Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.