Άρθρο 08

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.4173/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ.8 του ν.4262/2014 (Α΄114), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του άρθρου 2 του παρόντος, επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών ευρώ (3,00 Ευρώ) μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται και χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρακρατούν προμήθεια 0,5% επί των εισπράξεων για τον υπολογισμό, ενσωμάτωση σε λογαριασμό, είσπραξη, και απόδοση του αναλογούντος ποσού στη Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Τα ποσά που εισπράττονται, μετά την αφαίρεση της προμήθειας 0,5%, αποδίδονται στη Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο ανήκει λογιστικώς η κάθε είσπραξη λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Υποχρέωση για την καταβολή αυτού του τέλους έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για την οποία υπάρχει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται:

α) το Ελληνικό Δημόσιο,
β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
γ) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αμιγείς επιχειρήσεις τους, τα αμιγή ιδρύματά τους και οι ενώσεις τους,
 δ) οι κάτοχοι μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κατανάλωση ρεύματος που χρησιμοποιείται σε αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες,
ε) οι κάτοχοι μετρητών, για όσο χρονικό διάστημα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας μέχρι και  δέκα (10) Ευρώ μηνιαίως,
στ) οι πάσης φύσεως ναοί και χώροι λατρείας των κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, καθώς και τα νεκροταφεία.

Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή που έχουν τα προνόμια του Δημοσίου ή εξομοιώνονται με το Δημόσιο.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ρυθμίζεται η περίπτωση εξαίρεσης από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους της παραγράφου 3 του παρόντος, ή της αναπροσαρμογής αυτού για όσους καταναλωτές ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και καθορίζονται τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για την εξαίρεση αυτών.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, όπως τα μεγέθη αυτά αποτυπώνονται στα σχετικά επίσημα οικονομικά στοιχεία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και με την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: « Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:28 | Καλογερά Αρχοντούλα

  Επί πλέον. Κάποιοι, ίσως λίγοι, από άποψη αρχής δεν πληρώναμε το τέλος για την ΝΕΡΙΤ (αφαιρώντας το από το λαγαριασμό της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική πληρωμή μέσω ΑΤΜ)
  Τί θα γίνει με αυτό; Θα μας ζητηθεί να το πληρώσουμε στην νέα ΕΡΤ ή θα παραγραφεί;

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:11 | Ελένη Χ.

  Το ανταποδοτικό τέλος σωστά δεν πρέπει να πληρώνεται για στάνες, χοιροστάσια κλπ., σωστά δεν πρέπει να πληρώνουν και οι ευπαθείς ομάδες.

  Οι εκκλησίες κλπ θρησκευτικοί χώροι όμως γιατί να μην πληρώνουν???

  Ο κοινόχρηστος λογαριασμός των οικοδομών θα πληρώνει? Δεν βλέπω κάποια απαλλαγή για αυτό, και δεν νομίζω πως έχουμε στις σκάλες ή στα ασανσέρ ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις…

 • Να εξαιρεθούν οι παροχές των αναμεταδοτών των ραδιοφωνικών σταθμών. Είναι οξύμωρο να συμμετέχεις στα έσοδα του ανταγωνιστή σου. Άλλως, να συμψηφίζεται το ποσόν με ανταποδοτική διαφήμιση των ρ/σ στην ΕΡΑ.

 • 11 Μαρτίου 2015, 18:19 | ΕΛΕΝΗ

  Η ΕΡΤ εφόσον είναι δημόσιο αγαθό, τέτοιο θα πρέπει και να εκληφθεί για το ανταποδοτικό τέλος.
  1 ευρώ -κι όχι 3 ευρώ- για κάθε παροχή ρεύματος είτε ιδιώτη είτε επαγγελματία είτε νομικών προσώπων.
  Τιμή που δε βαρύνει αφόρητα κανένα.

 • 11 Μαρτίου 2015, 12:18 | Καλογερά Αρχοντούλα

  Νομίζω ότι το τέλος πρέπει να αφορά ΜΟΝΟ ΣΤΙς ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ και με μοναδικές εξαιρέσεις τις μικρές καταναλώσεις (όπως αναφέρονται) και τις ευπαθείς ομάδες (όπως θα ορισθούν.
  Οι εξαιρεσεις που αναφέρονται αφήνουν έξω ομάδες επαγγελματικής στέγης, γραφεία κλπ
  Δεν πρέπει και δεν μπορεί να επιβαρύνονται με τέλος οι επαγγελματικές κλπ παροχές, καθόσον όλοι ως φυσικά πρόσωπα πληρώνουν το τέλος στην παροχή της κατοικίας τους

 • Το ανταποδοτικό τέλος για στοχευμένη δημόσια / κρατική ενημέρωση με το ζόρι προσκρούει στην αρχή της αυτοδιάθεσης και θα πρέπει όπως και σε άλλες χώρες να καταστεί προαιρετικό με την έννοια ότι το πληρώνεις μόνο όταν επιλέξεις να κάνεις χρήση των υπηρεσιών που σου προσφέρονται.

 • 11 Μαρτίου 2015, 02:00 | Xρ.

  Διαφώνω με το νομοσχέδιο.Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο το κράτος να υποχρεώνει με ανταποδοτικό τέλος μια προαιρετική υπηρεσία του προς τον λάο.Οποιος βλέπει να πληρώνει είναι απόλυτα λογικό.Αλλά χώροι που βάσει χρήσης δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία θα πρέπει να εξαιρεθούν!Ενας ακόμα υποχρεωτικός φόρος…Υπάρχουν πολλά σημαντικότερα πράγματα από την ΕΡΤ που πρέπει να κάνετε άμεσα κύριοι αν θέλετε να βοηθήσετε την χώρα να πάει μπροστά και η ΕΡΤ δεν είναι ένα από αύτα.

 • 11 Μαρτίου 2015, 00:28 | Πάρης

  1.Γιατί μπαίνει πάλι το ποσό ανά σύνδεση, κι όχι ανά ΑΦΜ?
  πχ κάποιος έχει ένα εξοχικο, και ένα διαμέρισμα, και το πατρικό του. Ο ίδιος βλέπει τηλεόραση και στα 3, αλλά πληρώνει 3 χ το τέλος ταυτόχρονα. ενώ αλλίως θα πληρώνει 1χ το τέλος! εγώ έχω κληρονομήσει σε ένα πατρικό 2 ρολογια ΔΕΗ, έχω ένα γραφείο και 1 σπίτι που νοικιάζω για να μένω.(4 λογαριασμοί, ενώ θα πλήρωνα 1 εγώ, 1 η γυναίκα μου και 1 ο πατερας μου) Χωρίς όμως καμία άλλη εξαίρεση πχ δημόσιοι οργανισμοί κλπ. οτιδήποτε έχει ΑΦΜ χ 1
  Μπορεί στο τέλος να μην έχει μεγάλη διαφορά αλλά συνδρομητές είναι οι άνθρωποι κι όχι τα σπίτια και οι παροχές.

  2. όταν περισσευει κεφάλαιο από τα πλήρη προγράμματα/ανάπτυξη νέων τεχνολογιών/ κάλυψη όλοκληρωτικά της εμβέλειας, τότε τα λεφτά να μην πηγαίνουν σε πράσινη ενέργεια, αλλά σε επενδύσεις στον ανταγωνισμό ή επιστροφή στους πολίτες/υποχρεωτικούς συνδρομητες. Από σεβασμό τα χρήματά τους.

  3 To τέλος να είναι 2 ευρώ τον μήνα, να δουλέψει πειραματικά για 1 χρόνο με αυτό το νούμερο, με πρόγραμμα, με διαφημίσεις, με ενημέρωση, με κάλυψη και με εξσυγχρονισμό υποδομών σήματος κλπ και να πληρώνεται ο κόσμος με βάση αυτά τα λεφτά…….που λαμβάνει ή παράγει η ΕΡΤ ΑΕ.

  Οπότε να υπάρχει η απαιτούμενη σύνεση και στην χρήση και στην λειτουργεία.

  Με εκτίμηση

 • 10 Μαρτίου 2015, 22:36 | locomotion

  Αφού είναι ανταποδοτικά τα τέλη, τότε να γίνεται με συνδρομητική αμοιβή. Όποιος θέλει να τη βλέπει, θα πληρώνει το συνδρομητικό τέλος. Αυτό αποτελεί κίνητρο απόδοσης για την ΕΡΤ Α.Ε.: όσο καλύτερο το πρόγραμμα τόσο περισσότεροι οι συνδρομητές.

  Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών δεν απαλλάσσονται πλέον. Άρα θα μπορούμε να βάλουμε τηλεόραση στην είσοδο της πολυκατοικίας ή θα μας επισκεφτεί και η ΑΕΠΙ?

  «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας (..)»

  Η μείωση του τέλους ναι, αν όμως πρόκειται για αύξηση η αλλαγή να γίνεται ΜΟΝΟ με ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, να ξέρουμε ποιοι φροντίζουν για την τσέπη μας.

  «Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρακρατούν προμήθεια 0,5% επί των εισπράξεων»
  Για ποιο λόγο προβλέπεται προμήθεια 0,5%? Οι αποδίδοντες ΦΠΑ (που πρέπει να τον αποδώσουν ακόμα κι αν δεν τον έχουν εισπράξει) απολαμβάνουν τέτοιας προμήθειας?

 • 10 Μαρτίου 2015, 17:18 | nik

  τι υστερία με το ανταποδοτικό τέλος ? είναι ο μόνος φόρος που ξέρεις που πάει…ας το καταργήσουν λοιπόν να χρηματοδοτειται η ερτ κατ ευθείαν απ τον κρατικό προϋπολογισμο ,οπως ολες οι δημόσιες υπηρεσίες …ναμαστε χαρούμενοι..

 • 10 Μαρτίου 2015, 16:08 | J.D

  «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας (..)»
  Δηλαδή αν κατάλαβα καλά , σε περίπτωση που κριθεί «αναγκαίο» να προσλάβουμε 100000000 κόσμο ή αποφασίσουν να κάνουν ένα τεράστιο πάρτυ για τη Γιουροβίζιον και πέσουν έξω ή ο,τιδήποτε, το κόστος του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να πάει όσο αποφασίσει το υπουργείο οικονομικών και ο υπουργός επικρατείας.
  Αυτή η παράγραφος καλό θα ήταν να βγει. Αν δεν το θυμόμαστε είμαστε ακόμα σε περίοδο κρίσης και ο μέσος πολίτης (ακόμα και αυτός που έχει δουλειά ακόμα) δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει να βλέπει παραθυράκια για αυξήσεις τελών και φόρων. Προκαλείτε έτσι. Η νέα ΕΡΤ θα πρέπει να μάθει να είναι, να γίνει αναγκαστικά κερδοφόρα και να μην υπολογίζει πάλι πάντα οτι αν της λείπουν χρήματα θα τα παίρνει από εμάς.
  Δε συζητώ καν το γεγονός της αύξησης του τέλους αυτό καθεαυτό. Και αυτό είναι για μένα λάθος και προσβλητικό στους πολίτες που άκουγαν τόσο καιρό ότι «θα επαναπροσληφθούν οι απολυμένοι, χωρίς επιπλέον κόστος» (και εξηγούμαι, καλώς να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους άνθρωποι που την έχασαν άδικα. Αλλά και εμείς πόσο ακόμα να πληρώνουμε;). Φτάνουν πια οι φόροι και τα τέλη, πόσο να αντέξουμε;

 • 10 Μαρτίου 2015, 16:00 | Παπαβασιλόπουλος Κωνσταντίνος

  Δεν διαπίστωσα μελετώντας το κείμενο της διαβούλευσης καμία απολύτως πρόταση, ενέργεια, δράση ή σχέδιο για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας της ΕΡΤ. Δηλαδή το κόστος λειτουργίας που ίσχυε την 11η Ιουνίου 2013 το θεωρούμε, χωρίς κανένα έλεγχο, ως μη δεκτικό περαιτέρω μείωσης. Σε μια χώρα που στην ουσία έχει χρεωκοπήσει η Κυβέρνηση δεν αισθάνεται την ανάγκη να μειώσει σημαντικά τα κόστη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα. Ας μην κατευθυνθεί τμήμα του ανταποδοτικού τέλους στο ΛΑΓΗΕ. Τα 192 εκατομμύρια ευρώ είναι υπεραρκετά για την ΕΡΤ. Το Άρθρο 8, υπούλως και πλαγίως, προβλέπει αύξηση του ανταποδοτικού τέλους με ΚΥΑ σε ανύποπτο χρόνο. Θα «διαπιστωθούν» οι ανάγκες λειτουργίας της ΕΡΤ μόλις συμπληρωθεί το ΔΣ και διαπραγματευτεί τη συλλογική σύμβαση εργασίας, δηλαδή θα αποφασίσουν οι συνδικαλιστές!!!Τελείως απαράδεκτο, καμία αύξηση ανταποδοτικού τέλους δεν πρέπει να γίνει δεκτή. Επίσης πολίτες που αποδεδειγμένα δεν παρακολουθούν τηλεόραση πρέπει να απαλλάσσονται του ανταποδοτικού τέλους. Απογοητευτικότατο νομοσχέδιο, καμία απολύτως προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης και συγκράτησης και περιορισμού του κόστους λειτουργίας της νέας ΕΡΤ. Αν παραμείνουν οι ήδη σήμερα εργαζόμενοι (της ΝΕΡΙΤ) και επαναπροσληφθούν όλοι της ΕΡΤ τότε ο αριθμός εργαζομένων θα ξεπράσει τις 3000 (όταν οι 2600 της προ 11ης Ιουνίου 2013 ήταν ένας υπερβολικά μεγάλος και διογκωμένος αριθμός). Αλήθεια έχει η Κυβέρνηση υπολογίσει κόστος μισθοδοσίας; πολύ αμφιβάλλω.
  Είναι αδιανόητο να επιβληθεί δια νόμου (όπως επιχειρήται)σε ανέργους του Ιδιωτικού Τομέα η πληρωμή «χαρατσιού» για την ΕΡΤ.
  Πρόταση : Από το Άρθρο 8 πρέπει να αφαιρεθεί κάθε αναφορά σε αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους και η παραμονή αυτού στο σημερινά οριζόμενο ύψος (3 ευρώ μηνιαίως).

 • 10 Μαρτίου 2015, 15:35 | KONSTANTINOS

  ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΑΣ !!!!

 • 10 Μαρτίου 2015, 15:44 | Χρήστος

  Είναι ένα σκάνδαλο. Σε περιόδους που οι περισσότεροι δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε το ρεύμα και κρυώνουν στο σπίτι τα παιδιά μας, οι «αριστεροί» να μας χρεώνουν τέλη υπέρ τηλεόρασης, που δεν μπορούμε καν να δούμε γιατί κάνουμε οικονομία στο ρεύμα.
  Είναι μάλιστα πρόκληση να μπορούν να τα ανεβάζουν κατά το δοκούν, ανάλογα με το πόσους ημετέρους θέλουν να προσλάβουν για να εκπληρώσουν προεκλογικές υποσχέσεις.
  Αν θέλετε ΕΡΤ, ΜΕΡΤ, ΝΕΡΙΤ ή οπωσδήποτε θέλετε να την πείτε, υποχρεώστε την να λειτουργεί με τα 91 εκ. που λειτουργεί σήμερα (και πολλά είναι) και αν ξεφύγει από τον προϋπολογισμό της, ας απολύσει προσωπικό.
  Δεν είναι αμαρτία να απολυθεί και κάποιος, και εμείς απολυμένοι είμαστε…

 • 10 Μαρτίου 2015, 14:44 | Δημήτρης Μποτογλου

  Λοιπόν, πρόβλεψη:

  Παραπάνω υπάλληλοι χωρίς λόγο (μια χαρά δουλεύει η ΝΕΡΙΤ).
  Επίσης καλύτερες αποδοχές από ότι το εννιαίο μισθολογιο στους επαναπροσληφθνετες. Θα συμπαρασιρει προφανως και τους της ΝΕΡΙΤ.
  Αρα αυξημενα λειτουργικα κοστη του στυλ σαντουιτς και καφε της ΔΕΗ και πολυ χειροτερα. Με το εννιαιο μισθολογιο τι γιενται θα εφαρμοστει ή η ΕΡΤ και ο κομματικος στρατος ειναι απο αλλο ανεκδοτο?

  Το παραμυθι οτι δεν εχουν δημοσιονομικο κοστος, αλλα θα αυξηθει το ανταποδοτικο τελος, δεν πιανει. Καλυτερα σε τιποτα ιθαγενεις στην Παπουα Νεα Γουινεα ή υποσαχαρια Αφρικη. Μονο εκει ισως να πιανουν τετοια…

  Επισης, να σημειωσω οτι σε χώρες της ΕΕ που εχουμε επισκεφτει (οχι δεν ειμαστε απο την παπουα νεα γουινεα να μην ξερουμε τι γινεται αλλου), μπορει μεν το τελος να ειναι πιο ακριβο, ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

  Αν ειστε σωστοί, αντί να δίνεται σαντουιτς και καφεδες για ψηφοθρικιους λογους και αυξησεις – επαναπροσληψεις σε «αμφιβολλου» ποιοτητας απολυθεν προσωπικο, να φροντισετε να μεριμνησετε για ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ να εχει δικαιωμα αν θελει να κανει χρηση ή όχι.

  Αλλιώς, προτίνω το ανταποδοτικό τέλος, να αφαιρείται πρώτα από το 99% του μισθού των υπουργών, βουλευτών, Γ.Γραμματεων και των οικογενειών τους, και μετά όσο ακόμη μένει, να το χρεώσετε στον υπόλοιπο λαό.

 • 10 Μαρτίου 2015, 14:30 | Σωκράτης

  Τα ανταποδοτικά τέλη δεν μπορεί να επιβάλλονται σε πολίτες που δεν διαθέτουν τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς δέκτες ή σε πολίτες που δεν παρακολουθούν τα κρατικά κανάλια, αφού στις περιπτώσεις αυτές δεν συντρέχει προσφορά υπηρεσίας στην οποία αντιστοιχεί ανταπόδοση.

  Προσωπικά από το 1994 δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι και ούτε ακούω ραδιόφωνο. Συνεπώς, δεν θεωρώ ότι είναι νόμιμο να πληρώνω αυτό το τέλος και παρακαλώ την τίμια κυβέρνηση να εισπράττει το τέλος αυτό μόνο από αυτούς που καταναλώνουν τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε αυτό το τέλος.

 • 10 Μαρτίου 2015, 14:26 | Κοστας Δημάκης

  Η φαρσοκωμωδία με τα «ανταποδοτικά τέλη» πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Σε μια κοινωνία, τέλη μπορεί και πρέπει να καθορίζονται για την εκπλήρωση του κόστους υπηρεσιών που είναι απόλυτα αναγκαίες για τον πολίτη (π.χ. καθαριότητα, χρήση υποδομών) και πάντα ανάλογες με τις οικονομικές δυνάμεις του πολίτη (σύμφωνα με το σύνταγμα). Η αναγκαιότητα παροχής τέτοιων υπηρεσιών εκτιμάται βάσει κοινωνικών απαιτήσεων (π.χ. καθαριότητα) και τεχνοοικονομικών αδυναμιών να αποκτηθούν τέτοιες υπηρεσίες ατομικά (π.χ. χρήση υποδομών). Η ενημέρωση, στην προκειμένη περίπτωση ο φορέας ΕΡΤ, δεν εμπίπτει σε καμία τέτοια αναγκαιότητα και μπορεί εύκολα να αποκτηθεί από όποιον πολίτη το επιθυμεί μέσα από πληθώρα διαύλων (μηδενικού, χαμηλού και ψηλού κόστους). Δεν είναι ΠΟΛΙΤΤΙΣΜΟΣ η επιβολή τέλους με το πρόσχημα της ανταπόδοσης για την λειτουργία της ΕΡΤ την οποία τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον η πλειοψηφία των νοικοκυριών δεν την παρακολουθεί. Αλλά ακόμα και να γίνει το θαύμα και να επιλεχθεί από την πλειοψηφία των ακροατών/τηλεθεατών δεν δικαιολογεί την επιβολή τέλους προς όλους, ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν το μέσο ή και τη θέληση να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της ΕΡΤ.
  Μορφές επιχορήγησης πολιτισμού μπορούν να βρεθούν και να προωθηθούν (για ακρόαση/τηλεθέαση) μέσα από υπάρχουσες πλατφόρμες. Το παράδειγμα της Λυρικής που έχει καταφέρει να προσφέρει την πολιτιστική πρόταση (δύσκολη για το ευρύ κοινό) μέσα στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι άξιο αναφοράς.
  Το όποιο τέλος για επιβολή κατά κύριο λόγο προπαγανδιστικών θέσεων της εκάστοτε διακυβέρνησης μέσω τησ ΕΡΤ είναι απαράδεκτο. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΑΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ … ακόμα και να πέσει στο 1€ ανά μήνα.
  Εαν και εφόσον επιμένετε για ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (φετίχ αριστερίστικο αλλά κάτι που το ενστερνίζεστε και οι ΝΔ/ΠΑΣΟΚοι) δώστε την δυνατότητα κάλυψης του κόστους από συνδρομητική πλατφόρμα ή μέσω διαφήμισης.

 • 10 Μαρτίου 2015, 14:03 | Βασίλειος

  Διαφωνώ κάθετα με οποιοδήποτε ανταποδοτικό τέλος. Η ΕΡΤ να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και ισοσκελισμένους ισολογισμούς. Οι ζημίες δεν είναι συνταγματικό να επιβαρύνουν τους πολίτες και όταν αυτές προκύψουν να επιβαρύνουν ισόποσα τους εργαζομένους εις αυτήν και το σημαντικότερο είναι να γίνεται δημοσίευση των αμοιβών όλων των εργαζομένων, των δαπανών ανά εκπομπή και τα έσοδα της ΕΡΤ αναλυτικά, σε ιστοσελίδα την οποία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι. Και αν τελικά επιβάλλεται τέλος αυτό να είναι μικρότερο των 3 ευρώ ανά μήνα, συμβολικά 0,1 ευρώ ανά μήνα, και 0 επίσης σε κοινοχρήστων λογαριασμούς.

 • 10 Μαρτίου 2015, 11:37 | Γιώργος Κ.

  Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους άτομα με ορισμένη ή ολική τύφλωση και άτομα με σοβάρα προβλήματα ακόης

  Τα άτομα με ολική ή μερική τύφλωση και άτομα με σοβάρα προβλήματα ακόης είναι ευπαθείς καταναλωτές οι οποίοι λόγω των προβλημάτων αυτών κάνουν περιορισμένη χρήση των υπηρεσιών της Ραδιοτηλεόρασης.

  Tα ποσοστά τύφλωσης και κώφωσης τα οποία απαλλάσουν από την καταβολή ας οριστούν με ιατρική γνωμάτευση.

  Παρομοίες απαλλαγές ισχυούν και σε αλλές χώρες οι εθνικές ραδιοτηλοράσεις των οποίων είναι μέλη της EBU (π.χ η RTS (Σερβία) και η TVP (Πολωνία))

 • Είναι θετικό που σε αυτή τη φάση η ΕΡΤ επανασυστήνεται χωρίς αύξηση του ανταποδοτικού τέλους. Μένει βέβαια να διευκρινιστεί αν ο προϋπολογισμός της θα περιλαμβάνει τα 100 εκ. που παρακρατούνταν, ως κρυφός φόρος, υπέρ του πρωτογενούς πλεονάσματος. Όμως ας μη γελιόμαστε με λαϊκισμούς του συρμού. Η ΕΡΤ χρειάζεται σταθερούς και επαρκείς πόρους αν είναι να λειτουργήσει παρέχοντας υψηλού επιπέδου ραδιοτηλεοπτικό και διαδικτυακό προϊόν συναφές με τις ανάγκες μιας πολύμορφης και ολοένα και πιο δικτυωμένης κοινωνίας.
  Να μιλήσουμε με αριθμούς. Το μέσο ποσοστό χρηματοδότησης των μελών της EBU ως ποσοστό του ΑΕΠ τους είναι 0,21%.* Με βάση το ελληνικό ΑΕΠ αυτό θα αντιστοιχούσε στα διπλάσια χρήματα (περίπου 382 εκατομμύρια) από όσα θα λαμβάνει η ΕΡΤ εφόσον βέβαια καταργηθει η υποχρεωτική απόδοση 100 εκ. στο κράτος υπέρ του πλεονάσματος. Εφόσον λαμβάνει ολόκληρο το ανταποδοτικό θα βρεθεί τουλάχιστον στο μισό του μέσου όρου της EBU μαζί με χώρες όπως η Ισπανία και η Τυνησία τη στιγμή που η ΝΕΡΙΤ με τα 95 εκ ήταν στον πάτο με χώρες όπως το Αζερμπαιτζάν.

  *http://www3.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Knowledge/Publication%20Library/EBU-Viewpoint-PSM-Funding_EN.pdf

 • 10 Μαρτίου 2015, 10:53 | Χάρης

  Είναι απαράδεκτο να επιβάλλεται υποχρεωτικό τέλος στους πολίτες για πολυτελείς, αχρείαστες υπηρεσίες. Υπάρχουν δύο τρόποι άντλησης εσόδων για την ΕΡΤ, οι οποίοι να συνάδουν με το δημοκρατικό ιδεώδες το οποίο ισχυρίζεται ότι θα προωθεί η ΕΡΤ.
  α) Να γίνει συνδρομητική, ώστε όποιος θέλει να πληρώνει για την υπηρεσία που θα λάβει (όπως γίνεται με τα διόδια).
  β) Να πληρώσουν αυτοί που θα απολαμβάνουν των υπηρεσιών της, ήτοι τα πολιτικά κόμματα, των οποίων η προεκλογικές εκστρατείες και εξαγγελίες θα καλύπτονται από την ΕΡΤ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου.

  Επίσης, γιατί να ισχύει ατέλεια για το Ελληνικό Δημόσιο? Εφόσον καλούνται να πληρώσουν το τέλος και οι μη καταναλίσκουσες την ΕΡΤ παραγωγικές τάξεις, ήτοι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, με βάση την αρχή της ισότητας, θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος και οι δημόσιες υπηρεσίες.

 • 10 Μαρτίου 2015, 10:10 | ΜΨ

  Αν θελετε πραγματικα να αισθανθουν οι πολιτες οτι ενδιαφερεστε για εκεινους τοτε θα πρεπει να κανετε την ΕΡΤ συνδρομητικο καναλι και οποιος θελει να βλεπει ΕΡΤ να πληρωνει την συνδρομη.

  Με αλλα λογια οχι ΕΠΙΒΟΛΗ του τελους (μεσω του λογαριασμου ηλεκτρικου ρευματος) αλλα ΕΠΙΛΟΓΗ του. Τιμιο και δημοκρατικο. Οποιος θελει πληρωνει και βλεπει οποιος δεν θελει δεν πληρωνει και δεν βλεπει.

  Εγω πχ δεν εχω ουτε τηλεοραση σπιτι μου γιατι δεν μαρεσει το «χαζοκουτι», γιατι να με αναγκαζει το κρατος μου να πληρωσω με το ετσι θελω και να πρεπει να ειμαι και ευχαριστημενος με αυτο???

  Καιρος να σταματησει η κοροϊδια ολων αυτων των χρονων και να κανουμε ουσιαστικες μεταρρυθμισεις που θα βοηθησουν ολη την κοινωνια και οχι μονο 2000 ατομα…..

 • 10 Μαρτίου 2015, 10:54 | Κωστας

  Oλοι μας τα φερνουμε βολτα δυσκολα.Ειναι κοροιδια για τους ανεργους να πληρωνουμε εστω και ενα Ευρω για την ΕΡΤ και οχι για δημιουργια υγειων θεσεων εργασιας. Αυτο μονο αριστερη πολιτικη δεν ειναι (χμμ επαρατη δεξια),μαλλον καποια γραμματια πρεπει να ξεχρεωθουν.Αν καποιοι θελουν οποσδηποτε τα κρατικα καναλια ας γινει συνδρομητικη.

 • 10 Μαρτίου 2015, 09:29 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΤΡΑ

  Για να μην έχουμε γκρίνιες από τον κόσμο να την κάνετε συνδρομητική. Έτσι θα πληρώνει μόνο όποιος θέλει να παρακολουθεί. Επίσης να μην επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι το πιο δημοκρατικό πιστεύω.Το να μας βάζετε να πληρώνουμε για υπηρεσία που δεν μας ενδιαφέρει, είναι απαράδεκτο. Απλά πράγματα.

 • 10 Μαρτίου 2015, 09:06 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Έλεος.Είναι τουλάχιστον αστείο να ζητάμε την κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους. Μιλάμε για 10 λεπτά την ημέρα. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει να εξαιρούνται το δημόσιο, οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ. Προτείνω να απαλειφθούν τα εδάφια α,β,γ.

 • 10 Μαρτίου 2015, 09:20 | Aναστάσιος

  Θεωρώ ότι το ανταποδοτικό τέλος μέσω της ΔΕΗ είναι άδικο. Φορολογεί όλους με το ίδιο ποσό, ανεξαρτήτως φοροδοτικής δυνατότητας. Αν και το ποσόν είναι μικρό, στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, κάθε ευρώ μετράει. Η ΕΡΤ, όπως και κάθε άλλος δημόσιος φορέας, πρέπει να χρηματοδοτείται από το κρατικό προϋπολογισμό. Και ο λογαριασμός της ΔΕΗ, επιτέλους να απαλλαγεί από κάθε τι που δεν αφορά την ηλεκτρική κατανάλωση (ακόμη και οι Δήμοι καλό είναι εισπράττουν τα τέλη τους μέσω των δημοτικών λογαριασμών. π.χ. ύδρευσης).

  Το δε ύψος της χρηματοδότησης να είναι ανάλογο των δυνατοτήτων της οικονομίας, δεν είναι υποχρεωτικό αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουν όλες οι δομές που υπήρχαν πριν το «μαύρο».

 • 10 Μαρτίου 2015, 09:54 | Κωνσταντίνος

  Πολλοί που αναφέρονται στην κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να βρίζουν καθημερινά τα ιδιωτικά κανάλια για την ποιότητα της ενημέρωσης που παρέχουν. Ανταποδοτικό τέλος για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση πληρώνουν οι πολίτες σε όλα τα κράτη της Ευρώπης και στις ΗΠΑ και μάλιστα σε ορισμένα είναι ανάλογα με τους δέκτες που υπάρχουν σε κάθε σπίτι (Γαλλία και Γερμανία). Μια δημόσια ραδιοτηλεόραση στην υπηρεσία της κοινωνίας πρέπει να έχει ανταποδοτικό τέλος προκειμένου να παράγει πρόγραμμα για όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού. Η διαφημιστική αγορά με τη λογική που λειτουργεί δεν ενδιαφέρεται για εκπομπές πολιτισμού, για θέματα που αφορούν ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, για την περιφέρεια. Επομένως αυτοί αποκλείονται. Εκτός και εάν κάποιοι θέλουν ραδιοτηλεόραση με πολύ χαμηλό επίπεδο, με αίμα, μπούτια και προκλητικά μπούστο .

 • 10 Μαρτίου 2015, 03:29 | Γιώργος Σ.

  Δεν υπάρχει ανταποδοτικό τέλος για το ΔΗΜΟΣΙΟ.
  Το Ελληνικό κράτος λαμβάνει τα έσοδα της φορολογίας για αυτόν τον λόγο. Εάν η Ελλάδα χρειάζεται (κατά την κυβέρνηση) νέο κανάλι και ραδιόφωνο, τότε να τα λειτουργήσει με τα χρήματα των φόρων μας. Εάν δε έχει τα χρήματα να μην τα λειτουργήσει.
  Παράδειγμα: Εάν εγώ θέλω (και όχι χρειάζομαι) καινούργιο αυτοκίνητο και δεν έχω τα χρήματα, λέω στους γνωστούς μου να μού δώσουν από 10 ευρώ για να αγοράσω αυτοκίνητο. Αυτό κάνετε στην ουσία με την ΕΡΤ για δεκαετίες.

  Πρέπει κάποια στιγμή το Ελληνικό Δημόσιο να λειτουργήσει με τα χρήματα που βγάζει και να μη ξοδεύει παραπάνω απο αυτά που έχει.

 • 9 Μαρτίου 2015, 23:03 | ΚΩΣΤΑΣ

  Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς τι πληρώνει στο λογαριασμο της ΔΕΗ για:
  1. Χρεώσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  2. Χρεώσεις Δημοτικών τελών κλπ
  Αν τα δείτε όλα αυτά το τέλος υπέρ ΕΡΤ μάλλον θα μοιάζει παρωνυχίδα

 • 9 Μαρτίου 2015, 22:06 | Γεώργιος Κιντσάκης

  Θεωρώ αδιανόητο εν έτει 2015 να είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε χαράτσι για να υπάρχει δημόσια τηλεόραση, ακόμη και αν δεν έχουμε καν συσκευή τηλεόρασης στο σπίτι μας. Η ύπαρξη τριών τηλεοπτικών σταθμών και κυρίως δεκάδων περιφερειακών ραδιοφώνων δεν εξυπηρετεί καμία αναγκαιότητα στον καιρό της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ούτε η ύπαρξη μουσικών συνόλων αποτελεί συνταγματική επιταγή. Γιατί δεν την κάνετε συνδρομητική και να μπορεί να τη δει μόνο όποιος πληρώνει το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, ώστε να απαλλάσσεται όποιος δεν ενδιαφέρεται;

 • 9 Μαρτίου 2015, 22:25 | Χρήστος

  Εγώ που δεν βλέπω τηλεόραση (ούτε ΝΕΡΙΤ, ΕΡΤ κλπ) γιατί πρέπει να πληρώνω;

  Γιατί στην ψηφιακή εποχή που όλοι έχουμε Internet χρειαζόμαστε μια κρατική ΕΡΤ; Μήπως για να προπαγανδίζει η κάθε κυβέρνηση τις θέσεις της; Δεν αρχίσατε καθόλου καλά κύριοι…

 • 9 Μαρτίου 2015, 22:42 | αργύρης

  Να μην χρεώνονται με ανταποδοτικό τέλος οι λογαριασμοί με μηνιαίες καταναλώσεις μέχρι τριακόσια (300) κιλοβάτ,γιατί τόσα καταναλώνουν οι πολύ φτωχοί και αυτοί που η κυβέρνηση θα τους παρέχει δωρεάν ρεύμα.

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:37 | Δημήτρης Α.

  Να προστεθούν τα εξής εδάφια:

  1. Με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, δύναται να μην καταβάλλεται το ανταποδοτικό τέλος των 3 ευρώ μηνιαίως ή όπως αυτο αναπροσαρμόζεται, στην περίπτωση που ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας βεβαιώσει ότι δεν χρησιμοποιεί καθ´οιονδήποτε τρόπο υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε. κατά το χρόνο διαμονής ή χρησης του οικείου ηλεκτροδοτούμενου χώρου. Με κοινή αποφαση του υπουργού οικονομικών και του υπουργού επικρατείας, αρμόδιου για θέματα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ρυθμίζονται ζητήματα ελέγχου της βεβαίωσης του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και της επιβολής οικονομικών, διοικητικών ή άλλων κυρώσεων στην περίπτωση ψευδούς βεβαίωσης.
  2. Οποιαδήποτε δαπάνη της ΕΡΤ Α.Ε. αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο, στο πρόγραμμα ¨Διαύγεια¨. Η ΕΡΤ Α.Ε. θεωρείται ως υπόχρεος Φορέας που υπάγεται στην περίπτωση 6α της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α´), όπως ισχύει.
  3. Ο προϋπολογισμός της ΕΡΤ Α.Ε. δεν επιτρέπεται να ειναι ελλειμματικός. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επιχορήγηση από το δημόσιο, ή από οιονδήποτε φορέα που ελέγχεται εμμέσα ή άμεσα ή μερικώς ή καθ´ολοκληρία από το δημόσιο. Το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να προβαίνει σε έκτακτες περικοπές σε προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον κρίνει ότι ο προϋπολογισμός παρεκκλίνει του ισοσκελισμένου. Σε περίπτωση που υπάρξει ελλειματική χρήση στην ΕΡΤ Α.Ε., το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και οποιοσδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ευθύνεται γι´ αυτό, υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρο το χρηματικό ποσό της ελλειμματικής χρήσης. Ο καταμερισμός του ανωτέρω χρηματικού ποσού ανά φυσικό πρόσωπο πραγματοποιείται από τον υπουργό οικονομικών και τον υπουργό επικρατείας, αρμόδιο για θέματα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, το αργότερο εντός διμήνου από τη δημοσίευση της ελλειμματικής χρήσης. Αμέσως μετά ελέγχεται από ανώτατο δικαστικό λειτουργό και διώκεται ποινικά εάν υπαρχουν ισχυρές ενδείξης γι αυτό, ο υπουργός επικρατείας, αρμόδιος για θέματα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ο οποίος διόρισε το Δ.Σ. για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του, λόγω της οποίας προκλήθηκε ζημία εις βάρος του δημοσίου.

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:32 | Μανώλης

  ε) οι κάτοχοι μετρητών, για όσο χρονικό διάστημα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας
  μέχρι και δέκα (10) Ευρώ μηνιαίως,

  |> Αυτά τα 10 ευρώ ειναι χοντρή κοροϊδία να γίνουν τουλάχιστον 20..

  Επίσης συμφωνώ με τους συμπολίτες σχετικά με την εξαίρεση σε κλιμακοστάσια και γενικά σε χώρους που δεν μπορεί να μπει συσκευή τηλεόρασης.
  Να πληρώνουν και οι εκκλησίες που έχουν και γραφεία αρκετά καταχρηστικά προνομία έχουν.

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:18 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Στο άρθρο 8 θα πρέπει να ενσωματωθεί πρόταση κατά πόσο επιβαρύνονται οι καταναλωτές της ΔΕΗ προκειμένου να συμβάλλουν στη σύσταση του νέου φορέα!Εξάλλου αυτό συντείνει περισσότερο στις διαδικασίες διαφάνειας

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:01 | Μιχάλης

  Το ανταποδοτικό τέλος μπορεί να καταργηθεί, ή τουλάχιστον να μειωθεί σημαντικά, στο βαθμό όπου να μην αποτελεί βάρος για κανέναν. Έχετε υπόψη σας ότι για πολλούς συμπολίτες μας ακόμα και τα 10 ευρώ είναι υπόθεση. Δε ζούμε πλέον στις εποχές του 2005. Καταννοώ ότι είναι δύσκολο αυτό που ζητάμε όλοι, διότι όλοι πλέον ζητάνε πολλά από μια κυβέρνηση που – ας μην κρυβόμαστε – μπορεί να προσφέρει λίγα. Ως εκ τούτου, μια καλή λύση θα ήταν τουλάχιστον να καταργηθούν τα τέλη αργά και σταθερά, ή να μειωθούν αρκετά. έστω και σταδιακά, αν φυσικά η οικονομία αρχίσει να ανακάμπτει. Και πώς θα γίνει αυτό; Περικοπές μισθών από τα υψηλόβαθμα στελέχη. Να μην τρώνε οι διευθυντές. Να παίρνουν τα ίδια με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Μια δικαιότερη κατανομή χρειάζεται.

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:28 | Μάρκος

  Να παραμείνει ως έχει το ανταποδοτικό τέλος αλλά να μην περάσει στο άρθρο 8 η ενότητα που γράφει «το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας,» να αφήσει δηλαδή παράθυρο για αυξήσεις στο κόσμο για τα ελλείμματα που θα προκαλούν οι εκάστοτε διοικήσεις. Οι προσλήψεις και οι «επενδύσεις» της εταιρείας να γίνονται από τα κέρδη της. Αν θέλουν να προσλαμβάνουν κόσμο θα πρέπει να τα φέρνουν κιόλας (διαφημίσεις, χορηγίες κλπ.).

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:01 | gio

  Καλα ειναι να ανοιξει η ερτ αλλα με πορους που θα κοπιαζει για να φερνει και το «αυτοδιοικητο» να ειναι κατοχυρωμενο με διοικηση τελειως ανεξαρτητη.
  Οι αχρηστοι συνδικαληστες θα επανερθουν ?
  Αν αφεθει προαιρετικη η πληρωμη της πιστευετε οτι θελει κανεις να πεταξει ΕΣΤΩ 1 ευρω για «αερα» υπερωριες και μισθους εποχης παχεων αγελαδων ?
  Χαρατσι σε λογ/μους ΔΕΗ , ευκολη αριστερη λυση μπραβο.

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:24 | Γιώργος

  Κύριοι, 12μήνεςΧ3ευρώΧ3ρολόγια ΔΕΗ(σπίτι, πατρικό στο χωριό, σπίτι παιδιού που σπουδάζει)=108 ευρώ το χρόνο, συν 9-10 ευρώ περίπου από το κοινόχρηστο ρολόι. Αν δεν είναι αυτό φορολογία τότε τι είναι. Λιγώτερο ΕΝΦΙΑ πληρώνω για το παλαιό πατρικό. Ανοίξτε την ΕΡΤ, προσλάβετε όσους υπαλλήλους θέλετε αλλά μη μας φορτώνετε νέους φόρους και τέλη. Ας δουλέψει είτε συνδρομητικά, είτε όπως τα ιδιωτικά κανάλια από τις διαφημίσεις. Μπορεί και από μια μικρή παρακράτηση του μισθού των πολιτικών, αφού αυτούς κυρίως θα προβάλλει. Μπορεί κι από μέρος της οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων αφού κι αυτά θα διαφημίζει. Δεν αντέχουμε άλλο. Φτάνει πια.

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:45 | Νίκος Κυριακόπουλος

  Θα συμφωνήσω κι εγώ με την κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος πληρωμής αυτού το φόρου (πόσω μάλλον η αύξησή του) από τη στιγμή που ήδη ο πολίτες επιβαρύνονται με πλήθος άλλων. Αν δεν είναι εφικτό χωρίς αυτό το τέλος να λειτουργήσουν όλοι οι σταθμοί, απλά μειώστε τους και κάντε μετατάξεις. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι το τελευταίο που απασχολεί τον Έλληνα που δεν έχει ψωμί να φάει, μην κάνετε τη ζωή του δυσκολότερη με περιττούς φόρους.

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Δεν συμφωνώ με το ανταποδοτικό τέλος. Και είναι ,επιτέλους, αυτή η ευκαιρία να καταργηθεί κάτι τόσο αντισυνταγματικό. Δηλαδή, η υποχρέωση του κάθε πολίτη να πληρώνει, ενώ, ουσιαστικά δεν βλέπει ΕΡΤ…
  Το πιο σωστό είναι να λειτουργήσει το όλο σύστημα με τη διαδικασία των συνδρομητικών καναλιών, όποιος θέλει, να συμμετέχει και να πληρώνει το μηνιαίο αντίτιμο.

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:50 | Δημήτρης Σαμαράς

  Η ανταπόδοση του τέλους θα πρέπει να είναι «διπλής κατεύθυνσης». Προτείνω να υπάρχει υποχρεωτικό τέλος στο 50% της πρόβλεψης του σχεδίου νόμου, χωρίς να απαλάσσεται κανείς από τους δημόσιους φορείς ή ιδιώτες που προβλέπετε. Άλλωστε οι δημόσιοι φορείς που θέλετε να απαλλάξετε (Δημόσιο, ΟΤΑ, Εκκλησία) είναι αυτοί που κατα κανόνα προβάλλονται από τα δημόσια ΜΜΕ ενώ αντίστοιχα οι ιδιώτες με μικρή κατανάλωση ή οι αγρότες δεν θα επιβαρυνθούν ιδιαίτερα πληρώνοντας εννέα (9) ευρώ ετησίως.
  Το υπόλοιπο 50% να είναι προαιρετικό ώστε οι πολίτες να επιβραβεύουν ή όχι τις επιλογές της διοίκησης της ΕΡΤ. Η πληρωμή του θα μπορεί να γίνεται μέσω της φορολογικής δήλωσης με σχετική δήλωση του υπόχρεου.

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:34 | Φίλη του Γ´ προγράμματος

  Συμφωνώ με το νομοσχέδιο και εύγε που θα ξανανοίξει η ΕΡΤ. Προτείνω την διαγραφή των εδαφιων α, β και γ στο άρθρο 8. Να πληρώνει και το δημόσιο και οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ το τέλος σε καθε λογαριασμό ΔΕΗ. Θα ειναι σημαντικά έσοδα για την δημόσια τηλεόραση και εφικτό να βρεθούν στον προϋπολογισμο του καθε φορέα.

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:05 | Παντελής Καλλιμάνης

  Είναι δίκαιο και λογικό να μην εξαιρούνται κι άλλοι χώροι/εγκαταστάσεις που αποδεδειγμένα ΔΕΝ χρησιμοποιούν τηλεόραση ή/και εξαιρούνται ήδη από ΤΑΠ, όπως κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, αποθήκες, ψυγεία, Φ/Β σταθμοί κι άλλοι σταθμοί ΑΠΕ, χώροι στάθμευσης κλπ., που προβλέπονται ήδη στην λίστα που εξαιρεί με νόμο εδώ και πολλά χρόνια η Δ.Ε.Η. από τέλη Ε.Ρ.Τ.; Από την οποία βέβαια, λείπουν οι Α.Π.Ε., επειδή όταν είχε βγει η λίστα, δεν υπήρχαν Α.Π.Ε…

 • 9 Μαρτίου 2015, 19:55 | Μανώλης

  Να εξαιρέσετε τους λογαρισμους ΔΕΗ κοινοχρήστων χώρων από το ανταποδοτικό τέλος.

 • 9 Μαρτίου 2015, 19:31 | Μανώλης

  Να εξαιρεθούν και οι λογαριασμοί ρεύματος των κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών από το ανταποδοτικό τέλος, όπως είχε προβλεφθεί και για το ΕΤΑΚ. Δεν χρειάζεται να πληρώνουμε κερατιάτικα και στα κοινόχρηστα.