Άρθρο 8 Βελτίωση ή εκσυγχρονισμός δραστηριοτήτων υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών – Τροποποίηση του άρθρου 17α του ν. 4056/2012

Στο άρθρο 17α του ν. 4056/2012 (Α’ 52), περί των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η παρ. 1 τροποποιείται, προστίθεται παρ. 9 και το άρθρο 17α διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 17α
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών
1. Σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήταν εγκατεστημένες είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και διέθεταν ζωικό κεφάλαιο, χορηγείται:
α) άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και
β) αριθμός καταχώρισης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, εφόσον δεν έχει ήδη χορηγηθεί.
Η άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν μεταβιβάζεται, δεν τροποποιείται με την επιφύλαξη της παρ. 9 και ανακαλείται όταν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονταν στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20, όπως αυτές είναι δυνατόν να προσαρμοσθούν με βάση τις διατάξεις των παρ. 3 και 7 του άρθρου 5 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων.
β) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διατηρούν τη δυναμικότητα που έχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των ανωτάτων ορίων της κατηγορίας Β` όπως ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 (Β` 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες μειώνουν τη δυναμικότητά τους στο ως άνω ποσοστό.
3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 31.12.2021. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου. Οι διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2.
4. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, διακόπτεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού.
5. Η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης, οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των τυχόν συναρμόδιων Υπουργών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης.
6. Παραβάσεις, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην απόφαση της παρ. 5.
7. Αποφάσεις των ΔΑΟΚ, που αφορούν στη διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών και δεν έχουν εκτελεσθεί ανακαλούνται εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2.
8. Ενστάσεις επί αποφάσεων ΔΑΟΚ που αφορούν στη διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, τίθενται στο αρχείο και οι σχετικές αποφάσεις ανακαλούνται οριστικά από την αρχή που τις εξέδωσε.
9. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών μπορεί να τροποποιείται για τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων, όπως για την κατασκευή αμελκτηρίου.
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται ο εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων αν σχετίζεται με την επαύξηση, αλλαγή ή συμπλήρωση του αριθμού των ισοδύναμων ζώων.».

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 19:59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  7)Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

  8) Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

  9) Να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής είδους ζωικού κεφαλαίου αρκεί να μην επειρεάζονται οι ισοδύναμες Ζωικές Μονάδες.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 19:13 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  3) Να ανασταλούν οι διοικητικές πράξεις και να δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάμενες μονάδες να εκδίδουν άδεια διατήρησης ή άδεια εγκατάστασης λειτουργίας και καταθέτοντας εως τη 31/12/2022 στην αρμόδια αρχή.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 19:15 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  2α) Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης πρέπει να αφορά ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  2β) Η δυναμικότητα να μετριέται σε ισοδύναμα ζώα.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 19:30 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Είναι απαράδεκτο και ανήθικο με το 85% των κτηνοτρόφων να στερείται αδείας λόγω γραφειοκρατίας και πάρα πολύ αυστηρών προϋποθέσεων, όπως λέει το Δελτίο Τύπουτου ΥπΑΑΤ (14/9/2021), να περιλαμβάνεται ο όρος, στο τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις
  «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν»
  και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις
  «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο…»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 15:20 | ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 17α

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΗΜΕΙΟ 2 β)

  ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΔΟΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( ΠΧ ΒΟΟΕΙΔΗ , ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΛΠ ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ …….

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10.

  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5
  ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΑΑ
  ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 940/81279/2017
  ( ΦΕΚ Β / 2741 2017 )

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 15:16 | Σταυρος Α

  Η φράση «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» δρα ανασταλτικά στην προσπάθεια των διοικητικών φορέων να προχωρήσουν στο πνεύμα του νέου νόμου. Κανείς ή σχεδόν κανείς δεν θα επωφεληθεί και θα παραμείνουμε με το 80% των μονάδων να μην έχουν νόμιμη άδεια. Η φραση «να έχουν οικονομική δραστηριότητα τα τελευταία 3 τουλάχιστον χρόνια» θα δώσει λύσεις.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:23 | ΕΛΜΑ Ν

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο…»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:39 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο…»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:21 | ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο…»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:53 | ΕΛΕΝΗ Η

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο…»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:49 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΡΕΤΗ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο…»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:01 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΧΩΡΙΤΗ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο…»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:44 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο…»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο…»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:43 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο…»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:55 | ΠΑΝΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΟΣ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο »

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:59 | ΜΑΡΙΑ ΓΑΖΟΡΑΚΗ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο »

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:59 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΖΟΡΑΚΗ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο »

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:26 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ‘ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο »

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:57 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:27 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο>>

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:44 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΜΑΚΟΥ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο …» .

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:20 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΜΑΚΟΥ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο …»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:00 | ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΝΤΖΙΑ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο …»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:41 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΡΕΤΗ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο …»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 13:23 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

  Είναι συναισθηματικά απαράδεκτο και διοικητικά ανήθικο να περιλαμβάνεται ο όρος, τωρινό Άρθρο 8, για την τροποποίηση του άρθρου 17α του ν 4056/2012 «2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε …»
  Με το 85% χωρίς άδειες ίδρυσης & λειτουργίας, ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκλείεται το 85% από μια περίεργη εκδικητική διάθεση της γραφειοκρατίας.
  Σας παρακαλούμε να απαλειφθούν οι λέξεις «να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν» και να αντικατασταθούν παντού όπου πρέπει από τις λέξεις «να υπάρχουν, με οιασδήποτε μορφής δημόσιο έγγραφο …»

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 11:57 | ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΝΤΖΙΑ

  Να αποσαφηνιστούν τι γίνεται με τα σχέδια βελτίωσης και λοιπόν προγραμμάτων και υποχρεώσεων.
  2α) Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης πρέπει να αφορά ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  2β) Η δυναμικότητα να μετριέται σε ισοδύναμα ζώα.
  3) Να ανασταλούν οι διοικητικές πράξεις και να δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάμενες μονάδες να εκδίδουν άδεια διατήρησης ή άδεια εγκατάστασης λειτουργίας και καταθέτοντας εως τη 31/12/2022 στην αρμόδια αρχή.
  7)Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  8) Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  9) Να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ζωικού κεφαλαίου αρκεί να μην επειρεάζονται τα ισοδύναμα.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 11:59 | ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΝΤΖΙΑ

  Να αποσαφηνιστούν τι γίνεται με τα σχέδια βελτίωσης και λοιπόν προγραμμάτων και υποχρεώσεων.
  2α) Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης πρέπει να αφορά ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  2β) Η δυναμικότητα να μετριέται σε ισοδύναμα ζώα.
  3) Να ανασταλούν οι διοικητικές πράξεις και να δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάμενες μονάδες να εκδίδουν άδεια διατήρησης ή άδεια εγκατάστασης λειτουργίας και καταθέτοντας εως τη 31/12/2022 στην αρμόδια αρχή.
  7)Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  8) Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  9) Να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ζωικού κεφαλαίου αρκεί να μην επειρεάζονται τα ισοδύναμα.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 11:41 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Να αποσαφηνιστούν τι γίνεται με τα σχέδια βελτίωσης και λοιπόν προγραμμάτων και υποχρεώσεων.
  2α) Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης πρέπει να αφορά ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  2β) Η δυναμικότητα να μετριέται σε ισοδύναμα ζώα.
  3) Να ανασταλούν οι διοικητικές πράξεις και να δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάμενες μονάδες να εκδίδουν άδεια διατήρησης ή άδεια εγκατάστασης λειτουργίας και καταθέτοντας εως τη 31/12/2022 στην αρμόδια αρχή.
  7)Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  8) Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  9) Να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ζωικού κεφαλαίου αρκεί να μην επειρεάζονται τα ισοδύναμα.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 11:17 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΜΑΚΟΥ

  Να αποσαφηνιστούν τι γίνεται με τα σχέδια βελτίωσης και λοιπόν προγραμμάτων και υποχρεώσεων.
  2α) Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης πρέπει να αφορά ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  2β) Η δυναμικότητα να μετριέται σε ισοδύναμα ζώα.
  3) Να ανασταλούν οι διοικητικές πράξεις και να δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάμενες μονάδες να εκδίδουν άδεια διατήρησης ή άδεια εγκατάστασης λειτουργίας και καταθέτοντας εως τη 31/12/2022 στην αρμόδια αρχή.
  7)Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  8) Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  9) Να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ζωικού κεφαλαίου αρκεί να μην επειρεάζονται τα ισοδύναμα.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 11:55 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

  Να αποσαφηνιστούν τι γίνεται με τα σχέδια βελτίωσης και λοιπόν προγραμμάτων και υποχρεώσεων.
  2α) Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης πρέπει να αφορά ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  2β) Η δυναμικότητα να μετριέται σε ισοδύναμα ζώα.
  3) Να ανασταλούν οι διοικητικές πράξεις και να δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάμενες μονάδες να εκδίδουν άδεια διατήρησης ή άδεια εγκατάστασης λειτουργίας και καταθέτοντας εως τη 31/12/2022 στην αρμόδια αρχή.
  7)Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  8) Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  9) Να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ζωικού κεφαλαίου αρκεί να μην επειρεάζονται τα ισοδύναμα.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 11:35 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΡΕΤΗ

  Να αποσαφηνιστούν τι γίνεται με τα σχέδια βελτίωσης και λοιπόν προγραμμάτων και υποχρεώσεων.
  2α) Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης πρέπει να αφορά ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  2β) Η δυναμικότητα να μετριέται σε ισοδύναμα ζώα.
  3) Να ανασταλούν οι διοικητικές πράξεις και να δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάμενες μονάδες να εκδίδουν άδεια διατήρησης ή άδεια εγκατάστασης λειτουργίας και καταθέτοντας εως τη 31/12/2022 στην αρμόδια αρχή.
  7)Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  8) Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  9) Να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ζωικού κεφαλαίου αρκεί να μην επειρεάζονται τα ισοδύναμα.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2021, 10:08 | ΗΡΩ

  Να θεσπιστεί διαδικασία οι κτηνοτρόφοι που θέλουν να βγάλουν κωδικό εκμετάλλευσης σε ζώα που είχαν οικόσιτα να μπορούν με νόμιμα μέσα και όχι αγοράζοντας νούμερα από άλλους.
  Να βρεθεί τρόπος μαρκαρίσματος ζώων (τατουάζ ίσως) στα αυτιά ώστε να σταματήσουν οι μετακινήσεις ζώων μεταξύ κτηνοτρόφων σε περιόδους ελέγχων και να μειωθεί και η δαπάνη αγοράς-αντικατάστασης ενωτίων λόγω απώλειας από τα ίδια τα ζώα

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 23:42 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ

  Να αποσαφηνιστούν τι γίνεται με τα σχέδια βελτίωσης και λοιπόν προγραμμάτων και υποχρεώσεων.
  2α) Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης πρέπει να αφορά ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  2β) Η δυναμικότητα να μετριέται σε ισοδύναμα ζώα.
  3) Να ανασταλούν οι διοικητικές πράξεις και να δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάμενες μονάδες να εκδίδουν άδεια διατήρησης ή άδεια εγκατάστασης λειτουργίας και καταθέτοντας εως τη 31/12/2022 στην αρμόδια αρχή.
  7)Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  8) Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  9) Να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ζωικού κεφαλαίου αρκεί να μην επειρεάζονται τα ισοδύναμα.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 22:53 | Σταύρος Γ. Αρ.

  1) Αύξηση του ποσοστού κάλυψης γηπέδου των γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων άνευ παρέκκλισης τουλάχιστον στο 30% (το υφιστάμενο είναι 10%). Ταυτόχρονα μείωση των παραγόντων ανάγκης έκδοση παρέκκλισης (πχ άνω του ενός κτηρίου, εγκατάσταση silo ζωοτροφών, γεφυροπλάστιγγας κλπ). Η ευρωπαϊκή τάση, ειδικότερα όσον αφορά τις όρνιθες αλλά και στις βιολογικές εκτροφές, οδηγεί σε μείωση πληθυσμού ανά επιφάνεια κτηρίου (σταδιακή κατάργηση πχ. κλωβοστοιχειών κλπ). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη δημιουργίας νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για να διατηρηθεί η υπάρχουσα δυναμικότητα των πτηνοτροφικών μονάδων.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 21:10 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΜΘ

  Να αποσαφηνιστούν τι γίνεται με τα σχέδια βελτίωσης και λοιπόν προγραμμάτων και υποχρεώσεων.
  2α) Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης πρέπει να αφορά ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  2β) Η δυναμικότητα να μετριέται σε ισοδύναμα ζώα.
  3) Να ανασταλούν οι διοικητικές πράξεις και να δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάμενες μονάδες να εκδίδουν άδεια διατήρησης ή άδεια εγκατάστασης λειτουργίας και καταθέτοντας εως τη 31/12/2022 στην αρμόδια αρχή.
  7)Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  8) Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  9) Να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ζωικού κεφαλαίου αρκεί να μην επειρεάζονται τα ισοδύναμα.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 15:56 | ΑΓΡΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

  Σχετικά με τις περιοχές που χαρακτηρίστηκαν το 2012 ΣΧΟΑΠ στη μέση του πουθενά, χωρίς να το ξέρουν ούτε στα ίδια τα χωριά και παρέμειναν όχι μόνο ανενεργές μέχρι σήμερα αλλά δεν συγκροτήθηκε και ο φορέας διαχείρισης τους υπάρχει μέριμνα??? Υπάρχουν περιπτώσεις που αυξήθηκαν τα οικόσιτα , θέλουν να τα νομιμοποιήσουν και καλούνται να φύγουν…….από την κάτω πλευρά των χωριών συνθήκη Ramstein και από πάνω ΣΧΟΑΠ και αμέσως μετά αρχαιολογική ζώνη…..μήπως να τους πούμε να φύγουν και από τα χωριά τους???
  Επίσης, στις μεταβιβάσεις άδειας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από γονιό σε παιδί σε άδειες δεκαετίας ζητιούνται χαρτιά σύμφωνα με τις καινούριες διατάξεις π.χ χρήση γης από την πολεοδομία δλδ αν η πολεοδομία πει δεν επιτρέπεται τι θα γίνει ?? Αν η αρχαιολογία πει προκήρυξα αρχαιολογικό χώρο επίσης τι θα γίνει???θα γκρεμίσουν να φύγουν ενώ έχουν οικοδομική άδεια του 2010?? Θεωρώ ότι ό,τι καινούριο θεσπίζεται ορθά γίνεται αλλά ό,τι υφίσταται πολλά χρόνια πριν πρέπει να έχει άλλης μεταχείρισης

 • 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:21 | ΕΛΕΝΗ

  Να αποσαφηνιστούν τι γίνεται με τα σχέδια βελτίωσης και λοιπόν προγραμμάτων και υποχρεώσεων.
  2α) Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης πρέπει να αφορά ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  2β) Η δυναμικότητα να μετριέται σε ισοδύναμα ζώα.
  3) Να ανασταλούν οι διοικητικές πράξεις και να δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάμενες μονάδες να εκδίδουν άδεια διατήρησης ή άδεια εγκατάστασης λειτουργίας και καταθέτοντας εως τη 31/12/2022 στην αρμόδια αρχή.
  7)Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  8) Αναστέλλονται τα πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αδειοδοτηθούν είτε ως διατηρητέες είτε με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
  9) Να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ζωικού κεφαλαίου αρκεί να μην επειρεάζονται τα ισοδύναμα.