Άρθρο 05 Άδειες ναυαγοσωστών – Προϋποθέσεις – Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων

 

 1. Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καθώς και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού επιτρέπεται να εργάζονται ως ναυαγοσώστες, εφόσον, προηγουμένως, εφοδιαστούν με άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή.
 2. Η άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται σε όσους αθροιστικά:

α)           Υποβάλουν σε Λιμενική Αρχή  αίτηση με  τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1)            Πιστοποιητικό σπουδών από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό σπουδών ειδικότητας ναυαγοσώστη, εκδοθέν από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης αυτού.

2)            Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει]. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.

3)            Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

 1. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του Α.Ν. 192/36 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.».

4)            Πρόσφατα (εντός τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από  δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

5)           Τρεις (3) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.

6)            Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ.

β)           Κριθούν, ως επιτυχόντες, σε θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις, στα ακόλουθα αντικείμενα:

1)            Περιεχόμενο του παρόντος Διατάγματος.

2)            Εφόδια λουτρικής εγκατάστασης και ναυαγοσώστη.

3)            Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων.

4)            Τρόποι προσέγγισης θύματος.

5)            Λαβές αποφυγής.

6)            Τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος.

7)            Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού.

8)            Αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος.

9)            Έρευνα βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων.

10)         Επικίνδυνα ψάρια.

11)         Βασικές γνώσεις μετεωρολογίας.

12)         Τρόποι διάσωσης θύματος, και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες.

13)         Σύνταξη αναφοράς συμβάντος.

14)         Εξέταση θύματος (σφυγμός – αναπνοή κ.λπ.). Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Μέθοδος ΚΑΡ.Π.Α). Χρησιμοποίηση φορητού απινιδωτή.

15)         Φυσιολογία πνιγμού.

16)         Υποθερμία, κράμπα, λιποθυμία, εξάντληση κολυμβητή – εγκαύματα από τον ήλιο.

17)         Χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού.

18)         Αιμορραγία, επίδεση τραυμάτων, χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού.

19)         Συμπτώματα ηλίασης, θερμοπληξίας και αντιμετώπιση αυτών.

20)         Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα.

γ)            Κριθούν, ως επιτυχόντες, στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:

1)            Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο.

2)            Κολύμβηση εκατό (100) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο των δύο πρώτων λεπτών (2′ 00″).

3)            Κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ., σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10′).

4)            Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος έξι (6) μ.

5)            Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ.

6)            Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.

7)            Κωπηλασία.

 1. Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την Ένωση, σε περιοχή δικαιοδοσίας έκαστης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν σύμφωνης γνώμης της τελευταίας, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων διαφοροποιείται ανά μήνα. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την διενέργεια εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών είναι δύο (02) άτομα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του άρθρου 6, μία ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, με δική του μέριμνα, παραλαμβάνει από τις Λιμενικές Αρχές, που υπάγονται στην Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας διενεργούνται οι εξετάσεις,  λίστες με τα ονόματα και τον αριθμό των υποψηφίων, οι αιτήσεις των οποίων πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 ή/ και των διατάξεων των παραγράφων 12 και 15. Εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Μαρτίου, με μέριμνα της Ένωσης, αποστέλλεται, στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου, συγκεντρωτικός πίνακας του προγράμματος διενέργειας εξετάσεων, αναφέροντας τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής αυτών, ο οποίος αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου.
 2. Η θεωρητική εξέταση γίνεται με γραπτό τρόπο, στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα, που έχει προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/ απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται στις πενήντα (50). Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ένωση μεριμνά για τη δημιουργία δεξαμενής τουλάχιστον χιλίων (1000) ερωτήσεων κλειστού τύπου, με τρεις πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μίας μόνο σωστής. Επιπλέον, μεριμνά για τη δημιουργία τουλάχιστον εκατό (100) μοναδικών ερωτηματολογίων των πενήντα (50) ερωτήσεων έκαστο, οι οποίες επιλέγονται αποκλειστικά από την παραπάνω δεξαμενή ερωτήσεων και καλύπτουν τα θεματικά αντικείμενα της παραγράφου 2.β.. Οι ερωτήσεις και τα ερωτηματολόγια αποστέλλονται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου και αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου. Πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης,  κατά την είσοδο των υποψηφίων στο χώρο των εξετάσεων, διενεργείται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 6, έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής φέρει αριθμό ερωτηματολογίων διπλάσιο προς τον αριθμό των παρόντων υποψηφίων, καθένα εκ των οποίων είναι μοναδικό και αφού πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον αυτών, διανέμεται σε κάθε έναν υποψήφιο ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο αναγράφεται το όνομά του. Κατόπιν, διανέμει ισάριθμα έντυπα «φύλλου εξέτασης υποψηφίου», καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσεων που δίνονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση.  Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης, καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις.  Η θεωρητική εξέταση διαρκεί εξήντα (60) λεπτά της ώρας. Επιτυχών στη θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε σαράντα επτά (47), τουλάχιστον, ερωτήσεις. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση, την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται αποτυχόντες. Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης, δεν απαγορεύεται. Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο εξέτασης  που έχει διορθωθεί από την Επιτροπή του άρθρου 6.
 3. Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση και, εφόσον επιτύχουν και σε αυτή, συμμετέχουν και στις αθλητικές δοκιμασίες. Η πρακτική εξέταση και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις, σε θαλάσσιο χώρο ή και τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα), που έχουν προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες και τα αποτελέσματα αυτών καταγράφονται στο φύλλο εξέτασης της παραγράφου 4. Η πρακτική εξέταση που αφορά στους τρόπους διάσωσης θύματος και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες, στη χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων, καθώς και στην έρευνα βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων διενεργείται υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο.
 4. Οι υποψήφιοι, που αποτυγχάνουν, κατά την πρακτική εξέταση, στο αντικείμενο έστω και μιας από τις θεματικές ενότητες 1 έως και 20 της υποπαραγράφου 2.β) ή έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία της υποπαραγράφου 2.γ), θεωρούνται αποτυχόντες. Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12). Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ένωση μεριμνά για τη δημιουργία ηλεκτρονικού εγχειριδίου πρακτικών εξετάσεων, σύμφωνα με το οποίο θα εξετάζονται οι υποψήφιοι στην πρακτική εξέταση, το οποίο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου και αναρτάται  στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου.
 5. Τον τελικό βαθμό του υποψηφίου στην πρακτική εξέταση αποτελεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε μέλους της επιτροπής και του Προέδρου.
 6. Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες, ο Πρόεδρος της επιτροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων, που υπογράφεται από τον ίδιο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, με την ένδειξη «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ» δίπλα σε κάθε όνομα, τον οποίο υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας διενεργήθηκαν οι εξετάσεις. Σε περίπτωση που, για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη, για το σκοπό αυτό, ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία οι ανωτέρω λόγοι πάψουν να συντρέχουν. Αίτημα επανεξέτασης σε Λιμενική Αρχή μπορεί να υποβληθεί από την επομένη της αποτυχίας τους. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις πρακτικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς να επανεξετάζεται στην θεωρητική (γραπτή) εξέταση, εφόσον έχει επιτύχει σε αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση ενός (01) έτους από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του. Αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή. Η μεταφορά του φακέλου του υποψηφίου από τη Λιμενική Αρχή όπου υπεβλήθη η αρχική αίτηση, στη Λιμενική Αρχή όπου αιτείται να διενεργηθεί η επανεξέταση πραγματοποιείται υπηρεσιακά.
 7. Στους επιτυχόντες χορηγείται, από τη Λιμενική Αρχή, άδεια ναυαγοσώστη. Η άδεια ναυαγοσώστη έχει τον τύπο και το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Θ».
 8. Άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται, χωρίς εξετάσεις, στους πτυχιούχους Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχους αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με την υποβολή, στη Λιμενική Αρχή, των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α)           Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει]. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.

β)           Φωτοαντίγραφο του πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – Πανεπιστημίου και του διπλώματος ειδίκευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.

γ)            Υπεύθυνη Δήλωση, του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

 1. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του Α.Ν. 192/36 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.».

δ)           Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από  δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

ε)            Τρεις (3) πρόσφατες, έγχρωμες  φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.

στ)         Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ.

 1. Για την έκδοση της άδειας ναυαγοσώστη κατατίθενται τα κάτωθι:

α)           Αποδεικτικό είσπραξης 5,00 € υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., μέσω καταβολής μετρητών στην επισπεύδουσα Υπηρεσία/Λιμενική Αρχή ή μέσω διαδικτυακής διατραπεζικής συναλλαγής (web banking) στους τηρούμενους λογαριασμούς του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. [άρθρο 1 της αριθ. 1329.1/14/05-9-2007 Απόφασης ΥΕΝ (Β΄1854)].

β)           Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-Παράβολο) της εφαρμογής Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στον Α.Λ.Ε. 1140106001 (πρώην Κ.Α.Ε. 3435), ύψους 14,67 €, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία «Άδεια ναυαγοσώστη» [αριθ. 3131.4/1/99/25-10-1999 απόφαση YEN (Β΄ 2000)].

γ)            Παράβολο χαρτοσήμου για Άσκηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας ύψους 30,00 € στον Α.Λ.Ε. 1450189001 [άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (Α΄285)].

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της άδειας που είναι σε ισχύ, χορηγείται αντίγραφο. Για τη χορήγηση αντιγράφου, ο αιτών υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται η φθαρμένη άδεια  (στην περίπτωση της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ότι απώλεσε την άδεια και ότι, σε περίπτωση ανεύρεσής της, θα την παραδώσει στη Λιμενική Αρχή. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση μεταβολής οιουδήποτε, αναγραφόμενου στην άδεια, στοιχείου. Για κάθε έκδοση αντιγράφου άδειας ναυαγοσώστη, κατατίθενται τα όσα ορίζονται στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου αυτής.

 1. Κάθε άδεια ναυαγοσώστη, μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει τα σαράντα πέντε (45) έτη, είναι τετραετούς διάρκειας και ανανεώνεται εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος της, εξαμήνου, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν, με αίτησή τους, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή  της χώρας από την οποία και ανανεώνεται η άδεια, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α)           Υπεύθυνη Δήλωση, του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της αριθ. πρωτ. ………….. άδειας ναυαγοσώστη που κατέχω.».

β)           Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από  δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

γ)            Επικαιροποιημένο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό γνώσεων παροχής πρώτων βοηθειών και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

           Προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια πρέπει να κριθούν ως επιτυχόντες, στις αθλητικές δοκιμασίες του άρθρου αυτού, οι οποίες διεξάγονται σε περιοχή δικαιοδοσίας της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, όπου υπάγεται η Λιμενική Αρχή στην οποία έχει υποβληθεί  η αίτηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 1. Επιγενόμενη στέρηση οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας ναυαγοσώστη συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της και η άδεια ανακαλείται οριστικά από τη Λιμενική Αρχή.
 2. Η Λιμενική Αρχή έχει δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της ανανέωσης των αδειών, να ζητήσει την υποβολή, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου – αιτούντος, και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, από αυτά που προβλέπονται στο παρόν Διάταγμα, που εκείνη κρίνει σκόπιμο.
 3. Δικαίωμα απασχόλησης ως ναυαγοσώστη έχουν όσοι διαθέτουν την άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ και

α)   είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως και σαράντα πέντε (45) ετών και ανανεώνουν ετησίως τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις της υποπερίπτωσης 4) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2,

β)      είναι ηλικίας άνω των σαράντα πέντε (45)  έως και εξήντα (60) ετών. Μετά τη συμπλήρωση των σαράντα πέντε (45) ετών έως και τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών, κάθε άδεια ναυαγοσώστη είναι διετούς διάρκειας ενώ μετά τη συμπλήρωση των  πενήντα πέντε (55) ετών έως και τη συμπλήρωση των εξήντα (60) ετών, κάθε άδεια ναυαγοσώστη είναι ετήσιας διάρκειας. Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνονται εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος τους, εξαμήνου, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν, με αίτησή τους, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας από την οποία και ανανεώνεται η άδεια, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

αα)        Υπεύθυνη Δήλωση, του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της αριθ. πρωτ. ………….. άδειας ναυαγοσώστη που κατέχω.».

ββ)         Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) ιατρικά πιστοποιητικά – βεβαιώσεις από ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας, Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας, Ψυχιατρικής, Οφθαλμολογίας και Δερματολογίας, που βεβαιώνουν – πιστοποιούν, στο πλαίσιο της ειδικότητας κάθε ιατρού, ότι ο ενδιαφερόμενος α) δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και β) είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Επιπλέον, προσκομίζουν  και πιστοποιητικό – βεβαίωση υγείας από ιατρό Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει – πιστοποιεί ότι δεν πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

           Προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια πρέπει να κριθούν ως επιτυχόντες, στις αθλητικές δοκιμασίες του άρθρου αυτού, οι οποίες διεξάγονται σε περιοχή δικαιοδοσίας της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, όπου υπάγεται η Λιμενική Αρχή στην οποία έχει υποβληθεί  η αίτηση ανανέωσης της άδειας.

Οι ναυαγοσώστες μετά τη συμπλήρωση των (45) ετών έως και πενήντα πέντε (55) ετών, κατά τα έτη για τα οποία δεν απαιτείται η ανανέωση της άδειάς τους, προσκομίζουν στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας δραστηριοποιούνται, τα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις της υποπερίπτωσης ββ).

Η μη ανανέωση των ιατρικών πιστοποιητικών – βεβαιώσεων, όπως ορίζεται στην περίπτωση α) και η μη ανανέωση και προσκόμιση των ιατρικών πιστοποιητικών – βεβαιώσεων του προηγούμενου εδαφίου, δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της άδειας ναυαγοσώστη, αλλά τη μη δυνατότητα δραστηριοποίησης στο συγκεκριμένο επάγγελμα μέχρι την ανανέωση αυτών.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 17:30 | Νίκος Αν.

  Άρθρο 5, Παράγραφος 2, εδάφιο α, περίπτωση 6:
  Όπως προαναφέραμε να αφαιρεθεί ως προαπαιτούμενο για τις εξετάσεις άδειας ναυαγοσώστη.
  Παράγραφος 5. «…Η πρακτική εξέταση … υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο»:
  Θα πρέπει να απαλειφθεί το υποχρεωτικά και να αναφέρει «ή σε τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα)» όπως ορίζεται πιο πάνω για τις αθλητικές δοκιμασίες και την πρακτική εξέταση, καθώς κατά τους μήνες από Νοέμβριο έως Μάιο θα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν εξετάσεις στη θάλασσα λόγω ψύχους.

  Άρθρο 5, Παράγραφος 12, υποπερίπτωση Γ: «Κάθε άδεια ναυαγοσώστη, μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει τα σαράντα πέντε (45) έτη, είναι τετραετούς διάρκειας…»
  Θεωρούμε ότι οι νέοι από 18-45 ετών δεν χρειάζεται να κάνουν ξανά τις αθλητικές δοκιμασίες. Επί 20 χρόνια και σύμφωνα με τα προηγούμενα ΠΔ που δεν απαιτούσαν κάτι τέτοιο, δεν υπήρξε ναυαγοσώστης που να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Αυτό θα οδηγήσει επίσης στο να παρατήσει κάποιος το επάγγελμα, κυρίως εκείνος που εργάζεται σε άλλον τομέα.

  Άρθρο 5, Άδειες ναυαγοσωστών – Προϋποθέσεις – Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων:
  «Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την Ένωση, σε περιοχή δικαιοδοσίας έκαστης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν σύμφωνης γνώμης της τελευταίας…»
  Το να διενεργούνται οι εξετάσεις από την Ένωση μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα μεταξύ των Σχολών Ναυαγοσωστικής και «συγκρούσεις». Ο πρόεδρος της επιτροπής δεν θα πρέπει να είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της Ένωσης, αλλά αξιωματικός του Λιμενικού και να παίρνουν μέρος στην επιτροπή, επίσης, εκπρόσωποι των Σχολών που λαμβάνουν μέρος μαθητές τους στις εξετάσεις.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 14:48 | Χρηστος

  Η πρόταση της σχολής μας είναι να μην είναι υποχρεωτικά τα φουσκωτά σκάφη όπως πολλοί σωστά προαναφερουν.ας μείνουμε με τα περυσινά θα επωφεληθούμε και εμείς κ ο Δήμος οικονομικά.εξαλλου τα φουσκωτά τα τρώνε μέχρι κ τα ποντίκια είναι παντελώς άχρηστα

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 13:04 | ΣΑΧΙΝΙΑΝ ΝΙΟΒΗ

  Παρ.5. Η πρακτική εξέταση που αφορά στους τρόπους διάσωσης θύματος……………διενεργείται υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο.
  Προτείνεται όπως, να συμπληρωθεί η έκφραση: « σε σχέση πάντα με τις υπάρχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ιδιαίτερα αν οι εξετάσεις διεξάγονται εποχή όπου το νερό έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία»

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 12:06 | ΣΑΧΙΝΙΑΝ ΝΙΟΒΗ

  Παρ.3. « Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την Ένωση, …τουλάχιστον μία φορά το μήνα, καθ’ …… με μέριμνα της Ένωσης… »
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ όπως, την επιτροπή ελέγχου για την διεξαγωγή των εξετάσεων για τους υποψήφιους ναυαγοσώστες, πρέπει, να την στελεχώνει, η λιμενική αρχή, με αξιωματικούς καταρτισμένους πάνω στο αντικείμενο της ναυαγοσωστικής, ως ανεξάρτητος δημόσιος φορέας.
  Δεν θεωρώ σωστό, η επιτροπή να αποτελείται, από οποιαδήποτε ένωση επαγγελματιών που έχουν σχέση με τη ναυαγοσωστική, για ευνόητους λόγους.
  Δεν μπορεί να είναι αντικειμενική η διαδικασία εξέτασης ,όταν πχ Ο εξεταζόμενος, μπορεί να είναι μαθητής σου, ή όταν το άτομο που καλείται να αναλάβει χρέη εξεταστή ,έχει αντικρουόμενα συμφέροντα με αντίπαλη σχολή, της οποίας τους μαθητές ,πρέπει να εξετάσει.
  Παρ.2.γ)5)Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι πέντε (25μ) θεωρώ πλέον ότι 15μ αρκούν Προτείνεται: Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον 15μ
  Παρ.5. Η πρακτική εξέταση που αφορά στους τρόπους διάσωσης θύματος……………διενεργείται υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο. Προτείνεται όπως, να συμπληρωθεί η έκφραση…… σε σχέση πάντα με τις υπάρχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Ιδιαίτερα αν οι εξετάσεις διεξάγονται εποχή όπου το νερό έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 11:18 | LENNA

  Κατά την άποψη μου το Υπουργείο έχει μελετήσει σε βάθος το προσχέδιο. Ακόμη και για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, που ορισμένοι έχουν δημιουργήσει θέμα, πιστεύω οτι το ΠΔ δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αμφισβήτηση της νομιμότητας της διαδικασίας. Κανένα μέλος δεν θα διακινδυνεύσει να δεχθεί χρηματικό πρόστιμο πολύ υψηλό ή αναστολή της λειτουργίας της Σχολής του. Παραθέτω συgκεκριμένα το σημείο του Διατάγματος που προβλέπει τα παραπάνω για όσους δεν το έχουν προσέξει: Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, από τις οποίες προέρχεται ο πρόεδρος ή/και μέλος/μέλη της επιτροπής διενέργειας εξετάσεων του άρθρου 6, που δεν τήρησαν τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 5 ή και τη διαδικασία της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, απαγορεύεται η λειτουργία των σχολών του προηγούμενου εδαφίου για ένα (1) έτος.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 10:32 | Jim

  Η αύξηση του ορίου ηλικίας ήταν απαραίτητη και δίκαιη.Έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί και στο προηγούμενο ΠΔ. Σωστή σκέψη το νέο ΠΔ.

