Πρόταση 1: Δημιουργία συστήματος διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, συντονισμού και αξιολόγησης του παραγόμενου έργου σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους. Γεωγραφικός διαχωρισμός σε Ευρώπη, Υπερπόντιες χώρες (Αμερική, Αυστραλία), Αφρική και άλλες χώρες.

 • 11 Μαρτίου 2011, 13:07 | Σύλλογος Ομογενών Εκπαιδευτικών Β.Ρ.Β. Γερμανία

  Γενικός Νομός Πλαίσιο

  Άρθρο 1. Εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, καθώς και των οικονομικών και ελεγκτικών μηχανισμών. Άμεσος καταλογισμός διοικητικών ή ποινικών ευθυνών.

  Άρθρο 2. Ετήσια συνάντηση των φορέων της εκπαίδευσης με εισηγήσεις και συνολική έκθεση προτάσεων.
  .
  Άρθρο 3.Το εκπαιδευτικό δυναμικό που υπηρετεί σε μονάδες του εξωτερικού ανήκει σε δυο κυρίως κατηγορίες:
  Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα και ομογενείς εκπαιδευτικοί (Γερμανία) με συμβάσεις αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου (2+2 έτη). ¨Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται (για 3+ 2 έτη) είναι κοινός τόπος ότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατή καλύτερη γλωσσομάθεια π.χ. γερμανομάθεια. Όσον αφορά τους ομογενείς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προτείνουμε την άμεση μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου για όσο διάστημα υφίσταται ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.
  (Βλέπε επιχειρηματολογία στο άρθρο 4.)

  Άρθρο 4. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιοποίηση των ομογενών όταν δεν υπάρχει νομοθετική εξασφάλιση για μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και ομογενών εκπαιδευτικών. Οι ομογενείς εκπαιδευτικοί εμπλουτίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα έχοντας εμπειρικές και θεωρητικές παραστάσεις του εγχώριου εκπαιδευτικού συστήματος. Η γλωσσική τους επάρκεια και η μακροχρόνια παραμονή τους στο εξωτερικό καθίσταται γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων. Για να αξιοποιηθεί δε αυτό το υλικό θα πρέπει να γίνει δραστική αύξηση του ομογενειακού εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο αποκλεισμός τους από διοικητικά σχήματα παρεμποδίζει τη δράση τους και δυσκολεύει τη συστηματοποίηση και εφαρμογή τεχνικών και στρατηγικών. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ενίσχυση της πρωτοβουλίας τους σε εγχώρια τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα πρέπει από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας να ενισχύεται η προσπάθεια τους διότι η βελτίωση και πρόοδος του εκπαιδευτικού σημαίνει αυτόματα βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του συστήματος εν γένει. Το δε όλο εγχείρημα είναι συνήθης πρακτική στη γερμανική εκπαίδευση.

  Άρθρο 5. Είναι προφανές ότι είναι απαραίτητες διακρατικές συμφωνίες που θα διασφαλίζουν με ορίζοντα χρόνου την ύπαρξη ενταγμένων τμημάτων διότι τα όποια πιλοτικά προγράμματα μπορούν να σταματήσουν ή να ανακληθούν λόγω αλλαγής συνθηκών (μείωση του αριθμού μαθητών καθώς και οικονομικές δυσκολίες, π.χ. αποφασίζονται οικονομικές περικοπές και καταργούνται τμήματα μητρικής γλώσσας)

  Άρθρο 6. Αξιοποίηση των σχολικών μονάδων ως χωρών διεξαγωγής σεμιναρίων, και διάφορων εκδηλώσεων (έκθεση βιβλίου, εκδηλώσεις λαογραφικού περιεχόμενου, κ.τ.λ.) Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι κακή οικονομική πολιτική η ενοικίαση κτιρίων. Τα σχολικά κτίρια θα έπρεπε να αγοραστούν εδώ και δεκαετίες και να αξιοποιηθούν πολλαπλώς. Η ενοικίαση κτιρίων και η χρήση τους μόνο για τη διεξαγωγή μαθημάτων απέχει από την συστηματική κτιριακή χρήση για π.χ. σεμινάρια κ.α. Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας και πλεύσης. Ενώ τα ενοριακά κέντρα έχουν αγοραστεί ή χτιστεί τα σχολεία στεγάζονται σε ενοικιασμένα (όχι πάντα κατάλληλα) κτίρια τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως.! Κτίρια στολίδια κατοχή και περιουσία του δημοσίου αποτελούν τον καλύτερο πρόξενο ή πρέσβη ή μάλλον την ποιοτικότερη διαφήμιση της χώρας μας!

  Άρθρο 7. Μετατροπή των νηπιαγωγείων και δημοτικών σε πολυδύναμα ολοήμερα. Είναι απαραίτητο για να γίνει το σχολείο ισάξιο με αυτά των χωρών που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην μελέτη της PISA.

  Άρθρο 8. Θα πρέπει να καλλιεργηθεί και να προβληθεί το πρότυπο δάσκαλου-επιστήμονα-ερευνητή. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η συμμετοχή του σε ερευνητικά πανεπιστημιακά προγράμματα και η μερική του απουσία από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα. Μόνο -και μόνον- έτσι θα έχει παραστάσεις και σύνδεση με την επίκαιρη έρευνα.

  Άρθρο 9. Οι τεχνολογίες γίνονται προσβάσιμες μόνο όταν οι σχολικές μονάδες έχουν ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό με γνώσεις στο χειρισμό αυτής.

  Άρθρο 10. Ανταλλαγή μαθητών μεταξύ της Μητρόπολης και της χώρας υποδοχής! Πρόβλεψη και υποστήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών από την πολιτεία και τους συλλόγους γονέων! Σημαντική μπορεί να είναι και η συμβολή και στήριξη της Εκκλησίας μέσω των ενοριακών κέντρων.

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 23:48 | Κατερίνα Ρεμούνδου

  Πρόταση για Καρτέλες – Μηχανογράφηση
  Όπως προανέφερα στο 2ο πεδίο της διαβούλευσης – σε σχέση με προτάσεις μου στο Γραφείο Εκπαίδευσης – είχα υποβάλλει στον τελευταίο Συντονιστή Εκπαίδευσης την πρόταση να γίνει μηχανογράφηση του συνόλου του μαθητικού δυναμικού, με βάση τις καρτέλες που θα φτιάχναμε. Πράγμα απόλυτα εφικτό, δεδομένου ότι, τότε, οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί στο Γραφείο Εκπαίδευσης ήταν περισσότεροι από τις καρέκλες! Μερικοί, μάλιστα απασχολούντο – υποτίθεται – μόνον εκεί. Δεν πήγαιναν καν να διδάξουν σε σχολεία! Πρότεινα, δηλαδή, να γίνουν καρτέλες μαθήτριας και μαθητή, όπου θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία τους, από την αρχή της φοιτήσεως τους, έως το τέλος (από Νηπιαγωγείο μέχρι Λύκειο). Στις ίδιες καρτέλες θα καταγράφονται και τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας, καθώς και του BAC. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά σε μορφή καρτέλας, θα έπρεπε να περαστούν σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Έτσι ώστε, στο μέλλον, και κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να ζητήσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο, αλλά και η υπηρεσία να έχει τη δυνατότητα, έχοντας μια ολοκληρωμένη και εύκολα ανακαλούμενη εικόνα, να παρακολουθεί την εξέλιξη των πραγμάτων, για να παρεμβαίνει διορθωτικά σε ζητήματα εκπαιδευτικής διαδικασίας, όποτε θα παρίστατο ανάγκη. Η πρόταση έγινε ενθουσιωδώς αποδεκτή. Ωστόσο, η υλοποίησή της προσέκρουσε στην ‘κατεστημένη’ τάξη του ‘μη μου τους κύκλους τάραττε’. Υπάρχουν, στο αρχείο του σχολείου της Alesia, κατατεθειμένες οι καρτέλες που έφτιαξα εγώ, ως υπεύθυνη, όλων των μαθητριών και μαθητών του Γυμνασίου – Λυκείου. (νομίζω και κάποιες ακόμα, μόνον Γυμνασίου – Λυκείου, από δύο άλλα σχολεία.)
  Αρχείο Baccalaureat
  Η εμμονή της Μελίνας Μερκούρη σε θέματα που θεωρούσε σημαντικά για τον ελληνισμό, είχαν συχνά θετικά αποτελέσματα. Μία λαμπρή προσωπική της επιτυχία, που έχει σχέση με την ελληνική γλώσσα, ήταν η δυνατότητα που παραχωρήθηκε από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας (Lang) στους μαθητές και τις μαθήτριες, του γαλλικού σχολείου, να διαγωνίζονται στα Νέα Ελληνικά, ως μάθημα επιλογής, στις εξετάσεις του Baccalaureat. Αυτό έγινε πριν από 25 περίπου χρόνια. Και όμως στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης δεν υπήρχε απολύτως τίποτα που να έχει σχέση με το θέμα, όταν η υπογράφουσα ανέλαβε τη διδασκαλία του Bac, στην αρχή του δεύτερου χρόνου της απόσπασής της, με αποτέλεσμα να δυσκολευτεί εξαιρετικά στην επιτέλεση του καθήκοντός της, Γι’ αυτό, προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, πρότεινε στην τότε Συντονίστρια Εκπαίδευσης, να γίνει ένα Αρχείο, στο οποίο θα περισυνελέγετο όλο το υλικό και οι πληροφορίες που αναφέρονται στη διδασκαλία του Bac – προφορικού και γραπτού – και στη συνέχεια να γίνει πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας για την πραγματοποίηση μιας έκδοσης (όλες οι άλλες γλώσσες έχουν ανάλογες εκδόσεις, όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει όποιος πάει σε κεντρικό βιβλιοπωλείο στο Παρίσι) που να κατατοπίζει όποιον θα ήθελε να αναλάβει την προετοιμασία μαθητριών και μαθητών στα Νέα Ελληνικά για τις εξετάσεις του γαλλικού Bac. Η πρόταση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και στην υπογράφουσα ανετέθη η υποχρέωση να γράψει επιστολή στο Γάλλο αρμόδιο. Ωστόσο, αργότερα, περιέργως πως, άλλαξε η αρχική καλή διάθεση της Συντονίστριας και η πρόταση δεν υλοποιήθηκε. Το γράμμα παραμένει ανεπίδοτο στο προσωπικό μου αρχείο.
  Κατερίνα Ρεμούνδου – Φιλόλογος

 • 11 Φεβρουαρίου 2011, 17:15 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΥΤΤΑ

  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Ηλεκτρονική καταγραφή μαθητών Τετάρτη και Σάββατο -επειδή η συχνότητα προσέλευσης διαφέρει, άμεση και ειλικρινής συνεργασία μεταξύ συντονιστή και υπευθύνων Τ.Ε.Γ.,επιτόπια έρευνα για άμεση και αμοιβαία ενημέρωση ώστε να υπάρχει εξορθολογισμός ανάμεσα στα τμήματα, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, συρρίκνωση των εκπαιδευτικών περιφερειών.

  Η προσπάθεια να διατηρηθούν θέσεις χωρίς αντίκρυσμα είχαν ως αποτέλεσμα τη διόγκωση των προβλημάτων και των δαπανών.

  Αυτό βέβαια προϋποθέτει στελέχη και εκπαιδευτικούς με όραμα,με ταλέντο και με ικανότητες.

  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΥΤΤΑ,φιλόλογος, Βρυξέλλες

 • 5 Φεβρουαρίου 2011, 13:16 | Mackis

  Υπάρχει ήδη η βάση στην οποία καταγράφεται ο αριθμός των μαθητών καθώς και οι εκπαιδευτικοί ανά Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης (http://dipode.westgate.gr).
  Απαιτούνται κάποιες βελτιώσεις. Το θέμα είναι να γνωρίζεις από πριν τι θέλεις να καταγράφεις.
  Προτείνω:
  1. Κάθε μαθητής που εγγράφεται σε Τ.Ε.Γ. λαμβάνει έναν προσωπικό κωδικό. Με διαγνωστικό τεστ που γίνεται στην αρχή της χρονιάς ο μαθητής «τοποθετείται» σε επίπεδο (Α1, Α2, κλπ). Για κάθε μαθητή υπάρχει στόχος. Τα στοιχεία επικοινωνίας ενημερώνονται με κάθε αλλαγή. Η πορεία του μαθητή παρακολουθείται μέχρι την ενηλικίωση και μετά (ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξέλιξη).
  2. Ξεκάθαρος καθορισμός των μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για να ξέρουμε και τι καταγράφουμε:
  α. Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας: Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε 6 επίπεδα. Αξιολόγηση μέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας).
  β. Δίγλωσση Μονάδα: Αναγνωρισμένο από τις τοπικές αρχές σχολείο το οποίο παρέχει απολυτήριο. Προϋπάρχει πρωτόκολλο μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών αρχών. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του μοντέλου.
  γ. Ενταγμένα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού: Σχολεία με μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα εντός του ωρολόγιου προγράμματος του σχολείου (ως μάθημα επιλογής).
  δ. Αμιγείς μονάδες: Παρακολούθηση κάθε μαθητή μέχρι την αποφοίτηση από το ελληνικό Πανεπιστήμιο.

  3. Δημιουργία ομάδων εργασίας σε Πρεσβείες με σκοπό την καταγραφή του μαθητικού δυναμικού ελληνικής καταγωγής στα σχολεία της χώρας. Συνεργασία με τοπικές στατιστικές αρχές (αριθμός Ελλήνων σε επαγγελματικά σχολεία, Έλληνες φοιτητές, κ.λ.π.). Έρευνα όσον αφορά στην πορεία του πληθυσμού ελληνικής καταγωγής και στις πολιτικές «ενσωμάτωσης» κάθε χώρας.

  4. Αναζήτηση ξένων σχολείων στα οποία διδάσκεται η αρχαία ελληνική γλώσσα και συνεχής συνεργασία με τους Διευθυντές τους για έναρξη μαθημάτων νέας ελληνικής. Συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. με παρότρυνση των μαθητών αυτών να επισκεφθούν την Ελλάδα.

  Η φράση του Υπουργείου «αξιολόγηση του παραγόμενου έργου σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους» εννοεί κυρίως την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων δηλαδή των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Η αντίληψη «τόσοι μαθητές ανά καθηγητή» δεν οδηγεί πουθενά. Τέτοιες λογικές μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σε κανονικά σχολεία της Ελλάδας (και μόνο για μεγάλες πόλεις) και όχι σε ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα όπως αυτό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

  Ευθύμιος Συμεωνίδης
  Σαντορίνη

 • 4 Φεβρουαρίου 2011, 11:36 | Ιωαννης Πιτσας

  Θέτω μερικες προτασεις και απόψεις που έγιναν επι θητείας μου (7-10-2008 έως 13-09-2010)για Αυστραλία για δική σας ενημέρωση καθώς ο χρόνος θα αξιολογίσει το εργο και προσπάθειές μου κατα το άνωθεν διάστημα.
  Σκοπός και στόχοι του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Σίδνεϊ επι θητείας μου:
  Ο βασικός σκοπός του γραφείου καθορίζεται από το άρθρο 1 του νόμου 2413/1996 περί ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό άρθρο. Εν συντομία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις περιοχές Κουήσλαντ (Queensland), Νέας Νότια Ουαλίας (New South Wales), Καμπέρας (Canberra ACT) και Νέας Ζηλανδίας (New Zealand).

  Για την επίτευξη αυτού του σκοπού και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις λειτουργίες των 25 (είκοσι πέντε) παρελθόντων ετών θέσαμε για τις σχολικές χρονιές 2009-2010 τους ακόλουθους στόχους:

  1. Αναστροφή του αρνητικού κλίματος που επικρατεί ανάμεσα σε αρκετούς φορείς της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης και του Γραφείου Εκπαίδευσης
  2. Ανάπτυξη σχέσεων εποικοδομητικής συνεργασίας ανάμεσα στο Γραφείο Εκπαίδευσης και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ για την επίλυση των εκπαιδευτικών θεμάτων
  3. Ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας του Γραφείου Εκπαίδευσης και της εμπιστοσύνης των φορέων της Ομογένειας
  4. Βελτίωση της επικοινωνίας του γραφείου με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και τους ομογενείς εκπαιδευτικούς Νέων Ελληνικών όλων των βαθμίδων.
  5. Ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών εφαρμογών για την μηχανογράφηση του Γραφείου Εκπαίδευσης.
  6. Προώθηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών.
  7. Δημιουργία εφαρμογών διαδικτύου (internet) για την επικοινωνία με τους φορείς της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
  8. Προώθηση του πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.
  Σχεδιασμός των δράσεων για την επίτευξη των στόχων κατά 2009

  Οι δράσεις που αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων κατά τις σχολικές χρονιές 2009-2010 σχεδιάστηκαν από το Γραφείο Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στις περιοχές ευθύνης του. Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:

  1. Η δραματική μείωση του αριθμού των μαθητών που λαμβάνουν Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση
  2. Η μείωση των φοιτητών στα τμήματα Ελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων στην περιοχή του Σίδνεϊ
  3. Το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας
  Οι αιτίες και η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων αυτών είναι επιτακτική ανάγκη, αν όντως επιθυμούμε τη βελτίωση της παρεχόμενης Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, αλλά δυστυχώς ξεφεύγει των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του Γραφείου Εκπαίδευσης. Ωστόσο στο σχεδιασμό των δράσεών μας εστιάσαμε περισσότερο στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών κυρίως με την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης και στο βαθμό που μας αφορά
  Το Γραφείο Εκπαίδευσης κατά το χρονικο διαστημα αυτό λειτούργησε με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του:
  Ειδικότερα το γραφείο κινήθηκε με γνώμονα τις ακόλουθες βασικές αρχές:
  1. Ευγενική αντιμετώπιση του κοινού που έρχεται σε επαφή με το Γραφείο Εκπαίδευσης.
  2. Ανταπόκριση σε τηλεφωνικές κλήσεις άμεσα. Πέραν των 5 τηλεφωνικών χτυπημάτων ο καλών παραπέμπεται αυτόματα στον τηλεφωνητή. Με αυτόν τον τρόπο δεν χάνεται καμία τηλεφωνική κλήση προς το γραφείο.
  3. Διεκπεραίωση των αιτημάτων του κοινού υποχρεωτικά εντός 48 ωρών.
  4. Αύξηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

  Σε ό,τι αφορά στην αύξηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβή ποσοτικά στοιχεία, καθώς δε γινόταν ακριβής καταγραφή, αλλά κατά προσέγγιση, μπορούμε να πούμε ότι το 70% των αιτημάτων διεκπεραιώθηκαν φέτος ηλεκτρονικά σε αντίθεση με πέρυσι που το ποσοστό κατά προσέγγιση ήταν 45%.
  Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελλάδας στο Σίδνεϊ λειτούργησε για πρώτη φορά ως αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο για το Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής γλώσσας το 2007. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η αίτηση για την αναγνώριση του Γραφείου Εκπαίδευσης ως εξεταστικού κέντρου αποτελούσε και ταυτόχρονη δέσμευση για τη συνεχή και αδιάλειπτη διεξαγωγή των εξετάσεων τουλάχιστον για μία πενταετία, η δέσμευση αυτή δεν τηρήθηκε κυρίως λόγω έλλειψης Συντονιστή επί μακρό χρονικό διάστημα και απροθυμίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών να ασχοληθούν με την προώθηση του θεσμού. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα ακόμη πλήγμα στην αξιοπιστία του Γραφείου καθώς οι φορείς της ομογένειας επιθυμούν τη συνέχεια των διαδικασιών ανεξαρτήτως προσώπων και καταστάσεων, αρχή η οποία εφαρμόζεται γενικότερα στη δομή και οργάνωση του συστήματος της Αυστραλίας.
  Οι δράσεις που σχεδίασε το Γραφείο Εκπαίδευσης Σίδνεϊ κατά τη σχολική χρονιά 2009 για την προώθηση και στήριξη του θεσμού έχουν ήδη, κατά το 1ο τετράμηνο του 2010 εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία και απεικονίζονται στον αριθμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης του 2010 που για πρώτη φορά ξεπερνούν τους 30 (τριάντα).
  Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετασχόντων σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της Αυστραλίας. Η τάση για τις επόμενες χρονιές δείχνει ανοδική πορεία που οφείλεται κυρίως στην ουσιαστική προώθηση του θεσμού από τα μέλη του γραφείου μας,εμου,του κ Γενικού Προξένου.

  Δράση: Υποστήριξη του έργου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών

  Δράση: Θέσπιση παιδαγωγικών συναντήσεων στο τέλος κάθε διμήνου
  Δράση: Ηλεκτρονική Υποβολή Εβδομαδιαίων Εκθέσεων απο τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.
  Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης, και μόνο αυτός, έχει τη δυνατότητα με τον δικό του κωδικό ανά πάσα στιγμή να μελετήσει τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  Εάν το ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε ή η Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας επιθυμούσε να είχε πρόσβαση στις εκθέσεις μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κωδικό πρόσβασης ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.
  Δράση: Ανάρτηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης
  Δράση: Ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προερχόμενου από ελληνικές εκπαιδευτικές πηγές
  Δράση :Δημιουργία του Δικτύου Δασκάλων NSW
  Δράση: Δημιουργία ενδεικτικών πλάνων μαθημάτων με τη χρήση Εκπαιδευτικού λογισμικού.
  Δράση :Προώθηση των on-line εφαρμογών με ενημερωτικές συναντήσεις
  Δράση :Συμμετοχή στη δράση eTwinning
  Στόχοι για επόμενες χρονιές:

  Για τις επόμενες χρονιές το Γραφείο Εκπαίδευσης είχε θέσει τους ακόλουθους στόχους:

  1. Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του Γραφείου και του τρόπου εργασίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.
  2. Περαιτέρω ανάπτυξη των ελεγκτικών μηχανισμών της εργασίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική σκοπιά.
  3. Περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών εφαρμογών και προώθησή τους στο κοινό
  4. Περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων για την προώθηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
  5. Αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
  6. Μελέτη Σκοπιμότητας της ανάπτυξης online μαθημάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας για τις περιοχές ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης. Η τεχνολογική υποδομή ήδη παρέχεται στο γραφείο μας από το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και την πλατφόρμα moodle (Βλέπε http://www.sch.gr/portal/media-type/html/page/default.psml/js_pane/5000,540). Η υλοποίηση ωστόσο τέτοιου είδους μαθημάτων είναι ίσως πρακτικά αδύνατη χωρίς την επιπλέον απόσπαση εκπαιδευτικού του κλάδου πληροφορικής με ειδίκευση στο eLearning. Η ήδη υπάρχουσα εκπαιδευτικός κλάδου πληροφορικής έχει λόγω προηγούμενης εμπειρίας της (κυρίως σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) την ικανότητα να οργανώσει τις φάσεις υλοποίησης και να επιβλέψει τη συνολική διαδικασία παραγωγής τέτοιων ηλεκτρονικών μαθημάτων αλλά το επιφορτισμένο έργο της καθιστά εντελώς απαγορευτική τη δημιουργία μίας τέτοιας καινοτόμου δράσης για τον Ελληνισμό της περιοχής ευθύνης μας. Μία τέτοια δράση θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να επιφέρει ακόμη και σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Κράτος (λαμβάνοντας υπόψη τα σχεδόν μηδενικά έξοδά του) αφού το κομμάτι της επιμόρφωσης των διδασκόντων την Ελληνική γλώσσα είναι αρκετά παραμελημένο στην Αυστραλία.
  7. Αξιολόγηση όλων των διαδικασιών που αναπτύχθηκαν κατά τις 2 προηγούμενες σχολικές χρονιές.
  8. Δημιουργία πλαισίου για τη διατήρηση και αδιάλειπτη λειτουργία των υποδομών που δημιουργήθηκαν κατά τη χρονιά 2010 ακόμη και σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Συντονιστή Εκπαίδευσης όπως και έγινε.
  9. Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Ελληνικού Μορφωτικού Ινστιτούτου στο Σίδνεϋ με απώτερο σκοπό την κατάργηση της αποστολής δασκάλων με το σημερινό καθεστώς και την αποστολή μόνο εξειδικευμένου και άριστα καταρτισμένου προσωπικού που θα υποστηρίζει την εδώ ελληνόγλωσση εκπαίδευσης με σύγχρονους όρους και την επιβολή διδάκτρων. Αντίστοιχο μορφωτικό Ινστιτούτο έχει ήδη δημιουργήσει το Ισπανικό Κράτος (Instituto Cervantes) τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία.
  (βλέπε http://sidney.cervantes.es/en/about_us_centre_spanish.htm )
  Με τη συγκεκριμένη πρόταση για τη σύσταση Μορφωτικού Ινστιτούτου συνδέουμε άμεσα και τη δημιουργία των ηλεκτρονικών μαθημάτων (eLearning) που προτείναμε σε προηγούμενη παράγραφο. Θεωρούμε ότι το Μορφωτικό Ινστιτούτο θα πρέπει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.
  Ως πρωην εκπαιδευτικός της πολιτείας ΝΝΟ και πρώην Συντονιστής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΔΜΘ σας μεταφέρω τα ανωτέρω για ενημέρωσή σας.
  Σας ευχαριστώ όλους,ιδιαιτέρως όλους με τους οποίους είχα την τιμή και χαρά να συνεργαστώ κατά την περίοδο αυτή κ Ι. Πίτσας.

 • 4 Φεβρουαρίου 2011, 11:04 | Ιωαννης Πιτσας

  Θέτω μερικες προτασεις και απόψεις που έγιναν επι θητείας μου(7-10-2008 έως 13-09-2010)για δική σας ενημέρωση καθώς ο χρόνος θα αξιολογίσει το εργο και προσπάθειες μου κατα το άνωθεν διάστημα.
  Σκοπός και στόχοι του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Σίδνεϊ επι θητείας μου:
  Ο βασικός σκοπός του γραφείου καθορίζεται από το άρθρο 1 του νόμου 2413/1996 περί ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό άρθρο. Εν συντομία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις περιοχές Κουήσλαντ (Queensland), Νέας Νότια Ουαλίας (New South Wales), Καμπέρας (Canberra ACT) και Νέας Ζηλανδίας (New Zealand).

  Για την επίτευξη αυτού του σκοπού και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις λειτουργίες των 25 (είκοσι πέντε) παρελθόντων ετών θέσαμε για τις σχολικές χρονιές 2009-2010 τους ακόλουθους στόχους:

  1. Αναστροφή του αρνητικού κλίματος που επικρατεί ανάμεσα σε αρκετούς φορείς της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης και του Γραφείου Εκπαίδευσης
  2. Ανάπτυξη σχέσεων εποικοδομητικής συνεργασίας ανάμεσα στο Γραφείο Εκπαίδευσης και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ για την επίλυση των εκπαιδευτικών θεμάτων
  3. Ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας του Γραφείου Εκπαίδευσης και της εμπιστοσύνης των φορέων της Ομογένειας
  4. Βελτίωση της επικοινωνίας του γραφείου με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και τους ομογενείς εκπαιδευτικούς Νέων Ελληνικών όλων των βαθμίδων.
  5. Ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών εφαρμογών για την μηχανογράφηση του Γραφείου Εκπαίδευσης.
  6. Προώθηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών.
  7. Δημιουργία εφαρμογών διαδικτύου (internet) για την επικοινωνία με τους φορείς της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
  8. Προώθηση του πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.
  Σχεδιασμός των δράσεων για την επίτευξη των στόχων κατά 2009

  Οι δράσεις που αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων κατά τις σχολικές χρονιές 2009-2010 σχεδιάστηκαν από το Γραφείο Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στις περιοχές ευθύνης του. Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:

  1. Η δραματική μείωση του αριθμού των μαθητών που λαμβάνουν Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση
  2. Η μείωση των φοιτητών στα τμήματα Ελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων στην περιοχή του Σίδνεϊ
  3. Το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας
  Οι αιτίες και η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων αυτών είναι επιτακτική ανάγκη, αν όντως επιθυμούμε τη βελτίωση της παρεχόμενης Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, αλλά δυστυχώς ξεφεύγει των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του Γραφείου Εκπαίδευσης. Ωστόσο στο σχεδιασμό των δράσεών μας εστιάσαμε περισσότερο στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών κυρίως με την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης και στο βαθμό που μας αφορά
  Το Γραφείο Εκπαίδευσης κατά το χρονικο διαστημα αυτό λειτούργησε με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του:
  Ειδικότερα το γραφείο κινήθηκε με γνώμονα τις ακόλουθες βασικές αρχές:
  1. Ευγενική αντιμετώπιση του κοινού που έρχεται σε επαφή με το Γραφείο Εκπαίδευσης.
  2. Ανταπόκριση σε τηλεφωνικές κλήσεις άμεσα. Πέραν των 5 τηλεφωνικών χτυπημάτων ο καλών παραπέμπεται αυτόματα στον τηλεφωνητή. Με αυτόν τον τρόπο δεν χάνεται καμία τηλεφωνική κλήση προς το γραφείο.
  3. Διεκπεραίωση των αιτημάτων του κοινού υποχρεωτικά εντός 48 ωρών.
  4. Αύξηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

  Σε ό,τι αφορά στην αύξηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβή ποσοτικά στοιχεία, καθώς δε γινόταν ακριβής καταγραφή, αλλά κατά προσέγγιση, μπορούμε να πούμε ότι το 70% των αιτημάτων διεκπεραιώθηκαν φέτος ηλεκτρονικά σε αντίθεση με πέρυσι που το ποσοστό κατά προσέγγιση ήταν 45%.
  Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελλάδας στο Σίδνεϊ λειτούργησε για πρώτη φορά ως αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο για το Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής γλώσσας το 2007. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η αίτηση για την αναγνώριση του Γραφείου Εκπαίδευσης ως εξεταστικού κέντρου αποτελούσε και ταυτόχρονη δέσμευση για τη συνεχή και αδιάλειπτη διεξαγωγή των εξετάσεων τουλάχιστον για μία πενταετία, η δέσμευση αυτή δεν τηρήθηκε κυρίως λόγω έλλειψης Συντονιστή επί μακρό χρονικό διάστημα και απροθυμίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών να ασχοληθούν με την προώθηση του θεσμού. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα ακόμη πλήγμα στην αξιοπιστία του Γραφείου καθώς οι φορείς της ομογένειας επιθυμούν τη συνέχεια των διαδικασιών ανεξαρτήτως προσώπων και καταστάσεων, αρχή η οποία εφαρμόζεται γενικότερα στη δομή και οργάνωση του συστήματος της Αυστραλίας.
  Οι δράσεις που σχεδίασε το Γραφείο Εκπαίδευσης Σίδνεϊ κατά τη σχολική χρονιά 2009 για την προώθηση και στήριξη του θεσμού έχουν ήδη, κατά το 1ο τετράμηνο του 2010 εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία και απεικονίζονται στον αριθμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης του 2010 που για πρώτη φορά ξεπερνούν τους 30 (τριάντα).
  Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετασχόντων σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της Αυστραλίας. Η τάση για τις επόμενες χρονιές δείχνει ανοδική πορεία που οφείλεται κυρίως στην ουσιαστική προώθηση του θεσμού από τα μέλη του γραφείου μας,εμου,του κ Γενικού Προξένου.

  Δράση: Υποστήριξη του έργου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών

  Δράση: Θέσπιση παιδαγωγικών συναντήσεων στο τέλος κάθε διμήνου
  Δράση: Ηλεκτρονική Υποβολή Εβδομαδιαίων Εκθέσεων απο τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.
  Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης, και μόνο αυτός, έχει τη δυνατότητα με τον δικό του κωδικό ανά πάσα στιγμή να μελετήσει τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  Εάν το ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε ή η Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας επιθυμούσε να είχε πρόσβαση στις εκθέσεις μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κωδικό πρόσβασης ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.
  Δράση: Ανάρτηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης
  Δράση: Ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προερχόμενου από ελληνικές εκπαιδευτικές πηγές
  Δράση :Δημιουργία του Δικτύου Δασκάλων NSW
  Δράση: Δημιουργία ενδεικτικών πλάνων μαθημάτων με τη χρήση Εκπαιδευτικού λογισμικού.
  Δράση :Προώθηση των on-line εφαρμογών με ενημερωτικές συναντήσεις
  Δράση :Συμμετοχή στη δράση eTwinning
  Στόχοι για επόμενες χρονιές:

  Για τις επόμενες χρονιές το Γραφείο Εκπαίδευσης είχε θέσει τους ακόλουθους στόχους:

  1. Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του Γραφείου και του τρόπου εργασίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.
  2. Περαιτέρω ανάπτυξη των ελεγκτικών μηχανισμών της εργασίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική σκοπιά.
  3. Περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών εφαρμογών και προώθησή τους στο κοινό
  4. Περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων για την προώθηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
  5. Αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
  6. Μελέτη Σκοπιμότητας της ανάπτυξης online μαθημάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας για τις περιοχές ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης. Η τεχνολογική υποδομή ήδη παρέχεται στο γραφείο μας από το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και την πλατφόρμα moodle (Βλέπε http://www.sch.gr/portal/media-type/html/page/default.psml/js_pane/5000,540). Η υλοποίηση ωστόσο τέτοιου είδους μαθημάτων είναι ίσως πρακτικά αδύνατη χωρίς την επιπλέον απόσπαση εκπαιδευτικού του κλάδου πληροφορικής με ειδίκευση στο eLearning. Η ήδη υπάρχουσα εκπαιδευτικός κλάδου πληροφορικής έχει λόγω προηγούμενης εμπειρίας της (κυρίως σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) την ικανότητα να οργανώσει τις φάσεις υλοποίησης και να επιβλέψει τη συνολική διαδικασία παραγωγής τέτοιων ηλεκτρονικών μαθημάτων αλλά το επιφορτισμένο έργο της καθιστά εντελώς απαγορευτική τη δημιουργία μίας τέτοιας καινοτόμου δράσης για τον Ελληνισμό της περιοχής ευθύνης μας. Μία τέτοια δράση θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να επιφέρει ακόμη και σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Κράτος (λαμβάνοντας υπόψη τα σχεδόν μηδενικά έξοδά του) αφού το κομμάτι της επιμόρφωσης των διδασκόντων την Ελληνική γλώσσα είναι αρκετά παραμελημένο στην Αυστραλία.
  7. Αξιολόγηση όλων των διαδικασιών που αναπτύχθηκαν κατά τις 2 προηγούμενες σχολικές χρονιές.
  8. Δημιουργία πλαισίου για τη διατήρηση και αδιάλειπτη λειτουργία των υποδομών που δημιουργήθηκαν κατά τη χρονιά 2010 ακόμη και σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Συντονιστή Εκπαίδευσης όπως και έγινε.
  9. Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Ελληνικού Μορφωτικού Ινστιτούτου στο Σίδνεϋ με απώτερο σκοπό την κατάργηση της αποστολής δασκάλων με το σημερινό καθεστώς και την αποστολή μόνο εξειδικευμένου και άριστα καταρτισμένου προσωπικού που θα υποστηρίζει την εδώ ελληνόγλωσση εκπαίδευσης με σύγχρονους όρους και την επιβολή διδάκτρων. Αντίστοιχο μορφωτικό Ινστιτούτο έχει ήδη δημιουργήσει το Ισπανικό Κράτος (Instituto Cervantes) τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία.
  (βλέπε http://sidney.cervantes.es/en/about_us_centre_spanish.htm )
  Με τη συγκεκριμένη πρόταση για τη σύσταση Μορφωτικού Ινστιτούτου συνδέουμε άμεσα και τη δημιουργία των ηλεκτρονικών μαθημάτων (eLearning) που προτείναμε σε προηγούμενη παράγραφο. Θεωρούμε ότι το Μορφωτικό Ινστιτούτο θα πρέπει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.
  Ως πρωην εκπαιδευτικός της πολιτείας ΝΝΟ και πρώην Συντονιστής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΔΜΘ σας μεταφέρω τα ανωτέρω για ενημέρωσή σας.
  Σας ευχαριστώ όλους,ιδιαιτέρως όλους με τους οποίους είχα την τιμή και χαρά να συνεργαστώ κατά την περίοδο αυτή κ Ι. Πίτσας.