Άρθρο 15 – Δικαστική προσβολή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

 1. Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της απαλλοτριωτικής πράξης γίνεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από οποιονδήποτε προβάλλει εμπράγματα δικαιώματα στα απαλλοτριούμενα εντός τριάντα (30) ημερών και άρχεται ειδικώς για τους αναφερομένους στην προηγούμενη παράγραφο από την επόμενη της τελευταίας από τις παρακάτω ενέργειες διαζευκτικά : της δημοσίευσης σε εφημερίδα ή της κοινοποίησης στον δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας ή της τοιχοκόλλησης στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. Για του τρίτους ισχύει η προθεσμία του άρθρου 60 του ΠΔ 18/1989.
 2. Μετά την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης η διοίκηση, η οποία ειδοποιείται εγγράφως χωρίς καθυστέρηση με τον προσφορότερο τρόπο (ιδίως με κοινοποίηση επιδιδόμενη με όργανο της διοίκησης, τηλεγράφημα, τέλεξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax) από τη γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας υποχρεούται να αποστείλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με δημόσιο όργανο και απόδειξη παραλαβής, το φάκελο της προσβαλλόμενης πράξης σε έξι (6) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, διαφορετικά η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά και χωρίς την ύπαρξη του φακέλου.
 3. Η κοινοποίηση της αίτησης από το δικαστήριο στους έχοντες έννομο συμφέρον να παρέμβουν μπορεί να γίνει πριν από επτά (7) ημέρες από τη δικάσιμο. Η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης ορίζεται το ταχύτερο δυνατόν, πάντως δε όχι αργότερα από είκοσι (20) ημέρες από την άσκησή της, η κλήτευση για εμφάνιση κατά τη συζήτηση επιδίδεται πριν από επτά (7) ημέρες από τη δικάσιμο, η δε απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικώς σε τριάντα (30) ημέρες από τη συζήτησή της. Αναβολή της υπόθεσης επιτρέπεται για σοβαρό λόγο μόνο μια φορά και σε δικάσιμο εντός οκτώ (8) ημερών. Παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν τη συζήτηση και κοινοποιείται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη συζήτηση.
 4. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην επιτροπή αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξετάζεται σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάθεσή της, με τον όρο της αποστολής του σχετικού φακέλου. Η δικάσιμος για την αίτηση αναστολής ορίζεται κατά την κατάθεση της αίτησης. Τρεις (3) ημέρες πριν τη συζήτηση επιδίδεται κλήση για εμφάνιση προς τη διάδικο αρχή, με επιμέλεια του αιτούντος. Η Διοίκηση ειδοποιείται αμέσως από τη γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας και υποχρεούται να αποστείλει αμέσως με δημόσιο όργανο και απόδειξη παραλαβής το σχετικό φάκελο στο γραμματέα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την εξέταση της αίτησης αναστολής. Η τυχόν χορηγούμενη αναστολή εκτέλεσης της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν αναστέλλει τη διαδικασία δικαστικού προσδιορισμού της προσωρινής αποζημίωσης.
 • Η δικαστική προσβολή γίνεται εντός 30 ημερών από την απόφαση της απαλλοτρίωσης, η οποία κοινοποιείται με σχετικούς περιορισμούς. Η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας ορίζεται το πολύ εντός 20 ημερών από την κατάθεσή της και η απόφαση εκδίδεται «υποχρεωτικώς» εντός 30 ημερών από την εκδίκαση. Εδώ οι χρόνοι είναι εξωπραγματικοί αν σκεφτούμε τα απαιτούμενα έγγραφα που χρειάζονται για μία αίτηση ακύρωσης, αν σκεφτούμε το χρόνο που απαιτείται για τη σύνταξη εισήγησης του Σύμβουλου Επικρατείας πριν από το δικαστήριο και αν σκεφτούμε τον όγκο των εργασιών του Δικαστηρίου. Το επιχείρημα της προτεραιότητας του «μεγάλου έργου» βάζει πίσω άλλες υποθέσεις, οι οποίες πιθανότατα να είναι εξίσου σημαντικές. Μήπως επιχειρείται η θεσμοθέτηση δύο μέτρων και δύο σταθμών στο Συμβούλιο της Επικρατείας;

  Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής της απαλλοτρίωσης δεν αναστέλλεται η διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης.

  Τα εμπόδια στους πολίτες αλλά και στους δικαστές να υπερασπιστούν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας απέναντι ακόμα και στα συμφέροντα ιδιώτη μεγαλοεπενδυτή είναι πάμπολλα, γιατί άραγε;

 • 21 Αυγούστου 2010, 15:02 | MΑΡΙΑ ΜΙΧΑ

  Κύριε υπουργέ ένα τόσο σημαντικό θένα , που αφορά στο βασικό ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας ,προστατευόμενο από το Σύνταγμα να το θέτετε σε διαβούλευση τον χρόνο των δικαστικών διακοπών , που το σύνολο των νομικών της χώρας ευρίσκεται εκτός εργασίας?
  Πιστεύοντας στην ευαισθησία σας και τη δημοκρατικότητα σας ελπίζω να δοθεί παράταση μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου
  Ευχαριστώ
  Με εκτίμηση

  Μαρία Μίχα