Άρθρο 11 – Βοηθητικά και Συνοδά Έργα

  1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών ορίζονται τα βοηθητικά και συνοδά έργα εξωτερικής υποδομής που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των Μεγάλων Έργων. Ως βοηθητικά νοούνται τα έργα προσωρινού χαρακτήρα που σκοπούν έχουν να εξυπηρετήσουν τα Μεγάλα Έργα κατά το στάδιο της κατασκευής τους, όπως ιδίως λατομεία, δανειοθάλαμοι, πρόχειρες εγκαταστάσεις γραφείων κλπ. Ως συνοδά έργα νοούνται έργα μόνιμου χαρακτήρα για την υποστήριξη του Μεγάλου Έργου, όπως ιδίως τα δίκτυα Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ύδρευσης, καθώς και οι οδοί προσπέλασης και οι κόμβοι σύνδεσης των περιοχών εγκατάστασης των έργων  με το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και με το βασικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας.
  2. Οι φορείς του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση βοηθητικών ή συνοδών έργα οφείλουν, ανεξάρτητα από τα εκάστοτε προγράμματά τους, να τα εκτελούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα
  • 27 Αυγούστου 2010, 06:25 | Περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλον

    Η διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης των βοηθητικών ή συνοδών έργων πρέπει απαραιτήτως να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας αδειοδότησης του κυρίως έργου ή επενδυτικού σχεδίου. Η «σαλαμοποίηση» μεγάλων έργων έχει πολλάκις στο παρελθόν αποδειχθεί εξαιρετικά αδιαφανής ως διαδικασία, ενώ έχει συμβάλει στον πολλαπλασιασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους. Η αποσπασματική έγκριση και χωροθέτηση αποτελεί απαράδεκτη και περιβαλλοντικά επονείδιστη μεθόδευση.

  • Τα βοηθητικά και συνοδά έργα των «μεγάλων έργων» και αυτά γίνονται κατά «απόλυτη προτεραιότητα» προκαλώντας ανισότητες και αδικίες με το επιχείρημα της «ανάπτυξης» χωρίς και πάλι αυτή η ανάπτυξη να είναι επιβεβαιωμένη. Το επακόλουθο είναι η πρόκληση πανικού, η ευνοιοκρατία, οι καθυστερήσεις των υπόλοιπων έργων. Καθώς είναι ασαφείς κι ελαστικές οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως «μεγάλου», γιατί να μην υποθέσει κάποιος πως το κάθε έργο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «μεγάλο», αρκεί να το θέλει αυτός που το εγκρίνει: η διυπουργική επιτροπή μεγάλων έργων και η «συντονιστική επιτροπή» (η οποία έχει πρόεδρο τον υπουργό Επικρατείας);

  • 23 Αυγούστου 2010, 13:26 | Δημήτρης

    διαταξη- ευχολόγιο στα πρότυπα του 2545. με ποιους πόρους θα γίνουν και ποιοι τα πληρώνουν; το κράτος ή ο επενδυτής ; αποτελούν περιεχόμενο του business plan που υποβάλλεται; πόιες είναι οι δημόσιες επιχερήσεις σε καθστώς απελευθέρωσης της αγοράς ; και για πόσο χρόνο οι εν λόγω σήμερα δημόσιες επιχειρήσεις θα είναι «δημόσιες» ; σε ποιο σημειο μελετώνται τα συνοδά έργα ; δηλαδή για να το εξηγήσω πιο απλά, τί βαθμό ωρίμανσης χρειάζεται η απλή μελέτη (όχι η κατασκευή !) των συνοδών έργων για να εγκριθεί η ΜΠΕ του κυρίως έργου; υπάρχουν δημόσιες αρχές που αιτούν την έγκριση των συνοδών για να δώσουν έγκριση στο κυρίως έργο ! πρέπει εδώ να γίνει μία ιεράρχιση : απλή πρόβλεψη – συνεκτίμηση στην αρχική ΜΠΕ του έργου, αναλυτικά μελέτη αυτών μετά την έγκριση και του πολεοδομικού καθεστώτος του κυριώς έργου.