Άρθρο 16

Μετά το άρθρο 16 του ν.4173/2013 προστίθεται νέο άρθρο «16 Α» ως εξής:

«Άρθρο 16Α

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1.Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο,  με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφ’ εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που προκύπτουν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβίωση συμβάσεων και ιδίως τα θέματα που αφορούν, ενδεχομένως:

α) μισθούς υπερημερίας του Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε που καταργήθηκε με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 Κοινή Υπουργική Απόφαση,

β) συμψηφισμούς αυτών με τους κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και κάθε είδους αποζημιώσεις που ελήφθησαν, καθώς και συμψηφισμούς με τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού για την περίοδο μέχρι την αναβίωση των συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια του προσωπικού τούτου.

3. Από την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:

α) το προσωπικό ειδικών θέσεων και οι ειδικοί σύμβουλοι.

β) όσοι με έγγραφη δήλωση τους η οποία υποβάλλεται στο ΔΣ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος γνωστοποιήσουν στο ΔΣ ότι δεν επιθυμούν την αναβίωση της Σύμβασης εργασίας τους, ή όσοι δεν εμφανιστούν εντός της προθεσμίας αυτής.

γ) όσοι έχουν λάβει πλήρη σύνταξη με οριστική απόφαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και όσοι έχουν καταθέσει ήδη κατά την δημοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη αντίστοιχης σύνταξης.

Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εργαζομένων που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραμένουν σε ισχύ.

4. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το οποίο έχει θητεία ενός έτους, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και απαρτίζεται από:

α) τον Πρόεδρο

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

γ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε και ανήκαν στο προσωπικό της καταργηθείσας με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει, Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου και τα οποία εκπίπτουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού σωματείου των εργαζομένων,

δ) δύο (2) πρόσωπα εγνωσμένου επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους, με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς με το σκοπό και την αποστολή της Ε.Ρ.Τ. A.E.

ε) ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και το οποίο εκπίπτει σε περίπτωση ανάδειξής του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της λειτουργίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Αναλαμβάνει την εκπόνηση, μέχρι το πέρας της θητείας του, στρατηγικού σχεδίου με προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, μετά από διαβούλευση ιδίως με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και αντιπροσωπευτικών φορέων της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας, το οποίο υποβάλλεται στον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος δεν εφαρμόζονται για τους αρχικούς κανονισμούς του ίδιου άρθρου, καταρτίζονται δε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εγκρίνονται από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει,  εξακολουθούν να υπάγονται σε καθεστώς εκκαθάρισης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414) , όπως ισχύει, το έργο δε της εκκαθάρισης πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ του παρόντος νόμου. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας ο εκκαθαριστής παραδίδει όλο το υπάρχον υλικό σε νέο εκκαθαριστή που ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού αρμόδιου για θέματα Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού Οικονομικών. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο.

6. Τα δικαιώματα επί των σημάτων και των άυλων αγαθών που ανήκαν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και τις θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο από τη νόμιμη σύστασή της.

7.  Η μεταβίβαση στην Ε.Ρ.Τ Α.Ε και στις εταιρείες που αυτή ιδρύει κάθε περιουσιακού στοιχείου και γενικά εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, απαίτησης και υποχρέωσης, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό φόρο ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

8. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου με σκοπό τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της εκκαθάρισης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και τρεις (3) ορκωτούς λογιστές. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η Επιτροπή υποβάλει πόρισμα στους Υπουργούς Οικονομικών, Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθώς και, εφόσον απαιτείται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της.»

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:09 | ΚΝΚ

  Χωρίς να αναφέρονται και συμπεριλαμβάνονται πουθενά υπάρχουν και οι υπάλληλοι της ΔΤ που δεν εργάστηκαν ποτέ στην ΕΡΤ και δεν πέρασαν στην ΝΕΡΙΤ.

  Υπάλληλοι νέοι με εμπειρία σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που κατάφεραν να αποδείξουν την αξία τους σε δύσκολους καιρούς για τον φορέα! Εάν θέλετε το αποτέλεσμα να είναι σωστό θα πρέπει να τους λάβετε και αυτούς υπόψη σας να συνεχίσουν και ας επαναξιολογηθούν.

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:15 | Χ.Γ.

  Πρέπει να διευκρινιστεί τι θα γίνει με τους επιτυχόντες των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων στον διαγωνισμό της ΝΕΡΙΤ ΣΑΧ Α2 , από την στιγμή που σε κάποιες ειδικότητες τελείωσε ο διαγωνισμός και βγήκε ΦΕΚ 3536/β/31-12-2014 απλά δεν πρόλαβαν να προσληφθούν λόγω εκλογών.Στον ίδιο διαγωνισμό κάποιες ειδικότητες έχουν προσληφθεί,άρα περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου σαν αοριστου χρονου της ΝΕΡΙΤ.Επίσης μεγάλη αδικία είναι η μη πρόσληψη των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου που εργάζονταν τον Ιούνιο του 2013.

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:51 | spd

  1.οι εργαζομενοι που ηταν με συμβαση ορισμενου χρονου(ΣΟΧ) οταν εκλεισε οι ΕΡΤ θα πρεπει να γυρισουν και να εκτελεσουν το υπολοιπο της συμβασης που απομενει αφου ετσι και αλλιως αφου δεν πηραν την νομιμη αποζημιωση.Με τον τροπο αυτο θα εξασφαλισουν και τα απαιτουμενα ενσημα για υγειονομικη περιθαλψη μιας και οι περισσοτεροι εμειναν ανεγροι.

  2, Οι εργαζομενοι της ΔΤ που δεν ηταν εργαζομενοι της ΕΡΤ και κυριως οι δημοσιογραφοι πσοσληφθηκαν με εναν διαγωνισμο ο οποιος εβαζε το απολυτηριο λυκειου στην ιδια κατηγορια με του πανεπιστημιου.Θυμιζω απολυτηριο 16, μορια 320(16χ20=320) – πτυχιο πανεπιστημιου 7, μορια 280(7χ40=320) που σημαινει οτι ο πτυχιουχος ηταν εκτος διαγωνισμου.Οποτε το να επικαλειται αυτος ο διαγωνισμος για να παραχθει μια ευνοϊκη μεταχειρηση του προσωπικου αυτου ειναι εκ του πονηρου.

  3.Ο διαγωνισμος που αφορα τις καλλιτεχνικες ειδικοτητες θυμιζω οτι εφαρμοστηκε αυτος που ειχε δωθει για διαβουλευση στο opengov και ΟΧΙ τελικα αυτος που αναρτηθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.Να θυμισω οτι ο διαγωνισμος που εφαρμοστηκε εδινε ισοτημια ΤΕΙ σε ιδιωτικες σχολες. Η Συγκεκριμενη παραγραφος ειχε αφαιρεθει στο κειμενο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.Οποτε υπαρχει θεμα νομιμοτητασ για το διαγωνισμο αυτο.

  καλο θα ειναι να ελεχθουν οι καταγγελειες των διαγωνισμων που εγιναν σε εισαγγελεις,συνηγορο του πολιτη και στον επιθεωρητη δημοσιας διηκησης, για τους διαγωνισμους

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:20 | Π.Κ.

  Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου θα πρέπει να είναι και αυτοί στο ξεκίνημα της νέας ΕΡΤ, για να βοηθήσουν με την εμπειρία και τις δεξιότητες που απέκτησαν στον φορέα. Είναι απαραίτητοι την στιγμή μάλιστα που πολλοί από τους παλιούς εργαζόμενους της ΕΡΤ έχουν συνταξιοδοτηθεί και δεν θα επιστρέψουν και οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό θα είναι μεγάλες. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν συμβάσεις που διακοπήκαν βιαίως χωρίς ακόμα να είχαν λήξει.

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:47 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Σας καταθέτω τα πιο κάτω που αφορούν όσους έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης.
  Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί ως αποζημίωση δεν αναζητούνται.
  Όσοι από αυτούς και ιδιαίτερα όσοι δεν θεμελίωσαν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη εάν επιθυμούν μπορούν να επιστρέψουν για εργασία , χωρίς την καταβολή μισθών υπερημερίας και με τους ίδιους όρους εργασίας που είχαν πριν την απόλυσή τους , όπως ορίζουν οι διατάξεις για την απασχόληση των συνταξιούχων και να παραμείνουν στην εργασία έως ότου θα θεμελίωναν δικαίωμα και θα αποχωρούσαν με πλήρη σύνταξη χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν για αυτό ο χρόνος που εξαγόρασαν μετά την απόλυσή τους για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
  Όσοι επιλέξουν να τους καταβληθούν οι μισθοί υπερημερίας να μπορούν να κάνουν ανάκληση της αίτησης συνταξιοδότησης ή να εργασθούν όπως ορίζουν οι διατάξεις για την απασχόληση συνταξιούχων και όσοι από αυτούς που κάνουν ανάκληση της αίτησης συνταξιοδότησης έχουν κάνει εξαγορές για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορούν με αίτησή τους στον ασφαλιστικό φορέα να ζητήσουν να ακυρωθεί η απόφαση εξαγοράς και να γίνει επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί για την εξαγορά αυτή.
  Όσοι δεν κάνουν αίτηση ακύρωσης της απόφασης εξαγοράς ο χρόνος αυτός δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν για την αποχώρηση από την υπηρεσία και θα παραμείνουν στην εργασία έως ότου θα θεμελίωναν δικαίωμα και θα αποχωρούσαν με πλήρη σύνταξη.
  Ο χρόνος των 20 ημερών να αρχίζει μετά την όποια δημοσίευση που θα ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:45 | ΔΙΚΑΙΟΣ

  Πολλά ακούστηκαν,χρήσιμα και ενδιαφέροντα, όλοι θέλουν να έχουν μια εργασία με το δίκιο τους! Αλλά σε μια τέτοια κατάσταση που ξεκίνησε από την παράνομη και απαράδεκτη κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ, το μόρφωμα ΔΤ και ΝΕΡΙΤ και τώρα την ευσεβή προσπάθεια για αποκατάσταση των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρξει και η σωστή σειρά ΧΩΡΙΣ παραλογισμούς:

  1) Όπως είπε η κυβέρνηση και προεκολογικά δεν αναγνωρίζει τη ΝΕΡΙΤ αφού η ΕΡΤ έκλεισε κακώς και παρανόμως. ΆΡΑ κατάργηση της ΝΕΡΙΤ (δεν είναι ρεβανσισμός) και απόλυση με αποζημίωση και όλα τα νόμιμα στους εργαζομένους αυτής
  2) Επαναπρόσληψη των απόλυμένων-μονίμων της ΕΡΤ ΑΕ (εννοείται και όσων μετά ήταν στη ΔΤ / ΝΕΡΙΤ) με μελλοντική αξιολόγηση και έλεγχο δικαιολογητικών πρόσληψης.
  3)Μονιμοποίηση των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) της ΕΡΤ (εννοείται και όσων μετά ήταν στη ΔΤ / ΝΕΡΙΤ) ΕΦΟΣΟΝ κάλυπταν διαρκείς και πάγιες ανάγκες, το οποίο προκύπτει από πολύχρονες συμβάσεις πριν το κλείσιμο της ΕΡΤ, και ΕΦΟΣΟΝ έχουν και τα τυπικά προσόντα, κάτι το οποίο ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ οι ΣΟΧ που εργάστηκαν στην ΕΡΤ μετά από αξιολόγηση ΑΣΕΠ μέχρι το κλείσιμό της. Και οι οποίοι αδικήθηκαν με την προκήρυξη ΑΣΕΠ της ΝΕΡΙΤ αφού έγιναν διακρίσεις τίτλων σπουδών και αποδοχή υπεύθυνων δηλώσεων για εξειδικικεύμένη εμπειρία, νόμιμα βέβαια μέσα αλλά με προφανή τη διάθεση να εξαιρέσουν επαγγελματίες με προσόντα της ΕΡΤ!!!!
  4) Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού (λόγω πχ πρόωρης σύνταξης ή αναγκών), τώρα ή μελλοντικά, να προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα μόνιμα οι υπάλληλοι της ΔΤ ΝΕΡΙΤ που αξιολογήθηκαν από ΑΣΕΠ και δεν μπόρεσαν κατά τα παραπάνω βήματα να είναι στην επαναλειτουργία της ΕΡΤ.

  Ας λάβουν υπόψη τα ανωτέρω οι κύριοι της κυβέρνησης αν θέλουν να κάνουν το ΣΩΣΤΟ. ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΜΕ ΔΤ ΚΑΙ ΝΕΡΙΤ!!!

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:54 | τασος

  προς ΡΕΒΑΝΣΙΣΤΗΣ..Οι ΔΤδες και οι ΝΕΡΙΤες υπέγραψαν ότι αποδέχονται την απόλυσή τους και δέχτηκαν την μετατροπή της σύμβασης που είχαν από αορίστου χρόνου σε ορισμένου.
  Οταν τσέπωσες την αποζημίωση δεν αποδεχτηκες την απόλυση σου ? ή μήπως την επέστρεψες στο δημόσιο ? σοβαρευτειται γιατί ο κόσμος γελάει μαζί μας..

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:46 | Ελένη Χ.

  Από ότι κατάλαβα στο νομοσχέδιο αποκλείονται οι συμβασιούχοι της ΕΡΤ που εργάζονταν την 11η Ιουνίου. Αρκετοί συμβασιούχοι όμως βοήθησαν και κράτησαν την ΕΡΤ – ΕΡΤ3 και τις ΕΡΑ στον αέρα και τώρα μένουν απέξω. Αντιθέτως, αυτοί οι οποίοι πρόδωσαν τους συναδέλφους τους και έτρεξαν στη ΔΤ/Νεριτ ενώ πήραν τις αποζημιώσεις τους από την ΕΡΤ και πληρώνονταν κανονικά όλο αυτό το διάστημα από τη ΔΤ/Νεριτ λέτε πως θα προσληφθούν…

  Από ότι έχω ακούσει οι απολυμένοι που αγωνίστηκαν και υπερασπίστηκαν τη Δημοκρατία, δεν έχουν πάρει όλοι τις αποζημιώσεις τους, ή έστω δεν έχουν πάρει τα ποσά που δικαιούνται και εργάστηκαν 21 μήνες χωρίς πληρωμή!

  Θα ήθελα να βλέπω και να ακούω στη νέα ΕΡΤ τους ανθρώπους που όλον αυτόν τον μαύρο καιρό μας έδιναν καθαρή ενημέρωση χωρίς να κουκουλώνουν ή να μεγαλοποιούν τα γεγονότα! ΟΧΙ τους άλλους δεν τους θέλω μέσα, τουλάχιστον δεν θα ήθελα να τους δω στο γυαλί ή να τους ακούσω στο ραδιόφωνο, ή να μάθω πως πήραν κάποιο πόστο…

  Προσλάβετε πρώτα αυτούς που πάλεψαν ενάντια στο μαύρο, μαζί με τους συμβασιούχους και όσους αλληλέγγυους έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Μόνο αν δεν καλυφθούν οι απαιτούμενες θέσεις από αυτούς τους ανθρώπους να έχουν δυνατότητα να έρθουν άλλοι… αν έχουν τις ικανότητες και τα προσόντα!

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:27 | Δημήτρης

  Στις εξαιρέσεις είναι και αυτοί που βγήκαν σε μειωμένη σύνταξη.
  Εμείς που είμαστε στην κατηγορία αυτή πως μπορούμε να επιστρέψουμε στη ΕΡΤ;
  Είμαστε όλοι σε κάποια ηλικία, αλλά με μεγάλη εμπειρία, άρα χρήσιμοι για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.
  Για να επανέλθουμε, πρέπει να επιστρέψουμε εκτός από κάθε είδους αποζημιώσεις, αλλά και τις συνταξιοδοτικές αποδοχές που ελήφθησαν όλο αυτό το διάστημα, κάνοντας και ανάκληση της απόφασης συνταξιοδότησης.
  Που θα βρούμε τα χρήματα για να τα επιστρέψουμε;
  Πολλά από αυτά έχουν καταναλωθεί για συνταξιοδοτικές εξαγορές, προκειμένου να μπορέσουμε να συνταξιοδοτηθούμε, για να μην συμβιβαστούμε με το μαύρο αλλά και τις κατάπτυστες μετέπειτα εξελίξεις.
  Εάν θέλετε να επιστρέψουμε στην ΕΡΤ πραγματικά, βρείτε τρόπους για να αρθούν όποιες δυσλειτουργίες υπάρχουν για την επιστροφή μας ή εάν είναι ένας τρόπος για να δικαιολογήσετε την επιλογή σας να μην επιστρέψουμε, τουλάχιστον δώστε μας 1 ή 2 χρόνια πλασματικού χρόνου, έτσι ώστε η σύνταξη μας να γίνει πλήρης, όπως έγινε σε πολλές περιπτώσεις (χρεωμένες τράπεζες ΟΤΕ κλπ ), με νομοθετική ρύθμιση.
  Σε εμάς που προτιμήσαμε να φύγουμε με αξιοπρέπεια, για να σκεφτόμαστε, ότι δεν είμαστε οι μόνοι μεγάλοι χαμένοι του μαύρου για την υπόλοιπη ζωής μας.
  Εξάλλου δεν είμαστε συνολικά πάνω από 100 άτομα.

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:24 | Αρης

  Πρόταση.
  ΑΡΘΡΟ 16
  Στους απολυμένους της Ε.Ρ.Τ της 11ης Ιουνίου 2013, που σε αυτό το διάστημα έχουν συνάψει εργασιακές ή επιχειρηματικές δεσμεύσεις, παρέχεται χρονικό περιθώριο ενός εξαμήνου παράλληλα με την εργασιακή τους επιστροφή στην Ε.Ρ.Τ, προκειμένου να τις διευθετήσουν.

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:22 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

  Χρήζουν οπωσδήποτε επανέλεγχο τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει οι νυν εργαζόμενοι αορίστου χρόνου στη ΝΕΡΙΤ για το αν ανταποκρίνονται στα όσα ζητούσαν οι προκηρύξεις 1Κ/2014 και ΣΑΧ/2014. Έχει επισημανθεί κι από άλλους εδώ στη διαβούλευση ότι ειδικά στην εξειδικευμένη προϋπηρεσία υπάρχουν ισχυρές αμφιβολίες για το αν έχει ζητηθεί να αποδειχθεί επαρκώς, παρόλο που ήταν καθοριστική για την κατάρτιση των πινάκων διορισμού και σε πολλές ειδικότητες προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς.

  Θα γλυτώσει αρκετούς από εμάς που έχουμε προσφύγει δικαστικά κατά των αποτελεσμάτων από την ψυχοφθόρα αναμονή αρκετών ετών μέχρι την οριστική εκδίκαση και δικαίωση. Χώρια που η δημοσιοποίηση τέτοιων περιπτώσεων, που αρκετοί είναι στη διαδικασία να κάνουν, θα δημιουργήσει προβλήματα ηθικής νομιμοποίησης για τον νέο φορέα.

 • 12 Μαρτίου 2015, 08:59 | Άννα

  Τι θα γίνει με τους επιτυχόντες σκηνοθέτες του διαγωνισμού της ΝΕΡΙΤ; Η απόφαση του Δ.Σ πάρθηκε και μάλιστα δημοσιεύτηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ λίγο πριν τις εκλογές. Θα ήταν άδικο να μην συμπεριληφθούν στο καινούριο σχήμα.

 • 12 Μαρτίου 2015, 08:05 | ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΤ ΣΟΧ1/2011

  ΟΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ 11/06/2013 ΣΥΜΒΑΣΙΟΎΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΤ ΣΟΧ1/2011 ΘΕΩΡΟΎΜΕ ΝΌΜΙΜΟ ΗΘΙΚΌ ΚΑΙ ΔΊΚΑΙΟ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΈΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΑΣΕΠ ΑΛΛΑ ΠΈΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΈΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΕΡΆΣΤΙΑ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ….
  Στο υπό προσθήκη Άρθρο 16Α, προτείνουμε να γίνει η παρακάτω τροποποίηση:
  1.Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , οι οποίοι την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο, με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφ’ εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΣΟΧ1/2011

 • 12 Μαρτίου 2015, 07:05 | Δημήτρης Λαβράνος

  Ονομάζομαι Δημήτρης Λαβράνος και είμαι σκηνοθέτης. Μετά από απρόσκοπτη πορεία σχεδόν δύο δεκαετιών στο χώρο της ιδιωτικής τηλεόρασης, το 2011 βρέθηκα αντιμέτωπος με την ανεργία. Ουδέποτε έτυχε να εργαστώ στην ΕΡΤ με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. Δεν έχω εργαστεί για την ΔΤ του Υπουργείου Οικονομικών και την ΝΕΡΙΤ έως σήμερα. Το Γενάρη του 2014 όταν βγήκε η προκήρυξη καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της ΝΕΡΙΤ που περιελάβανε την ειδικότητα των σκηνοθετών, αποφάσισα να λάβω μέρος στη διαδικασία. Μετά από μακρά αναμονή, το Νοέμβριο του 2014 τα τελικά αποτελέσματα με περιλάμβαναν στη λίστα των 25 διοριστέων, (απόφαση που έχει δημοσιευθεί από 27/11/2014 στη διαύγεια, ΑΔΑ 7ΒΥΞΟΞΝΛ-ΒΕ2). Ακολούθησε η διαδικασία σχετικά με την προσκόμιση δικαιολογητικών και στη συνέχεια ο προβλεπόμενος έλεγχος. Η διενέργεια των εκλογών είχε ως αποτέλεσμα να παγώσει η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
  Το άρθρο 16 δεν περιέχει καμία αναφορά γι΄ αυτή την περίπτωση. Αν και ουσιαστικά αφορά ελάχιστο αριθμό ανθρώπων, μιας και στο μεγαλύτερο ποσοστό οι επιτυχόντες είναι πρώην εργαζόμενοι της ΕΡΤ, η περίπτωση αυτή θεωρώ πως θα πρέπει να προβλεφθεί στο παρόν νομοσχέδιο ή έστω, αν θεωρηθεί πολύ ειδική ερμηνεία, στα πλαίσια της διευκρινιστικής εγκυκλίου που θα ακολουθήσει της ψήφισής του.
  Καταγράφω αυτή την πραγματικότητα ώστε να είναι εν γνώσει σας στο πλαίσιο των πολιτικών αποφάσεων που θα ληφθούν, με την ελπίδα πως μαζί με την αποκατάσταση της ασυνέπειας του κράτους απέναντι τον κόσμο της ΕΡΤ θα ληφθεί υπόψιν και η σημασία της συνέχειας του κράτους έστω και αν αυτό αφορά ελάχιστες οικογένειες.
  Η διαδικασία διεκδίκησης μέσω της δικαστικής οδού, για κάποιον που έχει βιώσει επί σειρά ετών, την ανεργία είναι μακρά και επώδυνη, τόσο σε οικονομικό-κοινωνικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

 • 12 Μαρτίου 2015, 07:34 | Αντ. Παπασταύρου

  Ελάχιστοι είναι οι συνάδελφοι από τους απολυμένους της ΕΡΤ που έκαναν αίτηση σύνταξιοδότησης. Μετά από 25,30,35 χρόνια δουλειάς θα βρουν κλειστές πόρτες γι’ αυτό τον λόγο; Κάποιοι προσελήφθησαν το 1985 μετά από διαγωνισμό, με γραπτές και προφορικές εξετάσεις, με τίτλους που έχουν ελεγχθεί κατ’ επανάληψη. Πάλεψαν,στήριξαν τον αγώνα μετά τις 11-6-13. Και τώρα;

 • 12 Μαρτίου 2015, 07:12 | ΔΙΟΝ.

  Στο διαγωνισμό της ΝΕΡΙΤ Α.Ε..,ΣΑΧ/ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ διαπιστώθηκε ,από τον τελικό πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων,ότι τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του διαγωνισμού που αφορούσαν τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων ήταν αντικειμενικά.Έγινε ενδελεχής έλεγχος.
  Η βαθμολογία της δεύτερης και τρίτης φάσης ήταν υποκειμενική.
  Θεωρώ ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η διαδικασία αυτή ,στην νέα ΕΡΤ από την νέα Διοίκηση,ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αξιόλογους δημοσιογράφους οι οποίοι ευρίσκονται στους επιλαχόντες,χωρίς να θιγούν τα δικαιώματα των επιτυχόντων.
  Με τη λύση αυτή να επαναξιολογηθούν οι επιλαχόντες και ανάλογα με τις ανάγκες της νέας ΕΡΤ και να προσληφθούν μελλοντικά .

 • 12 Μαρτίου 2015, 06:53 | ΡΕΒΑΝΣΙΣΤΗΣ

  Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Μετά την 11/6/13 είχαμε 3 αποτελέσματα. Τους υπαλλήλους της ΕΡΤ που έσκυψαν το κεφάλι με δόλο τον διορισμό, αυτούς που αντιστάθηκαν και έκατσαν 20 μήνες να παράγουν πρόγραμμα χωρίς να πληρώνοντας και τους άλλους, τους αλληλέγγυους, που βοήθησαν τους εργαζόμενους και όλοι μαζί παρήγαγαν πρόγραμμα υψηλού επιπέδου με μηδαμινά μέσα. Για τους τελευταίους δεν προβλέπεται τίποτα και δεν γίνεται καμία αναφορά σε όλο το νομοσχέδιο. Στο άρθρο αυτό ’’στραγγαλίζεται’’ το ηθικό μέρος της ιστορίας της ΕΡΤ.
  Εκτός από τα 3 παραπάνω αποτελέσματα, έχουμε και 2 ειδών ανθρώπους που την 11/6/13 έχασαν τη δουλειά τους. Αυτούς που απολύθηκαν και αυτούς που απολύθηκαν και μετά επαναπροσλήφθηκαν στον διάδοχο φορέα (ΔΤ) και μετά στην διαδοχική εταιρεία (ΝΕΡΙΤ). Οι ΔΤδες και οι ΝΕΡΙΤες υπέγραψαν ότι αποδέχονται την απόλυσή τους και δέχτηκαν την μετατροπή της σύμβασης που είχαν από αορίστου χρόνου σε ορισμένου. Ο εργοδότης είναι πάντα ο ίδιος, το Ελληνικό Δημόσιο και ο φορέας διάδοχος για αυτό και είναι επαναπρόσληψη. Έσκισαν δηλαδή τις συμβάσεις αορίστου για να πάρουν μία δίμηνη που, παρεμπιπτόντως, ενώ είναι έκτακτης ανάγκης σύμβαση και απαγορεύεται να ανανεωθεί ακόμα και με νόμο, ανανεώνεται μέχρι και σήμερα. Αφού η νέα εταιρεία, η νέα ΕΡΤ που θέλει η κυβέρνηση να ανοίξει, είναι συνέχεια της ΝΕΡΙΤ, και θα ανοίξει με το νόμο της ΝΕΡΙΤ τροποποιημένο, θα πρέπει όσοι από τους παλιούς εργαζόμενους της ΕΡΤ είναι τώρα στην ΝΕΡΙΤ, να παραμείνει με την τελευταία εν ισχύ σύμβαση και όχι με μία η οποία καταργήθηκε. Εδώ δεν έχουμε την ακυρότητα της απόλυσης γιατί υπάρχει επαναπρόσληψη με αποδοχή του εργαζόμενου (αποδοχή της ΚΥΑ στη σύμβαση). Ούτε υπάρχει κατάργηση της ΚΥΑ που έκλεισε την ΕΡΤ και απέλυσε τους εργαζόμενους. Θα έλεγε κανείς ότι η κυβέρνηση είναι δίκαιη αν γινόταν πρόβλεψη, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ τουλάχιστον έως την προ κρίσης εποχή, για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που ‘‘δέχτηκαν’’ να γίνουν από αορίστου χρόνου σε ορισμένου (να ισχύει η παλιά σύμβαση), ή που τους οδήγησαν σε παραίτηση και τους επαναπροσέλαβαν σε μία άλλη εταιρεία του ίδιου εργοδότη (όπως στην ΕΡΤ- ΔΤ) με λιγότερα δικαιώματα (να ισχύει η παλιά σύμβαση στην παλιά εταιρεία) ή που ‘’οικειοθελώς’’ υπέγραψαν μείωση μισθού (να ισχύει ο παλιός μισθός). Και όλοι αυτοί δεν είχαν και τους ηθικούς φραγμούς που οι πρώην υπάλληλοι της ΕΡΤ, και μετά τις ΔΤ και ΝΕΡΙΤ, έπρεπε να έχουν. Καμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις εργαζομένων που μεταβλήθηκε δυσμενώς η σύμβασή τους δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την παλιά του σύμβαση, ούτε δικαστικά, αφού υπέγραψε αποδοχή. Ας αλλάξει το νόμο για όλους, όχι για τους συνεργάτες των ‘‘Γερμανών’’. Η κυβέρνηση αυτή τελικά δεν είναι έτοιμη να συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα. Ωστόσο, αυτό ψήφισε ο Λαός. Γιατί λοιπόν να προσφέρει η αριστερή κυβέρνηση μία σύμβαση αορίστου χρόνου σε αυτούς που δέχτηκαν να την αντικαταστήσουν με την δίμηνη με δόλο να γίνουν κάποτε αορίστου μέσω αυτής της σύμβασης εκτός ΑΣΕΠ; Μην ξεχνάμε ότι από τις 2565 θέσεις στο δημόσιο στην ΕΡΤ, απέμειναν 600. Αυτοί, οι πρώτοι, δεν έτρεξαν να πάνε από ανάγκη, λες και οι υπόλοιποι δεν είχαν ανάγκη, λες και οι αγωνιστές είναι οι πλούσιοι, αλλά για να προλάβουν ‘’καρέκλα’’ και ας μείνουν οι συνάδελφοί τους χωρίς δουλειά. Και ας μείνουν τα παιδιά των συναδέλφων τους στο δρόμο. Και ας μην κάνουν ποτέ παιδιά οι συνάδελφοί τους, αρκεί τα δικά τους τα παιδιά να μην στερηθούν τίποτα, να περνάνε πλουσιοπάροχα. Γιατί κάνει αυτή τη χάρη στους προδότες και προπαγανδιστές της ΝΕΡΙΤ και όχι σε όλους τους Έλληνες που αδικήθηκαν από τον εργοδότη τους; Παρανομία, και μην ξεχνάμε ότι το νόμιμο πρέπει να είναι και ηθικό, είναι να μετατρέψεις τις δίμηνες αυτές συμβάσεις σε αορίστου εκτός ΑΣΕΠ. Δικαιοσύνη είναι να τους κρατήσεις με την δίμηνη (που κοντεύει να γίνει 24μηνη) και όταν λήξει να αποφασίσει η κυβέρνηση αν θα την ανανεώσει ή θα κάνει έναν πανελλήνιας συμμετοχής διαγωνισμό ΑΣΕΠ για όλες τις ειδικότητες. Για τους αιτούντες ,επειδή δεν πρόλαβαν να υπογράψουν την προδοσία της ελληνικής κοινωνίας και των συναδέλφων τους, δικαιοσύνη είναι να τους μετατάξεις άμεσα σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και να μην στελεχώσει την νέα δημόσια τηλεόραση με τα μιάσματα της κοινωνίας. Ρεβανσισμός (αλλά για πολλούς αριστερούς αγωνιστές αυτή είναι η δικαιοσύνη) είναι να τους απολύσεις πριν τελειώσουν οι δίμηνες συμβάσεις. Τρέμω για την δημοκρατία που βαπτίζει την δικαιοσύνη ρεβανσισμό και δεν την αποδίδει. Ο κόσμος ψήφισε αλλαγή και όχι αλλαγή ονόματος. Εντέχνως η κυβέρνηση σβήνει τους 20 αυτούς μήνες του αγώνα των εργαζομένων και των αλληλέγγυων, τον οποίο και εκμεταλλεύτηκε επικοινωνιακά στο μέγιστο, ενώ κρατάει τον νόμο και το προσωπικό με το οποίο λειτουργεί η ΝΕΡΙΤ. Αναμιγνύει τους λίγους εργαζόμενους στο ΕΡΤopen με τους πολλούς της ΝΕΡΙΤ και τους αιτούντες και έτσι προσπαθεί να σβήσει τη φωνή της ΕΡΤopen και άρα της ΕΡΤ. Γιατί η αναλογία είναι πολύ μεγάλη υπέρ της ΝΕΡΙΤ. Γιατί οι εργαζόμενοι της ΕΡΤopen δεν ήταν ελεγχόμενοι. Εξάλλου, είναι αναμενόμενο η κυβέρνηση να μην θέλει ανθρώπους που δεν είναι απόλυτα ελεγχόμενοι και γι’ αυτό εξαφανίζει την φωνή τους αναμιγνύοντάς την με τον θόρυβο της ΝΕΡΙΤ. Επίσης, μέσα σε 20 ημέρες πρέπει αυτοί που δεν είναι στην ΝΕΡΙΤ και είναι υπάλληλοι της ΕΡΤ να παρουσιαστούν αλλιώς χάνουν την θέση. Δηλαδή, αυτοί που έχουν πάει στο εξωτερικό με συμβόλαια και με ρήτρες, αν δεν γυρίσουν, χάνουν την θέση. Αυτοί που δεν θα το μάθουν, καθώς δεν έχει η ΝΕΡΙΤ τρόπο επικοινωνίας με πολλούς, αφού έχουν αλλάξει και τηλέφωνο, χάνουν την θέση. Και λειτουργεί και ως εκβιασμός στους αγωνιζόμενους της ΕΡΤ, που αν δεν πάνε γιατί διαφωνούν κάθετα με αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο, χάνουν και την θέση και το δικαστήριο ως προς την ακυρότητα της απόλυσης, αφού τους προσφέρεται από την ‘’αριστερή’’ κυβέρνηση ίδια σχέση εργασίας.

  Όσον αφορά τα δύο πρόσωπα στο μεταβατικό ΔΣ εγνωσμένου επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους, θα το αφήσω ασχολίαστο γιατί όποιος έχει εμπειρία στο διορισμό διευθυντών και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ξέρει ότι δεν γίνεται αξιοκρατικά. Και είναι τόσο ασαφής η παράγραφος που μόνο ο Υπουργός μπορεί να διορίσει αυτά τα άτομα.
  Αλήθεια, πρόσεξε κανείς ότι ενώ βάζει ένα (διαπλεκόμενο κομματικά) δημοσιογράφο από την ΠΟΕΣΥ, δεν βάζει κανέναν καλλιτέχνη ή μουσικό ή κινηματογραφιστή; Που πήγε άραγε ο πολιτισμός; Μάλλον τον έφαγαν τα κυκλώματα. Σε τι θα συμβουλεύει ο δημοσιογράφος το ΔΣ; Ως προς τα οικονομικά ή τα τεχνικά της εταιρείας, είναι άσχετος. Ως προς την δημοσιογραφική δεοντολογία, υποτίθεται ότι θα εφαρμόζεται με τόσους δημοσιογράφους διευθυντές και, σίγουρα, δεν αφορά το ΔΣ σε κάθε συνεδρίασή του ώστε να φέρει και ψήφο. Άλλη μία ψήφος στο ΔΣ υπέρ της κυβέρνησης.
  Και τώρα, για την ταφόπλακα της πραγματικής ΕΡΤ, η παράγραφος 5 λέει ότι η ΕΡΤ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εκκαθάριση και πρέπει να έχει κλείσει μέσα σε ένα μήνα από την δημοσίευση του νόμου. Το αντίθετο ακριβώς από ότι έλεγε προεκλογικά. Δηλαδή η κυβέρνηση ΔΕΝ ανοίγει την ΕΡΤ, ανοίγει μία ΕΡΤ (γιατί έχει κρατήσει το brand name) με βάση τον νόμο και το προσωπικό της ΝΕΡΙΤ. Παρεμπιπτόντως, αναγνωρίζει την ΚΥΑ (παράγραφος 6 και 8 αλλά και σε άλλα σημεία του νόμου) που έκλεισε την ΕΡΤ και απέλυσε τους εργαζόμενους και που οι σημερινοί ΝΕΡΙΤες έχουν υπογράψει ότι αναγνωρίζουν (και άρα την λύση της σύμβασής τους).

  Επίλογος
  Αυτός ο νόμος είναι διδακτικός και θα έπρεπε να διδάσκεται, από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο σε κάθε τάξη, σε όλα τα παιδιά. Διδάσκει ότι όποιος ξεστρατίζει από το κοπάδι τον τρώει ο λύκος. Ότι δεν αξίζει να αγωνίζεσαι γιατί πάντα χάνεις. Ότι πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι σε κάθε εξουσία και να ακολουθούμε, χωρίς να αντιδρούμε, όλες τις εντολές της. Φανταστείτε να μην είχε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αλλά η ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. Η ΝΕΡΙΤ με το προσωπικό της θα συνέχιζε να υπάρχει, θα είχαν μονιμοποιηθεί όλοι , ενώ οι εργαζόμενοι που εναντιώθηκαν και αγωνίστηκαν για 20 μήνες θα ήταν άνεργοι και το ΕΡΤopen κλειστό. Άρα οι υπάλληλοι της ΝΕΡΙΤ σε αυτή την περίπτωση είναι κερδισμένοι. Τώρα, που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάλι κερδισμένοι οι ‘’άνθρωποι’’ της ΝΕΡΙΤ αφού τους κρατάει όλους και επαναφέρει μία σύμβαση αορίστου χρόνου, και μάλιστα χωρίς διαγωνισμό ΑΣΕΠ ,η οποία όμως έχει αντικατασταθεί από μία δίμηνη στον ίδιο εργοδότη και σε μεταβατικό της ΕΡΤ φορέα και σε εταιρεία που έχει διαδοχή αφού είχε τις ίδιες δραστηριότητες, προσωπικό δανεικό από την προηγούμενη εταιρεία (η ΝΕΡΙΤ λειτουργεί με προσωπικό της ΔΤ) και υποδομές. Win – win situation το λέμε στο χωριό μου.
  Οι μόνοι υπάλληλοι που αξίζει να είναι υπάλληλοι της ΕΡΤ είναι αυτοί που δεν ξεπούλησαν τους άλλους συναδέλφους τους για να προλάβουν θέση αορίστου στον νέο φορέα, είτε με αίτηση είτε με υπογραφή σύμβασης. Γιατί όσοι πήγαν, και όσοι έκαναν αίτηση, δεν το έκαναν από ανάγκη. Θα πήγαιναν και χωρίς αμοιβή (και κάποιοι πήγαν) για να προλάβουν να διοριστούν στις 600 εναπομείνασες θέσεις εκτός ΑΣΕΠ. Μην ξεχνάμε ότι όταν έκλεισε η ΕΡΤ, η κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά . Άρα, όσοι πήγαν πόνταραν στην νίκη της κυβέρνησης και δέχτηκαν την αλλαγή των συμβάσεών τους σε ορισμένου χρόνου από αορίστου ενώ παράλληλα υπέγραψαν ότι αποδέχονται την απόλυσή τους, με στόχο να διοριστούν πρώτοι αορίστου χρόνου στον επόμενο φορέα, τη ΝΕΡΙΤ.
  Θεωρώ όλο το νομοσχέδιο απαράδεκτο και πρέπει να αποσυρθεί αμέσως γιατί προσβάλει τον αγώνα των εργαζομένων που έγινε παράδειγμα, απ’ ότι φαίνεται, παγκόσμιο πλην της Ελλάδας. Η σημερινή κυβέρνηση έχει αναλάβει μία ιερή υποχρέωση απέναντι στους εργαζομένους της ΕΡΤ (και όχι της ΝΕΡΙΤ). Ο Λαός ψήφισε. Η εντολή είναι νωπή.

 • 12 Μαρτίου 2015, 05:54 | Αγγελική

  Ήμουν συμβασιούχος υπάλληλος ΣΟΧ, πολλά χρόνια σε καθεστώς ομηρίας όπως και όλοι οι συμβασιούχοι της ΕΡΤ, απολύθηκα κι εγώ στις 11.06.2013. Τα έχουν πει όλα στα προηγούμενα σχόλια. Είμαστε σε απόγνωση, έχουμε αξιολογηθεί τουλάχιστον δυο φορές από την ΕΡΤ με κριτήρια ΑΣΕΠ, μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε νομίζαμε οτι αυτή η Κυβέρνηση θα τιμήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ;

 • 12 Μαρτίου 2015, 04:12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ

  Νομίζω οτι στίς 11/6/2013 που καταργήθηκε η πρώην ΕΡΤ Α.Ε οι απολυμένοι έτυχαν όποιας αποζημίωσης δίκαια που και ακόμη βρίσκονται σε νόμιμες περαιτέρω διεκδικήσεις.
  Γιά το Αρθρο 16Α ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΗΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του Σχεδίου νόμου για την ΕΡΤ Α.Ε
  2) με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού για θέματα ραδιοτηλεόρασης και του υπουργού οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που προκύπτουν από την αναβίωση των συμβάσεων και τα θέματα που αφορούν ενδεχομένως.
  α)μισθούς υπερημερίας του προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε που καταργήθηκε.
  β)συμψηφισμούς αυτών με κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και κάθε είδους αποζημιώσεις που ελήφθηκαν καθώς και συμψηφισμούς με τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού γιά τήν περίοδο μέχρι την αναβίωση των συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος αρθρου.
  Ερωτώ:
  Δέν είναι άδικη άν υπάρξη γενικότητα της όποιας ρύθμισης, δηλαδή θα τιμωρηθεί ο εργαζόμενος που έμεινε άνεργος και βρήκε στην Δ.Τ ή κάπου αλλού άλλη εργασία και θα ευνοηθεί εκείνος που εργαζόταν σε (μαύρη) αδήλωτη εργασία ή ήταν εστω χωρίς την θέλησή του εκτός εργασίας αφότου απολύθηκε απο την πρώην ΕΡΤ Α.Ε.
  Πρός αποφυγή πρόσθετων περιπλοκών και προσφυγών σε δικαστηρια παρακαλώ η ρύθμιση να γίνει δίκαια και να δίνει λύσεις στα όποια θέματα(οικονομικά-ασφαλιστικά-συνταξιοδοτηκά)γιά ολους τους πρώην εργαζόμενους και νύν εργαζομένους σε άλλες νόμιμες εργασίες που θα αναβιώσουν την σύμβασή τους στην Ε.Ρ.Τ Α.Ε.
  Από το Σχέδιο νόμου Αρθρο 16Α, 3β πρέπει να διαγραφεί το <>
  Νά αντικατασταθεί ως εξής:
  η προθεσμία άς αναφέρεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της όποιας ρύθμισης που θα γίνει με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού γιά θέματα ραδιοτηλεόρασης και του υπουργού οικονομικών.
  ευχαριστώ.

 • 12 Μαρτίου 2015, 01:47 | Κώστας

  Το πρόβλημα δεν είναι ότι μένουν εκτός ΕΡΤ τόσο οι πρώην συμβασιούχοι της ΕΡΤ όσο και οι νυν συμβασιούχοι της ΔΤ και προσλαμβάνονται οι αορίστου της ΕΡΤ και της ΝΕΡΙΤ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό συμβαίνει χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Έτσι χάνουν τη δουλειά τους αξιόλογοι και μάχιμοι δημοσιογράφοι και παραμένουν υπάλληλοι, με μοναδικό προσόν ότι κάποια στιγμή είχαν την «τύχη» να μονιμοποιηθούν με διαδικασίες διαβλητές(αρχισυντάκτες που δεν έχουν βγει ποτέ από το ραδιομέγαρο, παρουσιάστριες που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη μαμά ΕΡΤ με απολυτήριο λυκείου και σίγουρα δε θα είχαν καμία τύχη στον ιδιωτικό τομέα, βαριεστημένοι ρεπόρτερ που έχουν μπερδέψει το ρεπορτάζ με το δελτίο τύπου). Και όλα αυτά με τα χρήματα του ελληνικού λαού! Κρίμα! Πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, δεν αξίζει σε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Κάντε κάτι!