Άρθρο 7 – Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών Εγκατάστασης Μεγάλων Έργων

1. Για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής των Μεγάλων Έργων καθώς και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους, καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων περιφερειακών πλαισίων και, αν αυτά ελλείπουν, προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού και των εγκεκριμένων Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Έως την έγκριση των ανωτέρω πλαισίων, η έγκριση των Ειδικών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης θα γίνεται μετά από συνεκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού και ιδίως αυτών που απορρέουν από υφιστάμενες ή υπό εξέλιξη μελέτες χωροταξικού χαρακτήρα.

2. Με τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης οριοθετούνται σε χάρτη κλίμακας 1:5000 οι περιοχές χωροθέτησης των Μεγάλων Έργων και καθορίζονται και εγκρίνονται, με την επιφύλαξη ειδικών καθεστώτων που ρυθμίζουν τη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση περιοχών ειδικών χρήσεων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις νόμων, ειδικότερα:

α) Οι ειδικότερες κατηγορίες Μεγάλων Έργων που θα κατασκευασθούν σε κάθε περιοχή.

β) Οι περιβαλλοντικοί όροι, για κάθε επί μέρους μεγάλο αναπτυξιακό έργο και τα ειδικότερα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις για την χρήση των έργων αυτών και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων.

γ) Οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης που απαιτούνται για την ανέγερση των Μεγάλων Έργων και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους.

δ) Η γενική διάταξη των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και τα προβλεπόμενα δίκτυα υποδομής.

ε) Ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου γύρω από τις οριοθετούμενες κατά τα ανωτέρω περιοχές, στις οποίες μπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών.

Η κίνηση της διαδικασίας κατάρτισης των παραπάνω σχεδίων από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, γίνεται με πρωτοβουλία του οικείου Υπουργού.

3. Τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη του οικείου πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι γνώμες των Ο.Τ.Α. και των δύο βαθμών εκδίδονται και κοινοποιούνται στους ανωτέρω Υπουργούς, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τότε που περιέρχονται σε αυτούς τα σχετικά στοιχεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη των παραπάνω Ο.Τ.Α. Οι διατάξεις της παραγράφου 2β του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3, καθώς και της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, δεν έχουν εφαρμογή για έργα και δραστηριότητες, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των οποίων γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.

4.1 Με τα διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου εγκρίνονται και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό  των Μεγάλων Έργων προσχώσεις επί της θαλάσσης και οι χρήσεις αυτών, ο τρόπος καθορισμού του νέου αιγιαλού και η τυχόν ανάληψη της υποχρέωσης αυτής από το Φορέα Πραγματοποίησης των έργων αυτών, καθώς και τα ειδικότερα μόνιμα ή προσωρινά έργα που απαιτούνται να εκτελεσθούν επί του αιγιαλού και της παραλίας, καθώς και επί του συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα, για την εξυπηρέτηση των Μεγάλων Έργων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων και εν γένει ναυδέτων, πλωτών προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών υφάλων. Στις περιπτώσεις αυτές, τα διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου προτείνονται και από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Πριν από την έκδοση των ανωτέρω διαταγμάτων, πρέπει να υποβάλλονται οι αναγκαίες τεχνικές μελέτες για τα έργα ή τις προσχώσεις και να καταρτίζεται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τις κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτόν, ο Φορέας Πραγματοποίησης των Μεγάλων Έργων  υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια κατά περίπτωση κτηματική υπηρεσία, η οποία και γνωμοδοτεί σχετικά μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που περιέρχονται σε αυτήν τα παραπάνω στοιχεία.

4.2 Οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 δεν έχουν εφαρμογή για την κατασκευή, επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των Μεγάλων Έργων στον αιγιαλό και  στην παραλία στις περιοχές του παρόντος άρθρου.

5. Οι ρυθμίσεις των προεδρικών διαταγμάτων των παραγράφων 2 και 3 κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης ή διαφορετικής ρύθμισης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, σχεδίων πόλεων ή πολεοδομικών μελετών και σχεδίων χρήσεων γης που αφορά τις περιοχές για τις οποίες καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια κατά το άρθρο αυτό.

6.1 Με τα προεδρικά διατάγματα των προηγούμενων παραγράφων μπορεί επίσης να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικές μελέτες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 17.7/16.8.1923, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για το σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Μεγάλων Έργων  του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών διαταγμάτων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7/ 16.8.1923.

6.2 Σε περίπτωση που απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε) λόγω των τροποποιήσεων της προηγούμενης παραγράφου, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην ΥΑ107017/2006 και οι οποίες είναι άνω των 5 ημερών και έως 15 ημέρες μειώνονται κατά 5 ημέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατά 10 ημέρες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν κατά προτεραιότητα τις περιπτώσεις αυτές.

7. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αφορά τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές, δεν έχει εφαρμογή στις περιοχές που οριοθετούνται και σχεδιάζονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και τα λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των ανωτέρω έργων, η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2010, 20:13 | Αλέξανδρος Αργυρόπουλος

  Παρ. 4.1 του Αρθρου 7: ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΖΟΥΜΙ: Εδώ παραχωρείται κάθε είδους έκταση της επικράτειας αλλά και ο πυθμένας της θάλασσας σε όποιον η Invest in Greece διαλέξει για την κατασκευή, μεταξύ άλλων και «…..υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων και εν γένει ναυδετών, πλωτών προβλητών και εξεδρών (!!) και πόντιση τεχνητών υφάλων.»
  Να γιατί δεν ενδιαφέρει την Τουρκία πλέον η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια: Επενδύει μέσω της Invest σε όποιο σημείο του Αιγαίου θέλει, κάνει μια (αυτοτροφοδοτούμενη «βιώσιμα») πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου/αερίου και μας φτιάχνει και θέσεις εργασίας.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 10:17 | Μαρία Καδόγλου

  Ακριβώς αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική διαβούλευση σε επίπεδο Ε.Ε. σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποτελεσματικότητα της. Ο λόγος είναι ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπιστώσει την ανεπάρκεια της Οδηγίας, τόσο σε ότι αφορά την ποιότητα των μελετών (πρόβλημα γνωστό και στην Ελλάδα), όσο και την συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία.

  Λεπτομέρειες εδώ: http://ec.europa.eu/environment/consultations/eia.htm

  Στην Ελλάδα η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία αδειοδότησης των έργων είναι, δυστυχώς, ένα ανέκδοτο. Σύμφωνα με το νόμο 3010/2002, στο στάδιο της προκαταρκτικής εκτίμησης των επιπτώσεων (ΠΠΕΑ) δεν προβλέπεται όχι μόνο συμμετοχή των πολιτών αλλά ούτε καν ενημέρωσή τους. Επειδή η ΠΠΕΑ δεν είναι διοικητική πράξη, έχει πλέον αφαιρεθεί από τους πολίτες και η δυνατότητα προσφυγής στο ΣτΕ που υπήρχε με το προηγούμενο καθεστώς της «Προέγκρισης Χωροθέτησης». Ενημέρωση προβλέπεται μόνον για τη ΜΠΕ και τα χρονικά περιθώρια που δίνονται για τη γνωμοδότηση είναι ασφυκτικά στενά και σχεδόν απαγορευτικά, ειδικά για τα μεγάλα έργα. Οι ΜΠΕ δεν διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά πρέπει ο ενδιαφερόμενος πολίτης να πάει στη Νομαρχία και να φωτοτυπήσει ο ίδιος τους ογκώδεις τόμους. Εκδηλώσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, όπως αυτές που γίνονται σε όλη την Ευρώπη, δεν γίνονται στην Ελλάδα.

  Ακόμα και αν ο πολίτης καταφέρει, παρ’όλα τα επόδια, να ενημερωθεί για το προγραμματιζόμενο έργο και να μορφώσει άποψη, οι δυνατότητες που έχει για να την εκφράσει είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Αν δεν υποβάλει τις απόψεις του γραπτώς (πόσοι έχουν τη δυνατότητα και το χρόνο να το κάνουν;) θα πρέπει να πάει σε ένα Δημοτικό ή ένα Νομαρχιακό Συμβούλιο όπου εξαρτάται από την καλή θέληση του Προέδρου αν θα του δώσει τον λογο για 3 λεπτά. Όλα αυτά είναι αμφίβολο αν είναι σύμφωνα με το πνεύμα της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ που οριζει σαφώς (άρθρο 6) ότι:

  «Στο ενδιαφερόμενο κοινό παρέχονται ΕΓΚΑΙΡΑ και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ δυνατότητες να συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον και, για το σκοπό αυτό, έχει το δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες, ΟΤΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΔΥΝΑΤΕΣ, στην αρμόδια αρχή ή αρχές πριν από τη λήψη της απόφασης για τη συναίνεση ανάπτυξης».

  Και ενώ η ΕΕ διερευνά την πιθανότητα αναθεώρησης της Οδηγίας που έχει διαπιστωθεί ότι είναι ανεπαρκής για να προστατευθεί το περιβάλλον, εμείς στην Ελλάδα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προς τα πίσω και πάμε να νομοθετήσουμε την θέσπιση περιβαλλοντικών όρων χωρίς ΜΠΕ και χωρίς καμία δυνατότητα συμμετοχής του κοινού! Ούτε αυτό φαίνεται να είναι σύμφωνο με την Οδηγία. Και όλα γίνονται για να προχωρήσουν, χωρίς προβλήματα από τους πολίτες, έργα που έχουν ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ από κάποια Υπουργική Επιτροπή!

 • 27 Αυγούστου 2010, 06:48 | Περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλον

  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αποτελούν σχεδόν πιστή αντιγραφή του άρθρου 3 του ν. 2730/1999 «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130Α΄). Τόσο πιστή, ώστε παραλήφθηκε η απαραίτητη αναφορά στην τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του ν. 1650/1986 από τον ν. 3010/2003.

  Ως ιδιαίτερα δυσμενής εξέλιξη κρίνεται η συντόμευση των προθεσμιών που προβλέπονται για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [7§6.2], σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Η διαβούλευση για την Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των μεγάλων έργων πλέον διαρκεί λιγότερο από την διαβούλευση της απλής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός μικρού έργου, ενώ η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σε ενάμιση μήνα από την παραλαβή του φακέλου. Υπενθυμίζεται ότι η Οδηγία απαιτεί να δοθεί «έγκαιρη και πραγματική ευκαιρία, εντός εύλογων χρονικών περιθωρίων» στις αρχές και το κοινό να εκφράσουν την γνώμη τους.

  Τέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 7§5 και 7§7, οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και (α) σε σχέδια χρήσης γης και (β) σε ειδικές διατάξεις που αφορούν τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης που αποσκοπούν στην προστασία στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος [π.χ., ζώνες προστασίας, προεδρικά διατάγματα κήρυξης προστατευόμενων περιοχών όπως της Πάρνηθας, περιοχές ειδικής προστασίας των νέων ΣΧΟΑΠ και ΓΠΣ]. Με τη διατύπωση αυτή, τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης είναι δυνατόν να ανατρέψουν όρους και περιορισμούς δόμησης που έχουν θεσπιστεί για προστατευόμενες περιοχές, εξέλιξη απαράδεκτη και εξαιρετικά επικίνδυνη για το περιβάλλον.

  Πρόταση
  1. Να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, καθώς και η σχέση τους με άλλα σχέδια χρήσης γης και να υιοθετηθούν σε αυτά η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων (λήψη μέτρων για την αντιστάθμιση των περιβαλλοντικών απωλειών που προκαλούνται από τα μεγάλα έργα στην ευρύτερη περιοχή) και η παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων πριν την κατασκευή, κατά την διάρκεια κατασκευής και κατά τη λειτουργία των μεγάλων έργων.
  2. Να αφαιρεθεί η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου και να αντικατασταθεί με συγκεκριμένες διευκρινήσεις για τη σχέση μεταξύ των υφιστάμενων σχεδίων χρήσης γης με τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.
  3. Να ισχύουν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την Σ.Μ.Π.Ε., σύμφωνα με την ΚΥΑ 107017/2006.

 • Μάλλον στην εποχή που έχουν μολυνθεί τόσο πολύ οι θάλασσές μας είναι αμφίβολης μακροπρόθεσμης προοπτικής για τη χώρα το να συζητούμε ((4.1) για έργα με προσχώσεις στη θάλασσα και επεμβάσεις επί των αιγιαλών, των παραλιών ακόμα και του πυθμένα της θάλασσας. Επιπλέον το θέμα αφορά την εθνική μας κυριαρχία. Επίσης υποδεικνύεται ως αρμόδια αρχή για την σχετική γνωμοδότηση η κτηματική υπηρεσία του δημοσίου, όταν έχει παρατηρηθεί πως αυτή η υπηρεσία έχει βρεθεί πολλές φορές κατηγορούμενη για ατασθαλίες.

  Όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 καταργούνται «οι ρυθμίσεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, σχεδίων πόλεων ή πολεοδομικών μελετών και σχετικών χρήσεων γης» όπου είναι να γίνουν μεγάλα έργα. Με αυτή τη διάταξη θα οδηγηθούμε σε επιδείνωση της ήδη απαράδεκτης πολεοδομικής αναρχίας, η οποία είναι διάσπαρτη σε όλη την Ελλάδα και μάλλον επιβαρυντική για το δημόσιο συμφέρον και την ελληνική οικονομία. Πέρα από τους απρόβλεπτους κινδύνους για τους πολίτες που προκαλεί η άναρχη δόμηση με την ταμπέλα της «ανάπτυξης» υποβαθμίζεται το περιβάλλον και η αισθητική της χώρας.

  Το νομοσχέδιο (6.1) επίσης προτείνει κι άλλες παρεκκλίσεις από προγενέστερους νόμους γεγονός που προμηνύει επιπλέον αυθαιρεσίες.

  Καταργούνται (7) οι περιορισμοί στους όρους δόμησης για τα «μεγάλα έργα» (το μεγάλο φαγοπότι).

 • 26 Αυγούστου 2010, 09:16 | Ράνια Κοκκινίδου

  Στην $2 αναφέρονται οι όροι (οι περιβαλλοντικοί δεν στηρίζονται σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων;) και στις &5 και 6.1 ουσιαστικά καταργούνται.
  Δεν προηγείται διαβούλευση και οι ΟΤΑ έχουν το δικαίωμα μόνο της γνωμοδότησης δηλαδή κανένα.
  Είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στον αιγιαλό και την παραλία. Το σύνθημα οι παραλίες είναι για τον κόσμο είναι όπως μια φορά δάσος πάντα δάσος; Και γιατί άραγε κάνουμε ΓΠΣ ή ΖΟΕ;

 • Πώς μπορεί να θεσπίζονται Περιβαλλοντικοί Όροι με ένα Σχέδιο που συνέταξε κάποια υπηρεσία, χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και χωρίς διαβούλευση με τους πολίτες;
  Και αφού θα έχουν ήδη θεσπιστεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι, τι νόημα έχει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8;

 • παρ.1

  Είναι προφανές ότι αν δεν ολοκληρωθούν τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού, δεν μπορούν να γίνουν τα ΕΣΟΑ. Η φράση «Έως την έγκριση των ανωτέρω πλαισίων, η έγκριση των Ειδικών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης θα γίνεται μετά από συνεκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού και ιδίως αυτών που απορρέουν από υφιστάμενες ή υπό εξέλιξη μελέτες χωροταξικού χαρακτήρα» σημαίνει ότι τα ΕΣΟΑ θα είναι ελλιπή, αποσπασματικά και προσαρμοσμένα στο πλαίσιο που βολεύει την αντίστοιχη επένδυση και τον επενδυτή.

  παρ. 2

  Με το Σχέδιο Νόμου, στις περιοχές των μεγάλων εργων καταργούνται συνολικά ή μερικά όλες οι περιβαλλοντικές- χωροταξικές- πολεοδομικές διατάξεις της κείμενης από το 1923 και μέχρι σήμερα νομοθεσίας και θεσπίζονται νέες. Και επειδή σχεδόν κάθε έργο μπορεί να χαρακτηρισθεί «μεγάλο έργο», η ανατροπή των «ειδικών διατάξεων» θα είναι γενική, κατά τα συμφέροντα του εκάστοτε επενδυτή.

  παρ.4.1:

  Γενικεύεται ουσιαστικα η δυνατότητα για κάθε έργο που θα χαρακτηρίζεται μεγάλο, να παραβιάζονται οι διατάξεις περί αιγιαλού και παραλίας και να επιτρέπεται ο εμπλυσμός της θάλασσας με συνοπτικές διαδικασίες.

  παρ. 5

  Καταργούται για όλα τα έργα που χαρακτηρίζονται κατά βούληση «μεγάλα» τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, οι ΖΟΕ, τα Σχέδια Πόλεων, Τα Σχέδια Χρήσεων Γης στις περιοχές των ΕΟΣΑ.

  παρ. 6

  Καταργούνται τα εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια και οι πολεοδομικές μελέτες «κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 17.7/16.8.1923, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για το σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Μεγάλων Έργων  του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών διαταγμάτων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως». Οι επιπτώσεις αυτής της διάταξης που ανατρέπει την από το 1923 σχετική νομοθεσία/νομολογία απαιτούν τόμους για να αναφερθούν!

  παρ. 8

  Καταργείται για τα μεγάλα έργα ο Οικοδομικός Κανονισμός.

  Πόσο σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι άραγε όλα αυτά;

 • 23 Αυγούστου 2010, 12:47 | Δημήτρης

  Μετά τις ΒΕΠΕ του πρώην ΥΠ.ΑΝ που περιλαμβάνουν χωροθέτηση περιοχών επιχειρηματικού χαρακτήρα, ακολούθησαν οι ΠΟΑΔΠ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων) του πρωην ΥΠΕΧΩΔΕ και τώρα θα εγκανιαστούν και τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών Εγκατάστασης Μεγάλων Έργων (ΕΙΣΟΑΠΕΜΕ) ! Αντί κάθε φορά να προβλέπεται η δημιουργία νέου νομοθετικού καθεστώτος – και μάλιστα εξαιρετικού – προσπαθήστε να πατήσετε – αν είναι δυνατόν – σε ρυθμίσεις που δεν είναι τελείως άγνωστες και επομένως αδοκίμαστες. πχ Γιατί η σημερινή διαδικασία των ΠΟΑΔΠ και ΒΕΠΕ είναι ακατάλληλη ; και εάν είναι ακατάλληλη γιατί δεν τις ελαφρύνετε ; είστε σίγουροι ότι οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου αυτού είναι συνταγματικοί ; οι μέχρι σήμερα χωροθετημένες ΒΕΠΕ μπορούν ή δεν μπορύν να γίνουν ΕΙΣΟΑΠΕΜΕ ; διατηρείτε την αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ και του Υποδομών αλλα απουσιάζει το ΥΠΟιΑΝ !

 • 19 Αυγούστου 2010, 10:56 | ALEXANDRA

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 (ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2Β ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 )ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΟΜΟ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ?ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΓΡΑΦΤΕΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΟ!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