Άρθρο 5

Το άρθρο 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 3284/2004 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Απόφαση πολιτογράφησης – Αιτιολόγηση
1. Η πολιτογράφηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόρριψη αίτησης πολιτογράφησης αιτιολογείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
3. Υποβολή νέας αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται μετά την παρέλευση έτους από την απόρριψη της προηγούμενης.»

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 11:36 | Azkar Ahmed

  Οι αιτιολόγηση να είναι πλήρες και να δείχνει που ακριβώς πάσχει ο υποψήφιος.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 00:20 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  Έγραψε ο κ. MARTINIS MICHALIS (1 Ιανουαρίου 2010 @ 13:47):

  ———————-
  «ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΥΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΠΧ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ- ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ -ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ-ΚΛΠ)»
  ———————-

  Το άρθρο 4, παράγραφος 3, εδάφιο β’ του ισχύοντος Συντάγματος είναι σαφές:

  «Αφαίρεσις της ελληνικής ιθαγενείας επιτρέπεται μόνον εις περίπτωσιν εκουσίας αποκτήσεως ετέρας ή αναλήψεως αντιθέτου προς τα εθνικά συμφέροντα υπηρεσίας εις ξένην χώραν, κατά τας υπό του νόμου ειδικώτερον προβλεπομένας περιπτώσεις και διαδικασίαν.»

  Το «μόνον» σημαίνει ότι σε *καμμία* άλλη από τις δύο (2) ανωτέρω, ρητά προβλεπόμενες στο Σύνταγμα, περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Αν η «ανθελληνική δράση» πραγματοποιείται στα πλαίσια αναληφθείσης από τον Έλληνα αντιθέτου προς τα εθνικά συμφέροντα υπηρεσίας σε ξένη χώρα, τότε, ναι, επιτρέπεται η αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας. Αν όμως η «ανθελληνική δράση» δεν πραγματοποιείται μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, αλλά ανεξάρτητα, είτε από μεμονώμενους Έλληνες πολίτες είτε από ομάδες συσταθείσες εξ αυτών, αλλά *χωρίς* να έχουν αναλάβει αυτοί υπηρεσία σε ξένη χώρα, τότε, μπορεί μεν να εμπίπτει η δραστηριότητά τους στις διατάξεις ακόμη και του ποινικού νόμου (π.χ. ακόμη και σ’ αυτές περί εσχάτης προδοσίας), αλλά της ελληνικής ιθαγενείας τα άτομα αυτά *δεν* στερούνται.

  Η σχετική «εισηγητική έκθεσις της επί του Συντάγματος Κοινοβουλετικής επιτροπής», δηλ. η 2η εισηγητική έκθεση της συνταγματικής επιτροπής Κ. Τσάτσου (20/3/1975) ανέφερε σχετικά:

  «Εν […] παρ. 2, κατά προσθήκιν της Επιτροπής, απαγορεύεται η αφαίρεσις της ιθαγενείας, πλην ωρισμένων περιπτώσεων (απόκτησις εκουσία ξένης ιθαγενείας και ανάληψις υπηρεσίας εις ξένην χώραν) ως νόμος θέλει ειδικώτερον καθορίσει. (Περί του θέματος τούτου βλέπε και την ταυτοχρόνως ψηφισθείσαν διάταξιν, την ενταχθείσαν εις τας μεταβατικάς διατάξεις του άρθρου 111, καθ’ ην «Έλληνες στερηθέντες καθ’ οιονδήποτε τρόπον κατά το παρελθόν της ιθαγενείας ανακτούν ταύτην μόνον κατόπιν κρίσεως υπό ειδικών επιτροπών εκ δικαστικών λειτουργών, ως νόμος ορίζει).»»

  Η μεταβατική αυτή διάταξη της οποίας γίνεται αναφορά, είναι η, στο ψηφισθέν και ισχύον Σύνταγμα, διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 111, η οποία ορίζει:

  «Έλληνες στερηθέντες, μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος [Συντάγματος], καθ’ οιονδήποτε τρόπον της ιθαγενείας των, ανακτούν ταύτην κατόπιν κρίσεως υπό ειδικών επιτροπών εκ δικαστικών λειτουργών ως νόμος ορίζει»

  Μη ξεχνάμε πόσοι Έλληνες αποστερήθηκαν της Ελληνικής ιθαγενείας στο διάστημα που διέτρεξε από τον Εμφύλιο Πόλεμο μέχρι και την πτώση της Χούντας (π.χ. κομμουνιστές που διέφυγαν στο τότε ανατολικό μπλοκ), και τη λήθη και συμφιλίωση που ήθελε να φέρει η μεταπολίτευση.

  Η συνταγματική διάταξη που περιορίζει σε αποκλειστικά δύο (2) τις περιπτώσεις που *επιτρέπεται* (χωρίς να είναι φυσικά υποχρεωτική) η αφαίρεση της ελληνικής ιθαγενείας, δεν υπήρχε σε κανένα παλαιότερο ελληνικό σύνταγμα, και εισήχθη πρώτη φορά το 1975, προφανώς μέσα στα πλαίσια του μεταδικτατορικού κλίματος και της προσπάθειας για εθνική συμφιλίωση.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 23:05 | Μιχάλης

  Η κατάργηση του αναιτιολόγητου, αυτονόητη ρύθμιση προσαρμογής σε στοιχειώδεις παραδοχές του κράτους δικαίου, έχει δεχθεί κριτική με βάση δύο, κυρίως, επιχειρήματα: πρώτον, ότι διά της αιτιολογίας δήθεν θα καταλυθεί κάθε δυνατότητα εξατομίκευσης και εν τέλει θ’ απονέμουν ιθαγένεια οι δικαστές βάσει τυπικών μόνο προϋποθέσεων, και δεύτερον, ότι διά της αιτιολογίας δήθεν θα κινδυνεύσει η χώρα από την πολιτογράφηση υπόπτων για εγκλήματα κατασκοπείας ή τρομοκρατίας καθ’ όσον δεν θα είναι σκόπιμη η αποκάλυψη στους ίδιους των σχετικών πληροφοριών που τυχόν διαθέτουν οι αρχές ασφαλείας. Αμφότερα τα επιχειρήματα εδράζονται σε ηθελημένες παρεξηγήσεις.
  Ως προς τα κριτήρια, δικαστικός έλεγχος δεν σημαίνει δικαστική απονομή ιθαγένειας (παρά μόνον αναπομπή προς επανεκτίμηση), ενώ αιτιολόγηση δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ανελαστική προσκόλληση σε τυπικότητες, παρά μόνον αναγωγή σε προβλέψιμα και επαληθεύσιμα ουσιαστικά κριτήρια, οπότε, λόγου χάριν, θ’ αποτελέσει επαρκή αιτιολογία η διαπίστωση ότι η ελλιπής ενημέρωση του αλλοδαπού για στοιχειώδη δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας καταλείπει στην επιτροπή αμφιβολίες για την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία. Άλλωστε, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, το εύρος αυτής της διακριτικής ευχέρειας θα τύχει σταδιακής εξειδίκευσης από τη νομολογία.
  Ως προς τους κινδύνους για την ασφάλεια της χώρας, δεν είναι κατανοητό γιατί οι απλές υπόνοιες, εφ’ όσον δεν έχουν καταλήξει σε ποινική καταδίκη, θα έπρεπε να δικαιολογούν απόρριψη πολιτογράφησης προσώπων που αποδεικνύουν ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία. Άλλωστε, η πολιτογράφηση αυτών των προσώπων όχι μόνο δεν πρόκειται να διευκολύνει τυχόν έκνομες ενέργειές τους, αλλ’ αντιθέτως θα τους αποστερήσει από την απόλαυση διπλωματικής προστασίας εγκλωβίζοντάς τους έτι περαιτέρω στην εποπτεία της ελληνικής έννομης τάξης, η οποία, εφ’ όσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, κάλλιστα θα συνεχίσει τις ερευνητικές της ενέργειες μετά και παρά την πολιτογράφησή τους.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 21:51 | Σταματία Ν.

  Σχετικά με την αιτιολόγηση της απορριπτικής απόφασης, απ’ ότι ξέρω η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αποφανθεί πολλάκις για τη συνταγματικότητα της μη αιτιολόγησης, μη ακυρώνοντας προσφυγές αλλοδαπών κατά των απορριπτικών αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών.Πόσο εύκολη είναι η αιτιολόγηση τέτοιων αποφάσεων, γιατί καλά όταν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, π.χ. υπάρχει ποινικό μητρώο, όταν όμως δεν είναι; είναι προτιμότερο να απονέμεται η ιθαγένεια σε άτομα που δεν θα πρέπει να την έχουν μόνο και μόνο γιατί δεν μπορεί να αιτιολογηθεί η απόρριψη του αιτήματος λόγω παραβατικής π.χ. συμπεριφοράς, που όμως δεν έχει αποτυπωθεί σε δικαστική απόφαση. Ποίος θα μπορέσει να αιτιολογήσει και να πει ότι π.χ. έχεις καταδικαστεί ανεξαρτήτως ποινής για ναρκωτικά, διακίνηση λαθρομεταναστών αλλά επειδή η απόφαση είναι με αναστολή και δεν εμπίπτεις στις απαγορευτικές διατάξεις, κρίνω ότι δεν πρέπει ως άτομο να πάρεις ιθαγένεια. ποία αιτιολόγηση μπορεί να αναφέρει κάτι τέτοιο; και δικαίως μετά ο ενδιαφερόμενος θα προσφύγει και θα πει,ότι αφού δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις κακώς δεν μου τη δίνεται την ιθαγένεια. Η ιθαγένεια είναι ο ύψιστης σημασίας θεσμός της ελληνικής πολιτείας, η Ελλάδα ως χώρα δεν μπορεί να συγκρίνεται με όσα ισχύουν σε άλλες χώρες. Το ζήτημα δεν είναι να πάρουν ιθαγένεια όλοι αλλά αυτοί που πραγματικά την δικαιούνται.

 • Η έλλειψη αιτιολογίας απαλλάσσει το Κράτος από κατακλυσμό αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, που σίγουρα θα υπάρξουν στις περιπτώσεις απόρριψης αιτημάτων πολιτογράφησης και εξυπηρετεί πρακτικό σκοπό.
  Εκτός τούτου είναι δύσκολο να αιτιολογήσεις το αίτημα πολιτογράφησης και η αιτιολογία δεν μου αρέσει η φάτσα σου ή δεν θεωρώ ότι έχεις αποκτήσει ελληνική εθνική συνείδηση δεν συνιστά ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 22:17 | Διηνέκης Ποντικός

  Μια από τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό της υποχρέωσης της πολιτείας να δικαιολογεί απορριπτικές αποφάσεις σε αιτήματα πολιτογράφησης.

  Όπως προανέφερα, ένας σημαντικός λόγος για να γίνεται αυτό είναι αυτός της εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Ένας εγκληματίας δηλαδή ο οποίος είναι υπό παρακολούθηση δεν μπορεί είτε να γίνεται πολίτης, είτε να υποχρεούται η Ελληνική πολιτεία να του αποκαλύψει τα στοιχεία που έχει εναντίον του.

  Αλλά ακόμα και αν δεν είναι ύποπτος ο υποψήφιος, η μη αιτιολόγηση είναι επιβεβλημένη.

  Φανταστείτε πως θέλετε να προσληφθείτε από μια εταιρεία. Υποβάλλετε βιογραφικό, συστάσεις, κάνετε συνέντευξη. Είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να σας προσλάβει επειδή συγκεντρώνετε τις τυπικές προϋποθέσεις;

  Φυσικά όχι. Γιατί μια λίστα από τυπικές προϋποθέσεις δεν εξαντλεί αυτά που θέλει η εταιρεία από εσάς. Για παράδειγμα, είστε ατημέλητος στη συνέντευξη, ή βρωμάτε, ή δεν γνωρίζετε την απάντηση σε μια συγκεκριμένη ερώτηση που σας γίνεται, ή έχετε εριστικό ύφος, ή…

  Υπάρχει κανένα τμήμα προσωπικού εταιρείας το οποίο βγάζει ανακοίνωση πως όποιος συγκεντρώνει τα Α, Β, Γ προσόντα θα προσληφθεί με βεβαιότητα;

  Υπάρχει κανένα τμήμα προσωπικού εταιρείας που υποχρεούται να πει στον υποψήφιο πως δεν προσελήφθη για τον Α, Β, ή Γ λόγο; Βεβαίως μπορεί να το κάνει αν θέλει, αλλά μπορεί και να πει: «συγγνώμη αποφασίσαμε να μην σας προσλάβουμε». Η αιτιολόγηση είναι προαιρετική.

  Αυτό που είναι αυτονόητο για μια εταιρεία είναι το ίδιο αυτονόητο για μια χώρα.

  Δεν μπορούμε να αυτοπεριοριζόμαστε θέτοντας «λίστα με προϋποθέσεις», η εκπλήρωση των οποίων οδηγεί σε αυτόματη πολιτογράφηση. Καμιά λίστα δεν καλύπτει το όλον του υποψηφίου.

  Όπως δεν προσλαμβάνουμε κάποιον με λίστα προϋποθέσεων, όπως δεν του νοικιάζουμε το σπίτι, όπως δεν τον δεχόμαστε ως σύζυγο, όπως δεν δεχόμαστε να επενδύσουμε μαζί του, άλλο τόσο δεν πρέπει να παρέχουμε την Ελληνική ιθαγένεια αυτόματα, με τυπικές προϋποθέσεις.

  Τυπικές προϋποθέσεις βέβαια πρέπει να υπάρχουν για να γίνονται μόνο σοβαρές αιτήσεις, αιτήσεις με πιθανότητα αποδοχής. Όμως αυτές οι προϋποθέσεις είναι αναγκαίες και όχι ικανές για την πολιτογράφηση.

  Την τελική απόφαση θα πρέπει να έχει η Πολιτεία μέσω των θεσμοθετημένων οργάνων της, χωρίς καμιά υποχρέωση αιτιολόγησης.

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 02:48 | Νάσος Θεοδωρίδης

  Είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται ακόμη πιο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ και ΤΟΛΜΗΡΑ μέτρα.
  Από ένα χρονικό σημείο και μετά, θα πρέπει να αποκτάει ο κάτοικος της Ελλάδας ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, δηλαδή ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ μετά από π.χ. 12 χρόνια να τον κάνει Ελληνα πολίτη και ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ παρά μόνο για λόγους τυχόν σοβαρών αδικημάτων.
  Είναι πολύ σημαντικό να υποχωρήσει η διακριτική ευχέρεια του κράτους ΥΠΕΡ του δικαιώματος κάποιου να τακτοποιηθεί επιτέλους και να ριζώσει σε μια χώρα όπου έχει ζήσει για μεγάλο διάστημα.

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 20:38 | καπουσουζ θεοδωρος

  Το ρεύμα της μεταναστεύσεως όχι μόνον εις την Ελλάδα, αλλά και εις ολόκληρον την Ευρώπην είναι ακατάσχετον προς την Αμερικήν. Ούτε ο μεταναστευτικός νόμος, ούτε αι αυστηραί ποιναί αι οποίαι επιβάλλονται εις τους λαθρομετανάστας είναι αρκεταί δια να ανακόψουν το ρεύμα τούτο …;..Πόσα περιστατικά Ελλήνων λαθρομεταναστών δεν μας είναι γνωστά. Χιλιάδε… Περισσότερας άνθρωποι γυμνητεύουν, πεινούν περιφερόμενοι εις τον Καναδάν ή την Αργεντινήν όπου έχουν αποσταλεί πλανηθέντες παρά των πρακτόρων αυτών οι οποίοι εφρόντισαν να πείσουν τούτους ότι η γη της επαγγελίας είναι εκεί και ότι τα δολλάρια τους αναμένουν εις τας προκυμαίας …;.».Το παραπάνω κείμενο γράφτηκε πριν από 80 χρόνια. Προέρχεται από εκτενές δημοσίευμα της καθημερινής αθηναϊκής εφημερίδας «ΕΜΠΡΟΣ», με ημερομηνία 26 Απριλίου 1929. Τα βάσανα και οι καημοί της μετανάστευσης έχουν σφραγίσει επί μακρόν την πορεία της Ελλάδας. Σχεδόν σ΄όλη τη διάρκεια του 20… Περισσότεραου αιώνα, οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες έβλεπαν ανθρώπους τους να «παίρνουν των ομματιών τους» για την ξενιτιά -την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ν.Αφρική, τη Γερμανια και άλλες ευρωπαϊκές χώρες- προκειμένου να ξεφύγουν από την ακραία φτώχεια, πολέμους, δικτατορίες, μίση του εμφυλίου. Λιγότερο από δύο δεκαετίες συμβαίνει το αντίστροφο: η χώρα μας δέχεται μαζικά μετανάστες από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.Καλό είναι να το θυμόμαστε αυτό όταν συζητούμε για το ποια πρέπει να είναι η στάση της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας απέναντι στους ανθρώπους αυτούς και να μην επιτρέπουμε να γίνονται θύματα ξενοφοβίας και ρατσισμού. Πολύ περισσότερο, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ίχνος ανοχής στον λεγόμενο «ρατσισμό από την κούνια», δηλαδή στη μη εγγραφή στα δημοτο… Περισσότεραλόγια των παιδιών των μεταναστών που γεννιούνται εδώ και τα οποία «μετατρέπονται» σε οικονομικούς μετανάστες όταν φθάσουν στα 18 χρόνια τους και πρέπει να ζητήσουν άδεια παραμονής.

 • 1 Ιανουαρίου 2010, 23:44 | stayrula

  να διορθωθει το εν λογω αρθρο ωσ εξης

  2.Η απόρριψη αίτησης πολιτογράφησης δεν ειναι απαραιτητο να αιτιολογείται,με την υποχρεωτικη αναγραφη στο σκεπτικο της αποφασης απορριψης ,οτι εχουν τηρηθει οι νομιμες διαδικασιες.
  3. Υποβολή νέας αίτησης για πολιτογράφηση δεν επιτρέπεται.

 • 1 Ιανουαρίου 2010, 22:59 | Frank O.

  Αφού παραμένει η είσπραξη των 1000€ στην αρχή της διαδικασίας , πιστεύω ότι υποχρεούνται να επικοινωνήσουν την ακριβή αίτια της απόρριψης στον ενδιαφερόμενο.

 • 1 Ιανουαρίου 2010, 13:24 | MARTINIS MICHALIS

  ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΥΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΠΧ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ- ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ -ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ-ΚΛΠ)

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 16:18 | Στέργιος Κοφίνης

  Η υποχρέωση αιτιολόγησης θα κλείσει μια μαύρη τρύπα του κράτους δίκαιου. Ας μην ξεχνάμε ότι η αίτηση πολιτογράφησης συνοδεύεται από υψηλό παράβολο, αποτελεί απόφαση ζωής για τον μεταναστή και συνιστά πραγματική προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας η απόρριψη του αιτήματος χωρίς καν αιτιολόγησή του. Ούτε νοείται συντεταγμένη πολιτεία η οποία να φοβάται να αιτιολογήσει την όποια απόφασή της.

  Σε όσους ανησυχούν για την περίπτωση των απορρήτων λόγων εθνικής ασφαλείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη κρίνει σχετικώς ότι εφόσον συντρέχουν τέτοιοι λόγοι, αυτοί μπορούν να μην περιέχονται στην απόφαση, διαβιβάζονται, ωστόσο, στο δικαστήριο, εφόσον ασκηθεί αίτηση ακύρωσης, το οποίο και είναι τελικώς το μόνο αρμόδιο να κρίνει αν πρέπει να τους αποδεχτεί, χωρίς να τους κοινοποιήσει στον αιτούντα, ή να τους απορρίψει και να κάνει δεκτή την αίτηση ακύρωσης.

  Στο χέρι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, των αρμοδίων διοικητικών οργάνων και τελικώς της δικαστικής εξουσίας είναι να θέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές και να ορίσουν τα (οπωσδήποτε στενά) όρια εντός των οποίων δύναται να ασκηθεί η διακριτική ευχέρεια απόρριψης αιτήματος πολιτογράφησης.

  Εξυπακούεται δε ότι εφόσον κάποιος πολιτογραφηθεί Έλληνας αφαίρεση ιθαγένειας στη συνέχεια για διάπραξη κακουργήματος ή άλλο συναφή λόγο δε νοείται, εφόσον το ίδιο δεν προβλέπεται για όλους τους Έλληνες, γιατί θα πρόσβαλε ευθέως την ισότητα όλων των Ελλήνων ενώπιον του νόμου και θα συνιστούσε αναμφισβήτητα διάκριση λόγω καταγωγής.

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 16:44 | κωνσταντινος

  Θα ηθελα να σας θυμησω ενα πραγμα ρωτησατε ποτε μεταναστη εαν προτιμα να γινει ελληνας η να του βρειτε δουλεια?
  πιστεψτε με θα επιλεξει το δευτερο και το λεω γιατι εχω παρα πολλους γνωστους μεταναστες.
  Αρα το μεγαλο προβλημα που εχουμαι αυτη την στιγμη ειναι να αλλαξουμαι το κωδικα ελληνικης ιθαγενειας η να να μειωσουμαι την ανεργια?
  μαλλον το δευτερο.
  Αρα τι εχουμαι να κερδισουμαι εαν κανουμαι τους μεταναστες ελληνες να αυξησουμαι τα εξοδα για το κρατος και να ειμαστε περρισσοτεροιθ ανεργοι.
  και φυσικα οποιαδηποτε πιθανοτητα να ενταχθουν οι μεταναστες μεσα στην ελληνικη κοινωνια εξαφανιζεται για παντα.
  Δημοψηφισμα τωρα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 22:49 | Αθανάσιος Αντωνίου

  η πολιτογράφηση να αναιρείται εάν και εφόσον σε οποιαδήποτε στιγμή προκαλέσει εγκληματική πραξη ή συλληφθει και καταδικαστεί για ναρκωτικά, έστω και αν είναι σύζυγος έλληνα/-ιδας

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 18:11 | Aris Deslis

  Η ελληνοποίηση των αλλοδαπών είναι ένα μέτρο το οποίο:
  α) Αλλοιώνει για πάντα τη σύνθεση του εκλογικού σώματος υπέρ του κυβερνώντος κόμματος.
  β) Εδραιώνει τον μεγαλύτερο εποικισμό των νεωτέρων χρόνων που γνώρισε η Ελλάδα με κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
  γ) Προσκαλεί νέα κύματα μεταναστών στην Ελλάδα.
  δ) Ευνοεί τον τουρκικό επεκτατισμό εις βάρος του ελληνικού έθνους το οποίον αποδυναμώνει η επί τούτοις εκ Τουρκίας ορμώμενη λαθρομετανάστευση.
  ε) Ενισχύει την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία.
  ζ) Διασπά την κοινωνική συνοχή και μπορεί να επιφέρει συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας εντός της Ελλάδος.
  η) Μετατρέπει τη χώρα σε κράτος μειονοτήτων με προοπτική διάσπασης.
  θ) Καταστρατηγεί την ευρωπαϊκή συνθήκη για το Μεταναστευτικό που υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2008 στις Βρυξέλλες η Ελλάδα. Η συνθήκη αυτή αντιτίθεται στις μαζικές νομιμοποιήσεις μεταναστών.
  ι) Προδίδει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εισάγοντας στην Ευρώπη λαθρομετανάστες που η Ελλάδα παρανόμως εξοπλίζει με ευρωπαϊκά χαρτιά.
  κ) Καταστρέφει ό,τι έχει απομείνει από την ελληνική εργατική τάξη (Μαρξ: «Η εισαγωγή ξένων εργατών είναι η διαιώνιση της δουλείας»).
  λ) Καταπατεί τις συνταγματικές ελευθερίες των Ελλήνων, προκειμένου αυτοί να αναγκασθούν να παραχωρήσουν κεκτημένα στους εποίκους (μία πρόγευση αυτού έδωσε η δράση της αστυνομίας υπέρ των αλλοδαπών εναντίον των Ελλήνων κατά τις πρόσφατες συγκρούσεις στην πολύπαθη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα).

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 16:25 | Ηλίας Ρουμπάνης

  Θεωρώ περισσότερο «συνέλληνα» τη γυναίκα που κρατάει τα παιδιά μου (και τα παιδιά της) παρά το κάθε τυχάρπαστο ελληναρά της κακιάς ώρας που πιστεύει ότι όταν οι ξένοι έτρωγαν κρέας εμείς έιχαμε χολιστερήνη.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 15:29 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΒ.

  είναι απίστευτο πόσο ρατσιστές είναι, λίγοι Έλληνες ελπίζω, και τι απαίσιες αναχρονιστικές επικίνδυνες μεθόδους επικαλούνται. Προχωρήστε κύριε υπουργέ είναι χρέος σας το οφείλετε στα εκατομμύρια που σας ψήφισαν και σας εμπιστεύονται.Το οφείλετε στη κοινωνία στα παιδιά μας στην ελπίδα μας.Κλείστε τα αυτιά σας στις φωνές μίσους γιατί καμιά σχέση δεν έχουν όλοι αυτοί με τον Ελληνικό πολιτισμό.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 12:16 | Διηνέκης Ποντικός

  Κοιτάχτε γιατί διαφωνώ με την υποχρέωση αιτιολόγησης.

  Η αιτιολόγηση μπορεί να αφορά είτε κάποια απλή παράβαση ή έλλειψη ή κάποιο πιο σοβαρό εθνικό θέμα.

  Π.χ. είναι θεμιτό να αιτιολογείται μια απορριπτική απόφαση επειδή ο υποψήφιος δεν έπεισε την επιτροπή πως έχει επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας ή παρουσίασε κάποιο πλαστό έγγραφο

  Αν όμως ο υποψήφιος είναι υπό παρακολούθηση για εξτρεμιστική δραστηριότητα, πώς δικαιολογούμε την απόρριψη; Αναφέρουμε λεπτομέρειες της υπό εξέλιξη έρευνας, θέτοντάς την εν κινδύνω;

  Ακόμα και αν _μερικές_ απορριπτικές αποφάσεις είναι αιτιολογημένες και άλλες όχι, πάλι δεν κάνουμε τίποτα γιατί αν ο υποψήφιος πάρει μη αιτιολογημένη απόφαση, τότε κατευθείαν γνωρίζει πως το κράτος δεν τον απορρίπτει για μια από τις σύνηθεις αιτίες αλλά για κάτι πιο σοβαρό, και ενδεχομένως παίρνει προφυλακτικά μέτρα.

  Ας μην είναι λοιπόν αιτιολογημένες οι αποφάσεις πολιτογράφησης.

 • Η υποχρέωση αιτιολόγησης ασφαλώς κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και αποκαθιστά τις απαιτήσεις του κράτους δικαίου σε ένα κρίσιμο σημείο.

  Νομίζω όμως ότι διακρίνω το εξής πρόβλημα: στις περιπτώσεις όπου η χορήγηση της ιθαγένειας δεν είναι υποχρεωτική, λ.χ. λόγω πλήρωσης κάποιου χρόνου παραμονής κ.λπ., όπου δηλαδή η διοίκηση δρα κατά διακριτική ευχέρεια [και αν δεν κάνω λάθος, θα διατηρηθούν τέτοιες περιπτώσεις και υπό το μελλοντικό δίκαιο], μεταβαίνουμε από ένα καθεστώς πλήρους αυθαιρεσίας και σκοπιμότητας σε ένα άλλο, στο οποίο θα υπάρχη υποχρέωση αιτιολόγησης, καμία όμως κατευθυντήρια αρχή.

  Ίσως θα ήταν σκόπιμο να περιληφθούν κάποια κριτήρια, που αν μη τι άλλο θα εκφράζουν και τον πολιτικό προσανατολισμό της Κυβέρνησης, ώστε να διευκολυνθή και η μελλοντική αιτιολόγηση. Τέτοια κριτήρια θα μπορούσαν να είναι η σταθερή επαγγελματική απασχόληση, η επαρκής γνώση της γλώσσας, η εξοικείωση με τα ελληνικά ήθη και έθιμα, οι οικογενειακοί δεσμοί κ.λπ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 08:37 | Παύλος

  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 04:17 | Μαρκος Μανιατης

  Προς Αξιοτιμο Προεδρο της Ελληνικης Κυβερνησεως
  Προς Αξιοτιμο ΥΠΕΣ

  Το παρων νομοσχεδιο κατα την κριση μου δεν ειναι τιποτα περισσωτερο απο ενα πολιτικο εκτρωμα
  Απο αυτην την θεση αιτω και ενοννω την φωνη με αλλους εκατονταδες χιλιαδες Συνελληνες για την αμεση αποσυρση του.
  Εαν παρταυτα επιμενετε θεστε το στην κριση της πλειοψηφιας του Ελληνικου λαου υπο την μορδφ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ.
  Σε αντιθετη περιπτωση θα τεθει πρω ημων τιποτα λιγωτερο απο την προασπιση της νομομοτητας οπως το Ελληνικο Συνταγμα σαφως μας διδει το δικιαωμα.
  Ευχωμαι και προσευχωμαι η σωφροσυνη στην Ελληνικη Κυβερνηση να πρυταναευσει και να αποδευχθει ετσι η εκτροπη νομιμοτητας που θα αναγκασει ολους εμας του Ελληνες Πολιτες να την προασπισουμε με καθε κοστος.
  Υπηρξα στο παρελθον ψηφοφορος του ΠΑΣΟΚ και στηριξα την Αλλαγη σε ολα τα βηματα της ηδη απο τα πτωτα μεταπολιτευτικα χρονια. Απο αυτη την θεση πιστευω οτι η φωνη μου οχι μονο αντιπολιτευτικη διαθεση δεν εκφραζεια αλλα την φωνη της νομιμοτητας μια αδολη φωνη χωρις μικροκοματικη πρωκαταλυψη!

  Με τιμη

  Ενας Ελληνας Πολιτης

  Νυν Υπερ Παντων ο Αγων

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 03:08 | ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΛΛΑΣ

  Μην τολμίσουν να κάνουν ούτε έναν από αυτούς Έλληνα, δεν έχουν το δικαίωμα να κλέβουν την χώρα μας και να την δίνουν αλλού!
  Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε πίσω όλα όσα μας ανοίκουν, η Ελλάδα ανοίκει στους Έλληνες και μόνο Έλληνες πρέπει να έχουν την ιθαγένεια.
  Οταν γίνει αυτό το λάθος θα υποστεί το κράτος και τις συναίπειες, ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να ταίσει, να βρει εργασίες και φτιάξει το σύστημα για 10.000.000 Ελληνικές ψυχές, πως θα καταφέρει να τα βγάλει πέρα και άλλα τοσα άτομα επιπλέον!
  Οι μετανάστες Έλληνες προς άλλες χώρες όπως π.χ. Γερμανία κλπ. κλπ. δεν απέκτησαν ποτέ π.χ. Γερμανική ιθαγένεια παρά μόνο υπηκοότητα!
  Επίσης ο αριθμός των εκείνων των Ελλήνων που μετανάστευσαν προς άλλες χώρες ήταν πάρα μα πάρα πολύ περιορισμένος, αυτό το χάος που επικρατεί στην Ελλάδα δεν υπόρχει σε καμοία άλλη χώρα. Δεν θα γίνει αποδεχτό αυτό το νομοσχέδιο από τους Έλληνες πολίτες!!!
  Είναι όλοι έτοιμοι να να ορμίξουν!
  Ένας τέτοιος πολιτισμός με ιστορία δεν γίνεται να χαθεί έτσι!
  Τα άτομα που επιθυμήτε να τους δώσετε κάτι τέτοιο «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» -που μόνο Έλληνες μπορούν να έχουν- είναι ΕΧΘΡΟΙ της Ελλάδας, δεν αγαπούν την Ελλάδα, δεν ζούν για την Ελλάδα, αν η Ελλάδα τους χρειαστεί δε θα πάρουν θέση προς σωτηρία αυτής, αν γίνει ένας πόλεμος σε βάρος της Ελλάδας όλοι αυτοί που θέλετε να τους κάνετε Έλληνες στη θέση των Ελλήνων, θα στραφούν εναντίον μας και θα πάρουν το μέρος του εχθρού, καταλάβετε το επιτέλους, πάτε να δώσετε Ελληνική ταυτότητα σε εχθρούς, ανοίξτε τα μάτια σας κύριοι και κυρίες υπουργοί και κύριε προθυπουργέ, είναι οι εχθροί της Ελλάδας, ζουν είδη εις βάρος της Ελλαδας και όχι προς ώφελός της.
  Λυπάμαι αλλά θα είσαστε υπεύθηνοι για ότι γίνει μετά!!!
  Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά ούτε και άλλο κόμμα με παρόμοιες κινήσεις εις βάρος της Ελλάδας.
  ΞΑΝΑ ΣΚΕΦΤΗΤΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΠΡΟ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ ΟΙ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΚΟΙ) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΝΟΜΝΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΣΚΙΣΤΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ, ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ , ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΕΤΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΙΣΧΡΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ (ΒΑΒΕΛ).
  ΑΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ, ΚΛΕΨΟΥΝ, ΒΙΑΣΟΥΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ!!!
  ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΝΗΤΕ ΚΑΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΘΑ ΣΑΣ ΦΑΝΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ (ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ) ΚΑΛΟ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ, ΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΣΙΚΑΓΟ, ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ, ΚΛΟΠΕΣ, ΒΙΑΣΜΟΙ, ΛΗΣΤΕΙΕΣ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΕΣ, ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ, ΑΛΛΗΤΕΙΕΣ, ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΙΑΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΕΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΛΥΠΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΓΛΗΤΩΣΕΤΕ, ΛΑΘΟΣ ΦΡΙΚΤΟ ΛΑΘΟΣ «ΚΥΡΙΟΙ» ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΝΕ ΘΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ!!!!

  300 ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΙ 10.000.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΑΚΑΤΟΡΘΟΤΟ, ΜΠΡΑΒΟ ΠΟΥ ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΧΩΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ, ΜΠΡΑΒΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ 10.000.000 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΨΥΧΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΦΑΝΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΑΣ .
  3 ΕΥΓΕ…
  ΕΥΓΕ
  ΕΥΓΕ
  ΕΥΓΕ

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 02:41 | Κωνσταντίνος Λαζόπουλος

  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ !

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 00:42 | Διηνέκης Ποντικός

  Γιατί να αιτιολογείται η απόφαση υποχρεωτικά;

  Δηλαδή αν κάποιος είναι υπό παρακολούθηση για εμπορεία ναρκωτικών, συμμετοχή σε εξτρεμιστική οργάνωση, ή διεθνή τρομοκρατία τί θα αναφέρει η αιτιολόγηση: «συγγνώμη αλλα δεν μπορούμε να σας κάνουμε πολίτη επειδή είστε ύποπτος για Χ, Υ, Ζ», δίνοντας έτσι απόρρητες πληροφορίες ενεργών ερευνών στη δημοσιότητα;

  Αν κάποιος ανήκει σε σέχτα Ισλαμιστών που αυτομαστιγώνονται, ή πιστεύει πως πρέπει να μην δίνει φαγητό στη γυναίκα του αν δεν είναι συνεπής στις συζυγικές της υποχρεώσεις (όπως γίνεται στο Αφγανιστάν) τί θα κάνουμε;
  Βγάζετε το ήθος και την προσωπικότητα από τα κριτήρια. Άρα αυτόν πρέπει να τον κάνουμε πολίτη ή να αιτιολογήσουμε την απόφαση, διακινδυνεύοντας προσφυγές σε Ευρωπαϊκά δικαστήρια που πιθανώς θεωρήσουν «δικαίωμα» του υποψήφιου να έχει αυτές τις ακραίες απόψεις.

  Μη σκέφτεστε μόνο τους καλούς, σκεφτείτε και όλες τις περιπτώσεις που θα γίνουν Έλληνες ενώ θα έπρεπε να τους πετάξουμε έξω από τη χώρα!

  Σύμφωνα με έρευνα του Έθνους, το 2% των μεταναστών είναι εχθρικοί προς την Ελλάδα, 15% αδιάφοροι, 3.4% την θεωρούν κάτι άγνωστο και 65% ως _δεύτερη_ πατρίδα. Γιατί όλοι αυτοί να γίνουν Έλληνες;

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 23:27 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΣΙΦΛΙΚΗ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΕ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΤΙΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 22:55 | Λίτσα

  Εφόσον λοιπόν ο Υπουργός αιτιολογεί την απόφαση του αυτή, η υποβολή νέας αίτησης μετά και την παρέλευσης του έτους, θα πρέπει να γίνει εφόσον έχει καταρριθφεί ο λόγος της απόρριψης, διαφορετικά γιατί ο Υπουργός να έχει άλλη άποψη σε ένα έτος για το ίδιο άτομο? Και προκειμένου να αποφευχθεί η καταχρηστική υποβολή αιτήσεων και μετά την απόρριψη θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην Περιφέρεια να προβαίνει σε απόρριψη του δεύτερου ή επόμενου αιτήματος, εφόσον δεν ισχύουν τα ανωτέρω. Ετσι κι αλλιώς ο Γενικός Γραμματέας εκάστοτε περιφέρειας απορρίπτει ακόμα και σήμερα την αίτηση που δεν καλύπτει τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 3284/04. Ενδεχομένως κατά την δεύτερη αίτηση ή επόμενη ο έλεγχος να είναι πιο ενδελεχής.

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 21:46 | ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  να γίνει παρέλευση 3 ετών! αν θέλει πραγματικά να γίνει έλληνας δεν θα τον ενοχλήσει το διάστημα 3 ετών! ούτε θα αλλάξουν πολλά σε ένα έτος αφού οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες