Άρθρο 05 – Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, ήτοι όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις περιπτ. αα΄, ββ΄, γγ΄ ή δδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 ή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6.
2. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την 1η-10-2018, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 φοιτητές. Οι φοιτητές των προηγούμενων εδαφίων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..
4. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι., και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτά διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος.
5. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών, αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με τις περιπτ. αα΄, ββ΄, γγ΄ ή δδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 ή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, Τμημάτων του Ιονίου πανεπιστημίου. Ειδικά για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, η ευθύνη ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών και οι αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου ανατίθενται σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου πανεπιστημίου μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Σε κάθε περίπτωση, με απόφαση της Συγκλήτου τα καθήκοντα της παρούσας παραγράφου μπορεί να ανατίθενται σε άλλα όργανα του ιδρύματος.
6. Οι φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα θεωρητικά μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του αντίστοιχου, σύμφωνα με τις περιπτ. αα΄, ββ΄, γγ΄ ή δδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 ή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, Τμήματος, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι σύμφωνα με την παρ. 3, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα, άλλως εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του πανεπιστημίου. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
7. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..
8. Οι εγγραφές νέων φοιτητών, καθώς και οι διαδικασίες μετεγγραφής στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ολοκληρώνονται κανονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • 17 Ιουνίου 2018, 22:29 | Στεφανία

  Καθώς η πανεπιστημιοποίηση είναι μια θετική έκβαση για το ΤΕΙ μας ελπίζουμε να γίνει υπό τις καλύτερες συνθήκες για όλους. Είμαι φοιτήτρια του ΤΕΙ στο τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και επιθυμώ να εκφράσω κι εγώ τις ενστάσεις-συμβουλές μας για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αρχικά ένα σημαντικό ζήτημα είναι το όνομα του τμήματος, το οποίο επιθυμούμε να διαμορφωθεί ως <> αλλά και η διάρκεια φοίτησης στα 4 έτη, σύμφωνα με τα πρότυπα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα τμήμα με διασφαλισμένα εργασιακά δικαιώματα για τους αποφοίτους. Ενώ επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής του νέου προγράμματος σπουδών. Πιστεύουμε πως η εισαγωγή στο νέο πρόγραμμα σπουδών για τους ήδη υπάρχοντες φοιτητές θα βοηθήσει τη λειτουργία του τμήματος, καθώς επίσης και τους ίδιους τους φοιτητές, οι οποίοι θα μπορούν να περαιώσουν τις σπουδές τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ελπίζω οι αρμόδιοι να λάβουν υπόψιν τους τις επιθυμίες μας και η Πανεπιστημιοποίηση να γίνει σύμφωνα με το καλό όλων, αλλά κυρίως των φοιτητών και των οικογενειών τους που παλεύουν για να τελειώσουν τις σπουδές τους και να έχουν μια αξιοπρεπή εργασία.

 • 17 Ιουνίου 2018, 22:16 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ

  Ως φοιτητής του τμηματος τεχνολογίας τροφίμων στο αργοστολι θεωρω πως η νεα ονομασία του τμηματος μου δε θα μπορέσει να ελκύσει σημαντικο αριθμό φοιτητών καθώς το αντίστοιχο τμημα της Αθήνας του πανεπιστημίου δυτικής Αττικης εχει ονομαστεί ως τμημα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων4ετους φοίτησης. Επομένως θα ηταν πολυ λογικότερο αν το νέο Ιόνιο πανεπιστήμιο υιοθετούσε αυτη τη τακτική για να κανει πιο «δυνατά» τα τμήματα του. Επιπλέον, αλλο ενα μελανό σημειο στο υπάρχον σχέδιο νόμου ειναι το κατα ποσο οι φοιτητές των τει θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο προγραμμα σπουδών ταυτοχρονα με το παλιο τους προγραμμα στα πρότυπα του πανεπιστημίου δυτικής Αττικης. Δηλαδη να μην χρειαστεί η περαίωση του προγράμματος σπουδών του τει για να κληθούν οι φοιτητές να αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχίσουν στο αντίστοιχο πανεπιστημιακό τμημα.

 • 17 Ιουνίου 2018, 20:50 | Αφροδίτη

  Καλησπέρα σας.
  Λαμβάνοντας υπόψιν το νεο νομόσχεδιο που προβλέπει την ενοποιήση των τμημάτων του ΤΕΙ ιονίων νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, θα ήθελα να εκφράσω την έντονη ικανοποιήση μου με την τροπή του θέματος , ως φοιτήτρια του τμήματος τεχνολογίας τροφίμων . Κρίνεται σημαντική η επίτευξη του στόχου της ενοποίησης καθώς θα αναβαθμίσει το γνωστικό αντικείμενο της σχολής και θα γίνει πόλος έλξης περισσοτέρων μελλοντικών φοιτητών στη φόρμα του μηχανογραφικού τους . Επίσης, η διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων θεωρείται επιτακτική ,καθώς θα γκρεμίσει τα στερεότυπα γύρω απο τα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα και την ισχύ των πτυχιών τους στην αγορά εργασίας. Διότι κύρια επιθυμία ολων μας ως φοιτητές είναι να γνωρίζουμε πώς με το πέρας των μαθημάτων και την ολοκλήρωση της φοίτησης , θα μας δοθούν ισότιμες και ισόνομες ευκαιρίες στον επαγγελματικό τομέα και δεν θα βρεθούμε έρμαια της εργασιακής χειραγώγησης.

 • 17 Ιουνίου 2018, 15:02 | Φοιβος

  Kαλημέρα ‘αξιότιμοι’ φροντιστές της παιδείας!
  Είμαι φοιτητής στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων(ΤΗΜΟ),βέβαια με διαφορετικά ενδιαφέροντα απ ότι πρεσβεύει η σχολή,αλλά τι να κάνεις όταν το σύστημα παιδείας σαπίζει ολοένα και περισσότερο εκ των έσω και δεν υπάρχει ουδεμία περιπτωση να μεριμνήσει ποτέ για το ενδιαφέρον της Νεας γενιας
  τόσο επαγγελματικό όσο και τον επιμορφωτικό τομέα!
  Δεν είναι βέβαια η ώρα να αναπτύξουμε το θεμα της ευνοιοκρατίας και ‘χρηματοκρατίας’ που κυριαρχεί κατα το πληστον στις περισσοτερες χωρες και οχι της αξιοκρατιας που θα αρμοζε,οποτε θα συνοψησω γοργά την άποψή μου για τις νεες διαρυθμισεις και τις αναδιοργανώσεις του Υπουργειου ‘Παιδειας’!
  (Κοιταξτε, ειλκρινα μιλωντας, δεν εχω ενημερωθει ουτε προκειται πολιτικα οσο ανφορα το θεμα του ΤΕΙ…θα μιλησω οπως ορίζει η λογική ενος κοινού ανθρώπου..και η καρδιά του…τι ειπα τωρα ε?)
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ(βεβαια στην Ελλαδα ολα απαραδεκτα ειναι στο θεμα μορφωσης μιλώντας για αρχη)λόγω σμφερόντων οικονομικων και μη,να διασπατε,να διαμελύτε ενα τοσο αξιόλογο και το ΜΟΝΑΔΙΚΟ στην ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΙ τεχνλογιας ηχου και μουσικων οργανων,και να το συγχωνευετε με ενα τμήμα που φαίνεται, η νομιζετε οτι τι γιαννης τι Ιωαννης τι τεχνολογια ηχου και μουσικων οργναων τι ΤΕΙ ηχου και εικονας…γελοιο…
  Τοποθετειτε καθηγητες που δεν εχουν καταλληλες γνωσεις στο αντικειμενο που καλούνται να διδάξουν με αποτέλεσμα τι νομιζετε?οι φοιτητές που επελεξαν να σπουδασουν σε αυτον τον τομεα,να τους ‘αχρηστευετε’!
  Καταλαβαινω μεν οτι εδω και ποσα χρονια 5-6?βρισκομαστε σε κρισιμα σταδια απο ολες τις οψεις,αλλα με το η ιδια η χωρα να καταπνιγει «τη Νεαρη»δυναμη τα παιδια που αυριο στο εξωτερικο θα διαπρεψουνε και δεν μπορεσαν στην Ελλαδα οχι να βιοποριτουν απ αυτο που ταχα σπουδασανε ουτε πελον να μορφωθουν ακέραια!
  Εν καταλειδι,διοτι μπορω να σας κουρασω(ηδη θα αγνοειτε βεβαια για μια πολλοστη φορα τα λεγομενα οποιου τινει να σας ζητησει η να διαπραγματευτειτε οτιδηποτε)μπορει να μην υπαρχουν αρκετα χρηματα να καλυψουν αναγκες και ανθρωπους συγκεκριμενα καθηγητες με ορθες γνωσεις να διδαξουν(κατα πλειοψηφια μιλωντας δεν λεω οτι ολοι…..)αλλα μια παρακληση θα σας κανω εκ μερους των παιδιων που τους καταπατατε με το ετσι θελω τα οποια ονειρα και στοχους εχουν…ΜΗΝ ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ,ΑΦΗΝΟΝΤΑς ΕΝΑ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ‘ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ’ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΚΟΥΣΑ ΓΕΑΣΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΔΙΟΤΙ ΑΠ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩς ΑΥΤΟς Ο ΤΙΤΛΟς ΕΙΝΑΙ ΜΑΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΗΣ..ΣΕ ΟΠΟΙΟ Τμημα Μουσικολιας ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΙΑ ΘΑ ΜΑΘΕΙ ΟΥΤΩς Η ΑΛΛΩς…
  ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΛΑΘΟΣ ΤΟΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ!ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ…ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΤΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΠΑΡΟΛΕς ΤΙς ΑΝΤΙΞΟΕς ΣΥΝΘΗΚΕς(ΣΕΙΣΜΟΥς,ΛΟΙΜΟΥς ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΥς)ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.

  ΕΥΧΑΡΙΤΩ…!ΦΟΙΒΟΣ ΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

 • 17 Ιουνίου 2018, 14:28 | Βασιλική

  Είναι κρίμα να κλείνουν τμήματα τα οποία είναι μοναδικά στην Ελλάδα. Αυτό είναι ανάπτυξη; Δεν είναι δίκαιο για τα παιδιά που φοιτούν αυτή τη στιγμή στο τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων και φυσικά γι’ αυτούς που το έχουν τελειώσει. Επίσης, κόβετε τα φτερά σε παιδιά που θέλουν να δώσουν πανελλήνιες για να περάσουν στη συγκεκριμένη σχολή. Με την κατάργηση θα έπρεπε να εξασφαλίζετε στα παιδιά θέσεις σε πανεπιστήμια της επιλογής τους. Πηγαίνετε στο Ληξούρι να δείτε απο κοντά πόσο πολύτιμο είναι αυτό το τμήμα για την Ελλάδα.

 • 17 Ιουνίου 2018, 12:08 | Διονύσιος Κατερέλος

  ΣΤ2. Να προσδιοριστεί με σαφήνεια ότι οι απόφοιτοι των καταργούμενων τμημάτων συνεχίζουν να διατηρούν τα επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά έχουν ορισθεί στα σχετικά ΦΕΚ.
  ΣΤ3. Να προσδιοριστεί συγκεκριμένα η χρονική διάρκεια λειτουργίας του υφιστάμενου τμήματος, ώστε να το γνωρίζουν οι υφιστάμενοι φοιτητές καθώς και οι νεοεισερχόμενοι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.

 • 17 Ιουνίου 2018, 00:47 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ

  ΦΟΙΤΩ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ.ΑΡΧΙΚΑ,Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΤΥΧΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΑ ΕΡΧΟΤΑΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΟΤΑΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΟΙ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ(ΤΕΙ).

 • 17 Ιουνίου 2018, 00:17 | ΔΕΠ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

  Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται η διαδικασία με την οποία ένας φοιτητής που ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο ΤΕΙ μπορεί να επιλέξει να αποφοιτήσει με πανεπιστημιακό τίτλο. Η υποχρέωση που επιβάλλεται στους υφιστάμενους φοιτητές ΤΕΙ, πρώτα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και στην συνέχεια να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα για να αποφοιτήσουν με πανεπιστημιακό τίτλο επιφέρει σημαντικό εκπαιδευτικό φόρτο στο τμήμα αλλά και μία μεγάλη χρονική καθυστέρηση στους φοιτητές. Με την προτεινόμενη διαδικασία από το ακ. έτος 2019-2020 τα υφιστάμενα τμήματα ΤΕΙ τα οποία θα μετατραπούν σε πανεπιστημιακά θα “τρέχουν» θεωρητικά δύο παράλληλα προγράμματα σπουδών χωρίς ουσιαστικό λόγο. Αυτό θα επιφέρει εκπαιδευτικό φόρτο στο τμήμα το οποίο συνοδεύεται με αύξηση των απαιτήσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό με ότι αυτό συνεπάγεται για το κόστος λειτουργίας του τμήματος / ιδρύματος. Από την άλλη μεριά οι φοιτητές θα είναι υποχρεωμένοι να καθυστερήσουν χρονικά την αποφοίτησή τους προκειμένου να παρακολουθήσουν κάποια θεωρητικά μαθήματα για να αποφοιτήσουν με πανεπιστημιακό τίτλο. Μάλιστα το γεγονός ότι τα μαθήματα θα είναι θεωρητικά θα οδηγήσει, για ευνόητους λόγους τους φοιτητές να παρακολουθούν τα εν λόγω μαθήματα εξ αποστάσεως, το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιτύχει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εγκαίρως (εντός των ελάχιστων προβλεπόμενων εξαμήνων) και έχουν εισαχθεί το ακ. έτος 2014-2015, “τιμωρούνται” περισσότερο από τους υπόλοιπους καθώς είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν ανενεργοί για 2 ακ. έτη προκειμένου να αποφοιτήσουν με πανεπιστημιακό τίτλο. Επιπλέον με την υφιστάμενη διάταξη υποχρεώνονται φοιτητές οι οποίοι θα επιλέξουν να αποφοιτήσουν με πανεπιστημιακό τίτλο να εκπονήσουν, την απαιτούμενη από το πρόγραμμα ΤΕΙ, πρακτική άσκηση διάρκειας ενός εξαμήνου ενώ στην ουσία δεν τους χρειάζεται για την αποφοίτησή τους με πανεπιστημιακό τίτλο (εφόσον δεν προβλέπεται στο αντίστοιχο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών). Τα ανωτέρω ζητήματα αναδύονται εντονότερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα προγράμματα σπουδών μεταξύ των υφιστάμενων τμημάτων ΤΕΙ και των αντίστοιχων επερχόμενων πανεπιστημιακών τμημάτων δεν αναμένεται να έχουν σημαντικές διαφορές. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων προτείνεται η υιοθέτηση των ακόλουθων διατάξεων:
  • Να μην τίθεται ως προϋπόθεση για την αποφοίτηση με πανεπιστημιακό τίτλο η ολοκλήρωση των σπουδών σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων ΤΕΙ.
  • Τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων τα οποία θα δεχθούν φοιτητές από το ακ. έτος 2019-2020 να έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια συλλογικά όργανα εντός του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2018-2019. Παράλληλα να έχουν προσδιορισθεί και οι αντιστοιχίες των μαθημάτων μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών ΤΕΙ / πανεπιστημίου, καθώς επίσης και ο απαιτούμενος, ανά περίπτωση, αριθμός μαθημάτων που θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές που επιθυμούν να αποφοιτήσουν με πανεπιστημιακό τίτλο.
  • Από το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019 να διδάσκονται τα επιπλέον μαθήματα τα οποία απαιτούνται για την λήψη πανεπιστημιακού τίτλου προκειμένου οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν. Να ληφθεί μέριμνα ώστε το απαιτούμενο διάστημα παρακολούθησης (εκφρασμένο σε ακ. εξάμηνα) των επιπλέων μαθημάτων, να είναι το μικρότερο δυνατόν.
  • Η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης να μην είναι απαιτούμενη στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι φοιτητές επιλέγουν να αποφοιτήσουν με πανεπιστημιακό τίτλο, με την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται και στο πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου. Στο εξάμηνο της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές να μπορούν να παρακολουθούν τα επιπλέον μαθήματα που θα απαιτούνται για την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου.

  Η ανωτέρω προτεινόμενη διαδικασία συνάδει απόλυτα με αυτή που έχει υιοθετηθεί στο πανεπιστήμιο Δ. Αττικής. Διαφορετική αντιμετώπιση των υφιστάμενων φοιτητών στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από αυτήν που έχει υιοθετηθεί για τους φοιτητές των ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά αποτελεί διακριτική μεταχείριση με ότι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την νομική βάση της διαφοροποίησης.

 • 16 Ιουνίου 2018, 19:20 | ενας φοιτητης του ΤΗΜΟ

  Το ΤΗΜΟ αποτελει ισως το ποιο ολοκληρωμενο τμημα στην Ελλαδα πανω στο αντικειμενο της ηχοληψιας με ζηλευτό εξοπλισμο, εμπειρους δασκαλους και ολοκληρωμενο προγραμμα σπουδων. Το τμημα εχει περασει αξιολογησεις απο εξωτερικο και εσωτερικο με ΑΡΙΣΤΑ. Επαγγελματικη αποκατασταση?, το μεγαλυτερο ποσοστο των αποφοιτων δουλευουν στον χωρο της ηχοληψιας άμμεσα! Θελω να πω πως το τμημα είναι βιωσιμο.
  Δεν ειμαι κατα της αναβαθμισης σε πανεπιστημιακο ιδρυμα αλλα με προυποθεση να παραμεινει ο κλαδος της ηχοληψιας με το πρόγραμμα σπουδων. Τις εγκαταστασεις τις έχει, τον εξοπλισμο τον εχει, τους δασκάλους τους έχει, τους φοιτητες τους εχει. Να χαθει ένα τμημα «διαμάντι» με το μοναδικο τμημα οργανοποιίας στην Ελλαδα και να αντικατασταθει με εθνομουσικολογια που δεν εχει καν σχεση με το υπαρχον τμημα..τραχιά ενέργεια κατα την γνωμη μου. Ποια εθνομουσικολογια κ. υπουργε και μελοι της επιτροπης? Τι σχεση εχω εγω με εναν εθνομουσικολογο?
  Τον χειμωνα μας ελεγαν θα απορροφηθει τωρα μας λενε σε «αναβαθμίζω» σε κατι ασχετο. Παντος μεση λυση μπορει να βρεθει αν σταματησουν να περνουν αποφασεις χωρις να ρωτανε κανεναν. Γιατι ουτε τους φοιτητες ουτε τους καθηγητες ρωτησε κανεις την αποψη τους. Το να δημιουργειται συγχυση και δραμα επειδη καποια ομαδα ανθρωπων αποφασισε να καταστρεψει οτι αξιολογο εχει μεινει, ειναι ανυποφορο. Πιστευω πως ειναι κριμα και σπαταλη να «πεθανει» ενα τμημα που με τα χρονια εχει εξελιχθει τοσο δυναμικα και σοφα απο τους καταλληλους ανθρωπους που εχουν δωσει ολα αυτα τα χρονια αγωνα να εχω εγω αυτη την στιγμη ενα πληρη εξοπλισμο και εργαστηρια να κανω την δουλεια μου οπως προβλεπεται.

 • 16 Ιουνίου 2018, 15:23 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Γειά σας ,είμαι φοιτητήσ στην Κατευθυνση Σντηρηση Αρχαιοτητων και Εργων Τεχνης του τμηματος Ζακυνθου και λυπάμε πολυ που δεν υπάρχει κάποια αναφορά στο τμήμα μασ.Σας παρακάλω να επανεξετάσετε την Διαβούλεψη και να μασ δώσετε καποια δίκαιη λύση. Έτσι βγαίνοντασ στην αγορά εργασίασ να εχουμε ίδια δικαιώματα και ευκαίριεσ με τουσ συναδέλφουσ από το Πανεπηστήμιο Αθηνών αφού τα τμήματα είναι όμοια.Σας ευχαριστώ προκαταβολίκα.

 • 15 Ιουνίου 2018, 22:59 | Κατερίνα Καμπάση

  Με την παρούσα μορφή του Σχεδίου συγχώνευσης, αυτή η δυνατότητα δεν παρέχεται στους φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης ΣΑΕΤ καθώς το πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο εντάσσονται μετά τη συγχώνευση (ήτοι το Τμήμα Περιβάλλοντος) δεν θεραπεύει το γνωστικό αντικείμενο της Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Κατ’ αυτό τον τρόπο καταστρατηγείται η αρχή της ισονομίας.
  Για το λόγο αυτό προτείνεται να προβλεφθεί στο σχέδιο συγχώνευσης η δυνατότητα των φοιτητών να πάρουν, όσοι το επιθυμούν, πανεπιστημιακό πτυχίο.

 • 15 Ιουνίου 2018, 20:11 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ

  Δεν γίνεται κανένας λόγος για την τύχη της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Πρόκειται για μια de facto κατάργησή της; Ακόμα και αν ισχύει αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει ρητή αναφορά εντός του σχεδίου.

 • 12 Ιουνίου 2018, 13:01 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΥΕΡΙΑ

  Γιατι δεν υπαρχει καποια αναφορα στην κατευθυνση Σντηρηση Αρχαιοτητων και Εργων Τεχνης του τμηματος Ζακυνθου?

 • 12 Ιουνίου 2018, 00:49 | Κολυδάς Θεόδωρος

  Αξιότιμοι κύριοι

  Ο προτεινόμενος νέος τομέας Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικών και Οπτικοακουστικών σπουδών κατά την γνώμη μου μεταβάλλει τον χαρακτήρα του υπάρχοντος Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων που αποφάσισαν να σπουδάσουν τα παιδιά μας. Επί προσωπικού ο γιός μου πέρυσι έβαλε πρώτο το ΤΗΜΟ ως επιλογή και πέρασε πρώτος , με βασικό του όνειρο να ειδικευτεί στην Τεχνολογία Ήχου και όχι να σπουδάσει ένα θεωρητικό αντικείμενο όπως διαφαίνεται ότι είναι αυτό που περιέχει το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου.
  Κάποιος “κακόβουλος” θα έλεγε ότι το τμήμα παραμένει στο Ληξούρι μόνο και μόνο για να μη δημιουργήσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία ,εάν αυτό καταργείτο. Ενώ οι ρυθμίσεις για το Επιστημονικό Προσωπικό είναι αναλυτικές (με χαριστικά προνόμια που σχετίζονται με τον διδακτορικό τίτλο που πρέπει να κατέχουν) για τους φοιτητές οι αναφορές είναι μηδαμινές και επαφίενται στις καλένδες των αποφάσεων της Συγκλήτου. Με ανησυχούν πολλά πράγματα όπως η αναφορά στο άρθρο 1 που λέει “Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4, Τμήματα και Σχολές του Ιονίου πανεπιστημίου” καθώς είναι πολύ πιθανόν μέρος ή όλος ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων να μεταφερθεί στην Κέρκυρα. Η Σύγκλητος ,αλλά και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να ξεκαθαρίσουν και να λύσουν αυτές τις απορίες που γεννώνται .
  Θα επιθυμούσαμε να πληροφορηθούμε για παράδειγμα , τι συνάφεια θα έχει αυτός ο νέος τομέας με τον αντίστοιχο τομέα Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του αντιστοίχου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, το οποίο βέβαια διαθέτει άλλους δύο τομείς ( Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας & Τεχνολογίας Ήχου, Μουσκοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας ) . Κατά την άποψή μου ο τομέας Εθνομουσικολογίας στο ΕΚΠΑ παρότι εξετάζει τη σχέση μεταξύ μουσικής και πολιτισμού σε ιστορική και συγχρονική προοπτική στον αντίστοιχο Τομέα που δημιουργείται στο Ληξούρι δεν υπάρχει καμία σχετική πληροφορία στο Σχέδιο Νόμου. Θα επιθυμούσα να ήξερα επίσης ποια θα είναι η συνάφεια ή διασύνδεση του συγκεκριμένου Τομέα με το αντίστοιχο Τμήμα Εικόνας και Ήχου του ΑΕΙ της Κέρκυρας καθώς και του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή του αντιστοίχου τμήματος μουσικών σπουδών του ΑΠΘ. Αξιότιμοι κύριοι έχω την άποψη ότι θα πρέπει να δώσετε την δυνατότητα τουλάχιστον στους φετινούς φοιτητές την δυνατότητα να μεταγραφούν σε αντίστοιχο τμήμα , όπως αυτού του ΤΕΙ της Κρήτης .
  Ως γονιός κλείνω με την παραίνεση να λάβετε υπόψη σας τις παραπάνω παρατηρήσεις και να στοχεύσετε σε ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών των παιδιών μας διατηρώντας τα όνειρά τους ζωντανά.

 • 8 Ιουνίου 2018, 20:54 | Πελαγία

  κύριε πρωθυπουργε έχω τρία παιδιά ο μεγάλος μου ο γιος κατάφερε να περάσει στο τμήμα τεχνολογίας ηχου και μουσικών οργάνων στο λιξουρι ήταν η μόνη σχολή που ήθελε να πέραση γιατί ήθελε να σπουδασει ηχοληψία και τα κατάφερε και τώρα πριν τελειώσει το πρώτο έτος του λέτε ότι θα κλείσετε το τμήμα και θα του κόψετε τις σπουδες με ποιο δικαίωμα το κάνετε αυτό;με ποιο δικαίωμα του σταματάτε το όνειρο και του κόβετε τα φτερά;αν θέλετε να κλείσετε το τμήμα να φροντίσετε να μεταγραφουν σε άλλο αντίστοιχο τμήμα ηχοληψίας όπως αυτό του Ρεθύμνου γιατί πετάτε με το έτσι θέλω τους φοιτητές από τη σχολή;μου λέτε για τμήμα εθνομουσικολογίας τι είναι αυτό;τι θα διδάσκονται τα παιδιά ξέρετε;και με τους υπάρχοντες φοιτητές τι θα γίνει;τι πτυχίο θα πάρουν και τι μέλλον θα έχουν από τι στιγμή που θα έχουν ένα πτυχίο από μια σχολή που δεν υπάρχει;τα παιδιά πήγαν εκεί να σπουδάσουν ηχοληψία και όχι εθνομουσικολογια από τη στιγμή που κλείνετε το τμήμα στο λιξουρι με το έτσι θέλω έχουμε και μεις την απαίτηση να τους μεταφέρετε σε αντίστοιχο τμήμα ηχοληψίας και να πάρουν πτυχίο που να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και να μπορέσουν να δουλέψουν πάνω σε αυτό που ήθελαν να σπουδάσουν.και μην ξεχνάτε ότι ο λαος σας έκανε πρωθυπουργό εσείς τι κάνατε για αυτόν το λαο;

 • 7 Ιουνίου 2018, 20:18 | Απόφοιτος ΑΕΙ Πειραιά ττ

  Κύριε Πρωθυπουργέ,

  Με πραγματική απογοήτευση και ατελείωτη ψυχική κούραση, πρώτον απο την συμπεριφορά της πολιτείας εδώ και 40 χρόνια εναντίον μας και πλέον απο την απίστευτη αδικία που εφαρμόσατε και εσείς (μια αριστερή κυβέρνηση!!!!) εναντίον των χιλιάδων αποφοίτων
  των ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και ΑΤΕΙ Αθήνας – και τώρα το κάνετε και στα υπόλοιπα ΑΤΕΙ της χώρας – σας ρωτώ ΓΙΑΤΙ τέτοιο ακαδημαικό μίσος;Γιατί τέτοιος ακαδημαικός ρατσισμός ενάντια σε απόφοιτους ανώτατων ιδρυμάτων;Τι είμαστε για εσάς κύριε Πρωθυπουργέ;Πολίτες δεύτερης κατηγορίας ;Να φύγουμε και εμείς να πάμε σε ξένες χώρες για να σεβαστούν τα ακαδημαικά μας προσόντα;Παλεύουμε νύχτα μέρα κύριε Πρωθυπουργέ για να τα βγάλουμε πέρα, φορολογούμαστε όπως και οι άλλοι πολίτες αυτής της ακαδημαικά τριτοκοσμικής χώρας ξέρετε, και η δικαίωση μας δεν ήρθε ούτε με τη δική σας κυβέρνηση!Τι θέλετε να κάνουμε επιτέλους για να μας σεβαστείτε;Τι ανεκδιηγητη κατάσταση είναι αυτή σε μια δυτική χώρα;Μας ακυρώσατε τα πτύχια κύριε Πρωθυπουργέ!Το καταλαβαίνετε αυτό;Κλείσατε τα ιδρύματα χωρίς ισοτίμηση πτυχίων!!!!!!Τι ζητάμε επιτέλους και είναι τόσο δύσκολο να μας το δώσετε;Τα δικαιωματά μας ζητάμε κύριε Πρωθυπουργέ.Δώστε τα μας λοιπόν!!!Ποιος είναι αυτός που δεν το επιθυμεί κύριε Πρωθυπουργέ;Σας ρωτάω ποιος;Διότι τι είναι αυτό που σας κάνει να μας βλέπετε με μισό μάτι, ποιος είναι αυτός που δε σας αφήνει κύριε Πρωθυπουργέ;Τα δημοσιονομικά;Ούτε κατά διάνοια και το ξέρετε πολύ καλά αυτό.Άλλοι είναι και τους ξέρετε!

  Κύριε Πρωθυπουργέ, σας κάνω ύστατη έκκληση:Ισοτιμήστε-αντιστοιχίστε τα πτυχία των αποφοίτων των ΑΕΙ Πειριά ΤΤ και ΑΤΕΙ Αθήνας με αυτά του ΠΔΑ.Κάντε το ίδιο και με τα άλλα ΑΤΕΙ.Είναι δικαιωμά μας!!!Είναι η ισονομία!!!Είναι το ΣΥΝΤΑΓΜΑ κύριε Πρωθυπουργέ!Επιτέλους, αντιμετωπίστε μας ισάξια και ισότιμα!Καθορίστε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποτοίτων κύριε Πρωθυπουργέ!Τι κάνουν επιτέλους αυτές οι βραδύποδες επιτροπές;Είναι δικαιωμά μας!!!Είναι η ισονομία!!!Είναι το ΣΥΝΤΑΓΜΑ κύριε Πρωθυπουργε!

  Μη μας σπρώχνετε στη φυγή μας κύριε Πρωθυπουργέ!Μη μας κάνετε να σκεφτόμαστε άλλες επιλογές που με βάση την ιδεολογική μας ταυτότητα ούτε που θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορεί να καταλήγαμε!

  Θερμή έκκληση λοιπόν κύριε Πρωθυπουργέ.Πράξτε τα δέοντα!Δεν αντέχουμε άλλο!!!

 • 7 Ιουνίου 2018, 18:53 | Eleana

  Πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες ισοτίμησης των παλαιών πτυχίων ΤΕΙ με τα νέα του Πανεπιστημίου!

 • 7 Ιουνίου 2018, 14:12 | Γιώτα

  Πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τους αποφοίτους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Γι αυτούς που έχουν πάρει τα πτυχία τους και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επί πλέον μαθήματα ώστε να αναβαθμιστεί το πτυχίο τους.

 • 7 Ιουνίου 2018, 13:24 | Thomas Paschalis

  Όπως παρατηρώ και σε αυτό το σχέδιο νόμου, όπως και στα προηγούμενα δύο που αφορούσαν πανεπιστημιοποιήσεις των ΤΕΙ, δεν προβλέπονται διαδικασίες ισοτίμησης των παλαιών με τα νέα πτυχία. Να ενημερώσω πως σε οποιαδήποτε πανεπιστημιοποίηση ιδρύματος κατά το παρελθόν, πχ Ανωτ Βιομηχανική σχολή Αθηνών, Ανωτάτη Βιομηχ. Θεσσαλονίκης, Χαροκόπειος Σχολή, Πάντειος, διετής παιδαγωγικές σχολές, γυμναστικές ακαδημίες κ.α., πανεπιστημιοποιήθηκαν αυτόματα και ανεξαιρέτως όλοι οι πτυχιούχοι. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προβλέψει στο παρόν σχέδιο νόμου διαδικασίες ισοτίμησης για όλους ανεξαιρέτως τους πτυχιούχους διότι σε διαφορετική περίπτωση το πτυχίο τους δε θα έχει πλέον αντίκρισμα.

 • 7 Ιουνίου 2018, 02:23 | ΓΙΩΤΑ

  Πρέπει να υπάρξει διάταξη και για τους αποφοίτους του Τει Ιονίων νησων οχι μόνο για τους σπουδαστές που τώρα φοιτούν.
  Οι απόφοιτοι να έχουν όλα τα δικαιώματα που θα μπορούσαν να έχουν αν είχαν την δυνατότητα να είναι τώρα σπουδαστές και να μπορουσαν να επιλεξουν και περισσότερο μαθήματα ώστε να έχουν πτυχιο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

 • 6 Ιουνίου 2018, 12:36 | panos

  Σε θετικη κετευθυνση ειναι η δυνατοτητα που δινεται στους φοιτητες του ΤΕΙ Ιονιων Νησων, σε αυτους που θελουν, να συνεχεισουν τις σπουδες τους και να παρουν το πτυχιο πανεπιστημιακης εκπαιδευσης. Αυτο, το μετρο θα πρεπει να εφαρμοστει σε ολες τις ενοποιησεις μεταξυ των ΤΕΙ και των Πανεμιστημιων.