Άρθρο 06

1. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την απορρόφηση των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των Τμημάτων και η κατανομή σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου πανεπιστημίου, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στον οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος.
2. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου, παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων.
3. Εκκρεμείς διαδικασίες (όπως μετατάξεις κλπ.) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του Ιονίου πανεπιστημίου.
4. Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Ιόνιο πανεπιστήμιο, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί κοσμήτορας, πρόεδρος Τμήματος, διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση πρύτανη και αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο οι κατέχοντες οργανική θέση στο Ιόνιο πανεπιστήμιο. Εάν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για πρύτανης ή αντιπρύτανης η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την 1η-10-2018, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Ιόνιο πανεπιστήμιο, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.
5. Mέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 εκτός όπου απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α΄ βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι καθηγητές α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο Ιόνιο πανεπιστήμιο. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
6. Καταργούνται τα π.δ. 343/94 (Α’ 181) και 84/13 (Α΄ 124), με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 5.

  • 17 Ιουνίου 2018, 12:10 | Διονύσιος Κατερέλος

    Τα ΠΔ της παραγράφου 6 δεν αφορούν το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων