Άρθρο 05

Το άρθρο 2 του ν.4173/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Σκοπός – Αποστολή

 

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποσκοπεί στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, καθώς και στη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αυτή παράγει στο πλαίσιο των σκοπών της, καθώς και της διακίνησης, ανταλλαγής και διάδοσής τους, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, διαδικτυακών ιστοτόπων και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών.

2. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους και συμβάλλει στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και στην προσπάθεια εθνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης.
3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί φορέα δημοκρατίας και πολιτισμού και συμβάλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας, στην ανεξάρτητη μετάδοση της πληροφορίας και της είδησης και στην προβολή των έργων του λόγου και της τέχνης. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει έχουν την ποιοτική στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και να σέβονται ιδίως την αξία του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
4. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ανεξάρτητη από το κράτος, όλους τους φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας και τα πολιτικά κόμματα και καταρτίζει και εκπέμπει το ραδιοτηλεοπτικό και διαδικτυακό της περιεχόμενο διεπόμενη μόνο από τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας.
5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της επικράτειας και απευθύνεται και προς τον απόδημο ελληνισμό. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, έχει το αναπαλλοτρίωτο προνόμιο της πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εθνικής εμβέλειας στην Ελληνική Επικράτεια. Η παροχή των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να γίνεται με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και οποιοδήποτε μέσο (ασύρματη ή καλωδιακή, μέσω επίγειων πομπών ή μέσω δορυφόρου, με απευθείας εκπομπή προς το κοινό ή με σταθερή δορυφορική υπηρεσία), σε κινητές ή σταθερές συσκευές και με ίδιο τεχνικό εξοπλισμό, με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.
6. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του κοινωνικού συνόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα των σχετικών εκπομπών. Το παραγόμενο περιεχόμενο και η διάθεση των προγραμμάτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρέπει να έχουν κατάλληλες μορφές εκπομπής ή/και αλληλεπίδρασης, όπου αυτή προσφέρεται, για άτομα με αναπηρία, όπως είναι ιδίως τα άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης. Προς τούτο, η παραγωγή και η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υιοθετεί διεθνώς αποδεκτές τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία.
7. Η  Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προβάλλει, σε συνεργασία με το Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, τηλεοπτικά, διαδικτυακά και ραδιοφωνικά τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων.
8. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. παράγει και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και οπτικοακουστικό υλικό, δημιουργεί μεταποιητικές μονάδες παραγωγής κάθε είδους αγαθού ή υπηρεσίας σχετικής με τα οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και γενικά ασκεί κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της. Μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
9. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια του οπτικοακουστικού αρχείου των εκάστοτε δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και προβαίνει στην ψηφιοποίηση και πρόσφορη διαχείριση του αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού που μεταδόθηκε από τον εκάστοτε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και να καθιστά προσβάσιμο το προϊόν της ψηφιοποίησης αυτής μέσω του διαδικτυακού της ιστοτόπου. Η ανωτέρω πρόσβαση είναι ελεύθερη και δωρεάν για το κοινό και για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας, μπορεί δε να διατίθεται έναντι αντιτίμου σε ιδιώτες και εμπορικές εταιρείες.
10. Στα μέσα που η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει για την εκπλήρωση των σκοπών της περιλαμβάνονται ιδίως:
 α) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για αναλογική εκπομπή,
 β) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για ψηφιακή εκπομπή,
 γ) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων είτε δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος προς το κοινό,
 δ) η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου,
ε) η παροχή μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με συντακτικά διαμορφωμένο περιεχόμενο προς εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας,
στ) n παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων,
 ζ) η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και πολυπλεξίας του προγράμματος τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία, και
 η) η παροχή μεμονωμένων εκπομπών κατά παραγγελία, οπτικοακουστικό υλικό τεκμηρίωσης ή εμβάθυνσης σχετικά με εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.., καθώς και αυτοτελείς οπτικοακουστικές υπηρεσίες, όπως παροχή μετεωρολογικών προβλέψεων, περιβαλλοντικής ή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού τύπου ή υπηρεσίες διαδικτυακής αναζήτησης.

11. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν. 3592/2007 (Α 161) για τη μετάδοση των προγραμμάτων της και απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, εκχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συχνότητες για τη μετάδοση των προγραμμάτων της και καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδει από τις συχνότητες που της εκχωρούνται διεθνή προγράμματα άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

 • 12 Μαρτίου 2015, 08:29 | Έλλη

  Θα ήταν καλό να προβλέπεται παραγωγή και μετάδοση ελληνικού παιδικού και νεανικού προγράμματος. Η ΕΡΤ μπορεί να προσφέρει σύγχρονο ποιοτικό παιδικό πρόγραμμα που όχι μόνο να ψυχαγωγεί, αλλά να καλλιεργεί και να ενημερώνει παιδιά και νέους.

 • 12 Μαρτίου 2015, 05:14 | ΡΕΒΑΝΣΙΣΤΗΣ

  Όταν θα διορίζει η κυβέρνηση σχεδόν όλο το ΔΣ, Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Διευθυντή Ειδήσεων και Διευθυντή Ραδιοφωνίας (σε άλλα κράτη όλοι αυτοί διορίζονταν από το υπουργείο προπαγάνδας), θα ξεχάσει βολικά η κυβέρνηση ότι βάση του νόμου αυτού ‘’ Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ανεξάρτητη από το κράτος, όλους τους φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας και τα πολιτικά κόμματα…’’. Καλό το copy – paste, αλλά στην εφαρμογή του είναι λίγο πιο δύσκολο, αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Γιατί αν υπήρχε, τότε δεν θα μίλαγε για παραγωγή πολιτισμού και αμερόληπτης ενημέρωσης ενώ κρατάει το αποδεδειγμένα χαμηλού επιπέδου προσωπικό και τα παπαγαλάκια της ΔΤ – ΝΕΡΙΤ. Εξάλλου δεν είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να κρατήσει όσους πήγαν στην ΔΤ – ΝΕΡΙΤ. Έχει την δυνατότητα νομικά να πάρει μόνο αυτούς που δεν υπέγραψαν σε αυτούς τους φορείς και που αποδεδειγμένα παρήγαγαν ενημέρωση και πολιτισμό από το ΕΡΤopen.

 • Πολλά τα ενδιαφέροντα, αρκετά τα θετικά και οι αγαθές προθέσεις δεδομένες – γι’ αυτό ίσως προκαλεί μια κάποια έκπληξη (ή πάλι όχι…) ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες και δυνατότητες βρίσκονται εκεί, στο σχέδιο νόμου για τη «νέα» ΕΡΤ, μάλλον αμήχανα, σαν δεύτερη σκέψη, σαν να μην ξέρουμε τι ακριβώς να κάνουμε με αυτές… Για ακόμη μία φορά μοιάζει να υποτάσσονται στα δεσπόζοντα «ραδιοτηλεοπτικά» και «οπτικοακουστικά» μεγαθήρια του φορέα.

  Κινδυνεύει έτσι να χαθεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη χειραφέτηση «του ίντερνετ», που λέμε, και την ανάδειξή του σε πρωτεύοντα δίαυλο επικοινωνίας και κυρίως διάδρασης με το κοινό, όπως θα ήταν αυτονόητο το έτος 2015 και όπως θα εμπλούτιζε κατά τον τρόπο αυτό σημαντικά τo παλμαρέ, το φάσμα των συνολικών, ξεχωριστών μέσων και υπηρεσιών που (θα) έχει στη διάθεσή της η ΕΡΤ.

  Ομως το Διαδίκτυο, πέρα από την αυταπόδεικτη -έπειτα κι από την πείρα της περιόδου αυτοδιαχείρισης- αξία που έχει ως μηχανισμός (ανα)διασποράς περιεχομένου, εξελίσσεται σταθερά και παγκοσμίως πλέον στο κυρίαρχο μέσο – και όχι μόνο για τη διακίνηση του όποιου περιεχομένου πια, αλλά όλο και πιο συχνά στο μέσο για το οποίο εξ υπαρχής παράγεται, γι’ αυτό το ίδιο και μέσα από το ίδιο αυτό, περιεχόμενο, ιδέες και συναισθήματα ακόμη.

  Παράβλεψη του ρόλου του και της δυναμικής του αυτής την σήμερον ημέρα, εκτός από αστεία βέβαια, μοιάζει και απαρχαιωμένη· δικαίωμα να γελάμε έχουμε, δικαίωμα να καταδικάσουμε στο γήρας εκ γενετής, από αβλεψία και μόνο, το τέκνο που με τόση χαρά πά’ να (ξανα)γεννήσουμε, όχι!

  Σ.Δαματόπουλος
  Δημοσιογράφος ΕΡΤ

 • 12 Μαρτίου 2015, 00:59 | Θωμάς

  Είναι δεδομένη η αδιαφορία των ιδιωτικών καναλιών για θέματα που απευθύνονται και αφορούν άτομα με αναπηρία, μάλλον γιατί θεωρούν ότι δεν «πουλάει».
  Έχουν μόνο ένα ολιγόλεπτο δελτίο ειδήσεων στη νοηματική και κάποια θέματα στις ειδήσεις, παρουσιάζοντας τους αναπήρους είτε σαν υπεράνθρωπους (“Ήρωες της ζωής”…κλπ) είτε σαν μίζερους επαίτες.
  Για αυτό το λόγο η δημόσια τηλεόραση πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτά τα θέματα.
  Σε όλη την Ευρώπη έχει φοβέρες εκπομπές για την αναπηρία και εδώ ακόμα αγωνιζόμαστε να μην παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια και στις ράμπες.
  Μόνο όταν ο κόσμος βλέπει την αναπηρία στην καθημερινότητα του θα αλλάξει και η νοοτροπία. Δείξτε την αναπηρία σε όλες τις μορφές της και σε όλες τις διαστάσεις της.

 • 11 Μαρτίου 2015, 17:26 | Ιωάννα Παπαδοπούλου

  Προτείνω η ΕΤ3 να παραμείνει ως αυτοδιαχειριζόμενο κανάλι, όπως λειτουργεί εδώ και τόσους μήνες αλλά με πόρους. Δίνει εξαιρετικό παράδειγμα ως προς το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης. Θα ήταν εξαιρετικά θλιβερή η απώλειά του. Οι κοινωνικές ομάδες και οι αγώνες τους πρέπει να έχουν πρόσβαση σ’ ένα πανελλήνιο ΜΜΕ.

  Έτσι θά αξιοποιηθεί και η εμπειρία της αυτοδιαχείρησης, όπως έχει καταγραφεί στο πρόγραμμα του συριζα.

  Το ανταποδοτικό τέλος δεν διευκρινίζετε αν θα πηγαίνει όλο στην ΕΡΤ ή μέρος αυτού θα εξακολουθεί να συντηρεί τα «έργα» των εθνικών εργολάβων μέσω ΛΑΓΗΕ?

 • Άρθρο 5
  Στην παρ. 3 του άρθρου 5 προτείνουμε στο τέλος της παραγράφου μετά τη λέξη νεότητας να προστεθεί και η αναπηρία καθώς και συμπλήρωση εδαφίου όπως ακολουθεί μετά την λέξη αναπηρία. Πρόταση: «Η δημόσια ραδιοτηλεόραση υπηρετεί τις δημοκρατικές (…) της νεότητας και της αναπηρίας. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες απεικονίζουν τα άτομα με αναπηρίες κατά τρόπο συνεπή με το σκοπό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Ν.4074/2012)».
  Να προστεθεί στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 5 η ακόλουθη παράγραφος: «Το παραγόμενο περιεχόμενο και η διάθεσή των προγραμμάτων της νέας ραδιοφωνίας, τηλεόρασης ίντερνετ πρέπει να έχει κατάλληλες μορφές εκπομπής ή/και αλληλεπίδρασης για άτομα με αναπηρία, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματική πρόνοια για την πρόσβασή τους στην ενημέρωση. Προς τούτο, η παραγωγή και η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου θα υιοθετεί τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, και η ΕΡΤ ΑΕ υποχρεώνεται για τις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα ακοής και όρασης στη χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, του υποτιτλισμού και της ακουστικής περιγραφής, ως προδιαγραφή για την προσφορά περιεχομένου».
  Ακόμη, η ΕΡΤ συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και τους φορείς της, για παράδειγμα με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας, την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών κλπ., που είναι οι αντιπροσωπευτικότεροι φορείς κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα σε θέματα στα οποία κατέχουν τεχνογνωσία. Για παράδειγμα για τη δημιουργία, ανάπτυξη και παραγωγή συστήματος υποτιτλισμού σε πραγματικό χρόνο (real time captioning), το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στη χώρα μας. Αυτό θα διασφαλίσει τη πρόσβαση των κωφών – βαρηκόων σε ζωντανές εκπομπές (π.χ. γεγονότα που αφορούν σε φυσικές καταστροφές ή άλλου υψηλού βαθμού αναγκαίας ενημέρωσης της κοινωνίας).
  Επίσης, προτείνουμε τη συγκεκριμένη αλλαγή και προσθήκη μετά το σημείο: «η παραγωγή και η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από την ΕΡΤ ΑΕ “… συμμορφώνονται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑ) αλλά και σε επίπεδο «ΑΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑΑ). Επιπλέον της προηγούμενης συμμόρφωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) καθώς και οι Βέλτιστες Πρακτικές Εφαρμογών Κινητού Παγκόσμιου Ιστού (Mobile Web Application Best Practices)”, για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία».
  Στην παρ.7 του άρθρου 5 προτείνουμε την προσθήκη παραγράφου ως εξής: «Το βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα προβάλλεται με παράλληλη διερμηνεία στην ΕΝΓ από το HD κανάλι».
  Στην παρ. 9 του άρθρου 5 προτείνουμε προσθήκη στο τέλος της φράσης «… καθιστά προσβάσιμο το προϊόν της ψηφιοποίησης αυτής μέσω του διαδικτυακού της τόπου» : σύμφωνα με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι – Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 και ΚΠ. 27 ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑ», ενώ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστο «ΑΑΑ».

 • 11 Μαρτίου 2015, 08:45 | Τάκης

  Δηλαδή το αρχείο της ΕΡΤ θα μπορούσε να το δώσει η ΕΡΤ σε ιδιώτες; Δηλαδή το έργο της ψηφιοποίησης, που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ ενδέχεται να το κάνουν ιδιώτες; Καμία μέριμνα να προστατέψουμε το ιστορικό αρχείο και να ακολουθήσουμε μια σοβαρή εθνική πολιτική για τη ψηφιακή τεχνολογία. Πάλι η Deutsche Telekom θα μας αναλάβει(όπως έκανε στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και άλλα προγράμματα ΕΣΠΑ); Γιατί να μην ανοίξει το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικού υλικού και ΜΜΕ;

 • 11 Μαρτίου 2015, 08:54 | Τάκης

  Με τί χρήματα και κονδύλια θα προχωρήσει η ΕΡΤ στη ψηφιοποίηση του αρχείου της; Θα ασχοληθούν άλλοι φορείς του δημοσίου με το θέμα της ψηφιοποίησης ή στο τέλος όλα τα λεφτά (και μιλάω και για πολλά λεφτά του ΕΣΠΑ) θα τα πάρουν οι καλοί εταιρικοί φίλοι των φίλων; Θα μπορεί η νέα διοίκηση της ΕΡΤ έναντι οικονομικού ανταλλάγματος να παραχωρήσει το αρχείο σε ιδιώτες; Ποιος θα το εμποδίσει, όταν η ΕΡΤ θα έχει ανάγκη από ρευστό για να πληρώσει μισθούς και παραγωγές; Είναι λίγο ασαφές και μάλλον πρόχειρο το τί θέλει να κάνει το Υπουργείο σχετικά με το οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ και τη ψηφιοποίηση του.

 • 10 Μαρτίου 2015, 16:06 | Παναγιώτης Χ.

  Συγχαρητήρια για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ!
  Η νέα ΕΡΤ δεν θα πρέπει να παραμείνει στη μορφή που είχε την ημέρα του κλεισίματό της στις 11/6/2013, αλλά να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο με μεγαλύτερο αριθμό καναλιών (όπως ήταν παλιότερα με την ΕΡΤ ψηφιακή) και να είναι πιο ανοιχτή στον πολίτη και στην περιφέρεια.
  Ενδεικτικά τα τηλεοπτικά κανάλια θα μπορούσαν να είναι τα παρακάτω:
  1. ΕΤ-1 (Ψυχαγωγικό – επιμορφωτικό).
  2. ΕΤ-2 κι όχι ΝΕΤ (Ενημερωτικό).
  3. ΕΤ-3 (το κανάλι της Θεσσαλονίκης).
  4. ΕΤ-4 (Σπονδυλωτό κανάλι στα πρότυπα του γαλλικού FRANCE-3, με πρόγραμμα από επιλεγμένες εκπομπές της περιφέρειας από ιδιωτικούς σταθμούς ή και από τα στούντιο που διατηρεί η ΕΡΤ σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας).
  5. ΕΤ-5 (Κινηματογραφικό κανάλι με αφιερώματα και θεματικές ζώνες).
  6. ΕΤ-6 (Αθλητικό κανάλι με αθλητικές μεταδόσεις και με αξιοποίηση του πλούσιου αρχείου της ΕΡΤ).
  7. ERT KOSMOS (κι όχι Sat) το κανάλι για τους απόδημους Έλληνες.

  Επίσης θα πρέπει σταδιακά και σε βάθος διετίας όλα τα παραπάνω κανάλια να γίνουν εξ ολοκλήρου HD.
  Ακόμα όλα τα κανάλια να εκπέμπουν δορυφορικά έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες οι περιοχές της Ελλάδας αλλά και οι απόδημοι Έλληνες της Ευρώπης. Είναι γνωστό πως το ιδιαίτερο ανάγλυφο δεν επιτρέπει εύκολα την πλήρη και συνεχή λήψη των προγραμμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές και σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τα νέα κέντρα ψηφιακής εκπομπής.

  Όσον αφορά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτοί θα μπορούσαν να μείνουν όπως ήταν στις 11/6/13.
  Θα πρέπει όμως να υπάρξει από τώρα πρόβλεψη για τη μελλοντική ψηφιακή εκπομπή τους (DAB).

  Ο παραπάνω αριθμός των τηλεοπτικών καναλιών(7) δεν θα πρέπει να φαντάζει υπερβολικός αφού στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο αριθμός των κρατικών καναλιών είναι αρκετά υψηλότερος. Για παράδειγμα αναφέρω δύο γειτονικές μας χώρες: την Ιταλία όπου η RAI διαθέτει 15 τηλεοπτικούς και 7 ραδιοφωνικούς σταθμούς και την Τουρκία όπου η TRT διαθέτει 14 τηλεοπτικούς και 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

  Επίσης με την σωστή και έντιμη διαχείριση του ανταποδοτικού τέλους της ΔΕΗ, δύναται να λειτουργήσουν όχι μόνο τα παραπάνω κανάλια, αλλά ταυτόχρονα να παράγεται και πρόγραμμα ποιοτικό υψηλής πολιστικής στάθμης.

  Καλό ξεκίνημα λοιπόν και καλή επιτυχία στην νέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ!!!

 • 10 Μαρτίου 2015, 11:11 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ Βασίλης

  Η ΕΡΤ ΔΕΝ θα πρέπει αμισθί ή χωρίς επαρκή ανταμοιβή να παρέχει δωρεάν ραδιοτηλεοπτικό υλικό στα ιδιωτικά κανάλια (δωρεάν υλικό για ενημερωτικά δελτία ή άλλο – εκχώρηση δημόσιας περιουσίας) και αυτό πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά.

  Επίσης φορείς (τέχνη, πολιτισμός, αθλητισμός) οι οποίοι παίρνουν δημόσιες επιδοτήσεις να εκχωρούν για κάποιο διάστημα την αποκλειστικότητα των τηλεοπτικών προϊόντων τους στην ΕΡΤ, διασφαλίζοντας την αρχή της ανταποδοτικότητας.

  Πάντα με την σκέψη ότι η δημόσια τηλεόραση δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους αλλά την αυτοχρηματοδότηση της (σε κάποιο τουλάχιστον ποσοστό) για την βελτίωση της ποιότητας της και όχι την μείωση του κόστους της λειτουργίας των ιδιωτικών καναλιών.

 • 10 Μαρτίου 2015, 10:09 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιωτης

  Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν. 3592/2007 (Α 161) για τη μετάδοση των προγραμμάτων της και απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, εκχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συχνότητες για τη μετάδοση των προγραμμάτων της και καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδει από τις συχνότητες που της εκχωρούνται διεθνή προγράμματα άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

  1. Ορθή η διάκριση των δύο ιδιοτήτων της ΕΡΤ ΑΕ (πάροχος δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και πάροχος τηλεοπτικού περιεχομένου)
  2. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Τ. στην οποία πρέπει να ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα (ούτως ή άλλως, στον διαγωνισμό για τους ιδιώτες παρόχους που διενεργήθηκε με καθυστέρηση πέρσυ από την ΕΕΤΤ προβλεπόταν ότι η Δημόσια Τηλεόραση θα είχε συγκεκριμένο αριθμό πολυπλεξιών συχνοτήτων)
  3. Η αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων ξηράς αποτελεί υποχρέωση όλων των παρόχων δικτύου. Θα επιλυθεί καλύτερα αν αντί να απαλλάσσεται η ΕΡΤ από την υποχρέωση αυτή, δοθεί η αρμοδιότητα στο ΥΥΜΔ να χωροθετήσει τα Κέντρα Εκπομπής – Πάρκα Κεραιών (όπως έχει ζητήσει η ΕΕΤΤ που ασκεί τον έλεγχο-εποπτεία φάσματος) για περιορισμό των προβλημάτων και ευχερέστερη πάταξη των παράνομων εκπομπών στο ραδιοφάσμα.

  Γενικότερη παρατήρηση: το θέμα των συχνοτήτων έχει κλείσει. Ας φροντίσει η Ελληνική Κυβέρνηση να αδειοδοτήσει τους παρόχους περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας μέσω Ε.Σ.Ρ. (με νόμιμη συγκρότηση του τελευταίου) ούτως ώστε να παταχθεί τόσο η ανομία όσο και η διαπλοκή. Επισημαίνω ότι η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου θα κλείσει το αμαρτωλό κεφάλαιο της αναλογικής εποχής.

 • 10 Μαρτίου 2015, 10:15 | Χάρης

  α) Το άρθρο 5, παράγραφος 2, περιλαμβάνει την εξής αντιφατική πρόταση: «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους και συμβάλλει […] στην προσπάθεια εθνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης». Ειδικά το δεύτερο σκέλος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ‘δημιουργικής ασάφειας’ και είναι ντροπή να υποβάλλονται εν έτει 2015 τέτοια σχέδια νόμου. Προτείνεται να διαγραφεί το δεύτερο σκέλος της πρότασης.
  β) Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, να διαγραφεί η φράση «στην ανεξάρτητη μετάδοση της πληροφορίας». Η ΕΡΤ, ως φύσει κρατικοδίαιτος οργανισμός, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 2 δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους δεν θα μπορεί να επιβιώσει χωρίς την τακτική συνδρομή του Ελληνικού Δημοσίου. Επομένως, θα χρησιμοποιείται, ως εγένετο και ιστορικά, ως μηχανή κρατικής προπαγάνδας, ήτοι μόνο ανεξάρτητη δεν θα είναι.
  γ) Στο άρθρο 5, παράγραφος 4, να διαγραφεί η φράση: «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ανεξάρτητη από το κράτος, όλους τους φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας και τα πολιτικά κόμματα». Εφόσον οι διοικήσεις ορίζονται αμέσως ή εμμέσως από κομματικούς μηχανισμούς, και καθώς η επιβίωση του οργανισμού εξαρτάται από την κρατική βούληση, η ΕΡΤ μόνο ανεξάρτητη δεν θα είναι.
  δ) Το άρθρο 5, παράγραφος 7 να διαγραφεί τελείως. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει ειδικό κανάλι για τη Βουλή των Ελλήνων και να χρειάζεται επιπλέον τηλεοπτικό κανάλι για την κάλυψη των εργασιών της Βουλής. Παρεπιπτόντως, είναι απαράδεκτο το κανάλι της Βουλής των Ελλήνων να μη μεταδίδει ζωντανά ΟΛΕΣ τις εργασίες της Βουλής και να δείχνει ντοκυμαντέρ, ενώ η κάλυψη συζητήσεων να γίνεται από τη ΝΕΡΙΤ.
  ε) Στο άρθρο 5, παράγραφος 10, εδάφιο 11, να διαγραφεί η φράση: «απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας». Είναι απαράδεκτος αυτός ο δυισμός ιδιωτών – δημοσίου, σε θέματα λειτουργίας. Να υποχρεωθεί ο ‘ανεξάρτητος’ αυτός φορέας πάρει τις άδειες που πρέπει να πάρει και κάθε άλλος πολίτης αυτής της χώρας.

 • 10 Μαρτίου 2015, 09:01 | Δημήτρης

  ΠΟΥΘΕΝΑ δεν υπάρχει δέσμευση για την καταβολή του ελαχιστότατου έστω 1.5% για τον κινηματογράφο.
  Oι συνδιακαλιστές της ΠΟΣΠΕΡΤ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καν στο Δ.Σ. ούτε για ένα έτος.
  Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη συμμετοχή συνδικαλιστών στο Δ.Σ. για 12 μήνες.

 • 10 Μαρτίου 2015, 08:07 | Nίκος Ευθυμίου

  Κατάργηση του υπωχρεωτικού αντισυνταγματικού τέλους που δίνουν όλοι στον λογαριασμό της δεη και δεν βλέπουν την ερτ.

 • 9 Μαρτίου 2015, 22:27 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΜΗΔΑΣ

  – ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΦΗΜΗΣΕΙΣ.ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ
  ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΣΦΗΝΕΣ,ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΡΤ,Η ΣΤΗΝ ΝΕΡΙΤ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ).ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ.ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ.
  – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΣΕ ΤΥΠΟ SERIAL,ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ SHOWBIZ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.
  -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ.
  -ΟΧΙ ΣΤΑ SHOW ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ EUROVISION,ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ
  ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
  -ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ΔΥΝΑΤΟΝ,ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΜΟΝΙΚΑ,ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΡΤ,ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΗΦΑΝΑ 19 ΜΗΝΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ,ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΕΡΙΤ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ;

 • 9 Μαρτίου 2015, 22:49 | Στράτοs Πιλίκοs

  Θεωρώ πωs πρέπει-εφ όσον μάλιστα αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του ν/σ-να χρησιμοποιηθούν όλεs οι υπάρχουσεs εγκαταστάσειs(κέντρα εκπομπήs) ανά την επικράτεια. Και πιο συγκεκριμένα:Για όλα τα προγράμματα ραδιοφωνίαs(Πανελλαδικοί και Περιφερειακοί σταθμοί συν τα ραδιόφωνα τηs ΕΡΤ3),όλο το διαθέσιμο δίκτυο πομπών FM,που ήταν σε λειτουργία την 11-6-2013.Επιπλέον,να ξανανοίξουν-αφού πρώτα συντηρηθούν ή επισκευαστούν κατά περίπτωση-οι πομποί μεσαίων κυμάτων(ΑΜ-ΜW).Δυστυχώs πολλοί από αυτούs, ‘σίγησαν’ τον Φεβρουάριο του 2012 με μία απαράδεκτη…μνημονιακήs έμπνευσηs απόφαση του τότε Δ.Σ. τηs ΕΡΤ. Αποτέλεσμα:Ραδιοφωνικοί σταθμοί σε ακριτικέs ή/και σε ορεινέs περιοχέs, να μην μπορούν να καλύψουν επαρκώs τιs περιοχέs τουs, ενώ ακόμα χειρότερα να χαθούν από μεγάλεs περιοχέs γειτονικών χωρών, όπου μάλιστα κατοικούν μόνιμα πολλοί Έλληνεs ή μετακοινούνται για τιs εργασίεs τουs.Τέτοιοι είναι οι πομποί μεσαίων κυμάτων:Ορεστιάδαs,Ιωαννίνων, Κοζάνηs, Καβάλαs, Σερρών κ.α.

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:40 | Νίκος

  H ΕΡΤ πρέπει να δημιουργήσει ανεξάρτητη εταιρεία παροχής υπηρεσιών δικτύου, που θα έχει στη διάθεσή της την σχετική υποδομή (κεραιοσυστήματα, πομπούς, τεχνικό προσωπικό κλπ.), θα κινείται στην ραδιοτηλεοπτική αγορά με ιδιαίτερη ευελιξία και θα μπορούν να μετέχουν ιδιώτες στο μετοχικό της κεφάλαιο.
  Αντίστοιχες εταιρείες έχουν δημιουργήσει και οι τελευταίες σχεδόν δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατείχαν ακόμη ιδιόκτητα δίκτυα εκπομπής (RaiWay, ORS, 2rn, OiV, Norkring Belgie κλπ).

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:29 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  – Δεν υπάρχει καμμία δέσμευση της ΕΡΤ ΑΕ. ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, δηλ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟYΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ήτοι ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ (animation), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ.

  – Δεν υπάρχει καμμία δέσμευση της ΕΡΤ ΑΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ το εκ του νόμου N.3905-2010 προβλεπόμενο 1,5% για τη συμπαραγωγή της ΕΡΤ ΑΕ ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών (δηλ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟYΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ήτοι ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ (animation), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:54 | AGGELOS

  1]ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΜΕΤΑΔΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ,HotBird,Astra,hellas-sat,[ξεκλειδωτα tv και radio ]

  2]ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ 3 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 30 KW ΤΟΝ ΜΗΝΑ[ΔΗΛΑΔΗ ΟΣΟ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ,ΜΙΑΣ ΛΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΟΝ ΜΗΝΑ,ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ]

  3]ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ[ΙΔΙΩΤΙΚΑ]ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ,ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ.

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:44 | Μανώλης

  Λέτε εσείς:
  Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους και συμβάλλει στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και στην προσπάθεια εθνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης.

  Και συμπληρώνω εγώ

  Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους πέραν από αυτά που χρειάζεται για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργιά της αλλά και επέκταση των προγραμμάτων και υπηρεσιών της και συμβάλλει στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και στην προσπάθεια εθνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης.

  Η ΕΡΤ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ να εξελιχθεί και να επεκταθεί σε περισσότερα κανάλια και προγράμματα (Επαναλειτουργία η λειτουργιά κανάλια ΕΟΤ , κανάλι «4εποχες» και κανάλι edu για μαθητές φοιτητές) και γιαυτό θα χρειαστεί και χρήματα..

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:52 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Το δικαίωμα της ενημέρωσης είναι δημόσιο αγαθό και δεν θα πρέπει να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν θα πρέπει να είναι αντικείμενο αγοραπωλησίας και θα πρέπει να δίνεται έμφαση στα παιδιά (εκπαιδευτική διαδραστική τηλεόραση) και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Για ενίσχυση της παραγράφου 4 θα ήταν καλό το ΔΣ να απαρτίζεται από όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις ανάλογα με την κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση. Με την παρ 5 ορίζεται η εμβέλεια του μέσου (περιφέρεια, επικράτεια, ομογένεια). Η παρ 6 καλύπτει τις ραδιοφωνικές εκπομπές και μέσα και έχει έντονη κοινωνική ευαισθησία. Με τη παρ 7 η ΕΡΤ θα πρέπει να συνεργάζεται με τα μέσα της Βουλής. Με την παρ 9 υπάρχει η αναγνώριση της πνευματικής ιδιοκτησίας των διαφόρων παραγωγών της ΕΡΤ. Το αυτονόητο δηλαδή…Το 10 καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες. Η παρ 11 θέλει περισσότερη διασαφήνιση όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση υλικού σε Ιδιωτικούς φορείς.

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:57 | Στέλιος

  Για να γίνει η ΕΡΤ ανταγωνιστική θα πρέπει να υπάρξουν υψηλής ποιότητας προγράμματα. Στην ΝΕΤ για παράδειγμα, το οποίο θα είναι ουσιαστικά το ανταγωνιστικό κανάλι του φορέα, θα πρέπει να δούμε και παραγωγές που θα ανταγωνίζονται τα υπόλοιπα κανάλια, όπως εβδομαδιαία σόου, καθώς και έργα ελληνικής παραγωγής. Οι πολίτες θέλουν να δούν την ΕΡΤ που πληρώνουν να αποδίδει καρπούς. Επίσης, προτείνω η ΕΤ1 να χωρίσει το πρόγραμμά της σε ζώνες (παιδική, εφηβική, επιμορφωτική/πολιτιστική/εναλλακτική) ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον απο όλες τις ηλικίες και κοινωνικές ομάδες, καθώς και να μεταδίδει μια σειρά απο δελτία ειδήσεων μονόλεπτα τα οποία θα μεταδίδουν τις κυριότερες ειδήσεις ανα μία ώρα και με χαλαρό τρόπο ώστε να παρακολουθούνται απο όλους.
  Για την ΕΤ3 μια πρόταση είναι, να διατηρηθεί ο περιφερειακός χαρακτήρας της, αλλα με ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος της.
  Τέλος, η ΕΡΤ HD να μεταδίδει τα σημαντικότερα προγράμματα και απο τους τρείς σταθμούς, όπως έκανε και παλαιότερα.