Άρθρο 5 – Υποχρεώσεις εντασσόμενου στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων

1.  Μετά την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Έργων και Υποδομών για την ένταξη της επένδυσης  στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων, ο επενδυτής καταθέτει στην Invest in Greece πλήρη φάκελο των  δικαιολογητικών, που είναι κατά τον νόμο απαραίτητα για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών. Η Invest in Greece υποχρεούται να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες για τις άδειες αυτές διατάξεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

2. Ο υποψήφιος επενδυτής φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των στοιχείων που υποβάλλονται  στις αρμόδιες κατά το νόμο υπηρεσίες για την αδειοδότηση και υποχρεούται να συνεργάζεται με την Invest in Greece, εφόσον κληθεί προς τούτο, προκειμένου να συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων το υπαίτιο πρόσωπο διώκεται με βάση τις διατάξεις περί ψευδούς δηλώσεως και η ένταξη της επένδυσής του στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων ανακαλείται. Συγχρόνως, καταπίπτει το ποσό της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που υποβάλλεται από τον επενδυτή στην Invest in Greece με την έγκριση της επένδυσής του.

3. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του επενδυτή είναι δυνατή η απένταξη της επένδυσής του από τη Διαδικασία Μεγάλων Έργων, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Έργων και Υποδομών μετά από γνώμη της Invest in Greece.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 06:32 | Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

  Άρθρο 5 παρ.1

  O φάκελος που θα καταθέσει ο επενδυτής στην Invest in Greece πρέπει να περιέχει μόνο τα στοιχεία που παράγει ό ίδιος όπως: αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική, συγκοινωνιακή, περιβαλλοντική και οποιαδήποτε άλλη μελέτη είναι απαραίτητη για την αδειοδότηση του έργου. Στην συνέχεια η Invest in Greece θα πρέπει να εξασφαλίζει από τις Δημόσιες Αρχές όλες τις βεβαιώσεις, εγκρίσεις & δηλώσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση του Έργου.

 • 27 Αυγούστου 2010, 06:01 | Περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλον

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δεν είναι σαφές εάν στην κρίση της Διυπουργικής έχουν υποβληθεί έγγραφα που να αποδεικνύουν, επί παραδείγματι, ότι τα ακίνητα που αφορά το έργο ή το σχέδιο είναι «καθαρά», δεν έχουν δηλαδή προβλήματα κυριότητας ή άλλων χαρακτηρισμών. Είναι απαραίτητο ο φάκελος με τα δικαιολογητικά να τίθεται υπόψη της Διυπουργικής πριν αυτή λάβει απόφαση ένταξης στη διαδικασία των μεγάλων έργων.

 • Το χρονικό περιθώριο των πέντε ημερών που υποχρεούται για να προωθήσει η invest in Greece το φάκελο για την αδειοδότηση του μεγάλου έργου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι επίσης μικρό μάλιστα στην περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης.

  «Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων το υπαίτιο πρόσωπο διώκεται με βάση της διατάξεις περί ψευδούς δηλώσεως» δεν είναι ακριβής δίωξη. Κάτι που πρέπει να είναι συγκεκριμένο λόγω της διαφθοράς που υπάρχει στην Ελλάδα και λόγω της βλάβης που μπορεί να προκληθεί στο δημόσιο συμφέρον.

 • 23 Αυγούστου 2010, 10:27 | Mαρία Κεραμέως

  Στην περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων είναι ασαφές ποιο ακριβώς αδίκημα του ποινικού κώδικα εννοείτε γράφοντας απλώς για «τις διατάξεις περί ψευδούς δηλώσεως».

  Επίσης μένει ασαφές εάν θα υπόκειται σε κυρώσεις (οικονομικές, διοικητικές ή ποινικές) ο αιτών επενδυτής σε κάθε περίπτωση και όχι απλώς «το υπαίτιο πρόσωπο» που αναφέρετε.

  Ούτως ή άλλως είναι συνταγματικά πολιτικά και ηθικά μη παραδεκτό το νομοσχέδιο, αλλά και αυτή η λεπτομέρεια που προτείνεται, ότι δηλαδή κάποιος επενδυτής μπορεί να υποβάλει σχέδιο μεγάλου έργου με τέτοιες επιπτώσεις και με τέτοια ωφέλεια από τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές παραχωρήσεις δημόσιας γης με βάση ψευδή στοιχεία και εάν αυτό ανακαλυφθεί (το ψεύδος των στοιχείων) το μόνο που θα πάθει αυτός ο υποψήφιος επενδυτής, θα είναι ότι θα καταπέσει το παράβολο που έδωσε με την υποβολή της αίτησής του (και ίσως διωχθεί κάποιος μικρότερης ευθύνης υπάλληλός του πυ υπέγραψε τα ψευδή έγγραφα), αυτό είναι υπερβολικά επιεικές για τον επενδυτή και υποτιμητικό για τα περιβαλλοντικά και οικονομικά δικαιώματα του δημοσίου και των πολιτών.