Άρθρο 7

Το άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 2834/2004 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12.
Επιτροπή Πολιτογράφησης
1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται Επιτροπή Πολιτογράφησης η οποία αποτελείται από:
α. τον προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας ως Πρόεδρο,
β. ένα μέλος ΔΕΠ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας ή συγγενών κλάδων,
γ. εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης
δ. τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Περιφέρειας, και
ε. μέλος που υποδεικνύει ο Συνήγορος του Πολίτη.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, καθώς και υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Περιφέρειας ο οποίος θα ασκεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής, μαζί με τον αναπληρωτή του. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση.
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η αμοιβή των μελών της Επιτροπής, του γραμματέα και του εισηγητή.»

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 19:29 | Αντώνης Πετράκης

  Στην επιτροπή συμμετέχουν 3 διοικητικοί υπάλληλοι, και μάλιστα συνδεόμενοι με σχέσεις ιεραρχίας μεταξύ τους ( μέλη α,γ,δ), και ΚΑΝΕΝΑΣ εκπρόσωπος μεταναστευτικών κοινοτήτων! Πολύ φοβάμαι ότι με την επιτροπή αυτή θα συμβεί, ότι συμβαίνει ήδη με τις επιτροπές πολιτογράφησης που λειτουργούν στα πλαίσια των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, όπου οι αιτήσεις των μη ομογενών μεταναστών απορρίπτονται ομαδόν. (Ειδικά με εκείνο το άκρως αμφιλεγόμενο και άκρως σοβινιστικό όρο του 2ου άρθρου ««να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες την διέπουν»)
  Η σύστασή της θα πρέπει να αλλάξει και στη θέση του εκπρόσωπου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης να κληθεί να συμμετάσχει εκπρόσωπος μεταναστευτικών κοινοτήτων, στη δε θέση του μέλος ΔΕΠ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εκπαιδευτικός που ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε μετανάστες.
  Τα περί δημιουργίας πλέον των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και «Διευθύνσεων Ιθαγένειας της Περιφέρειας» είναι ουτοπικά. Ήδη όλες οι Δ.Α.Κ.Α.Μ. έχουν προβλήματα στελέχωσης με ανθρώπινο δυναμικό.

 • Από τα πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη αντιλαμβάνεται κανείς πολύ εύκολα ότι οι υπηρεσίες των κατά τόπους περιφερειών που είναι επιφορτισμένες με τα ζητήματα αλλοδαπών και ιθαγένειας, αν μη τι άλλο, δεν λειτουργούν ιδανικά. Περαιτέρω, η συγκρότηση μιας επιτροπής στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας σκοπό έχει την πολύπλευρη και κατά το δυνατόν πληρέστερη εξέταση ενός ζητήματος. Με βάση τα παραπάνω δεν δικαιολογείται η επιτροπή πολιτογράφησης να στελεχώνεται κατά τα 3/5 (60%) από υπαλλήλους, έστω και ανώτερους, της ίδιας υπηρεσίας (περιπτώσεις α΄, γ΄ & δ΄), και μάλιστα με ιεραρχική εξάρτηση μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο οδηγεί απλά στην επιβεβαίωση των ήδη εκπεφρασμένων από την υπηρεσία που εξετάζει το αίτημα απόψεων. Επιπλέον, αφού η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας πιστοποιείται μέσω της συνέντευξης, δεν γίνεται η επιτροπή που το πιστοποιεί να μην έχει ως μέλος της κάποιο που να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα περισσότερο από τον οποιονδήποτε. Θα ήταν, λοιπόν, σκόπιμο, αντί να συμμετέχουν τόσο ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, όσο και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας, αντί του τελευταίου να μετέχει κάποιος διδάσκων της ελληνικής γλώσσας σε διδασκαλείο αυτής για αλλοδαπούς σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ώστε να συνδυάζεται η αυξημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας με την επαφή με αλλοδαπούς. Με τον τρόπο αυτό δεν θίγεται η εκπροσώπηση των υπηρεσιών ιθαγένειας, που θα γίνεται με δύο εκπροσώπους, από τους οποίους ο ένας θα προέρχεται κατά τις διατάξεις από την κεντρική διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ψήφος των μελών της επιτροπής αποκτά ουσιαστική σημασία, αφού δεν θα μπορούν να αποφασίζουν μόνοι τους οι υπηρεσιακοί παράγοντες επί θεμάτων ιθαγένειας, και, φυσικά, διευρύνεται η βάση της επιτροπής πολιτογράφησης.

  Ως προς την περίπτωση ε΄, αντί του μέλους που προτείνεται από το Συνήγορο του Πολίτη, και μπορεί να μην αποτελεί ειδικό ή βοηθό επιστήμονα σ’ αυτό, θα ήταν σκόπιμο να αναφέρεται η ρύθμιση σε ειδικό ή βοηθό επιστήμονα στο Συνήγορο του Πολίτη επιφορτισμένο με υποθέσεις αλλοδαπών, ιθαγένειας ή προστασίας ατομικών δικαιωμάτων.

  Επιπλέον, επειδή μόνη η κατοχή μιας δημόσιας θέσης δεν αποτελεί αποκλειστικό εχέγγυο αξιοπιστίας ή ικανότητας, θα ήταν χρήσιμο να προβλεφθεί η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και η αξιολόγηση των μελών της επιτροπής, τόσο σε προκαταρτικό στάδιο – για την επιλογή τους –, όσο και για τη δράση τους στο πλαίσιο αυτής.

  ΣΙΜΟΣ Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ – Δικηγόρος
  Υπ. Διδάκτορας Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  http://www.nomologio.wordpress.com

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 16:41 | Ιάσονας Χατζηθεοδώρου

  Όπως άλλοι έχουν ορθώς ήδη επισημάνει, η εκάστοτε Διεύθυνση Ιθαγένειας να συγχνωνευθεί με την υπάρχουσα Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (όχι δημιουργία δύο ξεχωριστών, είναι αδιανόητο να δημιουργούμε διευθύνσεις για το κάθε τι).

  Σχετικά με τα μέλη της επιτροπής (παράγραφος 1):

  Ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του ΥΠΕΣ δεν χρειάζεται να είναι τακτικό μέλος. Μπορεί να παρακουλουθεί (χωρίς δικαίωμα ψήφου) ορισμένες εξετάσεις αιτήσεων της επιτροπής ανά τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος του υπουργείου για την ορθή λειτουργία της επιτροπής.

  Οπωσδήποτε όχι μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ στη σύνθεση (αρκετή δουλειά έχουν στα χέρια τους…), αλλά αντικατάστασή του από κοινωνικό λειτουργό που δραστηριοποιείται στην εκάστοτε περιφέρεια με εμπειρία σε θέματα μεταναστών. Δυστυχώς ή ευτυχώς, στην επιτροπή πρέπει να προστεθεί και ένα μέλος του δικαστικού σώματος.

  Σχετικά με τις αμοιβές, αμοιβή μονάχα στα μέλη που δεν ανήκουν διοικητικά στην εκάστοτε Διεύθυνση Περιφέρειας (άρα όχι για παράδειγμα στον πρόεδρο, τον εισηγητή και τον γραμματέα).

  Υπο-παράγραφος 1ε): Είναι αόριστη. Πρέπει να διευκρινιστεί αν θα είναι μέλος που ανήκει στον Συνήγορο του Πολίτη (συζητήσιμο, αλλά μή αποδεκτό σύμφωνα με τον ρόλο του θεσμού) ή πρόσωπο που δεν ανήκει στον ΣτΠ αλλά θα υποδεικνύεται από αυτόν (οξύμωρο και αδιευκρίνιστο ως προς την επάρκειά του).

  Παράγραφος 3: Έχει μονάχα εφαρμογή για όσα μέλη δεν ανήκουν στην Διεύθυνση Περιφέρειας και άρα θα πρέπει να ξαναγραφεί ως: ‘Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης που δεν είναι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιφέρειας είναι διετής.’

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 13:59 | Κώστας Μ.

  1. Στην επιτροπή πολιτογράφησης θα πρέπει να υπάρχει και ένας εκπρόσωπος που θα υποδεικνύεται από την αντιπροσωπευτικότερη ένωση – σύλλογο των νομίμων μεταναστών της χώρας μας. Έτσι προσδίδεται η αναγκαία νομιμοποίηση στην όλη διαδικασία.

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 12:45 | Νικολαος χονδρος

  Πιστεύω ότι η διατύπωση του άρθρου θα έπρεπε να είναι:

  «Άρθρο 12.
  Επιτροπή Πολιτογράφησης
  1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται Επιτροπή Πολιτογράφησης η οποία αποτελείται από:
  α. Τον Πρόεδρο Πρωτοδικών των Διοικητικών Δικαστηρίων ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ώς πρόεδρο.
  β. τον προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας,
  γ. ένα μέλος ΔΕΠ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας ή συγγενών κλάδων,
  δ. εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης
  ε. τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Περιφέρειας, και
  στ. μέλος που υποδεικνύει ο Συνήγορος του Πολίτη.
  2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, καθώς και υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Περιφέρειας ο οποίος θα ασκεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής, μαζί με τον αναπληρωτή του. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση.
  3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής.
  4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η αμοιβή των μελών της Επιτροπής, του γραμματέα και του εισηγητή.»

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 11:40 | Δάφνη Μ

  Αναφορικά με το άρθρο 7:
  Θεωρώ ότι η σοβαρότητα του αντικειμένου της Ιθαγένειας, επιβάλει την διατήρηση της αρμοδιότητας της Επιτροπής πολιτογράφησης στο Υπουργείο.
  Ας αναλογιστεί κανείς με πόσα θέματα Ιθαγένειας ασχολείται ένας Υπάλληλος στην Περιφέρεια; Καθορισμός, αναγνωρίσεις, Ν. 2790/00, Πολιτογραφήσεις, Εντολές Δημοτολόγησης, έλεγχος δικαιολογητικών κ.α. για να μπορέσει να κατανοήσει πόσο εφικτή είναι η μεταβίβαση αυτή των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Πολιτογράφησης.
  Ειδικότερα και ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και τη συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης θα πρέπει αρχικά να αναφερθεί ότι η πρόταση για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Συνηγόρου του Πολίτη, δεν είναι ορθή. Ο συνήγορος του Πολίτη αποτελεί ανεξάρτητη αρχή και δεν θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις διοικητικές διαδικασίες, από το ρόλο του και μόνο. Άλλωστε από την ανάγνωση και μόνο του νομοσχεδίου προκύπτει η διάχυτη συμμετοχή στην κατάρτισή του, του Συνηγόρου του πολίτη και για τους γνωρίζοντες, είναι σαφές ότι οι απόψεις και οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη είναι αυτές που αποτυπώνονται κατά κανόνα στο παρόν νομοσχέδιο. Θεωρώ ότι περισσότερα έχει να προσφέρει στη διαδικασία η συμμετοχή εκπροσώπου της Αστυνομίας ή ακόμα και της δικαστικής αρχής και όχι του Συνηγόρου του Πολίτη.
  Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι λόγω της πρώτης εφαρμογής της λειτουργίας της Επιτροπής Πολιτογράφησης σε επίπεδο Περιφερειών και λόγω της αυτονόητης έλλειψης της απαιτούμενης εμπειρίας για το χειρισμό των υποθέσεων αυτών, απαραίτητη είναι η συμμετοχή στην Επιτροπή εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα πρέπει όμως να συνυπολογιστεί το δυσπρόσιτο ορισμένων Περιφερειών και ακόμα ότι κάποιες Περιφέρειες είναι νησιωτικές. Πόσο εύκολη θα είναι στην πράξη η συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης και πόσο συχνά θα συνεδριάζει;Δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε στην λειτουργία Επιτροπών, όπου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, θα απουσιάζει, λόγω κακοκαιρίας ή έλλειψης μέσων μεταφοράς. Εύλογο δε είναι ότι λόγω της ύπαρξης μίας και μόνο Επιτροπής στην έδρα της Περιφέρειας, οι κάτοικοι των λοιπών νομών, νησιών σε συνδυασμό με την έλλειψη τακτικής συγκοινωνίας που να συνδέεει τα άγονα και μη νησιά μεταξύ τους, θα είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να μετακινούνται κατά τους χειμερινούς μήνες.
  Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να ληφθούν σοβάρα υπόψη, γιατί με το νέο νομοσχέδιο τίθενται πολύ σύντομες προθεσμίες για την ολοκλήρωση όλων αυτών των διαδικασίων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής και βέβαια αν σήμερα υπάρχουν αντιρρήσεις για το ύψος του παραβόλου της πολιτογράφησης, ας αναλογιστεί κάποιος τί αντιδράσεις θα υπάρξουν όταν η πλειονότητα των αλλοδαπών θα πρέπει να διαμένει ακόμα και μία εβδομάδα στην έδρα της Περιφέρειας περιμένωντας τη συνεδρίαση της Επιτροπής, λόγω της έλλειψης μέσων μεταφοράς, ή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  Περαιτέρω η δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης Ιθαγένειας είναι αρκετά επιτακτική και ο διαχωρισμός της, μέχρι σήμερα Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών. Τούτο γιατί σε αρκετές περιπτώσεις το αντικείμενο της Ιθαγένειας είναι αρκετά υποβαθμισμένο στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών, ενώ αντίθετα θα πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένοι υπάλληλοι που να ασχολούνται αποκλειστικά με το αντικείμενο της Ιθαγένειας λόγω της μεγάλης σοβαρότητάς του. Στις νέες αυτές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, που σκόπιμο είναι να αποκοπούν από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Αλλοδαπών, θα μπορούσαν να υπάρχουν και αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτολογίων, Μητρώων Αρρένων και Ληξιαρχείων.
  Είναι γνωστό όμως και το πρόβλημα της έλλειψης του απαιτούμενου αριθμού υπαλλήλων που μπορούν να στελεχώσουν τις Διευθύνσεις αυτές, σε συνδυασμό με το πάγωμα των προσλήψεων μόνιμων υπαλλήλων που έχει γνωστοποιηθεί. Αυτό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβεί είναι να ενταχθούν εκ νέου τα θέματα της Ιθαγένειας στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και οι λιγοστοί υπάλληλοι να επιφορτιστούν και με νέες αρμοδιότητες, με τον μεγάλο όγκο των αλλοδαπών που εκτιμάται ότι θα υποβάλει αιτήσεις πολιτογράφησης. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση για την αποσυμφόριση του Υπουργείου Εσωτερικών να μεταταθεί το πρόβλημα ως έχει στις Περιφέρειες της χώρας χωρίς να έχει προηγηθεί ο στοιχειώδης προβληματισμός για το πώς θα στελεχωθούν οι νέες Υπηρεσίες που θα ξεκινάνε με το μειονέκτημα της έλλειψης της σχετικής εμπειρίας στο θέμα της γνωμοδότησης για τις πολιτογραφήσεις αλλά και του λοιπού φόρτου εργασίας που ήδη υπάρχει.

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 14:17 | Ηλίας

  Επειδή με Προεδρικά Διατάγματα(ΦΕΚ53/Α΄/19-3-2002) συστάθηκαν σε κάθε περιφέρεια της χώρας από μία Δ/νση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με συνέπεια να μην υφίσταται Δ/νση Ιθαγένειας της Περιφέρειας, αντί της περίπτωσης της παραγράφου 1δ του εν λόγω άρθρου δηλ «τον προϊστάμενο της Δ/νσης Ιθαγένειας της Περιφέρειας» να μπει «τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας» , παρ εκτός και αν υπάρχει η πρόβλεψη κατάργησης της εν λόγω Δ/νσης και δημιουργίας δύο νέων διευθύνσεων σε κάθε περιφέρεια, ήτοι μία για την αστική κατάσταση(ιθαγένεια) και μία για τους αλλοδαπούς, κάτι που από τα διαλαμβανόμενα του σχεδίου νόμου δεν προβλέπεται. Επίσης το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του υπόψη άρθρου είναι ορθότερο να αντικατασταθεί «αντί του υπαλλήλου που χειρίζεται την υπόθεση» στο «ο προϊστάμενος του τμήματος Αστικής Κατάστασης και αλλοδαπών και Μετανάστευσης» δεδομένου ότι αυτός είναι ο συνυπογράφων και επιβλέπων όλων των υποθέσεων που αφορούν στην απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας.
  Επειδή στο άρθρο 8 του υπόψη σχεδίου νόμου προβλέπεται η σύσταση μιας Δ/νσης Ιθαγένειας σε κάθε νομό της Περιφέρειας, διαφαίνεται ότι το σύνολο των Δ/νσεων Ιθαγένειας με αυτές των Αλλοδαπών δικαιολογούν τη δημιουργία μιας Γενικής Δ/νσης σε κάθε Περιφέρεια της οποία ο προϊστάμενος θα πρέπει να είναι μέλος της εν λόγω επιτροπής και όχι ο προϊστάμενος της οικείας Περιφέρειας, όπως ναγράφεται στην παργ.1α του εν λόγω άρθρου. Άλλωστε η σύσταση Δ/νσεων Ιθαγένειας σε κάθε Περιφέρεια οδηγεί αναπόφευκτα στην κατάργηση της ήδη υπάρχουσας Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, κατά το μέρος τουλάχιστον που αφορά το κομμάτι της Αστικής Κατάστασης.

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 14:16 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΝΗΨΗΤΑΚΗ

  7.3
  Γίνεται λόγος για πιστοποίηση ελληνικής γλώσσας. Από ποιόν φορέα δίνεται αυτή???

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 14:28 | Ηλίας

  Επειδή με Προεδρικά Διατάγματα(ΦΕΚ53/Α΄/19-3-2002) συστάθηκαν σε κάθε περιφέρεια της χώρας από μία Δ/νση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με συνέπεια να μην υφίσταται Δ/νση Ιθαγένειας της Περιφέρειας, αντί της περίπτωσης της παραγράφου 1δ του εν λόγω άρθρου δηλ «τον προϊστάμενο της Δ/νσης Ιθαγένειας της Περιφέρειας» να μπει «τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας» , παρ εκτός και αν υπάρχει η πρόβλεψη κατάργησης της εν λόγω Δ/νσης και δημιουργίας δύο νέων διευθύνσεων σε κάθε περιφέρεια, ήτοι μία για την αστική κατάσταση(ιθαγένεια) και μία για τους αλλοδαπούς, κάτι που από τα διαλαμβανόμενα του σχεδίου νόμου δεν προβλέπεται. Επίσης το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του υπόψη άρθρου είναι ορθότερο να αντικατασταθεί «αντί του υπαλλήλου που χειρίζεται την υπόθεση» στο «ο προϊστάμενος του τμήματος Αστικής Κατάστασης και αλλοδαπών και Μετανάστευσης» δεδομένου ότι αυτός είναι ο συνυπογράφων και επιβλέπων όλων των υποθέσεων που αφορούν στην απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας.
  Επειδή στο άρθρο 8 του υπόψη σχεδίου νόμου προβλέπεται η σύσταση μιας Δ/νσης Ιθαγένειας σε κάθε νομό της Περιφέρειας, διαφαίνεται ότι το σύνολο των Δ/νσεων Ιθαγένειας με αυτές των Αλλοδαπών δικαιολογούν τη δημιουργία μιας Γενικής Δ/νσης σε κάθε Περιφέρεια της οποία ο προϊστάμενος θα πρέπι να είναι μέλος της εν λόγω επιτροπής και όχι ο προϊστ΄λαμενος της οικείας Γ

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 10:06 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  Προβλημα.ολοι αυτοι που θετετε ως υπευθηνους για τις κρησεις η επιλογες που θα γινονται ειναι ελεγχομενοι απο το δημοσιο ιτοι ελεγχονται απο κοματα κ συντεχνιες. δεν εχουν καθαρη εικονα του προβληματος κ ενεργουν οχι με γνομωνα το δημοσιο συμφερον αλλα συντεχνιακα κ αλλα υπογεια που δεν συναδουν με το βαθητερο πνευμα
  που θα πρεπει να διακατεχεται το καθε ενα ατομο που σημετεχει σε τοσο σοβαρα ζητηματα επιλογης κρησης αποψης .
  Η ΕΛΛΑΔΑ κ οι ΕΛΛΗΝΕΣ εχουν μια μεγαλη διαφορα απο τις αλλες χωρες.
  Διαβαστε κανενα βιβλιο .

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 01:16 | Γιαννακόπουλος

  να μην ορισθεί αμοιβή, η συμμετοχή στη επιτροπή να αποτελεί μέρος των τακτικών εργασιακών υποχρεώσεων των συμμετεχόντων. Μήπως έχετε την εντύπωση ότι στον ιδιωτικό τομέα πληρώνεται επιπλέον κάθε δραστηριότητα πέραν της τακτικής;
  επιπλέον υποχρεωτική υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες για όλα τα μέλη της επιτροπής(κάτι που θα έπρεπε να ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους)και πρόβλεψη διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για παράλειψη ή ανεπιτυχή δικαιολόγηση για αποφυγή χρηματισμού

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 12:31 | Έλσα Πάντου

  Στην εποχή της κρίσης, όπου περικόπτονται επιδόματα, αυξάνεται η φορολογία και κονδύλια για δημόσιες ανάγκες περικόπτονται, εσπευσμένα, δημιουργούνται επιτροπές σε κάθε νομό, με συμμετοχή ακριβοπληρωμένων από τον κρατικό προϋπολογισμό εμπειρογνωμόνων κλπ κλπ, με απασχόληση υπάρχοντος προσωπικού και πρόσληψη απαραιτήτως νέου, για να ικανοποιηθεί μια ανάγκη, υπαρκτή μεν , διογκωμένη όμως υπέρμετρα από τα ΜΜΕ και τα παπαγαλάκια των αφειδώς επιδοτούμενων γι’αυτή τη δουλειά οργανώσεων μεταναστών(και αυτών που κρύβονται από πίσω).Θα χρυσοπληρώσουμε δηλαδή πάλι , σαν να μην μπορούσε να περιμένει το όλο εγχείρημα , ώστε να μελετηθούν καλύτερα οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και να εξοικονομηθούν οι ανάλογοι πόροι.

 • 1 Ιανουαρίου 2010, 23:41 | stayrula

  η επιτροπη να μην αμοιβεται,εαν τα μελη τους ειναι εμμισθοι και υποβαλλουν φορολογικη δηλωση..

  ο συνηγορος του πολιτη να μη υποδεικνυει μελος, ουτε ν΄ ανακατευεται,αλλα να λυνει τα προβληματα των πολυπαθων ελληνων πρωτιστως και αποτελεσματικως.

  στην επιτροπη να συμμετεχουν εκπροσωποι του ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ,ΕΛΑΣ.

  η Επιτροπή να συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και των ΟΜΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 3 μελη απο τις ομορες Περιφέρειες.

 • 1 Ιανουαρίου 2010, 21:58 | Νικ. Ζακοπούλου

  Ενδιαφέρουσα η πρόταση του κ Σ.Δ.ΤΣΑΜΑΪΔΗ για μείωση της γραφεικρατίας, εξόδων, δυσκινησίας επιτροπών. Να αρχίσει επιτέλους η ένταξη των ταλαίπωρων στιγματισμένων «αλλοδαπών» που ζουν μόνιμα στη χώρα μας, χωρίς πολιτικά δικαιώματα, χωρίς να ακούγεται η φωνή τους.
  Οι πολλές επιτροπές, πρόεδροι και γραμματείς ας μειωθούν όσο γίνεται.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 10:07 | ΜΑΡΙΑ

  ΠΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟ

  Καταρχας γραψατε μια παρατηρηση βασισμενη στο οτι θα αναγκαστουν να απαρνηθουν την ιθαγενεια τους. Δεν ειναι υποχρεωμενοι να δεχθουν την ελληνικη ιθαγενεια, εχουν την επιλογή: αν θελουν το κανουν, αν θελουν δεν το κανουν. Επισης σας διαφευγει η πληροφορια οτι ενας πολιτης μπορει να εχει δυο ιθαγενειες ταυτοχρονα.(κωδικας ελληνικης ιθαγενειας)
  Και τελος οι γονεις μπορει να ειναι εδω παρανομα γιατι καποιοι π.χ. δεν τους δινουν ασυλο , γιατι καποιοι τους πηραν χρηματα για να τους κανουν τα χαρτια τους και τελικα τους κοροιδεψαν. Η παρανομη διαμονη ειναι ποινικα κολασιμη αλλα οχι παντα εκουσια και γι αυτο σε τετοιες περιπτωσεις δεν θα πρεπει να επηρεαζει το τυπικό της κοινωνικης ενταξης.
  Και τελος καθε ανθρωπος εξ ορισμου εχει αξιοπρεπεια, (οποιασδηποτε φυλης κι αν ειναι-αυτο εννοειται). Δεν χρειαζεται να εισαι Ελληνας για να διαθετεις ανθρωπινες ιδιοτητες.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 09:10 | Σ.Δ.ΤΣΑΜΑΪΔΗΣ

  Πάλι ακριβοπληρωμένες Επιτροπές ανα την χώραν ???

  Να διευκρινησθούν επακριβώς τα δικαιολογητικά,
  (Νόμιμη Παραμονή, Πιστοποιητικό Γλώσσης, Πενταετής Ασφαλισμένη Εργασία, Υπεύθυνη Δήλωση μή Δίωξης κλπ κλπ),
  και ο φάκελλος να διαβιβάζεται απευθείας απο τον Δήμο/Κοινότητα στο Κεντρικό Τμήμα Αλλοδαπών και εκδόσεως Διαβατηρίων της ΕΛΑΣ.
  – Βεβαίωση εγκυρότητος απο την ως άνω Υπηρεσία και με προσωπική συνέντευξη, και τελική υπογραφή απο Υπουργό.
  – Με δυό λόγια : μείωση εξόδων γραφειοκρατίας

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 18:03 | Mόσχος Δημ. Γεώργιος

  Στο άρθρο 7 μα συμμετέχει εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου της αντίστοιχης πόλης

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 09:28 | pygolabida

  Κανονικά θα έπρεπε να περνάνε (και) από γραπτό test γνώσεων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 11:33 | hara

  Καταρχάς, που να βρεθεί Κοινωνιολόγος στις δομές αυτού του κράτους; γιατί εγώ δεν έχω δει κανέναν σοβαρό αριθμό και φυσικά στην ελάχιστη μειοψηφία των υπηρεσιών που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπάρχουν(υπάρχουμε). Ο Συνήγορος του Πολίτη φυσικά και δεν πρέπει να εμπλακεί, εάν κάτι τέτοιο εννοούν, γιατί είναι εκτός αρμοδιότητάς του. Συμφωνώ να δοθεί υπηκοότητα στα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και μόνον σε αυτά. Η ιθαγένεια ανήκει μόνο σε Έλληνες, γιατί αυτοί έχουν την αντίστοιχο ηθικό και κοινωνικό υπόβαθρο για να την υποστηρίξουν. Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι πληρέστερος γενικότερα. Μόνο όσοι ήρθαν νόμιμα θα πρέπει να παραμείνουν και οι υπόλοιποι να απελαθούν. Επίσης, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αρχών(δικαστικών, αστυνομικών και εκπαιδευτικών) για παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για τους αιτούντες. Ας κοιτάμαι και τη σωστή λειτουργία κάποιων άλλων χωρών επιτέλους, ως προς αυτό το θέμα. Βάλτε ένα τέλος στο σύστημα ψηφοθηρίας γιατί στο τέλος δε θα υπάρχει κανένας Έλληνας για να ψηφίσει, θα πολιτογραφηθούμε όλοι αλλού μπας και δούμε άσπρη μέρα. Έλεος.

  Δημοψήφισμα τώρα!

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 08:15 | Παύλος

  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 02:45 | Κ Α Π Ε Τ Α Ν Κ Ε Φ Α Λ Ο Σ

  Υπάρχει και αστείο σε αυτή την υπόθεση που με κάνει και γελάω (ίσως πικραμένα λίγο) και ίσως γελάσετε και εσείς (ίσως όμως και να πικραθείτε).
  Η ιθαγένεια εκτός των άλλων δείχνει και την καταγωγή κάποιου ατόμου.
  Δίνοντας λοιπών την δυνατότητα στους μετανάστες να δεχτούν την Ελληνική ιθαγένεια σημαίνει ότι πρέπει να απαρνηθούν την δική τους. Να απαρνηθούν την καταγωγή τους την εθνικότητά τους κτλ.
  Ξέρεται, όλοι οι λαοί της γης έχουν δικαίωμα να αισθάνονται την περηφάνια της καταγωγής τους. Κάθε φυλή έχει τα προτερήματά της και τα ελαττώματά της και συνήθως τα προτερήματα είναι αυτά που κάνουν κάποιον να αισθάνεται περήφανος για την καταγωγή του.
  Σκεφτείτε τώρα έναν ιμιτασιόν Έλληνα, χωρίς καταγωγή. Χωρίς καμία περηφάνια και αξιοπρέπεια, διότι και η καταγωγή δίνει αξιοπρέπεια.
  Οι κύριοι αυτοί της κυβέρνησης έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ρατσισμού και φασισμού.
  Είναι φασιστικό να θέλεις να κάνεις κάποιον να απαρνηθεί την καταγωγή του και την εθνικότητά του. Προσπαθούν να κάνουν το ίδιο που έκαναν οι Τούρκοι στους προγόνους μας με τον εξισλαμισμό.
  Γίνονται σε απίστευτο βαθμό φασίστες προσπαθώντας να δείξουν το αντίθετο.
  Και είναι και ρατσιστές διότι προσπαθούν να κάνουν τους ανθρώπους αυτούς να απαρνηθούν την φυλή τους και να ενταχθούν στην φυλή των Ελλήνων.
  Ίσως πιστεύουν ότι οι άλλες φυλές είναι κατώτερες και δεν πρέπει να υπάρχουν. Αλλά επειδή δεν μπορούν να αφανίσουν αυτές τις φυλές με άλλο τρόπο προσπαθούν να τις μπασταρδέψουν με το Ελληνικό αίμα μήπως και γίνουν καλύτερες!
  Δεν έχει πλάκα;
  Γίνονται καραγκιόζηδες της ιστορίας.

  Αν ήθελαν πράγματι να κάνουν κάτι καλό για αυτούς τους ανθρώπους θα μπορούσαν τουλάχιστον να δώσουν την Ελληνική υπηκοότητα στα παιδιά τους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Οι γονείς δεν την δικαιούνται διότι ήρθαν παράνομα όμως τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα.
  Υπηκοότητα δίνουν όλα τα σοβαρά κράτη ώστε ο πολίτης που την κατέχει να έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις.
  Ιθαγένεια όμως δεν ξέρω κάποιο σοβαρό κράτος που να την δίνει έτσι απλόχερα σε οποιονδήποτε.
  Εσείς ξέρετε;

  Κ Ε Φ Α Λ Ο Σ

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 02:54 | Κωνσταντίνος Λαζόπουλος

  Έχουν περάσει τόσα καυτά θέματα, πάρθηκαν τόσες σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον μας, …ερήμην μας και σε αντίθεση με τα θέλω μας και τη βούλησή μας !

  Ευαίσθητοι «δημοκράτες» μου, έχετε ακούσει ποτέ, τη λέξη δημοψήφισμα ?

  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ !

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 01:16 | ΑΝΘΗ ΡΙΖΟΥ

  Να συμμετέχει και ένας δικαστικός και τρεις τυχαίοι δημότες της περιοχής κατοικίας του υποψηφίου, γιατί πολύ ομοιογενής μοιάζει η σύνθεση. Ο συνήγορος του πολίτη γιατί να συμμετέχει, αφού ούτε πολίτης έχει γίνει ακόμη ούτε κατήγορος υπάρχει;

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 00:47 | Διηνέκης Ποντικός

  Γιατί να γίνεται η Πολιτογράφηση στην Περιφέρεια όπου ο έλεγχος του ΥΠΕΣ δεν θα είναι τόσο στενός; Όσο πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να δώσουν Ελληνική ιθαγένεια τόσο αυξάνονται το ενδεχόμενο να βρουν οι επιτήδειοι ένα «ασθενές σημείο», δηλαδή μια περιφέρεια που δίνει ιθαγένεια εύκολα και να χτυπήσουν.

  Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει θέση στην επιτροπή. Είναι ανεξάρτητη αρχή που πρέπει να διερευνά περιπτώσεις που καταγγέλονται αλλά όχι να λαμβάνει μέρος στις αποφάσεις. Τί είδους «ανεξάρτητη αρχή» ελέγχου των αποφάσεων είναι ένας που μετέχει στις αποφάσεις;

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 22:43 | Λίτσα

  Νομίζω ότι ο Συνήγορος του πολίτη σαν ανεξάρτητη αρχή δεν θα πρέπει να μετέχει σε μια τέτοια επιτροπή, καθώς σαν ανεξάρτητη αρχή ασκεί συγκεκριμένα καθήκοντα, χωρίς να λειτουργεί στα πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος, αλλά στο συμφέρον του πολίτη. Το πιο χρήσιμο θα ήταν τα μέλη της να είναι μέσα από την τοπική κοινωνία από όπου προέρχεται ο υπήκοος που καταθέτει την αίτηση, ίσως ένας αστυνομικός που να γνωρίζει ενδεχομένως την παραβατική ή μη συμπεριφορά του εξεταζόμενου, κάποιον από το ΙΚΑ ή άλλο κλάδο ασφάλισης, και γενικά άτομα που θα γνωρίζουν την ενσωμάτωση του στην τοπική κατά πρώτης κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση αιρετού μέλους θα αποτελούσε αποτυχία του συστήματος και αλλοτρίωση κάθε ενδεχόμενης σωστής τοποθέτησης της επιτροπής γιατί θα έβλεπαν τα πράγματα με καθαρά συμφεροντολογική προσέγγιση.

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 22:49 | ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Η επιτροπή να είναι διαφορετική κάθε φορά για να αποφεύγεται το ενδεχόμενο χρηματισμού. Το περισσότερο ετήσιο διάστημα και άτομα τυχαία εκλεγμένα από όλους τους φορείς του δημοασίου (από κατάλληλς υπηρεσίες και αφού έχουν κατατεθεί με κλειστά στοιχεία οι φάκελοι και τα δικαιολογητικά για καλύτερη διασπορά! (όπως στις πανελλήνιες τα ονόματα καλύμμένα)
  Μου αρέσει ιδιαίτερα η αναφορα σε υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ! ΔΕν αναφέρω ΤΕ γιατί δεν έχει μεγάλη διαφορά…αν ήταν ΔΕ δηλαδή και είχαν διαβάσει την νομοθεσία θα πείραζε; κολλημένο δημόσιο στις κατηγοριοποιήσεις γι’ αυτό πάμε και μπροστά σε πολλά πράγματα και άτομα άνευ ουσίας παίρνουν θέσεις και μάλιστα κρίσιμες!