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αιτείται στο Άρθρο 05 «Άδειες ναυαγοσωστών – Προϋποθέσεις – Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων» το σημείο «12.Τρόποι διάσωσης θύματος, και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες» να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως: «12. Τρόποι διάσωσης θύματος, και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής ή/και χρόνιας πάθησης». Η προαναφερθείσα τροποποίηση/συμπλήρωση είναι απαραίτητη διότι ο συνταγματικά ορθός όρος είναι «άτομα με αναπηρία» και όχι «άτομα με ειδικές ανάγκες».

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 09:48 | Βασίλης

  Ασκοπο το φουσκωτό αλλά σε περίπτωση ζημιάς του τι γινεται? Εγώ προτείνω τα πολυεστερικά 5 μετρα να μεινουν ως εφεδρικά εφόσον υπάρξει φθορά του φουσκωτου!
  Εννοειται θα πρεπει και τα πολυεστερικά να εχουν ιπποδύναμη ανω των 100hp και να φέρουν ολο τον απαραίτητο εξοπλισμο του ΠΔ!

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 03:40 | Nikos

  Αν προσέξατε ακυρώνετε το σκάφος το περυσινο το 5 μέτρο και θα πρέπει να πάρουμε ΦΟΥΣΚΩΤΟ έλεος ποιος άνθρωπος το πρότεινε αυτό;;με ποια λογική ;;ασχολουμαστε με τα δέντρα και χάνουμε το δάσος.αυτο με το σκάφος ότι πρέπει να είναι φουσκωτό είναι σχιζοφρενικό όχι απλά παράλογο!!!αυτος που πρότεινε αυτό με το φουσκωτό τον καλώ να πάρει θέση δημοσίως.αυτο είναι ταφόπλακα.

 • Στο άρθρο 5 παρ. 3 Οι ανωτέρω διατάξεις φρονούμε ότι πλήττουν την ορθή διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων για την χορήγηση των αδειών ναυαγοσωστών, καθότι εισάγεται για πρώτη φόρα ότι οι εξετάσεις θα διεξάγονται από την Ένωση αντί των κατά τόπο Λιμενικών Αρχών, όπως ισχύει σήμερα.
  Οι εξετάσεις για την χορήγηση της άδειας ναυαγοσώστη μέχρι στιγμής είναι αδιάβλητες και διενεργούνται από τη Λιμενική Αρχή με πλήρη διαφάνεια. Οι αποφάσεις τους διακρίνονται για την εγκυρότητα, την ορθότητα, την αξιοκρατία και την αμεροληψία, καθώς μοναδικός γνώμονας για την κρίση των επιτυχόντων είναι να εξετασθεί η γνώση και η κολυμβητική ικανότητα αυτών. Η σύσταση της επιτροπής είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχει επαρκώς τα αντικείμενα που είναι προς εξέταση.
  Μέχρι και σήμερα, Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής είναι ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην εξέταση του θεσμικού πλαισίου του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη, με την ευθύνη ελέγχου της εφαρμογής του νόμου. Και κατά συνέπεια είναι ο πλέον αρμόδιος να εξετάσει την καταλληλότητα των ατόμων που επιθυμούν να γίνουν ναυαγοσώστες. Στην περίπτωση που προεδρεύσει της εξεταστικής επιτροπής εκπρόσωπος της Ένωσης,οι εξετάσεις θα χάσουν τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους, καθώς θα αναμειχθούν ιδιωτικά συμφέροντα.
  Όπως είναι γνωστό τα μέλη της Ένωσης, καθώς και το Συμβούλιο αυτής, δομείται από τις σχολές που έχουν ενταχθεί σε αυτήν. Ωστόσο σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης μπορεί να ιδρυθεί και από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, χωρίς καμία γνώση, εξειδίκευση ή τίτλο επί του αντικειμένου της ναυαγοσωστικής. Τα μέλη της Ένωσης μπορούν να αποκτήσουν σαφή εμπλοκή με τους εξεταζόμενους καθώς κάποιοι από αυτούς θα είναι εκπαιδευόμενοι στην σχολή του εκάστοτε Προέδρου. Τα κριτήρια των επιτυχόντων θα αποκτήσουν συμφεροντολογικό χαρακτήρα, η διαρροή των θεμάτων είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, η ευνοϊκή μεταχείριση του Προέδρου στους εκπαιδευόμενους του είναι δεδομένη όπως και η αρνητική προδιάθεση απέναντι στους υπολοίπους εξεταζόμενους.
  Όπως συνεπάγεται εκ των προαναφερθέντων τα κριτήρια δεν θα είναι πλέον αξιοκρατικά και αμερόληπτα άρα και οι εξετάσεις θα χάσουν τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους και την αξιοπιστία που έχουν έως σήμερα. Θα ήταν λοιπόν Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Ο να διενεργούνται από μια Ένωση αμφίβολης ποιότητας και θα ήταν αντικειμενικά ορθότερο να παραμείνουν σε δημόσιο φορέα, όπου ο πλέον κατάλληλος είναι το λιμενικό σώμα.
  Εδώ θα μπορούσαν να τεθούν αρκετά ερωτήματα όπως για παράδειγμα:
  Αν υπάρχει μονό μία ένωση και για οποιονδήποτε λόγο διαλυθεί η σταματήσει την λειτουργία της, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Από ποιον θα διεξάγονται εξετάσεις; Υπάρχει κίνδυνος για την Δημόσια ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην γίνονται εξετάσεις μέχρι να ξανά αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο;
  Εφόσον το κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας είναι ο αριθμός των μελών. Σε περίπτωση που υπάρχουν δυο ενώσεις και έχουν τον ίδιο αριθμό μελών ποια από τις δύο είναι η πιο αντιπροσωπευτική και ποια θα είναι αυτή που θα προεδρεύει στις εξετάσεις; Έστω ότι ο αριθμός των μελών ποικίλει από μήνα σε μήνα. Θα αλλάζει κάθε φορά και η ένωση που θα προεδρεύει στις εξετάσεις;
  Στο άρθρο 5 παρ. 4 Οι ανωτέρω διατάξεις, που αναφέρονται στον τρόπο διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων μας βρίσκουν σύμφωνους με την προϋπόθεση ότι τα θέματα θα πρέπει να αποστέλλονται, την ώρα των εξετάσεων με παρόμοιο τρόπο όπως του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.(πληροφοριακό σύστημα έκδοσης αδειών χείριστη ταχυπλόου σκάφους)
  Στο άρθρο 5 παρ. 7 ορίζεται ότι Ο πρόεδρος δεν μπορεί να βαθμολογεί και να κρίνει αφού μπορεί να μην έχει καμιά γνώση του αντικειμένου εφόσον στις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργιάς σχόλης ναυαγοσωστικής δεν μπαίνει ούτε καν κριτήριο να είναι κάτοχος απολυτηρίου λυκείου η άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχόλης εσωτερικού η εξωτερικού.
  Εκπρόσωπος της ένωσης δεν μπορεί να προεδρεύει γιατί παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα κάθε υποψήφιου συμφώνα με τον κανονισμό του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.
  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι: Για να υπάρχει μια ένωση θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές το καταστατικό της και να μην αποκλείει κανέναν εφόσον πληρεί τις ορισμένες προϋποθέσεις, (πχ στο καταστατικό της Ε.Σ.Ν.Ε. παρόλο που μια σχολή μπορεί να πληρεί τα κριτήρια τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να την απορρίψουν με μυστική ψηφοφορία).
  Το Π.Δ θα πρέπει να διασφαλίσει τις δημοκρατικές διαδικασίες για όλες τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και όχι μονό αυτές της ένωσης.
  Στο άρθρο 5 παρ. 12 Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, δημιουργείται ασάφεια σχετικά με την ανανέωση της άδειας των ναυαγοσωστών και συγκεκριμένα από ποιόν θα διενεργούνται οι αθλητικές δοκιμασίες, ποια θα είναι η διαδικασία αυτών και από ποιόν θα αποτελείται η επιτροπή. Θα ήταν ορθότερο η διαδικασία της ανανέωσης να διενεργείται από το λιμεναρχείο ή να παραμείνει όπως ορίζει το νεοπαγής Π.Δ 31/2018 .
  Το άρθρο 5 παρ. 15.β μας βρίσκει σύμφωνους ως προς την διεύρυνση της ηλικίας, με την προσθήκη ότι ένας ναυαγοσώστης που έχει κλείσει το 60 έτος της ηλικίας του, θα μπορεί μετά να συνταξιοδοτηθεί άμεσα.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 23:36 | Δημητρα Ναυαγοσωστρια

  υποψηφιοι εκπαιδευόμενοι που επιλέγουν μια Σχολη για να βγάλουν πτυχίο μόνο για πισίνα θα αναγκάζονται να βγάζουν άδεια ταχύπλοου για να αποφοιτήσουν από τη Σχολη;;;;

 • Παρ. 2 α, 6 Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους σε ισχύ
  Η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, δεν απαιτείτε από την νομοθεσία για τον χειρισμό σκάφους με εξωλέμβιο κινητήρα 6 (ph) ίππων από τους πολίτες. Οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν θαλάσσια μέσα αναψυχής, δεν απαιτούν την συγκεκριμένη άδεια από τον πολίτη, προκειμένου να του εκμισθώσουν ένα βαρκάκι με εξωλέμβιο κινητήρα, πολλές φορές μεγαλύτερο των 6 ίππων.
  Για ποιο λόγο λοιπόν ο επαγγελματίας ναυαγοσώστης, θα πρέπει απαραίτητα να έχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, για ένα σκάφος με εξωλέμβιο κινητήρα 6 (ph) ίππων;

  Παρ. 2 β, 14. Εξέταση θύματος (σφυγμός – αναπνοή κ.λπ.). Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Μέθοδος ΚΑΡ.Π.Α). Χρησιμοποίηση φορητού απινιδωτή.

  Καλό θα ήταν το συγκεκριμένο μέρος των εξετάσεων να γίνετε με πρακτική εξάσκηση σε προπλάσματα και με χρήση εκπαιδευτικού απινιδωτή.

  Παρ. 2 β, 2 Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα

  –Ποια είναι αυτή η ορολογία αντικειμένου στην Αγγλική γλώσσα.
  –Τόσα χρόνια δεν έχει οριστεί από κανένα ΠΔ.
  –Αυτό σημαίνει, ότι ο ναυαγοσώστης θα πρέπει να γνωρίζει και αγγλικά;
  –Κάτι το οποίο δεν το αναφέρει σε κανένα σημείο της, η νομοθεσία, εκτός από το συγκεκριμένο .
  –Επίσης ο ναυαγοσώστης, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε, να γνωρίζει αγγλικά και με ποιο τρόπο τεκμηριώνεται ότι αυτός, γνωρίζει αγγλικά ?

  Παρ. 2 γ, 7 Κωπηλασία

  Η εξέταση της κωπηλασίας θα πρέπει να αφαιρεθεί τελείως, γιατί είναι πολύ αόριστο….
  –Κωπηλασία: με τι σκάφος, πόσα μέτρα, τι δεξιότητες θα εξεταστούν.
  –Επίσης από πολλά λιμεναρχεία της χώρας μας, δεν εξετάζεται καν η συγκεκριμένη δοκιμασία.

  Παρ. 3 γ, 7 Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την Ένωση

  Για ποιο λόγο και με ποια αρμοδιότητα και εμπειρία η Ένωση (ιδιωτικός φορέας) θα διενεργεί εξετάσεις ναυαγοσωστών ;

  Η Ένωση δεν εκπροσωπεί όλες τις σχολές ναυαγοσωστών, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό θέμα, αθέμιτου ανταγωνισμού και μεροληψίας για τις σχολές που δεν υπάγονται και δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην όποια Ένωση.

  Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, οι εξετάσεις να μην είναι αμερόληπτες και αξιοκρατικές.

  Οι υποψήφιοι των σχολών, που είναι μέλη της Ένωσης που διενεργεί τις εξετάσεις, πιθανόν να έχουν πλεονέκτημα και καλύτερη αντιμετώπιση, από τούς υποψήφιους των σχολών, μη μελών της Ένωσης.

  Με την λογική αυτή, θα πρέπει και η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτών Υποψηφίων Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών ή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης να διοργανώνει εξετάσεις για τους υποψηφίους της.

  Αυτό θα πρέπει να είναι, όπως και τώρα, αρμοδιότητα του κράτους, από τη στιγμή μάλιστα που η «Άδεια Ναυαγοσώστη» είναι «Κρατική Πιστοποίηση» με σφραγίδα του αρμόδιου Υπουργείου και εκδίδεται από το Λιμεναρχείο.

  Για ποιο λόγο παρακάμπτεται η Δημόσια Αρχή, το Λιμενικό Σώμα και αποκτά χρέη παρατηρητή στην όλη διαδικασία και την αρμοδιότητά του αναλαμβάνει ένας φορέας ιδιωτικός….!

  Παρ. 5 Η πρακτική εξέταση και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις, σε θαλάσσιο χώρο ή και τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα),

  –Για ποιο λόγο οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται «κεκλεισμένων των θυρών»;
  –Αυτή η διατύπωση και όρος, από μόνος του δημιουργεί ερωτηματικά και καχυποψία…
  –Πιθανών για να διευκολύνουν όποιον θέλουν και να ταλαιπωρούν τους υπόλοιπους;
  –Ο εκπαιδευτής της σχολής δηλαδή, δεν θα μπορεί να βλέπει και να δίνει κάποιες συμβουλές ίσως στους μαθητές του;

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 21:10 | Σπυρίδων Σαλαμαστράκης

  Να συμπληρωθεί η περίπτωση «α» «1» της παρ. 2 ως εξής: Αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών, που έχουν αποκτηθεί από Έλληνες ή αλλοδαπούς σε χώρα-μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. (πλην Ελβετίας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας αυτής. Αποδεκτά γίνονται και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την ILS ή την ILSE με την ειδικότητα του Ναυαγοσώστη (International Beach/Surf Lifeguard)».

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 21:14 | Σπυρίδων Σαλαμαστράκης

  Το άρθρο 10 να τροποποιηθεί ως εξής: «Άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται, χωρίς εξετάσεις, στους πτυχιούχους Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχους αντίστοιχων και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής ή στους κατόχους πιστοποιητικού εν’ ισχύ από την ILS ή την ILSE της ειδικότητας του Ναυαγοσώστη (International Beach/Surf Lifeguard) με την υποβολή, στη Λιμενική Αρχή, των ακόλουθων δικαιολογητικών:…» [οπότε στην περίπτωση «β» συμπληρώνεται «…ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού της ILS ή της ILSE της ειδικότητας του Ναυαγοσώστη (International Beach/Surf Lifeguard)]».

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 21:15 | Σπυρίδων Σαλαμαστράκης

  Περί των εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών στην επιτροπή που θα συσταθεί προτείνω να συμπεριλαμβάνεται και Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστικής πιστοποιημένος από την ILS ή την ILSE, καθώς και εκπρόσωπος της Σχολής Αυτοδυτών Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τόσο για ιστορικούς λόγους, καθώς η Σχολή αυτή είναι η πρώτη Σχολή Ναυαγοσωστικής που ιδρύθηκε στη χώρα εν έτει 1974 και, όσο και από άποψη κύρους, αφού είναι η μόνη που αποτελεί πλήρες μέλος της ILS/ILSE).

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 18:55 | Γιάννης

  Ας σταματήσουμε τα πικρόχολα σχόλια οι δήθεν ειδικοί και να δώσουμε όλοι συγχαρητήρια στο ΥΕΝ για το νέο υπό κατάρτιση Π.Δ.το οποίο θα προσφέρει περισσότερη ασφάλεια στους λουόμενους.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 18:34 | Πηνελόπη

  Συμφωνώ απόλυτα με το προσχέδιο του νέου Π.Δ. το οποίο διευρύνει την παρουσία των ναυαγοσωστών στις παραλίες.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 18:48 | Σπυρος Μητριτσακης

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ:
  Όταν μπήκε αυτή η υποχρέωση το 2000 έμεινε άφωνη όλη η Ελλάδα και περίμενε πότε θα αλλάξει. Η νομοθεσία δεν απαιτεί την κατοχή διπλώματος ταχύπλοου για σκαφακι μέχρι 30hp.
  Κανείς επαγγελματίας ή ερασιτέχνης στην χώρα μας ή οπουδήποτε αλλού δεν χρειάζεται να το έχει. Όλοι καταλάβαμε γιατί είχε μπει τότε.
  -Οι ναυαγοσώστες για surfers στην Αυστραλία (surf-lifeguards, οι όποιοι είναι ξεχωριστό τμήμα) είναι αυτοί που έχουν τα πορτοκαλί φουσκωτά μήκους 3,66 με 25hp κινητήρα που βλέπουμε να μπαίνουν στα τεραστία κύματα και να κάνουν και άλματα. Ακόμα και αυτοί ΔΕΝ βγάζουν δίπλωμα ταχύπλοου.
  -Οι ναυαγοσώστες στις ΗΠΑ, Ιταλία,Γαλλία,Ισπανία κλπ δεν έχουν καν σκαφακια αφού οι πνιγμοί γίνονται το μακρύτερο 50μ από την ακτή.
  Και στην Ελλάδα τα σκαφακια κατά 95% βρίσκονται απενεργοποιημένα, παρατημένα έξω μόνιμα αφού το 100% των πνιγμών γίνεται επίσης μέχρι 50μ από την παραλία.
  -Άλλωστε η εκπαίδευση στο ταχύπλοο δεν έχει καμιά σχέση με την χρήση του στην παραλία.
  Είναι αναλογικά ισο με ποδήλατο ή πατίνι.Το δίπλωμα αυτοκίνητου είναι χρήσιμο στο πατίνι;
  ΟΜΩΣ αυτό το παράνομο, περιττό και άχρηστο δίπλωμα ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ.
  -Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ανάγκη η αφαίρεση του!
  Ουσιαστικα αυτο αυξανει τους πνιγμους!
  -Όλα αυτά τα αναχρονιστικά,ασχετα με την ναυαγοσωστική άρθρα μας έχουν φέρει εδώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ελληνικό ΠΔ ΕΧΕΙ ΕΚΤΑΣΗ 48 ΣΕΛΙΔΩΝ ΟΤΑΝ διεθνώς είναι 4-5 σελίδες.
  -Το 90% των άρθρων έχουν σχέση με περιττό εξοπλισμό και κερδοσκοπία και μόνιμο ένα μικρό μέρος σχετίζεται με την ασφάλεια των πολιτών.
  Υ.Γ. Είναι θλιβερό και επικίνδυνο ότι τα περισσότερα σχόλια εδώ στη διαβούλευση ,είναι ανώνυμα ,χωρίς γνώση τεκμηρίωση. Είναι φανερή η προέλευση τους.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 17:03 | Ναυαγοσωστική Σχολή Ηπείρου

  Όταν η διεξαγωγή των εξετάσεων πραγματοποιείται από ιδιώτες – επιχειρηματίες είναι εύλογη σκέψη και προφανές ότι τίθενται σοβαρά ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και αναξιοπιστίας, καθώς εύκολα μπορεί να χαθεί ο αδιάβλητος και αμερόληπτος χαρακτήρας των εξετάσεων.

  Είναι αρκετά αντιεπαγγελματικό να εξετάζεται ένας υποψήφιος ναυαγοσώστης – απόφοιτος μιας σχολής ανταγωνιστικής αυτής που θα βρίσκεται στην επιτροπή και θα διεξάγει τις εξετάσεις.

  Ο εκάστοτε πρόεδρος της οποιασδήποτε αντιπροσωπευτικής Ένωσης θα μπορούσε να είναι απλά ένας επιχειρηματίας χωρίς απαραίτητα να έχει κάποια γνώση και κατάρτιση στο αντικείμενο της ναυαγοσωστικής.
  Πώς μπορεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να προεδρεύει της επιτροπής και να βρίσκεται στα χέρια του το μέλλον υποψηφίων ναυαγοσωστών;

  Επιπλέον, ο χρόνος των 3 εργάσιμων ημερών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων είναι αδικαιολόγητος και συνάμα αποτρεπτικός για κάποιον υποψήφιο ναυαγοσώστη, πόσο μάλλον όταν πρόκειται να φύγει από τον τόπο του και να προσέλθει στο σημείο διεξαγωγής των εξετάσεων.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 16:00 | Στρατής Κ

  Πολύ καλά έπραξες υπουργέ συγχαρητήρια για το προσχέδιο
  Βλέπω ότι το ΠΔ πέτυχε στο στόχο του , σοβαρεύει πολύ τα πράγματα και προφανώς χτυπάει συμφέροντα αλλοιώς προς τι το παραλήρημα Ορισμένων .

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 11:34 | Μητριτσακης Σπυρος

  1)Θα μπορούσε μια σχολή οδηγών να εξετάζει τους υποψηφίους των άλλων -ανταγωνιστών της σχολών- και να ήταν ποτέ αξιόπιστο? Θα διαφήμιζε: «ελάτε σε μένα να περάσετε σίγουρα».(ήδη ακούγεται αυτό στην αγορά)
  -Σκέφτεται κανείς αν τις εξετάσεις στα διπλώματα αυτοκίνητων τις έκανε ένας ιδιώτης επιχειρηματίας ,με επιτροπή που θα επέλεγε ο ίδιος και προφορικά μάλιστα, θα είχαν ίχνος αξιοπιστίας;
  Η αναξιοπιστία ,η μόνιμη αμφισβήτηση ,η στρέβλωση διαφθορά είναι δεδομένη.
  2) Ο τρόπος εξετάσεων στα διπλώματα ταχύπλοου είναι επιτυχημένος .Δεν υπάρχουν παράπονα ,διαφθορά αμφισβητήσεις. Θεωρητική εξέταση με συμπλήρωση ερωτηματολογίου ,πρακτική εξέταση με μέτρα κι χρονόμετρο και τέλος .Όπως γίνεται σε ΟΛΕΣ τις χώρες του πλανήτη.
  Γιατί δεν γίνεται το ίδιο; Ποιος δεν θέλει αξιοπιστία,αλλα ιδιωτικό έλεγχο;
  3) Προφορική εξέταση όπως γνωρίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ,μπαίνει αν θέλεις να φτιάξεις διαβλητές εξετάσεις.Είναι υποκειμενική .Αυτές οι εξετάσεις έχουν σταματήσει πολλά χρόνια τώρα.
  4)Ένας ιδιώτης ,θα επιλέγει άλλους τρεις ιδιώτες και θα εξετάζουν προφορικά .Πρόκειται για ευτελισμό του ΥΕΝ,του Λ.Σ., προσβολή των ναυαγοσωστών και της δημοκρατίας.
  Δεν υπάρχει πουθενά φυσικά κάτι τέτοιο .Μόνο ερωτήματα προκαλεί η σκοπιμότητα του
  4)Δυστυχώς σε κάθε βήμα γίνεται χειρότερο:
  Τετραμελής επιτροπή! Ούτε αυτό υπάρχει πουθενά αλλού. Παντού είναι μονός αριθμός.
  5)Ακόμα χειρότερα:
  Σε περίπτωση ισοψηφίας της επιτροπής το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για τον ναυαγοσώστη ! Δηλαδή βρίσκεται απόλυτα υπο την εξουσία αυτου που στηνει την επιτροπή και ενός φίλου του μέσα σε αυτή. Οι δυο αυτοί δηλαδή είναι πιο ισχυροί από τους άλλους δυο!
  Έχουμε δηλαδή ένα Π.Δ. πουανατρεπει μεχρι και τα μαθηματικα! 2=3….
  6) ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!
  ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΛΛΙΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ,ΘΑ ΔΙΑΡΚΟΥΝ 3 ΗΜΕΡΕΣ!
  ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΔΙΑΡΚΟΥΝ 1-2 ΩΡΕΣ
  Ακόμα χειρότερα: Θα φύγει ποτέ υποψήφιος ναυαγοσώστης πχ από τη Λέσβο να πάει Ρόδο 3 μέρες για εξετάσεις; ΠΟΤΕ.
  Η απόλυτη καταστροφή της ναυαγοσωστικής
  7) Οι λιμενικοί σε αυτές τις εξετάσεις θα έχουν εντελώς παθητικό ,διακοσμητικό ρόλο , ακυρωμένοι και απενεργοποιημένοι αυτό φυσικά γεννά σοβαρά ερωτήματα.
  8) ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟ,ΘΑ ΔΥΣΚΟΛΕΨΟΥΝ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΓΜΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΕΝ.
  -Πολύ απλά θα αυξήσουν τους πνιγμούς
  ΑΓΓΛΙΚΑ:
  Οι ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ? Οι διασώστες ΤΟΥ ΕΚΑΒ όταν παραλαμβάνουν τουρίστα υποχρεούνται να ξέρουν αγγλικά? Θα ήταν παράλογο.
  Το θύμα βουλιάζει πνίγεται ,ο ναυαγοσώστης τον σώζει, τι σχέση έχουν τα αγγλικά?
  Θα μπορούσε κάποιος να μάθει Γερμανικά σε 5 ώρες και μάλιστα να εξεταστεί από καθηγητή; Γνωρίζουμε ότι το άρθρο αυτό είχε μπει το 2000 χωρίς να ξέρει κανείς γιατί, απλά για να φορτώσει το τότε ΠΔ και να φαίνεται δήθεν επαρκές.
  Υποχρεούται ο Ιταλός ναυαγοσώστης να ξέρει αγγλικά; ΟΧΙ. Ο Γάλλος Ισπανός Πορτογάλος Γερμανός κλπ ΟΧΙ Κανείς. Διαπιστώθηκε ποτε τέτοια ανάγκη ; Επίσης όχι.
  Το μόνο που προσφέρει είναι γραφειοκρατία ,δυσλειτουργία ,προβλήματα ,περιττό κόστος στους μαθητές.
  -Ενώ υπάρχει τεραστία έλλειψη ναυαγοσώστών είναι δυνατόν να κοπεί έστω και ένας (1) στα Αγγλικά?

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 11:12 | Φανούριος

  Η διενέργεια εξετάσεων δεν είναι προνόμιο , είναι ευθύνη . Ευθύνη που σωστά ανατίθεται στην πλέον αντιπροσωπευτική ένωση με βάση τον αριθμο των μελών της

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 07:39 | Χριστίνα Σου

  Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων είναι τόσο καλά θωρακισμένες που δεν αφήνει καμία υπόνοια αδιαφάνειας

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 00:49 | Βασίλης

  Οπως προαναφέρθηκε και στο αρθρο 1 Είμαι απόλυτα σύμφωνος με τα λεγόμενα του κυριου!

  Το να εξετάζει ιδιωτικός φορέας και να πιστοποιεί τα μέλη του, με κρατική σφραγίδα πλέον, δεν νομίζω ότι συμβαίνει σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους.

  Με την ίδια ακριβώς λογική, θα έπρεπε και τις εξετάσεις των υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών να τις διενεργεί η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτών Υποψηφίων Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών, από τον πρόεδρο και τα μέλη της οι οποίες θα είναι διαφανής και με παρουσία Λιμενικού Σώματος. Κάτι που όμως δεν συμβαίνει στον συγκεκριμένο κλάδο.

  Το ίδιο ακριβώς θα μπορούσε να γίνει και με τις εξετάσεις των επαγγελματιών δυτών, να εξετάζονται από την επιτροπή του αρμόδιου φορέα τους με παρουσία Λιμενικού Σώματος. Κάτι που ούτε και σε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο δεν συμβαίνει.

  Εκτός των άλλων, η επιτροπή του Λιμενικού Σώματος θα επιβλέπει την ορθή τήρηση της διαδικασίας των εξετάσεων και όχι την ικανότητα του κάθε υποψήφιου ναυαγοσώστη, στο οποίο δεν έχει και κανέναν απολύτως λόγο η Λιμενική Αρχή.

  Επίσης, οι εξεταστές, ο πρόεδρος ή αντιπρόσωπος του και οι υπόλοιποι εξεταστές της επιτροπής, με ποια κριτήρια θα επιλέγονται για την συμμετοχή τους στην εξεταστική επιτροπή;

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 21:47 | Βασίλης

  Η Ένωση δεν πρέπει να εχει το προνόμιο των εξετασεων στο ποιος θα περάσει τις εξετάσεις η όχι ειναι μεγιστο λάθος!
  Τα εκαστοτε λιμεναρχεία θα πρεπει να κανουν τις εξετάσεις για την χορήγηση αδειας ναυαγοσώστη χωρις η ενωση να εκφερει καμία γνώμη!Αν κάνει καποιος για ναυαγοσώστης θα πρεπει να κριθεί από ουδέτερο εκπροσωπο και οχι από τον προεδρο της ενώσεως! Υπαρχουν 70 σχολές και στην ενωση είναι οι 20…οι αλλες 50 να κλείσουν επειδή θα ξεμείνουν στο τέλος απο ναυαγοσώστες? Γτ οι ενωσιτες θα περνανε τους δικούς τους ενω οι υπόλοιποι θα κόβοντε?Μιλάω για βάθος 2 ή 3 ετών ….Απλά οι επιχειρηματίες θελουν ολη την πίτα οπως φαινεται….

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:09 | Ειρήνη Γρήγ. Ναυαγοσώστρια

  Καλωσορίζω τους επαναστάτες και τους αντιδραστικούς . Εσείς δεν είστε βρε που μέχρι χθες με δημοσιεύματα και όχι μόνο βρίζατε τις επιτροπές και τα λιμεναρχεία ότι σας κόβουν τους ναυαγοσωστες και βάζουν ΟΥΚαδες να σας τους πνίγουν . Τώρα τι πάθατε ;
  Να προχωρήσει άμεσα το υπουργείο και ο υπουργός το προσχέδιο , καιρός να εξυγιανθεί ο κλάδος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 12:31 | Επαγγελματιας Ναυαγοσωστης

  1ο)Θα συμφωνησω στη πιο λεπτομερη και μεγαλυτερου ευρους γνωσης εκμαθηση πρωτων βοηθειων

  2)ΝΑΙ στην χρηση σανιδας ορθιας κωπηλασιας (SUP) ειναι πολυεργαλειο για τον ναυαοσωστη καθως μπορει να ρυμουλκησει 1-3 ατομα ,να επεμβει γρηγορα ευκολα και με ασφαλεια ,να περιπολει στο χωρο της επιβλεψης του,δεν εχει μεγαλο κοστος,συντηρειται και αποθηκευεται ευκολα.Επισης η εκμαθηση του μπορει να γινει απο την σχολη και χρειαζεται αρκετα ασχημος καιρος για να μην εχει καλη πλευση σε τετοιες περιπτωσεις θα βγαινει και κοκκινη σημαια!

  3)Να αναγνωριστει ως επαγγελμα σοβαρο και οχι εποχιακο.Ναι στο αυξηση του οριου ηλικιας και στην επεκταση του ωραριου και του χρονικου διαστηματος

 • Το άρθρο 5 ΣΤ’ θα πρέπει να καταργηθεί. Η χρόνος που θα χρειαστεί ένας ναυαγοσώστης για να αντιμετωπίσει κάποιο περιστατικό προκειμένου να διανύσει συγκεκριμένη απόσταση θα είναι μεγαλύτερος με την χρήση σκάφους.Απεναντίας, η χρήση μιας σανίδας όρθιας κωπηλασίας είναι πολύ πιό γρήγορη, ασφαλής και αποτελεσματική από ένα σκάφος δείτε σχετικά πρακτικές που χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες όπως π.χ. στην Μ. Βρετανία (https://www.slsgb.org.uk/2016/02/new-graduate-lifeguard-programme-launched-in-south-west-aims-water-safety-message-at-young-people-to-prevent-drownings/) Αυτό συμβαίνει γιατί Α) Σε περιπτώσεις ανάγκης η χρήση σκάφους γίνεται επικίνδυνη για τους λουόμενους που βρίσκονται στο σημείο διάσωσης αλλά και για το ατομο που βρίσκεται σε κίνδυνο ειδικά όταν ο χειριστής δεν έχει τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στην χρήση του. Β) το σωστικό σκάφος είναι πιό αργό γιατί απαιτείται ολόκληρη διαδικασία για την χρήση του Γ) Πολλές φορές αποδεικνύεται πως δεν έχει χρησιμότητα, όπως σε περιπτώσεις παιδικών χαρών, εκδηλώσεων κλπ. Δ) Είναι υψηλό το κόστος έκδοσης άδειας χειριστού σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα κόστη, και αποτρέπει πολλούς υποψήφιους ναυαγοσώστες στην πιστοποίηση τους. Ε) Με την σανίδα όρθιας κωπηλασίας επιτυγχάνεται πολύ καλύτερο οπτικό πεδίο και αποτελεί ένα σημαντικό πλευστικό βοήθημα για να τοποθετηθεί πάνω το θύμα (άτομο σε κίνδυνο) αντί να επιχειρείται η τεχνική της ρυμούλκησης.
  Επίσης θα πρότεινα να συμπεριληφθεί η χρήση σανίδας στην ύλη της ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
  Επιπρόσθετα για τα σκάφη με μικρή ιπποδύναμη και κατάλληλα για ναυαγοσωστική δεν απαιτείται η άδεια χειριστή.
  Στις απαιτησεις λειτουργίας της παιδικής χαράς είναι απαραίτητη προϋπόθεση η πρόσληψη ναυαγοσώστη για την λειτουργία τους πράγμα που είναι εξαιρετικά δύσκολο καθώς η ζήτηση για να ναυαγοσώστες τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πολύ μεγάλη και η προσφορά εργασίας πολύ μικρή.
  Θα πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του κλάδου και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του κρατώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας απαλλάσοντας τον όμως από αγκυλώσεις που δεν προσφέρουν ασφάλεια παρά μόνο εμπόδια.

  Στο άρθρο 13 παράγραφος 2 , θα πρέπει να καταργηθεί η Ελληνομάθεια για τους αλλοδαπούς ναυαγοσώστες. Η χρήση της Ελληνικής δεν απαιτείται κατα την διάρκεια της διάσωσης και αντίστοιχα αν ισχύει κάτι τέτοιο θα πρέπει αντίστοιχα να απαιτείται και η αγγλομάθεια από Έλληνες καθώς οι περισσότεροι λουόμενοι τουρίστες είναι αλλοδαποί.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 00:16 | Μαρία Κ

  Μιας και αφιέρωσες Αμαλία τόσο κείμενο σε μένα λέω να επανέλθω με δύο κουβέντες : Οι γιατροί κάνουν με την ειδικότητά τους έως και 10 χρόνια σπουδές ωστόσο στο σχέδιο προβλέπεται …… ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εσύ το βλέπεις το ίδιο ?? Αν οχι κάνε ένα τηλέφωνο στο Υπουργείο Υγείας ή στο ΕΚΑΒ που έχει και την αντίστοιχη σχολή μετεκπαίδευσης ,όπως έκανα σήμερα γιατί είχα την απορία. Σε ότι αφορά το Ηλεκτρονικό σύστημα Αρθρο 14 παρ 2:…. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργείται Ενιαία Βάση Δεδομένων/πληροφοριακό σύστημα, για την ηλεκτρονική έκδοση των χορηγούμενων βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καθώς και για τη διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών και χορήγησης αντίστοιχης άδειας ναυαγοσώστη. Η Ενιαία Βάση Δεδομένων λειτουργεί υπό την εποπτεία και τη διαχείριση της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας παραγράφου, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του παρόντος.Αυτά!!!

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 22:23 | ΑΜΑΛΙΑ

  Μαρία Κ. αρχικά θα ήθελα να σου ζητήσω να προσέχεις τα σχόλια σου, ειδικά όταν γίνονται επί προσωπικού, γιατί δεν ξέρεις τα όρια ανεκτικότητας του καθενός. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σε ενημερώσω ότι η φοίτηση στην ιατρική σχολή διαρκεί 5 έτη, μέσα στην διδακτέα ύλη επαναλαμβάνονται κατ εξακολούθηση οι πρώτες βοήθειες. Αλίμονο αν ένας γιατρός δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πρώτες βοήθειες. Θα ήθελα επίσης σε περίπτωση που το αγνοείς να σου γνωστοποιήσω πως και το προηγούμενο ΠΔ 31/2018 ορίστηκε μετά από εισήγηση της Ένωσης άρα τυχόν αστοχίες και λάθη του ήδη υπάρχουν στο ισχύον ΠΔ αποδεικνύουν περίτρανα ότι δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν στην εκ νέου αναθεώρηση του ΠΔ. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις και να εξειδικευτούν τα κριτήρια επιλογής της εκάστοτε επιτροπής. Επειδή το έχω διαβάσει στο σύνολο θα σου συνιστούσα να κάνεις το ίδιο και να παρατηρήσεις ότι προστεθήκαν κριτήρια εξειδίκευσης στα 3/4, γι αυτό δεν έχεις να σχολιάσεις τίποτα; Γνωρίζεις μήπως να μας πεις ποια είναι η κατάρτιση του προέδρου πάνω στην ναυαγοσωστική; Θα ήθελα πολύ να μάθω. Επίσης θα ήθελα να διευκρινίσω σε περίπτωση που υπήρξε κάποια ασάφεια στο λόγο μου ότι δεν προτείνω δήθεν, προτείνω ουσιαστικά. Συγκεκριμένα έγραψα [ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ. 4[…Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής φέρει αριθμό ερωτηματολογίων διπλάσιο προς τον αριθμό των παρόντων υποψηφίων..] Όπως αναφέρεται πιο πάνω ο πρόεδρος φέρει τα ερωτηματολόγια, τα όποια έχει διαλέξει πρωτύτερα ο ίδιος, με ότι αυτό συνεπάγεται, αντί να αποσταλεί από το αρχηγείο Λιμενικού Σώματος, την ίδια ώρα μπροστά στους εξεταζόμενους, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έτσι όπως είναι προφανές ελλοχεύει ο κίνδυνος διαρροής των θεμάτων.] Αυτό που πιστεύω και προτείνω είναι να γίνεται επιτόπου, από την διαδικτυακή πύλη , η επιλογή των ερωτηματολογίων και όχι να τα φέρει ο εκάστοτε Πρόεδρος. Τέλος, παρόλο που η αναφορά στα πρόστιμα δεν έγινε από μένα η λογική λέει ότι για να κοπεί οποιοδήποτε πρόστιμο από οποιαδήποτε υπηρεσία θα πρέπει να έχει τελεστεί είτε κάποιο παράπτωμα είτε κάποια έλλειψη, αυτή είναι και η ουσία αναφοράς αυτών. Σε ευχαριστώ παρόλο αυτά για το χρόνο που διέθεσες στα σχόλια μου.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 22:47 | Αννα Ναυαγοσώστρια

  Εγώ λέω κ.Μαρία Κ βασει επιχειρήματων να στηριχτούν τα όσα λέμε εδώ!Θελετε καινοτομία οκ τοτε να διαλέγει εφοσον οι Ναυαγοσωστικες Σχολές εχουν την αρτιοτητα και τον Επαγγελματισμό καθε περιοχή την δικιά της σχολή και αν σε καποιο λιμεναρχειο τυχαινει να εχουν ιδρυθει 2 ή 3 σχολες και πάνω να γίνεται κληρωση μεταξυ τους και ενναλαξ αναδοχη καθηκοντων στις εξετασεις και όχι μονον οι σχολές της ένωσης να διενεργουν εξετασεις…να ειναι υπευθυνες και σχολές εκτός της ενωσης ! Δεν ειναι ούτε δίκαιο ούτε αξιοκρατικό ούτε καινοτόμο!

  Παρακαλώ την απαντηση σας τι παραπάνω εχει μια σχολή της ενωσης απο μία που δεν είναι στην ενωση (εκτος φυσικα του οτι ειναι απλα μελος της ενωσης)
  Δηλαδή τι γίνεται? ξερει παραπανω πρώτες βοήθειες αυτος που είναι στην ένωση από αυτόν που δεν ειναι?

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 21:56 | Μαρία Κ

  Ορισμένοι που σχολιάζουν το σχέδιο ΠΔ έχω την αίσθηση πως είτε δεν το έχουν διαβάσει στο σύνολό του είτε εσκεμμένα προσπαθούν να προσανατολίσουν. Άλλοι (Πχ η Αμαλία )διαφωνούν με την διενέργεια των εξετάσεων από την Ένωση θέλοντας το προηγούμενο τρόπο εξέτασης ,υπό τον μανδύα του Δημοσίου Φορέα γνωρίζοντας ότι με τα ΠΔ 23 και 31 δεν υπήρχε κανένα από τα μέλη της επιτροπής που να έχει σχέση με τη Ναυαγοσωστική .Πιθανόν βόλευε γιατί την ευθύνη την μετέθεταν είτε στους Λιμενικούς (κυρίως) είτε στον γιατρό που ήταν είτε ειδικευόμενος είτε άλλης ειδικότητας (μου συνέβη στη περίπτωσή μου και γυναικολόγος) ,χωρίς πάντως καμμία ειδίκευση στις πρώτες βοήθειες όπως απαιτείται τώρα . Το κράτος δεν μπορεί να κάνει εξετάσεις για απονομή επαγγελματικής επάρκειας αλλά οφείλει να εποπτεύει με αυστηρότητα τις διαδικασίες . Επίσης δήθεν προτείνουν να δίνονται ηλεκτρονικά τα θέματα και δεν λένε ότι υπάρχει ήδη πρόβλεψη στο σχέδιο του ΠΔ . Κρίμα από ανθρώπους του χώρου μας θα περίμενα να προτείνουν καινοτομίες και όχι να ανησυχούν για τα πρόστιμα που θα μπουν στους Δήμους .

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 20:25 | Εριέττα κ

  Πραγματική τομή ο τρόπος διενέργειας τον εξετάσεων σίγουρα παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλα όμοια πεδία

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 20:53 | Χριστόφορος

  Πολύ θετική εξέλιξη η αρμοδιότητα διεξαγωγής των εξετάσεων προς την ένωση θέτοντας αυστηρούς και αδιάβλητους κανόνες

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 13:49 | ΜΑΡΙΝΑ

  ΠΟΛΎ ΘΕΤΙΚΉ Η ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ . ΑΠΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΊΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΊΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΈΧΗ

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 11:58 | Θανάσης τ

  Η εκάστοτε αντιπροσωπευτική ένωση αποτελείται απο σοβαρές σχολές με σοβαρό εκπαιδευτικό προσωπικό και διασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων ,Είτε 2 είτε 22 να είναι οι υποψήφιοι

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 11:12 | Αναστασία

  Η ένωση, η οποία αποτελείται ως επί τω πλείστω από επιχειρηματίες δε θα μπορεί να κρίνει αντικειμενικά και δίχως την ύπαρξη ελεγκτικών μηχανισμών θα ενεργεί ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετούν τα μέλη της. Θεωρώ παράλογο το γεγονός πως η δεξαμενή των ερωτήσεων που θα στείλει ο οποιοσδήποτε να μην περάσει από δημόσια επιτροπή έλεγχου. Επιπλέον θα ήθελα να σας αναφέρω ότι δεν είναι αξιοκρατικό για τον καθένα ο πρόεδρος να γνωρίζει τα θέματα και να φέρει αριθμό ερωτηματολόγιου διπλάσιο από τους παρόντες, π.χ. 2 υποψήφιοι στις εξετάσεις, ένας από την σχολή που ανήκει στον πρόεδρο των εξετάσεων και ένας από ανταγωνιστική σχολή.O πρόεδρος όπως περιγράφεται στο προσχέδιο, φέρει (2*2) 4 ερωτηματολόγια. Πως θα διασφαλίζεται ότι ο πρόεδρος δεν θα έχει ήδη διαρρεύσει στον μαθητή του τα θέματα των 4 ερωτηματολογίων που θα έχει μαζί του; Με ποιον τρόπο θα ελέγχεται ότι οι μαθητές θα έχουν ιδία αντιμετώπιση; (έστω και ψυχολογική). Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να αναφέρω ότι έτσι όπως ορίζει το άρθρο οι εξετάσεις θα γίνονται από την εκάστοτε ένωση κεκλεισμένων των θυρών, γιατί όμως; Δεν χρειάζονται μάρτυρες; Πως γίνεται να αφήνονται σε μια ένωση τόσο σημαντικές εξετάσεις που αφορούν τους ναυαγοσώστες και με μια πιθανή διάλυση της να τιναχτούν οι εξετάσεις στον αέρα; Στο άρθρο αυτό λέει ότι οι εξετάσεις θα μπορούν να διαρκέσουν 3 ημέρες, τί είναι αυτό που κάνει τον πρόεδρο να διενεργεί εξετάσεις 3 ημέρες και το λιμενικό μόνο μια;

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 09:14 | βασίλης

  Παρ-2 περ.14: Να εξετάζετε σε πρόπλασμα καρδιοαναπντευστικής αναζωογόνησης (ενήλικα-παιδιού-βρέφους).
  Παρ-3: Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες ¨….Ιατρό, Γυμναστή, Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστικής αναγνωρισμένου οργανισμού ως πλήρες μέλος από την Διεθνή Ναυαγοσωστική Ομοσπονδία ILS/ILSE, βαθμοφόρων του Λιμενικού Σώματος ή των εκπροσώπων τους. Εδώ είναι καλό να αφαιρεθεί ξανά η ένωση σχολών ναυαγοσωστικής. Ο μόνος αρμόδιος φορέας για τις εξετάσεις των ναυαγοσωστών είναι το Λιμεναρχείο.
  Παρ.-4: θεωρητική εξέταση…… Η θεωρητική εξέταση γίνεται με γραπτό τρόπο στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα, που προκαθοριστεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης, σύντομης ανάπτυξης, αντιστοίχισης η απαρίθμησης. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται στις τριάντα (30) μέσα από την δεξαμενή των χιλίων ερωτήσεων που θα πρέπει να εκπονήσει το Λιμενικό Σώμα. Οι διαφορετικές ερωτήσεις έχουν διαφορετικές βαθμολογίες (η κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής αξίζει ένα βαθμό, η κάθε ερώτηση ανάπτυξης η συμπλήρωσης αξίζει τρεις (3) βαθμούς. Η κάθε ερώτηση αντιστοίχισης η απαρίθμησης αξίζει δύο βαθμούς. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν από την γραπτή αξιολόγηση σε σύνολο βαθμών είναι αυτό των πενήντα-50. Προ βάσιμη θεωρείται η συνολική βαθμολογία άνω του 60%, ήτοι από 30 βαθμούς και πάνω που πρέπει να συγκεντρώσουν. Η συνολική διάρκεια της γραπτής αξιολόγησης αντιστοιχεί σε δύο (2) ώρες.
  Παρ-5: Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση…… συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση (ΚΑΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή επάνω σε πρόπλασμα, Πρώτες Βοήθειες και Ναυαγοσωστικής θεωρίας) και εφόσον επιτύχουν και σε αυτή, συμμετέχουν και στις αθλητικές-πρακτικές δοκιμασίας.
  Παρ-6: Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν…… θεωρούνται αποτυχόντες με δικαίωμα επανεξέτασης σε δεκαπέντε (15) ημέρες η στις αμέσως επόμενες εξετάσεις τις Λιμενικής Αρχής. Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12)- με ΠΕΤΥΧΕ η ΑΠΕΤΥΧΕ στα πρακτικά (τεχνικές κολύμβησης, Υ/Β κολύμβηση, χρόνους, ατομικό σενάριο ρυμούλκησης, ομαδικό σενάριο διάσωσης).
  Παρ-10: Άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται…. Χωρίς εξετάσεις, στους πτυχιούχους Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος-Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με ειδικότητα ναυαγοσωστικής η κολύμβησης η δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοιχτού χώρου ή πτυχιούχους αντίστοιχων και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής η σε όσους κατέχουν πιστοποιητικό εν’ ισχύ από την ILS η την ILSE της ειδικότητας του Ναυαγοσώστη (International Beach/Surf Lifeguard) με την υποβολή στην Λιμενική Αρχή, των ακόλουθων δικαιολογητικών:…β) Φωτοαντίγραφο τίτλου σποδών Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοιχτού χώρου η αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής η επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εν’ ισχύ από την ILS-ILSE της ειδικότητας του Ναυαγοσώστη (International Beach/Surf Lifeguard).
  Παρ-12: κάθε άδεια ναυαγοσώστη ……. Να έχει πενταετή (5) ισχύ
  Παρ-12 περ. β: Για να ανανεωθεί η άδεια πρέπει……….. οι ναυαγοσώστες που χρήζουν ανανέωσής αδείας έως τα 45 έτη, θα πρέπει να προβούν σε αίτηση στην κατάκοπους Λιμενική Αρχή, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου β) του παρόντος και να κριθούν επιτυχόντες στην πρακτική δοκιμασία (εκτός των ορίων χρόνων κολύμβησης του παρόντος).
  Παρ-15 περ. β: κάθε άδεια ναυαγοσώστη να είναι διετούς διάρκειας.
  Παρ-15 περ. ββ: Προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια θα πρέπει να κριθούν επιτυχόντες…………. σε σενάριο διάσωσης στο νερό (είσοδο-ρυμούλκηση-έξοδο), στις Πρώτες Βοήθειες, πρωτόκολλα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης σε πρόπλασμα και χρήση AED.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 08:22 | Μανωλης

  Διαφωνώ πλήρως με την διεξαγωγή των εξετάσεων από την ένωση ! Εάν εγώ θέλω σαν ναυαγοσώστης να φτιάξω μια σχολή ναυαγοσωστικής και να παραγω ναυαγοσώστες τι θα πρέπει να γίνει ? Να κρίνει ο πρόεδρος υης ΕΣΝΕ αν οι μαθητές μου θα γίνοντε ναυαγοσώστες ή οχι ? Και τι δουλειά εκαναν οι προεδροι που θα κρίνουν αν θα γίνουν τα ατομα τα δικά μου ναυαγοσωστες ή οχι?
  Επίσης θα υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα γτ εγω δεν θα μπορώ να χτυπήσω ποτέ μια περιοχη σε προσφορά από μελη της ενώσεως συνεπώς το κανουν για να εχουν την Πίτα και το μαχαιρι!
  Καθόλου αξιοκρατικές οι εξετάσεις και δεν θα πρεπει να γινοντε απο την ΕΝΩΣΗ !
  Το επαγγελμα θα πρέπει να μεινει ανοιχτο για όλους και οχι ανοιχτό για συγκεκριμένους

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 07:00 | Κυριακος

  Συμφωνώ με όλα τα άρθρα του προσχεδίου και ειδικά με αυτό των σωστών εξετάσεων απο την ένωση .

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 01:00 | Θανασης

  Αν ισχυσει η ανανεωση για το πτυχιο ναυαγοσωστη πισινας οι μονοι κερδισμενοι θα ναι οι σχολες που θα κανουν γερη κονομα.Ειχαν φαγωθει να περασει και στο προηγουμενο π.δ. λες και το πτυχιο ειναι γαλα για να χει ημερομηνια ληξης.Σιγα ο αλλος μετα τα 45 μην ανανεωνει καθε δυο χρονια το πτυχιο.Δηλαδη θα δουλευει μια σεζον και θα δινει τα λεφτα αν ειναι απο επαρχια μαζι με μεταφορικα ξενοδοχεια στους τσομπαναρεους των σχολων που ηδη επεισαν εδω και χρονια καποιους αφελεις πιτσιρικαδες ναυαγοσωστες οτι θελει ανανεωση το πτυχιο τους γιατι αρχισαν να χανουν λεφτα απο τις εκδωσεις νεων πτυχιων και απο εκμεταλευση παραλιων.Οι πνιγμοι θα αυξηθουν γιατι δεν θα βγαινουν νεοι ναυαγοσωστες ουτε οι πιο πολλοι παλιοι θα το ανανεωνουν κυριως λογο κοστους και κοροιδιας.Δηλαδη ο γιατρος ο δικηγορος ο μηχανικος περναει καθε 2 και 4 χρονια απο εξετασεις για ανανεωση πτυχιου;Και με τους ναυαγοσωστες που εχουν χρονια το πτυχιο τι θα γινει;

 • 16 Φεβρουαρίου 2020, 21:39 | Ευα

  Ως ναυαγοσώστρια συμφωνω με τα ποιο πολλά τετραγωνικά στα πόστα …επιτέλους να εχουμε σκιά και τα ποιο συγχρονα εξοπλιστικά συστήματα οπως ειναι το jet ski!

  Διαφωνώ με την διεξαγωγή των εξετάσεων απο μελη της ενωσης! Εγώ πρεπει να κριθώ από το λιμεναρχείο και οχι από τον πρόεδρο οποισδηποτε ενωσης ετσι ωστε ολοι να εχουν το δικαίωμα να γίνουν ναυαγοσώστες

 • 16 Φεβρουαρίου 2020, 21:10 | ΑΜΑΛΙΑ

  ΆΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.4,8 […Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο εξέτασης που έχει διορθωθεί από την Επιτροπή του άρθρου 6…],
  […Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες, ο Πρόεδρος της επιτροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων, που υπογράφεται από τον ίδιο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, με την ένδειξη «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ» δίπλα σε κάθε όνομα, τον οποίο υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας διενεργήθηκαν οι εξετάσεις…]
  Αρχικά θα πρέπει να επισημάνω ότι δεν ορίζεται ποιος θα συγκεντρώνει τα ερωτηματολόγια και ποιος θα αναλαμβάνει την διόρθωση τους. Η μόνη αναφορά γίνεται στην παρ. 4 όπως φαίνεται πιο πάνω. Εφόσον στις εξετάσεις παρίστανται και δυο βαθμοφόροι της Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας διενεργούνται οι εξετάσεις, για ποιο λόγο δεν αναλαμβάνουν την διόρθωση των θεωρητικών εξετάσεων οι ίδιοι και το αναθέτουν στην επιτροπή, που συγκροτείται από τον ίδιο τον πρόεδρο, με ότι αυτό συνεπάγεται, και μάλιστα θα πρέπει να υποβληθεί εκ των υστέρων στη Λιμενική αρχή.

 • 16 Φεβρουαρίου 2020, 21:42 | ΑΜΑΛΙΑ

  ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ. 4
  […Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής φέρει αριθμό ερωτηματολογίων
  διπλάσιο προς τον αριθμό των παρόντων υποψηφίων..]
  Όπως αναφέρεται πιο πάνω ο πρόεδρος φέρει τα ερωτηματολόγια, τα όποια έχει διαλέξει πρωτύτερα ο ίδιος, με ότι αυτό συνεπάγεται, αντί να αποσταλεί από το αρχηγείο Λιμενικού Σώματος, την ίδια ώρα μπροστά στους εξεταζόμενους, από την ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Έτσι όπως είναι προφανές ελλοχεύει ο κίνδυνος διαρροής των θεμάτων.

 • 16 Φεβρουαρίου 2020, 21:45 | Αννα

  Διαφωνώ πλήρως σαν Ναυαγοσώστρια με την διεξαγωγή των εξετάσεων από την ΕΣΝΕ !!! Δηλαδή αν δεν εχω πτυχίο από μελος σχολής της ένωσης τι θα γίνεται? Δεν θα κανω για ναυαγοσώστρια?Και ποιος θα κρινει το αν εγώ κάνω ή οχι μετά απο 10 χρόνια με καταγεγραμένα περιστατικά , ο πρόεδρος ή μελη της ενώσεως? Καθόλου αξιοκρατικό ! Οι εξετάσεις πρεπει να παραμείνουν ως εχουν και να τις διεξάγουν δημοσιοι φορείς οπως είναι το λιμεναρχείο !

 • 16 Φεβρουαρίου 2020, 21:55 | Ειρηνη Κουτσάκη

  Μια πραγματική τομή που δείχνει το δρόμο πως μπορούν οι κρατικοί φορείς να μεταφέρουν διαδικασίες σε θεσμικούς φορείς και να εξασφαλίζουν με απόλυτη διαφάνεια την αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων που τους αναθέτουν .

 • 16 Φεβρουαρίου 2020, 19:07 | Βασίλης

  Συμφωνώ στο να ενταχθούν όλες οι παραλίες των δήμων με τα απαραίτητα εξοπλιστικά συστήματα και με τον απαραίτητο αριθμό ναυαγοσωστών.

  Διαφωνώ με την διεξαγωγή των εξετάσεων από την ΕΣΝΕ, διότι θεωρώ ότι οι εξετάσεις για την χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη θα πρέπει να διεξάγονται από ουδέτερο φορέα όπως είναι τα λιμεναρχεία – κεντρικα λιμεναρχεία σε κάθε περιοχή της Ελλάδος και όχι μόνο σε συγκεκριμένες περιφέρειες.

  Ουδέτερες σχολές οι οποίες δεν ειναι μελη της ένωσης, κύριε υπουργέ, θα κρατάει το κλειδί κάποιος από την ΕΣΝΕ για το αν θα περνάνε ή όχι μαθητές άλλων σχολών και το θεωρείτε αυτό αξιοκρατικό, ετσι ώστε να το περάσετε σαν νομοθεσία?

 • 16 Φεβρουαρίου 2020, 19:14 | Βασίλης

  Συμφωνώ στο να ενταχθούν σε όλες τις παραλίες των δήμον με τα απαραίτητα εξοπλιστικά συστήματα και με τον απαραίτητο αριθμό ναυαγοσωστών.

  Διαφωνώ με την διεξαγωγή των εξετάσεων από την ΕΣΝΕ, διότι θεωρώ ότι οι εξετάσεις για την χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη θα πρέπει να διεξάγοντε από ουδέτερο φορέα όπως είναι τα λιμεναρχεία – κεντρικα λιμεναρχεία σε κάθε περιοχή της Ελλάδος και όχι μόνο σε συγκεκριμένες περιφέρειες.

  Ουδέτερες σχολές οι οποίες δεν ειναι μελη της ένωσης, κύριε υπουργέ, θα κρατάει το κλειδί κάποιος από την ΕΣΝΕ για το αν θα περνάνε ή όχι μαθητές άλλων σχολών και το θεωρείτε αυτό αξιοκρατικό, ετσι ώστε να το περάσετε σαν νομοθεσία?

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 19:47 | Χριστίνα Μυρτάλη

  Πολύ καλό το άρθρο για την παράταση του ορίου ηλικίας των ναυαγοσωστών επειδή πραγματικά χρειαζόμαστε όλους τους ναυαγοσώστες καθώς και αυτούς που έχουν περάσει τα 45 και έχουν μια καλή φυσική κατάσταση, γυμνάζονται κολυμπούν αγαπούν το επάγγελμα αυτό και θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται σε παραλίες για την ασφάλεια όλων μας!!!

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 18:40 | Χριστίνα Μυρτάλη

  Πολύ καλό το άρθρο για την παράταση του ορίου ηλικίας των ναυαγοσωστών επειδή πραγματικά χρειαζόμαστε όλους τους ναυαγοσώστες καθώς και αυτούς που έχουν περάσει τα 45 και έχουν μια καλή φυσική κατάσταση γυμνάζονται κολυμπούν και αγαπούν το επάγγελμα αυτό και θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται σε παραλίες για την ασφάλεια όλων μας!!!