Διευκρινίσεις για τη διαβούλευση με τους πολίτες

1. Τί προβλέπει το Σύνταγμά μας για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή

Άρθρο 4 παρ. 3

«Έλληνες  πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος.»

Άρθρο 5 παρ. 1

«Καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

2. Τί προβλέπει  ο ισχύων κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας σήμερα για την πολιτογράφηση

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις πολιτογράφησης.

1. Για τον αλλοδαπό, που επιθυμεί να αποκτήσει  την Ελληνική Ιθαγένεια με  πολιτογράφηση, απαιτείται να:

α. Είναι ενήλικος  κατά το χρόνο υποβολής της  αίτησης πολιτογράφησης.

β. Μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα … (ακολουθεί μακρύς κατάλογος σοβαρών ή ατιμωτικών αδικημάτων).

γ. Μην εκκρεμεί  σε βάρος του απόφαση απέλασης.

2. Για τον αλλοδαπό  που είναι αλλογενής απαιτείται  επιπλέον να:

α. Διαμένει  νόμιμα στην Ελλάδα δέκα συνολικά  έτη την τελευταία δωδεκαετία  πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης …  (ακολουθούν ορισμένες εξαιρέσεις)

β. Έχει επαρκή  γνώση της ελληνικής γλώσσας,  της ελληνικής ιστορίας και  γενικά του ελληνικού πολιτισμού.

3. Διευκρινίζεται  ότι κανένας «αυτοματισμός» δεν εισάγεται με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου που παρουσίασε η κυβέρνηση για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση. Αντίθετα, όπως και σήμερα, διενεργείται εξατομικευμένη κρίση σχετικά με το αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αλλοδαπού όλη η σειρά τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων που προβλέπονται από τον νόμο. Η σχετική έρευνα που προηγείται της κρίσης είναι ενδελεχής και μπορεί να κρατήσει έως και 2 χρόνια. Ο αλλοδαπός δε που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί θα πρέπει προηγουμένως να έχει δηλώσει πανηγυρικά την επιθυμία του αυτή και να έχει υποβάλει σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και να έχει καταβάλει το προβλεπόμενο παράβολο.

4. Διευκρινίζεται  ότι καμία διάταξη του προσχεδίου για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση δεν αφορά αλλοδαπούς στερούμενους  νόμιμου τίτλου παραμονής καθώς για να μπορεί να ζητήσει κάποιος την πολιτογράφησή του πρέπει να διαμένει νόμιμα στην χώρα για πέντε τουλάχιστον συνεχή χρόνια.

5. Υπηκοότητα ίσον ιθαγένεια και ιθαγένεια ίσον υπηκοότητα

Διευκρινίζεται  ότι το νόημα του όρου έκφρασης «ιθαγένεια» ισοδυναμεί απολύτως με αυτό του όρου «υπηκοότητα». Και με τα δύο δηλώνεται, ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει ορισμένο πρόσωπο με ορισμένη κρατική οντότητα.

6. Ποιοι και πόσοι εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές αν επιδιώξουν την εγγραφή τους στους ειδικούς καταλόγους:

Τύπος τίτλου νόμιμης παραμονήςΑριθμός δικαιούχων
Α.Ομογενείς με Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας160.000
Β.Νόμιμοι αλλοδαποί  με άδεια αορίστου ή δεκαετούς διάρκειας62.000
Γ.Νόμιμοι αλλοδαποί  με άδεια επί μακρόν διαμένοντος130
Δ. Νόμιμοι αλλοδαποί  με δελτίο διαμονής 14.000
Ε.Νόμιμοι αλλοδαποί, γονείς ημεδαπών1.000
στ.Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας1.000
Ζ.Ανιθαγενείς με ταξιδιωτικό τίτλο120
Η. Λοιποί ομογενείς3.000
στ.Νόμιμοι αλλοδαποί  που αναμένουν την έκδοση άδειας των προηγούμενων τύπων 25.000
ΣΥΝΟΛΟ261.250

7. Τί δέσμευση ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά

Οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις του προεκλογικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στα ζητήματα της ελληνικής ιθαγένειας και της πολιτικής συμμετοχής των αλλοδαπών έχουν ως εξής:

“Εξορθολογισμός της διαδικασίας χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας για όλα τα παιδιά μεταναστών, οι οποίοι διαβιούν έναν ελάχιστο αριθμό ετών στη χώρα μας, και τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα. Καθώς, και, μετά τη συμπλήρωση τριετίας στην ελληνική εκπαίδευση, για όλα τα υπόλοιπα παιδιά που είναι μαθητές στη χώρα μας.

… Συμμετοχή των μεταναστών στην παραγωγική διαδικασία της χώρας κάτω από τους ίδιους όρους με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης τους μέσω της πολιτικής ενεργοποίησης και συμμετοχής. …

… Άμεση και με διαφάνεια απόδοση της ιθαγένειας σε όλους τους ομογενείς που τη δικαιούνται”

Τα συγκεκριμένα χωρία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στο

http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/6397cabd-e9f3-4d2e-87bb-0d64f8a72a43

8. Παιδιά β γενιάς που αποκτούν ελληνική ιθαγένεια: Τα παιδιά εκείνα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς ένας εκ των οποίων βρίσκεται εδώ νόμιμα ήδη για πέντε τουλάχιστον χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άλλος γονέας μπορεί να είναι και παράνομος, γιατί την ιθαγένεια την αποκτά το παιδί άμεσα από τη γέννηση μεν αλλά μόνον εφόσον προηγηθεί κοινή δήλωση των δύο γονέων στον δήμο μόνιμης κατοικίας τους, πράγμα που προϋποθέτει να είναι και οι δύο νόμιμοι.