Άρθρο 6 Απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β΄ – Τροποποίηση του άρθρου 6Γ του ν. 4056/2012

Στο άρθρο 6Γ του ν. 4056/2012 (Α’ 52), περί των δικαιολογητικών των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β’, καταργείται η περ. δ’ της παρ. 2, αντικαθίσταται η υποπερ. στδ’ της περ. στ της ως άνω παραγράφου, προστίθεται εδάφιο στο τέλος της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 3, και το άρθρο 6Γ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 6Γ
Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β ́
1. Για την ίδρυση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β ́, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958 /13.1.2012 (Β ́ 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απαιτείται η έκδοση έγκρισης ίδρυσης και για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών απαιτείται η γνωστοποίηση λειτουργίας.
2. Για τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης των εγκαταστάσεων της παρ. 1, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην αρμόδια ∆ΑΟΚ αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ∆όμησης περί υπαγωγής ή μη της έκτασης, στην οποία βρίσκεται το γήπεδο όπου θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση, σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού.
β) Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης και τελεσιδικία αυτής, εφόσον στην περιοχή δεν έχουν αναρτηθεί ή θεωρηθεί δασικοί χάρτες. Στην περίπτωση ύπαρξης αναρτημένου ή θεωρημένου δασικού χάρτη, λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας ή η μορφή που απεικονίζεται στον χάρτη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4467/2017 (Α ́ 56). Όταν πρόκειται για δασικού χαρακτήρα έκταση, ακολουθείται η διαδικασία του επιτρεπτού της επέμβασης και εκδίδεται αρμοδίως απόφαση έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
γ) Έγκριση από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, εφόσον η περιοχή εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α ́ 153).
δ) Καταργείται
ε) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού ή συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή απόφαση παραχώρησης ή απόφαση ενοικίασης ή απλό μισθωτήριο το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. ή ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. ή δικαστική απόφαση νομίμως μεταγεγραμμένη ή συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων ή κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας, ή αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.
στ) Ζωοτεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει:
στα) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που θα εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση.
στβ) Τον τύπο σταυλισμού των ζώων.
στγ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου στο οποίο θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση.
στδ) Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτηριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα ζώων της παρ. 2 του άρθρου 1 και τα αυθαίρετα κτήρια, για τα οποία υποβάλλεται σκαρίφημα ή διάγραμμα των κτηριακών εγκαταστάσεων (όψεις, κάτοψη, τομή).
στε) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
στστ) Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
στζ) Την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή δραστηριοτήτων του Παραρτήματος του άρθρου 20, καθώς και πηγών ύδατος.
Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης, η αρμόδια ∆ΑΟΚ εξετάζει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και χορηγεί την έγκριση για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι εγκρίσεις ίδρυσης θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4442/2016, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Η έγκριση ίδρυσης ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της εγκατάστασης και έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα παράτασης με τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η παράταση.
3. α) Μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων κάτω των ορίων της κατηγορίας Β ́ της παρ. 1 και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει γνωστοποίηση για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην αρμόδια ∆ΑΟΚ, η οποία του χορηγεί αποδεικτικό υποβολής. Η ∆ΑΟΚ παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Η ∆ΑΟΚ υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, στις αρμόδιες περιβαλλοντικές και υγειονομικές υπηρεσίες, στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δόμησης και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της αρμόδιας ∆ΑΟΚ, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να ασκούν τους κατά νόμον προβλεπόμενους ελέγχους.
β) Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποχρεούται να διαθέτει τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στην έδρα της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και παραμένουν διαθέσιμα για έλεγχο. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
βα) Έγκριση ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
ββ) Η οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή βεβαίωση περαίωσης κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 (Α’ 167). Κατ’ εξαίρεση, τα δικαιολογητικά του ως άνω εδαφίου δεν απαιτούνται για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
βγ) Αντίγραφο της ζωοτεχνικής μελέτης, η οποία υποβλήθηκε κατά τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
βδ) Βεβαίωση του άρθρου 3 του π.δ. 224/1998 και διακριτικό αριθμό του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 2063/141781/11.11.2014 (Β ́ 3091) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην περίπτωση πτηνοτροφικών επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής, καθώς και εκκολαπτηρίων.
βε) ∆ιακριτικό αριθμό, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 224/1998, στην περίπτωση πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων.
βστ) Αριθμό καταχώρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και δεν υπάγονται στις υποπερ. βδ ́ και βε ́. Ο αριθμός αυτός χορηγείται σε κάθε περίπτωση μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές.».

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 21:53 | MedINA

  Θεωρούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να ζητούνται στα αρχιτεκτονικά σχέδια (άρθρο 6Γ, παραγρ. 2, εδάφιο στδ) «ενδεικτικές τομές για την ένταξη της κατασκευής στο τοπίο» λαμβάνοντας υπόψη τις οπτικές φυγές από δημόσιους χώρους, δρόμους, παραλιακό μέτωπο, λόφους, κορυφογραμμές….
  Σε συνδυασμό με τις παραπάνω «ενδεικτικές τομές για την ένταξη της κατασκευής στο τοπίο» θα εξετάζονται και οι ελάχιστες αποστάσεις με τους χώρους άλλων δραστηριοτήτων (άρθρο 6Γ, παραγρ. 2, εδάφιο στζ).
  Στο ίδιο εδάφιο, θα μπορούσε να αυξηθεί η προθεσμία χορήγησης της έγκρισης σε 90 ημέρες, αφενός λόγω της πιθανότητας αυξημένης ζήτησης υπαγωγής στο νέο νόμο, αφετέρου λόγω των αυξημένων απαιτήσεων αξιολόγησης που προτείνουμε παραπάνω (ένταξη της κατασκευής στο τοπίο).

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 21:45 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Σχεδον μενωαγαλμα με ολα αυτα που διαβαζω.Συγνωμη προκειται για μαντρια ή μεζονετεσ???εχεται παει στην ορεινη θρακη??Ορεινη Μακεδονια??Θα πουμ εσε αυτουσ αλλα και παντου οπου υπαρχουνστανεσ για αρχιτεκτονικα σχεδια??πατε καλα???Εισηγουμε απλουστευση τησ αδειασ καιν μονο υποχεεωση να εχουν οι εντοσ οικισμων χωριων κλπ.το 95%των μαντριων ειναι σε δαση ορεινα που και παλι υπαρχουν ορεινεσ ιδιοκτησιες.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 20:35 | Ιωάννης Χατζηγεωργίου

  Τι σημαίνει το «Καταργείται» που εμφανίζεται στο δ) ??

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 19:10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  3) ββ Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 15:31 | ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 6Γ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΗΜΕΙΟ στδ)

  ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Η ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ .
  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ .
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΥΓΧΥΣΕΙΣ !!!!

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΗΜΕΙΟ ββ)

  ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ

  …..Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4178/2013 , ΤΟΝ Ν.4495/2017 Ή ΑΝΑΛΟΓΟ ΝΕΩΤΕΡΟ .

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 11:44 | ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΝΤΖΙΑ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 11:22 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΡΕΤΗ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 11:56 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΜΑΚΟΥ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 11:34 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 11:36 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 11:15 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΡΕΤΗ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 23:47 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:53 | Ευαγγελία Μπιράκη

  Δεδομένου ότι η διαδικασία αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων αφορά και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που δεν έχουν αδειοδοτηθεί, προκύπτει το πρόβλημα των χρήσεων γης. Δεν υπάρχουν γενικά πολεοδομικά σχέδια για όλους του δήμους, δημιουργώντας άδικες συνθήκες για τις εκμεταλλεύσεις σε δήμους που διαθέτουν ΓΠΣ σε σχέση με αυτούς που δεν διαθέτουν. Επιπλέον, υπάρχουν εγκατεστημένοι στάβλοι πριν την θέσπιση ΓΠΣ των εκάστοτε Δήμων σε σημεία που πλέον το ΓΠΣ δεν περιλαμβάνει στις χρήσεις γης την ίδρυση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση οι συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν. Θα μπορούσε να εξαιρεθεί η κατω των ορίων της Β κατηγορίας από αυτήν την απαίτηση ουτως ώστε αυτές οι εκμεταλλεύσεις να μπορούν να παραμείνουν έστω και με μείωση της δυναμικότητάς τους.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:01 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 13:04 | ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

  1.Στο τοπογραφικό διαγραμμα να καθορίζεται ο λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και να αποτυπώνονται (ή να αναγράφονται αν δεν μπορούν να αποτυπωθούν λόγω μεγάλης απόστασης) οι αποστάσεις μεταξύ του πλησιέστερου σημείου του ορίου του λειτουργικού χώρου και χώρων ή δραστηριοτήτων του Παραρτήματος του άρθρου 20, καθώς και πηγών ύδατος με ευθύνη του Μηχανικού.
  2.Στην υποπερίπτωση στδ) της περ. στ) η εξαίρεση για τα αρχιτεκτονικά σχέδια, να διευκρινιστεί αν αφορά τα τακτοποιημένα αυθαίρετα.
  3.Στην υποπερίπτωση στδ) της περ. στ) να επαναδιατυπωθεί τι πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης πρόχειρου καταλύματος ή τακτοποιημένης? αυθαίρετης κατασκευής καθότι δεν είναι σαφές τι εννοείται με το όρο διάγραμμα (όψεις, κάτοψη, τομή).

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 19:25 | ΚΡΑΣΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 18:01 | Ευαγγελία Μωραίτη

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 18:34 | Νίκος Κορδαλής

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 18:14 | Αθηνά Μιχαηλίδου

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 18:49 | Κωνσταντίνος Κορδαλής

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:46 | ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ.

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:29 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ν.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:22 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:57 | ΕΛΕΝΗ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:28 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:04 | ΗΡΑΚΛΗΣ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:14 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:33 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ.

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:39 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Μ.

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:03 | ΑΝΝΑ

  ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ.3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:51 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ.

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:58 | ΒΑΣΙΑ Δ.

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:28 | ΕΥΑΝΘΙΑ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:02 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:45 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:21 | ΚΥΚΕΩΝ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:04 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2021, 15:46 | ΚΩΣΤΑΣ

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2021, 02:56 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ‘ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’

  3)ββ Να επανέλθει η κατηγορία τακτοποίησης 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί πλατφόρμα για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2021, 15:30 | Μαρία

  Ορθά καταργείται η έκδοση ΕΟΑ για τις εγκαταστάσεις
  δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β, καθώς αυτό προβλέπεται και από τη νομοθεσία της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης ΕΟΑ.
  Σχετικά με τα πρόχειρα καταλύματα αρκεί τοπογραφικό διάγραμμα με αποτύπωση των εγκαταστάσεων.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2021, 10:17 | Άγγελος Κάψης

  Οι ζωοτεχνικές μελέτες που απαιτούνται για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (κυρίως τις μικρές , κάτω από την κατηγορία Β’) είναι κοστοβόρες για τους μικρούς κτηνοτρόφους και τις περισσότερες φορές λειτουργούν αποτρεπτικά λόγω κόστους.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2021, 13:26 | ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Στην υποπερίπτωση στδ) της περ. στ) η εξαίρεση για τα αρχιτεκτονικά σχέδια, αφορά πέραν των πρόχειρων καταλυμάτων και τα αυθαίρετα κτίρια. Να προσδιοριστεί εάν ως αυθαίρετα κτίρια εννοούνται αυτά για τα οποία ο φορέας έχει προσκομίσει σχετική τακτοποίηση, καθώς κατά τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης ίδρυσης καθώς η υπηρεσία μας δε δύναται να εγκρίνει την ίδρυση κτηνοτροφικής εγκατάστασης με αυθαίρετες κατασκευές.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2021, 07:40 | Λία Τσιούτσιουλα

  Πρέπει να καταστεί σαφές ότι για τα πρόχειρα καταλύματα δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης αρχιτεκτονικών στοιχείων. Οι όψεις, κατόψεις, τομές και ο τρόπος που αναφέρονται αποτελούν αρχιτεκτονικά σχέδια και δημιουργούν σύγχυση κατά την εκτέλεση του άρθρου.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2021, 13:28 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΙΒΑΡΑ

  Αρθρο 6: παρ.2 δ) Ορθή η κατάργηση της μελέτης ΕΟΑ για τις εγκαταστάσεις
  δυναμικότητας κάτω των ορίων Β.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2021, 11:21 | ΜΑΚΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

  παράγραφος 2 σημείο στδ: Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτηριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα ζώων της παρ. 2 του άρθρου 1 και τα αυθαίρετα κτήρια, για τα οποία υποβάλλεται σκαρίφημα ή διάγραμμα των κτηριακών εγκαταστάσεων (όψεις, κάτοψη, τομή).

  Η απαίτηση υποβολής όψης, κάτοψης και τομής των κτηριακών εγκαταστάσεων στα πρόχειρα καταλύματα και στα αυθαίρετα κτήρια, ουσιαστικά αναιρεί την εξαίρεση υποχρέωσης υποβολής αρχιτεκτονικών σχεδίων για τις δυο αυτές κατηγορίες κτηνοτροφικών κτηρίων.
  Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος υποβάλλει σκαρίφημα των εγκαταστάσεων, όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη (διαζευκτικό ή), είναι σίγουρο ότι ανάλογα τον ελεγκτή της ΑΑΑ, θα ζητηθεί η προσκόμιση όψης, τομής και κάτοψης, αυξάνοντας έτσι το κόστος αδειοδότησης της μονάδας.
  θα πρέπει λοιπόν να απαλειφθεί η παρένθεση!!