Άρθρο 21 – Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 9-14 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.