Άρθρο 4 – Διαδικασία αιτήσεων ένταξης επενδύσεων και έργων από τον ιδιωτικό τομέα

1. Οι φάκελοι για την υπαγωγή επενδύσεων στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων υποβάλλονται στην Invest in Greece του άρθρου 18 του παρόντος νόμου εφεξής (“Επενδυτικό Σχέδιο”). Τα Επενδυτικά Σχέδια είναι δεσμευτικά για τον επενδυτή, ο οποίος δε δύναται να τα μεταβάλει μεταγενέστερα, από τη στιγμή που η επένδυσή του ενταχθεί στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων, παρά μόνο με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Έργων και Υποδομών, μετά από γνώμη της Invest in Greece.

2. Οι επενδυτές που αιτούνται την υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων υποχρεούνται να υποβάλουν, με την αίτησή τους, πλήρη φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, εφεξής ο (“Φάκελος Επενδυτικού Σχεδίου”):

α) Επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή του επενδυτή και των συνεργατών του, περιγραφή της ανάλογης με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης επένδυσης πρότερης εμπειρίας του επενδυτή, περιγραφή του έργου, περιγραφή των επιμέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά σε τυχόν επιμέρους επενδύσεις ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και περιβαλλοντικής προστασίας, περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου υλοποίησης του έργου, περιγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων και προβλεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάλυση του προϋπολογισμού των προβλεπόμενων επιμέρους επενδύσεων και συνολικά, ανάλυση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδύσεων και της περιόδου λειτουργίας του έργου, περιγραφή των πηγών κεφαλαίου και της δομής χρηματοδότησης του έργου, ανάλυση των χρηματορροών του έργου για την περίοδο κατασκευής των υποδομών και τις περιόδους λειτουργίας και εκμετάλλευσης, παράθεση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, περιγραφή οιασδήποτε μορφής αιτούμενης συνδρομής εκ μέρους του Δημοσίου, ανάλυση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου,

β) Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment),

γ) Κάθε πρόσθετο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η εξυπηρέτηση των στόχων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και η συνδρομή των κριτηρίων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου,

δ) Ανέκκλητη εντολή προς την Invest in Greece να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των υποβληθέντων στοιχείων του Φακέλου Επενδυτικού Σχεδίου, τη λήψη των απαιτούμενων αδειών για την υπαγωγή του Επενδυτικού Σχεδίου στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων και την εκτέλεση του έργου καθώς και συναίνεση για τη δημοσίευση της πορείας της επένδυσής στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Invest in Greece,

(ε) Το Αντισταθμιστικό Τέλος Επεξεργασίας Αξιολόγησης και Προώθησης του Επενδυτικού Σχεδίου (εφεξής “ΕΤΕΑΠ”) το οποίο καταβάλλεται ανέκκλητα υπέρ της Invest in Greece, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου.

Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Έργων και Υποδομών εξειδικεύονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στο Φάκελο Επενδυτικού Σχεδίου, ιδίως δε προσδιορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου, της οικονομοτεχνικής μελέτης, της μελέτης σκοπιμότητας και της μελέτης αντικτύπου της επένδυσης και ρυθμίζονται λεπτομερειακά και διαδικαστικά θέματα.

3. Η Invest in Greece μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του Φακέλου Επενδυτικού Σχεδίου για την υπαγωγή στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων υποχρεούται να γνωμοδοτήσει επί της πληρότητας του φακέλου και της σκοπιμότητας υπαγωγής του έργου στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων εφεξής η “Αιτιολογημένη Γνώμη”. Ο επενδυτής ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως για το περιεχόμενο της Αιτιολογημένης Γνώμης. Ανεξαρτήτου γνωμοδότησης η Αιτιολογημένη Γνώμη ενός Επενδυτικού Σχεδίου προωθείται στη Διυπουργική Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών, η οποία εντός προθεσμίας [   ] εργάσιμων ημερών αποφασίζει για την ένταξη του Επενδυτικού Σχεδίου στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων. Η Διυπουργική Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών δύναται να αποφασίζει κατά τη διακριτική της ευχέρεια για την ένταξη ενός Επενδυτικού Σχεδίου στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων.

4. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Έργων και Υποδομών καθορίζονται τα ποσά και οι λεπτομέρειες καταβολής τους που οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καταβάλλουν στην Invest in Greece, αρχικά, με την κατάθεση της αίτησής τους και του Φακέλου Επενδυτικού Σχεδίου (ΕΤΕΑΠ) καθώς και μετά, με την έγκριση της υπαγωγής του Επενδυτικού Σχεδίου στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων.

5. Η Invest in Greece υποβάλλει μηνιαίως αναλυτική έκθεση προόδου επί όλων των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων και των σχετικών ενεργειών της επί αυτών στη Συντονιστική Επιτροπή.

 • 27 Αυγούστου 2010, 06:42 | Περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλον

  Σύμφωνα με το άρθρο 4§2(α) του νομοσχεδίου, το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει «περιγραφή του έργου, …των επιμέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά σε τυχόν επιμέρους επενδύσεις ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και περιβαλλοντικής προστασίας, του προτεινόμενου τρόπου υλοποίησης του έργου, των επιμέρους δραστηριοτήτων και προβλεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάλυση του προϋπολογισμού των προβλεπόμενων επιμέρους επενδύσεων και συνολικά, ανάλυση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδύσεων και της περιόδου λειτουργίας του έργου, περιγραφή των πηγών κεφαλαίου και της δομής χρηματοδότησης του έργου, ανάλυση των χρηματορροών του έργου για την περίοδο κατασκευής των υποδομών και τις περιόδους λειτουργίας και εκμετάλλευσης, παράθεση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας…». Προφανώς, το έργο παγιώνεται στην απόφαση υπαγωγής, χωρίς δυνατότητα μεταγενέστερων αποκλίσεων: το νομοσχέδιο προβλέπει ότι τα «επενδυτικά Σχέδια είναι δεσμευτικά για τον επενδυτή, ο οποίος δε δύναται να τα μεταβάλει μεταγενέστερα, από τη στιγμή που η επένδυσή του ενταχθεί στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων, παρά μόνο με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Έργων και Υποδομών, μετά από γνώμη της Invest in Greece» [4§1 εδ. β’]. Τίθεται, έτσι, ζήτημα συμφωνίας με το κοινοτικό δίκαιο, το οποίο απαιτεί «στο πλαίσιο διαδικασίας χορηγήσεως αδείας η οποία περιλαμβάνει πλείονα στάδια, η αξιολόγηση αυτή πρέπει, κατ’ αρχήν, να πραγματοποιείται αμέσως μόλις είναι δυνατόν να επισημανθούν και να αξιολογηθούν όλα τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει το σχέδιο στο περιβάλλον», «να δίνεται στο ενδιαφερόμενο κοινό η δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του πριν αρχίσει το σχέδιο», και «οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται …πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια της διαδικασίας για τη χορήγηση αδείας». Παρόμοιοι είναι και οι προβληματισμοί για την Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, αφού «η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων …πραγματοποιείται κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου ή προγράμματος και πριν από την έγκρισή του».

  Σύμφωνα με το άρθρο 4§2 (γ) του νομοσχεδίου, μέρος του φακέλου είναι και «κάθε πρόσθετο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η εξυπηρέτηση των στόχων της παραγράφου 1 του άρθρου 1», στους οποίους περιλαμβάνεται και η «προστασία του περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης». Δεν είναι σαφές αν τα πρόσθετα αυτά στοιχεία προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο (π.χ., Π.Π.Ε.Α., μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, ειδική χωροταξική μελέτη, τεχνική μελέτη, γνωμοδοτήσεις), ή καθορίζονται ad hoc από την Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών. Στην πρώτη περίπτωση, δεν είναι επίσης σαφές αν η Διυπουργική Επιτροπή – η οποία καλείται να εξετάσει μέσα σε άγνωστη προθεσμία έναν σημαντικό όγκο υλικού – θα απαιτήσει όσα ακριβώς στοιχεία προβλέπει ο νόμος (ή θα επιλέξει κάποια από αυτά). Στην δεύτερη περίπτωση (ad hoc πρόσθετα στοιχεία), τίθεται το ζήτημα των προδιαγραφών και απαιτήσεων που θα ικανοποιούν τα στοιχεία αυτά, αλλά και της νομιμότητας της επιλεκτικής εξαίρεσης των μεγάλων έργων από ορισμένες απαιτήσεις του νόμου.

  Πρόταση:
  Να γίνει σαφές στην παράγραφο 2(γ) με ποιες διαδικασίες, το υπάρχον νομικό πλαίσιο (Π.Π.Ε.Α., Μ.Π.Ε. κλπ.) ή νέο, θα περιλαμβάνεται η «προστασία του περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης» στην αξιολόγηση του έργου.

 • Η παράγραφος 2.α (σελ. 4) του άρθρου 4- Διαδικασία αιτήσεων ένταξης επενδύσεων και έργων από τον ιδιωτικό τομέα, να τροποποιηθεί ως εξής:
  «…2. Οι επενδυτές που αιτούνται την υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων υποχρεούνται να υποβάλουν, με την αίτησή τους, πλήρη φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, εφεξής ο (“Φάκελος Επενδυτικού Σχεδίου”):
  α) Επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή του επενδυτή και των συνεργατών του, περιγραφή της ανάλογης με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης επένδυσης πρότερης εμπειρίας του επενδυτή, περιγραφή του έργου, περιγραφή των επιμέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά σε τυχόν επιμέρους επενδύσεις ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και προώθησης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου υλοποίησης του έργου, περιγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων και προβλεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάλυση του προϋπολογισμού των προβλεπόμενων επιμέρους επενδύσεων και συνολικά, ανάλυση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδύσεων και της περιόδου λειτουργίας του έργου, περιγραφή των πηγών κεφαλαίου και της δομής χρηματοδότησης του έργου, ανάλυση των χρηματορροών του έργου για την περίοδο κατασκευής των υποδομών και τις περιόδους λειτουργίας και εκμετάλλευσης, παράθεση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, περιγραφή οιασδήποτε μορφής αιτούμενης συνδρομής εκ μέρους του Δημοσίου, ανάλυση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου,…».

 • Οι αιτήσεις για ένταξη των επενδύσεων προτείνεται να γίνονται στην «Invest in Greece Α.Ε. Αποτελεί προσβολή για την ελληνική γλώσσα και ιστορία η εν λόγω ονομασία. Η ερμηνεία της είναι επίσης υποτιμητική για την εθνική οικονομία, η οποία παρουσιάζεται να εκλιπαρεί ξένες επενδύσεις τη στιγμή που η οικονομική κρίση είναι παγκόσμια. Θα έπρεπε να ενισχύεται η εγχώρια επιχειρηματικότητα και η επενδυτική δραστηριότητα κυρίως από ελληνικά κεφάλαια (379,7 δις ευρώ ήταν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες τον Ιούνιο του 2010).

  Το χρονικό περιθώριο 15 ημερών, στο οποίο υποχρεούται από το παρόν νομοσχέδιο να αποφανθεί η Invest in Greece με «αιτιολογημένη γνώμη» για την ένταξη ενός έργου είναι απίστευτα μικρό. Αν ο ογκώδης φάκελος ενός ιδιωτικού μεγάλου έργου μελετηθεί και αξιολογηθεί με βιασύνη και προχειρότητα τότε είναι πολύ πιθανά τα αρνητικά επακόλουθα για το δημόσιο συμφέρον (οικονομία, περιβάλλον, πολιτισμός).

  Γιατί χρειάζεται πέρα από τη διυπουργική επιτροπή των μεγάλων έργων η invest in greece να δίνει λογαριασμό και στη «συντονιστική επιτροπή», στην οποία προεδρεύει ο υπουργός Επικρατείας;

 • 23 Αυγούστου 2010, 11:17 | Δημήτρης

  Στο ζήτημα της χρηματοδότησης της επένδυσης νομίζω ότι πρέπει να διευκρινισθεί ρητά η σχέση του παρόντος νόμου με τον αναπτυξιακό νόμο. Αποτελεί στοιχείο του business plan η προβλεπόμενη ενισχυση απο τον αναπτυξιακό νόμο; αν το έργο μπορεί να ενισχυθεί και απο τον αναπτυξιακό νομο, θα έχει η Invest in Greece κάποιο σχετικό ρόλο ; Για μένα λογικό να υπάρχει κάποια σχετική πρόβλεψη, που να συνδέει τις ρυθμίσεις του αναπτυξιακού με τις ρυθμίσεις του παροντος νόμου.

 • 23 Αυγούστου 2010, 11:14 | Δημήτρης

  Προσπαθήστε το νομοθετικό καθεστώς που εισάγετε να μην τελείως ξεκομμένο απο το υπάρχον, διοτι ναι μεν υπάρχει πολυνομία και χάος αλλά υπάρχει και σχετική εμπειρία απο την προηγηθείσα νομοθεσία. Επίσης προσπαθήστε να «παντρέψετε» επιμέρους καθεστώτα ώστε να επιτευχθεί μια τρόπο τινα συνέχεια επενεδύσεων που έχουν κολλήσει.
  Για παράδειγμα προτείνω να αναφέρετε ρητά στον Νομο ότι στις διαταξεις του παρόντος δύναται να εντάσσονται και έργα που ρυθμίζονται απο ειδικούς νόμους (πχ 2545/1997 περί ΒΕΠΕ). Θυμίζω ότι ο Αστακός είναι ΝΑΒΙΠΕ ! Προτείνω να αναφέρετε στο άρθρο αυτό ότι ο επενδυτής μπορεί να είναι Φορέας του Ν 2545/1997 ή ότι έργο που μπορεί να υπάχθεί στις διατάξεις του παρόντος είναι και έργο που ρυθμίζεται εν ολω η εν μέρει απο ειδικά νομοθετήματα.

 • 1. Ίσως να πρέπει να επιτρέπονται περιορισμένες τροποποιήσεις τις οποίες θα ελέγχει το invest in greece και αν αυτές κριθούν σημαντικές μπορούν να υποβάλλονται στην ΔΕΜΕΥ

  2. Ουσιαστικά ο νόμος πρέπει να προβλέπει την παροχή επαρκών στοιχείων στο Invest in Greece που να διασφαλίζουν την αξιοπιστία του επενδυτή, την εφικτότητα του σχεδίου, την σκοπιμότητα του σχεδίου κτλ. και ας ορίζει τα συγκεκριμένα στοιχεία το Invest in Greece.

  Το «β) Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment)» θα έπρεπε ουσιαστικά να αντικατασταθεί με την σκοπιμότητα της επένδυσης ώστε οι θετικές της εξωτερικότητες (οικονομικές και άλλες) να υπερτερούν σημαντικά των αρνητικών. Έτσι θα διασφαλιστούν επενδύσεις που δημιουργούν αξία – όχι απλά τζίρο και επιδοτήσεις.

  2 ε) & 4. ΕΤΕΑΠ – Ζητάμε επενδύσεις / αλλοίμονο εάν για να αξιολογηθεί η καταλληλότητα τους ή για να προωθηθούν επιβάλλουμε τέλος. Εκτός εάν δεν τις θέλουμε. Τέλος θα μπορούσε να υπάρχει όταν ολοκληρωθεί και λειτουργήσει κάποια επένδυση εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων.