Άρθρο 10

Το άρθρο 9 του ν.4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Διοικητικό Συμβούλιο

 

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:

α) τον Πρόεδρο,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

γ) τρία (3) μέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τα μέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,

δ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

2. Τα μέλη των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παρ. 1, επιλέγονται ως εξής: ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, και μετά την κατάθεση των δηλώσεων ενδιαφέροντος υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η οποία εγκρίνει τα μέλη των ανωτέρω περιπτώσεων με απλή πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίασή της μελών.

3. Τα μέλη της περ. δ’ της παρ.1 εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από τους εργαζόμενους της εταιρείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης μετά την τήρηση των διαδικασιών των παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη:

α) Με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών.

β) Με τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία σχετική με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,

γ) Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδικαλιστικά σωματεία και ενώσεις των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και

δ) Με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου, του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου του Κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και του προσώπου που κατέχει θέση σε όργανο πολιτικού κόμματος.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το οποίο το Καταστατικό της και η ισχύουσα νομοθεσία δεν αναθέτουν στον Πρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο όργανο της Εταιρείας, ιδίως δε αποφασίζει και εφαρμόζει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, επιλέγει τα πρόσωπα που καλύπτουν θέσεις ευθύνης σύμφωνα με το Καταστατικό και το σχετικό Κανονισμό της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήνει επιτροπές και ομάδες εργασίας με σκοπό την σύνταξη εισηγήσεων για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προσωπικού και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά τουλάχιστον το μήνα και σε έκτακτη οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Την πρόσκληση απευθύνει ο Διευθύνων Σύμβουλος με τον προσφορότερο κατά τη κρίση του τρόπο. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού μπορούν να προσκαλούνται υπηρεσιακοί παράγοντες της εταιρείας, οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του.

9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα (1) μέλος του ως αναπληρωτή του, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται επίσης το χρονικό διάστημα και οι λόγοι της αναπλήρωσης.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπονεί στρατηγικό σχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, θέτοντας οικονομικούς και ποιοτικούς στόχους αναφορικά με την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής της εταιρείας μετά από διαβούλευση ιδίως με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και αντιπροσωπευτικών φορέων της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται στον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης  .

11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται η εκάστοτε προβλεπόμενη αμοιβή του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Η ως άνω αμοιβή και αποζημίωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτερες αμοιβές και αποζημιώσεις που προβλέπονται για Διευθύνοντες Συμβούλους και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3429/2005. Η ανωτέρω αμοιβή και η αποζημίωση μπορούν να αναπροσαρμόζονται με σκοπό την τήρηση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο.

 • 12 Μαρτίου 2015, 05:00 | ΡΕΒΑΝΣΙΣΤΗΣ

  Ας δούμε τα μέλη τους ΔΣ.
  Ο Πρόεδρος διορίζεται από την κυβέρνηση, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος από την κυβέρνηση, τα 3 μέλη από την κυβέρνηση, οι 2 εκπρόσωποι των εργαζομένων θα είναι από την ΝΕΡΙΤ (και άρα άτομα απολύτως ελεγχόμενα από την κάθε κυβέρνηση) αφού ως προς τον αριθμό, αυτοί που πήγαν στην ΝΕΡΙΤ, αυτοί που έκαναν αίτηση και περίμεναν να πάνε, αν τους φώναζαν, και κάποιοι που δεν πήγαν θα ψηφίσουν άνθρωπο της ΝΕΡΙΤ και όχι της ΕΡΤ (open).
  Στις υπόλοιπες παραγράφους, κουβέντα για το πάπλωμα (την αναγνώριση του αγώνα των εργαζομένων και της αυτοδιαχείρισης).

 • 12 Μαρτίου 2015, 01:08 | Θ.Γ.

  Ο τρόπος ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί οπισθοχώρηση στις χειρότερες στιγμές της παράδοσης του «ομφάλιου λώρου» της ΕΡΤ. Ο Υπουργός γίνεται πάλι ο απόλυτος αφέντης. Βγάζει την προκήρυξη για το Δ.Σ. επιλέγει αυτούς που προκρίνει από τους υποψηφίους {και κανέναν άλλο] και τους εισηγείται στη Βουλή. Και το(α) κυβερνών(τα) κόμμα(τα) με την απλή πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στην επιλογή του Δ.Σ. τα «παίρνουν όλα».
  Τα προβλεπόμενα στο νόμο της ΝΕΡΙΤ με το Εποπτικό Συμβούλιο εποπτεύοντα αντί του Υπουργού είναι πολύ πιο σύγχρονα και δημοκρατικά. Αυτό, βέβαια, πριν, την τροπολογία του περασμένου καλοκαιριού για τον τρόπο ορισμό του Εποπτικού Συμβουλίου, που έφερε τις επικρίσεις της EBU και του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να υπενθυμίσουμε πως με την τροπολογία αυτή επιβαλλόταν τρόπος ορισμού του Εποπτικού ίδιος μ’ αυτόν που προωθείται από το νομοσχέδιο που εισηγείται τώρα η κυβέρνηση για το Δ.Σ.
  Η λύση εναλλακτικά είναι:
  1) Η διατήρηση του σχήματος Εποπτικό και Διοικητικό, με μια απλοποίηση του τρόπου επιλογής του Εποπτικού σε σχέση με τα ισχύοντα στο νόμο της ΝΕΡΙΤ.
  2) Στο σχήμα που προκρίνει το ν.σ. -μόνο Δ.Σ.- την προκήρυξη να «επιμελείται» τριμελής επιτροπή από τα πανεπιστημιακά τμήματα Μ.Μ.Ε., η οποία να εισηγείται στον Υπουργό διπλάσιο αριθμό υποψηφίων για κάθε θέση (εισήγηση που δημοσιοποιείται). Ακολούθως ο Υπουργός εισηγείται τη δική του πρόταση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία 3/5, έχοντας δικαίωμα να επιλέξει και πέραν της υπουργικής εισήγησης, από τον αρχικό κατάλογο της τριμελούς επιτροπής.
  Τέλος, οι εκπρόσωποι εργαζομένων στο Δ.Σ. πρέπει να παρίστανται με δικαίωμα λόγου για όλα τα θέματα αλλά όχι ως μέλη του. Ο δρόμος που προτείνει το ν.σ. οδηγεί μαθηματικά στα φαινόμενα συνδιοίκησης, δηλ. συνδικαλιστικής ενσωμάτωσης άρα και φαινομένων διαπλοκής και διαφθοράς.

 • 12 Μαρτίου 2015, 00:26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ

  Πρόταση-Τροπολογία
  από Πολιτευτή Γεώργιο Παυλάτο <>.
  Τό θέμα είναι προκλητικό γιά τούς πτυχιούχους Τ.Ε.Ι καί οικογένειές τους.
  με βάσει την κείμενη νομοθεσία(2916/2001,3549/2007,4009/2001 όπως ισχύει)η Ανώτατη εκπαίδευση είναι ενιαία και αποτελείται από τον Τεχνολογικό και Πανεπιστημιακό τομέα.
  το Αρθρο 10 του σχεδίου νόμου τροποποιείται ως εξής:
  Αρθρο 10.
  Το Αρθρο 9 του νόμου 4173/2013 όπως ισχύει αντικαθίστανται ως εξής:
  <>
  1.Η Ε.Ρ.Τ Α.Ε διοικείται από επταμελές Διοικητικό συμβούλιο,το οποίο απαρτίζεται από:
  α)τον πρόεδρο
  β)τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
  γ)τρία(3)μέλη τά οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να συμβάλουν στήν εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ Α.Ε.
  Τα μέλη των περιπτώσεων β και γ πρέπει να είναι τουλάχιστον Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  δ)δύο (2) μέλη,τα οποία εκπροσωπούν τούς εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ Α.Ε.

 • 11 Μαρτίου 2015, 20:33 | Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης
  των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

  Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 – 2105227276
  Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr – E-mail: eetem@eetem.gr

  Αθήνα, 11-03-2015
  Αρ. Πρωτ.: 384

  Προς τον Υπουργό Επικρατείας
  κ. Ν. Παππά

  Κοιν.: 1. Βουλευτές
  2. Πρόεδροι Α.Ε.Ι Τεχνολογικού Τομέα
  3. Νομαρχιακά Τμήματα Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Θέμα: «Απαράδεκτος αποκλεισμός των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι στο σχέδιο νόμου για τις “Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν.2190/1920».

  Κύριε Υπουργέ,
  Στο άρθρο 10 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου “Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν.2190/1920”, προβλέπεται ότι για 4 θέσεις μελών από τις 7 του Δ.Σ της Ε.Ρ.Τ (περιλαμβανομένου και του Δ/ντος Συμβούλου) απαιτείται τίτλος πανεπιστημιακού ιδρύματος αποκλείοντας τους πτυχιούχους του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι (Τ.Ε.Ι,Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)!
  Η ανωτέρω αδικαιολόγητη ενέργεια εκ μέρους των συντακτών του σχεδίου νόμου, έχει εξοργίσει χιλιάδες πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι δεδομένου ότι σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις απαιτούνταν πτυχίο Α.Ε.Ι (Πανεπιστήμιων –Τ.Ε.Ι) και όχι μόνο πανεπιστήμιου! Τι άλλαξε άραγε τώρα;
  Ως φαίνεται οι συντάκτες της διάταξης μάλλον «ξεχνούν» ότι:
  • με βάση την κείμενη νομοθεσία (2916/2001,3549/2007,4009/2001 όπως ισχύει) η ανώτατη εκπαίδευση είναι ενιαία και αποτελείται από τον τεχνολογικό και πανεπιστημιακό τομέα
  • οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι μπορούν να εξελίσσονται μέχρι την θέση του Γενικού Διευθυντή στο Δημόσιο 4275/2014 (άρθρο 1),
  • σε εταιρείες όπως ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, Διευθύνων Σύμβουλος είναι Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.
  Τονίζουμε, επίσης, το γεγονός ότι πολλοί πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή / και διδακτορικών τίτλων σπουδών. Ωστόσο οι δηλώσεις ενδιαφέροντος των συγκεκριμένων πτυχιούχων ενδέχεται να απορρίπτονται, καθώς δεν είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ιδρύματος.
  Επιπλέον στα Α.Ε.Ι Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι) υπάρχουν Τμήματα (ενδεικτικά αναφέρουμε τα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κλπ), οι πτυχιούχοι των οποίων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στις εν λόγω θέσεις.

  Κύριε Υπουργέ,
  Η επιλογή αυτή, εκ μέρους των συντακτών του νομοσχεδίου και της πολιτικής ηγεσίας υποδηλώνει ιδιότυπο ρατσισμό κατά συγκεκριμένων πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης και ίσως θα πρέπει να αναμένουμε πλέον ακόμη και τον αποκλεισμό των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι δια νόμου από το να το να είναι υποψήφιοι για να εκλέγονται στη Βουλή!
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για λόγους ηθικής τάξης και ισονομίας σας καλούμε να τροποποιήσετε τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω άρθρου του σχεδίου νόμου ως εξής:

  πρόταση –τροπολογία
  Το άρθρο 10 του σχεδίου νόμου τροποποιείται ως έξης:
  «Άρθρο 10
  Το άρθρο 9 του ν.4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «Διοικητικό Συμβούλιο
  1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:
  α) τον Πρόεδρο,
  β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
  γ) τρία (3) μέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
  Τα μέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
  δ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
  …»

  Ο Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.

  Δημόπουλος Δημήτριος

  Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού.
  Η Οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική και αποτελείται από 47 Νομαρχιακά Τμήματα.
  Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ανέρχονται σε 50.000.
  Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ τηρεί μητρώο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την κτήση του Πτυχίου και εκπροσωπεί τους Μηχανικούς των Τ.Ε.Ι. σε θεσμικά όργανα της Πολιτείας, σε γνωμοδοτικές ή αποφασιστικές επιτροπές, σύμφωνα με διατάξεις Νόμων, Π.Δ ή Υπουργικών Αποφάσεων.
  Τα μέλη μας ασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, σε όλο το φάσμα των τεχνικών έργων και εργασιών και ειδικότερα ως:
  • Εργολήπτες Δημοσίων Έργων όλων των ειδικοτήτων / Ελεύθεροι Επαγγελματίες,
  • Στελέχη Τεχνικών και Εργοληπτικών Εταιρειών, Μελετητικών Γραφείων,
  • Υπάλληλοι Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργείων, Περιφερειών, ΔΕΚΟ, Ο.Τ.Α) κ.λ.π,
  • Εκπαιδευτικοί στην Ιδιωτική και στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση καθώς και στα Τ.Ε.Ι.

 • 11 Μαρτίου 2015, 20:43 | Μανόλης

  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μετά την λήξη της θητείας τους για οποιοδήποτε λόγο να μην μπορούν να εργαστούν σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με αυτό της διάρκειας της θητείας τους. Σε περίπτωση παράβασης του παραπάνω περιοριστικού όρου να υπάρχει μεγάλη οικονομική ποινή, π.χ. επιστροφή του συνόλου των αμοιβών που έλαβε από την ΕΡΤ αε.

 • 11 Μαρτίου 2015, 15:25 | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΣΠΙΝΑΚΗ

  το άρθρο αυτό πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Άρθρο 10
  Το άρθρο 9 του ν.4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «Διοικητικό Συμβούλιο
  1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:
  α) τον Πρόεδρο,
  β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
  γ) τρία (3) μέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
  Τα μέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
  δ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

 • 11 Μαρτίου 2015, 13:54 | ΝΙΚΟΣ Γ. ΚΟΦΙΝΑΚΗΣ

  Είναι απαράδεκτη και αντισυνταγματική και καθαρά συντεχνιακή (στα πλαίσια του επιβάλει συνεχώς το ΤΕΕ) η λογική του αποκλεισμού των πτυχιούχων ΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 10.
  Επειδή το έχω δει πολλές φορές το χιλιοπαιγμένο αυτό έργο, πιστεύω ή θέλω να πιστεύω ότι ο αρμόδιος υπουργός θα διορθώσει αυτή την αδικία. Όχι για τίποτε άλλο, παρά μόνον για να γραφτεί στην ιστορία ότι ξεκίνησε η υπέρβαση των συντεχνιακών λογικών από μία αριστερή κυβέρνηση.

 • 11 Μαρτίου 2015, 13:48 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΡΙΘΙΑΣ

  Είμαι απόφοιτος ΤΕΙ. Όπως πάντα το ΤΕΕ βάζει το δακτυλάκι του μιά και στην Βουλή υπάρχουν μέλη του ΤΕΕ. Κάποια στιγμή καλά θα κάνουν να δούν την ουσία του θέματος και το τι επικρατεί στο χώρο του επαγγέλματος και να αφήσουν τις μικροπρέπειες.

  Το άρθρο 9 του ν.4173/2013, πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:

  α) τον Πρόεδρο,

  β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

  γ) τρία (3) μέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

  Τα μέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
  δ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

 • 11 Μαρτίου 2015, 13:23 | Λευτέρης

  Είναι προκλητικό για τους πτυχιούχους ΤΕΙ και τις οικογένείες τους , να αποκλείονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ειναι και τα ΤΕΙ και οι πτυχιούχοι τους . Ποιός ο λόγος του διαχωρισμού σε πτυχιούχους αποκλειστικά » πανεπιστημιακής » εκπαίδευσης ;;;
  Το συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να αλλάξει και να γραφτεί :

  γ) τρία (3) μέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
  Τα μέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,

 • 11 Μαρτίου 2015, 11:34 | Λένα Π.

  Συμφωνώ και επαυξάνω στο γεγονός οτι πρέπει και ο Πρόεδρος να έχει πτυχίο τουλάχιστον. Δε το συζητώ για μεταπτυχιακά και αυτός και σίγουρα ο Δ/νων Σύμβουλος. Είναι δυνατόν άνθρωποι που διαχειρίζονται χιλιάδες εργαζομένους και εκατομύρια ευρώ να έχουν απλά βασικές γνώσεις Λυκείου; Πρέπει να έχουν και προυπηρεσία και πτυχία. Αν είναι δυνατόν ο Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος να έχουν λιγότερα προσόντα από τους υπαλλήλους.

 • 11 Μαρτίου 2015, 10:34 | Σταύρος Σίμου

  Παράγραφος 2: δεν ειναι δυνατόν μα μέλη του ΔΣ να διορίζονται απο τον υπουργό. Ο νόμος της νεριτ όριζε γι αυτή τη διαδικασία την επιλογή απο ΕΣ το οποίο (πριν απο τη τροποποίηση του νόμου) επιλέγονταν απο το λεγόμενο ανεξάρτητο φορέα. Ίσως το μόνο προοδευτικό σημείο του νόμου της νεριτ.
  Δεν μπορεί η εκτελεστική εξουσία η η νομοθετική μέσω του κοινοβουλίου να επεμβαίνουν σε θέματα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ιδιαίτερα οταν τα μέλη της διοίκησης πρέπει να διορίζονται απο τον υπουργό ή να επιλέγονται απο τη Βουλή έστω κι αν αυτή ειναι η επιτροπή θεσμών και διαφάνειας. Η δημοσια τηλεοραση πρέπει να ειναι ΠΛΗΡΩς ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΗ έστω και διοικητικά. προτινω την αντικατάσταση της παραπάνω παραγράφου με την αντίστοιχη του νόμου της νεριτ που διασφαλίζει τη διοικητική ανεξαρτησία του φορέα και με τις ανάλογες τροποποιήσεις βέβαια έστω να προσαρμοστεί στα δεδομένα της νεριτ.

 • 11 Μαρτίου 2015, 10:26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Είναι πραγματικά αδιανόητο το γεγονός ότι για 4 από τα 7 μέλη του ΔΣ απαιτείται πτυχίο πανεπιστημίου, αγνοώντας με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες πτυχιούχους ΤΕΙ. Δηλαδή ένας θεολόγος ή ένας γυμναστής (κάτοχοι και οι δυο πτυχίων πανεπιστημίου) θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος ενώ πτυχιούχοι των τμημάτων ΤΕΙ: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων – Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τα τμήματα αυτά είναι ενδεικτικά), οι οποίοι μπορεί να έχουν και μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό αντικείμενο, δε θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος μόνο και μόνο επειδή είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ!!!
  Προφανώς αυτή η τακτική είναι στα πλαίσια της απαξίωσης των ΤΕΙ (μην ξεχνάτε και τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργείου παιδείας σχετικά με τα ΤΕΙ).
  Η συντεχνιακή αντίληψη των συντακτών του νομοσχεδίου αποδεικνύεται και από το ότι στο νόμο 4173, για το ΔΣ της ΝΕΡΙΤ δεν προβλέπονταν κάτι αντίστοιχο.

  Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί το άρθρο αυτό πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:
  Το άρθρο 9 του ν.4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «Διοικητικό Συμβούλιο
  1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:
  α) τον Πρόεδρο,
  β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
  γ) τρία (3) μέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
  Τα μέλη των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
  …………….»

  Και ναι πρέπει να προστεθεί και η περίπτωση του προέδρου. Είναι αστείο να ζητάς προσόντα (όποια και αν είναι αυτά) από τον διευθύνοντα σύμβουλο και από κάποια από τα μέλη του ΔΣ και στη θέση του προέδρου να μπορεί ο οποιοσδήποτε (πχ αποτυχημένος πολιτευτής, πρακτική που ακολουθούνταν μέχρι τώρα.)

 • 11 Μαρτίου 2015, 08:14 | Σταύρος

  Στην παράγραφο 10 οι προτάσεις από τη διαβούλευση για την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου χρειάζεται να γίνονται και γραπτές και να δημοσιεύονται ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Χρειάζεται να δημοσιεύεται και η τελική μορφή του στρατηγικού σχεδίου.

 • 10 Μαρτίου 2015, 19:07 | Σ.Κ.

  Εκτός από τα προσόντα που οφείλει να έχει ο Πρόεδρος της ΕΡΤ (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) και προυπηρεσία και τα οποία αναφέρθηκαν από προηγούμενους σχολιαστές,

  προτείνεται να γίνουν οι ακολουθες σχετικές προσθήκες για διασφάλιση της νομιμότητας και καταπολέμηση της ευνοικής μεταχείρισης:

  6. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη:
  α) Με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΟΥΣ Β ΒΑΘΜΟΥ

  β) Με τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία σχετική με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Π.Χ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΟΥΣ Β ΒΑΘΜΟΥ.

 • 10 Μαρτίου 2015, 14:21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  «Τα μέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,»
  Ακρως ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ η παραπανω φραση…
  Ποιον ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ που ΔΕΝ εχει πτυχίο ;
  δεν υποβαθμιζει την υπόσταση του νεου φορεα κατι τετοιο;

 • 10 Μαρτίου 2015, 14:47 | Μανώλης Δρυγιαννάκις

  Οι εργαζόμενοι στο Δ.Σ. να βγαίνουν από της αρχαιρεσίες των εργαζόμενων μέσω του σωματείου και να αντικαθίστανται με της αρχαιρεσίες του σωματείου. Τα μέλη να είναι 3.
  Το Δ.Σ. εφόσον έχει μισθό να μην παίρνει τίποτα έξτρα, αυτό πρέπει να κοπεί (γενικά από όλα τα Δ.Σ. του δημοσίου). Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν να παίρνουν άδεια και όχι παραπάνω μισθό.
  Σωστή η επιλογή των προσώπων που απαρτίζουν το ΔΣ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να μην υπάρχουν υποχθόνιες επιλογές.
  Να μπορεί το Δ.Σ. πλειοψηφικά να ζητά αντικατάσταση του διορισμένου από την κυβέρνηση μέλους Δ.Σ.. Να γίνεται μετάδοση των συνεδριάσεων διαδικτυακά για διαφανείς λόγους, για ενημέρωση των μετόχων δηλ. όλου του ελληνικού λαού που πληρώνει το τέλος.
  Σε περίπτωση απουσίας από τις συνεδριάσεις 3 αδικαιολόγητες συνεδριάσεις να αντικατασταθεί. Να υπάρχουν και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Το προσωπικό της ΕΡΤ ΑΕ να μπορεί να βάζει θέματα μέσα από συνελεύσεις στο Δ.Σ..

 • 10 Μαρτίου 2015, 14:31 | Μανώλης Δρυγιαννάκις

  Το Δ.Σ. εφόσον έχει μισθό να μην παίρνει τίποτα έξτρα, αυτό πρέπει να κοπεί (γενικά από όλα τα Δ.Σ. του δημοσίου). Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν να παίρνουν άδεια και όχι παραπάνω μισθό.
  Σωστή η επιλογή των προσώπων που απαρτίζουν το ΔΣ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να μην υπάρχουν υποχθόνιες επιλογές.
  Να μπορεί το Δ.Σ. πλειοψηφικά να ζητά αντικατάσταση του διορισμένου από την κυβέρνηση μέλους Δ.Σ.. Να γίνεται μετάδοση των συνεδριάσεων διαδικτυακά για διαφανείς λόγους, για ενημέρωση των μετόχων δηλ. όλου του ελληνικού λαού που πληρώνει το τέλος.
  Σε περίπτωση απουσίας από τις συνεδριάσεις 3 αδικαιολόγητες συνεδριάσεις να αντικατασταθεί. Να υπάρχουν και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Το προσωπικό της ΕΡΤ ΑΕ να μπορεί να βάζει θέματα μέσα από συνελεύσεις στο Δ.Σ..

 • 10 Μαρτίου 2015, 14:33 | Νικόλαος Γεωργαντάς

  Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου τα πέντε μέλη του ΔΣ της νέας ΕΡΤ διορίζονται από την επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής με απλή πλειοψηφία (βλ. εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία) μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού επικρατείας (βλ. τύπου). Είναι αυτό ανεξάρτητη και δημόσια ραδιοτηλεόραση; Η ταπεινή μου άποψη είναι πως πρόκειται για επιστροφή στις προηγούμενες δεκαετίες όπου η κυβέρνηση ελέγχει απευθείας την ραδιοτηλεόραση και στην ουσία διορίζει τον διευθυντή ειδήσεων και κατευθύνει την ενημέρωση!!!

  Αρμόζει αυτό σε ευρωπαϊκή χώρα; Καταφανώς όχι!!!

  Το υφιστάμενο πλαίσιο του 4173/2013 στην αρχική του μορφή προβλέπει εποπτικό συμβούλιο από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, διορισμό του ΔΣ από το εποπτικό συμβούλιο μετά από διεθνή διαγωνισμό και έλεγχο από διακομματική επιτροπή της Βουλής με αυξημένη πλειοψηφία. Σημειώνω ότι το πλαίσιο αυτό δεν λειτούργησε στην πράξη λόγω της εμμονής της προηγούμενης κυβέρνησης να ελέγξει την ραδιοτηλεόραση, με αποτέλεσμα τις γνωστές γελοιότητες της ΝΕΡΙΤ. Αντί ωστόσο να εκσυγχρονίσετε το θεσμικό πλαίσιο ώστε το ΔΣ της εταιρείας να επιλέγεται από όργανο ελεγχόμενο από την αυξημένη πλειοψηφία της βουλής γυρίζετε πίσω στον απευθείας έλεγχο της ραδιοτηλεόρασης από την κυβέρνηση.

  Είναι λοιπόν απαραίτητο να προβλέπεται εποπτικό όργανο του ΔΣ, αποτελούμενο από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους μακριά από κόμματα (τι στην ευχή δεν υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες;) και σε κάθε περίπτωση το ΔΣ πρέπει να διορίζεται με την έγκριση αυξημένης πλειοψηφίας διακομματικής επιτροπής, η οποία πρέπει να έχει αρμοδιότητα ασκήσεως του σχετικού ελέγχου. Σε διαφορετική περίπτωση το ίδιο το νομικό πλαίσιο δίδει δυνατότητα στον υπουργό επικρατείας της εκάστοτε κυβερνήσεως να ελέγχει την ραδιοτηλεόραση και την ενημέρωση μέσω της προώθησης στον ευαίσθητο τομέα των ειδήσεων των προσώπων που εξυπηρετούν το κομματικό συμφέρον. Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο σε αυτό το σημείο δεν ταιριάζει σε ευρωπαϊκή χώρα. Δείτε λίγο το αντίστοιχο πλαίσιο για το BBC, RAI ακόμα και το ΡΙΚ!!! Αναμένουμε βελτιώσεις.

 • 10 Μαρτίου 2015, 13:14 | Γιάννης Παπαχρηστόπουλος

  Η Διοίκηση της ΕΡΤ θα έπρεπε να εγκρίνεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός της (4/5).

 • Στο νέο νόμο δεν υπάρχει αναφορά σε επιχειρησιακό σχέδιο χωρίς το οποίο και το καλύτερο δυνατό στρατηγικό σχέδιο παραμένει μια έκθεση καλών ιδεών και προθέσεων. Επομένως, προτείνω η παράγραφος 10 του παρόντος άρθρου να διαμορφωθεί ως εξής:

  «10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπονεί τριετές στρατηγικό σχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, θέτοντας οικονομικούς και ποιοτικούς στόχους αναφορικά με την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής της εταιρείας, καθώς επίσης και ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο εξειδίκευσής του, μετά από διαβούλευση ιδίως με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και αντιπροσωπευτικών φορέων της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται στον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

 • 10 Μαρτίου 2015, 11:33 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιωτης

  Για την διαφύλαξη του κύρους των συνδικαλιστικών ενώσεων, τα μέλη του ΔΣ – εκπρόσωποί τους ΔΕΝ πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή εκ του λόγου αυτού.

 • 10 Μαρτίου 2015, 11:09 | Χάρης

  Εφόσον η νέα ΕΡΤ είναι ανεξάρτητη και εφόσον για την λειτουργία της δεν πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο αλλά με ‘αναγκαστική εντολή’ οι πολίτες, τίθεται θέμα υπεξαίρεσης δικαιωμάτων διοίκησης της ΕΡΤ από το Ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται για λεόντειο εταιρεία, όπου άλλος νέμεται τα οφέλη (κυβέρνηση, κόμματα) και άλλος επωμίζεται τις υποχρεώσεις (πολίτες μέσω υποχρεωτικής προσφοράς).

  Οι πολίτες είναι εκ των πραγμάτων μέτοχοι της εταιρείας, καθώς κάθε χρόνο συμμετέχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 3 ευρώ ανά παροχή ρεύματος. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει κάθε λογαριασμός που καταβάλλει το τέλος να αντιστοιχεί σε ένα δικαίωμα ψήφου. Το Ελληνικό Δημόσιο να ψηφίζει, εφόσον αποφασίσει να άρει την ατέλειά του.

  Αυτή η Γενική Συνέλευση να εκλέγει τη Διοίκηση του Οργανισμού, όπως επιβάλλουν τα χρηστά ήθη.

 • 10 Μαρτίου 2015, 09:30 | Anna Karamanou

  Γραφετε:

  «Τα μέλη των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παρ. 1, επιλέγονται ως εξής: ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, και μετά την κατάθεση των δηλώσεων ενδιαφέροντος υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η οποία εγκρίνει τα μέλη των ανωτέρω περιπτώσεων με απλή πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίασή της μελών.»

  Δηλαδη παλι το κυβερνων κομμα (απλη πλειοψηφια) θα αποφασιζει για το ΔΣ της ΕΡΤ.

  Αυτη ειναι η ανεξαρτητη τηλεοραση που προτεινετε?

 • 10 Μαρτίου 2015, 01:48 | Χριστοδούλου Θάνος

  Πρόταση επί των παραγράφων του άρθρου 10:
  1. Η ΕΡΤ Α.Ε. να διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο,(με μικρότερες απολαβές κατά 30% από ότι προβλέπεται για το 7μελές που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3429/2005(άρθρο 11, λόγω της ύφεσης κατά περίπου 30% της εθνικής οικονομίας) το οποίο απαρτίζεται από:

  α. Πρόεδρος (με απαραίτητη 10ετή προϋπηρεσία στον χώρο των ΜΜΕ)
  β.Διευθύνων Σύμβουλος (με απαραίτητη 9ετή προϋπηρεσία στον χώρο των ΜΜΕ)
  γ.5 μέλη ειδικών γνώσεων (με απαραίτητη 8ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο τους,προτιμητέα προϋπηρεσία στον χώρο των ΜΜΕ) με συγκεκριμένες προδιαγραφές-job description (νομικών-οικονομικών-επικοινωνιακών-τεχνικών-πολιτιστικών)
  δ.4 μέλη εργαζομένων (δημοσιογράφων,τεχνικών,καλλιτεχνών,διοικητικών)
  (με απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία στον χώρο των ΜΜΕ)

  Τα μέλη α’ & β’ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Τα μέλη γ’, δ’ πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

  2. Τα μέλη των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παρ. 1, επιλέγονται ως εξής: ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συγκεκριμένα απαιτούμενα προσόντα χωρίς ασάφειες, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο. Μετά την κατάθεση των δηλώσεων ενδιαφέροντος πραγματοποιείται δημόσια κλήρωση για την κάλυψη των 7 θέσεων α’ έως γ’ μεταξύ των 10 επικρατέστερων (βάσει των προσόντων τους) από κάθε κατηγορία και πρώτου και δεύτερου αναπληρωματικού για κάθε θέση και υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με τους διακριθέντες κληρωτούς, η οποία εάν δεν προχωρήσει σε ενστάσεις για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, εγκρίνει τα μέλη των ανωτέρω περιπτώσεων με απλή πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίασή της μελών.

  5. Η θητεία των μελών α’,β’,γ’ του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά, μετά από εισήγηση της πλειοψηφίας+1 (7 μελών) του ΔΣ η οποία έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει την παράταση (αυτό λέγεται ανεξαρτησία του φορέα, από πολιτικές σκοπιμότητες). Παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του από το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Η θητεία των μελών δ’ του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται για δύο φορές, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του από τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Η διαδικασία ανανέωσης της θητείας όλων των μελών, πραγματοποιείται σε διάστημα τουλάχιστον 3ων μηνών πριν από τη λήξη της θητείας τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα νέας δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες θέσεις όπως προβλέπει η παράγραφος 2.
  Στην περίπτωση που λήγει και η τελευταία θητεία μέλους α’,β’,γ’ του ΔΣ, το οποίο έχει εξαντλήσει τις θητείες του, μόνο η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, έχει τη δυνατότητα να παράσχει επιπλέον τετραετή παράταση με αυξημένη πλειοψηφία, για λόγους δημοσίου συμφέροντος,εφόσον η θητεία κρίνεται ως ευδόκιμη.

  Προσθήκη:
  12. Ένα μέλος του ΔΣ από τις θέσεις α’ έως γ’, μπορεί να εκπέσει της θέσης του πριν από τη λήξη της θητείας του, στην περίπτωση που κατατεθεί ένσταση από τουλάχιστον 6 μέλη του ΔΣ (ή ένσταση της αυξημένης πλειοψηφίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας) η οποία υπερψηφιστεί σε μυστική ψηφοφορία από 9 μέλη του ΔΣ. Μετά την έκπτωση, η Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, καλείται να εγκρίνει το διαθέσιμο αναπληρωματικό μέλος που θα αντικαταστήσει εντός μίας εβδομάδας, το έκπτωτο μέλος με την διαδικασία που προβλέπει η παράγραφος 2.

 • 10 Μαρτίου 2015, 00:01 | pantelis tzenetidis

  Αρθρο 10, παρ.10, προτείνω οι στρατηγικοι στοχοι της εταιρειας να δημοσιοποιουνται υποχρεωτικά για να διευκολυνεται ο ελεγχος από τους πολίτες κ την αντιπολιτευση

 • 9 Μαρτίου 2015, 23:38 | ΜΚ

  Η απουσία της προϋπόθεσης κατοχής πτυχίου για τη θέση του προέδρου είναι εξευτελιστική για έναν σύγχρονο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό.

  Όχι μόνο θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον τίτλος μεταπτυχιακού, αλλά το πρόσωπο του προέδρου θα ήταν μάλλον καλό να έχει και εξειδίκευση επιπέδου διδακτορικού.

 • Είναι αδιανόητο και ντροπιάζει την χώρα να μην απαιτείται πτυχίο πανεπιστημιακού ιδρύματος για τον Πρόεδρο της ΕΡΤ. Αδιανόητο.

 • 9 Μαρτίου 2015, 23:17 | Ηλίας Β. Μακρής

  Διαφωνώ σχεδόν στο σύνολο του άρθρου. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι πτυχιούχοι; Για ποιό λόγο μπαίνουν στην Διοίκηση 3 έναντι 2 εργαζομένων «ειδικοί»; Θεωρώ ότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΠΑΡ. γ που προβλέπει 3 θέσεις ειδικών και να ενσωματωθεί με την δ που προβλέπει εκπροσώπηση των εργαζομένων με τις περιοριστικές προβλέψεις όπως ήδη προβλέπονται.
  Επειδή κανένας πιο ειδικός από τους εργαζόμενους οι οποίοι το απέδειξαν με το παραπάνω όταν ήταν απολυμένοι… Προτείνεται λοιπόν οι εκλεγμένοι εργαζόμενοι στο ΔΣ να είναι 5, εκ των οποίων οι 3 θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με προϋπηρεσία άνω των ..( – αφήνεται στην δική σας εκτίμηση- π.χ 5).. ετών. Και φυσικά η συμμετοχή τους στο Δ.Σ ΔΕΝ επιβαρύνει τον φορέα, επειδή εντάσσεται στις υποχρεώσεις τους. Δικαιούνται όμως υπερωριακή αμοιβή εφόσον απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους. Επιπλέον προτείνονται επικουρικά στο ΔΣ σύμβουλοι εργαζόμενοι για ειδικά θέματα π.χ καλλιτεχνικά ή θέματα ενημέρωσης κ.λ.π όπου παρόμοια και αυτοί δεν θα αμείβονται παρά μόνο με τους μισθούς που δικαιούνται ως εργαζόμενοι, αλλά θα δικαιούνται κάποιες υπερωρίες , μόνο αφού κληθούν να συμμετάσχουν σε συμβούλια υπερβαίνοντας το κανονικό τους ωράριο.
  Εναλλακτικά προτείνεται οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι μέλη του ΔΣ και σύμβουλοι για ειδικά θέματα στο ΔΣ να ΜΗΝ εκλέγονται, αλλά να τοποθετούνται με κλήρωση και με κυκλική θητεία, ώστε να αξιοποιηθούν όλοι όσοι έχουν κάποια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Απώτερος στόχος, η δημιουργία εργαζόμενων – στελεχών στο νέο οργανισμό.
  Επειδή ίσως να μην φαίνεται καθαρά, υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι θα παραμένουν εργαζόμενοι στις θέσεις τους και όταν θα καλούνται για Δ.Σ θα συμμετέχουν. Στην περίπτωση που το Δ.Σ θα γίνεται εντός του ωραρίου τους, τότε δεν θα δικαιούνται καμία πρόσθετη αμοιβή (υπερωρία).

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:19 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Σωστή η κίνηση της επιλογής των προσώπων που απαρτίζουν το ΔΣ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ούτως ώστε αυτή να γίνεται με τρόπο αντικειμενικό και αδιάβλητο. Επίσης τα ασυμβίβαστα γιατί σπάει το απόστημα με την «υπόγεια διασύνδεση» δημόσιων-ιδιωτικών φορέων διασύνδεσης, όπως και με τις περιπτώσεις των διοικήσεων σωματείων και πολιτικών/αυτοδιοικητικών σχημάτων. Το στρατηγικό σχέδιο σαφώς θα πρέπει να ελέγχεται με σαφή δημοκρατικό τρόπο για την εκπλήρωση των σκοπών του. Και τέλος ορθά ορίζεται όριο στις αποδοχές των στελεχών του νέου φορέα

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:38 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Δεν μπορει να ειναι αποδεκτό ούτε λογικό και δεν ανταποκρίνεται σε παρόμοια ρ/τ ιδρύματα του εξωτερικού αφενός να απαιτούνται προσόντα απο τον
  β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
  και τα
  γ) τρία (3) μέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
  δλδ.
  «Τα μέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,»

  και αυτα τουλάχιστον (αν όχι περισσότερα) να μην απαιτούνται και για τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ, που θα ειναι ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ στην ιεραρχική πυραμίδα της ΕΡΤ ΑΕ.

  Επίσης ειναι εξαιρετικά ανεπαρκές για το αντικείμενο δραστηριοτήτων της ΕΡΤΑ ΑΕ τόσο τα πρόσωπα του ΠΡΟΕΔΡΟΥ όσο ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ να πληρουν τα ελάχιστα κριτήρια (δλδ. τουλάχιστον πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής) και να μην πληρούν περισσότερα και εξειδικευμένα κριτήρια για τις θέσεις αυτές ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να έχουν ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΙΤΛΟ (Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΤΣΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ αλλά και να μπορούν να αποδείξουν τουλάχιστον 5ετη προϋπηρεσία σε ραδιοτηλεοπτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή σε συναφές αντικείμενο και τομέα.

  Αυτά θα πρέπει να ισχύουν και για τουλάχιστον για 3 Μέλη της παραγράφου 1γ και και για το 1 απο τα 2 Μέλη της παραγράφου 1δ!

  Επίσης θα πρέπει να εξειδικευτεί οτι τα ΜΕΛΗ της παραγράφου 1γ θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε πρακτική σχέση με το αντικείμενο των ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, ώστε να καλύπυτονται όλες οι πτυχές αυτών, δηλ καλλιτεχνική, οικονομοτεχνική και νομική πτυχή. Άρα θα πρέπει να προερχονται απο τον τομέα σεναριογράφων, σκηνοθετών, παραγωγών, εξειδικευμένων νομικών με προϋπηρεσία σε εκμετάλλευση των ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:11 | Μιχάλης

  Μήπως αυτοί οι πρόεδροι και διευθυντές να είναι αιρετοί; Μήπως κάποιοι να είναι κληρωτοί; Μιλάμε για καταπολέμηση της διαφθοράς αλλά δε σκεφτόμαστε ποτέ μόνο με δημοκρατικά μέσα μπορεί να αποφευχθεί στο μέλλον η διαφθορά. Μιλάμε και για δημοκρατία αλλά τουλάχιστον ας τη μελετήσουμε και ας την εφαρμόσουμε. Κατεξοχήν δημοκρατικοί θεσμοί είναι η αρχή της ανακλητότητας και η αιρετοί άρχοντες. Και από ποιούς θα ελέγχονται οι διευθύνοντες; Από τους ίδιους τους εργαζόμενους (για αρχή). Σκεφτείτε το.

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:53 | Δημήτρης Σαμαράς

  Προτείνω η εκπροσώπηση των εργαζομένων να περιοριστεί σε ένα άτομο. Το άλλο άτομο να ορίζεται από τα κόμματα της Βουλής που δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση εκλεγμένος με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών τους.

  Η προϋποθεση πτυχίου ΑΕΙ που αναφέρεται στις υπόλοιπες θέσεις του ΔΣ να ισχύει και για τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και για τον εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης.