Άρθρο 5 Απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β΄ – Τροποποίηση των περ. γ) της παρ. 2 και περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 6Β του ν. 4056/2012

Στο άρθρο 6Β του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), περί των δικαιολογητικών ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της Κατηγορίας Β’, η υποπερ. γδ) της περ. γ) της παρ. 2 αντικαθίσταται, στην υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 6Β διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 6Β
Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της Κατηγορίας Β΄
1. Για την ίδρυση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην κατηγορία Β΄, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1958/13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), απαιτείται η έκδοση έγκρισης ίδρυσης και για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών απαιτείται η γνωστοποίηση λειτουργίας.
2. Για τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην αρμόδια ΔΑΟΚ αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 46296/8.8.2013 (Β΄ 2002) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Στην περίπτωση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα ακολουθείται η διαδικασία του επιτρεπτού της επέμβασης.
β) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού ή συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή απόφαση παραχώρησης ή απόφαση ενοικίασης ή απλό μισθωτήριο, το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή δικαστική απόφαση νομίμως μεταγεγραμμένη ή συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων ή κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας, ή αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.
γ) Ζωοτεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει:
γα) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που θα εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση.
γβ) Τον τύπο σταυλισμού των ζώων.
γγ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου στο οποίο θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση.
γδ) Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτηριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα ζώων της παρ. 2 του άρθρου 1 και τα αυθαίρετα κτήρια, για τα οποία υποβάλλεται σκαρίφημα ή διάγραμμα των κτηριακών εγκαταστάσεων (όψεις, κάτοψη, τομή).
γε) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
γστ) Την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή δραστηριοτήτων του Παραρτήματος του άρθρου 20, καθώς και πηγών ύδατος.
Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης, η αρμόδια ΔΑΟΚ εξετάζει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και χορηγεί την έγκριση για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα.
Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι εγκρίσεις ίδρυσης θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4442/2016, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια ΔΑΟΚ τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.
Η έγκριση ίδρυσης ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της εγκατάστασης και έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα παράτασης, με τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η παράταση.».
3. α) Μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β΄ της παρ. 1 και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει γνωστοποίηση για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην αρμόδια ΔΑΟΚ, η οποία του χορηγεί αποδεικτικό υποβολής. Η ΔΑΟΚ παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Η ΔΑΟΚ υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, στις αρμόδιες περιβαλλοντικές και υγειονομικές υπηρεσίες, στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δόμησης και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της αρμόδιας ΔΑΟΚ, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να ασκούν τους κατά νόμον προβλεπόμενους ελέγχους.
β) Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποχρεούται να διαθέτει τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στην έδρα της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και παραμένουν διαθέσιμα για έλεγχο. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
βα) Έγκριση ίδρυσης που έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ΔΑΟΚ, με την οποία έγινε και η υπαγωγή σε ΠΠΔ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 46296/8.8.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
ββ) Οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή βεβαίωση περαίωσης κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου σύμφωνα με τον ν. 4495/2017. Κατ’ εξαίρεση, τα δικαιολογητικά του ως άνω εδαφίου δεν απαιτούνται για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
βγ) Αντίγραφο της ζωοτεχνικής μελέτης, η οποία υποβλήθηκε κατά τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
βδ) Έγκριση και διακριτικό αριθμό σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 216/2003, στην περίπτωση εγκατάστασης εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων.
βε) Βεβαίωση του άρθρου 3 του π.δ. 224/1998 και διακριτικό αριθμό του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 2063/141781/11.11.2014 (Β΄ 3091) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην περίπτωση πτηνοτροφικών επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής, καθώς και εκκολαπτηρίων.
βστ) Διακριτικό αριθμό σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 224/1998 στην περίπτωση πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων.
βζ) Αριθμό καταχώρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και δεν υπάγονται στις υποπερ. βδ΄, βε΄ και βστ΄. Ο αριθμός αυτός χορηγείται σε κάθε περίπτωση μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές».

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 21:28 | MedINA

  Καθώς η Κατηγορία Β καλύπτει μεγάλο εύρος μονάδων, που μπορεί να φτάνουν έως τα 2000 αιγοπρόβατα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπουν επιπλέον προϋποθέσεις και για τα πρόχειρα καταλύματα.
  Προτείνουμε στο άρθρο 6Β, παράγραφο 2, εδάφιο γδ) στα αρχιτεκτονικά σχέδια να ζητούνται και «ενδεικτικές τομές για την ένταξη της κατασκευής στο τοπίο» λαμβάνοντας υπόψη τις οπτικές φυγές από δημόσιους χώρους, δρόμους, παραλιακό μέτωπο, λόφους, κορυφογραμμές….
  Επιπλέον, στο εδάφιο γστ) σε συνδυασμό με τις παραπάνω «ενδεικτικές τομές για την ένταξη της κατασκευής στο τοπίο» θα εξετάζονται και οι ελάχιστες αποστάσεις με τους χώρους άλλων δραστηριοτήτων.
  Στο ίδιο εδάφιο, θα μπορούσε να αυξηθεί η προθεσμία χορήγησης της έγκρισης σε 90 ημέρες, αφενός λόγω της πιθανότητας αυξημένης ζήτησης υπαγωγής στο νέο νόμο, αφετέρου λόγω των αυξημένων απαιτήσεων αξιολόγησης που προτείνουμε παραπάνω (ένταξη της κατασκευής στο τοπίο).

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 20:19 | MedINA

  Καθώς η Κατηγορία Β καλύπτει μεγάλο εύρος μονάδων, που μπορεί να φτάνουν έως τα 2000 αιγοπρόβατα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπουν επιπλέον προϋποθέσεις και για τα πρόχειρα καταλύματα. Προτείνουμε στο άρθρο 6Β, παράγραφο 2, εδάφιο γδ) στα αρχιτεκτονικά σχέδια να ζητούνται και «ενδεικτικές τομές για την ένταξη της κατασκευής στο τοπίο» λαμβάνοντας υπόψη τις οπτικές φυγές από δημόσιους χώρους, δρόμους, παραλιακό μέτωπο, λόφους, κορυφογραμμές….

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 19:51 | ΑΝΤΩΝΗΣ Μ.

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 15:05 | ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 6Β

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΗΜΕΙΟ ββ)

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ :

  …..Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4178/2013 , ΤΟΝ Ν.4495/2017 Ή ΑΝΑΛΟΓΟ ΝΕΩΤΕΡΟ .

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 15:10 | ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 6Β
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΗΜΕΙΟ γδ)

  ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Η ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ( ΟΨΕΙς,ΚΑΤΟΨΗ,ΤΟΜΗ)
  ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΥΓΧΥΣΕΙΣ.!!!
  ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΚΕΙ Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ .
  ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:07 | ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΝΤΖΙΑ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:19 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΜΑΚΟΥ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:00 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:42 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΡΕΤΗ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 23:26 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ

  3) ββ Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 21:04 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΜΘ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών.
  Υπηρεσία μίας στάσης, ONE STOP SHOP.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:44 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:00 | ΟΡΕΣΤΗΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:37 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:17 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:59 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:42 | ΜΙΛΤΟΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:23 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:06 | ΜΥΡΤΩ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:46 | ΦΡΟΣΩ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:22 | ΚΟΥΛΗΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:03 | ΜΑΚΗΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:48 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:23 | ΦΩΤΗΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:07 | ΓΙΩΡΓΟΣ Χ.

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:43 | ΔΑΦΝΗ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:23 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:59 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:40 | ΝΙΚΟΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:18 | ΚΩΣΤΑΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:00 | ΜΠΑΜΠΗΣ

  Να επανέλθει η κατηγορία 5 του νόμου 4495/2017
  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών. Υπηρεσία μίας στάσης. ONE STOP SHOP