Άρθρο 18

1. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛΚΕ Α.Ε.)», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί  σύμφωνα με το άρθρο πρώτο του ν.2372/1996 (ΦΕΚ Α΄ 29) μετονομάζεται σε «Invest in Greece A.E.» που αποδίδεται στα ελληνικά ως «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και είναι αρμόδια στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, παράλληλα με τις λοιπές αρμοδιότητές της σύμφωνα με το άρθρο 1 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α΄ 29) όπως ισχύει, να:

α) δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων που υπάγονται στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων,

β) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο και τη μελέτη επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία και αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για την ένταξη στη Διαδικασία,

γ) αποστέλλει τους φακέλους των επενδύσεων στην ΔΕΕ και εισηγείται σχετικά με την ένταξή τους στην Διαδικασία,

δ) λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (one-stop shop) για την εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων αδειών προκειμένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,

ε) ενημερώνει την ΔΕΕ για συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών, για τους λόγους στους οποίους αυτές οφείλονται καθώς και προτείνει σχετικές λύσεις.

στ) γνωμοδοτεί για την ένταξη ή απένταξη μιας επένδυσης στην κατηγορία των Μεγάλων Έργων.

2.  Όπου στο ν. 2372/1996 και την λοιπή κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε.» (ΕΛΚΕ Α.Ε.)  εφεξής νοείται η επωνυμία «Invest in Greece A.E.».

3. Η Invest in Greece μπορεί, μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Έργων και Υποδομών να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειών ενός χαρακτηρισμένου Μεγάλου Έργου ώστε να καταστεί δυνατή η προκήρυξή του σε στάδιο προχωρημένης ωριμότητας.

4. Όλες οι υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν στην Invest in Greece κάθε αναγκαία συνδρομή πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού της στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2010, 21:38 | Αλέξανδρος Αργυρόπουλος

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  Σε κάθε περίπτωση η Invest in Greece θα πρέπει αξιοποιώντας τις νέες
  τεχνολογίες να αποτελέσει πρότυπο διαφανούς διαχείρισης επιχειρήσεων
  δημοσιεύοντας άμεσα στο διαδίκτυο:
  – Ολες τις αποφάσεις της
  – Ολη την αλληλογραφία
  – Ολες τις λογιστικές της κινήσεις ανά ημέρα και συγκεντρωτικά ανά μήνα,
  τρίμηνο & έτος.

  Παράλληλα να θεσπιστεί τουλάχιστον ένα έτος κοινωνικής διαβούλευσης πριν την
  οριστικοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης με υποχρέωση του επίδοξου επενδυτή να
  παρουσιάσει και συζητήσει τουλάχιστον σε τρεις διαφορετικές συνεδριάσεις που
  θα απέχουν χρονικά μεταξύ τους τουλάχιστον 2 μήνες τα σχέδιά του στην
  τοπική κοινωνία.

  Αλέξανδρος Αργ.

 • Ο τίτλος αυτού του κεφαλαίου υποδεικνύει την υποταγή του νομοσχεδίου σε αλλοδαπά συμφέροντα. Μια επιχείρηση, η οποία θα έχει τεράστια προνόμια στην Ελλάδα δεν φέρει ελληνικό όνομα αλλά ακόμα και στα αγγλικά επιλέγεται για την Ελλάδα ο όρος Greece αντί του Hellas.

  Αναφορικά με τη διάταξη των άρθρων στο παρόν νομοσχέδιο «για την επιτάχυνση των επενδύσεων» αν και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της invest in greece Α.Ε. δηλώνεται από το 4ο άρθρο του νομοσχεδίου, μόλις στο 18ο ερμηνεύεται η λειτουργία της.

  Η invest in greece «λειτουργεί ως κέντρο εξυπηρέτησης επενδυτών (one-stop-shop) για την εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων αδειών … Όλες οι υπηρεσίες και οργανισμοί του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν στην invest in greece κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού της …» Η Ελλάδα μέσω της invest in greece μετατρέπεται σε μαγαζί (shop) μάλιστα για περαστικούς (one – stop, βλ. βενζινάδικο).

  Τί άλλο θα μπορούσε να λέει αυτό το νομοσχέδιο για να μας κάνει να νιώσουμε εθνικά ταπεινωμένους;

 • 23 Αυγούστου 2010, 11:08 | Mαρία Κεραμέως

  Το βρίσκω πρωτοφανές, να ονομάζεται μία εταιρία του ελληνικού δημοσίου αυθεντικά σε ξένη γλώσσα και στη συνέχεια να «αποδίδεται στα ελληνικά ως …», αντί για το ανάποδο, να ονομάζεται δηλαδή στα ελληνικά και απλώς να υπάρχει και μία επίσημη μετάφραση της ονομασίας σε ξένη γλώσσα αν χρειάζεται.

  Το βρίσκω προσβλητικό. Όλο το νομοσχέδιο είναι προσβλητικό για τους πολίτες αυτής της χώρας (ανεξαρτήτως εθνικότητας), αλλά και αυτό το πρωτότυπο όνομα στα αγγλικά και η απόδοσή του δευτερευόντως στα ελληνικά με απογοήτευσε ακόμη περισσότερο.