Άρθρο 08 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

  • 5 Ιουνίου 2018, 21:38 | ΜΑΡΙΟΣ

    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά το Καλοκαίρι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.