Άρθρο 4 Μείωση ελάχιστων αποστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ομοειδών ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων ιδιοπαραγωγής – Τροποποίηση των παρ. 3, 7, 8, 10 και 11 του άρθρου 5 του ν. 4056/2012

Στο άρθρο 5 του ν. 4056/2012 (Α’ 52), περί των προϋποθέσεων λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, α) στην παρ. 3 το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τα εισηγητικά όργανα, το έβδομο εδάφιο αντικαθίσταται και το τελευταίο εδάφιο καταργείται, β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται με τρία νέα εδάφια, γ) στην παρ. 8 προστίθεται νέα περ. β), δ) οι παρ. 10 και 11 αντικαθίστανται και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τρόπος μέτρησης αυτών
1. Οι κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ιδρύονται και λειτουργούν πέρα από κατοικημένες περιοχές (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς), καθώς επίσης και από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, αιγιαλούς, παραλίες, τη ζώνη Α` κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων ή χαρακτηρισμένους τουριστικούς χώρους, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, εκπαιδευτήρια, καθώς και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκηνωτικούς χώρους, μοναστήρια με αυξημένη επισκεψιμότητα και άλλους αντίστοιχους χώρους.
2. Η ελάχιστη έκταση γηπέδου που απαιτείται για την κατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α`140) και τις ειδικότερες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
3. Οι ελάχιστες αποστάσεις, μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 και έχουν αμφίδρομη ισχύ, με την έννοια ότι εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο στις περιπτώσεις που στην περιοχή, όπου ήδη λειτουργεί νόμιμα κτηνοτροφική εγκατάσταση, πρόκειται να γίνει ανάληψη νέου έργου ή δραστηριότητας.
Αν μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε κατηγορίας, κτηνοτροφικής μονάδας εκδοθούν οικοδομικές άδειες για κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, στρατόπεδα ή άλλη δραστηριότητα που αναφέρεται στην παρ. 1, η κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν επηρεάζεται από τις νεότερες δραστηριότητες.
Αν η εγκατάσταση των λοιπών δραστηριοτήτων χωρεί βάσει χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδίου, το οποίο δεν περιέχει μεταβατικές ρυθμίσεις, υφίσταται στην περίπτωση αυτή υποχρέωση μετεγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η οποία πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης και πλήρους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τον φορέα, υπέρ του οποίου επιβάλλεται η μετεγκατάσταση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της μετεγκατάστασης, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού και της AAA. Κατά της απόφασης αυτής ο θιγόμενος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο για το δικαστικό προσδιορισμό πλήρους αποζημίωσης του.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, για τα νησιά οι αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του άρθρου 20 του παρόντος, ισχύουν μειωμένες κατά 20%. Ειδικώς στις σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α’ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20, χορηγείται έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή υποβάλλεται γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 Α, 6 Β και 6 Γ, κατά περίπτωση.
4. α) Για τη μέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων ως πλησιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ορίζεται το πλησιέστερο σημείο των κτηριακών εγκαταστάσεων αυτής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων.
Η μέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γίνεται με βάση τους πίνακες κατάταξης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με τη δυναμικότητα τους, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 και την προβλεπόμενη στην παρ. 4 υπουργική απόφαση.
β) Η μέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μέχρι:
βα) Τον άξονα εθνικών δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, που ευρίσκονται πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20 (Πίνακας 2 του Παραρτήματος), χορηγείται άδεια εγκατάστασης.
ββ) Τις όχθες φυσικών και τεχνητών λιμνών, ταμιευτήρων πόσιμου νερού και ποταμών.
βγ) Την κατά το ν. 2971/2001 (Α`285) προσδιοριζόμενη γραμμή αιγιαλού ή παραλία, στις περιπτώσεις ακτών.
βδ) Τα όρια του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης των πάσης φύσεως οικισμών, χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων.
Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η μέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μέχρι την πλησιέστερη κατοικία των πάσης φύσεως οικισμών, χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων και στην περίπτωση στάσιμου οικισμού μέχρι το συνεκτικό τμήμα αυτού.
βε) Την πλησιέστερη κτηριακή ή άλλου είδους εγκατάσταση εκπαιδευτηρίων, νοσοκομείων, ευαγών ιδρυμάτων, τουριστικών χώρων, ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, κατασκηνωτικών χώρων, στρατοπέδων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών.
5. Οι ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος του άρθρου 20 του παρόντος πρέπει να τηρούνται και στις περιπτώσεις που πρόκειται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, χώροι ή δραστηριότητες που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και χρήζουν προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται εκείνες που σχετίζονται με την άμυνα της χώρας, τη δημόσια ασφάλεια και την υγεία. Στην περίπτωση που επιβάλλεται οι αποστάσεις να είναι μεγαλύτερες, τότε απαιτείται μετεγκατάσταση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η οποία πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης και πλήρους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, από τον φορέα, υπέρ του οποίου επιβάλλεται η μετεγκατάσταση. Οι όροι, η διαδικασία της μετεγκατάστασης, το ύψος της αποζημίωσης και ο ορισμός νέων αποστάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού και της AAA. Κατά της απόφασης αυτής ο θιγόμενος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο για το δικαστικό προσδιορισμό πλήρους αποζημίωσής του.
6. Οι αποστάσεις των χώρων που αναφέρονται στο Παράρτημα του άρθρου 20 από εκτροφεία θηραμάτων, των οποίων τα εκτρεφόμενα ζώα αποτελούν αντικείμενο ελεγχόμενου κυνηγιού, όπως λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοπρόβατα, αγριοκάτσικα, ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες και γουνοφόρα ζώα και από εκτροφεία λοιπών ειδών άγριας πανίδας, εγχώριας ή εισαγόμενης, όπως σαλιγκάρια, κροκόδειλοι, χελώνες και φίδια, καθορίζονται κατά περίπτωση, κατά την κρίση της AAA, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής σταυλισμού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον.
7. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της AAA, που εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής σταυλισμού, επιτρέπεται σε συγκεκριμένη περίπτωση να μειωθούν μέχρι και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος του άρθρου 20.
Η διαδικασία κινείται με την υποβολή σχετικής αίτησης για συγκεκριμένη κτηνοτροφική εγκατάσταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Έννομο συμφέρον έχει όποιος συνδέεται με τη συγκεκριμένη κτηνοτροφική εγκατάσταση ή τις εγκαταστάσεις της υποπερ. βε) της περ. β) της παρ. 4.
Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από πρόσωπο που συνδέεται με εγκατάσταση της υποπερ. βε) της περ. β) της παρ. 4, η ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΑΑΑ εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής σταυλισμού και της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής κάθε εγκατάστασης της ως άνω υποπερίπτωσης ή του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργείου.
Κριτήρια για την έκδοση της παραπάνω απόφασης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, οι ειδικές γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από τη συγκεκριμένη μονάδα, καθώς και η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής.
8. α) Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της AAA, που εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής σταυλισμού, επιτρέπεται να μειωθούν μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) οι αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος του άρθρου 20, όταν ανάμεσα στους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεσολαβούν λόφοι, χαράδρες, κοιλάδες ή άλλες σοβαρές μεταβολές του ανάγλυφου του εδάφους.
β) Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της AAA, που εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής σταυλισμού, επιτρέπεται να μειωθούν μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) οι αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος του άρθρου 20, για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε απόσταση έως και δέκα (10) χιλιόμετρα από τα σύνορα της ηπειρωτικής χώρας.
9. Εκτός των αποστάσεων του Παραρτήματος του άρθρου 20 του παρόντος, είναι δυνατόν, με κ.υ.α. των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την ψήφιση του παρόντος, να εφαρμοστεί και ένα σύστημα μέτρησης συγκεκριμένων ρύπων, ώστε να αξιολογείται ο βαθμός επιβάρυνσης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας και να τροποποιούνται αναλόγως οι προαναφερθείσες αποστάσεις του άρθρου 20 του παρόντος.
10. Εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε όμορο ακίνητο επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων:
α) επεξεργασίας ομοειδών ζωικών προϊόντων ιδιοπαραγωγής, όπως προϊόντων γάλακτος και προϊόντων με βάση το κρέας,
β) ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών με την προϋπόθεση ότι τα αυγά προέρχονται αποκλειστικά από την ίδια πτηνοτροφική εγκατάσταση,
γ) επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από την ίδια κτηνοτροφική εγκατάσταση.
Οι εγκαταστάσεις των περ. α) και β) δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως της τήρησης της κτηνιατρικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του καταναλωτή, της εξασφάλισης των απαραίτητων συνθηκών για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και της συμμόρφωσης προς την ορθή επισήμανση της χώρας καταγωγής των παραγόμενων προϊόντων και της ορθής χρήσης των ενδείξεων Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε)., Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (Ε.Π.Ι.Π). και βιολογικών προϊόντων.
Οι εγκαταστάσεις των περ. α) έως γ) λειτουργούν υπό τον ίδιο με την κτηνοτροφική εγκατάσταση φορέα και μεταβιβάζονται ενιαία. Η έκδοση των απαραίτητων παραστατικών για τη διακίνηση των προϊόντων δεν μεταβάλλει το ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Οι εγκαταστάσεις της περ. γ) δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως τη νομοθεσία περί ζωικών υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της αδειοδότησης από την αρμόδια αρχή και την υγειονομική νομοθεσία.
11. Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται να διαθέτουν α) ιδιοπαραχθέντα γαλακτοκομικά προϊόντα της περ. α) της παρ. 10 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3724/162303/22.12.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3438) και β) πουλερικά και λαγόμορφα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2379/82701/15.7.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2330).».

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 20:13 | MedINA

  Στις παραγράφους 8.α και 8.β προτείνουμε το ποσοστό της επιτρεπόμενης μείωσης της απόστασης μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, να επανέλθει στο 25%, εκτιμώντας ότι είναι ήδη αρκετό.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 20:39 | Ιωάννης Χατζηγεωργίου

  Στο 9 : Η ΚΥΑ να μπορεί να αυξήσει και όχι να μειώσει τις αποστάσεις

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 20:20 | Ιωάννης Χατζηγεωργίου

  Στο 8α : Είναι άλλος ο ρόλος του λόφου μεταξύ δύο εγκαταστάσεων (κτηνοτροφικής και εκείνης που χρήζει προστασίας) στην μη όχληση (ή και ρύπανση) και άλλος της χαράδρας. Στη δεύτερη περίπτωση αν η απόσταση μετριέται επί του εδάφους θα δίνει ψευδώς την εικόνα μεγάλης απόστασης και δεν θα πρέπει να μειώνεται.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 19:59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε όμορο ακίνητο επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων:
  α) επεξεργασίας ομοειδών ζωικών προϊόντων ιδιοπαραγωγής, όπως προϊόντων γάλακτος και προϊόντων με βάση το κρέας,
  β) ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών με την προϋπόθεση ότι τα αυγά προέρχονται αποκλειστικά από την ίδια πτηνοτροφική εγκατάσταση,
  γ) επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από την ίδια κτηνοτροφική εγκατάσταση.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 14:44 | ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.
  Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΧΘΗ .
  ΟΙ ΟΧΘΕΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ .
  ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΠΑΡΑΓΑΡΦΟΣ 10.
  Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ Α) ΕΩΣ Γ) ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗς ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:28 | ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΝΤΖΙΑ

  Στην παρ. 10 να προστεθεί η δυνατότητα εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε όμορο ακίνητο, η ίδρυσης και λειτουργίας κάθε δραστηριότητας που εξυπηρετεί την καθετοποίηση της μονάδας (πχ μύλος ζωοτροφών, σφαγείο, εκμετάλλευση υποπροϊόντων, παραγωγή γαλακτοκομικών, τεμαχιστήριο κρέατος κλπ) που θα εξυπηρετεί, εφόσον οικονομικά υποστηρίζεται, αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης και την προώθηση της βιωσιμότητας της μονάδας, στα πλαίσια πάντα της πολυαπασχόλησης στον αγροτικό τομέα και της ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας των κτηνοτροφικών προϊόντων.
  Ειδικώς στις σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α’ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων… ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ… εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20, χορηγείται έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή υποβάλλεται γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 Α, 6 Β και 6 Γ, κατά περίπτωση.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:03 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην παρ. 10 να προστεθεί η δυνατότητα εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε όμορο ακίνητο, η ίδρυσης και λειτουργίας κάθε δραστηριότητας που εξυπηρετεί την καθετοποίηση της μονάδας (πχ μύλος ζωοτροφών, σφαγείο, εκμετάλλευση υποπροϊόντων, παραγωγή γαλακτοκομικών, τεμαχιστήριο κρέατος κλπ) που θα εξυπηρετεί, εφόσον οικονομικά υποστηρίζεται, αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης και την προώθηση της βιωσιμότητας της μονάδας, στα πλαίσια πάντα της πολυαπασχόλησης στον αγροτικό τομέα και της ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας των κτηνοτροφικών προϊόντων.
  Ειδικώς στις σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α’ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων… ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ… εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20, χορηγείται έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή υποβάλλεται γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 Α, 6 Β και 6 Γ, κατά περίπτωση.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:42 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΜΑΚΟΥ

  Στην παρ. 10 να προστεθεί η δυνατότητα εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε όμορο ακίνητο, η ίδρυσης και λειτουργίας κάθε δραστηριότητας που εξυπηρετεί την καθετοποίηση της μονάδας (πχ μύλος ζωοτροφών, σφαγείο, εκμετάλλευση υποπροϊόντων, παραγωγή γαλακτοκομικών, τεμαχιστήριο κρέατος κλπ) που θα εξυπηρετεί, εφόσον οικονομικά υποστηρίζεται, αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης και την προώθηση της βιωσιμότητας της μονάδας, στα πλαίσια πάντα της πολυαπασχόλησης στον αγροτικό τομέα και της ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας των κτηνοτροφικών προϊόντων.
  Ειδικώς στις σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α’ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων… ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ… εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20, χορηγείται έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή υποβάλλεται γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 Α, 6 Β και 6 Γ, κατά περίπτωση.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:21 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

  Στην παρ. 10 να προστεθεί η δυνατότητα εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε όμορο ακίνητο, η ίδρυσης και λειτουργίας κάθε δραστηριότητας που εξυπηρετεί την καθετοποίηση της μονάδας (πχ μύλος ζωοτροφών, σφαγείο, εκμετάλλευση υποπροϊόντων, παραγωγή γαλακτοκομικών, τεμαχιστήριο κρέατος κλπ) που θα εξυπηρετεί, εφόσον οικονομικά υποστηρίζεται, αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης και την προώθηση της βιωσιμότητας της μονάδας, στα πλαίσια πάντα της πολυαπασχόλησης στον αγροτικό τομέα και της ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας των κτηνοτροφικών προϊόντων.
  Ειδικώς στις σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α’ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων… ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ… εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20, χορηγείται έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή υποβάλλεται γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 Α, 6 Β και 6 Γ, κατά περίπτωση.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:02 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΡΕΤΗ

  Στην παρ. 10 να προστεθεί η δυνατότητα εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε όμορο ακίνητο, η ίδρυσης και λειτουργίας κάθε δραστηριότητας που εξυπηρετεί την καθετοποίηση της μονάδας (πχ μύλος ζωοτροφών, σφαγείο, εκμετάλλευση υποπροϊόντων, παραγωγή γαλακτοκομικών, τεμαχιστήριο κρέατος κλπ) που θα εξυπηρετεί, εφόσον οικονομικά υποστηρίζεται, αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης και την προώθηση της βιωσιμότητας της μονάδας, στα πλαίσια πάντα της πολυαπασχόλησης στον αγροτικό τομέα και της ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας των κτηνοτροφικών προϊόντων.
  Ειδικώς στις σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α’ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων… ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ… εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20, χορηγείται έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή υποβάλλεται γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 Α, 6 Β και 6 Γ, κατά περίπτωση.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 22:22 | Σταύρος Αρ.

  Υπολογισμός ισοδυνάμων ζώων με βάση το βάρος των πτηνών ειδικότερα όσον αφορά την περίοδο της ανάπτυξης. Επειδή οι εκτροφές εξαρτώνται από το βάρος των πτηνών και όχι μόνο από τον αριθμό των ατόμων, όπως είναι σήμερα οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι πέρα το ισοδύναμο των 1 Ζωϊκή Μονάδα= 250 πτηνά να συμπληρωθεί (όπως ήταν και παλαιότερα) το ισοδύναμο Ζ. Βάρος του πτηνού που ήταν 2,2 κιλά. Έτσι ειδικές εκτροφές πτηνών που έχουν πχ. το μισό Βάρος θα μπορούν κάλλιστα να έχουν το διπλάσιο αριθμό πτηνών. Σε μονάδες με πολυεκτροφές δεν μπορούν να εισαχθούν νεοσσοί σε θάλαμο επειδή υπάρχει τμήμα παλαιότερης εκτροφής πχ. τα μισά πτηνά. Το Συνολικό Ζ. Βάρος αλλά και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλότερη. Οι νεοσσοί δεν μπορούν να επιβαρύνουν για λίγες ημέρες την συνολική Δυναμικότητα της μονάδας.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 22:49 | Σταύρος Αρ.

  Η απόσταση από Εθνικούς Δρόμους να μειωθεί στο ΜΙΣΟ της σημερινής υφιστάμενης απόστασης. Ένας Εθνικός Δρόμος δεν μπορεί να ενοχλείται από μια Πτηνο-κτηνοτροφική εγκατάσταση. Εκατοντάδες χιλιόμετρα και στρέμματα εκατέρωθεν Ε.Ο μένουν αναξιοποίητα.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 21:07 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΜΘ

  Ειδικώς στις σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α’ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων… ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ… εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20, χορηγείται έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή υποβάλλεται γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 Α, 6 Β και 6 Γ, κατά περίπτωση.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 20:03 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Σχεδον πουθεναΣΤΗΝ Αττικη δενεχουνοριστει οριοθετηθει βοσκισιμες εκτασεις Ε δω στον δημο μας [ΦΥΛΗΣ]Ο Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑραδοξο διοικητικα να ανηκει στην Δυτικη Αττικη ομς η χλωριδα του και η πανιδα του ελεγχονται απο το Δσαρχειο Παρνηθος τον οποιον διοικητικα ουσιαστικωσ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ Ανατολικη Αττικη.Ετσι λοιπον εχουμ εκαι ανεξελεκτη επεκταση του Δρυμου Παρνηθος εις βαρος των βοσκισιμων γαιων.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 16:32 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΜΘ

  Παρακαλώ να συμπληρωθεί στο αρθ.4 βδ) στο τέλος ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΘΕΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.Αιτία: Στον Εβρο δεν έχουν χαρακτηριθεί συνεκτικά τμήματα στασιμων οικισμών με αποτέλεσμα όλος οι οικισμός να θεωρείται «συνεκτικός». Γι’αυτόν τον λόγο, υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κοντά στο σύνορο του οικισμού αλλά σε απόσταση 300-400 μέτρων από την πλησιέστερη κατοικία δεν μπορούν να αδειοδοτούνται.Τελικό κείμενο: αρθ.4 βδ) (…) Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η μέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μέχρι την πλησιέστερη κατοικία των πάσης φύσεως οικισμών, χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων και στην περίπτωση στάσιμου οικισμού μέχρι το συνεκτικό τμήμα αυτού. ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΘΕΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 13:47 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Ειδικώς στις σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α’ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων… ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ… εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20, χορηγείται έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή υποβάλλεται γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 Α, 6 Β και 6 Γ, κατά περίπτωση.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 13:57 | ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

  Στο τοπογραφικό διάγραμμα να καθορίζεται ο λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και να αποτυπώνονται (ή να αναγράφονται αν δεν μπορούν να αποτυπωθούν λόγω μεγάλης απόστασης) οι αποστάσεις μεταξύ του πλησιέστερου σημείου του ορίου του λειτουργικού χώρου και χώρων ή δραστηριοτήτων του Παραρτήματος του άρθρου 20, καθώς και πηγών ύδατος με ευθύνη του Μηχανικού.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 06:13 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ

  ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΖΩΝΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 06:44 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ

  ΝΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 06:11 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ

  ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ή ΖΩΝΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΧΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Α.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 06:37 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ.