Άρθρο 19 – Σύμβουλοι

1. Με απόφαση της Invest in Greece μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με χρηματοοικονομικούς, νομικούς, τεχνικούς και άλλους συμβούλους με σκοπό την αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη των επενδύσεων ή και των επιχειρηματικών σχεδίων στον Νόμο αυτό. Η σύναψη των συμβάσεων αυτών δύναται να γίνεται με ή χωρίς διαγωνισμό κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189) καθώς και του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206) όπως ισχύουν.

2. Αν για τις υπηρεσίες, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η παροχή υπηρεσιών τρίτων (υπεργολάβων), η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην αμοιβή των συμβούλων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος και υπόλογος για την παροχή των υπηρεσιών και την καλή εκτέλεση της σύμβασης παραμένει ο σύμβουλος που συμβάλλεται με την Invest in Greece στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

3. Οι σύμβουλοι πρέπει να έχουν κύρος και εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα και ειδικότερα σε θέματα επενδύσεων. Οι σύμβουλοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός τους και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της εργασίας τους. Οι σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώνουν την Invest in Greece αν συντρέχει περίπτωση τα συμφέροντα του Δημοσίου να συγκρούονται προς τα συμφέροντά τους αναφορικά με το υπό κρίση επενδυτικό σχέδιο.

4. Οι σύμβουλοι, εφόσον είναι νομικά πρόσωπα, οφείλουν να διαθέτουν έμπειρο προσωπικό με την κατάλληλη εξειδίκευση, να οργανώνουν, διοικούν και διαχειρίζονται το έργο τους με τρόπο ώστε να μην καθυστερεί τη διαδικασία προώθησης των επενδύσεων και με το πέρας της εργασίας τους να παραδίδουν στην Invest in Greece όλο το υλικό που παρήχθη στη διάρκειά της. Το υλικό αυτό δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συμβούλους μεταγενέστερα, χωρίς ρητή αναφορά του έργου για το οποίο παρήχθη σε συνεργασία με την Invest in Greece στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου.

 • 27 Αυγούστου 2010, 06:04 | Περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλον

  Στοιχείο προβληματισμού αποτελεί η γενικόλογη και δίχως κριτήρια διασφάλισης της διαφάνειας και αμεροληψίας της διαδικασίας αξιολόγησης, το γεγονός πως η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να ανατίθεται σε πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να τεθούν σαφείς και απαρέγκλιτες κατευθύνσεις για τη διαφάνεια και την αμεροληψία της διαδικασίας αξιολόγησης των έργων.

  Προτάσεις
  1. Οι σύμβουλοι να υποβάλλουν στην Invest in Greece δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, στην οποία θα αναφέρουν τις συμβάσεις συνεργασίας τους με εταιρείες του ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου και θα εντοπίζουν πιθανές συγκρούσεις συμφέροντος.
  2. Να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Invest in Greece τα στοιχεία των συμβούλων, καθώς και οι δηλώσεις σύγκρουσης συμφέροντος.

 • Αποφασίζει η invest in greece για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συμβούλους «χωρίς διαγωνισμό κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας» (1.). Δηλαδή το ήδη καταχρεωμένο δημόσιο αντί ν’ αξιοποιεί τα στελέχη του (τα οποία αλλού τα βάζει να τρέχουν και να μην φτάνουν) μισθώνει συμβούλους μάλιστα χωρίς διαγωνισμό κατά παρέκκλιση των υπάρχοντων νόμων. Η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η εξοικονόμηση πόρων του δημόσιου τομέα πώς διασφαλίζονται;

  (3.) Εμπιστεύεται το νομοσχέδιο στους συμβούλους να του υποδείξουν αν στο υπό κρίση επενδυτικό έργο υπάρχει σύγκρουση του δικού τους συμφέροντος με τα συμφέροντα του δημοσίου! Καλό να είμαστε καλοπροαίρετοι, αλλά μήπως εδώ υπάρχει κάποια σκιά; Βασιζόμενοι σε ποιά τεκμήρια μπορούμε να εμπιστευτούμε το δημόσιο συμφέρον στους ιδιώτες;

 • Υπάρχει λόγος που έχει θεσπιστεί η σύναψη συμβάσεων του Δημοσίου με διαγωνισμό και αυτός είναι η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα σίγουρα δεν υπηρετεί τη διαφάνεια, όπως δεν την υπηρετούν και οι πάμπολλες παρεκκλίσεις από την κείμενη νομοθεσία που περιλαμβάνονται σε αυτό το νομοσχέδιο.

 • 19 Αυγούστου 2010, 12:29 | ALEXANDRA

  ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΤΟ ΦΕΚ Α΄189 ΑΡΘΡΟ 19 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7.ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ?

 • Καλό θα ήταν το Invest in Greece να οργανωθεί με τη λογική των clusters και ειδικότερα στο θέμα των συμβούλων να παρέχει κάποιου είδους μητρώο σχετικό με διάφορες ειδικότητες και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι επενδυτές, τόσο κατα τη διαδικασία υπαγωγής, όσο και κατά την εκέλεση του επενδυτικού έργου.