή όδευσης των υποδομών. Εφόσον το Ψηφιακό Μητρώο λειτουργήσει ως σημείο χορήγησης άδειας δικαιωμάτων διέλευσης, η καταγραφή τους θα είναι δεδομένη.

  Ιστός – Πύργος (τύπος): Θεωρείται ότι σε αυτό το πεδίο καταγράφονται οι κατασκευές κεραίας, δεδομένα που μπορούν να αντληθούν από το ΣΗΛΥΑ.

  Στύλοι: δεν έχουν καταγραφεί κι ούτε υπάρχει σχεδιασμός για την καταγραφή τους.

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: όσον αφορά στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (Ιδιόκτητη Υποδομή, Μακροχρόνια μίσθωση, Χρήση Χώρου Συνεγκατάστασης, Μισθωμένο) προτείνεται κάθε πάροχος να συμπληρώνει τα στοιχεία μόνο για τις ιδιόκτητες τηλεπικοινωνιακές υποδομές ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του σημείου παρουσίας (PoP), έτσι δεν θα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αυτού του στοιχείου, το οποίο μπορεί να αυξήσει την πολυπλοκότητα του έργου καθώς θα απαιτεί έλεγχο και σύγκριση στοιχείων μεταξύ παρόχων.

  Είδος χώρου (Εσωτερικός, Εξωτερικός-Προαύλιος, Εξωτερικός-Ταράτσα): Η πληροφορία που αφορά το στοιχείο «Είδος χώρου (εσωτερικός, εξωτερικός-προαύλιος, εξωτερικός-ταράτσα) προτείνεται να διαγραφεί, διότι η παροχή της αυξάνει την πολυπλοκότητα των παρεχόμενων στοιχείων χωρίς να παρέχει πληροφορία χρήσιμη για τον πάροχο. Επίσης δεν υπάρχει καταγεγραμμένη στα GIS συστήματα του ΟΤΕ.

  Ύψος ή βάθος κατασκευής & Εμβαδόν: Θα παρέχεται για τους τύπους κατασκευής για τους οποίους θα παρέχονται στοιχεία όπως αναλύεται παραπάνω (δηλ. οικίσκοι, καμπίνες, κτίρια, φρεάτια) και στη λεπτομέρεια που ήδη παρέχεται στις αιτήσεις χορήγησης δικαιώματος διέλευσης από τη στιγμή που το Ψηφιακό Μητρώο λειτουργήσει ως σημείο χορήγησης άδειας δικαιωμάτων διέλευσης.

  Συνεγκατάσταση (ναι ή όχι, αν προσφέρεται για συνεγκατάσταση): Η επισήμανση τού αν σε ένα σημείο παρουσίας ήδη παρέχεται συνεγκατάσταση (ναι ή όχι) θα παρέχεται. Η συνεγκατάσταση όμως αποτελεί δυναμικό στοιχείο και οι πάροχοι μέσω γραπτού αιτήματος όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Συνεγκατάστασης, μπορούν να ενημερωθούν για τη δυνατότητα ή όχι συνεγκατάστασης.

  Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης: δεν είναι γνωστή στις περιπτώσεις υφισταμένων εγκαταστάσεων που λειτουργούν επί δεκαετίες. Ο ΟΤΕ προτείνει τη διαγραφή του, ή να μπορεί να δηλωθεί με ένα κατώφλι, π.χ. πέραν της 20ετίας, ή της 30ετίας, ή αν παρόλα αυτά παραμείνει στα απαιτούμενα στοιχεία να αφορά μόνο τις κατασκευές μετά την εφαρμογή της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης.

  Ημερομηνία λήξης λειτουργίας της εγκατάστασης: ο ΟΤΕ προτείνει τη διαγραφή του καθώς αν διακοπεί η λειτουργία ενός στοιχείου, με την επόμενη ενημέρωση θα πρέπει να διαγραφεί και από το Μητρώο.

  Χρόνος υλοποίησης (ημ/νία έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης, ημ/νία άδειας κεραιοκατασκευής, ημ/νία υλοποίησης): Αυτό αποτελεί στοιχείο συνυφασμένο με τις αιτήσεις χορήγησης δικαιώματος διέλευσης οπότε η ημ/νία έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης μπορεί να παρέχεται αυτόματα από το Ψηφιακό Μητρώο, ενώ η ημ/νία άδειας κεραιοκατασκευής παρέχεται από το ΣΗΛΥΑ και η ημ/νία υλοποίησης από τον πάροχο με την επόμενη ενημέρωση των στοιχείων του.

  Είδος και τρέχουσα χρήση: Το είδος χρήσης προκύπτει από το άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ η οποία εκτός των δικτύων επικοινωνιών αναφέρεται και στο σύνολο των υλικών υποδομών των επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή ύδρευσης. Οπότε το είδος χρήσης θα πρέπει να είναι περιοριστικά: Επικοινωνιών, Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρικής Ενέργειας, Θέρμανσης, Ύδρευσης (συμπεριλαμβανομένης και της αποχέτευσης ή της επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων) και υπηρεσιών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων. Προτείνεται η διαγραφή του στη περίπτωση που η παρούσα Υπουργική απόφαση δεν συμπεριλάβει όλους τους εμπλεκόμενους.

  Ενότητα 3:«Πληροφορίες σε επίπεδο κόμβου»
  Είναι κατανοητό ότι σε αυτήν την ενότητα γίνεται η καταγραφή της λειτουργίας κάθε σημείου παρουσίας και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό. Καθώς ο τύπος του κόμβου είναι στοιχείο που αφορά ενεργό εξοπλισμό, δεν είναι εφικτό να καταγράφεται από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς συμβαίνουν συνεχείς αλλαγές στο δίκτυο, οπότε η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη και επιπλέον εκτιμάται ότι δεν βοηθά τους σκοπούς του έργου.
  Επιπρόσθετα το «είδος του κόμβου» και η κατηγοριοποίηση που προτείνεται δεν είναι πληροφορία που καταγράφεται από την εταιρεία και η απαίτηση καταγραφής του είναι υπερβολική για τον πάροχο και επιπλέον εκτιμάται ότι δεν βοηθά τους σκοπούς τού έργου.
  Ωστόσο, για να γίνει δυνατή η καταγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται από ένα σημείο παρουσίας (ΡοΡ) προτείνεται να παρέχεται η πληροφορία της διαθέσιμης υπηρεσίας και ένας κανόνας κάλυψης (διότι η Γεωμετρία Κάλυψης δεν είναι εύκολα και μονοσήμαντα προσδιορίσιμη για το σταθερό δίκτυο). Με αυτήν την πληροφορία και τον κανόνα κάλυψης ανά υπηρεσία (π.χ. ταχύτητες 30 & 50 Mbps υποστηρίζονται για ακτίνα 800m από το σημείο παρουσίας), δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας χαρτών κάλυψης ανά περιοχή ώστε να χαραχθεί στρατηγική για την ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας και των Δικτύων Νέας Γενιάς.

  Ενότητα 4: «Πληροφορίες σε επίπεδο σύνδεσης»
  Όπως εκτενώς προαναφέρεται, ο ΟΤΕ πιστεύει ότι για τον σκοπό του Ψηφιακού Μητρώου, στην ενότητα αυτή να καταγραφεί η οριζοντιογραφική αποτύπωση, δηλαδή η γραμμή όδευσης της διαδρομής των υποδομών του δικτύου: των στεγανών σωληνώσεων και οργανωμένων μικροσωληνώσεων, μικροτάφρων και διαβάσεων σωληνώσεων ή αλλιώς των χανδάκων, στο βαθμό λεπτομέρειας που ήδη παρέχεται στις αιτήσεις χορήγησης δικαιώματος διέλευσης.

  Παράγραφος 7
  Ο ΟΤΕ επιθυμεί ο καθορισμός της μορφής με την οποία θα υποβληθούν τα στοιχεία στο Ψηφιακό Μητρώο από τους υπόχρεους φορείς να περιγραφεί στην παρούσα υπουργική απόφαση κι όχι σε μελλοντική εγκύκλιο. Σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ μπορεί να δώσει τα στοιχεία με την ακόλουθη μορφή:
  α)αρχεία shape files για τα υφιστάμενα δίκτυα, τηρώντας τον μορφότυπο του Υπουργείου, και
  β)drawings (.dwg) για τα προς κατασκευήν, σε τοπογραφικό υπόβαθρο ΕΓΣΑ ’87, άμεσα uploadable σε Γεωγραφικό Πληρ/κό Σύστημα.