Άρθρο 10

Το άρθρο 31 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 3284/2004 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31
Προθεσμίες
§ 1. Για την πολιτογράφηση ισχύουν οι εξής ειδικές προθεσμίες από την υποβολή της αίτησης:
α. δύο μήνες για την εξέταση της πληρότητας των δικαιολογητικών από τον δήμο και τη διαβίβαση της αίτησης στην αρμόδια για θέματα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας. Σε περίπτωση μη πλήρους αίτησης, η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή της τελευταίας πλήρους αίτησης.
β. Δώδεκα (12) μήνες για την εξέταση της πλήρωσης των προϋποθέσεων της πολιτογράφησης που ρυθμίζονται από το άρθρο 5 ΚΕΙ από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας έως την κλήση του ενδιαφερομένου σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Περιφέρειας. Στο διάστημα αυτό προσμετράται και ο χρόνος που έχει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προκειμένου να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η αστυνομική αρχή, στην οποία διαβιβάζεται ο φάκελος δυνάμει του άρθρου 7 παράγρ. 2 του παρόντος Κώδικα, υποχρεούται να απαντήσει εντός τεσσάρων (4) μηνών. Εάν ο χρόνος αυτός παρέλθει χωρίς την έκφραση γνώμης από την αστυνομία, η Περιφέρεια υποχρεούται να καλέσει τον ενδιαφερόμενο σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης.
γ. Τέσσερις μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Περιφέρειας έως τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Προκειμένου περί αίτησης καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας ισχύει προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την υποβολή της αίτησης ως την ημερομηνία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης καθορισμού.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες των παρ.1 και 2 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο ετών. Αν η υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα στην εν λόγω προθεσμία, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο τους λόγους της καθυστέρησης και τα δικαιολογητικά που τυχόν λείπουν.»

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 11:06 | Azkar Ahmed

  Οι προθεσμίες δεν θα τηρηθούν (όπως δεν τηρείται καμία προθεσμία στην δημόσια διοίκηση αλλά θα βοηθήσει η απλοποίηση της διαδικασίας στην συντόμευση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 12:10 | Δάφνη Μ

  Αναφορικά με το άρθρο 10 και την καθιέρωση προθεσμιών θα πρέπει να επισημανθεί ότι αρχικά οι υπάλληλοι των Δήμων που ασχολούνται με τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, είναι υπάλληλοι που ασκούν παράλληλα καθήκοντα Δημοτολογίου, Ληξιαρχείων, μητρώων Αρρένων και ανταποκριτών του ΟΓΑ. Εύλογο είναι ότι δεν έχουν ούτε την απαιτούμενη εξειδίκευση ούτε τον απαιτούμενο χρόνο για τον ορθό έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών της πολιτογράφησης, τα οποία αποστέλλονται παραταύτα ελλιπή στις Περιφέρειες. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική προθεσμία πέραν των 12 μηνών όταν ο φάκελος έρχεται μη συμπληρωμένος από το Δήμο;
  Ακόμα η 4μηνη προθεσμία από την συνέντευξη έως τη δημοσίευση στο ΦΕΚ πόσο εφικτό είναι να τηρηθεί;
  Το ζήτημα δεν είναι να υπάρχουν προθεσμίες οι οποίες στην πράξη δεν θα τηρούνται λόγω προβλημάτων, αλλά να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η προθεσμία που θα τεθεί να μπορεί να εφαρμόζεται και στην πράξη, συνυπολογιζόμενων όλων των προβλημάτων.
  Αναφορικά με τις υποθέσεις καθορισμού ιθαγένειας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επικοινωνία των Ελληνικών Υπηρεσιών της χώρας με τις προξενικές αρχές είναι ιδιαίτερα δυσχερής, σε αρκετά προξενεία το διπλωματικό ταχυδρομείο γίνεται κάθε 3 και 6 μήνες. Οι υπάλληλοι των προξενείων πολλές φορές από τον όγκο της δουλειάς δεν γνωρίζουν τα θέματα του αντικειμένου της Ιθαγένειας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και λάθη. Πολλές φορές γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων ότι τα προξενεία δέχονται το κοινό ελάχιστες ώρες την εβδομάδα και πολλοί από τους ομογενείς του εξωτερικού προτιμούν να κάνουν υπερατλαντικά ταξίδια, προκειμένου να καταθέσουν μόνοι τους τα δικαιολογητικά για τον καθορισμό της Ιθαγένειας τους στην Ελλάδα.
  Επίσης τα θέματα καθορισμού Ιθαγένειας έχουν από μόνα τους το πρόβλημα του ότι επιχειρείται να διαγνωστεί η Ιθαγένεια πολλές φορές και 70 χρόνια μετά από την γέννηση του ατόμου, με τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται για την συγκέντρωση παλαιών δικαιολογητικών.
  Το να τεθεί μία προθεσμία δεν θα λύσει από μόνη της το πρόβλημα που υπάρχει, αν δεν λυθούν τα θέματα στα οποία οφείλονται οι καθυστερήσεις. Άλλωστε είναι γνωστό ότι λόγω της δυσκολίας του αντικείμενου της Ιθαγένειας συχνά τα ερωτήματα που απευθύνουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες προς το Υπουργείο Εσωτερικών για παροχή διευκρινίσεων κάνουν στις καλύτερες των περιπτώσεων 1 έτος για να απαντηθούν. Όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογισθούν και να εξαιρεθεί το αντικείμενο της Ιθαγένειας από οποιαδήποτε προθεσμία, αν θεωρείτε δε ότι για λόγους χρηστής διοίκησης θα πρέπει να ορισθεί προθεσμία αυτή να μην ανέρχεται σε 2 έτη, γιατί κάτι τέτοιο είναι βέβαιο ότι στην πράξη δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί, αν δεν υπάρξουν ρυθμίσεις στα ζητήματα που προκαλούν τις όποιες καθυστερήσεις.

 • 1 Ιανουαρίου 2010, 22:46 | Frank O.

  Πολύ καλό , μακάρι να εφαρμοστεί. Μετά από 25 έτη στην Αθήνα, ο φάκελος μου έκανε 2 μήνες να πάει στην Περιφέρεια. Έπειτα ένα χρόνο να γνωστοποιηθεί η παραλαβή από την Περιφέρεια , και ……άντε να δούμε.

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 09:43 | pygolabida

  1) Το παράβολο ισχύει για τους αλλογενείς αλλοδαπούς. Οι ομογενείς που είναι και η μεγάλη πλειοψηφεία, εξαιρούνται του παραβόλου (λάθος κατά τη γνώμη μου).
  2) Οι προθεσμίες είναι δύσκολο να τηρηθούν καθότι γίνεται έρευνα που εμπλέκει πολλές διαφορετικές υπηρεσίες (ασφάλεια, υπουργείο δικαιοσύνης) και υπάρχει διαφορετική χρονική ανταπόκριση ανά περίπτωση υπόθεσης. Κανείς δεν ρισκάρει να βάλει την υπογραφή του όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, καλύτερα να αργήσει μια υπόθεση παρά να πολιτογραφηθεί κάποιος εγκληματίας. Επίσης, όσο και αν ακούγεται περίεργο, στις «δύσκολες» διευθύνσεις όπως περιφέρειες/ιθαγένεια, υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού (ποιός υπάλληλος θέλει να είναι σε υπηρεσία στην οποία χρεώνεται 50 με 100 περιπτώσεις τη βδομάδα & έχει να κάνει με αλλοδαπούς), οπότε & η διάθεση να υπάρχει στο τέλος η καθυστέρηση είναι αναπόφευκτη.Τέλος, παρόλο που υπάρχουν εγκύκλιοι σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να ζητούν οι δήμοι, στην πράξη αυτό δεν γίνεται ποτέ με αποτέλεσμα οι φάκελοι όταν φτάνουν στο τελικό στάδιο να είναι ελλειπείς και κάποια έγγραφα να έχουν λήξει, και ξαναζητούνται από την αρχή.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 23:59 | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΑ ΣΥΝΤΜΗΘΕΙ ΣΤΟ 1 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΜΗΣ

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 23:44 | Anna Triandafyllidou

  Νομίζω ότι 2 μήνες για πρώτη επεξεργασία και 6 μήνες κατόπιν είναι αρκετοί. Καιο αιτών να ενημερώνεται εγγράφως (ηλεκτρονικά) για την εξέλιξη της υπόθεσης του στο 2μηνο και μετά στο 6μηνο. οσον αφορά τις ανησυχίες κάποιων από τους προλαλήσαντες για το αν τα λεφτά που πληρώνουν οι έλληνες πολίτες θα χρηματοδοτούν τις διοικητικές πράξεις που αφορούν τους αλλοδαπούς ας θυμηθούν ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα ανεξαρτήτως ιθαγένειας πληρώνουν φόρους, οι δε αλλοδαοποί πληρώνουν και αδρά παράβολα για άδειες διαμονής που συχνά αργούν τόσο να εκδοθούν που τις παραλαμβάνουν λίγους μήνες πριν την λήξη τους και μετά ξαναπληρώνουν και άντε πάλι από την αρχή. Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να δώσει στο φως της δημοσιότητας τι γίνονται τα χρήματα από τα παράβολα αυτά γιατί σίγουρα δεν έχουν αφιερωθεί μέχρι σήμερα στην παροχή υπηρεσιών για αλλοδαπούς!

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 08:27 | Παύλος

  ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ; ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ;

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 02:26 | Κωνσταντίνος Λαζόπουλος

  Ατιμούλικα, πάλι πάτε να περάσετε ότι γουστάρετε και κάνετε δήθεν ότι σας νοιάζει η γνώμη μας !

  Σας νοιάζει αληθινά η γνώμη μας ?

  Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα !

  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ !!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 01:45 | ΑΝΘΗ ΡΙΖΟΥ

  Αυτό το «ιθαγένεια» που βλέπω παντού, γιατί δεν γίνεται «υπηκοότητα»; Τα χρονικά όρια είναι υπερβολικά μικρά και θα οδηγήσουν σε βιαστικές μαζικές αποδόσεις λόγω του τρομακτικού όγκου των αιτήσεων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 01:04 | Διηνέκης Ποντικός

  Οι προθεσμίες κακώς τίθενται. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπό παρακολούθηση στα πλαίσια ενεργούς έρευνας για τρομοκρατία ή άλλη παράνομη δραστηριότητα. Θα πρέπει η αστυνομική αρχή να αποκαλύψει στοιχεία ενεργούς έρευνας ή να την ολοκληρώσει πρόχειρα σε τέσσερις μήνες;

  Εάν η αστυνομία ή οποιαδήποτε υπηρεσία κωλυσιεργεί και καθυστερεί την όλη διαδικασία αδικαιολόγητα, αυτό πρέπει να ρυθμιστεί με άλλον τρόπο. Να υπάρχει π.χ. ένα εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης του σταδίου που βρίσκεται κάθε αίτηση, και να υπάρχει ενημέρωση του ΥΠΕΣ για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης αν είναι υπέρμετρη.

  Αν η Αστυνομία καθυστερεί επειδή τεμπελιάζει ή αν το κάνει επειδή έχει ανοιχτή έρευνα για συγκεκριμένο άτομο ή επειδή δεν έχει επαρκές προσωπικό, δεν είναι το ίδιο και το αυτό.

  Πρώτα σκεφτείτε πώς θα μπορέσουν οι διαφορετικές υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους γρήγοροα (στελέχωση, εσωτερικές διαδικασίες γραφειοκρατίες) αλλά προς θεού μην υποχρεώνεται το Ελληνικό κράτος να προχωρεί σε αυτή την κορυφαία διαδικασία με προχειρότητα λόγω πίεσης χρόνου.

  Όταν κάποιος έχει πράγματι βαθειά και στενή σχέση με την Ελλάδα και την έχει επιλέξει για πατρίδα του τότε δεν τον πειράζει να περιμένει λιγάκι παραπάνω για να γίνει πολίτής της.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 00:23 | Βαγγέλης Πολυμερόπουλος

  Σε προηγούμενο άρθρο λέει ότι δεν μπορεί να πάρει κάποιος την υπηκόοτητα αν έχει τελεσιδικήσει απόφαση απέλασης εναντίον του. Αυτό ισχύει ακόμα και αν η απόφαση έχει τελεσιδηκήσει ακόμα και μέσα στον χρόνο που έχει περάσει από την στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία; Δεν πρέπει να αναστέλλεται οποιαδήποτε δικαστική απόφαση απέλασης από την στιγμή που ξεκινά η διαδικασία πολιτογράφησης;

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 23:24 | Λίτσα

  Αναφορικά με τις προθεσμίες που αφορούν στην πολιτογράφηση καλά ετέθησαν, καθώς οι υπηρεσίες ήταν έρμαιο της εκάστοτε αστυνομικής δ/νσης για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα των συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης κι ασφάλειας.
  Όσον αφορά την ιθαγένεια όμως καθώς και τις αιτήσεις καθορισμού ή διαπίστωσης οφείλω να παρατηρήσω τα εξής:
  1. Τα προξενικά τμήματα της χώρας μας στο εξωτερικό αποστέλλουν στο σύνολο τους ελλιπής τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων κι επιπλέον καθυστερούν υπερβολικά στην αποστολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, συνεπώς θα πρέπει να συμμορφωθούν πρώτα εκείνοι ως προς τους χρόνους
  2. Μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει μια Κ.Υ.Α ή όπως θέλετε πείτε το που να καταγράφει τα στοιχειώδη δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση γιατί ακριβώς η ιθαγένεια αυτών των περιπτώσεων ανατρέχει στο χρόνο τέλεσης των γεγονότων κι εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ίσχυαν τότε. Κι επειδή πολλές φορές η εφαρμογή διατάξεων μιας άλλης εποχής είναι αρκετά δύσκολη, γιατί απαιτείται να συλλεχθεί, γεγονος δύσκολο καθώς δεν υπάρχει οργανωμένη κάπου η νομοθεσία κι οι εγκύκλιοι του υπουργείου, θα πρέπει να μελετηθεί καθώς κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, ο χρόνος που απαιτείται είναι αρκετός.
  3. Αν δεν λειτουργήσει το εθνικό δημοτολόγιο ώστε όλοι οι δήμοι της χώρας να έχουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς και να φτιαχνούν τα τραγικά λάθη εγγραφών που αρκετά συχνά διαπιστώνονται, δεν νομίζω ότι μπορούμε να θέσουμε χρονικά όρια σε αυτού του τύπου τις αιτήσεις.

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 22:56 | ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Τα ποσά του παραβόλου δεν θα πρέπει να επιστρέφονται. Για να αποφευχτούν δηλώσεις αλλοδαπών οι οποίοι ανάφερουν ότι τους τα παίρνει σκόπιμα το κράτος θα πρέπει να φροντίσει κατά την κατάθεση να τους ενημερώσει ότι έχουν ή δεν έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και όχι να τους αφήσει να καταθέσουν την αίτηση! έτυσι θα μειωθεί και ο φόρτος! και προς θεού σαφής οδηγίες και όχι μπακαλίστικα όπως γίνεται και με τις άλλες υπηρεσίες του δημοσίου