Άρθρο 2

Το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 3284/2004 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5.
Προϋποθέσεις πολιτογράφησης
1. Για τον αλλοδαπό, που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτείται :
α. να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.
β. να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και την διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλιοδαπών στην Ελλάδα.
γ. να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.
δ. να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο δεν προσμετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής δεν απαιτείται για αυτόν που είναι σύζυγος
Έλληνα ή Ελληνίδας ή έχει τη γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας και διαμένει επί μια τριετία στην Ελλάδα, καθώς και για εκείνον που έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα. Για τους συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα και υπηρετούν στο εξωτερικό, προσμετράται για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους. Για τους ομογενείς και τους κατόχους ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής.
ε. να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
στ. να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες την διέπουν.»

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 23:13 | Τριανταφύλλου Μάνος, Οικονομολόγος

  Όπως ανέφερα ήδη στις παρατηρήσεις μου για το άρθρο 1 θεωρώ το χρονικό διάστημα των πέντε ετών πολύ μικρό και για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας μέσω της πολιτογράφησης. Τα δέκα χρόνια νόμιμης παραμονής , εργασίας και ασφάλισης στη χώρα μας πρέπει κατά την άποψη μου να είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα, όπως βέβαια και ως προϋπόθεση η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσης της ελληνικής ιστορίας τα οποία πρέπει να αποδειχθούν μέσω εξετάσεων.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 23:48 | Μανώλης Λιόσσης

  Όχι. Αυτός ο νόμος θα ολοκληρώσει την καταστροφική πορεία των τελευταίων χρόνων στο θέμα τής μεταναστεύσεως. Το πρόσχημα είναι «η εναρμόνιση με τις απαιτήσεις κράτους δικαίου» και ο εκσυγχρονισμός σύμφωνα με τις πρακτικές στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

  Πέρα από την ρητορική, εάν μελετήσει κανείς θα δει ότι το προτεινόμενο πλαίσιο είναι πολύ χαλαρότερο από αυτό τών άλλων χωρών (από το ιστολόγιο d-politiki δείτε ανάλυση για Δανία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία). Και πάλι όμως είναι λογικό λάθος το να εξομοιώσουμε το πλαίσιο με τις χώρες αυτές διότι έχουμε ανόμοια δεδομένα:

  1) Έχουν άραγε οι χώρες αυτές νομίμους μετανάστες που προκύπτουν από μαζικές νομιμοποιήσεις λαθραίων μεταναστών; Ή μήπως τα κριτήρια που θέτουν είναι πολύ αυστηρότερα, ελέγχοντας χώρα προελεύεσεως, κατάρτιση και με προϋπόθεση δεδομένη θέση εργασίας; Εν αντιθέσει, μήπως εδώ, με δικαιολογία μία κίβδηλη φιλάνθρωπία, δεν προνοούμε για τίποτε, ούτε για την εργασία και ένταξη αυτών, ούτε για τις επιπτώσεις στην εργασία τών Ελλήνων, ούτε για τις συνεπαγόμενες κοινωνικές επιπτώσεις ούτε για την γεωπολιτική;

  2) Έχουν οι χώρες αυτές το ίδιο ποσοστό μεταναστών επί τού πληθυσμού τους εν σχέσει με την Ελλάδα; Έχουν την ίδια ροή; Ή μήπως έχουν ποσόστωση; Και αφορά μόνο 250.000 το νομοσχέδιο αυτό; Πάντως κατά την πρόεδρο τών Αλβανών Σοσιαλιστών στην Ελλάδα και μέλος τού ΠΑΣΟΚ κ. Εντα Γκέμι το νομοσχέδιο αυτό «αποτελεί ιστορική στιγμή για όλους μας το γεγονός ότι για πρώτη φορά στα 20 χρόνια μεταναστευτικής εμπειρίας θεμελιώνεται το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης στους δημοκρατικούς θεσμούς για το 10% (περίπου) του πληθυσμού της Ελλάδας»(Ελευθεροτυπία 3/1/2010). Μάλιστα δε ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να προσμετρηθεί άπαξ, θα διογκούται με γεωμετρική πρόοδο συνεχώς καθώς τα έτη παρέρχονται αλλά και με τα νέα κύματα μεταναστών, λαθραίων σήμερα και μαζικά νομιμοποιημένων αύριο, τα οποία θα προσελκύει το πλαίσιο αυτό.

  3) Υφίστανται οι χώρες αυτές απειλές και διεκδικήσεις από τα αδελφά γειτονικά γερμανικά φύλα ή άλλον τινά; Εδώ πάντως δεν έχουμε μόνο Τουρκία, Σκόπια, αλλά και επίσημες διεκδικήσεις από Αλβανία (Καθημερινή 19/8/2004). Τα δε γεγονότα στα Βαλκάνια έχουν διδάξει ότι υπάρχουν και πρόθυμοι χορηγοί για τέτοιες διεκδικήσεις.

  Επειδή δε στους εδώ μετανάστες πρωτοστατεί το μουσουλμανικό στοιχείο, έχουμε δει πώς εξελίχθηκε η κοινωνική τους ένταξη σε άλλες χώρες και προχωρούμε αφόβως με τόσο μεγάλους αριθμούς; Δεν σας ανησυχεί ο ρόλος που θα παίξει και η Τουρκία;

  Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε φιλάνθρωποι και δίκαιοι. Η δικαιοσύνη και φιλανθρωπία όμως είναι άθλημα που εμπεριέχει εργασία, πρόνοια και οικονομία (με την αρχαία σημασία) και συναίσθηση τού χρέους προς τον λαό που σας εμπιστεύθηκε και προς την ιστορία του.

  Ευχαριστώ για το βήμα το οποίο παρέσχετε.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 23:48 | υπάλληλος ΥΠΕΣ

  Επίσης, να δηλώσουν ότι δεν πρόκειται να έχουν πολιτικά δικαιώματα σε οποιαδήποτε ξένη χώρα.

 • Συμφωνώ με το πνεύμα της διάταξης. Συμφωνώ επίσης και με την αναγκαιότητα γνώσης της ελληνικής γλώσσας και συμμετοχής στην ελληνική κοινωνία, μόνο που η διατύπωση είναι αόριστη και δεν διευκρινίζεται πως θα υλοποιηθούν και πως θα πιστοποιηθούν αυτά. Πρέπει να υπάρξουν υποδομές εκμάθησης της γλώσσας και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και διαδικασίες ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτόν τον τομέα πολύτιμη θα είναι η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις σχετικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 21:15 | Σκέτο έλληνας

  Μία αληθινή ιστορία : To 1825, το χωριό μου (Γλόγοβα Γορτυνίας) το έκαψε ο Ιμπραήμ. Τότε έχασε το βιος του ο παππούς μου Λάμπρος Γλογοβίτης, μπουλουκτής της Επανάστασης. Το 1944, το χωριό κάηκε από τους Γερμανούς. Αυτήν την φορά το σπίτι και ένα παιδί, τα έχασε ο παππούς μου Κωσταντής Χρονόπουλος, πολεμιστής της Μικράς Ασίας που έφθασε ως τον Σαγγάριο το 1922. Η ελεύθερη πατρίδα, χάρισε ως αποζημίωση στον μεν πρώτο μία φοράδα, στον δε δεύτερο την ματωμένη τριμμένη στρατιωτική στολή του και ένα μουλάρι. Αυτός, οι πρόγονοι και οι απόγονοί του είναι Έλληνες, γιατί αγόρασαν την ιθαγένεια με το αίμα τους και τις θυσίες τους. Τις δικές τους, των παιδιών τους και του βιού τους. Η ελληνική ιθαγένεια, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν απονέμεται, ούτε πουλιέται με €1.000. Αποκτάται με αίμα.
  Ποιος «νέος Έλληνας» από αυτούς που θέλετε να κάνετε, θα έχει ηθικό και νομικό δικαίωμα επάνω σε αυτό το χώμα, ανώτερο από εμένα ;

  Κάνετε δημοψήφισμα για να το διαπιστώσουμε όλοι.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 21:30 | Νικόλαος Τζάντας

  Δεν θεωρώ απαραίτητη την συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, ποσώς δε μάλλον που έχει τον μανδύα του ανθρωπισμού! Η χώρα μας σαν ομοιογενής εθνικά, δεν μπορεί να αντέξει την πολιτική Κίσινγκερ και Σόρος, ούτε βεβαίως θα πρέπει να υποθηκεύσει την ύπαρξή της με την δημιουργία αλλοεθνών μειονοτήτων και μάλιστα κατά πλειοψηφία μουσουλμανικών, λαμβάνοντας υπ’όψιν και την σχετικά πρόσφατη πολιτική διακήρυξη Νταβούτογλου περί προάσπισης των συμφερόντων των μουσουλμανικών μειονοτήτων στην ευρύτερη Βαλκανική, μα ούτε τελικά να καταλήξει μιά μικρή, συρρικνωμένη Παλαιά Ελλάδα. Πέραν όλων αυτών κάνω επίκληση στις διαχρονικές ρήσεις του αείμνηστου Α. Παπανδρέου: Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, και Οι Έλληνες να είναι αφεντικά στον τόπο τους! Μία φιλοσοφία και μία στρατηγική που πόρρω απέχει από την αντίστοιχη πολιτική που εκφράζεται μέσα από το Σχέδιο Νόμου. Λυπούμαι βαθύτατα γιατί αυτά που επικαλούνται μερικοί, ότι το πνεύμα του σχεδίου βρίσκεται μέσα στον προεκλογικό λόγο του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν καμία σχέση με την επιχειρούμενη αλλοίωση του πληθυσμού της χώρας μας! Και επιτέλους, Αιδώς Αργείοι!

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 21:38 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  Φίλε Κωστάρα Σταύρο,

  Καλά τα λες – δυστυχώς μιλάμε σε ώτα μη ακουόντων – στα μυαλά πολλών έχουν κατέβει οι γρίλιες και δεν αφήνουν να περάσει τίποτα. Η άποψή τους για την εθνική ταυτότητα έχει παγιωθεί σε ότι έμαθαν στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της δεκαετιών του 50 και 60, της Χούντας, αλλά δυστυχώς και άλλα κατοπινά. Προτείνω σε όλους ανεπιφύλακτα να διαβάσουν το βιβλίο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας της Νομικής Αθηνών κ. Λένας Διβάνη (γνωστότερης ως λογοτεχνικής συγγραφέως), «Η Ελλάδα και οι Μειονότητες» για να δουν τα πράγματα με ευρύτερο πνεύμα και πιο ανοικτή σκέψη. Επίσης, πολλοί δεν έχουν ταξιδέψει καν ποτέ εκτός Ελλάδος, και έτσι δυστυχώς δεν μπορεί να τους διέπει, έστω και στοιχειωδώς κοσμοπολιτική σκέψη, αλλά διέπουνται από επαρχιωτισμό και φοβικά σύνδρομα. Η ιθαγένεια πρέπει να δίνεται σε όσους πληρούν κάποια λογικά κριτήρια (5 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα εντός της τελευταίας 10ετίας είναι ένα αυστηρό μάλιστα κριτήριο – εξ όσων γνωρίζω μόνο η Αυστρία υπερβαίνει τη 10ετία, όλες οι άλλες γνωστές χώρες αναφοράς, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, αλλά ακόμη και η Αλβανία και η Τουρκία έχουν 5ετία ή 7ετία το πολύ, όχι 10ετία), και φυσικά στα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα με τη συνδρομή και κάποιου άλλου κριτηρίου (5ετής νόμιμη και μόνιμη διαμονή του γονέως σε μας, είναι λογικό, αν και θα προτιμούσα να έχει συμπληρωθεί στη γέννηση), όπως και στις άλλες χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης, που κρατάμε πιο αυστηρό το κριτήριο αυτό σε σχέση με τους Αγγλοσάξωνες που δίνουν την ιθαγένεια με μόνη τη γέννηση. Όλα τα άλλα είναι σημάδια αντίστασης και δυσφορίας προς το τοπίο που αλλάζει. Αλλά όπως έχει πει και ο Δαρβίνος, επιβιώνει όχι ο πιο έξυπνος ή ο πιο δυνατός, αλλά αυτός που πιο γρήγορα από τους άλλους προσαρμόζεται στην αλλαγή. Και το τοπίο έχει αλλάξει, οι μετακινήσεις πληθυσμών είναι μεγάλες, ο κόσμος που ξέρατε δεν υπάρχει πια.

  Εγώ αυτά είχα να εισφέρω στη διαβούλευση, και προσπάθησα να το πράξω όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένα με παραπομπές σε νομικά και άλλα έγκυρα επιστημονικά συγγράμματα και σε άρθρα ξένων νομοθεσιών. Το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, και οι επιφυλάξεις μου είναι μόνο στο να δίνεται η ιθαγένεια με τη γέννηση στην Ελλάδα, όταν ο γονέας έχει *ήδη* κλείσει τα 5 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής, χωρίς να μπορεί αυτή η προϋπόθεση να συμπληρωθεί με επιπρόσθετη διαμονή μετά τη γέννηση του τέκνου, και επίσης η απόκτηση της ιθαγένειας στα 18 να γίνεται με βάση των κριτήριο των 3 τάξεων δημοτικού ή 6 ετών συνολικά *μόνο* αν συντρέχει και η γέννηση στο Ελληνικό έδαφος. Επίσης προτείνω να μετράει η αποφοίτηση από Ελληνικό Πανεπιστήμιο (πτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα) ευνοϊκά, για τη μείωση της απαιτούμενης 5ετίας, κατά παραλλαγή του Γαλλικού προτύπου, και ομοίως για τα μέλη ΔΕΠ, κατά παραλλαγή του Αυστριακού προτύπου. Τέλος, να δίνεται η δυνατότητα για affirmation κατά την ορκομωσία του πολιτογραφούμενου Έλληνος πολίτου, δηλ. εναλλακτικά με το «Ορκίζομαι» να δίνεται δυνατότητα και για το «Δηλώνω και δεσμεύομαι ότι», όπως ισχύει σε όλες τις χώρες που προβλέπουν όρκο για τον νέο πολίτη (ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία – Γαλλία και Βέλγιο δεν έχουν όρκο, αλλά εμείς έχουμε ιστορικά και πρέπει να τον διατηρήσουμε για τη συμβολική του σημασία που δεν είναι αμελητέα, αλλά με αυτόν τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό.

  Τέλος, επειδή στις Περιφέρειες θα γίνει πιθανώς «μπάχαλο» με την διαχείριση πλήθους αιτήσεων από υπαλλήλους, οι οποίοι πιθανόν να μην έχουν την εξειδίκευση ή να τους προστίθεται αυτό το έργο πάνω σε άλλον φόρτο δουλειάς ήδη έχουμε, αλλά και ιδίως για την ανάγκη, *ειδικά σ’ αυτό το θέμα* να εξετάσει το Υπουργείο τον θεσμό των «Δικαστών Πολιτογράφησης» (Citizenship Judges) που ισχύει από μακρού στον Καναδά, και όπου σε χώρα 31 εκατ. κατοίκων, με *πολύ* περισσότερες αιτήσεις (180.000 ετησίως!) απ’ ότι έχουμε ή θα έχουμε εμείς, ΟΛΕΣ περνούν από ένα ολιγομελές, οιονεί δικαστικό σώμα, όχι παραπάνω από 30μελές, το οποίο είναι επιλεγμένο από τον αρμόδιο Υπουργό με αυστηρά κριτήρια και το οποία διασφαλίζει ελέγχοντας σε τελικό στάδιο όλες τις αιτήσεις ότι δεν θα υπάρξουν «τρύπες» στο σύστημα.
  (http://www.cic.gc.ca/English/department/commission/index.asp).

  Και φυσικά, οπωσδήποτε να *ΜΗΝ* καταργηθεί το τεστ ιθαγενείας, το οποίο θα εξετάζει βασικές γνώσεις Ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας, πολιτεύματος, κ.λπ., το οποίο είναι *must* για την ένταξη των αλλοδαπών, καθώς θα τους αναγκάσει να μάθουν στοιχεία που είναι εκ των ουκ άνευ για την καλύτερη και ομαλότερη δυνατή προσαρμογή τους στην Ελληνική κοινωνιά (πρότυπο: http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/look/look-22.asp )

  Έχοντας πει όλα αυτά, το νομοσχέδιο είναι κατ’ αρχήν ένα πολύ θετικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας και τη σύγκλισή της στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής με τα ισχύοντα στις άλλες χώρες της ΕΕ. Η δε ψήφος στις δημοτικές εκλογές σε ορισμένους αλλοδαπούς, αν και πιστεύω ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να δοθεί με λίγο μεγαλύτερη φειδώ, δηλ. με κατά τι πιο αυστηρές προϋποθέσεις ως προς τη μακρά διαμονή, αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο ολοκλήρωσης και αφομοίωσης στην Ελληνική κοινωνία, καθώς είναι σπουδαίο το αίσθημα του μετέχειν στα κοινά, θα αισθανθούν δηλ. κομμάτι της κοινωνίας μας, με όλα τα θετικά που αυτό συνεπάγεται για όλους μας.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 19:20 | Αντώνης Γιαννούλης

  Τη στιγμή που η χώρα και οι πολίτες της διανύουν μια τρομερά δύσκολη περίοδο και ενώ είναι πραγματικά ευκαιρία να γίνουν ριζικές αλλαγές για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής μας και αλλαγή της νοοτροπίας πολλών συμπολιτών μας, προς τι σκοπεύει ένα τέτοιο νομοσχέδιο;
  Δεν οφείλετε πρώτα να επιλύσετε διαφθορά στο δημόσιο, ανεργία, γραφειοκρατία, μίζερο μισθολόγιο στον ιδιωτικό τομέα και άλλα πολλά;
  Δεν είναι απαραίτητο να δούμε κάποιον τα τελευταία χρόνια από τον πολιτικό κόσμο να πληρώνει έμπρακτα τις παρανομίες του (με φυλάκιση και δήμευση της περιουσίας του); Με μία συνέλευση της Βουλής μπορείτε να αποποιήστε των ευθυνών σας για οτιδήποτε και να παραγράφετε όλα σας τα ανομήματα ενώ θέλετε να κυνηγήσετε πχ όσους φοροδιαφεύγουν τη στιγμή που τους λιώνετε στα πρόστιμα και στους φόρους για γελοίες και παράλογες διατάξεις. Γιατί να μην (προσπαθήσουν να) φοροδιαφύγουν τη στιγμή που κυβερνητικοί παράγοντες στο πρόσφατο παρελθόν έχουν κάνει τα μύρια όσα και το μόνο που χρειάστηκε ήταν το κλείσιμο της Βουλής και η ανάληψη ευθύνης από τον τέως Πρωθυπουργό για να διαγραφούν όλα;;;
  Ας κοιτάξουμε πρώτα να λύσουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα και μετά να ασχοληθούμε και με τους αλλοδαπούς! Ως τότε βέβαια θα ήθελα αυστηρότερα σύνορα διότι η Ελλάδα είναι μικρή χώρα με μεγάλα προβλήματα…η μετανάστες μόνο να τα διογκώσουν μπορούν προς το παρόν!
  Εκτός και αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι ο έλεγχος των αιτήσεων για ιθαγένεια εκατοντάδων χιλιάδων δεν θα χρειαστεί χιλιάδες νέους δημόσιους υπαλλήλους τη στιγμή που θέλουμε να τους μειώσουμε (σαν μια πρώτη σκέψη για προκύπτοντα προβλήματα)

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 19:50 | Λεωνίδας

  στ. να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες την διέπουν.

  Από ότι ξέρω, αλλόθρησκοι μετανάστες που αιτούνται την ελληνική υπηκοότητα παροτρύνονται από τους δικηγόρους τους να βαφτιστούν ορθόδοξοι και συχνά προσκομίζουν χαρτί από τον παπά της ενορίας τους. Πρέπει αυτή η πρακτική να σταματήσει με τον ακριβέστερο ορισμό της έννοιας της ένταξης.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 19:20 | Λεωνίδας

  Η διάταξη αυτή πρέπει να ψηφιστεί άμεσα αν θέλουμε να αποφύγουμε τη δημιουργία μίας τάξης μετοίκων χωρίς δικαιώματα στην Ελλάδα. Φαίνεται πως η υπάρχουσα κατάσταση αρέσει σε πολλούς συμπολίτες μας που δεν σκέφτονται ότι μια κοινωνία με ανισότητες είναι άδικη και καλλιεργεί εντάσεις και ανασφάλεια.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 19:57 | Ε.Μ

  Κύριοι,

  Τό υπό συζητηση νομοσχέδιο ΦΡΟΝΏ ΟΤΙ –ΕΚΤΟΣ εάν υπάρχουν ΕΞΩΘΕΝ δεσμευτικές πιέσεις διαπραγματευτικού χαρακτήρα– πρέπει νά αναβληθή τουλάχιστον μέχρι νά εξαληφθεί η οικονομική ύφεση στήν Ελλάδα,νά μειωθεί η ανεργία,νά μπεί τάξη στήν ΔΗΜΌΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ δηλ. Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΙΣ ΑΓΚΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ………..

  Διατείνεστε ότι έχουμε δημοκρατία.

  Λοιπόν τότε θά κάνω χρήση τού Ελληνικού Συντάγματος καί θά πώ όπως τό 97% τών Ελλήνων ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ…………

  ΕΝΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ( ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ) ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:23 | Αντώνης Πετράκης

  Πέρα από τα αναμφίβολα θετικά στοιχεία που περιλαμβάνει το 2ο άρθρο, τρεις παρατηρήσεις:
  1) Ο αποκλεισμός όσων έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για την προώθηση «λαθρομεταναστών» στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη, αποκλείει άδικα και όσους έχουν συνδράμει άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, τους μη ωθούμενους δηλαδή στη πράξη τους από ταπεινά ελατήρια. Πρέπει συνεπώς να απαλειφθεί.
  2) Στην προϋπόθεση να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης, πρέπει να εξαιρεθούν οι διοικητικές και οι δικαστικές απελάσεις που αφορούν παράνομη είσοδο στη χώρα, στις περιπτώσεις που έχει εκ των υστέρων αποκτηθεί άδεια διαμονής.
  3) Το βαρύγδουπο και εν πολλοίς σοβινιστικό, «να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες την διέπουν», οφείλει ο νομοθέτης να το παρακάμψει, αν δεν θέλει μέσα από τις διευκρινιστικές εγκυκλίους , που αναγκαστικά θα «χτιστούν» επάνω του προκειμένου να διευκρινισθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ο τρόπος εφαρμογής του, να αναιρεθεί η όποια δυνατότητα πολιτογράφησης.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:24 | Ευριπίδης Τσιβγιούρας

  Η παράγραφος δ του προτεινόμενου άρθρου σχετικά με τους συζύγους Ελλήνων, οι οποίοι εξαιρούνται από την προυπόθεση της προηγούμενης πενταετούς παραμονής, μπορεί έυκολα να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος αθρόων ελληνοποιήσεων μέσω «εικονικών γάμων», φαινόμενο που είχε λάβει σοβαρές διαστάσεις και υπό το προηγούμενο νομικό καθεστώς με στόχο τότε είτε την πρόσκληση από το εξωτερικό είτε την έκδοση καρτών διαμονής ή την πρόσκληση μελών της οικογένειας.
  Για τον λόγο αυτό πρέπει να ισχύει και σε αυτή την περίπτωση η προυπόθεση της πενταετίας.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:29 | Γιώργος Κόντο

  Τα απιτούμενα έγγραφα για την αποδειξη των κριτηρίων του αρθρου 2 από που θα εκδίδοντια και πως τα κατεχόμενα έγγραφα θα θεωρούντια έγκυρα;
  Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα το παρακράτος βασιλέυει και εν όψει χρήματος θα εκδίδονται αφιδώς έγγραφα που θα καθιστούν τον εκάστοτε κάτοχο τους ικανό για νομιμοποίηση και λήψη της ιθαγένειας.
  Επιπλέον πως είναι δυνατόν μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ένας παράνομος μετανάστης να καθίστατια νόμιμος και με το παραθυράκι της απόκτησης τέκνου και γονικής μέριμνας, της παραγράφου γ, να μπορεί τόσο εύκολα να αποκτήσει ιθαγένεια;;
  Είναι τόσο ασήμαντο το δικαίωμα της ιθαγένειας ώστε να μπορεί ο καθένας να το αποκτά;;
  Οι προυποθέσεις του συγκεκριμένου αρθρου χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής διότι όχι μόνο προσβάλουν τους μετανάστες που κατοικούν και εεργάζονται εντός της χώρας επί μακρόν αλλά και νομιμοποιεί την αύξηση της παράνομης μετανάστευσης καθώς η απόκτηση υπηκοότητας γίνεται ευκολη υπόθεση εντός μιας ευρωπαικής χώρας.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:27 | Κωστάρας Σταύρος

  Επειδή μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου άλλοι μιλούσαν αρβανίτικα, άλλοι βλάχικα κ.ο.κ και επισκέφθηκα άλλα όπου μιλούσαν σλάβικα, βουλγάρικα, γύφτικα (κατσιβέλικα)κ.ο.κ.
  Επειδή η καταγωγή όλων μας δεν είναι, και δεν μπορεί να είναι κοινή από έλληνες προγόνους ή έστω από μόνο ελληνίδες μάνες (για να κλέψω κάτι από τους εβραίους).
  Επειδή οι μετακινήσεις των πληθυσμών ήταν τόσο πολλές σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια.
  Επειδή όλοι αυτοί και εμείς μαζί τους λεγόμαστε έλληνες ανεξάρτητα αν οι παπούδες και οι γιαγιάδες πολλών από εμάς δεν μίλαγαν παρά ελάχιστα ελληνικά.
  Επειδή με πιάνουν τα γέλια κάθε φορά που ακούω κάποιον να λέει <> (που δεν αφήσαμε παρά λίγους γνήσιους Αμερικανούς να επιβιώσουν).
  Επειδή Έλληνας είναι όποιος μετέχει της Ελληνικής παιδείας!!!

  Συμφωνώ, όπως έγραψα και σε άλλο σχόλιό μου, με το προς διαβούλευση νομοσχέδιο, διαφωνώντας όμως ως προς τις προυποθέσεις που τίθενται για να λάβει κάποιος την Ελληνική Ιθαγένεια!!! Τα κριτήρια να μην είναι μόνον ανθρωπιστικά αλλά και ουσιαστικά. Να λαμβάνουν την ιθαγένεια αυτοί που πράγματι θέλουν να γίνουν έλληνες, που νιώθουν σαν έλληνες, που έχουν ελληνική παιδεία, που ξέρουν τη γλώσσα και θέλουν να ζήσουν στη χώρα μας. Για όσους θέλουν μόνο να εργαστούν ή να μείνουν για κάποια χρόνια υπάρχει και η άδεια παραμονής και άδεια εργασίας.
  Ας μην ξεχνάμε ότι όποιος θα λαμβάνει την ιθαγένεια θα έχει και ελληνική (ευρωπαική) ταυτότητα και ελληνικό (ευρωπαικό) διαβατήριο.
  Προτείνω, εκτός από την πενταετία, ίσως και ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής ή δοκιμαστικό ή υπό ένταξη. Εξαιρούνται βέβαια τα παιδιά που γεννιούνται εδώ και μετέχουν στην Ελληνική παιδεία!!

  Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν με αυτούς που θέλουν να λάβουν την ιθαγένεια και να γίνουν έλληνες.
  Γράφω τα παραπάνω έχοντας ζήσει σε αρκετές χώρες του κόσμου και έχοντας συναναστραφεί με πολλούς αλλοδαπούς θέλοντας να τονίσω ότι η επιδίωση και η διαβίωση κάποιου στη χώρα μας πρέπει να εξασφαλίζονται αλλά η ιθαγένεια δεν πρέπει να είναι απόρροια της επιθυμίας για επιβίωση σε καλύτερες οικονομικά και πολιτισμικά συνθήκες!!

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:15 | Γιώργος Λαγκουβάρδος

  Άραγε ο τρόπος εισόδου στην χώρα γιατί δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν; Μήπως επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των αλλοδαπών ηλθαν παράνομα στην χώρα;
  Όταν η πρώτη σχέση κάθε λαθρομετανάστη με την χώρα στην οποία εισέρχεται ειναι η άρνηση των νόμων και του συστήματος δικαίου αυτής της χώρας, πως επικαλείται δικαιώματα βάσει των νόμων που ο ίδιος δεν αναγνώρισε και παραβίασε;
  Γιατί οι γονείς των παιδιών που θέλετε να κάνετε «Ελληνόπουλα» δεν δήλωσαν την γέννησή τους στις πρεσβείες τους ωστε να έχουν χαρτιά και να μην μας λένε τώρα οτι «πρέπει να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια γιατί η μόνη χώρα που εχουν γνωρίσει ειναι η Ελλάδα και δεν μιλούν ούτε την γλώσσα της πατρίδας των γονιών τους»;
  Δηλαδή οι γονείς τους όταν κουβαλήθηκαν εδώ ήξεραν Ελληνικά; ή μήπως είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα ως τουρίστες και επειδή τους άρεσε επέστρεψαν ως λαθρομετανάστες;
  Έχετε σκεφτεί τι θα πεί ο κάθε αλλοδαπός στον αδερφό, ξάδερφο, φίλο του στο Πακισταν, Μπαγκλαντες, Νιγηρία κλπ αν ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο; Μα φυσικα θα του πει να έρθει να μεινει 1-2 χρόνια ημιπαράνομος να βγάλει μια πρασινη κάρτα με λάδωμα η χωρις και σε 5 χρόνια θα γίνει ευρωπαίος. Συνέβη στην Ισπανία όπου το 2002 νομιμοποίησαν 600000 ΝΟΜΙΜΟΥΣ σε ολα μετανάστες και σε 2 χρόνια βρέθηκαν με 700000 παράνομους επιπλέον πολύ απλα επειδή οι νόμιμοι πρόσφεραν τροφή στέγη και διευκολύνσεις στους συγγενεις και φίλους τους.
  Όσο για την συνέπεια στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις θυμηθείτε την φράση του Χρυσοχοίδη «μηδενική ανοχή στην λαθρομετανάστευση».
  Σε κάθε περίπτωση θέλω να ακούσω μια εξήγηση για την μη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, σε μια δημοκρατία ακόμη και μια ξενοφοβική και ρατσιστική κοινωνία όπως μας αποκαλούν μερικοί έχει το δικαίωμα να εκφραστεί.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:05 | Π.Σ. η ΑΡΓΩ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ.

  Θέμα: “Ελληνισμός του Πόντου από την πρώην Σοβιετική Ένωση, χρονίζοντα προβλήματα, αιτήματα προς επίλυση, κρατική ανεπάρκεια»

  Η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τα οξύτατα προβλήματα κωλυσιεργιών και τερτιπιών στην απόδοσης Ιθαγένειας στους έλληνες ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

  – Το ζήτημα αφορά χιλιάδες οικογένειες που ζουν στην χώρα, είτε βρίσκονται στην ατέρμονα διαδικασία επίλυσης προβλημάτων για μόνιμη εγκατάσταση. Εν γένει, επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση των ελλήνων ομογενών από την κυβέρνηση και το επίσημο κράτος είναι απαράδεκτη.
  Ειδικά σε θέματα ιθαγένειας το νομοθετικό πλαίσιο (από τον ν. 2790/2000, ν. 2910/2001 κοκ έως σήμερα) είναι προβληματικό, συχνά διακείμενο αλαζονικά και εχθρικά στον Ελληνισμό από/στην πρώην ΕΣΣΔ, συμπεριλαμβανομένου και ορισμένων φωτογραφικών εγκυκλίων. Βασίζεται σε στρεβλωτική και ασυμβίβαστη με την πραγματικότητα αρχή προσέγγισης του Παρευξείνιου Ελληνισμού, αφού προέρχεται από γηγενείς εστίες Ελληνισμού και όχι από διασπορά εκ του ελλαδικού χώρου.
  Κωλυσιεργίες, πολύχρονες καθυστερήσεις και προσκόμματα στις Περιφέρειες και στα περισσότερα ελληνικά προξενεία στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, αποτελούν τον κανόνα (τίθεται και ζήτημα αντισυνταγματικότητας στην μαζική άρνηση ανανέωσης των παλαιών ελληνικών διαβατηρίων τους).

  – Στον ελλαδικό χώρο προκαλούνται τετελεσμένες καταστάσεις με συλλήψεις, κρατήσεις στα κρατητήρια αστυνομικών τμημάτων και απελάσεις μελών ελληνικών οικογενειών ή ελληνικής κοινότητας από τις χώρες της πρώην Σοβιετική Ένωσης.
  Το στρεβλωτικό νομικό πλαίσιο επιτρέπει σε κάθε προκατειλημμένο, με προσωπικές ιδεοληψίες ή εχθρικά διακείμενο προϊστάμενο/υπάλληλο τμήματος ιθαγένειας Περιφέρειας να κωλυσιεργεί για πολλά χρόνια, όποτε και όπως θέλει, τις υποθέσεις απόδοσης ιθαγένειας, να εμπαίζει με πρόσχημα την ευθυνοφοβία τις οικογένειες των ελλήνων ομογενών, καταστρέφοντας την ζωή τους. Επίσης, διαχωρισμοί μελών ιδίας οικογένειας(!) σε «έλληνες» και «μη έλληνες» – ήτοι, οι «μη έλληνες» πρέπει να εγκαταλείψουν την οικογένειά τους και να φύγουν ή να δεχθούν την «χάρη» να τους επιτραπεί να υποβάλλουν αίτηση για άδεια παραμονής με καθεστώς αλλογενούς αλλοδαπού…
  Παράλληλα, διαιωνίζονται και δεν επιλύονται προβλήματα, όπως: η μη χορήγηση συντάξεων και η μη αναγνώριση της εργασιακής προϋπηρεσίας, η αθέμιτη κερδοσκοπία και τοκογλυφία από τα δάνεια υποτιθέμενης αρωγής για απόκτηση στέγης, τα τερτίπια στην αναγνώριση και αντιστοίχηση των διπλωμάτων (ΔΟΑΤΑΠ, ήτοι το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), συντεχνιακοί και αυθαίρετοι αποκλεισμοί στην άσκηση επαγγέλματος ομογενών πτυχιούχων ανώτατων ή ανώτερων σχολών, νομοθετικό κενό – εξοστρακισμός από τα ΑΕΙ-ΤΕΙ των (νέο)προσφύγων μαθητών/φοιτητών, υψηλότατα ποσοστά ανεργίας, απώλειες εισφορών πραγματοποιηθείσης ασφάλισης στην Ελλάδα (ΙΚΑ κλπ.), κραυγαλέες διακρίσεις στην χορήγηση στεγαστικών δανείων από τον ΟΕΚ και άλλα.
  – Ενώ, αυτά συμβαίνουν σε βάρος χιλιάδων ελλήνων από την πρώην Σοβιετική Ένωση η κυβέρνηση προωθεί σε πρώτη προτεραιότητα νομοσχέδιο εκχώρησης ελληνικής ιθαγένειας σε όλους ουσιαστικά αλλογενείς αλλοδαπούς (νόμιμους και μη) δια των παιδιών τους που γεννήθηκαν στον ελλαδικό χώρο (Θα ακολουθήσει η νομιμοποίηση όλων των γονέων τους, κατόπιν και άλλων συγγενών που θα «επιβάλλεται» για λόγους οικογενειακής συνένωσης κ.ο.κ.). Εξαντλούνται πόροι και μέσα σε βάρος χιλιάδων οικογενειών ελλήνων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, με εκμηδενισμό των ελάχιστων σχετικών κονδυλίων που προορίζονται γι’ αυτές, για την εξυπηρέτηση πάσης φύσεως αλλογενών μεταναστών, κυρίως από μουσουλμανικές χώρες, – εν δυνάμει φορέων της καταστροφικής για τον Ελληνισμό ισλαμικής ιδεολογίας.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 15:42 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

  Το πρόχειρο, επιπόλαιο και απίστευτα μικροκομματικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης μόνο οργή μπορεί να προκαλέσει σε κάθε λογικό Έλληνα πολίτη. Ξέχωρα από το γεγονός πως ο πασιφανής στόχος είναι η εκλογική λεηλασία εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος του τμήματος του εκλογικού σώματος που θα κληθεί για πρώτη φορά να συμμετάσχει σε δημοτικές ή εθνικές εκλογές μετά την ψήφιση του ως άνω νομοσχεδίου, καθίσταται αδήριτη ανάγκη να τονιστεί πως η Ελλάδα δεν είναι Η.Π.Α που έχει τη δυνατότητα απορρόφησης ενός ιδιαίτερα σημαντικού αριθμού μεταναστών. Φαντάζεται κανείς πως η Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης και πολλών σοβαρών ανοικτών εθνικών ζητημάτων είναι σε θέση να πειραματίζεται με αμφιβόλου σοβαρότητος νομοθετήματα; Αλήθεια γνωρίζει η πλειονότητα των συμπολιτών μας τις αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις σε χώρες του εξωτερικού;
  Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε στρατιές ανθρώπων με διαφορετική θρησκεία, παντελή έλλειψη ουσιαστικών προδιαγραφών νομιμοποίησης, οι οποίοι ενδεχομένως δύνανται να συνασπιστούν δημιουργώντας δικούς τους πολιτικούς σχηματισμούς με στόχο την προώθηση ξένων προς την Ελλάδα συμφερόντων;
  Πιστεύει κανείς αλήθεια πως πρόκειται μόνον για 250.000 άτομα ή θα οδηγηθούμε σε εκπλήξεις πολλών εκατοντάδων χιλιάδων Ελληνοποιήσεων που θα αποσταθεροποιήσουν τη χώρα;
  Είναι άραγε μισαλλόδοξοι, ακροδεξιοί, και ρατσιστές όσοι δεν θέλουν να μετατραπούμε σε μειονότητα στην ίδια μας την πατρίδα;
  Για όλους αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους που εύκολα κανείς μπορεί να φανταστεί (ανεργία, παράδοξες συνθήκες όπου νεαροί μετανάστες θα έχουν Ελληνική ιθαγένεια ενώ οι γονείς τους θα είναι ουσιαστικά μετέωροι, αχαριστία έναντι των ομογενών μας), απαιτείται η άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και η συζήτησή του σε βάθος χρόνου, μέσω ουσιαστικού διαλόγου με όλους τους αρμόδιους φορείς.
  Σημειώνω επίσης πως είναι η δεύτερη φορά που ο υπογράφων επώνυμα αποστέλλει σχόλιο στη διαβούλευση. Την πρώτη φορά δεν εδέησαν οι κ. υπεύθυνοι της διαβούλευσης να αναρτήσουν το σχόλιο. Φαίνεται πως όσοι ΔΕΝ είμαστε ΠΑΣΟΚ έχουμε λιγότερα δικαιώματα στην κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου…

  Αλέξανδρος Ι. Νομικός

  Ιατρός-Παθολογοανατόμος
  Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 15:39 | xenofon

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ…
  Εδώ είναι ΕΛΛΑΔΑ και όχι Ελλάντα…
  Εγώ είμαι Έλληνας και όχι Ελλήνας…
  Έλληνας γεννιέσαι δεν γίνεσαι…
  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ…

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 13:47 | ΞΕΝΙΑ ΠΑΣΣΑ

  Eπισημαίνω ότι οι διατάξεις του άρθρου 34 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 «για το καθεστώς των προσφύγων» που έχει κυρωθεί στην Ελλάδα με το Ν.Δ. 3989/1959 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄ 26-9-1959) ορίζουν ότι: «αι Συμβαλλόμεναι Χώραι θα διευκολύνουν, εν τω μέτρω του δυνατού, την αφομοίωσιν και πολιτογράφησιν των προσφύγων. Θα προσπαθήσουν, ειδικώτερον, να επιταχύνουν την διαδικασίαν της πολιτογραφήσεως και να ελαττώσουν, εν τω μέτρω του δυνατού, τα δημοσιονομικά βάρη της τοιαύτης διαδικασίας».
  Επίσης, η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης με αριθ. 564 (1969) για την κτήση από τους πρόσφυγες της υπηκοότητας της χώρας διαμονής τους, συστήνει στα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πολιτογράφηση των προσφύγων, να προσχωρήσουν στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1961 για τη Μείωση της Ανιθαγένειας, να υιοθετήσουν διατάξεις με σκοπό να παρέχουν τη δυνατότητα στα παιδιά των προσφύγων, τα οποία γεννιούνται στη χώρα όπου οι γονείς τους απολαμβάνουν του καθεστώτος του πρόσφυγα, να αποκτούν με τη γέννησή τους την υπηκοότητα αυτής της χώρας και να χορηγούν στους πρόσφυγες που συνάπτουν γάμο με υπήκοο της χώρας διαμονής τους, ειδικές διευκολύνσεις, ώστε να αποκτούν τη υπηκοότητα του/της συζύγου.

  Κατόπιν τούτων, προτείνω η τελευταία πρόταση του εδαφίου δ΄ του υπό τροποποίηση άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.),να διαμορφωθεί ως εξής:

  «Άρθρο 5
  δ…Για τους ομογενείς, για όσους έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες και τους κατόχους ιθαγένειας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής».

  Επίσης, στο εδάφιο γ του υπό τροποποίηση άρθρου 5 προτείνω να προστεθεί η περίπτωση της αναστολής της απόφασης απέλασης λόγω υποβολής αιτήματος πολιτικού ασύλου, έτσι ώστε να είναι εφικτό αιτούντες άσυλο αλλοδαποί, καθώς και όσοι έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους και πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία πολιτογράφησης.

  Συνεπώς, το κείμενο του εδαφίου γ θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  «γ. να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης ή η τυχόν εκδοθείσα απόφαση απέλασης να έχει ανασταλεί λόγω της υποβολής αιτήματος ασύλου».

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 12:15 | Νίκος Κωνσταντινίδης

  ΟΧΙ δε συμφωνώ !!!!!
  Αν γίνει γνωστό σε όλες τις τριτοκοσμικές χώρες ότι χαρίζουμε Ελληνικές (Ευρωπαϊκές) Ιθαγένειες σε παιδιά λαθρομεταναστών τότε Αλλοίμονο μας !!!!!!!!
  Θα γίνουμε πραγματικό Γιουνανιστάν όπως μας αποκαλούν οι Τούρκοι.
  Μη ξεχνάτε ότι ο Ελληνισμός στη Μικρά Ασία , Αίγυπτο κτλ εξαφανίστηκε όταν ασιατικές ορδές κατέκλισαν τα εδάφη αυτά.
  Οι τούρκοι στη Κύπρο με 18% και θέλουν δικό τους κράτος. !!!
  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ οι προχειρότητες και επιπολαιότητες !!!!!!!!!!!!

  Αυτό είναι ΕΘΝΙΚΟ ζήτημα !!!

  Δε θέλω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να καταντήσουν μειονότητα στη χώρα των προγόνων τους στο όνομα δήθεν μιας παγκοσμιοποίησης .

  Δε θέλω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να διοικούνται από Ταλιμπάν ΙρακινοΠακιστανούς !!!!!

  Είμαι περήφανος που είμαι ΈΛΛΗΝΑΣ και ας με πληγώνει και ταλαιπωρεί καθημερινά η κακοδιοίκηση της.

  Να δημιουργηθεί Πανευρωπαϊκή νομοθεσία με ποσοστιαία νομιμοποίηση μεταναστών.
  Να δοθεί ιθαγένεια και δικαίωμα ψήφου σε ‘Έλληνες ομογενείς της Αμερικής , Καναδά και Αυστραλίας και όχι σε μουσουλμάνους ασιάτες που μόνο δεινά θα επιφέρουν στη χώρα μας.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 11:34 | Azkar Ahmed

  Τα πέντε χρόνια είναι λίγα, να είναι 6 χρόνια συνεχόμενα ή 8 στα 10 χρόνια.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 10:28 | Στέφανος Γκίκας

  Αγαπητοί κύριοι του ΠΑΣΟΚ

  Γιατί καταψηφίσατε το νομοσχέδιο της ΝΔ για ψήφο των Ελλήνων ομογενών μας και τρέχετε να δώσετε ψήφο στους λαθρομετανάστες; Δηλαδή δεν θέλετε να ψηφίζουν οι Έλληνες ομογενείς διότι θα σας μαυρίσουν και τρέχετε στους αλλοδαπούς. Mήπως είναι προφανές ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι να φτιάξετε ένα κομματικό στρατό αλλοδαπών και εν πολλοίς ανθελλήνων αλβανών UCKάδων αφ΄ ενός για να εδραιώσετε την κυριαρχία σας αφ΄ ετέρου για να δικαιολογείτε τις εκπτώσεις στα εθνικά; Όταν το καράβι βουλιάζει κύριοι πρώτα κλείνουν τις τρύπες που μπάζουν νερά και ύστερα στραγγίζουν τα νερά. Εσείς με σύνορα διάτρητα από αλλοδαπούς σπεύδεται να τους δώσεται πολιτικά κυριαρχικά δικαιώματα. Γιατί ; Εκτελείτε εντολές άνωθεν; Mήπως σας πιέζει η Ε.Ε. να υλοποιήσετε την έκθεση του 2006 της Ε.Ε. για πολιτικά διακιώματα στους αλλοδαπούς; ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ. Σας ψηφίσαμε για να φτιάξετε την οικονομία όχι για να διαλύσετε την Ελλάδα.

 • — Ως προς την προϋπόθεση πενταετούς νόμιμης διαμονής

  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το διάστημα της πενταετούς νόμιμης παραμονής δεν είναι αρκετό για την ενσωμάτωση σε μία άλλη κοινωνία, από αυτήν στην οποία έχει κάποιος ανατραφεί. Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι απαιτείται τουλάχιστον ένας χρόνος για τη στοιχειώδη προσαρμογή. Με τη συμπλήρωση της πενταετίας αρχίζει κάποιος να κατασταλάζει στις επιλογές του, αλλά σαφώς και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει καταλήξει. Το παράδειγμα των Ελλήνων που σπουδάζουν επί πενταετία στο εξωτερικό είναι χαρακτηριστικό. Αν δεχθούμε ότι αυτοί, δηλ. οι Έλληνες σπουδαστές, λόγω της συμπλήρωσης πενταετών σπουδών, έχουν ενσωματωθεί στην αλλοδαπή κοινωνία, τότε, όσοι από αυτούς επιστρέφουν στην Ελλάδα – δηλ. η πλειονότητα – έρχονται στην ουσία ως αλλοδαποί. Αυτήν, όμως, τη συναγωγή διαψεύδει η εμπειρική πραγματικότητα. Περαιτέρω, το διάστημα της πενταετούς νόμιμης παραμονής δεν αρκεί για να δώσει κάποιος αλλοδαπός ολοκληρωμένα δείγματα γραφής ως προς τη συμπεριφορά σε μία ξένη κοινωνία.

  Αν, λοιπόν, πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση ορισμένο χρονικό διάστημα, αυτό θα πρέπει να είναι η δεκαετία. Μέσα σ’ αυτήν αφενός θα έχει αποδειχθεί κατά πόσο ένας αλλοδαπός έχει ενσωματωθεί οργανικά στην ελληνική κοινωνία αφομοιώνοντας τον τρόπο ζωής της και την κουλτούρα της και αφετέρου θα έχει αποδειχθεί αν είναι, λόγω της δραστηριότητας που αναπτύσσει κατάλληλος να ζει σ’ αυτήν, υπό την έννοια αν αναπτύσσει ή όχι παραβατική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποσυνδεθεί η απόδοση ιθαγένειας να διατηρηθεί η δεκαετία που ισχύει μέχρι σήμερα και ίσχυε και κατά τον προϊσχύσαντα Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

  ΣΙΜΟΣ Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ – Δικηγόρος
  Υπ. Διδάκτορας Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  http://www.nomologio.wordpress.com

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 23:00 | Μιχάλης

  Η διατήρηση απαράγραπτων συνεπειών ποινικής καταδίκης για ορισμένα αδικήματα παρίσταται αδικαιολόγητα επαχθής, αντιφάσκει δε όχι μόνο προς το πνεύμα του ίδιου του νομοσχεδίου ιδιαίτερα εν όψει της κατάργησης του ελέγχου «ήθους και προσωπικότητας», αλλ’ εν τέλει ακόμη και προς τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, για τον οποίο καμμιά πράξη δεν είναι απαράγραπτη. Η απαρίθμηση, στο άρθρο 5 περιπτ. β΄, εγκλημάτων που εσαεί αποκλείουν πολιτογράφηση, ανατρέχει σε μιάν αρχαϊκή αντίληψη περί ιθαγένειας υψηλής ποιότητας, η οποία επιφυλάσσεται ως εξαιρετικό προνόμιο μόνο σε πρόσωπα ανεπιλήπτου ήθους. Αντίθετα, η σύγχρονη πραγματιστική αντίληψη, την οποία κατά τα άλλα ακολουθεί το σχέδιο, εστιάζει στη διαπίστωση ενσωμάτωσης: όπως μπορεί να εγκληματίσει κάποιος εκ γενετής έλληνας χωρίς εξ αυτού του λόγου ν’ αποστερείται της ιθαγένειάς του, εξ ίσου θεμιτό είναι να διεκδικεί την ελληνική ιθαγένεια όποιος αποδεικνύει ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία ανεξάρτητα από τυχόν επιλήψιμο απώτατο παρελθόν του. Συνεπώς, η περίπτωση β΄θα μπορούσε να μεταρρυθμισθεί με εισαγωγή διαβάθμισης ανάλογης των παραγραφών κατά τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, λόγου χάριν ως εξής: «να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους κατά τη διάρκεια του ενήλικου βίου του, ή να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία εικοσαετία για κακουργήματα, ή την τελευταία πενταετία για πλημμελήματα».

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 21:46 | Μαρίνος

  Εξαιρετική πρωτοβουλία, έρχεται να αποκαταστήσει αδικίες δεκαετιών έναντι εκείνων που συνδράμουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 21:25 | ΞΑΝΘΟΠΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΓΙΑΤΙ Ο ΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΕΝΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΦΟΥ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΧΘΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ? ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΡΩΤΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΎ?ΜΗΠΩΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΟΧΙ?ΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΙΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΤΗ ΜΠΟΥΡΚΑ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝ

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 21:12 | K.K.

  «Ποιός θα αποκτήσει τον έλεγχο των Βαλκανίων; Τα δυο μέρη (Αμερική – Ευρώπη) συμφωνούν στην εκτίμηση οτι τα Βαλκάνια πρέπει να ξαναγίνουν χώρες του Τρίτου Κόσμου. Πρέπει να γίνουν πηγές φθηνών εργατικών χεριών….Τα Βαλκάνια πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση με το Μεξικό.» Noam Chomsky(2001), Δυο ώρες διαύγειας, εκδ. Λιβάνη, σελ. 203

  «Τα παλιρροικά μεταναστευτικά κύματα που αναπόδραστα δημιουργεί η ειρηνική ή ένοπλη «παγκοσμιοποίηση» με τις οικονομικές και στρατιωτικές καταστροφές της, αποτελούν μια από τις μετακινούμενες τεκτονικές πλάκες που ανατρέπουν την κοινωνική ανθρωπογεωγραφία του πλανήτη.(σύμφωνα με επίσημη έκθεση του ΟΗΕ για τον παγκόσμιο πληθυσμό του 2006, οι μετανάστες ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια, δηλαδή το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού)…Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα της «νέας εποχής»…είναι η μαζική μετανάστευση κεφαλαίων από το Βορρά στο Νότο, και η αντίστροφη μετακίνηση εργατικών χεριών από το Νότο στο Βορρά.Πρόκειται για τις δυο όψεις του παγκόσμιου κοινωνικού ντάμπινγκ, που διευκολύνει βραχυπρόθεσμα, τα πιο ευέλικτα τμήματα του κεφαλαίου να ενισχύσουν την κερδοφορία τους, μεταφέροντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό και τους πολιτισμικούς πολέμους στο εσωτερικό της εργατικής τάξης…Σε αντίθεση με ότι διακηρύσσουν, οι κυβερνώντες επιδιώκουν συνειδητά η μετανάστευση να είναι σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο ποσοτικά ελεγχόμενη, αλλά και παράνομη, ώστε ο λαθρομετανάστης να περιπέσει σε κατάσταση κυνηγημένου ζώου και να είναι έτοιμος να δουλέψει υπάκουα για ένα κομμάτι ψωμί, χωρίς δικαιώματα. Ωστόσο ο έλεγχος της μετανάστευσης γίνεται ολοένα και δυσκολότερος όσο συνεχίζεται η περιθωριοποίηση ολόκληρων ηπείρων ή τμημάτων ηπείρων…Παράλληλα η κρίση κοινωνικής ένταξης των μεταναστευτικών κοινοτήτων δημιουργεί το έδαφος για μεγάλης κλίμακας ταραχές, όπως η εξέγερση των νέων στα εργατικά-μεταναστευτικά προάστια της Γαλλίας.» Πέτρος Παπακωνσταντίνου(2008), Το χρυσό παραπέτασμα, εκδ. Λιβάνη, σελ.358-361

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 20:57 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  Ο κ. Νικόλαος Χόνδρος, στις 5 Ιανουαρίου 2010 @ 12:10, ανέφερε.

  «Ξεχάσατε το αδίκημα της ληστείας ως αρνητική πρόϋπόθεση»

  Σύμφωνα με τον Χ. Μυλωνόπουλο (Καθηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομικής Αθηνών), «Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος: Τα Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας και της Περιουσίας (Άρθρα 372-406 Π.Κ.)», Β’ Έκδοση, 2006, σελ. 274-275:

  «Το έγκλημα της ληστείας […] εμφανίζεται […] σύμφωνα με το άρθρ. 380 ΠΚ υπό τις ακόλουθες τρεις μορφές:

  1ον *Ληστεία υπό στενή έννοια* (άρθρ. 380 παρ. 1 πρώτη περίπτωση) […]

  2ον *Ληστρική εκβίαση* (άρθρ. 380 παρ. 1 δεύτερη περίπτωση) […]

  3ον *Ληστρική κλοπή* (άρθρ. 380 παρ. 3) […]

  Η ληστεία υπό στενή έννοια και η ληστρική κλοπή είναι *σύνθετα* υπό στενή έννοια εγκλήματα, αποτελούμενα από την παράνομη βία (άρθρ. 330 ΠΚ) και μάλιστα σε μια διακεκριμένη μορφή και την κλοπή (άρθρ. 372 ΠΚ). Για την πλήρωση της ειδικής υπόστασής τους, πρέπει συνεπώς να στοιχειοθετείται τετελεσμένη κλοπή. Ισχύουν επομένως, σχετικά οι περί αυτής αναπτύξεις […]. Το ίδιο ισχύει κατ’ αρχήν και για την ληστρική εκβίαση η οποία, ωστόσο […] παρουσιάζει ιδιομορφίες».

  Συνεπώς, τα πράγματα έχουν ως εξής:

  * Η ληστεία έχει 3 μορφές

  * Εξ αυτών οι 2 περιλαμβάνουν την *κλοπή*.

  * Η 3η μορφή, η ληστρική εκβίαση, κατ’ αρχήν περιλαμβάνει την κλοπή, αλλά ακόμη και αν δεν την περιελάμβανε, είναι *εκβίαση*.

  Τόσο η κλοπή όσο και η εκβίαση αναφέρονται ρητώς στο προτεινόμενο άρθρο 5, και ως εκ τούτου *παρέλκει* η ρητή αναφορά της κλοπής.

  Άρα, ζήτημα δεν τίθεται. Η αναφορά της ληστείας θα ήταν ως εκ του περισσού.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 19:45 | όλγα ελληνίδα 16 χρονών βρυξέλλες

  είναι ανοησία πιστεύω και μόνο που το σκεφτήκαμε να την υλοποιήσουμε μία τετοια ιδέα. και ο λόγος? θα μπορούμε μετά να μιλάμε για δική μας Ελλάδα? για Ελλάδα ελληνική? αυτή την Ελλάδα που εμείς την αγαπάμε και την πονάμε πιστεύετε, ότι θα την νοιώθουν ετσι και οι ξένοι? για αναρωτηθείτε λίγο και πειτε μου πώς θα κάνουμε Έλληνες πολίτες κάποιους που από μόνοι τους είναι τόσο εναντίον μας φανατισμένοι! πώς αν τους δώσουμε το δικαίωμα ψήφου, πιστεύετε ότι θα ψηφίζουν για το καλό της Ελλάδας? θα ειμαστε πλέον μειονότητα. γιατί τώρα δεν είμαστε όσο κι αν προσπαθούν να μας κάνουν να το πιστέψουμε!! οι Έλληνες οτι θέλουν να κανουν το μπορούν! ξέρετε ποσο μεγάλη δύναμη είμαστε:-)!! και γι αυτό εξ’άλλου είμαστε περήφανοι!! είμαστε Έλληνες πολίτες Ορθόδοξοι Χριστιανοί και περήφανοι για την γλώσσα μας την ελληνική.. δεν είμαι και μεγάλη, αλλά νομίζω μπορώ να μιλήσω, γιατί την αγαπάω την χώρα μου και θέλω να την έχω στο ακέραιο οταν γυρίσω πίσω..

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 19:07 | ΙΧ

  «δ. να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. »

  Λυπούμαι αλλά νομίζω ότι οι συντάκτες του επίμαχου εδαφίου μάλλον θα βρίσκονται κατάσταση μέθης όταν κατέγραφαν τις σκέψεις τους.
  Είναι δυνατόν να ελληνοποιείτε κάποιον αλλοδαπό ο οποίος υπήρξε νόμιμος στην Ελλάδα μέχρι το 2005 και μετά είτε α) μετανάστευσε σε τρίτη χώρα είτε β) επέστρεψε στη χώρα του είτε γ) συνεχίζει και ζει παρανόμως εδώ(δηλ αδήλωτη μαύρη εργασία σε βάρος των υπό κατάρρευση ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων, παράνομη μίσθωση οικίας,μη φορολόγηση) με την απλή πρόβλεψη να μην έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως σε ορισμένα μόνο αδικήματα ?
  Μήπως γνωρίζει κάποιος από τους κυρίους συντάκτες του εδαφίου αυτού, πόσος χρόνος απαιτείται για να τελεσιδικήσει μια δικαστική απόφαση στο Ελλάντα ???? Έλεος πια…Επιδιώκετε να ελληνοποιήσετε χιλιάδες υπόδικους τη στιγμή που γνωρίζετε ότι είναι με απλούς νομικισμούς όλοι οι δικηγόροι μπορούν να μεταφέρουν την τελεσιδικία μιας δικαστικής απόφασης για τουλάχιστον μια 6-7ετία.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 19:01 | Δημήτρης

  Δεν χρειάζεται το παράβολο των 1000€, είναι βαρύ για τον μετανάστη. Να υπάρχειένα παράβολο 100€, συμβολικό

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 16:09 | Βασίλης Παπ

  Το νομοσχέδιο αποτελεί σαφώς θετική πρωτοβουλία και βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής νομοθεσίας και την ορθολογική αντιμετώπιση της απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας και της πολιτογράφησης αλλοδαπών. Όσον αφορά συγκεκριμένα το παρόν άρθρο, θα ήθελα να επισημάνω ότι το στοιχείο στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ΚΕΙ εισάγει ένα αόριστο κριτήριο, το οποίο θα δημιουργήσει αναπόφευκτα νομική αβεβαιότητα: το εν λόγω κριτήριο θα οδηγήσει πιθανότατα σε διαφορετικές ερμηνείες και πρακτικές κατά την απονομή της ιθαγένειας από τις διοικητικές αρχές, ερμηνείες που ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τη στάση της εκάστοτε κυβέρνησης, που θα μπορεί (π.χ. με υπουργική εγκύκλιο) να προσδίδει διαφορετικό περιεχόμενο στο κριτήριο αυτό. Προτείνω επομένως την απάλειψη του στοιχείου στ΄, καθόσον αντιβαίνει στην αρχή της ασφάλειας δικαίου στον σημαντικό τομέα της ιθαγένειας. Το περιεχόμενο του εν λόγω στοιχείου μού θυμίζει την προβληθείσα από τμήμα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας έννοια της Leitkultur («κρατούσας πολιτιστικής αντίληψης»), η οποία είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από όλο τον προοδευτικό κόσμο.
  Κατόπιν της απάλειψης του στοιχείου στ΄, πρέπει να απαλειφθεί επίσης η φράση «την ένταξή του…διέπουν» στο άρθρο 7, παρ. 3, του ΚΕΙ.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 16:44 | Ιάσονας Χατζηθεοδώρου

  Άρθρο 2 —> Νέο Άρθρο 5, παρ. 1, β)

  Διαγραφή των φράσεων ‘εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας’, ‘αντίστασης κατά της αρχής’, ‘ψευδούς βεβαίωσης’. Οι καταδικαστικές αποφάσεις να αφορούν πράξεις τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή με μοναδική εξαίρεση της φράσης ‘εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας’, αφού σε πολλές χώρες τέτοιες αποφάσεις αποδίδονται σε πολιτικά διωκόμενα πρόσωπα με υπερβολική ευκολία (βλέπε Τουρκία). Τα παραπάνω μπορούν να πιστοποιούνται με αντίγραφο ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης, όπου αυτό φυσικά καθίσταται δυνατό. Οι αιτούντες θα πρέπει επίσης να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα απαριθμούν εγκλήματα και παραβάσεις για τις οποίες είτε έχουν καταδικαστεί, είτε έχουν κατηγορηθεί, είτε τις οποίες έχουν διαπράξει αλλά ουδέποτε έχουν διωχθεί για αυτές.

  Ζητούνται απαραίτητες διευκρινίσεις για τη φράση ‘παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα’, αφού πρόκειται για έναν ευρύ κατάλογο παραβάσεων. Πρόβλεψη επανεξέτασης ιθαγένειας, αν ανακαλυφθεί σε διάστημα 10 ετών από την κτήση ιθαγένειας μή δηλωθέν ποινικό παρελθόν στη χώρα προέλευσης ή αλλού.

  Άρθρο 2 —> Νέο Άρθρο 5, παρ. 1, ε)

  Αντικατάσταση με ‘να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας της οποίας θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό όπως νόμος του Υπουργείου Παιδείας θα ορίσει.’

  Άρθρο 2 —> Νέο Άρθρο 5, παρ. 1, στ)

  Αόριστο, πλήρης διαγραφή της υπο-παραγράφου.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 16:43 | Leda-P

  Αρχικά, για να αποφεύγεται ένας φαύλος κύκλος ρυθμίσεων και επαναρυθμίσεων, είναι αναγκαίο να συμβουλευτεί κανείς τις αντίστοιχες νομοθεσίες Ευρωπαϊκών Κρατών. (Έχει προταθεί ήδη πολλάκις και από πολλούς αναγνώστες – σχολιαστές, άλλωστε.)

  Ενδεικτικώς, μπορούν να βρεθούν πληροφορίες για την κτήση δανέζικης υπηκοότητας εδώ: http://www.nyidanmark.dk/en-us/faq/danish_nationality/
  νορβηγικής εδώ: http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Topics/Integration-and-diversity/citizenship/the-nationality-act.html?id=438699
  γαλλικής εδώ: http://www.martinique.pref.gouv.fr/pages/nationalite.html

  Για το παρόν άρθρο:
  * υπό β. Προτείνεται (και από άλλους αναγνώστες) επανέλεγχος της λίστας με κατηγοριοποίηση σε κακουργήματα, πλημ/τα και πταίσματα. Νομικώς έχει αποδειχθεί ότι προστίθενται νέες μορφές εγκλημάτων. Με ειδικούς νόμους που συνεχώς δημιουργούνται και έχοντας απόδειξη και την πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού ποινικού κώδικα, η παρούσα διάταξη με τη λίστα, ερμηνεύεται μόνο περιοριστικά και ίσως σύντομα χρειαστεί επικαιροποίηση. Ίσως είναι καλύτερο από την αρχή να διατυπωθεί σωστά.

  * υπό δ. Η 5ετία μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 10 ετών δημιουργεί κάποια ερωτηματικά και μάλλον προβλήματα. Πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν σε μία τέτοια διάταξη ότι όποιος έχει άδεια διαμονής μετακινείται ελεύθερα σε Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. Άρα ο δεσμός με το κράτος (κοινωνικός, οικονομικός, πολιτικός κλπ), που είναι απαραίτητο στοιχείο για την κτήση υπηκοότητας κράτους, δεν κατοχυρώνεται με την παρούσα διάταξη. Ίσως θα ήταν καλύτερο να κατοχυρώνεται αυτό με την υποβολή ενσήμων, φορολογικής ή / και ασφαλιστικής ενημερότητας και εγγράφου πιστοποίησης γνώσης της γλώσσας (βλ. και σχόλιο υπό στ.)

  * υπό ε. Ορθόν! Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένας ειδικός φορέας (είτε ανεξάρτητος είτε που ανήκει στην Γεν. ή Ειδική Γραμματεία Ανθρωπ.Δικαιωμάτων ή Αλλοδαπών στο Υπ. Εξωτερικών) που α. διδάσκει και β. πραγματοποιεί γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την πιστοποίηση χρήσης της γλώσσας.

  * υπό στ. Βεβαίως παραδοσιακώς η κτήση υπηκοότητας απαιτεί και την ύπαρξη και άλλων δεσμών. Άλλωστε οι περισσότερες ευρωπαϊκές νομοθεσίες κρατών με εμπειρία σε μεταναστευτικά κύματα νεώτερης ή παλαιότερης μορφής (π.χ. Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία) απαιτούν οπωσδήποτε και απόκτηση γνώσεων ιστορίας, γεωγραφίας και ηθών.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 14:33 | ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΣΟΥΝΗΣ

  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΥΝΘΕΤΟ. ΚΑΤΑΡΧΗΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΩΣ ΕΞΗΣ. ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΦΤΗΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΕΥΣΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(ΠΧ ΟΙΚΟΔΟΜΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΠ), ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, Ή ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥΣ?
  ΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΤΟΤΕ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΝΟΜΙΜΟ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΟ. ΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΑΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ, ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΟΒΑΡΑ. ΚΑΤΑΡΧΗΝ, ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΕΝΤΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΖΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΕΤΩΝ, ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΙΛΟΥΝ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ. ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΣΑΦΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟΣΕΙΣ(ΠΧ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20% ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ).ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ Η ΛΥΣΗ ΤΩΝ LOBBIES ΩΣ ΑΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ.ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΛΕΠΡΟΙ…ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΩΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΤΙ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΔΟΣ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 13:36 | Κώστας Μ.

  ε, στ. Πως αποδεικνύονται; Θα υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια ή θα είναι στην διακριτική ευχέρεια της επιτροπής πολιτογράφησης;;