Άρθρο 3 Πρόχειρα καταλύματα ζώων και λειτουργικός χώρος κτηνοτροφικής εγκατάστασης – Τροποποίηση των παρ. 2 και 9 του άρθρου 1 του ν. 4056/2012

Οι παρ. 2 και 9 του άρθρου 1 του ν. 4056/2012 (Α’ 52) ως προς τους ορισμούς των πρόχειρων καταλυμάτων ζώων και των λειτουργικών χώρων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αντίστοιχα, αντικαθίστανται και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :
1. Κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το ζωικό κεφάλαιο και το σύνολο των περιφραγμένων εγκαταστάσεων, κτηρίων, γηπέδων και αποθηκών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα συστήματα αποχέτευσης, επεξεργασίας αποβλήτων και βιολογικού καθαρισμού, εγκαταστάσεων μεταφοράς και παροχής ύδατος, που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Στην έννοια της κτηνοτροφικής εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται η χοιροτροφική και η πτηνοτροφική εγκατάσταση.
2. Πρόχειρα καταλύματα ζώων είναι οι κτηριακές υποδομές των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίες διαθέτουν σωρευτικά τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
α) Δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα.
β) Είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθοι ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή πάνελ πολυουρεθάνης ή συνδυασμό αυτών.
Η χρήση σκυροδέματος (μπετόν) είναι δυνατή αν δεν συνιστά φέροντα δομικό σκελετό και χρησιμοποιείται μεμονωμένα για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών. Επιτρέπεται η χρήση συνδετικών υλικών, όπως η λάσπη, ή επιχρισμάτων, όπως το ασβέστωμα.
γ) Εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους.
δ) Μπορoύν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
3. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντατικής μορφής είναι οι σταυλικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ως μέθοδο εκτροφής των ζώων χρησιμοποιούν την εντατική εκτροφή.
4. Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (AAA) είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική μονάδα. Αν η κτηνοτροφική εγκατάσταση εκτείνεται εντός των ορίων δύο ή περισσοτέρων Περιφερειακών Ενοτήτων, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται ο λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
5. Ισοδύναμη ζωική μονάδα είναι η μονάδα με βάση την οποία υπολογίζεται η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε ζωικό κεφάλαιο, που επιτυγχάνει τους ίδιους στόχους για διαφορετική κατηγορία ζώων και χρησιμοποιείται για την κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες, με βάση την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και για τον καθορισμό των αποστάσεων, με βάση το παράρτημα του άρθρου 20.
6. Φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, και το οποίο είναι υπόχρεο και υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη νόμιμη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
7. Άδεια εγκατάστασης είναι η άδεια που αφορά στις υποδομές κάθε κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, και με βάση την οποία επιτρέπεται η λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας.
8. Επέκταση και εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας είναι κάθε επαύξηση, αλλαγή ή συμπλήρωση του αριθμού των ισοδύναμων ζώων, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, ή η προσθήκη κτηριακών ή λοιπών εγκαταστάσεων, ή η μεταβολή του μηχανολογικού εξοπλισμού, ή η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας, που πραγματοποιείται είτε μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση είτε σε όμορό του.
9. Λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι το τμήμα του οικοπέδου, το οποίο ορίζεται από το περίγραμμα που περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις της, εξαιρουμένων των αποθηκευτικών χώρων και των κτηρίων που προορίζονται για τη στέγαση των εργατών γης.».

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 21:40 | MedINA

  Στο άρθρο 1 του ν.4056/2012, παρ. 2, προτείνουμε να προστεθούν στα υλικά της περίπτωσης β) τα καλάμια, το άχυρο και άλλα φυσικά υλικά, και να απαλειφθούν οι λαμαρίνες. Όσον αφορά τα πάνελ πολυουρεθάνης να βάφονται σε χρώμα γεώδες συμβατό με το άμεσο τοπίο.
  Επίσης, προτείνουμε στην έννοια των πρόχειρων καταλυμάτων να προστεθεί ο όρος «ανακλητά» καταλύματα, στα οποία θα μπορούσαν να εντάσσονται και πετρόκτιστα υφιστάμενα / παραδοσιακά αγροτικά καταλύματα που τηρούν τους κανόνες ευζωίας (ύψος, αερισμός κλπ).

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 21:24 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

  Μάϊος 2015.
  Κατόπιν αυτοψίας της 1ης Επιτροπής Σταυλισμού της ΔΑΟΚ Ανατ.Αττικής αδειοδοτήθηκε το ποιμνιοστάσιό μας στον Αυλώνα Αττικής, σύμφωνα με το Ν.4056/2012(κατηγορία 1-πρόχειρα καταλύματα).
  Ξεκινάει με καλούς οιωνούς η επιχείρησή μας….
  Μετά την αδειοδότηση και αφού περιμέναμε ένα χρόνο για τα διαδικαστικά και με μεγάλο κόστος μπορέσαμε και συνδεθήκαμε με το δίκτυο της ΔΕΗ.
  Για υδροδότηση παρά την αίτησή μας στον αρμόδιο Δήμο και το γεγονός ότι οι αγροτικές επιχειρήσεις με ζώα έχουν μια προτεραιότητα, αυτό δεν κατέστη δυνατόν και έως την ημέρα που μας έκλεισαν την επιχείρησή μας το νερό το κουβαλούσαμε με μπαγκαζιέρα.
  Σε εποχές σκληρού μνημονίου, οικονομικής κρίσης, ατελείωτης προσωπικής και οικογενειακής εργασίας, με την κτηνοτροφία σε απίστευτα καθοδική πορεία, με ελληνοποιήσεις γάλακτος-αμνοεριφίων και πολλών άλλων δυσκολιών, προσπαθήσαμε να αυξήσουμε το ζωϊκό μας κεφάλαιο για να καταστήσουμε την επιχείρησή μας βιώσιμη.
  Νοέμβριος 2017.
  Αιτούμεθα στη ΔΑΟΚ Ανατ. Αττικής τροποποίηση της αδείας λόγω αύξησης της δυναμικότητας της εκτροφής και προσθήκης χώρου.(Θέλαμε να είμαστε νόμιμοι, γιατί όταν δεν είσαι σε έχουν όλοι στο χέρι).
  Φεβρουάριος 2018.
  2η Επιτροπή Σταυλισμού από ΔΑΟΚ Ανατ. Αττικής. Αυτοψία.
  Ελέγχουν τα πάντα: ζώα, εγκαταστάσεις, τα αρχικά καταλύματα, το νέο κατάλυμα, τον περιβάλλοντα χώρο.
  Μας είπαν ότι θα ειδοποιηθούμε με συστημένη επιστολή.
  Ιούνιος 2018.
  Λαμβάνουμε επιστολή -ενημέρωση ότι όχι μόνο απορρίπτουν το αίτημά μας για τροποποίηση της αδείας μας, αλλά και σε 30 ημέρες θα μας αναστείλουν και την ήδη αρχικώς δοθείσα. Ο λόγος ήταν ότι η κατηγορία στην οποία μας ενέταξε η 1η Επιτροπή δεν ήταν πρόχειρα καταλύματα αλλά διαφορετική. Δηλαδή η 2η Επιτροπή αναιρούσε την 1η.
  Πάμε Παλλήνη.
  Η απερχόμενη τότε Προϊσταμένη όλο ειρωνεία και απαξίωση. Σιγά μην ασχολιόταν με τους κτηνοτρόφους. Άλλωστε ήταν και είναι γνωστό το καθεστώς στη συγκεκριμένη ΔΑΟΚ. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» έχει πολλές φορές δημοσιοποιήσει στατιστικά στοιχεία για τον συγκεκριμένο φορέα.
  Όχι μόνο δεν δίνει άδειες, αλλά στην περίπτωσή μας άρχισε και το σπορ των ανακλήσεων αδειών σαν να μη συμβαίνει τίποτα.
  Ιούλιος 2018.
  Υποβάλλουμε ένσταση-υπόμνημα συνοδευόμενο από ό,τι απαιτείται.
  Παρά ταύτα οι ίδιοι άνθρωποι εξέτασαν την ένστασή μας και απεφάνθησαν ότι «τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν αποτελούν νέα δεδομένα και παραμένουν στην αρχική τους γνωμοδότηση» (παραδόξως δεν θα περίμενε κανείς και τίποτα διαφορετικό από τους ίδιους ανθρώπους….).
  Ιανουάριος 2019.
  Ανάκληση της Αδείας μας, έτσι για να εμπεδώσουμε τι σημαίνει να γίνεσαι βορά στα νύχια των δημοσίων υπαλλήλων και της εκάστοτε κυνικής διοίκησης.
  Απευθυνόμαστε στο ΥΠΑΑΤ για το θέμα μας και η απάντηση ήταν πως οι υπάλληλοι της ΔΑΟΚ ανήκουν στην Περιφέρεια και πως με την Ειδική Διοικητική Ένσταση που θα υποβάλλουμε το θέμα μας θα εξεταστεί στο ΥΠΑΑΤ στο αρμόδιο τμήμα.
  Μάρτιος 2019.
  Υποβάλλουμε την Ειδική Διοικητική Ένσταση και ο φάκελός μας αποστέλλεται στη Δ/νση Ζωϊκών Γενετικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.
  Όχι μόνο δεν εξετάστηκε από το Υπουργείο επί δύο σχεδόν χρόνια που παρέμενε στο συρτάρι κάποιου αρμοδίου και που θα μας καλούσε να εκθέσουμε τις απόψεις μας δια ζώσης, αλλά εστάλη πίσω στη ΔΑΟΚ Ανατ. Αττικής χωρίς να μας το κοινοποιήσουν για να εξεταστεί πάλι εκεί η ένστασή μας.
  Ασφαλώς όπως αντιλαμβάνεστε για τρίτη (3η !!!!!) φορά οι ίδιοι και πάλι άνθρωποι εξέτασαν το θέμα μας και απέρριψαν εκ νέου την ένστασή μας, ώστε οριστικοποίησαν την ανάκληση της αδείας μας.
  Εμείς χάσαμε την επιχείρησή μας.
  Χάσαμε χρήματα, τους κόπους μας, την υγεία μας(γιατί αρρωστήσαμε κιόλας με σοβαρή ασθένεια-άλλοι βέβαια σε ανάλογη περίπτωση που γνωρίζω έπαθαν ανακοπή και πέθαναν),χάσαμε θέσεις εργασίας και ασφαλώς χάσαμε την εμπιστοσύνη μας στη χρηστή και ευνομούμενη Διοίκηση, γιατί δεν ίδρωσε κανενός το αυτί.

  Τα συμπεράσματα λοιπόν δικά σας για την τραγική θέση που περιέρχεται ο διοικούμενος (πολίτης, αγρότης, κτηνοτρόφος, επιχειρηματίας).

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 20:26 | MedINA

  Στο νόμο 4056/2012, δεν προβλέπεται κάποια διάταξη που να υποστηρίζει την κατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων παραδοσιακού τύπου με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Προτείνουμε να γίνει σχετική προσθήκη μέσω του Ν/Σ, ενδεικτικά με ένα νέο άρθρο 3α, που να προσθέτει στο άρθρο 2, παράγραφο 1, β) κατηγορία δεύτερη του ν. 4056/2012, καινούρια υποκατηγορία (που να καλύπτει εγκαταστάσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους), ως εξής:
  γγ) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με αριθμό ισοδυνάμων ζώων έως 10, που αφορούν σε νέου τύπου παραδοσιακά προβατοστάσια και μάντρες και κατασκευάζονται με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών.

  Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εκδοθεί σχετική ΚΥΑ με τις αντίστοιχες προδιαγραφές, στη σύνταξη της οποίας η ομάδα μας προτίθεται να συνεισφέρει.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 20:12 | Ιωάννης Χατζηγεωργίου

  Να υπάρχει σαφής και ανάλογη διαφοροποίηση στις απαιτήσεις δημιουργίας των καταλυμάτων ανάλογα με την δυναμικότητα σε ΖΜ.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 19:33 | Ιωάννης Χατζηγεωργίου

  Θα πρέπει να ξεχωρίσουν τα πρόχειρα καταλύματα που είναι κατασκευασμένα από φυσικά παραδοσιακά υλικά όπως: πέτρες, ξύλα, λάσπη, καλάμια, κεραμίδια κλπ, από εκείνα που είναι κατασκευασμένα με τεχνητά υλικά όπως τσιμεντόλιθοι, λαμαρίνες, πάνελ κλπ

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 14:44 | ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΆΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

  Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΑΜΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΜΕ ΜΕΤΛΛΙΚΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΚΕΛΕΤΟ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΣ ΜΕ «ΒΙΔΕΣ» ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΜΕΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ .
  ΤΟΥΤΟ ΟΤΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣ ΣΥΝΥΠΆΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ .

  Β. ΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ .

  Γ. ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ .
  ΔΙΟΤΙ ΠΧ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΤΗΝΩΝ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΥΤΟΊ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ .

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 12:59 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΟΚ ΗΛΕΙΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 1-ΠΑΡ.2-ΔΗΛ. Η ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ?
  ΠΑΡ.5-ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ
  ΠΑΡ.7-ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Ο ΟΡΟΣ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ
  ΠΑΡ.9-ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡ.1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:34 | ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΝΤΖΙΑ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:07 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:44 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΜΑΚΟΥ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:15 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:46 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΡΕΤΗ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 20:19 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Επειδη εχωπερασει σχεδονολη τηνΕλλαδα και εχωφιλουσ κτηνοτροφουσ παντου, διερωτομαι τι αδεια μπορει να εχει ενα μαντρι απο τσιγκια παλετεσ κλπ κλπ.εαν θελουν αδειεσ και εν πασειν περιπτωση ας δωσουνπαραταση και οδηγειεσ!!Ειχαμ εφωτια εχουν καει παρα πολλεσ στανες ζωα.Να παρει παραταση ο νομος τουλαχιστον 20 χρονια για λογουσ εξωραισμου και εκσυχρονισμου.Επισης τολμω να σας πω οτι εδω ειδικα Αττικη τουλαχιστονΔυτικη δεν διαθετουν τα προιοντα τους οι κτηνοτροφοι καθοτι δενυπαρχει ζητησις.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 16:07 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΜΘ

  28 Σεπτεμβρίου 2021, 06:48 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣΜόνιμος ΣύνδεσμοςΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) ft

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:58 | Ευαγγελία Μπιράκη

  Ο ορισμός των πρόχειρων καταλυμάτων ζώων όσες φορές και να τροποποιηθεί μόνο σύγχυση δημιουργεί, τόσο στις επιτροπές αδειοδότησης όσο και στους κτηνοτρόφους. Σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, ούτε διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία μιας σταβλικής εγκατάστασης καθώς περιορίζει πολύ τον τρόπο κατασκευής της. Γεννάται η απορία του γιατί να αδειοδοτηθεί μια εκμετάλλευση της οποίας ο λειτουργικός χώρος είναι κατασκευασμένος με τρόπο για τον οποίο δεν έχει πιστοποιηθεί στατική επάρκεια. Είναι προτιμότερο οι υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια να ενταχθούν σε νομοθεσία τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών για όλες τις κατασκευές μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νόμου, αποκλειστικά για σταβλικές εγκαταστάσεις.(ειδική νομοθεσία).

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:24 | ΜΑΡΙΑ ΓΑΖΟΡΑΚΗ

  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:37 | ΜΑΡΙΑ ΓΑΖΟΡΑΚΗ

  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:59 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 13:38 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 13:30 | ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

  Πρέπει να καθοριστεί ποιος θα χαρακτηρίζει μια κτηνοτροφική εγκατάσταση ως πρόχειρο κατάλυμα. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειών και ειδικότερα των νησιωτικών Περιφερειακών Eνοτήτων δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα λόγω υποστελέχωσης αλλά και λόγω έλλειψης ειδικοτήτων μηχανικού.
  Προκειμένου οι ΔΑΟΚ να προχωρήσουν γρήγορα τη διαδικασία αδειοδότησης πρέπει ο χαρακτηρισμός του πρόχειρου καταλύματος να υπάρχει στο φάκελο για αδειοδότηση με ευθύνη των μελετητών (Γεωτεχνικός, Μηχανικός).
  Τα χαρακτηριστικά των πρόχειρων καταλυμάτων πρέπει να συμφωνούν με το «Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τις ειδικότερες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά έτσι ώστε να μην υπάρχει δυσκολία κατάταξης και αντιφάσεις.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 06:48 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ

  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 21:30 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Κ.

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 21:35 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ.

  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.ΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 20:46 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 20:07 | ΚΑΙΤΗ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 20:12 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ν.

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 19:39 | ΒΑΣΙΑ Δ.

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 19:05 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 19:34 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 19:03 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ.

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 19:34 | ΕΥΑΝΘΙΑ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 19:00 | ΜΑΡΙΑ Κ.

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 19:39 | ΒΑΓΙΑ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 19:17 | ΜΑΡΙΑ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2021, 19:55 | ΑΝΝΑ

  ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΙΠΟΙΗΣΗ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΑ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 4495/17 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 4495/17, ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΒΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  ΣΤΟ 7 ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ.. ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).