Άρθρο 11 – Ειδικά καθεστώτα

1. Επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων

α) Προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (2004 / C 244 της 1ης Οκτωβρίου 2004, σ. 2), μπορούν να υποβάλλουν ένα ολοκληρωμένο πολυετές επιχειρηματικό σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης, που θα περιλαμβάνει τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό, την εξυγίανση και ανάπτυξή τους και ενδεχομένως τις απαραίτητες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων.

β) Οι διαδικασίες εξέτασης από την αρμόδια υπηρεσία κάθε επιχειρηματικού σχεδίου διάσωσης και αναδιάρθρωσης ολοκληρώνονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η γνωμοδότηση από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή ολοκληρώνεται εντός ενός (1) μηνός από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δε απόφαση υπαγωγής εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωμοδότηση της επιτροπής, εντός του οποίου δημοσιεύεται και η περίληψή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ως άνω αιτήσεις υπαγωγής εισάγονται στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή ως ξεχωριστή κατηγορία και τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας με την οποία αυτές έχουν υποβληθεί.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των ενισχύσεων της παρούσας παραγράφου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια υπαγωγής, ο τρόπος αξιολόγησης και ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας της Ε.Ε..

δ) Η υπαγωγή του επιχειρηματικού σχεδίου στον παρόντα νόμο γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή καθορίζει τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις, το είδος, το ποσοστό και τους όρους της ενίσχυσης, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (2004 / C 244 της 1ης Οκτωβρίου 2004, σ. 2).

ε) Συμπληρωματικά για τα επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου.

2. Ειδικά καθεστώτα περιφερειακών και τομεακών ενισχύσεων

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και στα πλαίσια της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, είναι δυνατόν να θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης περιοχών της επικράτειας, ιδιαίτερα των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών ή τμημάτων τους, ή περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων ή επενδύσεων ιδιάζουσας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξης της χώρας ή επενδύσεων που αφορούν ολοκληρωμένες τουριστικές παρεμβάσεις.

Με όμοια απόφαση μπορούν να απευθύνονται ειδικές προσκλήσεις, για την υποβολή αίτησης προς υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου από φορείς συγκεκριμένων τομέων ή κλάδων της οικονομίας, όπως ορίζονται κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου, και για επενδυτικά σχέδια που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες εμφανίζουν ειδικό ενδιαφέρον για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας ή χρήζουν ειδικής μέριμνας ή αντιμετωπίζουν κοινές ευκαιρίες, προκλήσεις ή πιέσεις από τις συνιστώσες του επικρατούντος οικονομικού περιβάλλοντος και απαιτούν άμεση παρέμβαση.

Με τις αποφάσεις αυτές μπορούν να καθορίζονται, λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας της Ε.Ε., η διάρκεια του κάθε ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης, οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που υπάγονται σε αυτό, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των ενισχύσεων, και άλλες, πλην της Γενικής Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  υπηρεσίες ή φορείς στους οποίους μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής σε αυτό, οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων αυτών, το ποσό ενισχύσεων που εγκρίνεται συνολικά στα πλαίσια του συγκεκριμένου ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης και για όλη τη διάρκειά του, καθώς και η κατανομή του ποσού αυτού κατά υπηρεσία ή φορέα εφαρμογής και κατά χρονική περίοδο υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια υπαγωγής, ο τρόπος αξιολόγησης και ελέγχου. Επιπλέον μπορούν να καθορίζονται το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής, οι μορφές και τα ποσοστά ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Περίληψη του περιεχομένου των ανωτέρω αποφάσεων  αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Συμπληρωματικά για τις επενδύσεις που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας περίπτωσης, έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου.

3. Ενισχύσεις προς νεοϊδρυθείσες καινοτόμες και υψηλής τεχνολογίας πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύεται η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που προάγουν την καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία, καθώς και η υλοποίηση δαπανών των επιχειρήσεων αυτών, που έχουν ιδρυθεί κατά την τελευταία πενταετία.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις της παραγράφου αυτής δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για κάθε πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στις περιφέρειες της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου και του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ στις περιφέρειες της υποπερίπτωσης (ii) της ίδιας περίπτωσης.

Το ετήσιο ποσό των χορηγούμενων ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 33% των συνολικών ποσών ενίσχυσης σε κάθε επιχείρηση.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται:

α) τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις ώστε να χαρακτηρίζονται επιχειρήσεις καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας

β) οι ενισχυόμενες δαπάνες, οι οποίες μπορούν να αφορούν :

i) υπηρεσίες νομικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης

ii) δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και αφορούν :

– τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης και μερίσματα των χρησιμοποιούμενων ιδίων κεφαλαίων, με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς,

– έξοδα μίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισμού παραγωγής,

– δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, οι φόροι (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων) και οι διοικητικές επιβαρύνσεις,

– αποσβέσεις, έξοδα χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων / εξοπλισμού παραγωγής, καθώς και έξοδα μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι για τις συναφείς επενδύσεις ή μέτρα δημιουργίας θέσεων εργασίας και πρόσληψης δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

γ) Τα ποσοστά ενίσχυσης που δεν μπορούν να υπερβαίνουν :

i) στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α’ της Συνθήκης Ε.Ε. το 35% των ενισχυόμενων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 25% κατά τα δύο επόμενα έτη

ii) στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης Ε.Ε. το 25% των ενισχυόμενων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά τα δύο επόμενα έτη.

Τα παρεχόμενα ποσοστά της ως άνω υποπερίπτωσης (i) μπορούν να προσαυξάνονται κατά 5% :

– στις περιφέρειες  όπου το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι μικρότερο του 60% του μέσου όρου των 25 Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– στις περιφέρειες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη των 12,5 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, στα μικρά νησιά με πληθυσμό μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, καθώς και στα λοιπά οικιστικά συγκροτήματα ίδιου μεγέθους και με παρόμοια απομόνωση.

δ. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται περιοχές της Επικράτειας στις οποίες θα παρέχονται οι ενισχύσεις της παραγράφου αυτής, τομείς στους οποίους θα δραστηριοποιούνται οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις, η διάρκεια του καθεστώτος, η μορφή και τα ποσοστά των χορηγούμενων ενισχύσεων, το σύνολο ή μέρος των οριζόμενων στην περίπτωση α’ δαπανών, οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου που αφορούν τη νομική μορφή των επιχειρήσεων, το ελάχιστο κόστος ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου, την ιδία συμμετοχή, τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαδικασία παροχής των ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα συμβάλλει στην εφαρμογή της μορφής αυτής χορήγησης κινήτρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

4. Ειδικές ρυθμίσεις για επενδυτικά σχέδια σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, Ζώνες Καινοτομίας και Τεχνολογικά Πάρκα

Επιχειρήσεις, οι οποίες εγκαθίστανται ή μετεγκαθίστανται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, εγκεκριμένες Ζώνες Καινοτομίας, Τεχνοπόλεις ή Τεχνολογικά Πάρκα, ενισχύονται με ποσοστό 10% επιπλέον του ποσοστού ενίσχυσης που προβλέπεται για το Νομό εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης. Το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το όριο που τίθεται από τον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

5. Ειδικές ρυθμίσεις για επενδυτικά σχέδια άνω των 500.000.000 ευρώ

α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, και με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων της νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με τις ενισχύσεις για μεγάλα επενδυτικά σχέδια, μπορούν να καθορίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος Νόμου επενδύσεων, ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ και άνω, με σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση.

β) Στους φορείς των ως άνω επενδυτικών σχεδίων χορηγείται φορολογική διευκόλυνση, η οποία συνίσταται στην επί μία δεκαετία από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, καταβολή φόρου εισοδήματος μειωμένου κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του εκάστοτε ισχύοντος και μη αυξανόμενου σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή φορολογίας.

γ) Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζονται για τις επενδύσεις της παραγράφου αυτής, οι παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις του παρόντος που αφορούν την ίδια συμμετοχή, τη διαδικασία, τις μορφές και τα ποσοστά των ενισχύσεων, τις προϋποθέσεις μεταβίβασης των μετοχών της επιχείρησης, τη δυνατότητα συμμετοχής δημοσίων επιχειρήσεων στην επένδυση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

δ) Οι ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι επενδύσεις της παραγράφου αυτής, τελούν υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης κύρωσής τους με Νόμο.

6. Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για υπαγωγή στα ειδικά καθεστώτα του παρόντος άρθρου, πλην της παραγράφου 4, υποβάλλονται, ανεξαρτήτως του ύψους του επιχειρηματικού σχεδίου, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για τις αιτήσεις αυτές γνωμοδοτεί η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ειδικών Καθεστώτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας της παραγράφου 7, και οι αποφάσεις υπαγωγής εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος γίνεται από τους αξιολογητές και ελεγκτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα Αξιολογητών και Ελεγκτών της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Συμπληρωματικά για τις επενδύσεις που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος άρθρου, έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γνωμοδοτική Επιτροπή Ειδικών Καθεστώτων, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής του παρόντος άρθρου που υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και επί των σχετικών αιτημάτων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, τροποποίησης του οικονομικού ή και του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για λόγους ανώτερης βίας και ανάκλησης αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί και αφορούν επενδυτικά σχέδια, για την υπαγωγή των οποίων γνωμοδότησαν κατά περίπτωση.

Μέλη της είναι ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, δύο προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ή αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, καθώς και εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων και λοιπών φορέων ειδικών σε θέματα επενδύσεων.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ως μέλος άνευ ψήφου και Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή Πάρεδρος του ιδίου Υπουργείου που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.

 • 23 Αυγούστου 2010, 21:29 | πέτρος

  Αρθρο 11
  Να προβλεφθεί ειδική επιδότηση μέχρι και σε ποσοστό 80% σε νέους που δημιουργούν επιχειρήσεις καινοτόμες και υψηλής τεχνολογίας.

 • 1. Η αναφορά στο άρθρο 8 του Σχεδίου Νόμου, που περιλαμβάνεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11, δεν φαίνεται να συνδέεται εννοιολογικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης παραγράφου (στο άρθρο 8 δεν υπάρχει αναφορά σε τομείς, ή κλάδους της οικονομίας).
  2. Οι ειδικές ρυθμίσεις για Επενδυτικά Σχέδια άνω 500.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11, προτείνεται να ισχύουν για Επενδυτικά Σχέδια άνω των 200.000.000 ευρώ, με δεδομένο ότι με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού Επενδύσεων σχετικά υψηλού προϋπολογισμού. Άλλωστε με τον προηγούμενο Νόμο 3299/2004, οι αντίστοιχες ειδικές ρυθμίσεις αφορούσαν σε Επενδυτικά Σχέδια άνω των 50.000.000 ευρώ.
  3. Τέλος, προτείνεται η διασφάλιση σταθερού φορολογικού καθεστώτος (φορολογικός συντελεστής), επί μια δεκαετία από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της Επένδυσης, για Επενδυτικά Σχέδια που χαρακτηρίζονται ως μεγάλα (προϋπολογισμού άνω των 50.000.000 ευρώ) και υφίστανται τους περιορισμούς ενίσχυσης της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Σχεδίου Νόμου. Η πρόβλεψη αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την προσέλκυση επενδύσεων.

 • Άρθρο 11 (Ειδικά καθεστώτα)

  Τα ειδικά καθεστώτα υπάρχουν ως πρόβλεψη στους αναπτυξιακούς νόμους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πλην όμως δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα σχεδόν ποτέ. Με δεδομένη την ύπαρξη των περιφερειακών προγραμμάτων ίσως η σχετική πρόβλεψη να είναι χωρίς αντικείμενο.

 • 19 Αυγούστου 2010, 14:38 | Δημήτρης

  Εφόσον θέλετε να ενισχύσετε την εγκατάσταση/ εγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ πάσης φύσεως , τότε θα έπρεπε να προβλέψετε ότι την σχετική ενίσχυση μπορεί να την λάβει και ο φορέας ΒΕΠΕ υλοποίησης του Ν 2545/1997. Με το τρόπο αυτό υποδομές και ανωδομές βαίνουν παράλληλα και ολοκληρώνεται το νέο έργο, δηλαδή ολόκληρη η ΒΕΠΕ, που είναι και το ζητούμενο . Εξαιτίας του κατακερματισμού του καθεστώτος ενισχύσεων (αναπτυξιακός για ανωδομές- 2545/1997 για υποδομές) δεν μπορεί να επιτευχεί συγχρονισμός, ταυτόχρονη υλοποίηση της ΒΕΠΕ εγκατάσταση των επιχειρήσεων και ενιαίος έλεγχος της επένδυσης. Μία ΒΕΠΕ με υποδομές (που ενισχύονται με τον Ν2545/1997) χωρίς επιχειρήσεις είναι άχρηστη, ενώ οι φάκελλοι επιδότησης εγκαταστασης των επιχειρήσεων (που επιδοτούνται με τον αναπτυξιακό)δεν θα προχωρούν όσο δεν προχωρά η υλοποίηση των υποδομών της ΒΕΠΕ. Θυμίζω ότι η εκχώρηση της ενίσχυσης απαγορεύεται απο τον αναπτυξιακό (άρθρο 7§7 και επιτρέπεται μόνο προς Τράπεζες). Αν ορίσετε ότι δικαιούχος μπορεί να είναι και ο ΦΟΡΕΑΣ ΒΕΠΕ τότε η συνολική επενδυση υποδομών και ανωδομών προχωρά ΣΥΝΟΛΙΚΑ, πράγμα που διευκολύνει την χρηματοδότηση, τον έλεγχο και επιτυχγάνει οικονομίες κλίμακας και μειώνει το ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΣΗΜΕΡΑ χρονοδιάγραμμα. Επίσης δεν αυαξανεται καθολου το κοστος διότι ειτε ενισχύσετε 10 επιχειρήσεις είτε ενισχύσετε ένα κοινό τους ΦΟΡΕΑ, είναι το ίδιο πράγμα. ΓΕΦΥΡΩΣΤΕ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ! ΘΥΜΙΖΩ ΌΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΆ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ που εκκρεμεί απο το 2006 και κάπως πρέπει να καλυφθεί το κένο. Για λόγους διαφάνειας πρέπει να προβλέψετε ότι η δαπανη που ενισχύθηκε στον Φορέα δεν μπορεί να ενισχυθεί ξανα στην επιχείρηση. κατα συνέπεια πρέπει να προστεθεί στην παράγραφο 4 ότι : Δικαιούχος της ενίσχυσης δύναται να είναι και ο ΦΟΡΕΑΣ ΒΕΠΕ του Ν 2545/1997 (όπως αυτός εκάστοτε ισχύει), εφόσον έχει συσταθεί, για τις ενισχυόμενες δαπάνες του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, σχετικά την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εντός της ΒΕΠΕ. Στην περίπτωση αυτή, αποκλείεται περαιτέρω παροχή ενισχύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προς τις κατ’ ιδίαν επιχειρήσεις που πρόκειται να εγκατασταθούν στους ανωτέρω χώρους, για δαπάνες του ΦΟΡΕΑ που ήδη ενισχύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος

 • 18 Αυγούστου 2010, 17:08 | Christos

  Once again, I do not see anything in this article about Research Centers.
  Research Centers are investments that provide higher wages and can spun a plethora of innovation and cooperation with the Greek Universities.

  The investment criteria for them have nothing to do with product, product quality, environmental issues related to production, tax incentives based on “income”. The company does not need a business plan or Greek experts of any sort to evaluate the investment. How is one going to evaluate the business plan for a nebulous notion as Research for something that does not exist?

  A company simply wants to invest in a piece of land some ware in Greece and get permission to construct a Research facility. Yes, the application must include an environmental study and other pertinent documents. Keep in mind that it is NOT a production facility.

  The ministry of the Economy needs to participate in this because the current tax law does not address the Research Centers.

  In China and India major US, European, Japanese, etc. companies are investing billions in Research Centers. If these countries are successful in attracting these investments, it will be very simple to find their investment criteria and laws.

  The question and challenge is: Do we want higher paying jobs or do we want to continue to operate in the messianic mercantile model we have been operating since the WW II?

 • 11 Αυγούστου 2010, 13:14 | Στέφανος

  Γισ ποιό λόγο υπάρχουν ειδικά καθεστώτα;

  Δεν είναι ανάγκη να στηρίξουμε επιχειρήσεις που κλείνουν από τον Αναπτυξιακό. Αφού δεν είναι κερδοφόρες, με τα λεφτά που θα τις δώσετε (και θα πάνε εκεί που πήγαν και τα υπόλοιπα), να βγάλετε στη σύνταξη όλο το προσωπικό και να τελειώνουμε. ΤΕΛΟΣ.

  Για ποιό λόγο να στηρίξουμε ειδικά μια καινοτόμα επιχείρηση; Αν το επιχειρηματικό της μοντέλο είναι σωστό, τότε ίσως χρειαστεί μια απλή στήριξη όπως οι άλλες. Αν το μοντέλο της δεν είναι σωστό, όσο καινοτόμα και να είναι, δεν θα μπορέσει να ΣΥΝΕΧΊΣΕΙ να λειτουργεί. Γιατί κάνουμε διακρίσεις και πολυπλοκεύουμε αναίτια τα πράγματα;

  Από την άλλη, αν θέλουμε να αναπτύξουμε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας,τότε πρώτη προτεραιότητα είναι να βελτιωθεί το οικονομικό και νομικό περιβάλλον, όχι η επιδότηση. Αφήστε τον Αναπτυξιακό σην ησυχια του, και κάντε πολιτική μέσω αναδιάρθρωσης του τρόπου λειτουργίας του Δημοσίου. Το όφελος θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα φορολογικό νομοσχέδιο σταθερό για μια εικοσαετία παρά από 5 χρόνια επιδοτήσεων.

  Πότε θα αρχίσει αυτή η κυβέρνηση να έχει σχέδιο;

 • Σήμερα εν μέσω διακοπών διαβάζουμε το προσχέδιο του «Νέου» αναπτυξιακού νόμου. Θα αναφερθώ και στα υπόλοιπα άρθρα αφού τα μελετήσω προσεκτικά. Βγάλατε κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια και κυρίως για αυτά που είναι πάνω από 500.000.000 ευρώ . Τεράστιο ποσό για επένδυση. Μου κίνησε την περιέργεια το άρθρο 5 γιατί φωτογραφίζει στην παρούσα φάση προφανώς την επίμαχη επένδυση του Αστακού μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των 1000 MW με καύσιμο υγραέριο όπου το ρεύμα θα εξάγεται στην Ιταλία όπως έχει διατυπωθεί. Θα χορηγείτε λέτε φορολογική διευκόλυνση ξεχωριστά απο την κανονική έγκριση – επιδότηση του Αναπτυξιακού. Ποιο είναι το συγκεκριμένο κριτήριο για τα 500 εκ € ? . Γιατί να μην γίνει και στις νέες επιχειρήσεις αυτό? Και γιατί να μην γίνει η φορολογική διευκόλυνση σε σχέση με τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει η κάθε επιχείρηση? Μου φαίνεται απο μια πρώτη ματιά έτσι όπως είδα όλο το προσχέδιο πως οι μεγάλες επιχειρήσεις ευνοούνται ενώ οι μικρές θα δυσκολευτούν αρκετά και από τα ποσοστά επιχορήγησης , και απο την διαδικασία αξιολόγησης.

  5. Ειδικές ρυθμίσεις για επενδυτικά σχέδια άνω των 500.000.000 ευρώ
  «Στους φορείς των ως άνω επενδυτικών σχεδίων χορηγείται φορολογική διευκόλυνση, η οποία συνίσταται στην επί μία δεκαετία από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, καταβολή φόρου εισοδήματος μειωμένου κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του εκάστοτε ισχύοντος και μη αυξανόμενου σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή φορολογίας.»

  δυστυχώς όπως δείχνουν τα πράγματα ο νέος αναπτυξιακός είναι σε λάθος δρόμο.Πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην αντιμετώπιση της ανεργίας , της φορολογίας και της δημιουργίας παραγωγικής βάσης.

 • 10 Αυγούστου 2010, 15:03 | Καραμπάτσος Σπυρίδων

  Άρθρο 3
  Κριτήρια αξιολόγησης και υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων

  ii) Κριτήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, τα οποία βαθμολογούνται με συντελεστή 30%

  Δείκτης 2 : Ισόρροπη Ανάπτυξη, που περιλαμβάνει
  – την εγκατάσταση σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή ή νησί με λιγότερους από 3.000 κατοίκους

  Επιμένετε (γιά ποιόν λόγο;) στους 3.000 κατοίκους και όχι στους 3.100;

  Δεν γνωρίζετε, ή σκοπίμως εξαιρείται την Ν. ΙΘΑΚΗ. Με πληθυσμό 3.084 στην τελευταία απογραφή.