Πρόταση 2: Διοικητική αναδιάρθρωση και επανακαθορισμός των ρόλων και των ευθυνών των εκπαιδευτικών εταίρων (συντονιστών, εκπαιδευτικών, συλλόγων γονέων, κοινοτήτων, κρατικών υπηρεσιών) και της μεταξύ τους συνεργασίας με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών πόρων

 • 11 Μαρτίου 2011, 23:09 | Mackis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δεν έχουμε δει τις απόψεις των παρακάτω φορέων:

  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
  Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ
  Ι.Π.Ο.Δ.Ε. (το οποίο είναι «κομμάτι» άλλου φορέα τώρα)
  Εκκλησία
  Σ.Α.Ε.
  Υπουργείο Εξωτερικών
  Συντονιστές Εκπαίδευσης (ελάχιστοι έχουν συμμετάσχει)
  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  Σύλλογοι Γονέων (κάποιοι έχουν συμμετάσχει)
  Ο.Λ.Μ.Ε. και Δ.Ο.Ε. (κάποιοι σύλλογοι εκπαιδευτικών έχουν συμμετάσχει)

  Δεν είναι δυνατόν να γίνεται διαβούλευση και να απουσιάζουν οι απόψεις των παραπάνω φορέων.
  Όπως και να΄χει θα πρέπει να συνεργάζονται αλλά τον τελικό λόγο θα πρέπει να τον έχει το Υπουργείο Παιδείας.

  Ας ελπίσουμε ότι η παρούσα διαβούλευση θα βοηθήσει το Υπουργείο να λάβει σωστές αποφάσεις.

  Ευθύμιος Συμεωνίδης
  Σαντορίνη

 • 11 Μαρτίου 2011, 14:05 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΪΡΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Α. Ανάγκη αποσαφήνισης του ρόλου των εκπαιδευτικών εταίρων
  Είναι απολύτως απαραίτητη η αποσαφήνιση του ρόλου των εκπαιδευτικών εταίρων (εκπαιδευτικών, κοινοτήτων, συντονιστών και συλλόγων γονέων), αλλά και η δημιουργία δομών επικοινωνίας τόσο μεταξύ τους όσο και με αντίστοιχους φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού, όπως είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια. Η αναβάθμιση του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων και η δημιουργία δομών στις οποίες τα μέλη του θα συνεργάζονται τακτικά και συστηματικά με τους υπόλοιπους φορείς μπορεί να συνεισφέρει στην αναβάθμιση συνολικά του εκπαιδευτικού έργου.

  Β. Αναγκαία η λειτουγία Υπηρεσιακών Συμβουλίων
  Θεωρούμε ότι η δημιουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων (στα πρότυπα των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) θα συντελέσει αποφασιστικά στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ αυτών των εταίρων.Τα Συμβούλια αυτά θα πρέπει να είναι αρμόδια για όλα τα διοικητικά ζητήματα και θέματα λειτουργίας των σχολείων (αριθμός κενών, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, προσδιορισμός αναλογίας μαθητών/εκπαιδευτικών με συνεκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών). Σ’ αυτά μπορούν να συμμετέχουν πέρα από το Συντονιστή Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, των φορέων και των Συλλόγων Γονέων. Με τον τρόπο αυτό, τα σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων ζητήματα δε θα επαφίενται στην κρίση ενός ανθρώπου, του Συντονιστή Εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου πρέπει ο προσδιορισμός του αριθμού των εκπαιδευτικών που είναι αναγκαίοι για κάθε χώρα να είναι σαφής και να γίνεται πριν τη λήξη του σχολικού έτους που προηγείται της απόσπασης.

  Οι παραπάνω προτάσεις καθώς και οι υπόλοιπες που έχουν αναρτηθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης συζητήθηκαν κι εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Καΐρου.

 • 8 Μαρτίου 2011, 20:57 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΠΠΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άρθρα νόμων που πραγματεύονται Θέματα Ελληνικής Παιδείας στο εξωτερικό – Παιδείας ομογενών περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα απόσπασης (χωρίς επιμίσθιο) εκπαιδευτικών συζύγων στελεχών της εκπαίδευσης που υπηρετούν στο εξωτερικό (συντονιστές εκπαίδευσης) ή υπαλλήλων άλλων Υπουργείων, όπως του Υπουργείου Εξωτερικών.
  Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους τους οποίους έχουμε εκθέσει γραπτά προς το Υπουργείο (Α.Π. 755/26.1.2011) προτείνουμε κατά την αναθεώρηση της κείμενης νομοθεσίας για Θέματα Ελληνικής Παιδείας Εξωτερικού τροποποίηση του Άρθρου 8 (ΝΟΜΟΣ 3194/2003 ΦΕΚ 267/Α/ 20.11.2003, Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις) ως κάτωθι

  Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οι οποίοι προτείνονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και διορίζονται σε θέσεις διεθνών οργανισμών, είτε μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας είτε μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α και β βαθμού που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να αποσπώνται, με αίτηση τους, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στην περίπτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν.
  β) Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνον τις αποδοχές του εσωτερικού, οι οποίες τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.
  γ) Οι αποσπάσεις αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπη – ρεσίας στην εκπαίδευση.
  δ) Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 3072/2002 (ΦΕΚ 294 Α’) εφαρμόζονται και για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που προβλέπονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου αυτής.
  ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

 • 8 Μαρτίου 2011, 14:30 | ΕΛΜΕ Βορειας Ρηνανίας Βεστφαλίας (Ο.Δ. Γερμανίας)
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν στο εισαγωγικό σημείωμα της διαβούλευσης πηγάζουν κυρίως από την «αρχή ενός ανδρός» -ενίοτε και μιας γυναικός- η οποία έχει εγκαθιδρυθεί γύρω από τα γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης με τις ευλογίες – δυστυχώς – του Νόμου 2413/1996. Με τις υπερεξουσίες που δίνει το υπάρχον νομικό πλαίσιο στους Συντονιστές Εκπαίδευσης θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα προβλήματα αυτού του είδους ήταν αναμενόμενα.
  Πέραν τούτου ήδη ο κλάδος των καθηγητών Δ.Ε μέσω της ΟΛΜΕ από το 2008 επισήμανε τα τεράστια προβλήματα :
  «Η ΟΛΜΕ έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (ν.2413/96) που διέπει τη δομή, τη λειτουργία και το περιεχόμενο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
  Άμεσα, επιβάλλεται να επανεξεταστούν η δομή και η δημοκρατική λειτουργία της διοίκησης, το πλέγμα των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών, καθώς και όλες οι σχετικές διαδικασίες, με στόχο να καταστούν διαφανείς, αξιοκρατικές, αξιόπιστες και αποτελεσματικές.
  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να ρυθμίζονται και τα ζητήματα όπως, χαρακτηρισμός και κάλυψη των κενών θέσεων, αποσπάσεις, παρατάσεις αποσπάσεων, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, επιλογή και καθήκοντα διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, Συντονιστών Εκπαίδευσης (κριτήρια, διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, καθήκοντα και αρμοδιότητες), και αρμοδιότητες του ΕΠΥΣΔΕ.
  Για την άρση των παραπάνω προβλημάτων προτείνουμε σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ, να ορισθούν επακριβώς οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Συντονιστών εκπαίδευσης και του ΕΠΥΣΔΕ Γερμανίας.Υποστηρίζουμε την ενίσχυση του ρόλου των Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΕΠΥΣΔΕ) ώστε να αναλάβουν την επικύρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για όλη την Επικράτεια της Γερμανίας. Να έχει τον πειθαρχικό έλεγχο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τελικό στόχο να δημιουργηθεί ένα αδιάβλητο, αντικειμενικό και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές (αποσπάσεις, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, παρατάσεις αποσπάσεων, επιλογές Διευθυντών και Υποδιευθυντών). Τα προβλεπόμενα κενά πρέπει, έγκαιρα και μαζί με σχετικές καταστάσεις Προσωπικού και τη Δύναμη των Σχολείων, να διαβιβάζονται στο Ε.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. προς έλεγχο και οριστικοποίηση όπως συμβαίνει και στην Ημεδαπή. Το Ε.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. να επιλαμβάνεται και των μετακινήσεων εντός των κρατιδίων και να έχει τον πειθαρχικό έλεγχο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τελικό στόχο να δημιουργηθεί ένα αδιάβλητο, αντικειμενικό και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές Έγκαιρη ανακοίνωση αποσπάσεων, παρατάσεων κάθε κατηγορίας και ανανεώσεων συμβάσεων, για καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς. Γλωσσομάθεια αποκλειστικά της Γλώσσας της Χώρας υποδοχής για τουςΣυντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού και ύπαρξη και των δύο βαθμίδων (Π/θμιας και Δ/θμιας).
  Επιπροσθέτως προτείνουμε την δημιουργία επιτροπής ( άμισθη ) ελέγχου των αποφάσεων Προξένων (για εκπαιδευτικά θέματα) και Συντονιστών, με συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε κόμμα, των εκπαιδευτικών και των γονέων με ταυτόχρονη ανάρτηση των αποφάσεων στο διαδίκτυο.

 • 8 Μαρτίου 2011, 11:21 | Μιχαήλ Αλεξάνδρα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

  Να γίνονται οι αποσπάσεις στο εξωτερικό κάθε δύο χρόνια όπως ακριβώς στο εσωτερικό. Να βγαίνουν τα κένα και όποιος θέλει με μια στοιχειώδη γλωσσομάθεια να αποσπάται χωρίς να χάνει την οργανική του θέση και χωρίς επιμίσθιο με μια προσαύξηση του μισθού του 30-50% αναλόγως της χώρας. Για όσες θέσεις μένουν κενές να προσλαμβάνονται αναπληρωτές ακριβώς όπως στην Έλλάδα, οι δε ομογενείς εκπαιδευτικοί απλώς να παίρνουν τα μόρια εντοπιότητας. Αποτελεί μια οικονομική λύση, καταργεί υην αναγκαιότητα πολλών γραφείων εκπαίδευσης και συντονιστών (πρόσθετη οικονομία) και στελεχώνει τα σχολεία με εκπαιδευτικούς που πραγματικά θέλουν να είναι εκεί και δίνει διέξοδο σε κάποιους ανέργους.
  Τα κτίρια των σχολείων να μην είναι νοικιασμένα που έχουν υψηλό κόστος ενοικίου και συντήρησης αλλά να είναι έστω απογευματινά σε σχολεία της χώρας υποδοχής.
  Αυτά μέχρι να γίνουν ενταγμένα σχολεία όπως στη Βαυαρία όπου θα διδάσκεται η ελληνική γλώσσα συστηματικά και κατ’επιλογήν Κύκλοι Ιστορίας, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών για να τρέφεται καλύτερα η γλώσσα και να γίνουν κέντρα ελληνικού πολιτισμού στη περιοχή τους με τη βοήθεια και της εκκλησίας. Σε πιο απομακρισμένες περιοχές βοήθεια από αυτό το σχολείο με e-learning σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο π.χ. αίθουσα κοινότητας με την καθοδήγηση ελληνομαθούς ενήλικα.

 • 8 Μαρτίου 2011, 04:15 | Ματζιώρου Μαρία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 11  1

  Είμαι φιλόλογος,αποσπασμένη στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και ό,τι γράφω είναι εμπειρίες απ’αυτόν το χώρο.
  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ: Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Σουηδίας καταργήθηκε τον Αύγουστο του 2010.Έως τότε γνώρισα δύο Συντονίστριες. Και οι δυο παραπέμπουν σε καθεστώς απόλυτης μοναρχίας όπου ο άρχοντας/αυθεντία κυβερνά με έπαρση και κορδακισμό, που απορρέουν απ’το «απόλυτο» που κατέχει και το δικαίωμα που του παρέχει αυτό να κυβερνά κατά το δοκούν.
  Άγνοια,αδιαφορία,αδυναμία συνεργασίας και επικοινωνίας,απουσία βασικών αρχών όπως π.χ.ο σεβασμός στο χώρο και στα πρόσωπα, άνεση στην αυθαιρεσία «τώρα έχω περισσότερο μέσον», η Συντονίστρια σε εκπαιδευτική μας συνάντηση,μετά τις εκλογές του 2009,απαίτηση «θα με σέβεσαι, διότι είμαι η Συντονίστριά σου», ένα από τα πρώτα μου ακούσματα σ’ αυτόν το χώρο.
  Και αυλοκόλακες να εξυμνούν το ήθος και να υπεραμύνονται των πεπραγμένων του άρχοντα. Πληθώρα εκπαιδευτικών, οι οποίοι φτάσαμε εδώ μετά από αίτημα των Συντονιστριών. Κάποιοι χωρίς πλήρες ωράριο, άλλοι με αποστροφή προς τις υποβαθμισμένες περιοχές, κάποιοι με διάθεση προς εργασία μόνο στις κοντινές προς τον τόπο διαμονής τους περιοχές,άλλοι με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στο μπορώ-δεν μπορώ και στο θέλω-δεν θέλω, συμπλήρωναν το ωράριό τους στο γραφείο και αποτέλεσαν τον κύκλο των αυλικών. Και κάποιοι άλλοι με ιδιαίτερη σχέση εργασίας που εξαρτώνται απόλυτα απ΄τον εκάστοτε Συντονιστή,πράγμα που φαίνεται απ’το ότι κατέχουν τη θέση του αυλοκόλακα σταθερά.
  Εκείνο όμως που εκπλήσσει και προβληματίζει είναι το ότι ενώ κάποιοι εκπαιδευτικοί,γονείς και άλλοι φορείς έχουμε απευθυνθεί γραπτώς τόσο στην Ελληνική Πρεσβεία εδώ όσο και στο Υπουργείο Παιδείας, καταγγέλλοντας τα όσα συνέβαιναν,δεν λάβαμε καμιά απάντηση.Παντού σιωπή!
  Ακόμη και όταν η τελευταία Συντονίστρια κρατούσε το γραφείο κλειστό για τρεις μήνες ( από τον Αύγουστο που καταργήθηκε έως και τον Νοέμβριο ).»Δεν παρέδιδε τα κλειδιά», κατά την επίσημη εκδοχή.
  Αυτό είχε ως συνέπεια: 1.Την παρακώλυση της εργασίας μας,διότι στο γραφείο υπήρχε εκπαιδευτικό υλικό και κλειδιά των αιθουσών του σουηδικού σχολείου, στο οποίο στεγάζεται το σαββατιάτικο σχολείο. 2.Το διασυρμό της χώρας μας, αφού ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων υποχρεώθηκε να ζητήσει άλλα κλειδιά και η Διευθύντρια του σχολείου τον επέπληξε, λέγοντας ότι μόνο οι Έλληνες φέρονται έτσι.
  Επιπλέον δημιούργησε κρυφά ένα δεύτερο σαββατιάτικο σχολείο με μια μικρή ομάδα διαφωνούντων γονέων,και για 14 μαθητές κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς δύο μέρες πριν από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς να παρουσιαστούμε σ’ αυτό.
  Έτσι μόνο δύο εκπαιδευτικοί,αυτοβούλως, παρουσιαστήκαμε στο προυπάρχον σχολείο, στους 200 περίπου μαθητές. Και όταν από το Υπουργείο έστειλαν έγγραφο, στο οποίο ανέφεραν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έπρεπε να παρουσιαστούν το επόμενο Σἀββατο στο σχολείο με τους περισσότερους μαθητές, το αγνόησε και δεν μας ενημέρωσε.
  Επέλεξα να αναφέρω αυτά τα γεγονόνα, διότι και τα δυο συνέβησαν ενώ είχε καταργηθεί το Γραφείο του Συντονιστή, νομίζω ότι δεν είναι συνηθισμένα και πιστεύω ότι δεν ταιριάζουν σε στελέχη της εκπαίδευσης.
  Οι ειδήμονες του Υπουργείου μας, αξιολογώντας θετικά το τέτοιου είδους έργο, την προήγαγαν σε Σύμβουλο των νηπιαγωγών, καθότι είναι νηπιαγωγός.
  Ερώτημα:Η τέτοιου είδους θητεία κρίνεται θετικά και προσμετράται ως προσόν στην παραπέρα εξέλιξη ενός υπαλλήλου;
  Πρόταση: 1.Ύπαρξη ενός υπαλλήλου στην Ελληνική Πρεσβεία με προσόντα
  α. εντιμότητα και σοβαρότητα,
  β.γνώση του χώρου,του τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, των στόχων της ελληνικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό,των πραγματικών αναγκών σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικό υλικό και των διοικητικών θεμάτων.
  2.Απομάκρυνση απ’τη διοίκηση όχι μόνο των ανηψιών τέτοιου είδους αλλά και των μπαρμπάδων ( μπάρμπας στην Κορώνη ) που τους/τις προωθούν και τους/τις στηρίζουν.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Πρόταση
  1.Ποιοι: αυτοί που θέλουν αλλά και μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό. Εργασία πέντε ημερών για όλους και πλήρες ωράριο όλοι.Πραγματικές ώρες εργασίας και όχι εξομοίωση της μισής ώρας με τις τρεις π.χ. για τους ημέτερους.
  Το καθεστώς των αδειών πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες του χώρου.Πώς και τι εξυπηρετούν οι μακροχρόνιες άδειες που δεν έχουν να κάνουν με θέματα υγείας;Πώς θα καλύπτονται τα κενά που δημιουργούνται;
  Στα πλαίσια του ότι δεν είναι υποχρεωτική η απόσπαση στο εξωτερικό, θα πρέπει, όταν αυτή συμβαίνει,να γίνεται με κριτήρια λειτουργικότητας του χώρου εργασίας.
  Ως μόνη εξαίρεση στα παραπάνω θεωρώ ότι πρέπει να είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας,οι ίδιοι ή κάποιος από την οικογένειά τους, που δεν αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα. Είναι για μένα ειρωνεία το ότι αυτός ο νόμος καταργήθηκε,όταν αναφέρεται κανείς σε κοινωνικά κριτήρια.
  2.Πόσοι: Ο αριθμός των μαθητών, που θα προυπάρχει και δεν θα ψάχνουν οι εκπαιδευτικοί μαθητές,όπως γινόταν εδώ έως και φέτος,θα καθορίζει τον αριθμό των εκπαιδευτικών. Τμήματα με τουλάχιστον οκτώ μαθητές.
  3.Ειδικότητες: Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι.
  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενημερώνονται, υπεύθυνα και σοβαρά, για τα πάσης φύσεως προβλήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν στον καινούργιο τους χώρο,όπως π.χ.για τη δυσκολία ανεύρεσης κατοικίας εδώ αλλά και για το υψηλό κόστος της.
  Και αφού οι ειδικοί προσδιορίσουν ακριβώς τους στόχους της εκπαίδευσης στο εξωτερικό και κρίνουν ότι αυτή πρέπει να συνεχίσει να προσφέρεται, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν και την αμοιβή των εκπαιδευτκών.

 • 1 Μαρτίου 2011, 00:50 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΥΤΤΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 5  0

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

  Tη διενέργεια των εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας πρέπει να την αναλαμβάνει, εξ ολοκλήρου, το Συντονιστικό Γραφείο.

  Δεν επιτρέπεται, στο Βέλγιο, όπου υπάρχουν:
  1.Συντονιστικό Γραφείο που συντονίζει όχι μόνο τη διδασκαλία της ελληνικής στη BeNeLux αλλά και σε ολόκληρη τη δυτική και νοτιοδυτική Ευρώπη,
  2 ακμαίος ελληνισμός,
  3.αρκετά Τ.Ε.Γ.,
  4.τμήματα ελληνικής ενταγμένα σε βελγικά σχολεία αλλά και
  5.αμιγές Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο που στεγάζεται σε ανακαινισμένο κτήριο που έχει παραχωρήσει η εκκλησία και
  6.όπου μπορεί να διασχίσει κανείς όλη τη χώρα σε μια μέρα λόγω των μικρών αποστάσεων
  το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας να ανατίθεται σε ιδιώτες!

  Το Συντονιστικό Γραφείο πρέπει να αποκτήσει το κύρος που αντιστοιχεί στο ρόλο και την αποστολή του!

  Αντίθετα, στη Γαλλία, οι εξετάσεις διενεργούνται από τους κρατικούς φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

  Δεν έχω διαπιστώσει οι εξετάσεις Πιστοποίησης των αγγλικών ή των γαλλικών στην Ελλάδα, να διενεργούνται από τα φροντιστήρια!

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μαθαίνουν τη γλώσσα όπου θέλουν αλλά το δικαίωμα των εξετάσεων πρέπει να το έχει ο δημόσιος φορέας της χώρας που ενδιαφέρεται να προωθήσει την εμάθηση της γλώσσας.

  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΥΤΤΑ

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 23:38 | Κατερίνα Ρεμούνδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 110  13

  Πάντα οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις μου έχουν σχέση με το Παρίσι, στο οποίο έχω αποσπαστεί, εδώ και πέντε περίπου χρόνια.
  Γραφείο Εκπαίδευσης Παρισιού; Όχι, βέβαια! Καμία σχέση με εκπαίδευση.
  Γραφείο Εξυπηρέτησης πελατών; Ασφαλώς! Με εξαιρετική επιτυχία.
  Συντονιστής/στρια: Απόλυτος Μονάρχης! Με ό, τι αυτό συνεπάγεται. Αδιαφάνεια, πελατειακές σχέσεις, συγκάλυψη και αλληλοκάλυψη, χωρίς κανέναν έλεγχο.
  Αυλή και αυλικοί, που τυγχάνουν ιδιαιτέρας προνομιακής μεταχειρίσεως (για παράδειγμα, δεν αναλαμβάνουν ποτέ ορισμένα καθήκοντα, που, ωστόσο, έχουν αναλάβει οι άλλοι)
  Όσοι δεν συμπαθούν τα απολυταρχικά καθεστώτα και διαφωνούν και αντιδρούν….ας πρόσεχαν! Καλά να πάθουν ό, τι κι αν τους συμβεί!
  Στις θητείες, μιας συντονίστριας και ενός συντονιστή, στη διάρκεια των οποίων έτυχε να υπηρετήσω στο Παρίσι, πολύ λίγη μέριμνα διαπίστωσα που να έχει σχέση με τη βελτίωση της παρεχόμενης ελληνόγλωσσης παιδείας. Αντίθετα, και κάποιες προτάσεις που θεωρήθηκαν ενδιαφέρουσες, τελικά δεν υλοποιήθηκαν (γι’ αυτό, άλλωστε, και κάποιες ιδέες της η υπογράφουσα αποφάσισε να τις πραγματοποιήσει μόνη της ή σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα).
  Η πρότασή μου για Πνευματικό Κέντρο (βλ.1ο πεδίο διαβούλευσης) δεν προβλέπει αυτόν τον χρεοκοπημένο θεσμό του Συντονιστή.
  Εκπαιδευτικοί: Ψεκάσατε, τελειώσατε! Επειδή είναι προκλητικά μειωμένο το ωράριο απασχόλησης των εκπαιδευτικών στο Παρίσι, για αντικειμενικούς αλλά και πελατειακούς λόγους, και παρόλα ταύτα το παραγόμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα είναι συχνά αποκαρδιωτικό, λόγω ελάσσονος προσπαθείας, θεωρώ ότι θα πρέπει αφενός να ισχύσουν κριτήρια αποκλειστικά αξιοκρατικά για την απόσπασή τους και αφετέρου να αποτιμάται το κατά πόσον είναι συνεπείς στην επιτέλεση των καθηκόντων τους και αν δεν είναι να απαλλάσσονται. Η ίδρυση του Πνευματικού Κέντρου και η υποχρεωτική εμπλοκή τους σε όλες τις δραστηριότητές του, θα μείωνε κάπως την αδικία απέναντι στους συναδέλφους τους με τα πλήρη ωράρια.
  Ο σύλλογος γονέων είναι ένας θεσμός ο οποίος, όταν λειτουργεί με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των σχολικών μονάδων, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία τους. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς δεν μπορεί παρά να έχει θετικά αποτελέσματα, όταν ο διάλογος ανάμεσα στα δύο μέρη είναι ειλικρινής και ο διαφορετικός ρόλος τους απόλυτα ξεκάθαρος και σεβαστός από αμφοτέρους.
  Η Ελληνική Κοινότητα έχει μια πολύτιμη εμπειρία να προσφέρει στον τομέα των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Το Πνευματικό Κέντρο θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί της, ώστε η ακτινοβολία των δραστηριοτήτων του ελληνισμού στο Παρίσι, να γίνει σύντομα αντικείμενο θετικών σχολίων και πρότυπο μιμήσεως.
  Οι κρατικές υπηρεσίες ήταν αόρατες! Υποτίθεται ότι τα σχολεία στο Παρίσι υπάγονται στην δικαιοδοσία της Πρεσβείας και του Προξενείου (όπως φαίνεται στον λογότυπο). Δεν αντελήφθην ποτέ το ενδιαφέρον τους (εκτός από την παρουσία τους στις εκδηλώσεις για τις εθνικές γιορτές) ακόμα και όταν, για παράδειγμα, προέκυψε θέμα μεταστέγασης και θα έπρεπε να μεριμνήσουν για την εύρεση στέγης σχολείων, όπως ορίζει ο Νόμος. Ωστόσο, η δημιουργία του Πνευματικού Κέντρου θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για μια στενή συνεργασία σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερα σημαντική μου φαίνεται η πρόταση, που διάβασα κάπου στη διαβούλευση, για καταγραφή όλων των απόδημων Ελλήνων του Παρισιού. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο από πολλές πλευρές.
  Κατερίνα Ρεμούνδου – Φιλόλογος

 • 7 Φεβρουαρίου 2011, 18:30 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΥΤΤΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 7  0

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας να τις υλοποιεί δημόσιος φορέας -το Συντονιστικό Γραφείο- και όχι ιδιώτης, πάντα στα πλαίσια της δημιουργίας ένος Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, το οποίο θα έχει πολιτισμική ακτινοβολία και θα λειτουργεί σα φάρος πολιτισμού, θα διαφημίζει το προϊόν που πουλάει και θα προκαλεί, με τον καλύτερο τρόπο, αγοραστές!

  Πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε τέτοιες δράσεις.

  Εμείς αντίθετα αντί να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον με την ανάλογη διαφήμιση περιμένουμε να μας ανακαλύψουνε!

  Χαρίκλεια Μυττά, φιλόλογος, Βρυξέλλες.

 • 4 Φεβρουαρίου 2011, 11:37 | Ιωαννης Πιτσας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Θέτω μερικες προτασεις και απόψεις που έγιναν επι θητείας μου(7-10-2008 έως 13-09-2010)για δική σας ενημέρωση καθώς ο χρόνος θα αξιολογίσει το εργο και προσπάθειές μου κατα το άνωθεν διάστημα.
  Σκοπός και στόχοι του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Σίδνεϊ επι θητείας μου:
  Ο βασικός σκοπός του γραφείου καθορίζεται από το άρθρο 1 του νόμου 2413/1996 περί ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό άρθρο. Εν συντομία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις περιοχές Κουήσλαντ (Queensland), Νέας Νότια Ουαλίας (New South Wales), Καμπέρας (Canberra ACT) και Νέας Ζηλανδίας (New Zealand).

  Για την επίτευξη αυτού του σκοπού και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις λειτουργίες των 25 (είκοσι πέντε) παρελθόντων ετών θέσαμε για τις σχολικές χρονιές 2009-2010 τους ακόλουθους στόχους:

  1. Αναστροφή του αρνητικού κλίματος που επικρατεί ανάμεσα σε αρκετούς φορείς της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης και του Γραφείου Εκπαίδευσης
  2. Ανάπτυξη σχέσεων εποικοδομητικής συνεργασίας ανάμεσα στο Γραφείο Εκπαίδευσης και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ για την επίλυση των εκπαιδευτικών θεμάτων
  3. Ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας του Γραφείου Εκπαίδευσης και της εμπιστοσύνης των φορέων της Ομογένειας
  4. Βελτίωση της επικοινωνίας του γραφείου με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και τους ομογενείς εκπαιδευτικούς Νέων Ελληνικών όλων των βαθμίδων.
  5. Ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών εφαρμογών για την μηχανογράφηση του Γραφείου Εκπαίδευσης.
  6. Προώθηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών.
  7. Δημιουργία εφαρμογών διαδικτύου (internet) για την επικοινωνία με τους φορείς της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
  8. Προώθηση του πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.
  Σχεδιασμός των δράσεων για την επίτευξη των στόχων κατά 2009

  Οι δράσεις που αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων κατά τις σχολικές χρονιές 2009-2010 σχεδιάστηκαν από το Γραφείο Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στις περιοχές ευθύνης του. Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:

  1. Η δραματική μείωση του αριθμού των μαθητών που λαμβάνουν Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση
  2. Η μείωση των φοιτητών στα τμήματα Ελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων στην περιοχή του Σίδνεϊ
  3. Το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας
  Οι αιτίες και η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων αυτών είναι επιτακτική ανάγκη, αν όντως επιθυμούμε τη βελτίωση της παρεχόμενης Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, αλλά δυστυχώς ξεφεύγει των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του Γραφείου Εκπαίδευσης. Ωστόσο στο σχεδιασμό των δράσεών μας εστιάσαμε περισσότερο στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών κυρίως με την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης και στο βαθμό που μας αφορά
  Το Γραφείο Εκπαίδευσης κατά το χρονικο διαστημα αυτό λειτούργησε με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του:
  Ειδικότερα το γραφείο κινήθηκε με γνώμονα τις ακόλουθες βασικές αρχές:
  1. Ευγενική αντιμετώπιση του κοινού που έρχεται σε επαφή με το Γραφείο Εκπαίδευσης.
  2. Ανταπόκριση σε τηλεφωνικές κλήσεις άμεσα. Πέραν των 5 τηλεφωνικών χτυπημάτων ο καλών παραπέμπεται αυτόματα στον τηλεφωνητή. Με αυτόν τον τρόπο δεν χάνεται καμία τηλεφωνική κλήση προς το γραφείο.
  3. Διεκπεραίωση των αιτημάτων του κοινού υποχρεωτικά εντός 48 ωρών.
  4. Αύξηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

  Σε ό,τι αφορά στην αύξηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβή ποσοτικά στοιχεία, καθώς δε γινόταν ακριβής καταγραφή, αλλά κατά προσέγγιση, μπορούμε να πούμε ότι το 70% των αιτημάτων διεκπεραιώθηκαν φέτος ηλεκτρονικά σε αντίθεση με πέρυσι που το ποσοστό κατά προσέγγιση ήταν 45%.
  Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελλάδας στο Σίδνεϊ λειτούργησε για πρώτη φορά ως αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο για το Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής γλώσσας το 2007. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η αίτηση για την αναγνώριση του Γραφείου Εκπαίδευσης ως εξεταστικού κέντρου αποτελούσε και ταυτόχρονη δέσμευση για τη συνεχή και αδιάλειπτη διεξαγωγή των εξετάσεων τουλάχιστον για μία πενταετία, η δέσμευση αυτή δεν τηρήθηκε κυρίως λόγω έλλειψης Συντονιστή επί μακρό χρονικό διάστημα και απροθυμίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών να ασχοληθούν με την προώθηση του θεσμού. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα ακόμη πλήγμα στην αξιοπιστία του Γραφείου καθώς οι φορείς της ομογένειας επιθυμούν τη συνέχεια των διαδικασιών ανεξαρτήτως προσώπων και καταστάσεων, αρχή η οποία εφαρμόζεται γενικότερα στη δομή και οργάνωση του συστήματος της Αυστραλίας.
  Οι δράσεις που σχεδίασε το Γραφείο Εκπαίδευσης Σίδνεϊ κατά τη σχολική χρονιά 2009 για την προώθηση και στήριξη του θεσμού έχουν ήδη, κατά το 1ο τετράμηνο του 2010 εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία και απεικονίζονται στον αριθμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης του 2010 που για πρώτη φορά ξεπερνούν τους 30 (τριάντα).
  Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετασχόντων σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της Αυστραλίας. Η τάση για τις επόμενες χρονιές δείχνει ανοδική πορεία που οφείλεται κυρίως στην ουσιαστική προώθηση του θεσμού από τα μέλη του γραφείου μας,εμου,του κ Γενικού Προξένου.

  Δράση: Υποστήριξη του έργου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών

  Δράση: Θέσπιση παιδαγωγικών συναντήσεων στο τέλος κάθε διμήνου
  Δράση: Ηλεκτρονική Υποβολή Εβδομαδιαίων Εκθέσεων απο τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.
  Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης, και μόνο αυτός, έχει τη δυνατότητα με τον δικό του κωδικό ανά πάσα στιγμή να μελετήσει τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  Εάν το ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε ή η Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας επιθυμούσε να είχε πρόσβαση στις εκθέσεις μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κωδικό πρόσβασης ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.
  Δράση: Ανάρτηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης
  Δράση: Ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προερχόμενου από ελληνικές εκπαιδευτικές πηγές
  Δράση :Δημιουργία του Δικτύου Δασκάλων NSW
  Δράση: Δημιουργία ενδεικτικών πλάνων μαθημάτων με τη χρήση Εκπαιδευτικού λογισμικού.
  Δράση :Προώθηση των on-line εφαρμογών με ενημερωτικές συναντήσεις
  Δράση :Συμμετοχή στη δράση eTwinning
  Στόχοι για επόμενες χρονιές:

  Για τις επόμενες χρονιές το Γραφείο Εκπαίδευσης είχε θέσει τους ακόλουθους στόχους:

  1. Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του Γραφείου και του τρόπου εργασίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.
  2. Περαιτέρω ανάπτυξη των ελεγκτικών μηχανισμών της εργασίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική σκοπιά.
  3. Περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών εφαρμογών και προώθησή τους στο κοινό
  4. Περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων για την προώθηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
  5. Αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
  6. Μελέτη Σκοπιμότητας της ανάπτυξης online μαθημάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας για τις περιοχές ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης. Η τεχνολογική υποδομή ήδη παρέχεται στο γραφείο μας από το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και την πλατφόρμα moodle (Βλέπε http://www.sch.gr/portal/media-type/html/page/default.psml/js_pane/5000,540). Η υλοποίηση ωστόσο τέτοιου είδους μαθημάτων είναι ίσως πρακτικά αδύνατη χωρίς την επιπλέον απόσπαση εκπαιδευτικού του κλάδου πληροφορικής με ειδίκευση στο eLearning. Η ήδη υπάρχουσα εκπαιδευτικός κλάδου πληροφορικής έχει λόγω προηγούμενης εμπειρίας της (κυρίως σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) την ικανότητα να οργανώσει τις φάσεις υλοποίησης και να επιβλέψει τη συνολική διαδικασία παραγωγής τέτοιων ηλεκτρονικών μαθημάτων αλλά το επιφορτισμένο έργο της καθιστά εντελώς απαγορευτική τη δημιουργία μίας τέτοιας καινοτόμου δράσης για τον Ελληνισμό της περιοχής ευθύνης μας. Μία τέτοια δράση θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να επιφέρει ακόμη και σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Κράτος (λαμβάνοντας υπόψη τα σχεδόν μηδενικά έξοδά του) αφού το κομμάτι της επιμόρφωσης των διδασκόντων την Ελληνική γλώσσα είναι αρκετά παραμελημένο στην Αυστραλία.
  7. Αξιολόγηση όλων των διαδικασιών που αναπτύχθηκαν κατά τις 2 προηγούμενες σχολικές χρονιές.
  8. Δημιουργία πλαισίου για τη διατήρηση και αδιάλειπτη λειτουργία των υποδομών που δημιουργήθηκαν κατά τη χρονιά 2010 ακόμη και σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Συντονιστή Εκπαίδευσης όπως και έγινε.
  9. Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Ελληνικού Μορφωτικού Ινστιτούτου στο Σίδνεϋ με απώτερο σκοπό την κατάργηση της αποστολής δασκάλων με το σημερινό καθεστώς και την αποστολή μόνο εξειδικευμένου και άριστα καταρτισμένου προσωπικού που θα υποστηρίζει την εδώ ελληνόγλωσση εκπαίδευσης με σύγχρονους όρους και την επιβολή διδάκτρων. Αντίστοιχο μορφωτικό Ινστιτούτο έχει ήδη δημιουργήσει το Ισπανικό Κράτος (Instituto Cervantes) τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία.
  (βλέπε http://sidney.cervantes.es/en/about_us_centre_spanish.htm )
  Με τη συγκεκριμένη πρόταση για τη σύσταση Μορφωτικού Ινστιτούτου συνδέουμε άμεσα και τη δημιουργία των ηλεκτρονικών μαθημάτων (eLearning) που προτείναμε σε προηγούμενη παράγραφο. Θεωρούμε ότι το Μορφωτικό Ινστιτούτο θα πρέπει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.
  Ως πρωην εκπαιδευτικός της πολιτείας ΝΝΟ και πρώην Συντονιστής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΔΜΘ σας μεταφέρω τα ανωτέρω για ενημέρωσή σας.
  Σας ευχαριστώ όλους,ιδιαιτέρως όλους με τους οποίους είχα την τιμή και χαρά να συνεργαστώ κατά την περίοδο αυτή κ Ι. Πίτσας.

 • 3 Φεβρουαρίου 2011, 11:29 | Μαρία Καρρά
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  1

  Επανακαθορισμός ρόλου ευθύνης της θέσης του συντονιστή
  Στο σεμινάριο που μας έγινε το 2009 σχετικά με τη ενημέρωσή μας για τη διαμονή στη νέα γη, ένας συντονιστής είχε πει ότι εκεί που πάμε υπάρχει μόνο ο Θεός και μετά αυτός. Αυτό βέβαια μας έφερε ένα γέλιο, αλλά όταν μεταναστεύσαμε στους νέους τόπους πραγματικά καταλάβαμε ότι μας είχε πει την αλήθεια. Βέβαια μετά από λίγο καιρό ο κύριος αυτός εγκατέλειψε τη θέση του αναπληρωτή του Θεού, για μια καλύτερη (; για πανεπιστήμιο) αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα (δηλαδή η διετής θητεία του δεν έγινε, ενώ οι εκπαιδευτικοί που έχουμε έρθει με τριετή υποχρεωτική θητεία –και με άλλη οικονομική σύμβαση ήρθαμε και μας την άλλαξαν στις αρχές του 2010- δεν έχουμε το δικαίωμα επιστροφής χωρίς υπηρεσιακές και οικονομικές κυρώσεις).
  Προτάσεις: Οι εκπαιδευτικοί να έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν πριν την εκπλήρωση της τριετίας τους όταν η κατάσταση που αντιμετωπίζουν είναι δύσκολη.Να τους επιτραπεί η επιστροφή στην οργανική τους θέση και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
  Η λέξη που χρησιμοποιείται –συντονιστής- είναι πράγματι σωστή αλλά χρειάζεται και υποστήριξη από ένα υπηρεσιακό συμβούλιο στο οποίο να συμμετέχουν και οι τοπικές ΕΛΜΕ με αντιπροσώπους. Οι συνεδριάσεις να γίνονται ανοικτά –δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε άλλωστε από τις κενές θέσεις- Έτσι το κάθε θέμα να καταγράφεται σε πρακτικά και να αποφασίζετε από κοινού οι ανάγκες των σχολείων, οι τοποθετήσεις των συναδέλφων με μόρια, ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Η δημοκρατία βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να βρουν το δίκιο τους και να γίνονται αποδοτικότεροι στην εργασία τους αφού θα έχουν λυμένα αρκετά από τα εργασιακά τους προβλήματα.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 12:59 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΥΤΤΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  2

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

  1.Πρέπει να ελεγθεί και να αξιολογηθεί η ποσότητα των βιβλίων που διατίθενται,στα Τ.Ε.Γ. Τώρα αποστέλλονται εις διπλούν και τριπλούν βιβλία που δεν χρησιμοποιούνται ή παλαιοτέρων ετών ή περισσεύουν και στοιβάζονται στις αποθήκες μέχρι να πάρουν το δρόμο της ανακύκλωσης.Και κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο.

  2.Τα βιβλία πρέπει να διατίθενται από ομογενειακά βιβλιοπωλεία -σε τιμή κόστους- ώστε να μη γίνεται αυτή η απίθανη σπατάλη που μόνο στη χώρα μας παρατηρείται. Βέβαια ο αναποτελεσματικός και δαπανηρός τρόπος της διάθεσης των βιβλίων στο εσωτερικό παρατηρείται και στον τρόπο της διάθεσης των βιβλίων στο εξωτερικό.Αντιγράφουμε και αναπαράγουμε ένα κακό μοντέλο χωρίς επιτελικό σχεδιασμό.

  3.Πρέπει να αξιολογηθούν τα βιβλία τα οποία προτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς στα Τ.Ε.Γ. κατά την άσκηση του έργου τους και να στέλνονται ανάλογα με τη ζήτηση, βάσει σχεδίου και προγράμματος και όχι με τό σκεπτικό «στέλνουμε όσα έχουμε». Τα άλλα βιβλία, αυτά που χρησιμοποιούνται λιγότερο, να στέλνονται κατόπιν συγκεκριμένων παραγγελιών.

  4. Αν τα βιβλία διετίθεντο, ακόμα και με συμβολικό κόστος αλλά όχι «τζάμπα», θα τα εκτιμούσαμε περισσότερο και η χρήση τους θα γινόταν με φειδώ και σεβασμό!

  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΥΤΤΑ,Φιλόλογος,Βρυξέλλες

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 03:08 | Ανδρέας Καρατζάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 23  1

  Με βάση το διαχωρισμό που έχω ήδη προτείνει σε ελληνόγλωσση εκπαίδευση Παροικιακών εκπαιδευτικών μονάδων και εκπαιδευτικών μονάδων που ανήκουν αποκλειστικά στις Πρεσβείες μας προτείνω την κατάργηση όλων των θέσεων Συντονιστή. Θεωρώ πως στη θέση τους θα πρέπει να τοποθετηθεί για κάθε περιοχή ευθύνης Δντης Εκπαίδευσης, ο οποίος να συνεπικουρείται από Υπηρεσιακό Συμβούλιο και με αποκλειστικό έργο τη διοικητική μέριμνα για τις εκπαιδευτικές μονάδες που ανήκουν στις Πρεσβείες και ελέγχονται από το Ελληνικό Κράτος. Επίσης, να τοποθετηθούν στις Πρεσβείες Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, με αρμοδιότητα προαγωγής του παιδαγωγικού έργου τόσο των εκπαιδευτικών μονάδων των Πρεσβειών όσο και των Παροικιακών Σχολείων. Με τον τρόπο αυτό, οι Παροικίες θα έχουν την παροχή τεχνογνωσίας, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης από την Ελλάδα ΑΛΛΑ θα είναι υπεύθυνες και υπόλογες προς τα μέλη τους για τη διοίκηση των εκπαιδευτικών τους μονάδων.