Άρθρο 07 – Ερευνητικό Κέντρο Ιονίου πανεπιστημίου

1. Ιδρύεται στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ερευνητικό κέντρο ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του Ιονίου πανεπιστημίου, με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Ιονίων Νήσων» (Κ.Ε.Ι.Ν.).
2. Η έδρα του Κ.Ε.Ι.Ν. είναι η έδρα του Ιονίου πανεπιστημίου, στις εγκαταστάσεις του οποίου στεγάζεται και λειτουργεί, χρησιμοποιώντας τις υλικοτεχνικές υποδομές του πανεπιστημίου που του παραχωρούνται με απόφαση της Συγκλήτου, μέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητους χώρους εγκατάστασης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Κ.Ε.Ι.Ν. μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3. Σκοπός του Κ.Ε.Ι.Ν. είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις, η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Για την προώθηση των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου ιδρύονται ινστιτούτα στο Κ.Ε.Ι.Ν.
4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Κ.Ε.Ι.Ν.:
α) εκπονεί μελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχειρίζεται εγκεκριμένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, τα οποία εμπίπτουν στους τομείς της προηγούμενης παραγράφου,
β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τις κατά τόπους Περιφέρειες, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και Α.Ε.Ι. και επιστημονικά ή τεχνολογικά πάρκα, διαμεσολαβώντας στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών,
δ) συνεργάζεται με έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου του για την προώθηση των σκοπών του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.
5. Η Σύγκλητος του Ιονίου πανεπιστημίου ορίζει, με απόφασή της, τους διευθυντές των ινστιτούτων, μέλη Δ.Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου, οι οποίοι προΐστανται των υπηρεσιών των ινστιτούτων και έχουν τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Επιπλέον κριτήρια επιλογής των διευθυντών ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κ.Ε.Ι.Ν. Οι διευθυντές έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετησίου προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου που αφορούν στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται από το διοικητικό συμβούλιο.
6. Οι πόροι του Κ.Ε.Ι.Ν. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό δημόσιο, χορηγίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές και έκτακτες εισφορές ή παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., διεθνών και μη οργανισμών και ιδιωτών) ή την διάθεση πνευματικών προϊόντων που παράγει το Κ.Ε.Ι.Ν.,
ε) τόκοι από καταθέσεις,
στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Κ.Ε.Ι.Ν., επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και
ζ) λοιπά πάσης φύσεως έσοδα.
7. α) Το Κ.Ε.Ι.Ν. διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου έχουν τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται, συγκροτείται ή ανασυγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από τους διευθυντές των ινστιτούτων, τους οποίους ορίζει η Σύγκλητος του Ιονίου πανεπιστημίου και δύο (2) μέλη, τα οποία ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μεταξύ των δύο (2) αυτών μελών είναι και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
β) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι καθηγητές Α.Ε.Ι., επιστήμονες με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.
γ) Αν για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον αντιπρόεδρο, ο οποίος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των λοιπών μελών του. Σε περίπτωση που ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του κάποιος διευθυντής ινστιτούτου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου.
δ) Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση και στη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, στη διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητές του, στη διάθεση των πόρων του και γενικά για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
8. Στο Κ.Ε.Ι.Ν. τοποθετείται προσωπικό του Ιονίου πανεπιστημίου, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου. Στο Κ.Ε.Ι.Ν. επίσης απασχολείται προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται.
9. Στο Κ.Ε.Ι.Ν. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 60 έως 67 του ν. 4485/2017 που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, στις προμήθειες, στον τρόπο απασχόλησης και στις μετακινήσεις του προσωπικού του Κ.Ε.Ι.Ν. και των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται.
10. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται εντός εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα ακόλουθα θέματα:
α) οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου και των διευθυντών των ερευνητικών ινστιτούτων και ο τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου,
β) η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι διευθυντές των ινστιτούτων,
γ) η διαδικασία παύσης μελών του διοικητικού συμβουλίου,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ερευνητικού κέντρου,
ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχείριση του ερευνητικού κέντρου,
στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ια) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση του ερευνητικού κέντρου και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του.
Έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου πανεπιστημίου.

 • 17 Ιουνίου 2018, 12:10 | Διονύσιος Κατερέλος

  Να προβλεφθεί στο σ/Ν η ίδρυση στα πλαίσια του ΚΕΙΝ ινστιτούτου Μουσικής Ακουστικής στα πρότυπα του Ινστιτούτου Μουσικής Ακουστικής του Πανεπιστημίου Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης. Το προτεινόμενο ινστιτούτο μπορεί να υποστηριχθεί από τις υφιστάμενες υποδομές. Εναλλακτικά, προτείνεται η ίδρυση Ινστιτούτου Ήχου και Κραδασμών(sound and vibrations), το οποίο επίσης μπορεί να υποστηριχθεί.

 • 13 Ιουνίου 2018, 11:45 | Γιώργος Μουστάκας

  Η πολιτική αυτή, σε κάθε ενσωμάτωση ΑΕΙ με ΤΕΙ να δίνουμε «δώρο» ένα Ερευνητικό Κέντρο δεν μου είναι κατανοητή.
  Ερευνητικά Κέντρα παντού με το δικό τους θεσμικό πλαίσιο και ερευνητικά πεδία κατά βούληση…
  Οι νόμοι για την Έρευνα, του 2014 και του 2016 έκαναν προσπάθεια να ενοποιήσουν θεσμικά τον ερευνητικό ιστό της Χώρας εισάγοντας την έννοια του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Αυτό γίνονταν με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο διοίκησης και χρηματοδότησης που υπάρχει στον Νόμο για την Έρευνα με σκοπό την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την δημιουργία και διατήρηση της Αριστείας.
  Η ίδρυση σε κάθε Πανεπιστήμιο ενός Ερευνητικού Κέντρου, με το δικό του θεσμικό πλαίσιο, καταστρατηγεί την προσπάθεια αυτή και παράλληλα δημιουργεί ένα διαχωρισμό μεταξύ εκπαιδευτικών καθηκόντων και ερευνητικού ενδιαφέροντος στα Πανεπιστήμια.

 • 11 Ιουνίου 2018, 16:57 | ΤΕΛΗΣ

  Πρέπει να προβλεφθεί το είδος της οργανικής σχέσης του Κέντρου με τα υφιστάμενα ερευνητικά εργαστήρια των Τμημάτων. Οι διευθυντές τους θα πρέπει να είναι αυτοδικαια μέλη του ΔΣ