Άρθρο 14 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α’/2004), όπως τροποποιήθηκαν.

2. α) Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και έχουν υποβάλλει αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την 29-1-2010, όπως ορίστηκε στο άρθρο 10 του νόμου 3816/2010, διέπονται από τις εκάστοτε, κατά την υπαγωγή τους, ισχύουσες διατάξεις του νόμου 3299/2004 και τις κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του, πλην αν με μεταγενέστερες ρυθμίσεις ορίζεται διαφορετικά.

Συμπληρωματικά έχουν εφαρμογή οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόμου.

β) Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξακολουθούν και εφαρμόζονται οι κανονιστικές αποφάσεις για την υλοποίησή τους, και τις διαδικασίες ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής ενισχύσεων.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του παρόντος γνωμοδοτεί κατ’ αρμοδιότητα για τα θέματα που έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

γ) Η Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της περ. ε της παρ. 15 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004 εξακολουθεί να λειτουργεί έως της ολοκλήρωσης της εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και για την υπαγωγή τους στο νόμο αυτόν προϋποτίθετο η προηγούμενη γνωμοδότησή της.

3. Επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δαπανών μέχρι τη 29-1-2010, όπως ορίστηκε στο άρθρο 10 του νόμου 3816/2010, για να ενισχυθούν για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τους με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3299/2004, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 3299/2004.

4. α) Οι διατάξεις του νόμου 2601/1998 για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στις χώρες της αλλοδαπής, στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 6 του νόμου 2996/2002 όπως ισχύει, «Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων – Ε.Σ.Ο.Α.Β.», εξακολουθούν και εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη του προγράμματος αυτού.

β) Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 2996/2002, όπως ισχύει, διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2601/1998.

Συμπληρωματικά έχουν εφαρμογή οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόμου.

γ) i. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύναται να ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν το χρόνο υποβολής αιτήσεων, τις διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης, τις προϋποθέσεις υπαγωγής, την υλοποίηση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και κάθε ειδικότερο θέμα για τις επενδύσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998 στο Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (νόμος 2996/2002).

Επίσης με την ίδια απόφαση ορίζεται το υπόλοιπο, εκ του προβλεπόμενου στο  νόμο 2996/2002, διατιθέμενο ύψος κονδυλίων για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στο Ε.Σ.Ο.Α.Β.

ii. Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης που έχει εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 2601/98 παρατείνεται μέχρι την έκδοση νέας απόφασης, κατά τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης αυτής.

5. Εφαρμόζεται και για τον παρόντα νόμο η παράγραφος 35 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004.

6. Διατήρηση ισχύος κανονιστικών αποφάσεων

α) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρείται η ισχύ η υπ’ αριθμ. 1599/17-11-2005, κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του νόμου 3299/2004.

β) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρείται η ισχύ η υπ’ αριθμ. 31054/12-7-2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του νόμου 3299/2004.

γ) Διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται :

i. η υπ’ αριθμ. 43965/30-11-1994 κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακής μονάδας που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης λβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 1892/1990 και έχει διατηρηθεί σε ισχύ σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/ 1998, όπως ίσχυε, και της περίπτωσης ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004 και

ii.  η υπ’ αριθμ. 58692/5-8-1998 κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) που είχε εκδοθεί σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, και έχει διατηρηθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της περίπτωσης ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε.

δ) Διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται και για τον παρόντα νόμο οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό των προδιαγραφών των συνεδριακών κέντρων, των κέντρων θαλασσοθεραπείας, των εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών, των θεματικών πάρκων, των γηπέδων γκολφ,  των κέντρων προπονητικού και αθλητικού τουρισμού καθώς και η οικεία απόφαση του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης για τις προδιαγραφές των χιονοδρομικών κέντρων.

Επίσης διατηρείται σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των αυτοκινητοδρομίων.

ε) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του παρόντος, για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής της επιχορήγησης, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα Νόμο ή κανονιστική απόφαση του Ν. 1892/1990 που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αυτού και διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της περίπτωσης η’ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε και της περίπτωσης κ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004.

στ) Διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται η κοινή υπουργική απόφαση για τους όρους τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης στα επιχειρηματικά σχέδια, αρμοδιότητας πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και η υπουργική απόφαση για τα αναγκαία δικαιολογητικά.

ζ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του παρόντος απόφασης για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκαταβολής της επιχορήγησης διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 40929/2-11-2005 απόφαση.

η) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 10  παρ. 1 περ. α εδάφιο β το παρόντος απόφασης για τον καθορισμό των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των επενδύσεων διατηρείται σε ισχύο η υπ΄αριθμ. 48116/19-12-2005 απόφαση, όπως ισχύει.

7. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η επιβολή κυρώσεων και η καταβολή των ενισχύσεων των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που έχουν υπαχθεί στους νόμους 1262/1982 1892/1990 και 2601/1998 από τον ΕΟΜΜΕΧ εξακολουθεί να γίνεται από τις υπηρεσίες και τα όργανα του φορέα αυτού.

8. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων για τις επενδύσεις  που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 ή του νόμου 1262/1982 από την Α.Τ.Ε εξακολουθεί να γίνεται από τις υπηρεσίες και τα  όργανα του φορέα αυτού.

9. Η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, η οποία προβλέφθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 και με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3840/2010, ισχύει ανεξάρτητα αν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των νόμων αυτών είχε συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης.

10. Μέχρι τη στελέχωση και οργάνωση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ώστε να μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία υποβάλλονται και οι σχετικές αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διαπιστώνεται η πλήρωση όλων των οργανωτικών προϋποθέσεων και η έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε σχέση με τις αρμοδιότητές της, που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 23 Αυγούστου 2010, 22:21 | Τραβασάρος Κων/νος

  Έχουμε ξεκινήσει την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου που υποβάλαμε το Νοέμβρη του 2008 με στόχο τη Δημιουργία Παραγωγικής Μονάδας στον τομέα των Ανανεώσημων Πηγών Ενέργειας με χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας. Επενδύσαμε ήδη το ποσό της ίδιας συμμετοχής με πολύ θετικά αποτελέσματα.
  Περιμένουμε ένα χρόνο περίπου την εξέταση του αιτήματος θεραπείας απο την Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της περ. ε της παρ. 15 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004. Πρέπει η επιτροπή να λειτουργήσει σύντομα ώστε να μπορέσει να αξιολογηθεί η αίτησή μας.

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:27 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  11. Πρέπει η φιλοσοφία του Νόμου να είναι για λιγότερη γραφειοκρατία, ανάπτυξης του πνεύματος βοηθείας, συμβουλών στις επιχειρήσεις, γρήγορων αποφάσεων και καταβολών, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τα τιμολόγια να εξωφλούνται με τις καταβολές και όχι πριν αυτών, καθώς πως θα εξοφλούνται χωρίς αυτές; Με εκχώρηση, με τόκους, με εγγυήσεις; Πρέπει ο επενδυτής να ενθαρρυνθεί από το ύφος του Νόμου. Όχι να ακροβατεί και να αισθάνεται πως μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει σοβαρά προβλήματα.

  Κώστας Παναγιωτόπουλος
  Επιχειρηματίας – Μέλος Γ.Σ. ΣΕΒ,
  Δ.Σ ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας κλπ

 • 21 Αυγούστου 2010, 13:34 | LINOS

  ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΑΡ.6 ΕΔΦ.Γ.
  ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΕΞEΤΑΣΘΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΥΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟN ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ CAMPINGS

 • Προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι στο άρθρο 14, παρ. 6 γ, δεν γίνεται αναφορά σε σχετική ΚΥΑ που βγαίνει κάθε 2 χρόνια και προσδιορίζει περιοχές υψηλής ξενοδοχειακής πυκνότητας, όπου αναστέλλονται ή περιορίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης επενδύσεων για ίδρυση νέων ή επέκταση υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να επιδοτηθούν πλέον μονάδες 4* και 5* στην Αττική με ποσοστά έως 25% και στη Θεσσαλονίκη έως 40%.

  Πρόκειται για μια ακόμα παραδοξότητα του νέου νόμου, αφού είναι παράλογο να επιχορηγείται με υψηλότερο ποσοστό η δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας στη Θεσσαλονίκη από ότι στην Ανάφη, την Αστυπάλαια ή την Τήλο. Ειδικά στην Αττική, δεν έχει επιδοτηθεί ποτέ η δημιουργία νέων ή η επέκταση των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων. Ούτε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων δεν ενεργοποιήθηκαν οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου για την Περιφέρεια Αττικής, πλην των νησιών του Αργοσαρωνικού και των Κηθύρων.