Άρθρο 01: Σκοπός

Με την παρούσα συστήνεται ψηφιακό μητρώο για τα δίκτυα υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της χώρας , στο οποίο οι δημόσιες αρχές που χορηγούν δικαιώματα διέλευσης, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και οι οριζόμενοι φορείς του δημοσίου τομέα που αναπτύσσουν πάσης φύσεως δίκτυα υποδομών, υποβάλλουν στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, τόσο κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης όσο και μετά την υλοποίηση του εκάστοτε δικτύου.

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 11:36 | Cyta Hellas

  Η υφιστάμενη διατύπωση παρουσιάζει τμήμα μόνο των λειτουργιών που σχετίζονται με την παρούσα απόφαση. Συστήνεται η επαναδιατύπωση: «Με την παρούσα ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών το οποίο συστήνεται στο πλαίσιο του άρθρου 27 του Ν.4053/2012.»

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 10:10 | HELLAS ONLINE

  Να αφαιρεθεί η φράση «τόσο κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης όσο και μετά την υλοποίηση του εκάστοτε δικτύου». Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου η φράση «δικτύουσύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. «

 • 10 Φεβρουαρίου 2015, 09:47 | ΟΤΕ Α.Ε.

  Εκ μέρους του ΟΤΕ σας υποβάλλουμε τα σχόλια μας ( θα σας αποστείλλουμε και με εμαιλ σε ενιαίο κείμενο τις απόψεις μας, προς διευκόλυνση του αναγνώστη)
  Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
  Η δημιουργία ενός ψηφιακού μητρώου όπου θα εισάγονται και θα παρέχονται στοιχεία για όλα τα δίκτυα υποδομών (ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενέργειας, θέρμανσης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, υπηρεσιών μεταφοράς, κ.λπ.) της χώρας είναι πολύ σημαντική. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου είναι αξιόλογη και θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός ψηφιακού μητρώου που θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής και πληροφόρησης για τα δίκτυα υποδομών της χώρας, μέσα από το οποίο οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες για την εγκατάσταση των δικτύων τους, επιπλέον δε, οι πάροχοι δημοσίων δικτύων επικοινωνιών θα λαμβάνουν βασικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες στην περιοχή που επιθυμούν να εγκαταστήσουν δίκτυο υποδομές, ώστε να αξιολογήσουν τη δυνατότητα χρήσης τους.

  Ειδικότερα τα στοιχεία που θα συμπεριλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο αφορούν τα στοιχεία που κοινοποιούνται κατά την αίτηση και την έγκριση χορήγησης αδειών δικαιωμάτων διέλευσης αλλά και της τελικής υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4053/2012. Επιπλέον σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.4053/2012 «Με την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, δεν προβλέφθηκε μηχανισμός που να επιτρέπει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να έχει συνολική εικόνα των δικτυακών υποδομών της χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία άσκησης πολιτικής καθώς είναι άγνωστα τα στοιχεία των δικτύων που εγκαθιστά ο κάθε πάροχος. Η προτεινόμενη ρύθμιση έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προβλέποντας την υποχρέωση των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των Δημοσίων αρχών που χορηγούν δικαιώματα διέλευσης να κοινοποιούν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε ηλεκτρονική μορφή, κατασκευαστικά στοιχεία των δικτύων τους.» είναι αντιληπτό ότι θεωρούνται απαραίτητα τυχόν πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για την άσκηση πολιτικής του Υπουργείου. Η αναγκαιότητα παροχής των στοιχείων αυτών είναι σαφής, όμως είναι απαραίτητο η ζητούμενη πληροφορία:
  – να υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
  – να μην είναι υπερβολική, ώστε να μην επιφέρει μεγάλο διαχειριστικό κόστος για τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
  – να συνδεθεί με την καθημερινή πρακτική, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι σχετικές διαδικασίες των δικαιωμάτων διέλευσης, ώστε να διευκολύνεται η επικαιροποίηση της.

  Σημαντική παρατήρηση επί του σχεδίου της υπουργικής απόφασης είναι ότι ζητείται από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να υποβάλουν, για ακόμη μια φορά, στοιχεία υψίστης σημασίας και ευαίσθητα ως προς τη χρήση τους, τα οποία κατά καιρούς και για διαφόρους λόγους έχουν ήδη χορηγήσει και θα συνεχίσουν να χορηγούν σε διάφορες μορφές ηλεκτρονικά σε πλείστες Αρχές (ΕΕΤΤ, Δήμους, Περιφέρειες, κ.λπ.), τη στιγμή που δεν καθίστανται ταυτόχρονα γνωστοί και σαφείς οι όροι πρόσβασης, χρήσης και ασφάλειας των στοιχείων αυτών, καθώς και οι ωφέλειες που θα υπάρχουν από τη λειτουργία ενός τέτοιου μητρώου.

  Εξειδικεύοντας τα παραπάνω:

  1. Ο ΟΤΕ επιθυμεί το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό σημείο αναφοράς και άντλησης στοιχείων (one-stop-shop) για τη διεκπεραίωση αιτημάτων δικαιωμάτων διέλευσης προς τις αρμόδιες αρχές, όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Δασαρχεία και Αρχαιολογικές Υπηρεσίες. Έτσι, θα εξυπηρετηθεί η ανάγκη συστηματοποίησης και απλούστευσης της υφιστάμενης διαδικασίας, καθώς θα ενσωματωθεί σε ένα σύστημα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την επιτάχυνσή της, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει αιτήσεις, δικαιολογητικά, έγκριση, που απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών υφιστάμενου δικτύου ή επέκτασής του. Και γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να προστεθούν και άλλοι υπόχρεοι υποβολής στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο ώστε να περιλαμβάνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι με τα δικαιώματα διέλευσης.
  2. Η συλλογή, διαχείριση και ενημέρωση τόσο μεγάλου όγκου πληροφορίας για τον ΟΤΕ έχει τεράστιο διαχειριστικό κόστος. Επιπλέον οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα είναι ευρύτερες του σκοπού, τόσο του Νόμου όσο και των πραγματικών και χρήσιμων στοιχείων για την Πολιτεία για την παρακολούθηση των δικτύων της χώρας και τη χάραξη στρατηγικής, συνεπώς είναι μη αναλογική. Επισημαίνουμε ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των Κρατών Μελών της ΕΕ, όπου λειτουργούν αντίστοιχα Μητρώα, το επίπεδο λεπτομέρειας στοιχείων είναι πολύ περιορισμένο .
  3. Ο ΟΤΕ θεωρεί ως προαπαιτούμενο έναρξης λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών, το γεγονός να έχουν δοθεί δεδομένα από όλους τους υπόχρεους υποβολής όπως ορίζονται στο άρθρο 3.
  4. Ο ΟΤΕ δίνει έμφαση το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών να χρησιμοποιείται ως μηχανισμός ενημέρωσης των εταιρειών/ εργολάβων για τις διαδρομές δικτύων ώστε να μην επιφέρονται καταστροφές των δικτύων των παρόχων. Συνεπώς, προτείνεται να υπάρχει παράλληλα διαδικασία αποζημίωσης στην περίπτωση που δεν λαμβάνεται υπόψη από τους κατασκευαστές η διαθέσιμη υπηρεσία.
  5. Ο ΟΤΕ επιθυμεί τα ακόλουθα τρία θέματα να προσδιορισθούν στην παρούσα υπουργική απόφαση κι όχι με μελλοντική εγκύκλιο του υπουργείου:
  α) ο καθορισμός της μορφής με την οποία θα υποβληθούν τα στοιχεία στο Ψηφιακό Μητρώο από τους υπόχρεους φορείς,
  β) η πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών,
  γ) οι κατηγορίες χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου, τα δικαιώματα πρόσβασης τα επίπεδα ασφάλειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  Όταν συμπληρωθούν πλήρως και αποτυπωθεί στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης όλο το πλαίσιο που θα διέπει τη δημιουργία, διατήρηση και λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών, προτείνεται να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση το πλήρες πλέον σχέδιο της υπουργικής απόφασης. Σε αυτήν την περίπτωση ως θέμα της υπουργικής απόφασης προτείνεται το «Διαδικασίες και όροι δημιουργίας και λειτουργίας Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
  Άλλως, στο υφιστάμενο θέμα της υπό διαβούλευση υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να προστεθεί η λέξη «στοιχείων». Συνεπώς, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

  Άρθρο 1 –Σκοπός
  Σύμφωνα με την τοποθέτηση της εταιρείας μας στο μέρος Ι. Γενικές Παρατηρήσεις, το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής: «Με την παρούσα συστήνεται ψηφιακό μητρώο για τα δίκτυα υποδομών της χώρας, στο οποίο οι δημόσιες αρχές που χορηγούν δικαιώματα διέλευσης, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και οι οριζόμενοι φορείς του δημοσίου τομέα που αναπτύσσουν πάσης φύσεως δίκτυα υποδομών, υποβάλουν στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή».