Άρθρο 3

Το άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 3284/2004 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6.

Δικαιολογητικά πολιτογράφησης
Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου διαμονής του αίτηση πολιτογράφησης, που απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συνοδεύεται από:
α. δήλωση πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του δημάρχου με την παρουσία δύο ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. Στο
έντυπο δήλωσης αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.
β. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
γ. Έγκυρο τίτλο διαμονής στην Ελλάδα
δ. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η απόφαση χορήγησης σε αυτόν πολιτικού ασύλου. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ΄ του άρθρου 84 του ν. 3386/2005 αρκεί η εν λόγω άδεια.
ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους.
στ. Παράβολο 1000 ευρώ. Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόμενο παράβολο περιορίζεται στα 300 ευρώ Οι ομογενείς και οι κάτοχοι ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 23:00 | γιαννης ηλιόπουλος

  Η πιο σημαντική πτυχή της σημερινής μεταναστευτικής εμπειρίας είναι εκείνη των παιδιών μεταναστών που μετανάστευσαν ανήλικα ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Αυτοί οι νεαροί ταξιδιώτες της Ιστορίας, που δικαίως αρνούνται τον χαρακτηρισμό μετανάστες, είναι η «μιάμιση» και η «δεύτερη γενιά» μεταναστών. Μεγάλωσαν ή ενηλικιώθηκαν στη χώρα φέρνοντας έναν αέρα ανανέωσης στην αποπνικτική ατμόσφαιρα μιας μονοδιάστατα και συγκυριακά προσλαμβανόμενης «ελληνικότητας», όπως σε έναν κλειστοφοβικά γεμάτο ανελκυστήρα, όπου κανείς δεν μπορεί να μπει ή να βγεί και που συχνότερα βυθίζεται στο σκοτάδι παρά ανυψώνεται στο φως.

  Η πρόταση της Ελληνικής Ενωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για έναν Νέο Κώδικα Ιθαγένειας (www.hlhr.gr/index.htm), νιώθοντας τον άνεμο της αλλαγής και αφουγκραζόμενη την κοινωνία και τη δίψα για συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς, φέρνει το επιτακτικό αίτημα της εισαγωγής του δικαίου του εδάφους. Της αναγνώρισης του δικαιώματος στην ιθαγένεια ως του βελτίστου μέσου για την ικανοποίηση του πλέον σημαντικού χρέους και ευθύνης των πολιτών μιας συνταγματικής οντότητας: την πλήρη συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή.

  Αναντίρρητα η διεκδίκηση αλλά και η απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων των παιδιών των μεταναστών και όσων θέλουν να γίνουν Ελληνες πολίτες, επενδύοντας σε ένα συνταγματικό όραμα συμμετοχής και συλλογικότητας, θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό αυτού που μέχρι τώρα ξέρουμε και προσλαμβάνουμε ως δεδομένη σταθερά για τη μορφή της ελληνικής Πολιτείας και κοινωνίας. Ισως αυτό ακριβώς να φοβούνται και όσοι επικαλούνται -ομολογώ με σοκαριστική περιφρόνηση του «λαού», δηλαδή αυτών που τους νομιμοποιούν- την «ανωριμότητα» της τελευταίας. Λένε δηλαδή ότι η κοινωνία προτιμά μόνο να εκμεταλλεύεται τη δυσμενή εργασιακά και διοικητικά (ως προς τη διαμονή και τη γραφειοκρατία) θέση των μεταναστών που μπορούν μόνο να συνεχίζουν να εργάζονται και να συμμετέχουν στην ευημερία της χώρας, ενώ δεν θέλει να συναποφασίζουν για το παρόν και το μέλλον της. Είναι, βέβαια, γνωστόν ότι η συμπίεση των μισθών και του εργατικού κόστους στο διηνεκές με βάση την εκμετάλλευση της εργασίας των μεταναστών έχει βλάψει και θα συνεχίσει να το κάνει, την ούτως ή άλλως επισφαλή θέση όλων των εργαζομένων της χώρας. Και πιστέψτε με, οι Ελληνες εργαζόμενοι αυτό το έχουν καταλάβει, ενώ οι νέοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το παρόν και το μέλλον τους χωρίς διακρίσεις εθνικότητας, φυλής ή άλλης μορφής. Ευτυχώς που αυτοί δεν παραδίδονται στη θλιβερή αυτοεικόνα των κρατούντων.

  Στα τέλη Μαρτίου του 2009 το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών προκήρυξε επιτέλους τα προγράμματα ένταξης πολιτών τρίτων χωρών (με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εθνική συμμετοχή) «Εστία» για τα έτη 2007 και 2008. Μόνο που φρόντισε να το κάνει με έναν γνώριμο τρόπο, που παραπέμπει σε κακοδιοίκηση και αδιαφάνεια. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος, όπως εγκρίθηκε από την Ε.Ε., αποδέκτες της χρηματοδότησης είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις μεταναστών. Παρ’ όλα αυτά οι προκηρύξεις των επιμέρους προγραμμάτων, εμμέσως πλην σαφώς, αποκλείουν το μεγαλύτερο μέρος των οργανώσεων μεταναστών και των δικαιωμάτων. Επιτρέπουν, αντιθέτως, τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών. Κάποια από αυτά είναι εξαιρετικά, αν όχι υπερβολικά δαπανηρά (700.000 ευρώ για μια καμπάνια στα media) και αδόκιμα. Αντιθέτως, πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο θα είχαν πολλά περισσότερα μικρότερα στοχευμένα προγράμματα σε όλη την Ελλάδα με τα ίδια χρήματα. Προβλέπονται, εκτός των άλλων, προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ετήσιος τζίρος και εγγυητικές επιστολές ίσες προς το 10% της δαπάνης (π.χ.70.000 ευρώ στο παραπάνω πρόγραμμα) και ύπαρξη προσωπικού οικονομικής διαχείρισης, ενώ ζητείται μισθωτήριο ή τίτλος κυριότητας έδρας, κάτι που άλλωστε έχουν ήδη, εφόσον έχουν καταστατικό και έναρξη στην Εφορία. Σε μια χώρα όπου οι εθελοντικές ΜΚΟ προάσπισης των δικαιωμάτων αλλά και η ελεύθερη έρευνα δεν χρηματοδοτούνται συστηματικά από το κράτος -πόσω μάλλον οι οργανώσεις των μεταναστών- αυτές οι προϋποθέσεις αποτρέπουν τη συμμετοχή τους, επιφέροντας το αντίθετο του διακηρυκτικά επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

  Ομως, το πιο πρόδηλα προβληματικό στοιχείο είναι η εξαιρετικά βραχεία προθεσμία υποβολής προτάσεων που είχε τεθεί αρχικά (20 μέρες). Η διαμαρτυρία φορέων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέβαλε στην παράταση μίας εβδομάδας, που ανακοινώθηκε 3 μέρες πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.

  Σε άλλους τομείς, αυτό που λείπει, ανάμεσα σε άλλα, για μια σοβαρή επένδυση είναι τα χρήματα, όπως στην υγεία και την εκπαίδευση. Εδώ τα χρήματα υπάρχουν, έστω και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ενωση, τους πολίτες της οποίας δεν πολυθέλουμε στα πόδια μας και αποτρέπουμε τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές.

  * Διευθυντής Εθνικού Παρατηρητηρίου του Ρατσισμού & της Ξενοφοβίας ΕΝΩΣΗ-ΚΕΜΟ http://www.hlhr.gr

  1 http://www.ypes.gr/ekloges/content/gr/europ_fr.htm

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 21:47 | Σιλογος Αλβανον Μεταναστον (ΜΕΤΕΡΑ ΤΕΡΕΖΑ)Της Ελλαδος

  Οσον αφορα το παρβολο τον 1000 ευρο για να αποκτισις την Ελλινικι ιθαγενια δεν το βλεποθμε σοστο αφου καμια χωρα της Ε.Ε Δεν ηπαρχι τετιο ποσοστο παραβολο το μεγαλιτερο ειναι 400 ευρο,μια οικογενια 4 μελι 5 μελοι πρεπι να πλιροσι 4000 ευρο..Αφτο ζιταμε οτι το παραβολο να ειναι κατο απο 400 ευρο….

  Σιλογος Αλβανον Μεταναστον (ΜΕΤΕΡΑ ΤΕΡΕΖΑ)Της Ελλαδος

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 19:21 | Λεωνίδας

  Το παράβολο χιλίων ευρώ είναι πολύ υψηλό και μπορεί να εμποδίσει ορισμένους που δικαιούνται την πολιτογράφηση από το να πολιτογραφηθούν. Θα μπορούσε να περιοριστεί στο μισό.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:03 | ΑΓΓΕΛΟς ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΧΘΕς ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, Ο Κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΤΟ 2014 ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΗΝ ΠΡΕΜΟΥΡΑ ΤΟΥ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΜΑΖΙΚΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥς ΑΛΒΑΝΟΥς, ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗς ΕΧΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΥΤΕς ΤΗς Ε.Ε,
  ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΤΣΙ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕς ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ, ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ.
  ΑΓΝΟΕΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΤΟς ΝΑΝΟ ΤΟ 2004, ΟΤΙ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΟΛΙΤΙΚΗς ΣΚΗΝΗς (ΟΠΩς ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟΥ ΝΤΟΓΚΑΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ).
  ΑΓΝΟΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ Ο ΦΙΛΟς ΤΟΥ Ο ΑΛΒΑΝΟς ΣΟΣΣΙΑΛΙΣΤΗς , ΕΝΤΥ ΡΑΜΑ, ΠΑΡΕΠΕΜΨΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΠΕΡΙΣΑ ΚΑΡΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΟΖ (ΖΗΤΑΕΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ Ο ΡΑΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟς ΤΗς ΕΛΛΑΔΟς).
  ΑΓΟΝΕΙ ΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ. ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ Κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ.
  ΟΠΟΙΟς ΘΕΛΕΙ ΥΠΗΚΟΟΤΥΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΑ ΟΙ ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙς ( ΟΠΩς ΟΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ), ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕς, ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ;
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΑς ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΥΤΟ!

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 15:13 | Μ.Τ.

  Η ένταξη των αλλοδαπών -συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων- πρέπει να αποτελέσει επιτέλους γεγονός στη χώρα μας το οποίο θα θεσμοθετείται με τον νέο νόμο, αλλά και θα επιβεβαιώνεται από πρακτικές που εξασφαλίζουν την εφαρμογή του. Σε πρακτικό επίπεδο λοιπόν, το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί και οι πρόσφυγες και που αφορά το σχέδιο νόμου στη διαδικασία πολιτογράφησης είναι το πανάκριβο παράβολο, που στην πράξη καθιστά την πολιτογράφιση σχεδόν αδύνατη για τους ανθρώπους αυτούς. Το προτεινόμενο με το σχέδιο νόμου ποσό παραβόλου των 1.000 € εξακολουθεί να αποτελεί υπέρογκο ποσό έρχεται σε αντίθεση με τις επιταγές της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και ως εκ τούτου πρέπει να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί ριζικά.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 13:45 | ΞΕΝΙΑ ΠΑΣΣΑ

  Επισημαίνω και πάλι ότι οι διατάξεις του άρθρου 34 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 «για το καθεστώς των προσφύγων» που έχει κυρωθεί στην Ελλάδα με το Ν.Δ. 3989/1959 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄ 26-9-1959) ορίζουν ότι: «αι Συμβαλλόμεναι Χώραι θα διευκολύνουν, εν τω μέτρω του δυνατού, την αφομοίωσιν και πολιτογράφησιν των προσφύγων. Θα προσπαθήσουν, ειδικώτερον, να επιταχύνουν την διαδικασίαν της πολιτογραφήσεως και να ελαττώσουν, εν τω μέτρω του δυνατού, τα δημοσιονομικά βάρη της τοιαύτης διαδικασίας».
  Επίσης, η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης με αριθ. 564 (1969) για την κτήση από τους πρόσφυγες της υπηκοότητας της χώρας διαμονής τους, συστήνει στα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πολιτογράφηση των προσφύγων, να προσχωρήσουν στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1961 για τη Μείωση της Ανιθαγένειας, να υιοθετήσουν διατάξεις με σκοπό να παρέχουν τη δυνατότητα στα παιδιά των προσφύγων, τα οποία γεννιούνται στη χώρα όπου οι γονείς τους απολαμβάνουν του καθεστώτος του πρόσφυγα, να αποκτούν με τη γέννησή τους την υπηκοότητα αυτής της χώρας και να χορηγούν στους πρόσφυγες που συνάπτουν γάμο με υπήκοο της χώρας διαμονής τους, ειδικές διευκολύνσεις, ώστε να αποκτούν τη υπηκοότητα του/της συζύγου.
  Το μεγαλύτερο και σοβαρό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στη διαδικασία πολιτογράφησης είναι ότι μεταξύ των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση προβλέπεται και παράβολο, το οποίο κατά την ισχύουσα νομοθεσία ανέρχεται στο ποσό των 1.467,35 ευρώ. Το προτεινόμενο με το σχέδιο νόμου ποσό παραβόλου των 1.000 € εξακολουθεί να αποτελεί υπέρογκο ποσό και μάλιστα η υποχρέωση καταβολής του για καθένα ενήλικο μέλος της οικογένειας χωριστά, έρχεται σε αντίθεση προς τις επιταγές της ως άνω διατάξεως της Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης του 1951. Είναι προφανές ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πρόσφυγες μην έχοντας τη δυνατότητα να καταβάλουν εφάπαξ το ποσό αυτό δεν έχουν πρόσβαση στη διαδικασία της πολιτογραφήσεως.
  Πλέον τούτων, πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση για όλους τους αλλοδαπούς που επιθυμούν να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια το ύψος του παραβόλου θα πρέπει να οριστεί αναλογικά με το κόστος των σχετικών διαδικασιών και να μην υπερβαίνει τα 200 – 300€ κατ’ άτομο.

  Συνεπώς, προτείνω η τελευταία πρόταση του εδαφίου στ΄ του υπό τροποποίηση άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.),να διαμορφωθεί ως εξής:

  «Άρθρο 6
  στ. …Οι ομογενείς, όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες και οι κάτοχοι ιθαγένειας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου».

  Επίσης θα ήθελα να αναφέρω πως ενόψει του γεγονότος ότι για τους αλλοδαπούς που επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια θα ισχύσει η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς νόμιμης διαμονής, αντί της προϊσχύουσας δεκαετούς, την εν λόγω προϋπόθεση πληρούν και αρκετές περιπτώσεις αιτούντων άσυλο αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα επί σειρά ετών, (συχνά άνω των 7-8 ετών), καθώς και όσοι έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 61/1999, 90/2008, 96/2008 και 81/2009, όπως ισχύουν. Επειδή οι εν λόγω κατηγορίες αλλοδαπών, κατ’ αντιστοιχία με τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, ευρίσκονται σε αντικειμενική αδυναμία να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, καθώς επίσης δεν είναι κατά κανόνα κάτοχοι διαβατηρίων ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, προτείνω τα εδάφια β και δ του υπό τροποποίηση άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) να διαμορφωθούν ανάλογα. Επισημαίνω δε, ότι οι μεν αναγνωρισμένοι πρόσφυγες είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού εγγράφου εκδιδομένου από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, για δε ορισμένες από τις υπόλοιπες κατηγορίες αλλοδαπών αντίστοιχη εξαίρεση έχει τεθεί ρητά στις διατάξεις σχετικά με την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

  Κατόπιν τούτων, προτείνω τα εν λόγω εδάφια να διαμορφωθούν ως εξής:

  «Άρθρο 6
  β. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, εξαιρουμένων όσων ανήκουν στις κατηγορίες των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών, καθώς και όσων έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 61/1999, 90/2008, 96/2008 και 81/2009, όπως ισχύουν.

  δ. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η απόφαση χορήγησης σε αυτόν πολιτικού ασύλου ή η απόφαση υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους. Αν ο αλλοδαπός είναι αιτών άσυλο και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η βεβαίωση της αρμόδιας ελληνικής αρχής περί της ιδιότητάς του ως αιτούντος άσυλο αλλοδαπού, νόμιμα διαμένοντος στην Ελλάδα επί πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 13:09 | ΞΕΝΙΑ ΠΑΣΣΑ

  Επισημαίνω ότι οι διατάξεις του άρθρου 34 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 «για το καθεστώς των προσφύγων» που έχει κυρωθεί στην Ελλάδα με το Ν.Δ. 3989/1959 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄ 26-9-1959) ορίζουν ότι: «αι Συμβαλλόμεναι Χώραι θα διευκολύνουν, εν τω μέτρω του δυνατού, την αφομοίωσιν και πολιτογράφησιν των προσφύγων. Θα προσπαθήσουν, ειδικώτερον, να επιταχύνουν την διαδικασίαν της πολιτογραφήσεως και να ελαττώσουν, εν τω μέτρω του δυνατού, τα δημοσιονομικά βάρη της τοιαύτης διαδικασίας».
  Επίσης, η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης με αριθ. 564 (1969) για την κτήση από τους πρόσφυγες της υπηκοότητας της χώρας διαμονής τους, συστήνει στα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πολιτογράφηση των προσφύγων, να προσχωρήσουν στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1961 για τη Μείωση της Ανιθαγένειας, να υιοθετήσουν διατάξεις με σκοπό να παρέχουν τη δυνατότητα στα παιδιά των προσφύγων, τα οποία γεννιούνται στη χώρα όπου οι γονείς τους απολαμβάνουν του καθεστώτος του πρόσφυγα, να αποκτούν με τη γέννησή τους την υπηκοότητα αυτής της χώρας και να χορηγούν στους πρόσφυγες που συνάπτουν γάμο με υπήκοο της χώρας διαμονής τους, ειδικές διευκολύνσεις, ώστε να αποκτούν τη υπηκοότητα του/της συζύγου.

  Κατόπιν τούτων, προτείνω η τελευταία πρόταση του εδαφίου δ΄ του υπό τροποποίηση άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.),να διαμορφωθεί ως εξής:

  «Άρθρο 5
  δ…Για τους ομογενείς, για όσους έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες και τους κατόχους ιθαγένειας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής».

  Επίσης, στο εδάφιο γ του υπό τροποποίηση άρθρου 5 προτείνω να προστεθεί η περίπτωση της αναστολής της απόφασης απέλασης λόγω υποβολής αιτήματος πολιτικού ασύλου, έτσι ώστε να είναι εφικτό αιτούντες άσυλο αλλοδαποί, καθώς και όσοι έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους και πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία πολιτογράφησης.

  Συνεπώς, το κείμενο του εδαφίου γ θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  «γ. να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης ή η τυχόν εκδοθείσα απόφαση απέλασης να έχει ανασταλεί λόγω της υποβολής αιτήματος ασύλου».

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 11:10 | Azkar Ahmed

  Το παράβολο να είναι μειωμένο για όσους διαθέτουν άδεια 10 ετους διάρκειας γιατί έχουν πληρώσει ήδη το παράβολο των 900 ευρώ. Εγώ πέρση πήρα άδεια αορίστου χρόνου (900 Ευρώ) και κατέθεσα αίτηση για ιθαγένεια (1500 Ευρώ). Ήταν πολλά τα 2400 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 21:24 | Αθανάσιος Αθανασίου

  Γιατι θα πρέπει οι σύζυγοι Ελλήνων με παιδιά να πληρώνουν παράβολο.
  Εχουν προσφέρει ως οικογενειες ασφαλιστικες και φορολογικές εισφορές σε αντίθεση με πολλούς «ιθαγενείς» που εισφοροδιαφευγουν ή φοροδιαφευγουν.
  Να μήν πληρωσουμε παράβολο οπως οι προερχομενοι απο Ε.Ε. και ομογενείς.-

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 21:50 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

  Ο νομος τροποποιειται,αντικαθισταται και καταργειται με νομο. Με περισκεψη να προχωρησετε σε νομοθετηση τετοιων ζητηματων, ακολουθοντας φυσικα το ευρωπαικο κεκτημενο, αλλα περνοντας σοβαρα υπ’ οψιν ση συσταση και διαστρωματωση της ελληνικης κοινωνιας. Ολοι οι μεταναστες εχουν δικαιωματα.Υποχρεωση μας να τα κατοχυρωσουμε, χωρις να καταπατησουμε κανενος αλλου!εχω εμπιστοσυνη στο σωμα που νομοθετει και προτεινω οτι εχει να κανει με την »κοινη λογικη» να τελειωνει αμεσα!γνωριζω πολλους συνελληνες, »ορειβατες» του Πηλιου για παραδειγμα, που δεν ξερουν ποιος ειναι ο Ανθιμος Γαζης..ο κενταυρος Χειρων…αλλα πανε στην κορυφη του βουνου. Δεν βρεθηκε κανενας να βαλει μια μπαρα, που να ανοιγει μονο αν απαντησει σωστα κανενας στα ερωτηματα αυτα, και μετα να επιτρεπεται να εχουμε γνωμη και αποψη για την Ελλαδα μας και την ιστορικη μας διαδρομη;Ας γινει κατι και γι’ αυτο.Εννοω γνωση, περισκεψη,εντοπισμος του προβληματος και μετα λυση.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 20:41 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  Το αναφέρει άλλωστε ρητά και το προτεινόμενο άρθρο 7 ΚΕΙ, παρ. 2, ότι *η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας*, αν πληρούνται οι άλλες προϋπόθεσεις (γιατί να επιβαρύνουμε τις υπηρεσίες του δημοσίου για ποινικά μητρώα αιτήσεις που θα απορριφθούν για άλλους λόγους;) *ζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και πιστοποιητικό μη απέλασης*. Διαβάζετε τα άρθρα πρώτα πριν εκφέρετε αψήφιστα γνώμη! Και όχι μόνο αυτό μάλιστα, και διαβιβάζει τον φάκελο στην τοπική αστυνομική αρχή, η οποία μπορεί να εκφέρει (αρνητική) γνώμη μέσα σε ένα 4μήνο, δηλ. κάτι *παραπάνω* από ένα απλό ποινικό μητρώο!

  Άρα, προς τι η τόση αγωνία και παραπληροφόρηση;

  =====================
  2. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προβαίνει στην εξέταση της αίτησης, τηρώντας την προτεραιότητα κατάθεσης. Κατά την εξέταση, η υπηρεσία ζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και πιστοποιητικό μη απέλασης. Στη συνέχεια, ο φάκελος διαβιβάζεται στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου, η οποία διαθέτει αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για να διαβιβάσει τη γνώμη της, εφόσον το κρίνει αναγκαίο .
  =====================

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 20:40 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  Ο «ΑΔΡΙΑΝΟΣ» γράφει (5 Ιανουαρίου 2010 @ 21:44):
  «ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΛΕΥΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ»

  Όμως, το άρθρο 5, παρ. 1, περ. β’ ρητά προσδιορίζει, ως μία από τις προϋποθέσεις πολιτογράφησης, το να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για μια σειρά εγκλημάτων, ο πολιτογραφούμενος αλλοδαπός. Το παρόν άρθρο 6 απλώς αναφέρει τα *δικαιολογητικά* που απαιτούνται, όχι τις *προϋποθέσεις*. Άλλωστε το ποινικό μητρώο καθενός είναι εύκολα, και αυτεπάγγελτα, αναζητήσιμο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανά πάσα στιγμή.

  ============================================

  «Άρθρο 5.
  Προϋποθέσεις πολιτογράφησης
  1. Για τον αλλοδαπό, που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτείται :

  […]

  β. να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και την διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλιοδαπών στην Ελλάδα.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 16:41 | Βασίλης Παπ

  Στοιχείο στ΄: Δεν υπάρχει λόγος να προβλέπεται μεγαλύτερο παράβολο για όσους δεν έχουν ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης: συνήθως μάλιστα θα πρόκειται για άτομα των οποίων οι οικονομικοί πόροι θα είναι πιο περιιρισμένοι από ό,τι των ομογενών/υπηκόων ΕΕ. Επομένως, η επιβολή σε όλους ενός ενιαίου παραβόλου τόσο για την πρώτη αίτηση όσο και για την επανυποβολή είναι η δικαιότερη λύση.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 16:54 | Leda-P

  Το παρόν άρθρο δημιουργεί έναν ιδιαίτερο προβληματισμό και δη για τα διαφορετικά χρονικά όρια (π.χ. υπό ε)… Το άρθρο αυτό δεν λαμβάνει υπ’όψιν του όσα προτείνονται στο προηγούμενο άρθρο (2) αυτής της πρότασης; Ίσως θα ήταν καλό να επανελεγχθεί ώστε να υπάρχει συνοχή και αντιστοιχία σε όσα προηγούμενως αναφέρονται (π.χ. απόδειξη πενταετούς διαμονής, γνώσης γλώσσας κ.λπ.).

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 16:52 | Ιάσονας Χατζηθεοδώρου

  Επιπλέον πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο ποινικού μητρώου από την Αστυνομία (ασχέτως της πρόβλεψης του άρθρου 4 του παρόντος), και πιστοποίηση επάρκειας ελληνικής γλώσσας σε υψηλό επίπεδο (όπως νόμος θα ορίσει).

  Υπο-παράγραφος στ): Άδικο και μεροληπτικό, πλήρης διαγραφή της προϋπόθεσης ή κοινό παράβολο για όλους τους αιτούντες, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης, του οποίου το ύψος θα αντιπροσωπεύει επιμεριστικά το διοικητικό κόστος.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 11:05 | παρασκευή

  Είμαι η Παρασκευή Χρίστου, είμαι έγγαμη με Έλληνα υπήκοο και μόνιμη κάτοικος Θεσσαλονίκης εδώ και 30 χρόνια και εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο. Έχω υποβάλει τα Χαρτιά μου τον Ιούνιο του 2009 για πολιτογράφηση .Με ενημερωσαν οτι αυτό θα πάρει τουλάχιστον 18 μήνες .Πιστεύω οτι για τους Κυπρίους που επιθυμούν να πολιτογραφηθούν θα έπρεπε η διαδικασία να είναι πολύ πιο απλή και να μην μπαίνουν στην ίδια διαδικασία με τους υπόλοιπους.Εδώ και 24 χρόνια υποβαλλω φορολογική δήλωση , πληρώνω φόρους, δημοτικά τέλη εδώ και 30 χρονια , ο σύζυγος και τα παιδιά μου είναι εγγεγραμμένα στο Δήμο θεσ/νικης ενώ εγώ όχι και δεν μπορώ να ψηφίσω και να συμμετέχω στη πολιτική ζωή της χώρας που αποκαλούμε μητέρα πατρίδα.

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 21:43 | ΑΔΡΙΑΝΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΛΕΥΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 21:46 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Δικαιολογητικά πολιτογράφησης
  Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου διαμονής του αίτηση πολιτογράφησης, :
  1 δήλωση πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του δημάρχου με την παρουσία δύο ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. Στο
  έντυπο δήλωσης αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και οτι σέβεται τους ελληνικούς νόμους.
  2 Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
  γ. Έγκυρο τίτλο διαμονής στην Ελλάδα
  3 Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας.
  4 Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους.
  5 Παράβολο 1000 ευρώ. Γ
  6 Πιστοποιητικό Υγείας απο δημόσιο νοσοκομείο(Φυματίωση,λοιμώδη νοσήματα,AIDS,Ηπατίτιδα,δερματικά προβλήματα)

 • Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί το ισχύον παράβολο πρέπει να μειωθεί;
  Αυτός που θέλει να γίνει Έλλην ας συνεισφέρει οικονομικά στην νέα του πατρίδα. Αντί να δίνει μίζες για την προώθηση του αιτήματός του ας πληρώσει και ένα παράβολο αν όχι 3.000 ευρώ τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Γιατί θέλουμε να ελληνοποιήσουμε ανθρώπους που δεν είναι άξιοι ούτε 3.000 ευρώ να προσφέρουν, όταν για να έλθουν παράνομα στη χώρα ξοδέψανε 7.000 – 10.000 ευρώ;

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 17:53 | GIORGOS

  Αξιότιμοι Κύριοι

  Όλοι εμείς που γράφουμε τη γνώμη μας δεν είμαστε ακροδεξιά στοιχεία όπως μερικοί από εσάς ισχυρίζονται, είμαστε σκεπτόμενοι Έλληνες. Μάλλον όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο έχουν πρόβλημα με τη Δημοκρατία και να αφήσουν αυτή τη καραμέλα.
  Στη Δημοκρατία αποφασίζει η πλειοψηφία, δεν αποφασίζει το 44% των ψηφισάντων που αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση που θέλει να περάσει άρον – άρον ένα τόσο σοβαρό Νομοσχέδιο.
  Σε άλλες Χώρες γίνονται Δημοψηφίσματα για πολύ πιο απλά πράγματα. Καμία Χώρα στην Ε.Ε. δεν μοιράζει έτσι απλόχερα Υπηκοότητες και Ιθαγένειες.
  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ λοιπόν να αποφασίσει η πλειοψηφία.
  Πέραν αυτού ας γίνει και μία εμπεριστατωμένη μελέτη για τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 16:32 | Αριάδνη Γκ.

  Πιστεύω απόλυτα ότι το ζήτημα των αλλοδαπών στη χώρα μας πρέπει να τύχει μιας σύγχρονης νομοθετικής προσέγγισης. Ομως το παρόν νομοσχέδιο είναι πρόχειρο: θέτει πολύ ελαστικές προϋποθέσεις και δεν λαμβάνει υπ’όψιν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των συνθηκών που θα δημιουργήσει.
  Εχει πολύ δίκιο η Ιλιάς Σωτηροπούλου (4 Ιανουαρίου 2010, 18:08) που λέει «…ας θυμηθούν όσοι επικαλούνται διαρκώς τους αρχαίους προγόνους ότι κι εκείνοι θεωρούσαν Ελληνες τους της ελληνικής παιδείας μετέχοντες». Γνωρίζεται όσοι αιτούνται γερμανική π.χ. ιθαγένεια από πόσο αυστηρές εξετάσεις γερμανικής γλώσσας και πολιτισμού πρέπει να περάσουν;
  Δεν πρέπει να γίνει η ελληνική ιθαγένεια σημαία ευκαιρίας για όσους ζητούν μια θέση στον ήλιο της Ε.Ε., χωρίς να ενδιαφέρονται αν πολιτογραφήθηκαν Ελληνες, Γάλλοι, Ιρλανδοί και απλώς το να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια ήταν το πιο … εύκολο.

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 15:50 | GIORGOS

  Το θέμα της απονομής της Ελληνικής Υπηκοότητας σε αλλοδαπούς που προέρχονται από τρίτες χώρες θα πρέπει υποχρεωτικά να τεθεί σε Δημοψήφισμα ώστε να αποφασίσει η πλειοψηφία του Λαού για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα.
  Θα πρέπει να γνωρίζετε κύριε Υπουργέ ότι ακόμη και στις ΗΠΑ – που θεωρείται χώρα υποδοχής Μεταναστών – δεν δίνεται τόσο εύκολα η Αμερικανική Υπηκοότητα.
  Αν πάμε δε στην Ευρώπη (βλέπε Γερμανία με μακρά μεταναστευτική εμπειρία). Θα πρέπει να περάσει κανείς από χίλια μύρια κύματα για να πάρει τη Γερμανική Υπηκοότητα. Τα παιδιά δε των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, όταν γίνουν 18 ετών – δηλαδή ενήλικες και μένουν ακόμη στην Ελλάδα – θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να πάρουν την ελληνική Υπηκοότητα εάν και εφόσον το επιθυμούν.
  Δημοψήφισμα λοιπόν για ένα τόσο σοβαρό θέμα καθότι δεν αποτελούσε καν κομμάτι του προεκλογικού προγράμματος. Αυτά δε που δημοσιεύονται κατά καιρούς στον τύπο ότι θα πρέπει να τους αποδοθεί η Υπηκοότητα για να ενταχθούν στο σύστημα ασφάλισης δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα γιατί κάθε νόμιμος μετανάστης που εργάζεται ή ασκεί επαγγελματική Δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένος να είναι ασφαλισμένος,
  Τώρα σε ότι αφορά τους παράνομους θα πρέπει να γνωρίζετε κύριε Υπουργέ ότι για να υπάρχει κοινωνικός ιστός σε μια Χώρα δεν θα πρέπει οι μετανάστες να υπερβαίνουν το 10%, και αυτό το ποσοστό η Ελλάδα το έχει υπερβεί προ πολλού. «Εκτός και αν έχετε σκοπό να δώσετε Ελληνική Υπηκοότητα στου πρώτους και να νομιμοποιήσετε τους δεύτερους» Θα ήταν ευχής έργο λοιπόν να κοιτάξετε τι κάνουν οι άλλες Χώρες της Ε.Ε. που έχουν και μακρά μεταναστευτική εμπειρία γιατί σίγουρα δεν κάνουν αυτό που εσείς σκοπεύετε να κάνετε.

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 15:28 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  Επειδή αναφέρθηκε από την Αλεξάνδρα ότι η Γερμανία και η Αυστρία προσφέρουν δωρεάν μαθήματα Γερμανικών στους εκεί μετανάστες:

  Αυτό το σύστημα ισχύει και στον Καναδά για την εκμάθηση Αγγλικών ή (ιδίως στο Κεμπέκ) Γαλλικών. Αντί πολλών:

  http://www.cic.gc.ca/ENGLISH/RESOURCES/PUBLICATIONS/WELCOME/WEL-22E.ASP

  «Γλωσσική κατάρτιση

  Η Γλώσσα είναι το κλειδί!

  Η Κυβέρνηση του Καναδά, σε συνεργασία με τις επαρχιακές κυβερνήσεις, τα σχολικά συμβούλια, τα κοινοτικά κολλέγια, και τις μεταναστευτικές και κοινοτικές οργανώσεις, προσφέρει δωρεάν γλωσσική εκπαίδευση σε όλη τη χώρα για ενηλίκους μονίμους κατοίκους. Στις περισσότερες επαρχίες, το όνομα του προγράμματος είναι LINC, το οποίο σημαίνει Language Instruction for Newcomers to Canada (Διδασκαλία Γλώσσα για τους Νεοερχόμενους στον Καναδά). [Υπάρχουν] κέντρα εκτίμησης (assessment) σε όλον τον Καναδά. Αυτά τα κέντρα μπορούν να εκτιμήσουν τις ανάγκες σας γλωσσικής κατάρτισης και να σας συστήσουν στις σωστές τάξεις LINC για τις ανάγκες σας.

  Πρόβλημα Διδασκαλίας Γλώσσας για τους Νεοερχόμενους στον Καναδά (LINC)

  LINC προσφέρει ολοήμερες και πρωινές ή απογευματινές τάξεις ανάλογα ανάλογα με τις ανάγκες σας, και κάποια κέντρα προσφέρουν δωρεάν φροντίδα παιδιού όσο παρακολουθείτε τα μαθήματα. Τα περισσότερα κέντρα LINC μπορούν επίσης να σας συστήσουν και σε άλλα μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης στην περιοχή σας.

  Θυμηθείτε, τα μαθήματα γλώσσας είναι διαθέσιμα για κάθε ενήλικο στην οικογένειά σας, όχι μόνο το πρόσωπο που μπορεί να ψάχνει για δουλειά.

  [Ακολουθεί ο κατάλογος με 117 κέντρα σε όλον τον Καναδά. Αναλογικά με τον πληθυσμό, εμείς θα είχαμε 35-40 κέντρα]»

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 23:42 | ΓΙΩΡΓΟΣ Μ

  δεν ξερω αν αυτό που σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση είναι σωστό ή λάθος. Πάντως αυτή η βιασύνη να περάσει γρήγορα αυτό το νομοσχέδιο κάτι δείχνει. Φαίνεται ότι δεν είναι τα πράγματα και τόσο ΄΄ αγαθά ΄΄. Αυτά περί ακροδεξιών τα λένε οι πλέον σκοταδιστές, ιδεολογικά ζαλισμένοι. Πάντα είχα την απορία ποιοι είναι αυτοί που κρίνουν τον άλλο από την ιδεολογική του προτίμηση. έχουν αναρωτηθεί ότι και για αυτούς μπορεί να λένε τα ίδια οι άλλοι. Τέλος πάντων πιστεύω ότι το όλο θέμα πρέπει να μελετηθεί πολύ περισσότερο και σίγουρα πρέπει και μια φορά επιτέλους ο λαός να μιλήσει. Δεν είναι μακριά η εποχή του κ. ΣΗΜΙΤΗ που είχε πει να σεβόμαστε το δικαίωμα του ενός ( μιλάω για τις ταυτότητες )να μην αναγράφεται το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Σεβαστό αυτό αλλά το δικαίωαμα των εκατομμυρίων Ελλήνων που είναι;

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 21:08 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Θετικο το οτι μειωθηκε το παραβολο.Πιστευω ομως οτι ειναι αδικια να πληρωνουν οι συζυγοι Ελληνων παραβολο!!Να καταργηθει και σε αυτους οπως ισχυει για την καταθεση διακιολογητικων για αδεια διαμονης.Γιατι να μην πληρωνουν παραβολο οι ομογενεις και οι κάτοχοι ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ????…και να πληρωνουν οι συζυγοι Ελληνων???

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 19:33 | Αριστοτέλης Φαρμάκης

  Κατά τη γνώμη μου και νομίζω ότι εκφράζω συντριπτικό ποσοστό του ελληνικού λαού, πριν την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου θα πρέπει να ορισθούν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και να ζητηθεί η γνώμη του ελληνικού λαού με ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

  Είναι ένα θέμα που αγγίζει όλους τους Έλληνες, η πόρτα που ανοίγεται με το νομοσχέδιο αυτό, στην αλλοίωση της σύστασης του πληθυσμού μας και στην αλλοίωση του εκλογικού σώματος. Νομίζω ότι τέτοια θέματα δεν μπορεί να είναι αντικείμενο επεξεργασίας οποιασδήποτε προσωρινής κυβερνήσεως αφού καθορίζει τις τύχες του έθνους μας.

  Θα παρακαλούσα να αποσυρθεί αμέσως η επεξεργασία του νομοσχεδίου και να αρχίσει η συζήτηση για έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού, πάνω στο θέμα που έχει δημιουργήσει η παράνομη λαθρομετανάστευση, με την ολιγωρία και την ανοχή και συνενοχή της πολιτείας.

  Επίσης θα παρακαλούσα όλους τους Έλληνες να ξεσηκωθούν και να δηλώσουν τα πραγματικά τους πιστεύω, απέναντι στο τεράστιο θέμα που δημιουργεί αυτό το νομοσχέδιο.

  Θα πρέπει η πολιτεία μας να αποδείξει ότι έχει δημοκρατικό πολίτευμα και ευαισθησίες και όχι μία αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική ‘δημοκρατία’ της οποίας σκοπός είναι να μήν αφήνει ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και να σύρει τον λαό στην αποδοχή ρυθμίσεων ξένων συμφερόντων.

  Το ότι το ΛΑΟΣ και άλλες ακροδεξιές ομάδες υποστηρίζουν ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ καπηλευόμενοι το λαϊκό αίσθημα, δεν σημαίνει ότι όσοι ζητούν ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, δηλαδή η πλειονότητα του Ελληνικού λαού, έχουν την ταμπέλα του ακροδεξιού. Νομίζω μάλιστα ότι σε κάθε ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ ταιριάζει να ζητάει δημοψήφισμα για αυτό το καίριο θέμα. Αντίθετα ΦΑΣΙΣΜΟΣ νομίζω πως είναι ο κατάλληλος χαρακτηρισμός, για αυτούς που θέλουν να το περάσουν μην λαμβάνοντας υπόψη την βούληση του ελληνικού λαού για ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

  Η πρωτοβουλία αυτή για δημοσίευση σχολίων σχετικά με το νομοσχέδιο νομίζω ότι καλή είναι μεν, όταν δεν δρά σαν άλλοθι για την εξυπηρέτηση της φίμωσης του λαού και της ανάγκης για ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 18:16 | Ιλιάς Σωτηροπούλου

  Η παροχή δυνατότητας σε αλλοδαπούς κατοίκους Ελλάδος να πολιτογραφούνται Έλληνες είναι στοιχειώδης υποχρέωση ενός κράτους δικαίου και πολύ περισσότερο ενός δημοκρατικού κράτους μέλους της ΕΕ.
  Η ρύθμιση αυτή πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο και παρά τις άναρθρες κραυγές των ακροδεξιών στοιχείων ή τις αβάσιμες ουσιαστικά αντιρρήσεις καλοπροαίρετων πολιτών που παρασύρονται σε θυμικού τύπου αντιδράσεις.
  Στο νομοσχέδιο θα πρέπει να ενισχυθούν οι διατάξεις που θα αποτελούν ασφαλιστικές δικλείδες κατά της δημιουργίας «βιομηχανίας ελληνοποιήσεων» και της ενθάρρυνσης της λαθρομετανάστευσης.
  Επίσης πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την αποφυγή, σε μεταγενέστερο στάδιο, των διακρίσεων εις βάρος των πολιτογραφηθέντων ούτως ώστε να μην ανακύψουν Έλληνες πολίτες δύο (ή και περισσότερων) κατηγοριών. Τέτοιες ρυθμίσεις θα πρέπει να αφορούν την καθημερινή αντιμετώπιση των νέων πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, την αστυνομία κ.λπ.
  Τέλος, ας θυμηθούν όσοι επικαλούνται διαρκώς τους αρχαίους προγόνους ότι κι εκείνοι θεωρούσαν Ελληνες τους της ελληνικής παιδείας μετέχοντες.

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 13:19 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

  Είμαι κάθετα αντίθετη, όπως και όλη η οικογένεια μου εξάλλου , στην πολιτογράφηση αλλοδαπών. Η ρύθμιση είναι επιπόλαιη και είναι προφανώς ότι σκοπεύει στη δημιοουργία μιας ψηφοθηρικής δεξαμενής. Ουσιαστικά το μήνυμα που περνάμε σε όλους τους αλλοδαπούς είναι ότι μπορείτε να έρχεσθε στην Ελλάδα και με κάποιο τρόπο θα νομιμοποιηθείτε. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να απαντήσει με πειστικό τρόπο πως αυτοί οι άνθρωποι θα ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό και πως δεν θα αποτελούν κίνδυνο για την Ελλάδα. Πχ ως έλληνες πολίτες θα προσβαμβάνονται στη δημόσια διοίκηση ( διπλωματικοί υπάλληλοι , σώματα ασφαλείας, στρατός κλπ) Θα προωθούν τα συμφέροντα της Ελλάδας ή οι δεσμοί με την πατρίδα τους θα είναι στενότεοοι δρώντες ενίοντε και εναντίον της Ελλάδος . Δεν είναι δυνατόν να πολιτογραφούνται έλληνες με μοναδικό κριτήριο εκείνο της διαμονής. Που είναι το μοναδικό κριτήριο το οποίο διέσωσε τον ελληνισμό στο πέρασμα των αιώνων η ελληνική συνείδηση. Αν διαβάσει κανείς ιστορία θα αντιληφθεί ότι η ελληνικη συνείδηση ήταν η μόνη που ένωσε όλους τους κατοίκους τους ελλαδικού χώρου είτε ήταν ελληνόφωνοι ή αλλόφωνοι ( πχ βλάχοι , αρβανίτες, σλαβόφωνοι έλληνες). Ολοι αυτοί αισθανόντουσαν και ήταν έλληνες και έτσι συνύπαρξαν αρμονικά και ας μην μιλούσαν καν την ελληνική γλώσσα . Χάριν στους βλάχους και στους αρβανίτες που πολέμησαν δίπλα στους ελληνόφωνους έλληνες κερδίθηκε το 1821. Ολα αυτά είναι καταγεγραμμένα στην Ιστορία ( Βακαλόπουλους . Μέρτζος κλπ). Οσοι πολιτογραφηθούν έλληνες θα θεωρούν μόνη πατρίδα την Ελλάδα ;
  Εν κατακλείδι για ένα θέμα υψίστης εθνικής σημασίας πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός καθότι εκείνος μόνος θα υποστεί τις συνέπειες αυτής της άλλογης πράξης . Δεν νομιμοποιείται καμία κυβέρνηση 160 ανθρώπων να αποφασίσει για την ιστορική συνέχεια της Ελλάδος η οποία κατάφερε να επιβιώσει χιλιάδες χρόνια κατακτητών κρατώντας την ελληνικότητα αλώβητη.

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 11:37 | Δάφνη Μ.

  Αναφορικά με το άρθρο 3:
  Σχετικά με τα δικαιολογητικά της πολιτογράφησης θα πρέπει να διευκρινιστεί τί θεωρείται «……..ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας». Όπως είναι γνωστό η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση (με ελάχιστες εξαιρέσεις) για την έκδοση άδειας διαμονής, που σημαίνει ότι κάποιος που δεν έχει διαβατήριο σε ισχύ δεν μπορεί να διαμένει νόμιμα στην χώρα.
  Επίσης η καθιέρωση του παραβόλου των 1500 Ε, δεν είχε κατά την άποψή μου ρόλο εισπρακτικού μέτρου, αλλά αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τη διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, ενώ επίσης είχε το χαρακτήρα, η σχετική αίτηση πολιτογράφησης να υποβάλλεται από τον κάθε ενδιαφέρομενο έχοντας γνώση των συνεπειών της. Επίσης από τη εμπειρία μου, οι περισσότερες αιτήσεις πολιτογράφησης δεν γίνονται για λόγους ενσωμάτωσης στην Ελληνική κοινωνία αλλά ως επί το πλείστον για τη λήψη επιδόματος, συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. κ.α.
  Αν το σχετικό παράβολο θα πρέπει να μειωθεί, στην 2η αίτηση πολιτογράφησης θα πρέπει να είναι 500 και όχι 300 Ε, δεδομένου ότι θα επαναληφθεί η ίδια ακριβώς με την αρχική αίτηση διαδικασία.

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 01:04 | Γιαννακόπουλος

  παράγραφος ε: τουλάχιστον τριετής υποβολή φορολογικής δήλωσης + προσκόμιση αποδείξεων άσκησης νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητας για τα υπόλοιπα έτη στην Ελλάδα ή άλλες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο θα ασκηθεί πίεση και στην παράνομη επαγγελματική δραστηριότητα, αφού θα έχουν ένα ακόμα λόγο για να μη μένουν στη μαύρη «εργασία»

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 00:04 | Θωμας

  Είναι απαράδεκτο να πληρώνουν παράβολο 1000 ευρώ οι σύζυγοι Ελλήνων με παιδιά.
  Για πιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό,είναι καθαρά εισπρακτικό μέτρο.Γιατί να επιβαρυν
  θεί ο Έλληνας που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.Ειναι πολύ μεγάλο
  το ποσό αν σκεφτεί μάλιστα κανείς ότι δεν είναι κάτι που αφορά οικογένειες με οικο
  νιμική άνεση.

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 21:41 | Γιώργος

  Καλησπερα και καλη χρονιά σε όλους με υγεια και τις καλυτερες ευχες μου για το νεο ετος.

  Ειμαι παντρεμενος με την συζηγο μου εδω και 12 χρονια. Η συζηγος ειναι απο χωρα της πρωην Σοβιετικης Ενωσης. Εχουμε αποκτησει ενα κοριτσακι 9 ετων και μαζι μεγαλωνουμε τον γιο που τον θεωρω και εγω γιο μου αυτα τα χρονια που ειμαστε μαζι. Ο γιος ειναι 16 ετων σημερα και βρισκεται απο τα 7 του χρονια, δηλαδη 9 χρονια στην Ελλάδα.Εχειξεκινησει απο την 1η Δημοτικου το σχολειο.

  Δυστηχως λογω γραφειοκρατικων προβληματων δεν εχουμε καταφερει να συγκεντρωσουμε τα απαραιτητα δικαιολογητικα για το παιδι. Η συζηγοςμου συνεχιζει και ανανεωνει την καρτα 5ετους διαρκειας ως συζηγος Ελληνα.

  Δυστηχως το παραβολο μεχρι τωρα των 1500 ευρω μας ειχε υποχρεωσει να μην εχουμε καταφερει να καταθεσουμε τα χαρτια για την αποκτηση της ελληνικης υπηκοοτητας. Δυστηχως πεσαμε θυμα απατης απο επιτηδιο που μας πηρε τα λεφτα που ειχαμε συγκεντρωσει με πολυ κοπο, και μας εφαγε τα χρηματα του παραβολου.

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ. ΟΥΤΕ 1000 ΕΥΡΩ.. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΠΩς ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΒΟΛΟ.

  ΠΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟ….ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Γιωργο,σου ειπαμε το 2004 αλλαξε τα ολα….

  Ειμαστε εδω διπλα σου…ακροδεξια στοιχεια, τυφλωμενοι Ελληναρες, φοβικοι τυποι, αλλαξε τα ολα….σωστα και ο σκεπτομενος κοσμος αυτης της χωρας θα ειναι διπλα σου.

  ΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  ΔΩΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ…..ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΕΣΥ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ …..

  Υ.Γ. Στο ταξιδι που ειχαμε παει με την συζηγο στην χωρα που γεννηθηκε για διακοπες, εκεινη πρωτη μου ειπε παμε πισω, να γυρισουμε στην πατριδα….και δεν εννουσε στην πατριδα που γεννηθηκε, αλλα εδω στην δικια μας πατριδα, την ΕΛΛΑΔΑ, που πλεον την θεωρει δικη της….

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 23:50 | Νίκη Στεφάνου

  Οι Σύζυγοι Ελλήνων με παιδιά δέν πρέπει να πληρώνουν παράβολο.
  Eτσι γίνεται σήμερα για τις άδειες παραμονής.
  Δέν πρέπει να λαμβάνονται χειροτερα μέτρα για τις Ελληνικές Οικογένειες.
  Οι ομογενείς και οι έχοντες ιθαγενεια κράτους μέλους της Ε.Ε. έχουν περισσότερα δικαιώματα;

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 21:44 | Γιώργος Κυριακού

  Με δεδομένο ότι οι λαθρομετανάστες πετούν τα χαρτιά τους στη θάλασσα – προκειμένου να δηλώσουν Αφγανοί ή ό,τι άλλο για να τους δοθεί πολιτικό άσυλο – πώς θα γίνει η εξακρίβωση των στοιχείων τους;

  (Αν προχωρήσετε με αυτό το έκτρωμα,δεν θα βρείτε ούτε την ψήφο σας ατις εκλογές. Συνέλθετε όσο είναι καιρός…)

 • 1 Ιανουαρίου 2010, 22:59 | Frank O.

  Θετική η μείωση του παράβολο. , δεν παύει να φαίνεται σαν μετρό είσπραξης , θα ήταν πιο κομψό μετά από την επεξεργασία του φάκελου.

 • 1 Ιανουαρίου 2010, 18:27 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  Διάβασα πιό πάνω την περίπτωση του STEVE.

  Είναι τραγικό να συμβαίνει κάνει τέτοιο το 2010 σε μοια πολιτισμένη ευρωπαική χώρα. Δεν είναι αυτή μια Ελλάδα που θα με έκανε περήφανη.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 18:34 | STEEVE

  Διαμένω μόνιμα 23 χρόνια στην Ελλάδα ως εξής:

  86- 92 νόμιμος, το 1991 μου αφαιρέθηκε το διαβατήριο από την χώρα καταγωγής μου.

  92- 98 παράνομος, δεν δέχτηκε η τότε Ελληνική Αστυνομία να παραλάβει αίτησή μου για άσυλο, με την αιτιολογία ότι δεν βγήκα από την Ελλάδα.

  98 εντάχθηκα στην διαδικασία νομιμοποίησης χωρίς διαβατήριο …έλαβα την πράσινη κάρτα το 2001 λίγο πριν λήξει…

  2001 πήγα να ανανεώσω την πράσινη κάρτα στον ΟΑΕΔ, μου είπαν ότι ήταν λάθος που το 1998 δέχτηκαν την αίτηση μου χωρίς διαβατήριο, και φυσικά δεν δικαιούμαι να υποβάλλω αίτηση για ανανέωση της πράσινης κάρτας, εν τω μεταξύ συνέχιζα να εργάζομαι και να πληρώνω κανονικά τις εισφορές μου.

  το 1999 όταν δεν δέχτηκε η εφορία να μου βγάλει ΑΦΜ, πήγα στον συνήγορο του πολίτη, ο συνήγορος μου είπε ότι κακός δεν δέχτηκαν να παραλάβουν την αίτηση μου για άσυλο, μεσολάβησε ο συνήγορος και

  το 2000, καταθέτω αίτηση ασύλου.

  Η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε το 2001 με αιτιολογίες μεταξύ άλλων ότι διέθετα πράσινη κάρτα ( και ας τους έλεγα ότι η πράσινη κάρτα από μόνη της δεν επιτρέπει να πάρω ΑΦΜ από την εφορία, μου δώθηκε άδεια υπό ανοχή για ένα χρόνο.

  το 2003 είμαι ξανά παράνομος, μόνο που δεν το ήξερα ούτε εγώ, αφού κατέθεσα για ανανέωση του υπό ανοχής δελτίο ταυτότητας, και δεν πήρα ποτέ απάντηση.

  Αρχές του 2004, έμαθα ότι απορρίφθηκε και η αίτηση για υπό ανοχής δελτίο ταυτότητας…

  το 2004, Ιούλιος, το υπουργείο εσωτερικών παραλαμβάνει μία σειρά από δικαιολογητικά και μου εκδίδει βεβαίωση που γράφει ότι ισχύει μέχρι να ληφθεί απόφαση, απόφαση δεν λαμβάνεται ποτέ, μου είπαν ότι καταργείται αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία γιατί ξεκινάει μία άλλη

  το 2005, ξαναμπαίνω στην καινούργια διαδικασία νομιμοποίησης αλλοδαπών, όλα από την αρχή, βοήθησε το υπουργείο εσωτερικών και ο συνήγορος του πολίτη με δεκάδες άμεσα τηλέφωνα για να ξεπεραστεί η έλλειψη διαβατηρίου…

  2005-2009 είμαι με μπλέ βεβαίωση ή απόφαση περιφεριάρχη, αδυνατώ να κάνω συναλλαγές με τις τράπεζες και το δημόσιο …κα,

  Για να ανόιξω λογαριασμό σε μία τράπεζα χρειάστηκαν τα εξής:

  – τουλάχιστον 4 τηλεφωνήματα από τον συνήγορο του πολίτη στην τράπεζα
  – τουλάχιστον 4 τηλεφωνήματα από το υπουργείο εσωτερικών στην τράπεζα
  – 6 μήνες συνεχής προσπάθειας…

  14 χρόνια προσπαθούσα να βγάλω άδεια γάμου, η απάντηση ήταν πάντα αρνητική από το Δήμο και την διεύθυνση αστικής κατάστασης του Υπ.Εσωτ

  Εχω ένα παιδί ενός χρόνου.

  Στους Ελληνες φίλους μου, συμμερίζομαι τις φοβίες και τις ανασφάλειες που νιώθουν, θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα χρειάζεται περισσότερο χρόνο διαβούλευσης, κάποια άρθρα είναι στην σωστή κατεύθυνση, αλλά συμφωνώ να γίνει δημοψήφισμα.

  Σε ότι με αφορά, η κόπωση από τα 18 χρόνια συνεχούς και αδιάκοπης καθημερινής ταλαιπωρίας, η σκέψη ότι μπορεί να με χρειαστεί το παιδί μου, και να μην μπορώ να τον φτάσω μ’εχει κουρελιάσει.

  Εγκλωβισμένος στην Ελλάδα χωρίς διαβατήριο από το 1991

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 13:18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  H ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ .ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ.ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ?
  ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 10:43 | Μαρία Ρόκου

  Γιατί οι οικογένειες των Ελλήνων με παιδιά οταν ένας απο τους Συζύγους είναι υπήκοος Κράτους εκτός Ε.Ε. να πληρώνει 1000 € ενώ οι ομογενείς και όσοι έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε. Έ. δέν το πληρώνουν.
  Είναι Αδικο και να ισχύει το ίδιο οπως με τις άδειες παραμονής για τους Συζύγους Ελληνα.
  Γιατί μιλάμε για οικογενειάρχες με παιδιά και προσφορά στην Πολιτεία.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 09:38 | Αννα Σίσκου

  Απαράδεκτη η καταβολή παραβόλου 1000 ευρώ για την οικογένεια του Ελληνα, Ελληνίδας με Σύζυγο Αλλοδαπή, Αλλοδαπό εκτός Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει παιδιά σε αντίθεση με τους ομογενείς και τους κατόχους ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.
  Είναι το λιγότερο άνιση μεταχείριση γιά τις οικογένειες που χρόνια φορολογούνται και προσφέρουν στην Ελληνική Κοινωνία, σε Αντίθεση με άλλους, κάποιοι εξ αυτών να ζούν παρασιτικά και σε βάρος όλων μας και πολλές φορές με παραβατικές συμπεριφορές.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 08:20 | Σ.Δ.ΤΣΑΜΑΪΔΗΣ

  Καλό, και επί πλέον,
  – Να αποδεικνύεται η γνώση της Ελληνικής γλώσσης (εφ΄όσον δεν έχει παρακολουθήσει σχολείο), με γραπτές εξετάσεις (στο εξάμηνο) σε οποιοδήποτε Δημοτικό/Γυμνάσιο/Λύκειο στην Εκθεση.
  – Το αντίτιμο να είναι ένα ημερομισθιο Καθηγητού.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 08:04 | nomikos xristos

  ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ
  ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 05:25 | Αλεξάνδρα

  Συμφωνώ με το προηγούμενο σχόλιο να διώκονται οι εργοδότες που εκμεταλλεύονται παράνομους μετανάστες (και εδώ που τα λέμε, θα πρέπει να διώκονται και όλοι όσοι απάχολουν ανασφάλιστους, με μισθό κάτω του βασικού κλπ και νόμιμους μετανάστες και έλληνες υπήκοους…)

  Να επισημάνω ότι στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης (τυχαίνει να γνωρίζω σίγουρα για Γερμανία και Αυστρία), προσφέρονται δωρεάν μαθήματα γλώσσας σε όσους αλλοδαπούς το επιθυμούν, είτε είναι μετανάστες είτε φοιτητές. Απ’όσο ξέρω στην Ελλάδα μόλις τώρα ξεκινούν τέτοιες πρωτοβουλίες και πρέπει να ενισχυθούν (είναι απαραίτητες κυρίως για τους μετανάστες πρώτης γενιάς).