Άρθρο 11 Παραγραφή

1. Η εξουσία των Αρχών Επιβολής να επιβάλλουν κυρώσεις κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8, υπόκειται σε προθεσμία παραγραφής δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημέρα διάπραξης της παράβασης. Αν η παράβαση είναι διαρκής ή διαπράττεται κατ’ εξακολούθηση, η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα παύσης της παράβασης.
2. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή προστίμων, σύμφωνα με την παρ. 1, διακόπτεται από κάθε πράξη των Αρχών Επιβολής η οποία αφορά στη διερεύνηση ή σε διαδικασίες κατά της συγκεκριμένης παράβασης. Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου ύστερα από κάθε διακοπή, συμπληρώνεται δε το αργότερο την ημέρα παρέλευσης προθεσμίας τριετίας από την τέλεση της πράξης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 42 του ν. 3959/2011 (Α’ 93).
3. Οι αστικές αξιώσεις για παύση, άρση των συνεπειών, παράλειψη της παραβίασης ή αποζημίωση παραγράφονται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από το χρονικό σημείο στο οποίο ο προμηθευτής έλαβε γνώση της πράξης και του παραβάτη ή από την έκδοση απόφασης παράβασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πάντως μετά πενταετία από την τέλεση της πράξης.

  • Η 18μηνη παραγραφή δεν ανταποκρίνεται στον εμπορικό κόσμο που οι συμφωνίες κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Αντίθετα λόγω και του σύντομου χρόνου πληρωμής, ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση της τυχόν παράβασης άμεσα, συνεπώς ο χρόνος παραγραφής πρέπει να κυμαίνεται από 3 έως το ανώτερο 6 μήνες.

  • 3 Δεκεμβρίου 2020, 16:37 | ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

    Άρθρο 11 παρ. 1: Προτιμητέα είναι η πρόβλεψη συντομότερης παραγραφής (6μηνης) δεδομένου ότι τυχόν 18μηνη προθεσμία θα αφορά περισσότερες της μιας χρήσης, με αποτέλεσμα ο έλεγχος να αφορά ήδη κλεισμένες χρήσεις. Σημειωτέον δε, ότι συντομότερη προθεσμία παραγραφής θα εξυπηρετεί καλύτερα την ταχύτητα των εμπορικών συναλλαγών (οι οποίες ούτως ή άλλως υπόκεινται σε συντομότερες από τις συνήθεις παραγραφές).

  • 3 Δεκεμβρίου 2020, 15:10 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

    Λόγω της ταχύτητας των συναλλαγών στην αγορά αυτή προτείνεται η σύντμηση του χρόνου παραγραφής στους έξι (6) μήνες από την ημέρα διάπραξης της παράβασης, χρόνος απολύτως επαρκής για τον έχοντα δικαίωμα να καταγγείλει ενδεχόμενη παράβαση ενώπιον των αρχών επιβολής του άρθρου 5 του νομοσχεδίου, δεδομένου ότι τέτοιου είδους παραβάσεις θα είναι δυνατό να γίνουν αντιληπτές άμεσα από τον Προμηθευτή μετά την παρέλευση είτε 30 είτε 60 ημερών.