Άρθρο 15

Το άρθρο 15 του ν.4173/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4203/2013 (Α΄235) και την παρ. 4 του άρθρου έβδομου του ν.4279/2014 (Α΄158), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

 

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, με εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994, όπως ισχύουν.

2. Οι όροι του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθορίζονται με επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.

3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να προσλάβει προσωπικό και με συμβάσεις έμμισθης εντολής μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι όροι του μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού αυτού, οι οποίοι γνωστοποιούνται στην ανωτέρω δημόσια πρόσκληση, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.

4. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση Διευθύνοντος Συμβούλου, και αφού έχει προηγηθεί σχετική δημόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της εταιρείας, η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος για την εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Καταστατικού της. Το κόστος των έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται και παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ποσοστό της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου προϋπολογισμού των παρεχόμενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.»

 

 • 12 Μαρτίου 2015, 10:54 | Μάρκος Γκαστίν (Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ)

  Υπάρχει μια παρεξήγηση για το θέμα της «εξωτερικής παραγωγής». Σε κάθε σύγχρονη δημόσια τηλεόραση του κόσμου τα «δημιουργικά» προγράμματα (σειρές, τηλεταινίες, δημιουργικά ντοκιμαντέρ, κορυφαία δημοσιογραφικά ντοκιμαντέρ…) είναι αποκλειστικά «εξωτερικής παραγωγής», είτε σε μορφή ανάθεσης παραγωγής, είτε σε μορφή συμπαραγωγής ή προαγορά. Γίνονται από ανεξάρτητους παραγωγούς που συμβάλλονται με το κρατικό σταθμό, ο οποίος ορίζει λεπτομερώς τις προδιαγραφές του προγράμματος και ελέγχει, μέσω των «commissioning editors» (υπεύθυνοι προγράμματος) του, την αρτιότητα και την συμμόρφωση του εν λόγω προγράμματος.

  Συμφωνούμε λοιπόν να περιοριστεί η «εξωτερική παραγωγή» αν εννοούμε την ανάθεση «εκτελεστής παραγωγής» σε εξωτερικούς παραγωγούς. Διαφωνούμε όμως αν εννοούμε την σύμβαση έργου με ανεξάρτητους παραγωγούς.

  Προτείνουμε λοιπόν, για να ενθαρρύνουμε πραγματικά την ποιότητα και τη δημιουργικότητα του προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης, το τωρινό νομοσχέδιο να μην περιέχει καθόλου το περιορισμό των 25% για την ανάθεση «εξωτερικής παραγωγής» και να αφήσει τη διοίκηση της ΕΡΤ να καθορίσει την πολιτική του σε σχέση με το πρόγραμμα. Αντίθετα, θα έπρεπε να δώσει έναν όριο στα λειτουργικά έξοδα, έτσι ώστε το ποσοστό του προγράμματος να αυξηθεί.

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:26 | Καλογερά Αρχοντούλα

  Συμφωνώ με πολλούς, στο ότι, εφόσον η ΕΡΤ έχει κρατική επιχορήγηση και
  εισπράττει τέλος μέσω λογ/σμών ΔΕΗ από τους Πολίτες, θα πρέπει να εφαρμόζει το Ενιαίο Μισθολογιο – Βαθμολόγιο του Δημόσιου
  Βέβαια νομίζω, ότι αυτό θα πρέπει και μπορεί να γίνεται για τους διοικητικούς και ίσως άλλες ειδικότητες, που έχουν ανάλογο περιεχόμενο-φύση εργασίας και καθήκοντα με αυτά που εξασκουν στο δημόσιο.
  Για ειδικότητες-φύση εργασίας που διαφέρουν (πχ. δημοσιογράφοι, ανταποκριτές, τεχνικά συνεργεία κλπ) ή άλλα που δεν ξέρω, πρέπει πρώτα να αναζητάται η πλησιέστερη αναλογικά εργασία σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου (πχ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και μετά να πηγαίνουμε σε χωριστές συμβάσεις εργασίας.

 • 12 Μαρτίου 2015, 05:58 | ΡΕΒΑΝΣΙΣΤΗΣ

  Διαίρει και βασίλευε. ’’…επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων.’’. Αντί να διαπραγματεύεται με την ΠΟΣΠΕΡΤ, όπως γινόταν στην παλιά ΕΡΤ, θα βάλει όλους τους συλλόγους ξεχωριστά να διαπραγματεύονται μόνο για την ειδικότητά τους για να διασπάσει τη δύναμη της ΠΟΣΠΕΡΤ και των εργαζομένων? Ελπίζω να μην το ερμηνεύουν έτσι γιατί καταργούν και στην πράξη τον 20μηνο αγώνα των εργαζομένων της ΠΟΣΠΕΡΤ.
  Ως προς τις άλλες παραγράφους για τις προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, ξέχασε η κυβέρνηση, βολικά, να αναφέρει ότι δεν θα προκηρύσσονται θέσεις που αποτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εταιρείας ως θέσεις συμβασιούχων αλλά αυστηρά ως αορίστου χρόνου. Μάλλον το ξέχασε γιατί το προσωπικό σε αυτήν την περίπτωση (που διορίζεται με σύμβαση έργου και πολλές ειδικότητες με σύμβαση εργασίας) δεν περνάει από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ αλλά μίας επιτροπής πάντα κομματικής που δεν αξιολογεί βάση τυπικών προσόντων. Οι πρόσφατοι διαγωνισμοί της ΝΕΡΙΤ αυτό δείχνουν. Εδώ ξέχασε και του αλληλέγγυους (περίπου 100 άτομα) που ενώ εργάζονται αμισθί για τουλάχιστον 5 εργάσιμες την εβδομάδα και πάνω από 20 μήνες, για να βγαίνει το πρόγραμμα της ΕΡΤ σε όλη την επικράτεια, δεν προβλέπεται ούτε μονιμοποίηση αλλά ούτε κάποια σύμβαση. Προεκλογικά, βέβαια, τους χτυπούσαν φιλικά στην πλάτη και τους έλεγαν μπράβο για τον αγώνα. Δεν το έκαναν φυσικά για να διοριστούν, δεν υπήρχε και τέτοια προοπτική, γι’ αυτό και πρέπει να διοριστούν. Γιατί η νέα ΕΡΤ χρειάζεται ανθρώπους που βάζουν πρώτα το συλλογικό καλό από το ατομικό. Η νέα ΕΡΤ χρειάζεται ανθρώπους που δεν κάθονταν στον καναπέ να περιμένουν εκλογές ή μία λύση αλλά που εργάστηκαν για να την φέρουν.

 • 12 Μαρτίου 2015, 02:58 | ΣΑΠΦΩ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Θα ήταν καλό να λάβετε υπόψιν σας την ύπαρξη κάποιων θέσεων μέσα στην νέα ΕΡΤ των συγγενών 1ου βαθμού των 17 αδικοχαμένων εργαζόμενων που έχασαν την ζωή τους εξαιτίας του μαύρου ως μια ηθική ικανοποίηση και σεβασμό στο πρόσωπο τους για τον αγώνα που έκαναν.

 • Καθώς ο σκοπός όλων (και του νομοθέτη) υποθέτω ότι δεν είναι απλώς η (σωστή κατά τη γνώμη μου)επαναλειτουργία της ΕΡΤ αλλά το να αποκτήσει επιτέλους η χώρα ένα ανεξάρτητο Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα αποφεύγοντας τις παθογένειες του παρελθόντος, φοβούμαι ότι η διατύπωση της παραγράφου 4 είναι προβληματική:
  «Το κόστος των έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται και παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ποσοστό της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου προϋπολογισμού των παρεχόμενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.»

  Αντιλαμβάνομαι ότι η πρόθεσή είναι να δοθεί το μήνυμα ότι δεν θα επαναληφθούν «αμαρτίες» τις παλαιάς ΕΡΤ, εστιάζοντας στις μεικτές παραγωγές (όπου ακούγεται ότι συχνά υπήρξε πρόβλημα) και στις εξωτερικές παραγωγές (όπου πιθανώς υπήρξαν φαινόμενα υπερτιμολογήσεων).
  Όμως, ενώ είναι σχετικά εύκολο να ελέγξει καποιος που ξέρει την αντίστοιχη αγορά το πραγματικό κόστος το προτεινόμενου/παραγόμενου προγράμματος, είναι σοβαρό ΛΑΘΟΣ και φανερώνει άγνοια για τον μηχανισμό παραγωγής των οπτικοακουστικών έργων στον Ευρωπαϊκό χώρο όπου η έννοια της παραγωγής/συμπαραγωγής (μέσω co-productions, pre-sales κ.α.)»εξωτερικών παραγωγών» από «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ» [το υπογραμμίζω, διότι η έννοια έχει συγκεκριμένη σημασία στην Ευρωπαική πρακτική] είναι ο συνήθης, κυρίαρχος τρόπος παραγωγής του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχομένου και ταυτοχρόνως ο σημαντικότερος μόχλός ανάπτυξης της αντίστοιχης οπτικοακουστικής βιομηχανίας!
  [Αυτή ακριβώς η επιλογή συμβάλλει καθοριστικά στην κατάταξη της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας στην πρώτη δεκάδα της Ε.Ε. από πλευράς ετήσιου κύκου εργασιών. Δεν χρειάζεται να αναφέρω την αντίστοιχη θέση που βρίσκεται η ελληνική οπτικοακουστική «βιομηχανία» λόγω ΚΑΙ του «ξαφνικού θανάτου» της ΕΡΤ…].

  Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή οδηγία 89/552/Ε0Κ (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/36/ΕΚ κ.λ.π.) επιτάσσει: «Οι τηλεοπτικοί φορείς μεριμνούν ώστε το δέκα τοις εκατό (10% ) τουλάχιστον του υπολογιζόμενου σε ετήσια βάση συνολικού χρόνου των μεταδιδόμενων τηλεοπτικών προγραμμάτων, εξαιρουμένου του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των διαφημίσεων και των μηνυμάτων τηλεπώλησης, να αφιερώνονται σε έργα παραγωγών που είναι ανεξάρτητοι από τηλεοπτικούς φορείς».[Σημειωτέον πως το Ψήφισμα 2012/2132(INI)του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων » προτρέπει τα κράτη μέλη και τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να υπερβούν το ελάχιστο επίπεδο του 10% που προτείνει η οδηγία»]!

  Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ν.3905/2010. αρθ.8, παρ.1:
  «Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρούται να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων […]. Στον ετήσιο κύκλο εργασιών της συνυπολογίζεται το ανταποδοτικό τέλος».

  Μόνο και μόνο από τις δύο προαναφερθείσες αναπόδραστες υποχρεώσεις γίνεται σαφές πως αν η νέα ΕΡΤ του 21ου αιώνα θέλει να εναρμονιστεί και να ανταγωνιστεί ποιοτικά τις Δημόσιες Ευρωπαϊκές πρακτικές, το ποσοστό του «25%» που αναφέρεται στην επίμαχη παράγραφο στέκεται σοβαρό εμπόδιο στην κατεύθυνση αυτή και δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα ως προς τον ρόλο του ως κινητήριου μοχλού ανάπτυξης της εγχώριας οπτικοακουστικής παραγωγής.

  Παράλληλα, δεν πρέπει να επαναληφθεί η λανθασμένη πρακτική της ΝΕΡΙΤ, που βρήκε την ευκαιρία να επιβάλλει (χάρη στο απορρυθμισμένο και σε τεράστια ύφεση εγχώριο οπτικοακουστικό τοπίο) σαφώς ΥΠΟτιμολογημένα κόστη παραγωγής, εντελώς δυσανάλογα με τους στόχους της ποιότικής αναβάθμισης του παρεχόμενου προγράμματος.

  Είναι άλλο πράγμα η χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος (που είναι επιβεβλημένη) και άλλο η λανθασμένη υποτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εξωτερικών παραγωγών για την λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα.

  Δείτε το…
  Δεν θέλω να επεκταθώ λόγω περιορισμένου χρόνου της διαβούλευσης, όμως υπάρχουν πολλαπλάσια επιχειρήματα που ενισχύουν την θέση που σας κατέθεσα.

  Με εκτίμηση, ΒΚ.

 • 12 Μαρτίου 2015, 01:36 | Θ.Γ.

  Με το πλαφόν-ποσοστό 25% για την ανάθεση έργου και υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την παραγωγή προγράμματος, συνομολογείται πως ραδιόφωνα και τηλεοράσεις της ΕΡΤ θα έχουν, κατ’ ουσίαν μόνο ειδήσεις και προγράμματα αρχείου. Εκτός αν υπάρξει «δημιουργική λογιστική» για τον υπολογισμό των σχετικών ποσοστών.

 • 11 Μαρτίου 2015, 20:03 | Μανόλης

  Με τη παράγραφο 4 στο άρθρο αυτό ανοίγει μεγάλη πόρτα στις εξωτερικές παραγωγές κλπ, δουλειές που τόσο ακριβά πλήρωνε η παλιά ΕΡΤ αε. Να γίνονται τέτοιες αναθέσεις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που δεν μπορούν οι εργασίες αυτές να γίνουν από το προσωπικό της νέας ΕΡΤ αε.

 • 11 Μαρτίου 2015, 18:28 | Φωτεινη Τσουκαλά

  Πολυ παρακαλώ να υπάρξει μέριμνα με το κλείσιμό της ΕΡΤ σε ότι αφορα τους πρώην υπαλλήλους της ΕΡΤ οι οποίοι αναγκάστηκαν λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων να κάνουν αίτηση για να πιάσουν δουλειά στον νέο φορέα που έγινε. Δηλαδή ΔΤ-ΝΕΡΤ.ΜΕ ΚΑΝΕΝΌΣ ΚΌΜΜΑΤΟς ΣΗΜΑΊΑ ΔΕΝ ΠΉΓΑΝ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΆ. Μόνο με το πορτοφόλι τους και γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα όταν μόνο ένα άτομο δουλευε στην οικογένεια. Κραυγή απόγνωσης απο γονείς που με την πετσοκομμένη τους σύνταξη να βοηθούν τα παιδιά τους. Βέβαια ο Πρωθυπουργός το είπε ότι δεν θα υπάρξει ρεβανσισμός. Μακάρι περιμένουμε με κομμένη ανάσα να μην δούμε στον δρόμο νέα παιδιά χωρίς δουλειά. Μάλιστα παιδιά που με αντίξοες συνθήκες δούλεψαν ακούγοντας άσχημα σχόλια απο συναδέλφους τους οι οποίοι δεν θέλησαν να κάνουν αίτηση για δουλειά στη ΔΤ.. Το ξαφνικό κλείσιμο της ΕΡΤ τσάκισε τα όνειρά τους φέρνοντας πολλαπλά εμπόδια στην δημιουργία οικογένειας. ΟΤΙ ΚΛΥΤΕΡΟ ΓΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΑΡΚΕΤΑ Η ΑΝΕΡΓΕΙΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • Άρθρο 15
  Η Ε.Σ.Α.μεΑ. εξέφρασε τη θέση της από την πρώτη ημέρα που έπεσε το «μαύρο» στην ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντάς το άδικο και παράνομο. Ως αποτέλεσμα του τρόπου που η προηγούμενη κυβέρνηση χειρίστηκε την υπόθεση της ΕΡΤ, τέθηκαν εκτός εργασίας δεκάδες άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους που είχαν διοριστεί στην ΕΡΤ με βάση τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει προστασία των ατόμων με αναπηρία και μέσω της ειδικής νομοθεσίας του ν.1648/86 και του ν.2643/98. Η ανωτέρω νομοθεσία διασφαλίζει την ισότιμη επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.

 • 11 Μαρτίου 2015, 10:47 | Ηλίας Τσούπης

  Το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 είναι υπερβολικά μεγάλο και δημιουργεί κινδύνους επανάληψης παλιών καταστάσεων, αφού προβλέπεται ποσοστό 25% του συνολικού προϋπολογισμού για την αμοιβή εξωτερικών παραγωγών ή συνεργατών, τη στιγμή που η ΕΡΤ θα εισπράττει τέλος από τους πολίτες και θα έχει πάλι πολλούς και ικανούς ( φαντάζομαι ) υπαλλήλους και τεχνικά μέσα.

 • 11 Μαρτίου 2015, 01:51 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

  Βάσει του νομοσχεδίου, θα συνεχίσουν να εργάζονται στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί, μόνο όσοι βρίσκονται σήμερα στη ΝΕΡΙΤ, και παλαιότερα ήταν και στην ΕΡΤ.

  Δεν υπάρχει όμως καμία μέριμνα για τους περίπου 20 δημοσιογράφους – μέλη της ΕΣΗΕΑ, οι οποίοι εργάζονται από την πρώτη ημέρα στη Δ.Τ. και μετέπειτα στη ΝΕΡΙΤ, κάτω από δύσκολες συνθήκες, προσλήφθηκαν νόμιμα βάσει των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων, και τώρα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός εργασίας.

  Στο πλαίσιο της ισονομίας, είναι πρέπον και απαραίτητο, να ενταχθούν στο νέο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και αυτοί οι περίπου 20 δημοσιογράφοι, που συνέβαλλαν μαζί με όλους τους υπόλοιπους νυν εργαζόμενους στη λειτουργία της ΔΤ και της ΝΕΡΙΤ εδώ και 18 μήνες!

 • 10 Μαρτίου 2015, 22:17 | Δήμος

  Καλησπέρα,
  Κατά την άποψη μου το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προς διαβούλευση είναι σε πολύ καλό δρόμο και θέλω να πιστεύω ό,τι αυτοί που θα επιστρέψουν θα περάσου από αξιολόγηση και όσοι χρειάζονται εκπαίδευση να εκπαιδευτούν έτσι ώστε να έχουμε έναν πολύ καλό ανταγωνιστικό δημόσιο κανάλι .
  Επίσης η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, στις προσλήψεις είναι το Α και το Ω και είναι ευκαιρία να εξαλειφθούν τα παλαιά φαινόμενα της οικογενειοκρατία και των ανανεώσεων των συμβάσεων χωρίς διαγωνισμούς.

 • 10 Μαρτίου 2015, 20:58 | Βασίλης

  Το ενιαίο μισθολόγιο πιστεύω είναι πολύ σωστό και δίκαιο για κάθε υπουργείο και δημόσια υπηρεσία που λειτουργεί σε πενθήμερη οχτάωρη βάση, σε ελεγχόμενους χώρους και συνθήκες. Είναι γνωστό ότι η τηλεόραση λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο. Το ενιαίο μισθολόγιο προβλέπει για την κατηγορία ΤΕ αμοιβή κατά τις Κυριακές και αργίες (ημέρες ανάπαυσης του 99% των πολιτών) ίση με 18ευρώ καθαρά! Επίσης δεν προβλέπει επιπλέον ένσημο για τις αργίες! Ακόμα ισχύουν μηνιαίοι περιορισμοί στις ώρες υπερωρίας και νυχτερινής απασχόλησης οι οποίοι είναι εκτός πραγματικότητας για τις συνθήκες λειτουργίας της τηλεόρασης.

 • 10 Μαρτίου 2015, 19:36 | Σ.Κ.

  4. ….Το κόστος των έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται και παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ποσοστό της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου προϋπολογισμού των παρεχόμενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.»

  Το υπολοιπο 75% του ετήσιου προυπολογισμού των παρεχομενων από την εταιρία ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προιόντων πού θα αναλώνεται; Σε αγορά έτοιμου προιόντος ιδιωτών και πακέτων προγράμματος απο το εξωτερικό; Σε εσωτερικές παραγωγές; Θα πρέπει να διασαφηνιστεί για να μην υπάρξουν παρερμηνείες στο μέλλον.

 • 10 Μαρτίου 2015, 19:31 | CHRIS

  Να επαναλαβω και εγω οτι πρεπει να γινει σαφες, οτι οι παλιοι εργαζομενοι που αναγκαστηκαν, λογω καταστασης, να καταθεσουν αιτηση για προωρη συνταξιοδοτηση, θα μπορουν να την αποσυρουν και να επανελθουν.

  Για να αποφασισουν ομως σε καθε περιπτωση οι παλιοι εργαζομενοι αν τους συμφερει να επανελθουν ή να φυγουν εστω και με προωρη συνταξιοδοτηση-(ωστε να μη χασουν τα 5 καλυτερα χρονια της τελευταιας δεκαετιας), θα πρεπει να οριστουν οι καθαρες αμοιβες που θα ισχυσουν με τη νεα επιχειρησιακη συμβαση εργασιας!.

  Θα ηταν πολυ χρησιμο να δοθουν κινητρα για ενα ειδος εθελουσιας εξοδου αναλογης με αυτη που εφαρμοστηκε το 2000, ωστε να φυγουν μερικοι παλιοι και να μπορεσουν να δουλεψουν τα νεα παιδια.

 • 10 Μαρτίου 2015, 18:20 | ΒΑΝΑ

  Θα πρέπει οι συμβάσεις των δημοσιογράφων να είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους, να βγαίνουν να κάνουν ρεπορτάζ. Θα πρέπει να αποκλειστούν όσοι έχουν σχέσεις με ιδιωτικά ΜΜΕ, να μην παίρνουν τα ρεπορτάζ και να τα δίνουν στις δικές τους εφημερίδες. Φυσικά να μην δουλεύουν μια ώρα και μετά δήθεν πηγαίνοντας για ρεπορτάζ να πηγαίνουν σπίτι τους η στη δεύτερη δουλειά τους (εφημερίδες και άλλα ΜΜΕ) και την άλλη μέρα να διαβάζουν τα site στο ραδιόφωνο.Οι δε παραγωγοί θα πρέπει και αυτοί να είναι ορισμένου χρόνου διότι θα πρέπει να μπαίνουν καινούριοι άνθρωποι με νέες ιδέες να βγάζουν καινούργια προγράμματα. Οι μόνιμοι στερεύουν από ιδέες και από δημιουργικές προτάσεις.
  Το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να επανεκπαιδευτεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και φυσικά να ακολουθείται η νέα τεχνολογία. Είναι απαράδεκτο να δουλεύουν πομποί πάνω από είκοσι χρόνια. Πρέπει να υπάρχουν χρήματα όχι μόνο για εξωτερικές παραγωγές που στοιχίζουν υπέρογκα ποσά,θα πρέπει να υπάρξει αυστηρός έλεγχος, άλλα να μένουν χρήματα για την ανανέωση του εξοπλισμού. Για να γίνει η ΕΡΤ ανταγωνιστική.
  Θα πρέπει το ΔΣ της ΕΡΤ να θυμάται ότι για να είναι μια εταιρία βιώσιμη και με ανάπτυξη να δαπανά το 20% για μισθοδοσία, 20% για εξωτερικές παραγωγές, 20% για ανανέωση εξοπλισμού, 20% για λειτουργικά έξοδα, 20% αποθεματικό να μπορεί ένα ποσό να δοθεί στους εργαζόμενους ως mponus την ερχόμενη χρονιά ή αύξηση μισθού.
  Στο δε ΔΣ να μην μπουν μόνο δικηγόροι αλλά και τεχνοκράτες οικονομολόγοι, τεχνικοί, μηχανικοί.

 • 10 Μαρτίου 2015, 16:37 | Μαρία

  Πάλι συμβάσεις ορισμένου χρόνου; Πάλι τα ίδια; Είχα μια ελπίδα για κατι διαφορετικό αλλά εσείς ακόμα δεν αναφέρατε τί θα κανετε με τους απολυμένους συμβασιούχους και ετοιμάζεστε και για καινούριούς; Απογοητευτικό….

 • 10 Μαρτίου 2015, 15:46 | ιωαννης Σπηλιοπουλος

  θα ηθελα να σας προτεινω οι παραγωγες για την ΕΡΤ που δινονται σε διαφορες εταιριες παραγωγης εκτος ΕΡΤ να κοστολογουνται βασει παραστατικων.Αυτην τη στιγμη υπαρχουν εκπομπες,κυριως ιστορικες που παιζουν επι 50’σελιδες απο το ιντερνετ και με δυο τρεις απληρωτες συνεντευξεις κοστολογουνται απο την ΝΕΡΙΤ τωρα αλλα και την ΕΡΤ παλαιοτερα στα 11500 ευρω…..τραγικο…!!!!!Επισης οι εξωτερικες παραγωγες δεν πληρωνουν χρηση αρχειου…απαραδεκτο..!!!!

  σας ευχαριστω

 • 10 Μαρτίου 2015, 13:12 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Ο ειδικός διαχειριστής της ΕΡΤ(ΔΤ) και η ΝΕΡΙΤ έχουν υπογράψει συμβάσεις με ιδιώτες. Ισχύουν; Θα πληρωθούν; Διαγωνισμοι που προκυρήχθηκαν ισχύουν ή όχι;

 • 10 Μαρτίου 2015, 11:45 | Τζένη Λ

  Οι εργασιακές σχέσεις του καινούργιου φορέα είναι δυστυχώς πάλι πολλών ταχυτήτων (αορίστου ,ορισμένου,σύμβαση έμμισθης εντολής ).Οι θέσεις εργασίας πρέπει να προκύπτουν από τις ανάγκες του οργανισμού της εταιρείας και να είναι αποκλειστικά αορίστου χρόνου μετά από αξιολόγηση των προσόντων ανά ειδικότητα (όλων των εργαζομένων και της πρωην Ε.Ρ.Τ & της Δ.Τ-Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ)για να εξασφαλίζεται δίκαιο εργασιακό περιβάλον, και να αποφεύγωνται ομηρείες (από πολιτικά γραφεία @ εργοδοτικό συνδικαλισμό)

 • 10 Μαρτίου 2015, 11:54 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιωτης

  Εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου στην ΕΡΤ ΑΕ εφ’όσον λαμβάνει:
  α) κρατική επιχορήγηση και
  β) τέλος υπέρ ΕΡΤ μέσω λογ/σμών ΔΕΗ από τους Πολίτες

 • 10 Μαρτίου 2015, 11:21 | Χάρης

  Είναι σκανδαλώδες το διοικητικό προσωπικό της ΕΡΤ να μην συμπεριλαμβάνεται στο Ενιαίο Μισθολόγιο.

 • 10 Μαρτίου 2015, 10:32 | ΠΑΝΟΣ Π

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ.2 και 3

  «ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΣΥΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΩΣ » και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.

  Η ΕΡΤ αποτελεί δημόσια κρατική υπηρεσία με μόνο έσοδο ειδικό ΦΟΡΟ υπερ ΕΡΤ(υποχρεωτικό τέλος λόγω κτήσης ηλεκτρικ.παροχής όχι λόγω παρακολούθησης προγράμματος).Πρέπει, επομένως, οι υπάλληλοί της να έχουν για λόγους ισότητας την ίδια μισθολογική μεταχείριση με τους υπόλοιπους δημόσιους υπάλληλους.
  Αλλιώς θα έχουμε επιστροφή στο παρελθόν πχ Γραμματείς ΕΡΤ που προσλήφθηκαν ως φίλες υπουργών και επαναπροσλαμβάνονται ΠΑΛΙ χωρίς διαγωνισμό (αποκλείοντα πολύ πιο προσοντούχους νέους ανθρώπους επί μακρόν λόγω του αριθμού τους) θα αμοίβονται με με μισθούς ΥΠΕΡδιπλάσιους μισθούς ΔΗΜΟΣΊΩΝ υπαλληλων ανάλογων προσόντων
  (αλλά και από τις αντίστοιχες αμοιβές ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ υπαλλήλων ιδιωτικών μέσων βάση των οικείων ΣΣΕ)

  ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΛΙ Οι ημέτεροι προνομιούχοι θα καθορίζουν το ύψος των αμοιβών με επιχειρησιακή και ο λαός θα πληρώνει το λογαριαμό ?????????????????

  Πρέπει επίσης για λόγους κοινωνικής λογοδοσίας
  α)να ελέγχονται οι δαπάνες της ΝΕΑΣ ΕΡΤ από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (λείπει πρόβλεψη α΄ξιόπιστου συστήματος ελέγχου του δημόσιου χρήματος -τέλους)
  β)να γίνουν μελέτες από ανεξάρτητο φορές για τη βέλτιστη αντιστοίχηση τέλους /μισθοδοσιας/λοιπών λειτουργικών εξόδων ιδρύματος / πορων για παραγωγή ενόψει και τών ισχύοντων σε μεγάλα ευρωπαικά μέσα
  γ)να υπάρχει πρόβλεψη κοινωνικός έλεγχος και διαβούλευση με πολίτες και ειδικούς και για τα οργανογράμματα και κανονισμούς εργασίας με βάση τα ισχύοντα μεγάλα ευρωπαικά μέσα

  Είναι πολύ εύκολο να ι σ οσ κ ε λ ί ζ ε ι ς προυπολογιαμούς επιβάλλοντας φ ό ρ ο

 • 10 Μαρτίου 2015, 04:19 | Σοφία Π.

  Μία από τις μεγαλύτερες μισθολογικές αδικίες της παλιάς ΕΡΤ, ήταν ότι στους δημοσιογράφους που μονιμοποιήθηκαν το 2007 με τον νόμο Παυλόπουλου δεν υπολογίστηκε η προϋπηρεσία τους στην ΕΡΤ ακόμα κι αν αυτή έφτανε την εικοσαετία . Το αποτέλεσμα ήταν οι μισθολογικές απολαβές δημοσιογράφου με 27 χρόνια προϋπηρεσία να μην αντιστοιχούν στα χρόνια προϋπηρεσίας του στην ΕΣΗΕΑ, αλλά να υπολογίζεται ως έτος έναρξης εργασίας στην ΕΡΤ , το 2007. Οι δημοσιογράφοι αυτοί, έλαβαν μόνον 4 μισθούς αποζημίωση με το κλείσιμο της ΕΡΤ.
  Σκόπιμο θα ήταν στις νέες συμβάσεις να υπολογίζεται το ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του κάθε εργαζόμενου και όπως αυτό θα καθοριστεί από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
  Σας ευχαριστώ

 • 9 Μαρτίου 2015, 22:44 | Μανώλης Γ

  Είναι λυπηρό να συνεχίζετε να χωρίζετε τους πολίτες σε κατηγορίες και με χωρίς ισοτιμία.
  Γιατί ορισμένου και αορίστου γενικώς;..
  Γιατί συμβασιούχοι γενικώς;..
  Η ύπαρξη της ερτ σε ειναι ορισμένη τα ερτ-οσημο που θα πληρώνουμε δεν ειναι ορισμένου χρόνου επίσης..αφήστε τα αυτά και δώσετε τα ίσα δικαιώματα που έχουν και από το σύνταγμα σε όλους τους εργαζόμενους Όπως λοιπών η ερτ θα λειτουργεί για αόριστο χρόνο έτσι θα πρεπε και οι εργαζόμενοι που υποστηρίζουν αυτή την λειτουργία, όπως οι τεχνικοί για παράδειγμα και όποιοι άλλοι..
  Οι συμβάσεις θα πρέπει να αφορούν εξωτερικές έκτακτες συνεργασίες και μόνο.

 • 9 Μαρτίου 2015, 22:54 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Στο άρθρο 15 εδάφιο 4 του Νομοσχεδίου αναφέρει
  « 4. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση Διευθύνοντος Συμβούλου, και αφού έχει προηγηθεί σχετική δημόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της εταιρείας, η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος για την εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Καταστατικού της. Το κόστος των έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται και παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ποσοστό της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου προϋπολογισμού των παρεχόμενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.»

  Τι εννοεί εδω ο νομοθέτης? ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ????
  Δλδ με άλλα λόγια μας λεει ο νομοθέτης ότι το 75% του ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΕΡΤ ΑΕ. Θα αναλώνεται για τα λειτουργικά και μισθολογικά τς έξοδα και ότι μόνο το 25% θα πηγαίνει στην παραγωγή ραδιφωνικού, οπτικοακουστικού και διαδικτυακού περιεχομένου? Δεν ειναι παράλογο και ανεδαφικό αυτό?
  Θα πρόκειται για ένα υδροκέφαλο οργανισμό?
  Δεν θα αρχίσουν να διαμαρτύρονται και δικαίως οι πολίτες πώς τα χρήματά τους τα τα καταπίνει πάλι μια μαύρη τρύπα στην ΕΡΤ αλλά δεν τα βλέπουν στην οθόνη? Και αυτό δεν ειναι αρνητικό για τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού / ραδιοφωνικού χώρου!!!

  Εχουν λάβει υπόψιν του ο νομοθέτης μελέτες αντιστοίχησης ανταποδοτικού τέλους / λειτουργικών εξόδων ιδρύματος / πορων για παραγωγή περιεχομένου και ποια ειναι τα διεθνή στάνταρντς σε αντίστοιχα διεθνή δημόσια ραδιοτηλεοπτικά ιδρύματα?

 • 9 Μαρτίου 2015, 22:45 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  θα πρέπει να καθορίσετε τις περιπτώσεις του αορίστου και ορισμένου χρόνου εργασίας σε ποιές περιπτώσεις ανήκουν όπως και με τις περιπτώσεις συμβάσεων έργου

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:41 | Αιμίλιος

  Μέχρι την σύσταση συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων της παραγράφου 2, ποιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς ισχύει;